فهرست مطالب

مدیریت بحران - سال سوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار و تابستان 1393)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار و تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/05/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمیدرضا رنجبر، علیرضا آزموده اردلان، حمید دهقانی، محمدرضا سراجیان، علی علیدوستی صفحات 5-19
  آگاهی سریع، دقیق و جامع از موقعیت ساختمان های آسیب دیده، پس از وقوع زمین لرزه، مبنای بسیاری از مراحل مطرح در روند مدیریت بحران از قبیل امداد و نجات، اسکان، آواربرداری و حتی بازسازی است. در سال های اخیر استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا، به علت رفع محدودیت های روش های زمینی، یکی از اصلی ترین منابع اطلاعاتی به شمار می رود.
  هدف این تحقیق ارائه و پیاده سازی یک روش خودکار برای تهیه ی نقشه ی تخریب ساختمان ها، در مدت زمان کوتاهی پس از وقوع زلزله، بر مبنای به کارگیری تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا است. در این روش، پس از استخراج توصیفگرهای بافتی از تصویر بعد از زلزله در محل هر ساختمان، توصیفگرهای بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک انتخاب شدند؛ سپس پیکسل های ساختمان ها با دو روش بیشترین شباهت و شبکه ی عصبی برای دو گروه سالم و آسیب دیده رده بندی شدند؛ آنگاه نسبت به تعیین وضعیت پلیگون های ساختمانی بر اساس تعداد پیکسل های آسیب دیده ی هر پلیگون به سه رده ی تخریب بالای 70%، تخریب بین 30% تا 70% و تخریب زیر 30% اقدام گردید. در این تحقیق، برای ارزیابی روش پیشنهادی، وضعیت ساختمان های تخریب شده ی زلزله ی آذربایجان، با استفاده از دانش عامل خبره، تعیین شد و دقت کلی 04/81 درصد برای این روش به دست آمد.
  کلیدواژگان: تصویر ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی بالا، نقشه ی تخریب، آنالیز بافت، الگوریتم ژنتیک
 • محمدعلی قنبری، بابک امیدوار صفحات 21-35
  شهر تهران، به منزله ی پایتخت کشور و یک مجموعه ی شهری بزرگ، نقش عمده ای در فعالیت های سیاسی، اقتصادی، خدماتی و فرهنگی در مقیاس منطقه ای، ملی و بین المللی ایفا می کند. وقوع هر سانحه ای در پایتخت می تواند تبعات گسترده ای، به ویژه در حوزه ی امنیت ملی، سیاست و اقتصاد، در پی داشته باشد. در این پژوهش مسئله ی فروریزش ساختمان ها در اثر زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی ساختمان هایی که فرو می ریزند، بیشترین خسارت ها و تلفات انسانی را با خود به همراه دارند. تبیین وضعیت ساختمان های منطقه ی یک شهر تهران، از نظر فروریزش، علاوه بر ترسیم وضعیت آینده ی منطقه پس از وقوع زلزله می تواند عاملی برای اولویت دادن به برنامه های نوسازی و راهبردهای مقاوم سازی باشد. در این مسیر عدم قطعیت های موجود در ارزیابی ریسک فروریزش شامل نوع سازه، ارتفاع، آئین نامه ی طراحی لرزه ای و نوع خاک همگی می توانند در قالب یک درخت منطقی در محاسبات دخیل شوند. منحنی شکست معیاری برای تعیین درصد احتمال حالت های خرابی است که در این پژوهش فقط حالت خرابی کامل مورد نظر است. توسعه ی منحنی های شکست منطبق بر شرایط منطقه اقدامی پیش گیرانه برای تطبیق هر چه بیشتر نتایج بر وضعیت موجود قلمداد می شود. در این مقاله، پس از بیان شیوه ی توسعه ی منحنی های شکست بومی، منطقه ی مورد مطالعه به سبب خصوصیات متغیر خاک به سلول های کوچک تقسیم می شود و برای هر یک تحلیل خسارتی مجزا، با استفاده از مقادیر محاسبه شده ی حداکثر شتاب زمین، صورت می گیرد. سپس با محاسبه ی احتمال فروریزش برای ساختمان های موجود بحرانی ترین شبکه ی سازه ای، از نظر میانگین و بیشینه ی احتمال فروریزش، تعیین می شود و دو سناریو برای مقاوم سازی به روش ارتقای آئین نامه ی طراحی لرزه ای برای سازه ی بحرانی مورد نظر ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: زلزله، منحنی شکست، احتمال فروریزش، مقاوم سازی
