فهرست مطالب

محیط زیست جانوری - سال ششم شماره 3 (پاییز 1393)

فصلنامه محیط زیست جانوری
سال ششم شماره 3 (پاییز 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/09/01
 • تعداد عناوین: 24
|
 • عباس اکبری شریف*، کامران زند، محمدرضا عابدینی، رضا مسعودی صفحه 1
  هدف از این مطالعه بررسی اثر استفاده از هورمون های پروژسترون و ملاتونین بر هم زمان سازی تخمک ریزی در میش های نژاد زندی و افزایش درصد آبستنی حاصل از جفت گیری با قوچ ها می باشد. در این مطالعه 156 راس میش نژاد زندی که خارج از فصل تولیدمثلی به سر می بردند به طور تصادفی انتخاب و به چهار گروه تقسیم شدند. گروه اول (شاهد) هیچ گونه تزریق هورمونی دریافت نکرد. در گوش میش های گروه دوم (ملاتونین) یک قطعه رگولین حاوی ملاتونین به-صورت زیرجلدی کاشته شد و بعد از 35 روز، قوچ ها به داخل آن رها شدند. در گروه سوم (پروژسترون) میش ها به مدت 12 روز به صورت واژینال سیدرگذاری شدند و هنگام سیدربرداری 600 واحد eCG به صورت عضلانی دریافت نمودند و پس از مدت 48 ساعت، قوچ ها میان آن ها رها شدند. گروه چهارم (ملاتونین و پروژسترون) ابتدا یک قطعه رگولین دریافت نموده، سپس در روز 22 به مدت 12 روز سیدرگذاری شده و هنگام سیدربرداری 600 واحد eCG به صورت عضلانی دریافت نمودند و پس از مدت 48 ساعت، قوچ ها میان آن ها رها شدند. پارامترهای تولیدمثلی شامل درصد زایش، نرخ بره زائی، درصد دوقلوزائی، تعداد بره های متولد شده، وزن بره ها و تعداد دوقلوهای تولد یافته بررسی شد. نتایج این آزمایش نشان داد استفاده از پروژسترون و eCG تاثیر معنی داری در بهبود شاخص های تولیدمثلی داشته که سبب افزایش تولید بره در مقایسه با سایر گروه ها بوده است (P< 0.05).
  کلیدواژگان: پروژسترون، درصدزایش، درصد دوقلوزائی، نرخ بره زائی، ملاتونین، میش زندی
 • رحیمه شیرمحمدلی*، جاوید ایمان پور نمین، رحمان پاتیمار صفحه 7
  ساختار سنی و رشد گاوماهی شنی (pallasi Neogobius fluviatilis) در دوجمعیت رودخانه ای زرین گل و دریایی تالاب گمیشان از اسفند 88 تا خرداد 89 با نمونه برداری ماهانه بررسی گردید. در رودخانه زرین گل 320 و در تالاب گمیشان 263 نمونه صید شد. نسبت جنسی نر به ماده در رودخانه زرین گل، 1 نر به 4/3 ماده بود. در تالاب گمیشان اختلاف معنی داری بین فراوانی نر و ماده مشاهده نگردید (P>0.05). در رودخانه زرین گل جنس نر از سه گروه سنی +0 تا +2 و جنس ماده از چهار گروه سنی +0 تا +3 و در تالاب گمیشان هر دو جنس از سه گروه سنی +0 تا +2 تشکیل شده بودند. در هر دو جمعیت و در هر دو جنس گروه سنی +1 بیش ترین درصد فراوانی را داشت. در رودخانه زرین گل میانگین طول کل در جنس های نر و ماده به ترتیب 2 ± 7/5 و 1/7 ± 8/2 سانتی متر و در تالاب گمیشان به ترتیب 1/1 ± 9/7 و 1/4 ± 8/6 سانتی متر بود. الگوی رشد هر دو جنس در رودخانه زرین گل، آلومتریک مثبت و در تالاب گمیشان ایزومتریک بود. ضریب وضعیت در هر دو جمعیت در ماه های نمونه برداری و سنین مختلف تغییراتی را نشان داد. مقایسه این ضریب در دو جمعیت در هر دو جنس در سن +0 فاقد اختلاف معنی دار ولی در سنین +1 و +2 دارای اختلاف معنی-دار بوده و مقادیر این ضریب در جمعیت زرین گل بیش تر بود.
  کلیدواژگان: Neogobius fluviatilis pallasi، سن، رشد، تالاب گمیشان، رودخانه زرین گل
 • عاطفه وطن خواه*، محمد سوداگر، بهروز دستار، حامد کلنگی صفحه 19
  در پژوهش به منظور بررسی تاثیر نمک های صفراوی در جیره غذایی ماهی بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیبات لاشه و برخی شاخص های خون شناختی و بیوشیمیایی سرم خون، تعداد 300 قطعه بچه ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) با وزن متوسط 0/5± 3 گرم به مدت 12 هفته مورد مطالعه قرار گرفت. نمک های صفراوی گاو در 5 سطح 0، 0/25، 0/5، 0/75 و 1 درصد به جیره غذایی بچه ماهیان اضافه شد. طی دوره آزمایش، غذادهی دوبار در روز و به میزان 3 تا 5 درصد وزن توده زنده انجام شد. پس از پایان آزمایش تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که شاخص های رشد و بازماندگی، پروتئین، خاکستر و رطوبت لاشه در تیمارهای مختلف اختلاف معنی-داری با یکدیگر نداشتند(P< 0.05). تیمار 4 با میزان 1 درصد نمک صفراوی و 0/629± 32/52 درصد چربی کم ترین میزان چربی را داشته و از لحاظ آماری با سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشت (P< 0.05). هم چنین، تیمار 2 با میزان 0/5 درصد نمک صفرا بالاترین و تیمار شاهد بدون نمک صفرا (تیمار صفر درصد)،پایین ترین میزان کلسترول و تری گلیسیرید خون را داشتند و دارای اختلاف معنی دار با سایر تیمارها بودند (P< 0.05). میزان پروتئین کل، گلبول های سفید، گلبول های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، MCV، MCH و MCHC خون به طور معنی داری، دارای اختلاف بین گروه های آزمایشی و شاهد بودند (P< 0.05).
  کلیدواژگان: نمک صفراوی، کپورمعمولی، رشد، ترکیبات لاشه، خون شناسی
 • رضا عرفان زاده*، حمید یوسفی، امید اسماعیل زاده صفحه 27
  در این تحقیق به منظور تعیین اثر شخم زنی گراز بر میزان کربن آلی کل و کربن آلی ذره ای در جوامع مختلف مرتعی، پنج جامعه گیاهی شامل Festuca ovina، Bromus tomentellus، Alyssum minus-Astragalus sp.، Trifolium repens-pratensis Poa و foliosum Chenopodium انتخاب و در هرکدام از جوامع حداقل یک لکه (Patch) که فعالیت شخم زنی گراز در آن مشهود بود، تعیین گردید. در هر لکه 3 پلات 1×1 و معادل آن خارج از لکه که دارای خصوصیات توپوگرافی یکسانی بودند مستقر گردیدند. سپس از چهار گوشه هر پلات اقدام به نمونه گیری از خاک از عمق10-0 سانتی متر گردید. نمونه های هر پلات با یکدیگر مخلوط و نهایتا تشکیل یک نمونه مرکب را دادند و به آزمایشگاه منتقل گردیدند وکربن آلی ذره ای و کربن آلی کل آن ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر گراز بر مقادیر کربن آلی کل و کربن آلی ذره ای در داخل و خارج لکه های جوامع، اختلاف معنی داری در سطح یک درصد داشت به طوری که بیش ترین مقدار کربن آلی کل (4/69%) و کربن آلی ذره ای (3/33%) در خارج لکه ها و کم ترین مقدار کربن آلی کل (4/21%) و کربن آلی ذره ای(2/10%) در داخل لکه ها وجود داشت. نتایج اثر جامعه بر مقادیر کربن آلی کل و کربن آلی ذره ای در جوامع مختلف نیز نشان داد که میزان کربن آلی کل و کربن آلی ذره ای در بین پنج جامعه با یکدیگر تفاوت معنی داری در سطح یک درصد داشتند و بیش ترین میزان کربن آلی کل در جامعه (F. ovina (58/4% و بیش ترین مقدار کربن آلی ذره ای در جامعه C. foliosum (4/17%) و کم ترین مقدار کربن آلی کل (4/32%) و کربن آلی ذره ای (1/98%) مربوط به جامعهB. tomentellus بود. اثر متقابل جامعه و لکه بر مقادیر کربن آلی کل و کربن آلی ذره ای در سطح یک درصد معنی دار بود به طوری که بیش ترین مقدار کربن آلی کل در جامعه(F. ovina (4/86% در خارج لکه و بیش ترین مقدار کربن آلی ذره ای در جامعه (C. foliosum(3/47% در خارج از لکه و کم ترین مفدار کربن آلی کل (3/92%) و کم ترین مقدار کربن آلی ذره ای (1/48%) مربوط به جامعه B. tomentellus و در داخل لکه بود.
  کلیدواژگان: جوامع مرتعی، شخم گراز، کربن آلی ذره ای، کربن آلی کل، گراز
 • نعیم عرفانی مجد*، مهرزاد مصباح، کاوه اسفندیاری صفحه 37
  یکی از سلول های اپیدرم پوست بدن ماهی که تحت عوامل استرس زای محیطی و بروز بیماری ها و آسیب به پوست از خود واکنش نشان می دهد سلول های موکوسی هشدار دهنده می باشند. به منظور مطالعه بافت شناسی و تعیین پراکنش این سلول ها، تعداد 10 عدد ماهی کپور نقره ای بالغ نر و ماده مورد مطالعه قرار گرفت و از پوست نواحی مختلف بدن شامل سر، نواحی پشتی، شکمی و دم، نمونه هایی حداکثر به ضخامت 5 میلی متر تهیه گردید و پس از طی روش های استاندارد تهیه مقاطع بافتی، برش هایی به ضخامت 5 تا 6 میکرومتر تهیه و مورد رنگ آمیزی عمومی H&E، و رنگ آمیزی های هیستوشیمیایی PAS و آلسین بلو(AB) باpH 1 و 2/5 قرار گرفتند. تعداد این سلول ها در 100 میکرومتر از طول اپیدرم هر ناحیه مورد شمارش قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که سلول های بیضی شکل و حجیمی به نام سلول های موکوسی هشدار دهنده در اپیدرم نواحی مختلف پوست ماهی کپور نقره ای وجود دارند. این سلول ها در رنگ آمیزی های هیستوشیمیایی آلسین بلو(AB) باpH 1 و 2/5 واکنش مثیت داشته و به رنگ آبی رنگ آمبزی شدند که بیانگر ماهیت اسیدی و سولفاته بودن موکوس ترشحی این سلول ها می باشد. پراکندگی این سلول ها در نواحی مختلف پوست این ماهی متفاوت بود و بر اساس پراکندگی آن ها، پوست نواحی مختلف در دو جنس نر و ماده تقسیم گردید: در ماهیان نر بالغ: پوست ناحیه شکمی با 1/26± 5/40 عدد دارای بیش ترین و پوست ناحیه دم با 0/19±0/92 عدد دارای کم ترین تعداد سلول هشدار دهنده در 100 میکرومتر از طول اپیدرم بود ولی در ماهیان ماده بالغ: پوست ناحیه سر با 1/99±6/06 عدد دارای بیش ترین و پوست ناحیه دم با 0/044 ±0/97 عدد دارای کم ترین تعداد می باشد.
  کلیدواژگان: هیستومتری، هیستوشیمی، سلول های هشدار دهنده، پوست، ماهی کپور نقره ای
 • فریده بخشی، رضا ملک زاده ویایه*، ابراهیم حسین نجدگرامی صفحه 45
  فناوری تولید توده زیستی (Biofloc Technology) روشی برای تجزیه پسماندهای آلی به وسیله میکروارگانیزم ها و تولید ذرات یا توده های زیستی مغذی است. پژوهش حاضر به منظور بررسی امکان کاربرد این فناوری در پرورش متراکم بچه ماهیان کپورمعمولی (Cyprinus carpio) انجام شد. ماهیان مورد مطالعه در دو گروه وزنی (3-1 گرم و 22-16 گرم) به مدت سه هفته در حوضچه های پلاستیکی45 لیتری پرورش داده و با تیمارهای غذایی حاوی 100% غذای کنسانتره (تیمار شاهد) و 25 و 50 درصد توده زیستی تغذیه شدند. در طول دوره آزمایش، شاخص های کیفی آب شامل آمونیاک، نیتریت و نیترات مورد سنجش قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل، تفاوت معنی داری در مقادیر درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد روزانه، ضریب رشد ویژه، فاکتور وضعیت و بازماندگی بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد وجود نداشت (0/05به علاوه، با استفاده از این روش از میزان غذای مصرفی نیز تا 50 درصد کاسته شد، بدون آن که روی شاخص های رشد و بقای ماهی تاثیر منفی داشته باشد.
  کلیدواژگان: فناوری توده زیستی، پرورش متراکم، کپورمعمولی (Cyprinus carpio)
 • صیاد شیخی ئیلانلو*، مسعود یوسفی، علی خانی، عباس عاشوری، حمیدرضا رضایی، انوشه کفاش صفحه 53
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی فونستیک پرندگان و مقایسه تنوع گونه ای جامعه پرندگان بین زیستگاه های مختلف شهرستان نقده انجام گرفت. برای این منظور پرندگان منطقه مورد مطالعه از تیرماه 1389 تا خرداد 1391 در چهار زیستگاه استپ های نیمه خشک، تالابی، کشاورزی و کوه های مرتفع پایش گردید. برای بررسی اهمیت هریک از زیستگاه ها برای پرندگان، شاخص های تنوع گونه ای زیستگاه ها مورد مقایسه قرار گرفت. در مجموع 140 گونه پرنده در این مطالعه شناسایی شد، که از این تعداد 53% خشکی زی، 47% آبزی و کنارآبچر بودند. در میان گونه های شناسایی شده 31 گونه دارای ارزش های حفاظتی ملی و بین المللی شناسایی بودند، که نشان دهنده اهمیت منطقه مورد مطالعه برای گونه های در خطر تهدید می باشد. از میان گروه های مختلف پرندگان در منطقه، پرندگان جوجه آور تابستانه با 66 گونه و 47/1% پرندگان بزرگ ترین گروه را تشکیل می دهند. بوتیمار (Botaurus stellaris) نیز برای اولین بار در سطح استان شناسایی و ثبت شد. بیش ترین ارزش عددی شاخص های تنوع گونه ای سیمپسون و شانون- وینر در فصل تابستان و برای زیستگاه های استپ های نیمه خشک (0/934 و 4/208) و تالابی (0/872 و 3/457) به دست آمد. هم چنین بیش ترین ارزش عددی شاخص های یکنواختی کامارگو و سیمپسون در فصل زمستان و به ترتیب برای زیستگاه های کشاورزی (0/875 و 0/943) و کوه های مرتفع (0/667 و 0/701) به دست آمد. شاخص تشابه جاکارد نیز بیش ترین ارزش عددی تشابه گونه ای را (0/685) بین زیستگاه های استپ های نیمه خشک و کشاورزی نشان داد. فراوانی پرندگان در بین زیستگاه های مختلف نیز بیش ترین مقدار را در زیستگاه تالابی با 10300 پرنده (175/1%) در طول دوره بررسی نشان داد. مطالعه حاضر بیان می کند با توجه به سیمای سرزمین و موقعیت جغرافیایی شهرستان نقده، حفظ زیستگاه های سطح شهرستان نقده به خصوص مناطق تالابی و استپ های نیمه خشک این شهرستان می تواند نقش مهمی در حفاظت غنای گونه ای بخشی از جامعه پرندگان ایران داشته باشد.
  کلیدواژگان: تنوع گونه ای، زیستگاه، پرندگان، نقده، آذربایجان غربی
 • سارا رستگار، عبدالعلی موحدی نیا*، احمد سواری، حسین پاشازانوسی، مرتضی بهنام رسولی، زهرا یاراحمدی صفحه 69
  در این مطالعه به بررسی اختلالات احتمالی بنزوآلفاپایرن (BaP) در سطوح کورتیزول پلاسما و غلظت انتقال-دهنده های عصبی مغز، در شانک زرد باله پرداخته شده است. در آزمایش اول (استرس حاد) به گروه تیمار، 50 میلی گرم بنزو آلفا پایرن در 2 میکرولیتر روغن گیاهی به ازای وزن بدن و به گروه شاهد 2 میکرولیتر روغن گیاهی به ازای هر گرم وزن بدن تزریق گردید. در گروه پایه هیچ گونه تزریقی صورت نگرفت. از هر گروه پس از 3 ساعت نمونه گیری شد. برای بررسی اثرات دراز مدت (استرس مزمن)، 50 میلی گرم بنزو آلفا پایرن در10میکرولیتر روغن گیاهی (به ازای وزن بدن) ایمپلنت گردید، در ماهیان شاهد 10میکرولیتر روغن گیاهی (به ازای وزن بدن) ایمپلنت شده و 72 ساعت بعد، نمونه گیری صورت گرفت. سطوح کورتیزول پلاسما و غلظت انتقال دهنده های عصبی در مناطق مختلف مغز سنجش با روش HPLC-EC سنجش شد.BaP موجب افزایش سطوح کورتیزول پلاسما و تغییر در سطوح انتقال دهنده های عصبی طی هر دو آزمایش حاد و مزمن شد. BaP می تواند به صورت اختصاصی سبب اختلال در سنتز، آزادسازی، ذخیره سازی و باز جذب انتقال دهنده های عصبی در مناطق مختلف مغز به خصوص در هیپوفیز گردد. ضمن این که سیستم سروتونینی بسیار بیش تر از سایر مونوآمین ها تحت تاثیر BaP قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: هیدروکربن های حلقوی آروماتیک، مونوآمین ها، استرس، نورواندوکرین، شانک زرد باله
 • غلامرضا اسکندری*، عماد کوچک نژاد، نجمه جهانی صفحه 79
  هدف از این مطالعه تعیین مناطق مناسب ایجاد قفس جهت پرورش ماهیان دریایی در سواحل استان خوزستان بوده است. جهت تعیین نقاط مناسب، پارامترهای مختلف توپوگرافی، فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، اقتصادی-اجتماعی و دسترسی درنظر گرفته شد و از روش اندازگیری مستقیم پارامترها استفاده شده است. انتخاب سایت پرورش ماهیان دریایی با تنظیم ماتریس پارامترهای«قابلیت داشتن» و «مناسب بودن» و استفاده از امتیازدهی و فرمول استاندارد انجام شد. دامنه مقادیر پارامترهای اشاره شده به شرح ذیل اندازه گیری شدند: 1- متغیر پارامترهای توپوگرافی: (الف) ارتفاع موج 2- 0/06 متر، (ب) سرعت باد 22 – 9 متربر ثانیه، (پ) عمق 60 – 7 متر، (ت) بستر شامل: گلی-رسی و گلی. 2- متغیر پارامترهای فیزیکی: (الف) سرعت جریان 0/80 – 0/05 متر بر ثانیه، (ب) کدورت 181 – 3/6 NTU، (پ) دما 32/68 – 13/93 درجه سانتی گراد، 3- متغیر پارامترهای شیمیایی: (الف) اکسیژن محلول 11 - 4 میلی گرم بر لیتر، (ب) pH 8/80 – 7/67، (پ) فسفات 2/59 – 0/08 میلی گرم بر لیتر، (ت) نیتریت 595 – 12 میکروگرم بر لیتر، (ث) نیترات 7/48 – 3/52 میلی گرم بر لیتر، (ج) آمونیوم 147 – 0/005 میلی گرم بر لیتر و (چ) شوری 48/12 – 39 میلی گرم بر لیتر (ح) کلروفیل آ3/55 – 0/54 میلی گرم بر لیتر، 4- متغیر پارامترهای بیولوژیک: کلی فرم 9/5 – 3 سلول بر 100 میلی لیتر. نتیجه ارزیابی مقادیر مناسب بودن سایت برای توسعه پرورش ماهی در منطقه استان خوزستان نشان می دهد که پرورش ماهیان دریایی با استفاده از قفس های شناور در سطح حاشیه ای مناسب است. منطقه مناسب پرورش ماهی با استفاده از قفس در بین عرض 30 07 o 30 تا 30 53 o 29 شمالی و طول 40 48 o 49 تا 00 60 o 49 شرقی در منطقه بحرکان قرار دارد.