 • کیومرث ناصری، سعید گیوه چی، مهناز نصرآبادی صفحات 37-46
  تجربه ی حوادث ناگوار در مجتمع های صنعتی و به وجود آمدن مشکلات فراوان موجب گردید تا یک نظام مدیریت و فرماندهی استاندارد برای رفع مشکلات موجود و مدیریت بهتر بحران فراهم شود. ترسیم و تبیین ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری در شرکت های نفتی، همچون منطقه ی عملیاتی نفت چشمه خوش، می تواند کمک شایانی به کاهش تلفات مالی و جانی ناشی از بروز حوادث داشته باشد. یک مرکز وقتی می تواند عملکرد مناسبی در مدیریت بحران داشته باشد که ساختار و ارتباطات سازمانی آن به صورت بهینه و صحیح تعریف شده باشد. به همین منظور، این پژوهش با روش میدانی و با ابزار گردآوری از طریق مصاحبه و پرسش نامه صورت گرفته است و مخاطبان آن کارکنان نفت چشمه خوش هستند. بر اساس آزمون فرضیه ها مناطق مستعد بحران در منطقه ی نفت چشمه خوش شامل بخش پساب واحد نمک زدایی، تفکیک گرها، مخازن ذخیره ی نفت و گودال آب و نفت واحد بهره برداری است و این در حالی است که آموزش های کافی در زمینه ی مدیریت بحران به کارکنان داده نشده است. مهم ترین عناصر در ساختار سازمانی مرکز شامل جانمایی مناسب، دسترسی مناسب، منابع انسانی و تجهیزات است و مناسب ترین افراد برای حضور در مرکز، ریاست منطقه، روسای واحدها و یا جانشینان و کارشناسان HSE هستند.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، ساختار سازمانی، مرکز عملیات اضطراری، واحد صنعتی، نفت چشمه خوش
 • فرشید عوض آبادیان، علی جمشیدی، آرمان رضایتی، رسول مهدی زاده صفحات 47-55
  امروزه عملکرد دارایی های حیاتی در یک صنعت و یا شهر، به طور چشمگیری، به نظام های شبکه ای وابسته است. اگر یک زیرساخت را متشکل از مجموعه ای از دارایی ها بدانیم، می توانیم بگوییم که حتی اساسی ترین عملکردهای روزمره مستلزم عمل متقابل با گروهی از نظام های دارایی های حیاتی است. این پژوهش به ارائه ی مدلی نوین برای تحلیل وابستگی سیستمی میان شبکه ای از دارایی ها در یک زیرساخت صنعتی می پردازد. معروف ترین مدل مطرح شده در زمینه ی محاسبه ی این وابستگی ها مدل لیونتیف است که دارای نواقصی چون در نظر نگرفتن تاثیر عدم عملکرد بر گره های واسط و انتقال دهنده است. در این تحقیق سعی شده تا، با برطرف کردن معایب مدل مذکور، به ارائه ی مدلی جدید اقدام شود. در این مدل دارایی ها به دو دسته ی منابع و تغذیه شونده ها تقسیم می شوند و اجزا به این طریق بر یکدیگر تاثیر دارند. این مدل برای محاسبه ی اهمیت اجزا بر یکدیگر از چارچوبی ابتکاری، بر پایه ی تحقیق در عملیات، استفاده می کند که در آن اهمیت نسبی هر یک از دارایی ها مشخص می شود تا بدین طریق معیاری برای تصمیم گیری در خصوص نحوه ی اثرگذاری دارایی ها، میزان وابستگی عملکرد هر یک از دارایی ها بر دیگر دارایی ها، همچنین میزان اهمیت هر دارایی در شبکه بر پایه ی مفهوم «مرکزیت»، ایجاد گردد؛ در پایان، مثالی برای تشریح مدل تبیین شده است.