  کلیدواژگان: پرورش دریایی، پرورش در قفس، خلیج فارس
 • جواد داودیان*، سید سعید احمدی زاده، محمدرضا رضایی صفحه 91
  اکوسیستم های تالابی با برخورداری از ارزش زیستگاهی و غذایی بالایی که دارند اجتماع بزرگی از پرندگان مهاجر و بومی وابسته به خود را حمایت می نمایند، دربین گونه های مختلف جانوری وابسته به تالاب ها، پرندگان تالابی از جمله نمونه های منحصر به فردی هستند که از لحاظ اقتصادی و تحقیقاتی بسیار حائز اهمیت می باشند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و بررسی تنوع زیستی تالاب کجی خراسان جنوبی است که می تواند نقش مهمی برای بقاء پرندگان مهاجر منطقه داشته باشد، بدین منظور ضمن معرفی تالاب، شاخص های تنوع زیستی برای نتایج محاسبه شد، نتایج نشان داد که تالاب کجی در سال1385 دارای بیش ترین میزان غنای گونه ای مارگالف بوده است. از طرف دیگر نتایج حاصل از شاخص های تنوع زیستی پرندگان تالاب کجی نشان می دهد که در این دوره 5 ساله، سال 1385 دارای بیش ترین تنوع گونه ای سیمپسون و تنوع گونه ای شانون-وینر بوده است.در سال 1385 شاخص یکنواختی پیلو نسبت به سایر سال ها بیش ترین مقدار است، که این نشان-دهنده توزیع یکنواخت گونه ها در این سال است.
  کلیدواژگان: تالاب، پرندگان، تنوع زیستی، غنای گونه ای
 • مهدی مرمضی، محمد ذاکری*، محمدتقی رونق، پریتا کوچنین، مهسا حقی صفحه 101
  این مطالعه با هدف شناسایی فون ماهیان صید شده به وسیله تور و بررسی پراکنش آن ها در رودخانه سزار، یکی از رودخانه های مهم استان لرستان صورت گرفت. نمونه برداری به صورت ماهیانه از تیر تا آذر ماه 1390 و با استفاده از تورهای پرتابی (سالیک) با چشمه های مختلف و تور انتظاری با چشمه 50 میلی متری انجام گرفت. در مجموع تعداد 366 عدد ماهی صید گردید که شامل 7 گونه از دو خانواده کپورماهیان و گربه ماهیان بودند. گونه های شناسایی شده در این مطالعه عبارت بودند از:Capoeta damascina، Capoeta trutta، Cyprinion macrostomum، Chondrosto maregium، Barbus grypus، Luciubarbus barbulus، Glyptothorax silviae. در این مطالعه پارامترهای محیطی نیز محاسبه و میزان ارتباط هر یک با فراوانی گونه های شناسایی شده بررسی گردید.
  کلیدواژگان: رودخانه سزار، استان لرستان، پراکنش ماهیان، کپورماهیان
 • فرزانه نوری*، رضا جلیلی صفحه 113
  هدف از این مطالعه بررسی اثرات جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی بر شاخص های رشد و کارایی تغذیه ای ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد. تعداد 900 قطعه ماهی با وزن متوسط 0/5±6 گرم انتخاب و در داخل 18 تانک (300 لیتری) با تراکم 50 قطعه در هر تانک نگه داری و به مدت 60 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. منابع پروتئین و چربی جیره گروه شاهد تماما پودرماهی و روغن ماهی بود و در ترکیب 5 جیره آزمایشی منابع پروتئین گیاهی در 5 سطح صفر، 40، 60، 80 و 100 درصد به همراه ترکیب روغن های گیاهی کانولا، بزرک، آفتابگردان و گلرنگ (به ترتیب، 30، 30، 30 و 10%) در سطح 80% جایگزین پودر و روغن ماهی شدند. نتایج نشان داد که جایگزینی100 درصد پودر ماهی جیره به همراه 80% روغن ماهی با منابع گیاهی اثرات منفی معنی داری بر شاخص های رشد (وزن نهایی، 0/23±54/92 گرم) و کارایی تغذیه ای ماهیان در مقایسه با گروه شاهد (وزن نهایی، 1/98±58/02 گرم) نداشت (P>0.05). هم چنین جایگزینی 80% روغن ماهی با ترکیب روغن های گیاهی اختلاف معنی داری را به لحاظ شاخص های رشدی و تغذیه ای در مقایسه با گروه شاهد نداشت (P>0.05).
  کلیدواژگان: پودر ماهی، روغن ماهی، پروتئین گیاهی، روغن گیاهی، رشد، قزل آلای رنگین کمان
 • ابراهیم مصلحی، سیامک یوسفی سیاه کلرودی*، کاظم کریمی، علی مقیمی صفحه 125
  به منظور بررسی اثر منابع رنگدانه ای گیاهی (تفاله هویج و تفاله گوجه فرنگی) و جانوری (خرچنگ و ضایعات میگو) بر تغییر رنگ در پوست و گوشت جوجه های گوشتی این منابع با نسبتی مشابه طی تحقیقی در خوراک جوجه های گوشتی اضافه شدند. این آزمایش به مدت 42 روز با استفاده از 150 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه از سویه تجاری ROSS 308 در شرایط پرورشی استاندارد از نظر دما، نور، رطوبت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار، 3 تکرار و در هر تکرار 10 قطعه انجام گردید. گروه های آزمایشی شامل شاهد، پنج درصد تفاله هویج، پنج درصد تفاله گوجه فرنگی، پنج درصد خرچنگ و پنج درصد ضایعات میگو بودند. به منظور انجام آزمایش های رنگ سنجی از پوست و گوشت جوجه های گوشتی در روز 42 از هر تکرار 2 خروس به صورت تصادفی کشتار و قسمتی از سینه به همراه پوست بریده شد و پس از 24 ساعت منجمدکردن براساس سه شاخص:L* (روشنایی)، a* (قرمزی) و b* (زردی) به وسیله دستگاه رنگ سنج MINOLTA CR-400 مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج به دست آمده از رنگ سنجی، تنها شاخص روشنایی در پوست تحت تاثیر گروه های آزمایشی قرار گرفته به طوری که منابع رنگدانه ای گیاهی (تفاله هویج و تفاله گوجه فرنگی) و جانوری (خرچنگ و ضایعات میگو) باعث تیره تر کردن پوست شدند (p<0.01). در رنگ گوشت نیز، منابع رنگدانه ای جانوری به طور معنی داری باعث تیرگی رنگ گوشت شدند (p<0.01). هم چنین منابع رنگدانه ای جانوری به طور معنی داری باعث زرد شدگی گوشت نیز شدند (p<0.05) اما تغییر معنی داری در قرمزی گوشت مشاهده نگردید. این آزمایش نشان داد که استفاده از منابع رنگدانه ای گیاهی و جانوری فوق می تواند در تغییر رنگ گوشت و پوست جوجه های گوشتی موثر باشند.
  کلیدواژگان: هویج، گوجه فرنگی، خرچنگ، میگو، گوشت، پوست، جوجه گوشتی
 • مایسا عنایت مهر*، مهناز سادات صادقی، سعید یلقی، رسول قربانی صفحه 133
  در این مطالعه، برخی خصوصیات زیستی تولیدمثلی و مراحل تکامل گنادی بافت تخمدان در 108 عدد میگوی ماده پالامون الگانس، Palaemon elegans در تالاب گمیشان طی آذر ماه 1389 تا پایان خرداد ماه 1390 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از بخش های میانی تخمدان میگوی ماده، مقطع بافتی به صورت ماهیانه تهیه گردید. حداقل و حداکثر هم آوری مطلق معادل 300عدد و 2686 عدد متغیر بود. با افزایش اندازه بدن، هم آوری مطلق آن ها افزایش می یابد و بیش ترین میزان هم آوری در دامنه طولی 45-35میلی متر می باشد. بیشینه فراوانی گنادهایی که در مرحله 4 و 5 قرار داشتند در ماه های فروردین تا خرداد مشاهده شد و در مرحله نهایی تکامل تخم، حجم تخم به طور متوسط به 0/725 میلی متر رسید. به نظر می رسد هم آوری میگوی الگانس در تالاب گمیشان نسبت به دیگر مناطق گزارش شده بسیار بالاتر است.
  کلیدواژگان: Palaemon elegans، هم آوری، تخمدان، تالاب گمیشان، دریای خزر
 • شهرام دادگر*، فربد چهرزاد، کمیل رزمی صفحه 143
  در این تحقیق میزان آلایندگی فعالیت های دو مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان واقع بر روی سرشاخه-های خچیره و حسنجون در رودخانه شاهرود از حوضه سد طالقان، با استفاده از شاخص زیستی خانواده هیلسنهوف (HFBI) به روش ارزیابی سریع (Rapid bioassesment) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از شاخص زیستی با پارامترهای فیزیکی- شیمیایی و آلودگی رودخانه های تحت تاثیر این مزارع، مقایسه شد. نتیجه بررسی اکسیژن خواهی بیوشیمیایی 5 روزه نشان داد مقدار این پارامتر در هر دو سرشاخه نسبت به شاخه اصلی شاهرود بالاتر است اما مزارع پرورشی بر افزایش بار آلی تاثیر معنی-داری ندارند (p<0.05). تاثیر مزارع پرورش ماهی بر pH رودخانه در هیچ یک از ایستگاه های نمونه برداری معنی دار نبوده است (p<0.05). مقدار کل جامدات معلق در محدوده رودخانه حسنجون نسبت به خچیره از مقادیر بالاتری برخوردار بود (p<0.05) هم چنین محدوده رودخانه خچیره نسبت به محدوده رودخانه حسنجون، از آلودگی به ترکیبات فسفر به میزان کم تری برخوردار بود (p<0.05). در نتیجه در مجموع مقدار آلاینده های آلی در رودخانه حسنجون از خچیره بیش تر بوده است (p<0.05). بررسی روند تغییرات فراوانی کفزیان درشت براساس این مطالعه نشان داد که در محدوده مطالعاتی بیش ترین فراوانی آن ها مربوط به خانواده Chironomidae از حشرات راسته دوبالان (Diptera) با میانگین کل فراوانی 11/6 عدد در متر مربع و پس از آن خانواده Elmidae از راسته قاب بالان (Coeloptera) با میانگین کل فراوانی 10/0 عدد در مترمربع بود. نتیجه محاسبه شاخص زیستی هیلسنهوف براساس انواع و فراوانی کفزیان نشان داد که در محدوده رودخانه خچیره، وجود مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (با توجه به عدم وجود مراکز جمعیتی و آلاینده های دیگر در بالادست) منجر به کاهش درجه کیفی این رودخانه به میزان یک درجه از کیفیت «متوسط» در ایستگاه بالادست مزرعه (ایستگاه1)، به کیفیت «متوسط ضعیف» در ایستگاه پایین دست مزرعه (ایستگاه2)، در زمان نمونه برداری می گردد. اما وجود مزرعه پرورش ماهی بر کیفیت شاخه اصلی رودخانه شاهرود که از دبی بالاتری برخوردار است، موثر نبوده و در ایستگاه های شماره 3 و 4 واقع در قبل و بعد از ورودی سرشاخه خچیره در شاخه اصلی شاهرود، تغییری در شاخص زیستی هیلسنهوف مشاهده نگردید. در سرشاخه حسنجون وضعیت کیفی بالادست مزرعه پرورش ماهی، با توجه به وجود مراکز جمعیتی، از نظر شاخص زیستی هیلسنهوف در زمان نمونه برداری «بد» بود که در اثر روند خودپالایی سرشاخه، این وضعیت بهتر شده و در پایین دست مزرعه شاخص، وضعیت «متوسط» را نشان داد. شاخه اصلی رودخانه شاهرود در اثر ورود سرشاخه حسنجون، از وضعیت «خیلی خوب» در ایستگاه 7 به وضعیت «بد» در ایستگاه 8 تنزل پیدا کرد که تاثیر ورود آلاینده های ناشی از این سرشاخه را به شاخه اصلی رودخانه، نشان داد. نتایج حاصل از مقایسه فاکتورهای فیزیکی-شیمیایی و زیستی به دست آمده در این مطالعه نشان داد که در زمان نمونه برداری، مزارع پرورش ماهی موجود بر کیفیت شاخه اصلی رودخانه شاهرود تاثیر منفی نداشتند.