  کلیدواژگان: شبکه، دارایی های حیاتی، مرکزیت، وابستگی سیستمی، شرایط اضطراری
 • عزت الله اصغری زاده، احمدرضا قاسمی، محمدصادق بهروز صفحات 57-63
  اندازه گیری و ارزیابی عملکرد از مهم ترین اقدامات برای دستیابی به مدیریت کارا و اثربخش در فرایند ایمنی و همچنین رسیدن به بهبود مداوم تلقی می گردد که نتایج آن شرایط را برای هرگونه اقدام اصلاحی و ارائه ی راهکار های پیشنهادی برای کاهش حوادث فراهم می کند. هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص های مورد نیاز برای پایش عملکرد ایمنی و ارزیابی شاخص ها با توجه به رویدادهای پایه و حوادثی است که در خطوط لوله ی انتقال گاز طبیعی به وقوع می پیوندد. برای این منظور شاخص های کمی و کیفی ارزیابی عملکرد شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان وزن دهی شد. در گام بعد رویدادهای پایه و حوادث ناشی از آن با در نظر داشتن مطالعات قبلی استخراج شد و شاخص های کمی و کیفی تعیین شده، با توجه به این حوادث و همزمان با استفاده از ماتریس ارزیابی داده های تلفیقی، مورد سنجش قرار گرفت.
  نتایج پژوهش گویای آن است که حریق با پیشروی سریع بر اثر ترکیدگی، با امتیاز 1279/0، از پیامدهایی است که دارای بیشترین اهمیت و نشت گاز بر اثر سوراخ شدگی، با امتیاز 0743/0، دارای کمترین اهمیت است و برای سنجش این پیامدها شاخص شدت تکرار، با ارزش وزنی 1131/0، دارای بیشترین اولویت و شاخص مهارت، با ارزش وزنی 0208/0، دارای کمترین اولویت است. بنابراین نتایج به دست آمده این فرصت را برای مدیران فراهم می کند تا بتوانند با استفاده از ارزیابی عملکرد ایمنی، بر اساس شاخص ها و رویدادها، بهترین تصمیم گیری ها را در ارائه و اجرای راهکارها و اقدامات پیشگیرانه داشته باشند.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد ایمنی، شاخص های کمی و کیفی، تصمیم گیری، اوامیکس، خطوط لوله ی انتقال گاز
 • ابراهیم زاده پزشکی، نگار جلیلیان، سید حیدر میرفخرالدینی صفحات 65-77
  ایران بعد از چین، هند و بنگلادش بیشترین میزان خسارت را در جهان از بلایای طبیعی، به ویژه زلزله، به خود اختصاص می دهد. با وجود ماهیت غیر قابل پیش بینی زلزله جوامع توسعه یافته، با مدیریت و برنامه ریزی صحیح، به طور چشمگیری از صدمات ناشی از بلایای طبیعی کاسته اند. بنابراین ارائه ی مدلی که به طور جامع و نظام مند نحوه ی ارتباط بین عوامل موثر بر مهار و کاهش خسارت های ناشی از زلزله را نشان دهد، بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش با استفاده از مدل یابی ساختاری تفسیری به ارائه ی مدلی برای تبیین ارتباط بین عوامل موثر بر مهار و کاهش خسارت های ناشی از زلزله پرداخته است و با ترکیب روش های کیفی و کمی مدلی را تبیین کرده است که می تواند، در مواقع بحرانی، راهنمای مدیران در امر برنامه ریزی و تصمیم گیری باشد. همچنین برای شناسایی عوامل موثر بر کاهش و مهار خسارت های ناشی از زلزله از روش دلفی، در کنار تحلیل عاملی تاییدی مرتبه ی دوم، استفاده شده است. سپس با نرم افزار حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نظر خبرگان (15 تن از مدیران هلال احمر استان یزد) مدل اصلی تحقیق ساختار دهی شده است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که عوامل پیشنهاد شده به خوبی توانایی اندازه گیری مفهوم مورد نظر پژوهش را دارند؛ همچنین نتایج نشان می دهد که، بر اساس مدل ایجاد شده از طریق مدل یابی ساختاری تفسیری، عوامل ارزشی، مدیریتی و راهبردی و عمرانی زیربنای مدل کاهش و مهار خسارت های ناشی از زلزله است.
  کلیدواژگان: زلزله، روش دلفی، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه ی دوم، مدل یابی ساختاری، تفسیری، مدیریت بحران
 • حسن فرامرزی، سیدمحسن حسینی *، اسماعیل قجر، مهدی غلامعلی فرد صفحات 79-87

  تحقیق حاضر به شناسایی مناطق حساس به آتش سوزی در بوستان ملی گلستان، یکی از مهم ترین ذخایر زیست کره ی جهان، با استفاده از تحلیل تشخیصی (ممیزی) و شبکه ی استنتاج عصبی فازی تطبیقی می پردازد. بدین منظور ابتدا لایه های رقومی و داده های مورد نیاز از پایگاه های اطلاعاتی، مراکز مرتبط و برداشت های میدانی در منطقه ی مورد مطالعه تهیه شد. پس از آماده سازی داده ها و در نظر گرفتن آتش سوزی های رخ داده، با استفاده از تحلیل تشخیصی، مهم ترین عوامل موثر در وقوع آتش سوزی مشخص گردید. میانگین وزنی این عوامل محاسبه شد و با استفاده از الگوریتم K-Fold در شش مرحله با توابع عضویت ذوزنقه ای، گوسی، مثلثی و زنگوله ای، مدل های عصبی فازی خطر آتش سوزی ساخته شد و با استفاده از نتایج نقشه ی خطر آتش سوزی در 5 طبقه ی خطر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تهیه گردید. ارزیابی صحت نیز با استفاده از مشخصه ی عامل نسبی صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی حضور دامدار، حضور شکارچی، فاصله از جاده ی ترانزیتی، میانگین دما، فاصله از چشمه ها، بارش در فصل رویش و شیب را مهم ترین عوامل آتش سوزی نشان داد. اعتبار سنجی تابع عضویت ذوزنقه ای با مقدار 564/0 =R2 و 283/0 RMSE= با بهترین نتایج در بین توابع به دست آمد. نتایج حاصل از ارزیابی صحت مقدار 875/0ROC = را برای مدل مذکور نشان داد. نتایج همچنین نشانگر آن بود که از 91895 هکتار مساحت منطقه، 972 هکتار دارای احتمال خطر خیلی زیاد و 16879 هکتار دارای احتمال خطر زیاد بوده است. با توجه به صحت بالای نقشه ی به دست آمده می توان از آن برای مهار آتش سوزی های منطقه استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آتش سوزی، الگوریتم K، Fold، ANFIS، بوستان ملی گلستان، مدیریت بحران
 • اسماعیل سیلاخوری، مجید اونق، امیر سعدالدین صفحات 89-99
  بیابان زایی خطری جدی برای بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران است. مناسب ترین روش برای تعیین شدت خطر بیابان زایی استفاده از مدل های تجربی است. در این تحقیق برای منطقه ی سبزوار خطر بیابان زایی با مدل ایرانی MICD ارزیابی شد و ریسک بیابان زایی تعیین گردید. برای این منظور، ابتدا نقشه ی واحدهای کاری (رخساره های ژئومورفولوژی) با استفاده از نقشه های شیب، زمین شناسی، پوشش گیاهی، کاربری، تصاویر رقومی ماهواره ای لندست 5، در چهار واحد، 10 تیپ و 96 رخساره ی ژئومورفولوژی تهیه گردید. پس از ارزش دهی به شاخص های بیابان زایی مدل در واحدهای کاری، نقشه ی خطر تهیه گردید. برای تعیین ریسک بیابان زایی، ابتدا عناصر در معرض خطر شناسایی و رتبه بندی شدند. پس از تعیین درجه ی آسیب پذیری آن ها نقشه ی آسیب پذیری تهیه شد. نقشه ی ریسک با ترکیب نقشه های شدت خطر، فراوانی و درجه ی آسیب پذیری عناصر بر اساس معادله ی ریسک تهیه شد. نتایج نشان داد که در کاربری مرتعی شاخص های «تداوم وزش باد بیش از 6 متر بر ثانیه به منزله ی سرعت آستانه» و «تراکم پوشش گیاهی موثر در خاک»؛ در اراضی بدون کاربری، «تداوم وزش باد بیش از سرعت آستانه» و «آثار انباشت خاک» و در کاربری کشاورزی، «مدیریت بقایای گیاهی» و «وضعیت بادشکن در اطراف مزارع» شاخص های موثر در بیابان زایی بودند. نقشه ی بیابان زایی در چهار رتبه ی کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد به دست آمد که بیشترین سطح منطقه را رتبه ی متوسط (45/46 درصد) به خود اختصاص داد. بیشترین و کمترین عناصر به ترتیب در رتبه ی زیاد و خیلی کم آسیب پذیری قرار گرفتند. نقشه ی ریسک بیابان زایی در پنج رتبه به دست آمد که بیشترین سطح منطقه را رتبه ی زیاد (77/46 درصد) و کمترین سطح منطقه را رتبه ی خیلی کم (16/9 درصد) به خود اختصاص داد. نقشه ی ریسک بیابان زایی و شاخص های موثر در بیابان زایی منطقه، به منزله ی ابزاری مناسب و کارآمد، نقشه ی راه برای مدیریت بحران بیابان زایی است. با توجه به این امر اولویت بندی برنامه ی مدیریت بحران و همچنین نوع برنامه ها تعیین خواهد شد.