  کلیدواژگان: شاخص زیستی خانواده هیلسنهوف (HFBI)، کفزیان درشت، اثرات کیفی مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان، ارزیابی سریع
 • حسین محمدی*، محمود کرمی، بهرام حسن زاده کیابی، سید مسعود منوری صفحه 153
  جنگل ها وبیشه زارهای پارک های ملی ومناطق حفاظت شده دز وکرخه به عنوان آخرین زیستگاه گوزن زرد ایرانی (Dama dama mesopotamica) محسوب می گردد. دراین پژوهش روند تغییرات زیستگاه درطول 34 سال و دو دوره زمانی سال های 1973تا1989وسال های 1989 تا 2007با تفسیرداده های سنجنده های MSS 1973،TM1989 و2007LISS III واستفاده از دو روش طبقه بندی نظارت نشده و نظارت شده بررسی شد. ابتدا نقشه های پنج رده پوشش –کاربری اراضی شامل: سکونت گاه ها، کشتزار، جنگل، جنگل مخروبه و سطوح آبی تهیه و پس از ارزیابی صحت طبقه بندی با استفاده از روش Cross Tabulation تغییرات پوشش وکاربری ها آشکارسازی شد. نتایج نشان در طول زمان مورد بررسی سطح جنگل ها 35 درصد کاهش و جنگل های مخروبه 48 درصد افزایش یافته که23درصد کاهش سطح جنگل ها و32درصد افزایش جنگل های مخروبه در دوره دوم بررسی اتفاق افتاده است. در طول دوره بررسی 25درصد از سطح جنگل ها به جنگل های مخروبه و10درصد دیگر به همراه20 درصد جنگل های مخروبه به کشتزار تبدیل شدند، از این رو تغییرات گسترده زیستگاه وکاهش سطح جنگل ها می تواند یکی از عوامل کاهش شدید جمعیت گوزن زرد ایرانی باشد که حدود یک دهه از حضور این گونه در این منطقه گزارشی داده نشده است.
  کلیدواژگان: گوزن زرد ایرانی، دز و کرخه، تغییرات زیستگاه، کاربری اراضی
 • شهرام فرقانی*، شایق ابراهیم او، تورج ولی نسب صفحه 161
  حلوا سفید یکی از ماهیان اقتصادی و مهم خلیج فارس است. براساس گزارشات و مشاهدات در ده سال گذشته صید و متوسط اندازه آن در تورهای ماهیگیران شدیدا کاهش یافته است. مشکل بودن تکثیر مصنوعی آن، بازسازی ذخایر را از این طریق غیرممکن ساخته است. لذا ارزیابی دقیق و سپس مدیریت ذخایر، طبق اصول دینامیک جمعیت و بیولوژی آن در بهره برداری پایدار امری ضروری است. بدین منظور مطالعات گسترده ای بین سال های 1392- 1386 صورت گرفته است، که در این تحقیق محاسبه ضریب رشد ماهی، مرگ و میر طبیعی، مرگ ومیر کل، ضریب صید و سپس ضریب بهره برداری جهت ارزیابی، ضریب گنادهای جنسی ومراحل رسیدگی ماهیان جهت مدیریت ذخایر مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب رشد ماهی در طول مطالعه 0/4 و بعد از محاسبات مرگ و میر کل، مرگ و میر طبیعی و ضریب صید، ضریب بهره برداری 0/1296 محاسبه گردیده است که حکایت از کاهش ذخایر و بحرانی شدن وضعیت جمعیت آن دارد. ماهی مورد نظر دوره تخم ریزی طولانی از فروردین تا آخر مهر دارد (0/001>p). بیش ترین فعالیت جنسی در ماده ها به طول استاندارد 25/5 سانتی متر و در نرها به طول استاندارد 21/5 سانتی متر می باشد (0/01>p).
  کلیدواژگان: ارزیابی، مدیریت، ذخایر، ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus)، خلیج فارس
 • سید مجید حسینی*، حمیدرضا رضایی، حسین وارسته مرادی، سعید نادری، فاطمه نیکوی صفحه 169
  مطالعات فیلوژئوگرافی، اهمیت فرآیندهای تاریخی را در شکل گیری توزیع جغرافیایی کنونی گونه ها و ژن ها نشان می-دهند. هدف از این مطالعه بررسی فاصله ژنتیکی و فاصله جغرافیایی قوچ و میش های استان یزد براساس داده های میتوکندریایی است. در این پژوهش ژن سیتوکروم b از ژنوم میتوکندریایی در بافت و سرگین دو گونه قوچ و میش اوریال و ارمنی برای ارتباط بین هاپلوتایپ ها، فاصله ژنتیکی بین هاپلوتایپ ها و توزیع جغرافیایی هاپلوتایپ ها مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش تعداد 9 هاپلوتایپ از 30 توالی قوچ و میش در استان یزد مشاهده گردید. منطقه حفاظت شده سیاهکوه، منطقه حفاظت شده کالمند-بهادران و منطقه شکار ممنوع شیرکوه دارای یک هاپلوتایپ مشترک بودند که نشان دهنده پراکنش وسیع این هاپلوتایپ نسبت به بقیه هاپلوتایپ ها در استان یزد است. محاسبه ماتریس فواصل ژنتیکی در بین هاپلوتیپ ها نشان دهنده بیش ترین فاصله ژنتیکی (0/272) قوچ و میش های پناهگاه حیات وحش بوروئیه با دیگر قوچ و میش های استان یزد بود. بیش ترین تعداد پلی مورفیسم بین هاپلوتایپ ها به تعداد 15 پلی مورفیسم نیز بین قوچ و میش های پناهگاه حیات وحش بوروئیه با دیگر قوچ و میش های استان یزد بود. پدیده های محیطی از قبیل گستردگی رشته کوه زاگرس در جنوب استان یزد یکی از دلایل مهم پراکنش دو گونه قوچ و میش اوریال و ارمنی در استان یزد است. هم چنین عدم تبادل ژنی بین قوچ و میش های مناطق شمال و مرکز استان یزد با پناهگاه حیات وحش بوروئیه تحت تاثیر دشت های وسیع بین این مناطق است.
  کلیدواژگان: قوچ و میش، فیلوژئوگرافی، ژنوم میتوکندریایی، سیتوکروم b، استان یزد
 • شادی خاتمی*، تورج ولی نسب، پرگل قوام مصطفوی، سید محمدرضا فاطمی، فرهاد کیمرام صفحه 179
  جهت بررسی مقایسه ای نسبت رشد گلادیوس با برخی از خصوصیات ریختی، 213 اسکوئید هندی در دو منطقه دریای عمان و خلیج فارس، به ترتیب در اوایل پاییز و اوایل زمستان 1390صید گردید. بعد از انجام عملیات زیست سنجی، 16 پارامتر انتخاب و مورد آنالیز قرار گرفت، نتایج نشان داد از میان 16 پارامتر، 5 پارامتر در هر دو منطقه رابطه قوی با طول گلادیوس داشتند که شامل طول و عرض مانتل، طول و عرض باله و عرض گلادیوس می باشند. هم چنین بررسی مورفولوژی گلادیوس نشان داد که گلادیوس ها در اسکوئید هندی در هر دو منطقه مشابه می باشند ولی دوشکلی جنسی مشاهده شد به طوری که عرض گلادیوس در جنس ماده 1/32 برابر عرض گلادیوس در جنس نر می باشد. بررسی رابطه طول مانتل و وزن بدن نیز حاکی از این است که رشد اسکوئید هندی به صورت آلومتریک (t-test) است. رشد گلادیوس ارتباط معنی داری با طول مانتل دارد، به طوری که در خلیج فارس با 98/9 درصد و در دریای عمان با 86/7 درصد اطمینان بین این دو پارامتر همبستگی وجود دارد.
  کلیدواژگان: گلادیوس، اسکوئید هندی، خلیج فارس، دریای عمان
 • زهرا ایزدخواستی*، عباس اسماعیلی ساری، مریم فلاحی کپورچالی، محمد جواد امیری، شاهو کرمی صفحه 187
  به منظور مقایسه شاخص های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تعیین سطح تروفی در ساحل بندرانزلی اقدام به نمونه برداری از ستون آب به صورت فصلی در اواسط فصول بهار و تابستان از اعماق 2، 5 و10 متر شد. شاخص فیزیکی تروفی با استفاده از صفحه سکشی، شاخص شیمیایی با اندازه گیری غلظت مواد مغذی موجود در آب و شاخص بیولوژیکی با تعیین غلظت کلروفیل aو زی توده فیتوپلانکتونی محاسبه گردید. حداکثر عمق دید درستون آب، 3 متر، میانگین غلظت ازت کل برابر با 764/9 میلی گرم در مترمکعب، میانگین غلظت فسفر کل در ستون آب برابر با 59 میلی گرم در مترمکعب، میانگین غلظت کلروفیل a برابر با 3/5 میلی گرم در مترمکعب و میانگین زی توده فیتوپلانکتونی برابر 5134/86 میلی گرم در مترمکعب بود (p<0.05). نتایج نشان گر آن است که از میان این سه شاخص، استفاده از شاخص های فیزیکی (در یک اکوسیستم آبی غیرآلوده) و بیولوژیکی مناسب تر است و این دو از لحاظ آماری در سطح اطمینان 95 درصد (p<0.05) نیز با یکدیگر هبستگی معکوس دارند. با مقایسه داده ها با جداول مربوط به رده بندی کیفی آب ها، آب دریای خزر در منطقه مورد تحقیق بر اساس میزان عمق دید تابستانه توسط صفحه سکشی و غلظت کلروفیل aو زی توده فیتوپلانکتونی، در رده آب های مزوتروف و از نظر غلظت ازت کل و فسفر کل در رده آب های یوتروف قرار دارد (p<0.05).
  کلیدواژگان: تروفی، شاخص های فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی، صفحه سکشی، زی توده
 • فائزه رضایی*، شهلا جمیلی، فریبرز احتشامی، علی ماشینچیان مرادی، مجتبی شهیدیان نامغی صفحه 197
  با توجه به تولید روزافزون نانو ذرات مغناطیسی و کاربرد مفید آن در سیستم های بیولوژی، تاکنون مطالعات کم تری در زمینه اثرات جانبی این مواد در بدن موجودات زنده صورت گرفته است. بررسی فاکتورهای خونی و مشخص کردن تابلوی خونی هر جاندار علاوه بر آن که به عنوان یک شاخص فیزیولوژیک مهم به شمار می رود، در تشخیص بیماری ها نیز می تواند بسیار مفید واقع شود. 200عدد ماهی کپورمعمولی دریای خزر با وزن میانگین 100 گرم تهیه شد، وارد سطل هایی با ظرفیت 80 لیترگردید. در این تحقیق اثر سه غلظت مختلف از نانو اکسیدآهن (0/01، 0/003، 0/006 میلی گرم بر لیتر) به همراه تیمار شاهد (بدون نانو اکسیدآهن) پس از گذشت زمان های 48، 96، 120، 168 ساعت، برگلبول های قرمز خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) بررسی گردید. نتیجه نشان داد که میانگین تعداد گلبول های قرمز خون در تیمارهای غلظت 0/003 و 0/006 افزایش یافته است. اما در دوز 0/01 تعداد گلبول های قرمز کاهش یافته است و بیش ترین تعداد گلبول قرمز در غلظت های 0/003 و 0/006 پس از گذشت 168 ساعت مشاهده گردید، تعداد گلبول قرمز در گروه شاهد، 75 عدد گزارش شده است، اما در غلظت 0/003 و 0/006 تعداد آن ها به 210 تا 250 عدد رسیده است و تقریبا 75% افزایش داشته است (تعداد گلبول های قرمز حدودا 3 برابر شده است)، اما در غلظت 0/01، تعداد گلبول های قرمز به 60 عدد رسیده است. بین تعداد گلبول های قرمز با غلظت و زمان، همبستگی معنی دار در سطح 99% وجود دارد (0/01 >P). تاثیر ذرات نانو اکسیدآهن بر ماهیان نر بیش تر از ماهیان ماده و در ماده ها بیش تر از ماهیان نابالغ بوده است (0/01 >P).
  کلیدواژگان: نانو ذرات اکسیدآهن، تابلوی خونی، شاخص فیزیولوژیک، گلبول قرمز، ماهی کپورمعمولی
 • سید مهدی حسینی کاریز عمر*، کاظم کریمی، مهدی خدایی مطلق صفحه 203
  به منظور بررسی اثر عصاره شوید و لواستاتین بر غلظت فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون، غلظت کلسترول ماهیچه ها و کبد، تعداد 130 قطعه جوجه گوشتی نر و ماده از سویه راس 308 در این تحقیق از سنین 21 تا 35 روزگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از این تعداد، 10 قطعه ابتدای آزمایش در سن 21 روزگی (به عنوان شاهد در زمان شروع) پس از خون گیری، کشتار شدند و 120 قطعه دیگر در قالب طرح کاملا تصادفی به 5 گروه آزمایشی با 3 تکرار و 8 پرنده در هر تکرار گروه بندی شدند. گروه های آزمایشی شامل دو گروه جوجه معمولی (شاهد و تزریق عصاره شوید) و سه گروه جوجه هایپرکلسترولمیک (شاهد، عصاره شوید و لواستاتین) بودند. به جوجه های معمولی از روز 21 تا 28 مقدار ماده آزمایشی و به جوجه های هایپرکلسترولمیک ماده آزمایشی+ کلسترول به میزان 25 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن پرنده در هر روز در زیر پوست گردن، تزریق شد. در روز 28 نیمی از پرندگان و در روز 35 بقیه پرندگان هر گروه خون گیری و سپس کشتار شدند و از بافت های موردنظر نمونه برداشته و تا زمان آزمایش فریز شد. نتایج نشان داد که در جوجه های معمولی عصاره شوید در پایان یک دوره هفت روزه تزریقی باعث افزایش سطوح TC، TG و LDL خون نسبت به گروه شاهد شد (0/05>P). در جوجه های هایپرکلسترولمیک عصاره شوید در پایان یک دوره هفت روزه تزریقی (روز 28) باعث افزایش سطوح LDL خون و کلسترول عضله سینه و کاهش سطح HDL خون نسبت به گروه شاهد شد(0/01>P). تزریق لواستاتین به جوجه های هایپرکلسترولمیک در مقایسه با عصاره شوید هیچ تفاوتی در بیشتر شاخص های مورد بررسی ایجاد نکرد. به طورکلی عصاره شوید همانند لواستاتین، اثر کاهنده بر غلظت کلسترول خون و بافت ها در جوجه های معمولی و هایپرکلسترولمیک نداشت.
  کلیدواژگان: عصاره شوید، لواستاتین، کلسترول سرم و بافت، تری گلیسرید، جوجه گوشتی
 • سیده زینب عابدی*، محمدکاظم خالصی، سهراب کوهستان اسکندری، سید مرتضی عابدی، عبدالرضا دغاغله صفحه 213
  بنابر مطالعات تجربی، فقدان فلس در ماهیان سبب جذب سریع تر مواد سمی می شود، یعنی سریعا در پوست، عضلات و سایر اندام ها نفوذ می یابند و می توانند تاثیرات بالقوه ای بر مصرف کننده بگذارند. با وجود تحقیقات زیاد روی آلودگی آبزیان به فلزات سنگین، میزان جذب عناصر سنگین در ماهی فلس دار کپور معمولی و بدون فلس گربه ماهی راه راه در شرایط آزمایشگاهی و نقش پوشش فلس در جذب فلزات، مطالعه مقایسه ای نشده اند. ابتدا غلظت کشنده (LC50) فلز سرب طی 96 ساعت برای هر گونه ماهی تعیین گردید. سپس ماهیان در تیمارهای جداگانه (با سه تکرار) در معرض 10% غلظت کشنده سرب به مدت 15 روز قرار گرفتند. بافت های هدف نمونه های ماهیان در روز 15 نمونه برداری شدند و پس از آماده سازی و هضم شیمیایی، مقدار فلز در هر بافت با دستگاه جذب اتمی (مدل ترمو) اندازه گیری گردید. انباشتگی نهایی سرب در نمونه های بافتی گربه ماهی 1/63 برابر کپور (بدون احتساب فلس)، و در عضله گربه ماهی 14/6 برابر عضله کپور بود. باقی-مانده غلظت سرب در نمونه های آب آکواریوم های حاوی ماهی کپور بسیار بالاتر بود. لذا در بافت های ماهی کپور می-بایست انباشتگی فلز خیلی کم تر از بافت های گربه ماهی راه راه باشد. بنابر یافته های این پژوهش، پوست فلس دار ماهی کپورمعمولی با جذب قابل ملاحظه فلز سنگین و کم ترین انباشتگی آن ها در عضلات نسبت به پوست بدون فلس گربه ماهی راه راه، لایه حفاظتی موثری را در برابر آلاینده های شیمیایی زیست محیطی فراهم می کند و می تواند مصرف ماهی فلس دار را از این جنبه توجیه نماید.
  کلیدواژگان: مقایسه تجربی، سرب، ماهیان فلس دار، بدون فلس، رویکرد دینی
 • یافته علمی کوتاه
|
 • Abbas Akbari Sharif*, Kamran Zand, Mohammadreza Abedini, Reza Masoudi Page 1
  The aim of this study was to determine the effects of Progesterone and Melatonin hormones on ovulation synchronization and improvement of pregnancy rate of Zandi ewes. In this study out of breeding season, 156 ewes were selected and divided into four groups. The first group (control) received no hormone injections. On ear of second group (Melatonin) were implanted a piece of Regulin contained Melatonin hormone and after 35 days, the rams released into the ewes. The ewes of third group (Progesterone) were received cidr for 12 days and 600 IU eCG intramuscularly and 48 hours after cidr removal the rams were released into the ewes. The fourth group (Melatonin and Progesterone) at first received a piece of Regulin and after 22 days received 600 IU eCG intramuscularly and 48 hours after cidr removal the rams were released into the ewes. Reproductive parameters including parity rate, lambing rate, twinning rate, litter size, weight and number of lambs were investigated. The results of this study showed that using of cidr and eCG could improve reproductive parameters compared the other groups (P< 0.05).