  کلیدواژگان: شدت خطر بیابان زایی، مدل MICD، عناصر خطر، آسیب پذیری، ریسک، منطقه ی سبزوار
|
 • Hamid Reza Ranjbar, Ali Reza Azmoude Ardalan, Hamid Dehghani, Mohammad Reza Serajeyan, Ali Alidousti Pages 5-19
  Receiving rapid، accurate and comprehensive knowledge about the conditions of damaged buildings after earthquake strike and other natural hazards is the basis of many related activities such as rescue، relief and reconstruction. Fewer Restrictions by using high-resolution Images compared to terrestrial techniques turned it into the main source for damage assessment during these days. The present research aims at providing a damaged maps in a short time after the earthquake by using post-event high-resolution satellite Imagery. In this research، for all buildings، textural features for any candidate buildings، one by one، are extracted. Before extracting the features، optimum feature selection is done by genetic algorithm (GA). After selecting optimum textural features، buildings situation regarding to their destruction is evaluated using these features in two ''intact'' and ''Damaged'' classes by using the Maximum Likelihood and the Neural Network Algorithms. Finally، polygons of buildings classified in three different classes named ''Under 30%''، ''Between 30% and 70%'' and ''upper 70%'' based on the number of damaged pixels. The overall accuracy of classification evaluated about 81/04% by using an expert operator.
  Keywords: High Spatial Resolution Satellite Imagery, Damaged map, Textural Analysis, Genetic Algorithm
 • Mohammad Ali Ghanbari, Babak Omidvar Pages 21-35
  The capital of Iran، Tehran، has a major role in the political، economic، cultural and services at the regional، national and international scale. Occurrence of any disaster in the capital could cause tremendous consequences، especially on national security، politic، and economy of the country. In this article، the collapse of the buildings due to earthquakes is investigated. Generally، collapsing the buildings will lead to the largest physical damage as well as human loss during an earthquake. Investigating the collapse of buildings at one of the regions in Tehran after the earthquake not only makes a clear view of that region future after disaster، but also it helps urban managers prioritize different retrofitting measures. In this regard، uncertainties influencing the risk assessment of the collapse is originated from the type of structures، height of buildings، applied seismic design codes، and type of soil are considered in the study using logic tree method. Fragility curve is a factor for determining the percentage chance of stating the damage and consequently، the collapse. Developing fragility curves based on region’s conditions is a necessary task to justify the results of the study. In this paper، after introducing the local means of developing fragility curves، the studied region is divided into smaller cells based on soil characteristics and then the collapse risk of different buildings in each cell is studied separately based on a proposed algorithm. At the end، considering seismic analysis and collapse probability for existing buildings the most critical types of buildings would be determined based on the results of average and maximum collapse possibility. Furthermore، the results of collapse assessment are presented for two scenarios in order to evaluate retrofitting by enhancing of seismic design code.
  Keywords: Earthquake, Fragility Curves, Probability of Collapse, Retrofitting
 • Qumars Naseri, Saeed Givechi, Mahnaz Nasrabadi Pages 37-46
  Experiences of disastrous accidents in industrial complexes have led researchers to create a standardized management system in order to tackle such problems for better crisis management. Explaining the organizational patterns in emergency operation centers inside oil companies such as oil operational field of Cheshme Khosh could contribute the reduction of financial and life loss due to possible accidents in the future. If structure and organizational communication of Emergency Operation Center are defined correctly، it can perform perfectly in crisis management. Therefore، this research was conducted by field method، and its data collection tools were interviews and questionnaire survey، and its population included the employees of Cheshme Khosh oil operational field. According to hypotheses'' analysis critical spots in Cheshme Khosh region include the slop section of desalinization unit، separators، oil storage sinks، and oil and water pit. Sufficient instruction about crisis management is not provided to the employees. The most important elements in organizational pattern of the emergency operation center are suitable arrangement، suitable access، human resources and equipment. Moreover، the most suitable persons for the regional management center are the unit managers and HSE experts.
  Keywords: Crisis Management, Organizational structure, Emergency operation center (EOC), Industrial plant, Cheshme Khosh operational field
 • Farshid Evazabadian, Ali Jamshidi, Arman Rezayati, Rasool Mehdizadeh Pages 47-55
  Nowadays، the performance of critical assets in the industrial and urban sites depends on network-based systems. With respect to this fact that an infrastructure (as a complex system) consists of several assets، it is clear that assets play a vital role in daily performance of the urban systems. This study developed a novel model to analyze the interdependency of critical assets in an industrial system. The most famous conventional method regarding the interdependency of the assets (Leontief) were considered، which suffer from some weaknesses. However، the new model was extended with new abilities. In the proposed model، the assets were classified into two states: resource and demander. The objective of this model is to estimate the interaction of assets using an innovative Operation Research (OR) framework in order to simulate the mechanism of dependency of assets. To obtain the criticality of assets، a new term entitled by “centrality” was introduced to select and to rank the assets. A notional example was provided to illustrate the application of the proposed model.
  Keywords: network, critical assets, centrality, interdependency
 • Ezzatolah Asgharizadeh, Ahmadreza Ghasemi, Mohammadsadegh Behrouz Pages 57-63
  Measurement and assessment of the performance are considered as the top proprieties to acquire an efficient managerial strategy toward safety process، and also، to have continuous improvement. Furthermore، these indices help us to control the accident. In the system. The aim of this research is to determine the characteristics of a standard safety process with respect to the frequent accidents which may usually happen in the main natural gas pipelines. So quantity and quality indexes were selected and defined in order to assess the performance of the process. The experts’ opinions were also used to weigh the current options by which the process should be run. In the next step، the corresponding accidents of the basic events in the process were carefully detected. Finally، to assess the validity of the observations، a mixed data Evaluation Matrix was applied (EVAMIX). The results clearly indicates that، the occurrence of bursting in the pipelines with score of 0. 1279 is the most important accident. Moreover، the likelihood of gas leaking due to spring a leak in the pipes with score of 0. 0743 should be considered very low. To assess the process، severity and frequency should be consider as the most important indexes with the weight of 0. 1131، and the skill of the workers (0. 0208) is the least one. The present study helps the mangers to have better opportunity to assess the process based on safety factors and indexes in order to make decision wisely.