  Keywords: Progesterone, Parity rate, Twinning rate, Lambing rate, Melatonin, Zandi ewe
 • Rahimeh Shirmohammadli*, Javid Imanpour Namin, Rahman Patimar Page 7
  Age structure and growth of the Caspian sand goby (Neogobius fluviatilis pallasi) in two populations from ZarrinGol River and Gomishan lagoon was studied with monthly sampling from March 2009 through June 2010. 320 fish from ZarrinGol River and 263 fish from Gomishan lagoon were caught. Male: female ratio was 1male: 3.4 female in ZarrinGol River. No significant differences were observed between abundance of male and female in Gomishan lagoon (P>0.05). In ZarrinGol river males were divided into 3 age classes of 0+ to 2+ and females into 4 age classes of 0+ - 3+. In Gomishan lagoon both males and females were categorized in 3 age classes of 0+ to 2+. Age class 1+ was the most abundant class of fish in both sexes and populations. Mean total length (TL) of males and females in ZarrinGol River were 7.5 ± 2 and 8.2 ± 1.7 and 9.7 ± 1.1 and 8.2 ± 1.4 in Gomishan lagoon respectively. Growth pattern in ZarrinGol River was positive alometric for both sexes and isometric in Gomishan lagoon. Condition factor varied in both populations in different months and age classes. Comparison of condition factor for both sexes in two populations showed no significant differences in age class 0+ while there were such differences in age classes of 1+ and 2+. Values of the condition factor were higher in ZarrinGol population.
  Keywords: Neogobius fluviatilis pallasi, Age, Growth, ZarrinGol River, Gomishan lagoon
 • Atefeh Vatankhah*, Mohammad Sudagar, Behrouz Dastar, Hamed Kolangi Page 19
  This study was conducted to find out the effect of bile salts in fish ration on indexes of growth, survival, carcass composition and some of the hematological and biological indexes of blood serum for this purpose 300 juvenile common carp (Cyprinus carpio) with an average weight of 3 ± 0.5 grams were studied for 12 weeks. Cow bile salts were added to the ration of fry fish at 5 different levels of 0, 0.25, 0.50, 0.75, and 1 percent during the experiment, two daily feedings were given at the ratio of 3 to 5% of the living mass. At the end of the experiment, data analysis revealed no significant differences in indexes of growth and survival, protein, ash, and carcass moisture between different treatment groups (P>0.05). Treatment group 4 with 1% bile salt had the least amount of fat, 32.52 ± 0.629%, and statistically, it was significantly different from other groups (P<0.05). Also, group 2 with 0.5% bile salts showed the highest and control group with 0% bile salts showed the lowest level of blood cholesterol and triglyceride, and therefore were significantly different from other groups (P< 0.05). Also the total amount of protein, white blood cells, red blood cells, hemoglobin, hematocrit and MCH, MCHC, MCV were significantly different between treatment groups and the control group (P< 0.05).
  Keywords: Bile salts, Common carp, Growth, Carcass composition, Hematology
 • Reza Erfanzadeh*, Hamid Yousefi, Omid Esmaeelzadeh Page 27
  In this study, five plant communities were selected to study on the effect of disturbances of wild boar (sus scrfa) on total organic and particulate organic carbon in rangeland communities, i.e. Festuca ovina, Bromus tomentellus, Alyssum minus- Astragalus sp., Trifolium repens Poa pratensis and Chenopodium foliosum. In each community, one disturbed patch was selected and 3 1*1m plots were established in and out of each patch. Soil samples were collected from each plot. Total organic carbon (TOC) and particulate organic carbon (POC) were measured in the laboratory. The results showed that the effect of disturbance, plant community and the interactions on POC and TOC were significant. The highest of POC (3.33%) and TOC 4.69%) were observed in without disturbance (out the patches). The highest TOC was related to F. ovina community (4.58%) and the highest POC was related to C. foliosum community 4.17%). The lowest of the two soil characteristics was related to the B. tomentellus community 4.32% and 1.98% respectively). The interaction effects of disturbance and community on TOC and POC was also significant. The highest value of TOC was related to F. ovina outside the patches (4.86%) while the lowest value was related to B. tomentellus in inside the patches 3.92%). The highest value of POC was related to C. foliosum outside the patches (3.47%) while the lowest value was related to B. tomentellus in inside the patches (1.48%).
  Keywords: Rangeland communities, Ploughing, Particulate organic carbon, Total organic Carbon, Wild boar (Sus scrofa)
 • Naeem Erfani Majd*, Mehrzad Mesbah, Kaveh Esfandiari Page 37
  Fish epidermis contains alarm mucous cells which they react to environmental stressful factors, diseases and damages to skin. For histometrical and histocheical studies of these cells, at least 10 mature male and female silver carp were selected and 5 mm thickness samples were taken from different parts of skin including head, dorsal, ventral and tail. 5-6μ sections were made using paraffin embedding methods, and stained by general staining of H&E histochemical staining including; PAS and alcian blue (AB) with PH 1 and 2.5. Numbers of alarm cells were counted in 100μ length of epidermis in each region. The results showed that there are voluminous and ellipsoid cells called alarm mucous cells in different regions of silver carp epidermis. These cells have positive reaction to AB staining in PH 1 and 2.5 which it showing the acidic and sulfated property of mucous secretion of these cells. The skin of silver carp fish can divided basis to alarm cells distribution in different parts of epidermis (head, dorsal regions, ventral regions and tail); in mature male fish: The maximum and minimum number of alarm cells in 100μ length of epidermis are in ventral (5.40±1.26) and tail (0.92±0.19) skin respectively but in mature female fish: The maximum and minimum were seen in head (6.06±1.99) and tail (0.97±0.44) skin respectively.
  Keywords: Histometrical, Histochemical, Alarm mucous cells, Epidermis, Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix)
 • Farideh Bakhshi, Reza Malekzadeh Viayeh*, Ebrahim Hossein Najdegerami Page 45
  Biofloc technology is a technique of enhancing water quality in aquaculture through balancing carbon and nitrogen in the system. The aim of this study was to determine the effects of biofloc technology in intensive culture of common carp fingerlings. Two groups of fingerlings (1-3 and 16-22g) were cultured in 45L tanks for 21 days. For each group, three following feeding treatments were assigned: 50% commercial diet (CD) + biofloc products, 75% CD + biofloc products and 100% CD as a control. Growth performances and physico-chemical parameters of water were measured and the results indicated that the fish fed with 50% CD + biofloc products show high percent weight gain than other treatments in first group (P > 0.05). But no significant difference was observed in case of growth performances in second group despite of decreasing in feed intake in bioflocs treatments. Also the results showed that application of biofloc system in intensive carp culture decrease concentration of ammonia, nitrite and nitrate despite of no water exchange (1% daily) in these treatments whiles water was exchanged at a rate approximately every 10 min in control. The results suggest biofloc technology seems to be efficient for intensive farming of common carp.
  Keywords: Biofloc Technology, Common carp, Intensive culture
 • Sayyad Sheykhi Ilanloo*, Masoud Yousefi, Ali Khani, Abbas Ashouri, Hamid Reza Rezaei, Anooshe Kafash Page 53
  We identified birds and compared the diversity of birds between different habitats in Naqadeh, North Western Iran. Diversity and number of birds were monitored in four main habitats including semi-arid steppes, wetlands, agriculture and high mountains habitats from July 2010 to June 2012. Different habitats were also compared in terms of Species Diversity indices to evaluate relative importance of each habitat for birds. Overall 140 bird species were identified in the study areas, 53% of them were terrestrial and 47% depended on aquatic habitats. Among identified birds, 31 species have national/international conservation concerns indicating the importance of the study areas for threatened species. Among birds identified, 66 species (47.1%) were breeding birds including summer visitor or resident species among them was. Bittern (Botaurus stellaris) as the first breeding record for this province. The highest values of Simpson and Shanon-Wiener were found in semi-arid steppes (0.934 and 4.208) and wetland 0.872 and 3.457) respectively, both on them occurring in summer season. By contrast, the highest values of evenness indices of Camargo and Simpson were found in winter in agriculture (0.857 and 0.943) and high mountains (0.667 and 0.701) areas. The highest similarity coefficient (Jaccard index) was 0.685 and was found to be between semi-arid steppes and agricultural habitats. Not surprisingly, aquatic habitats supported the highest number of birds reaching a maximum of 10300 (75.1%). Present study implies that habitats around Naqadeh are important for bird fauna and further investigations as well as conversation measured should be undertaken to protect habitats and birds especially in semi-arid steppes.
  Keywords: Species diversity, Birds, Naqadeh, West Azarbayjan, Iran
 • Sara Rastegar, Abdolali Movahedinia*, Ahmad Savari, Hossein Pasha Zanousi, Morteza Behnam Rasouli, Zahra Yar Ahmadi Page 69
  In this study, effects of Benzo (a) pyrene (BaP) exposure on the levels of neurotransmitters in the different regions of brain and plasma levels of cortisol in the Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus) were examined. In the first protocol for assessing the acute stress responses, BaP was injected to a group of fish (50mg/kg BaP in 2μl/g per body weight). The control group for this procedure was injected with oil (2μl/g) per body weight. A group of fish was not injected to assess the basic levels of respective variables. Blood and brain samples from different groups collected 3 hours after injection. To study the long-term a group of fish was implanted with 50mg/kg BaP in 10μl/g coconut oil in respect to the body weight. As the previous protocol a control group was implanted with the same amount of oil without the BaP. Samples were collected from both implanted groups (treatment and control) after 72 hours. In the collected samples, plasma levels of cortisol and contain neurotransmitter in deferens region were assayed. Plasma levels of cortisol in Yellowfin Seabream increased and contain neurotransmitter altered during both short term and long term exposure to the BaP. According to the results, BaP exposure may affect the synthesis, storage, uptake/release and degradation of the neurotransmitters in different regions of the brain, specially the pituitary gland. Serotonin showed more distinct responses under the BaP exposure stress than the other monoamines.
  Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), Cortisol, Neurotransmitter, Acanthopagrus latus
 • Gholamreza Eskandari*, Emad Koochaknejad, Najmeh Jahani Page 79
  The aim of this study was to determine suitable location for finfish mariculture in cages in Khuzestan province. The following parameters are considered in site selection: topographical, physical, chemical, biological, socio-economic factors and accessibility. The method used in the study is a direct measurement of the parameters. For site selection the mariculture conducted by arranging the matrix of capability and suitability parameters using scoring and standardization formula. The range values of the topographical, physical, chemical and biological parameters at utilization zone of costal water of Khuzestan province are as follow: (1) Variables of topographical parameter are: (a) Height of wave 0.06 – 2 m, (b) Wind velocity 9 – 22 m/s, (c) depth 7 – 60 m, (d) Substrate consist of: silt clay and silt, (2). Variables of physical parameter are: (a) current velocity 0.05 - 0.8 m/s., (b). turbidity 4 – 181 NTU, (c). temperature 13.93 – 32.68 ºC, (3) Variables of chemical parameter are: (a). dissolved oxygen 4.46 - 11 ppm, (b). pH 7.67 - 8.8, (c) phosphate 0.08 - 2.59 mg/l, (d). nitrite 12 – 595 ppb, (e) nitrate 3.52 – 7.48 ppm, (f) ammonia is 0.002 – 147 mg/l and (g) salinity 41.53 – 48.12 ppt (h) chlorophyll-a 0.5 – 3.55 mg/m3, (4). Variables of biological parameter are: coliforms 7 – 9.5 cell/100ml. The evaluation result on the values of site suitability for the development mariculture at utilization zone of Khuzestan province indicates: marine fish culture using floating net cage at the level of marginally suitable. The suitable zone for fish culture using floating net cage was located between latitude 30º 07' 30" N and 29º 53' 30" N, and longitude 49º 48' 45" E and 49º 60' 00" E in Bahrekan area.
  Keywords: Mariculture, Cage Culture, Persian Gulf
 • Javad Davoodian*, Seyyed Saeed Ahmadizadeh, Mohammad Reza Rezaei Page 91
  Wetland ecosystems have habitat and nutritional high value for the large community of native birds and their associated support, among the various animal species dependent on wetlands, wetland birds are including unique specimens, which are very important in terms of economic and research works. The aim of this study is to identify and evaluate the biodiversity of kaji wetlands in South Khorasan. The region has an important role for the survival of migratory birds, thus, in addition to introducing wetlands, Biodiversity indices were calculated. The results show that kaji wetland was highest Margalef species richness index in 2007, Terms of species richness. The results of kaji wetland birds biodiversity indices show that the 5 year period, 2007 has the highest Simpson's diversity and Shannon -Wiener diversity indices. Pielo evenness index have the highest value in 2007 than other years, which indicates a uniform distribution of the species in this year.
  Keywords: Birds, Biodiversity, Richness species, Wetlands
 • Mahdi Marammazi, Mohammad Zakeri*, Mohammad Taghi Rounagh, Parita Kochanian, Mahsa Haghi Page 101
  This study conducted for fish fauna identification and distributions in Sezar River, one of the main rivers in Lorestan province. The monthly sampling was done from June to December of 2011, using pursing net with 50mm mesh size. Totally, 366 fish sampled was fished. Belongs to, 7 species from2 families, Cyprinidae and Sisoridae. The identified species in this study are Capoeta damascina, Capoeta trutta, Cyprinion macrostomum, Chondrosto maregium, Barbusgrypus, Luciubarbus barbulus, Glyptothorax silviae.
  Keywords: Sezar River, Lorestan Province, Fish distribution, Cyprinidae
 • Farzaneh Noori*, Reza Jalili Page 113
  The present study was performed to examine the effect of replacing fish meal and fish oil with plant sources on growth performance and feed utilization of rainbow trout fingerlings. Nine hundred fish with average weight of 6 ± 0.5 g were distributed into 18 (300 L) tanks (5 fish tank-1) and cultured for 60 days using experimental diets. The control diet contained only fish meal and fish oil as the primary sources of protein and lipid, while the 5 remaining diets each contained 80% canola, linseed, sanflower and safflower oil blend (30:30:30:10% respectively) as the primary lipid source and 0, 40, 60, 80 and 100 percent replacement of fish meal with plant protein sources. The Results showed that 100% fish meal replacement with plant protein and 80% replacement of fish oil (final weight: 54.9± 0.2 gr) did not have any significant effect on growth indices and feed utilization compared to the control group (final weight: 58.0± 1.9 gr) (P>0.05). However, growth parameter and feed utilization in group fed with 80% vegetable oil did not exhibited any significant difference compared to the control group (P>0.05).
  Keywords: Fish meal, Fish oil, Plant protein, Vegetable oil, Growth, Rainbow trout
 • Ebrahim Moslehi, Siamak Yousefi Siahkalroodi*, Kazem Karimi, Ali Moghimi Page 125
  In order to investigate the effects of plant pigment sources (PPS) such as carrot pulp and tomato pomace and animal wastes pigment sources (APS) such as crab and shrimp waste on skin and meat color in broiler chicks similar amounts of these sources were added to the broiler diets in this research. This study was done at a 42-day period. One hundred and fifteen male broiler chicks from Ross 308 commercial strain were used as a Randomized Complete Block Design with 5 treatments, replicates and 10 pieces per replicate. The experimental groups were included controls, carrot pulp (50 g/kg diet) tomato pomace (50 g/kg diet), crab (50 g/kg diet) and shrimp waste (50 g/kg diet). To perform for colorimetric tests of broiler skin and meat 2–birds at day 42 randomly weighted and killed and a piece of the breast with skin was removed and after 24 hours of freezing, L*(brightness), a*(redness) and b (yellowness) parameters were evaluated by Minolta CR-400 colorimetric device. In the Colorimetric Results showed that experimental groups only affected the brightness of the skin, so that pigment sources resulted in darker skin (p<0.01). APS resulted in darker meat significantly (p<0.01). Animal pigment sources APS also caused yellower meat rather than control diet, significantly (p<0.05) but no significant changes were observed in red meat color and the red color was normal in all groups. This experiment showed that the pigment sources can effect meat and skin color in broiler.
  Keywords: Carrot, Tomato, Crab, Shrimp, Meat, Skin, Broiler
 • Maysa Enayatmehr*, Mahnaz Sadat Sadeghi, Saeed Yelghi, Rasoul Ghorbani Page 133
  In this study, some of reproductive biological characters and gonadal development stages of ovarian tissue in 108 pieces of palaemon elegans shrimp, in the Gomishan wetland were reviewed during the end of December 1389 to June 1390. For this purpose, tissue sections were prepared from middle substances of the ovary of female shrimp monthly. Minimum and maximum of absolute fecundity ranged from 300 pcs and 2686 pcs. With increasing body size, the absolute fecundity of them increases and maximum of length range were 35-45 millimeters. Maximum redundancy of gonads in step 4 and step 5 was observed in April to June and in the final stage of egg development, egg volume reaches. to an average of 0.725 millimeters. It seems that fecundity of elegance shrimp in Gomishan wetland is much higher than other reported areas.
  Keywords: Palaemon elegans, fecundity, Ovary, Gomishan Lagoon, Caspian Sea
 • Shahram Dadgar*, Farbod Chehrzad, Komail Razmi Page 143
  In this study pollution emissions of two Rainbow Trout farms situated on Khochireh and Hasanjoun branch of Shahroud River in Taleghan Dam basin was studied, using Hilsenhoff Rapid Bioassessment Family Biological Index (HFBI). Results of the Biological Index were comprised with Physical, Chemical and Contaminant results of affected rivers. Results showed that BOD5 in both branches were more than Shahroud River as a main branch but the farms didn’t have significant effect on organic matter increasing load (p<0.05). The effect of the farms on rivers pH were not significant (p<0.05). TSS in Hasanjoun River was more than Khochireh River (p<0.05) and Khochireh River had less phosphorus contaminant than Hasanjoun River (p<0.05). As a result, the load of organic contaminant in Hasanjoun was more than Khochireh branch (p<0.05). Changes in macrobenthos communities showed that the dominant families were Choronomidae (Diptera order) with 11.6 mean numbers in m2 and Elmidae (Coeloptera order) with 10.0 mean numbers in m2 in the study area. HFBI results based on macrobenthos diversity and density in sampling time showed that presence of Rainbow Trout farm in Khochire caused decreasing in river quality as little as one degree from “Moderate” in station1 to “Fairly poor” in station2. But this fish farm has not effect on Shahroud river main branch, based on no changing in HFBI results on stations3 and 4. The quality of Hasanjoun branch at fish farm upstream was “Bad” because of the presence of population centers in this area. Assimilative capacity of the river cause better condition in water quality at fish farm downstream in this branch as “Moderate” condition. Shahroud river at this area had “Very good” condition on station7 (upstream of Hasanjoun branch in Shahroud) and “Bad” condition on station8 (Downstream of Hasanjoun branch in Shahroud) that is shown the effects of organic pollutants entering from Hasanjoun branch to the Shahroud main branch. Results of physicochemical and biological comparison showed that in the sampling time, the fish farms had not impacts on Shahroud main river branch because of high water volume of this river.
  Keywords: Hilsenhoff Family Biological Index (HFBI), Macrobenthos, Qualitative impacts of Rainbow Trout fish farms, Rapid Bioassessment
 • Hossein Mohammadi*, Mahmoud Karami, Bahram Hasanzadeh Kiabi, Seyed Masaoud Monavari Page 153
  The forests and grasslands of Dez and Karkhe National Park and Protected area are considered as the last habitat for Persian Fallow Deer (Dama dama mesopotamica). In this research the trend of habitat change for was studied in two separate time periods of 1973-1989 and 1989-2007 by interpretation of data gathered from MSS 1973, TM 1989 and LISSIII 2007 Two unsupervised and supervised classification methods were used, Initially the maps of five cover and land-use classification including: settlements; agriculture; forest; degraded forest, and water classification were prepared Then, the accuracy classification was assessed, using Cross Tabulation method. The results indicate that in the total time of study the forest cover reduced 35% and degraded forest increased by 48%, from which 23% reduction in forest cover and 32% increase in degraded forest happened in the second period of study. In the total period of study 25% of forest cover converted to degraded forest and another 10% along with 20% degraded forest converted to agricultural lands. Therefore the vast habitat change and reduction of forest cover can be considered as one of the important factor resulted in rapid population reduction of Fallow Deer, which caused no sign of species presence to be recorded in the region for the past decade.