  Keywords: Safety performance assessment, Quality, Quantity indexes, Decision making, EVAMIX, Gas pipelines
 • Reza Ebrahimzadeh Pezeshki, Negar Jalilian, Seyed Heydar Mirfakhredini Pages 65-77
  Iran is affected by the earthquake at a very high level، and it stands after China، India and Bangladesh. Although an earthquake is not a predictable، developed society can reduce its impacts by appropriate management and programming. So it is important to present a model which is organized and inclusive and can show the relationship between effective factors to reduce unwanted effects. This research used Interpretive Structural Modeling (ISM) to present a model which can explain the relationship between effective factors to control and reduce the damages of an earthquake. In this research، quantitative and qualitative methods were combined to make a model which may help managers in urgent situations to make good decision and prepare suitable programs. In this research Delphi method and Second Order Confirmatory Factors Analysis were employed to detect effective factors in reducing and controlling earthquake damages. After confirming these factors، by Partial Least Square software the opinions of 15 managers of Yazd Red Crescent Community were used to build the main model of the research. The results showed that those proposed factors can evaluate the exceptional concept of the research. According to the prepared model، “factors-related related values”، “managing and strategic factors” and “urbanity factors” are the basis of the model of reducing and controlling damages of the earthquake.
  Keywords: Earthquake, Delphi method, Second Order Confirmatory Factor Analysis, Interpretive Structural Modeling, Crisis Management
 • Hassan Faramarzi, Seyed Mohsen Hosseini, Ismail Ghajar, Mahdi Gholamalifard Pages 79-87

  Nowadays، fires are the most common damaging factor of natural ecosystems after urban and agricultural human activities. The aim of this study is to identify the susceptible areas to fires using Discriminant Analysis and Adaptive Network Based Fuzzy Inference System in the Golestan National Park as one of the most important biosphere reserves. The required data and digital layers were prepared from associated sites، organizations and field surveys in the area of the study. After preparing the data by assuming the occurred fire، the most significant effective factors were identified using Discriminate Analysis. These factors were calculated as a weighted average and models were implemented by using K-Fold Algorithm with trapezoidal، Gaussian، triangular and bell membership functions in six stages. The best model was used for simulation. The fire hazard map was prepared with five classifications، very low، low، medium، high and very high. An accuracy assessment was performed using the relative operating characteristic. The results of the Discriminant Analysis showed the important factors، including presence of hunters and shepherds، distance from roads، average temperature، distance from the springs، rainfall during the growing season and slope. Validation trapezoidal membership functions showed best results with value of R2= 0. 534 and RMSE= 0. 283. The results of the accuracy assessment obtained with value of ROC= 0. 875. While the very High-risk area was 972 hectares، and High-risk area was 16879 hectares of 91895 hectares area. According to accuracy of the proposed map، it can be used to control the region fires in Golestan national park.

  Keywords: Fire, K, Fold, Adaptive Network based Fuzzy Inference System, Golestan National Park, Crisis Management
 • Esamel Silakhori, Majid Ownegh, Amir Sadoddin Pages 89-99
  Desertification has turned into serious hazard for many countries especially developing ones such as Iran. The most suitable methods for desertification assessment intensity considered to be experimental models. Iranian desertification model، namely MICD، was used in this study to assess desertification hazard for Sabzevar region. For this purpose، work units map (geomorphologic faces) was created using slope، geology، vegetation cover، land use، Landsat 5 satellite imagery and Google Earth data. Accordingly، four units، 10 types and 96 faces were identified. Desertification map of the model was synthesized after rating the desertification indices in work units. For assessing desertification risk، firstly، the elements at risk were identified and classified. The risk map was developed with a combination of desertification hazard intensity and number of elements and degree of vulnerability maps using the total risk equation. Results showed that «continuity of wind blow (≥ 6 m/s as threshold wind velocity)» and «density of vegetation cover» in rangelands; «continuity of wind blow (≥ 6 m/s)» and «soil accumulation» in bare lands، and «Crop residue management» and «wind break situation around the field» in the farmlands are the most effective factors. Desertification map was created in four classes of low (II)، moderate (III)، high (IV) and very high (V). The vast area of the region is allocated to the moderate class (46. 45%). The highest and lowest elements fall into intensive (V) and very low classes (I)، respectively. Risk map of desertification was obtained in five classes which the largest part (46. 77 %) and the smallest part (9. 16%) of the region was associated with the high and very low classes respectively.
  Keywords: Desertification hazard intensity, MICD model, Elements at risk, Vulnerability, Sabzevar region