  Keywords: Persian Fallow Deer, Dez, Karkhe, habitat change, landuse
 • Shahram Forghani*, Shaigh Ibrahimov, Tooraj Valinassab Page 161
  Pomfret is one of the valuable and economic fishes in the Persian Gulf. According to observations and reports in the last 10 years, amount of fishing and it’s average size in the fishermen net is strongly decreased. The problems in it’s artificial reproduction, make impossible the restoration by reproduction way. For this reason accurate evaluation of population and then store management according to principles of population dynamic and it’s biology in the stable exploitation is necessary order. For this purpose performed extensive study between 2007 – 2013 years, that in this section is accounted growth coefficient, natural death amount, total death amount, fishing coefficient amount and then exploitation coefficient for evaluation; has been studied sexual testis and fishes puberty stages for store management. Growth coefficient is accounted during study 0.4, and after accounting total death, natural death and fishing coefficient, exploitation coefficient amount is 0.1296 that shows store reduction and critical status of population. The fish has a long spawning period from May to November (p 0.001). And the greatest sexual activity is in the female fishes with standard length 25.5cm and in the male fishes with standard length 21.5 cm (p<0.01).
  Keywords: Evaluation, Management, Stores, Pomfret (Pampus argenteus), Persian Gulf
 • Seyed Majid Hosseini*, Hamid Reza Rezaei, Hossein Varasteh Moradi, Saeed Naderi, Fatemeh Nikooy Page 169
  Phylogeography studies usually represent the importance of historical processes in shaping of current geographical distribution of species and genes. The main purpose of this paper is investigating the genetic distance as well geographical distance of the Yazd province based on the mitochondrial data. In this study cytochrome b gene of mitochondrial genome from Ovis vignei and Ovis orientalis stool and tissue were examined for the association between haplotype, the haplotype genetic distance and geographical distribution. 9 haplotype of 30 sequences attained from Wild Sheep in Yazd province. Siahkooh Protected Area, Kalmand-Bahadoran Protected Area and Shirkooh No Hunting Area have got a common haplotype that represents extensive distribution of this haplotype than others in Yazd province. Calculated matrix of genetic distances demonstrates the greatest genetic distance (0.272) related to Wild Sheep in Buruieh Wildlife Refuge. The highest number of polymorphisms between the haplotype belongs to the Buruieh Wildlife Refuge by the 15 polymorphisms. Environmental event such as expansion of the Zagros Mountain in the south of province of Yazd is one of the important reasons for the distribution of Urial and Armenia Wild Sheep in Yazd province. Moreover, the lack of genetic exchange between Wild Sheep of northern and center of Yazd and Buruieh Wildlife Refuge is affected by extent plains in these regions.
  Keywords: Wild Sheep, Phylogeography, Mitochondrial genome, Cytochrome b, Yazd province
 • Shadi Khatami*, Tooraj Valinassab, Pargol Ghavam Mostafavi, Seyed Mohammad Reza Fatemi, Farhad Keymaram Page 179
  A comparative investigation between growths of Gladius with some morphometric measurements of Uroteuthis duvaucelii was carried out within two water body of the Persian Gulf and Oman Sea in 2011. A total of 213 specimens were collected and 16 parameters were measured of which amongst them, 5 parameters of length and width of mantle, length and width of fin and Gladius width showed significant relationship with length of Gladius. There was no significant differences between Gladius of the Persian Gulf and Oman Sea but it is noteworthy to be mentioned that males and females have difference in shape, namely the width of Gladius in females are 1.32 times bigger than males. The Mantle length-Weight relationship showed an allometric growth (b=2.83, r2=0.97 in The Oman Sea and b=2.13, r2=0.84 in The Persian Gulf). A high significant correlation was determined between growth of Gladius with length of mantle both in the Persian Gulf and Oman Sea with estimated r=0.989 and 0.867, respectively.
  Keywords: Gladius, Uroteuthis dvaucelii, Persian Gulf, Oman Sea
 • Zahra Eizadkhasti*, Abbas Esmaili Sari, Maryam Fallahi Kapourchal, Mohammad Javad Amiri, Shaho Karami Page 187
  To compare physical, chemical and biological indices of primary productions on the coast of Bandar-e Anzali, water column in the depths of 2, 5 and 10 meters was sampled. The physical index of primary productions by using the Secchi disc Was calculated, chemical index by measuring the density of nutrients in water and biological index by determining the density of Chlorophyll a in phytoplankton’s were calculated. The maximum clearance was 300 centimeters in spring and the average maximum density of total Phosphorus and total Nitrogen in water column was in spring and respectively 0.061 and 0.831 milligram per Liter (p<0.05). The maximum density of Chlorophyll a was in summer, 6.4 microgram per cubic meter. The results show that among these indices, it is better to use physical and biological indices. Both indices statistically have reversed correlation (p<0.05). Through comparison of information with qualitative water class tables, water of Caspian Sea can be located in Mesotroph water class from the density of Chlorophyll a point of view according to the amount of summer vision depth by Secchi disc and at the beginning of Eutroph water class from the point of view of total Phosphorus and total Nitrogen (p<0.05).
  Keywords: Trophy, Physical, Chemical, Biological Indices, Secchi disc, Biomass
 • Faezeh Rezaei*, Shahla Jamili, Fariborz Ehteshami, Ali Mashinchian Moradi, Mojtaba Shahidian Namghi Page 197
  Due to the growing production and usefulness of magnetic nanoparticles in biological systems, so far fewer studies on the effects of these substances in living bodies have been. Determining factors of anemia and CBC in addition to any organism as a physiological index is important in diagnosis can help us. 200 numbers of common carp weighing 100 g were obtained from the Caspian Sea into the bucket with a capacity of 80 liters. In this study, theeffects of three doses of iron oxide nanoparticles (0.01, 0.003, 0.006 mg/litr) along with control (no iron oxide nanoparticles) after time (48, 96, 120, 168 hours) the red blood cells of fish Cyprinus carpio was. Results showed that the mean number of red blood cells in a dose treatments of 0.003 and 0.006 increase. But a dose of 0.01 red blood cells is reduced and the largest number of red blood cells in a dose of 0.003 and 0.006 was observed after 168 hours, the number of red blood cells in the control group, the number 75 has been reported, but at a dose of 0.003, 0.006 to 210 has risen to 250. Has increased by approximately 75% (approximately 3 times the number of red blood cells), but a dose of 0.01, 60 is the number of red blood cells. The effect of iron oxide nanoparticles on the male than the female and immature fish were more females.
  Keywords: Iron oxide nanoparticles, CBC, Physiological parameters, Red blood, Cyprinus carpio
 • Seyed Mehdi Hosseini Kariz Omr*, Kazem Karimi, Mahdi Khodaei Motlagh Page 203
  One hundred and thirty male and female broiler chicks from ages 21 to 35 days were evaluated. At the initial day of this experiment (d 21), 10 birds (as control group at initial phase) were slaughtered after blood collection, and 120 birds were divided as a completely randomized design, in 5 experimental groups, contains two normal chicken groups (include control and dill extract injected groups) and three hypercholesterolemic chick groups (include control, dill extract and lovastatin injected groups) with three replicates and 8 birds per replicate. Normal chicks were subcutaneously injected only by dill extract (25 mg/kg body weight/d) at days 21-28 and hypercholesterolemic chicks were injected by dill extract plus cholesterol (50 mg/kg body weight/d). Blood samples were collected at day 28 from half of the birds and at day 35 from the others and then they were slaughtered and tissues Sample were removed and maintained at -20°C until testing. The results showed that a seven-day period injection causes increased levels of blood TC, TG and LDL compared with the control group (P<0.05). In hypercholesterolemic chicks, levels of blood LDL and Breast muscle cholesterol at the end of a seven-day period (day 28) increased and level of blood HDL decreased by dill extract injection rather than control group (P<0.01). Lovastatin injection in hypercholesterolemic chicks Compared with dill extract had no difference in most investigated parameters. In general dill extract like lovastatin, had not lowering effects on blood and tissues cholesterol in normal and hypercholesterolemic chickens.
  Keywords: Dill extract, Lovastatin, Serum cholesterol, Tissue cholesterol, Broiler
 • Seyedeh Zeynab Abedi*, Mohammad Kazem Khalesi, Sohrab Kouhestan Eskandari, Seyed Morteza Abedi, Abdulreza Daghaghale Page 213
  A number of experimental studies have reported that the absence of scales in some scaleless fish species causes toxins to absorb faster in the fish body including the skin, muscles and other organs, possibly leading to potential considerable impacts on the consumers. Although numerous researchers studied heavy metal pollution in aquatics, in vitro comparison of heavy metals uptake in the scaled fish, common carp, with the scaleless striped catfish, and also the role of scale coverage in heavy metals absorption are absent. First, lethal concentration (96 h LC50) was determined for each species. Then the fish were exposed to sub lethal concentrations (10% of LC50 values) of Pb at triplicate treatments for 15 days. The examined tissues from each species were sampled at day 15 of the experiment. Following chemical digestion, each tissue was analyzed by atomic absorption unit (Model Thermo) to measure heavy metal concentration. Final contents of Pb in the catfish's tissues were 1.63 times those in the carp’s (excluding the scales). The catfish's muscle amassed 14.6 times Pb than that of the carp. Lead residual in carp’s aquaria was much higher than that in the catfish’s signifying comparably lower metal absorption by carp’s tissues. The experimental results indicate much lesser lead accumulation in carp's muscle due to its scaly skin compared to scaleless skin of catfish. Hence, the scaled body provides an effective protective layer against environmental chemical contaminants, which can justify the consumption of scaly fishes with presumably rather safer muscle.
  Keywords: Empirical comparison, lead, Scaled, Scaleless, Religious approach
 • Maryam Sabery, Rahim Abdi *, Hassan Morovvati, Mohmmad Taghi Ronagh, Reza Dehghani Page 225
  In the last few decades pollution of the aquatic ecosystems is a serious problem. Persian Gulf due to special condition of it is one of the ecosystems affected by contaminants. The present study aimed to investigate the effect of industrial and municipal wastewater in gill and of Liza klunzingeri. In order to do this study, 45 fish were collected from three sampling sites in Bandar Abbass: delta of Shure River (control), ship building and suru in Aban 1390. After anesthesia of fishes, specimens from of second arch in right gills were fixed in formalin 10%. Routine procedure histology methods were done and five micron thick sections were obtained and stained with hematoxilin-eosin then examined in light microscopy. Histopathological alterations were not seen in control gill. Histopathological alterations in gills of two polluted stations were including: epithelial lifting, oedematus space, hyperplasia of epithelial cells, lamellar fusion, clubbing, blood congestion and hyperplasia of chloride and mucous cells. Meanwhile parasite pollution was seen in some specimens of suru station also aneurism was seen in a few specimens of ship building station, too.
  Keywords: Gill, Liza klunzingeri, pollution, Bandar Abbass