فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 2 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/26
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله مروری
 • یدالله محرابی، بهزاد مهکی*، امیر کاوسی صفحات 201-211
  نقشه بندی بیماری شامل مجموعه ای از روش های آماری است که به تهیه نقشه های دقیق براساس برآوردهایی از میزان های بروز، شیوع و مرگ و میر منجر می شوند تا کاربران بتوانند با توجه به توزیع جغرافیایی بیماری ها، برنامه ریزی های بهداشتی لازم را با دقت بیشتری انجام دهند. اهداف اصلی نقشه بندی بیماری عبارت هستند از: تشریح تغییرات فضایی در شیوع بیماری به منظور فرمول بندی فرضیات علت شناسی، ارزیابی خطر و تعیین نواحی دارای خطر بالا که نیازمند جلب توجه و اعمال مداخله هستند، تهیه نقشه دقیقی از خطر بیماری در نواحی به منظور اختصاص بهتر منابع و ساخت اطلس بیماری ها. تاکنون مطالعات موردی متعددی انجام گرفته است که در آن از کابردهای مدل های نقشه بندی بیماری ها استفاده گردیده است. با این وجود جز در چند مطالعه اندک و به صورت محدود، روش های متعدد تحلیل نقشه های بیماری ها با هم مقایسه نشده و شرایط کلی آن ها مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و کاربرد رو به گسترش نقشه بندی بیماری ها، در مطالعه حاضر مهم ترین مدل های نقشه بندی بیماری ها معرفی و مبانی تئوری، کاربردها، محاسن و معایب هر یک به اختصار بیان گردیده و از جنبه های مختلف مورد مقایسه قرار گرفته اند.
 • فاطمه شیرانی، لیلا آزادبخت* صفحات 212-225
  مقدمه و هدف
  سرطان کولورکتال (CRC) سومین سرطان شایع دنیا و جزء 5 سرطان شایع در ایران می باشد. کاهش فعالیت های فیزیکی، تغییر رژیم غذایی افراد به سمت مصرف بیشتر غذاهای پر چرب و گوشت قرمز و مصرف کمتر غلات کامل، انواع میوه و سبزی باعث افزایش سرطان کولورکتال شده است. لذا هدف از این مطالعه مروری بر مطالعات موجود در زمینه مصرف میوه، سبزی و سرطان کولورکتال می باشد.
  مواد و روش ها
  با استفاده از کلید واژه هایی مانند، Fruit، Vegetable Rectal cancer، Colon Cancer، Colorectal cancer cohort study، Randomized Trial در موتورهای جستجوی Pubmedو Google Scholar مطالعات مرتبط انتخاب گردید، در نهایت60 مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها و
  نتایج
  بر اساس یافته های مطالعات اپیدمیولوژیک بین مصرف مرتب میوه و سبزی با کاهش سرطان کولورکتال ارتباط وجود دارد. نتایج مطالعات در مورد تاثیر میوه و سبزی بر روی پولیپ های آدنوماتوز متناقض است. در مطالعات کوهورت ارتباط ضعیف تری بین مصرف میوه، سبزی و خطر ابتلا به CRC نسبت به مطالعات مورد - شاهدی دیده شد. اجزا یا زیر گروه خاصی از میوه ها و سبزیجات با خطر ابتلا به CRC ارتباط دارند.
  بحث: افزایش مصرف میوه و سبزی باعث کاهش خطر سرطان کولورکتال نمی شود، ولی می توان گفت مصرف کم میوه و سبزی با افزایش خطر ابتلا به CRC ارتباط دارد. مصرف میوه ها و سبزیجات اثرات مطلوبی بر سلامت افراد و کاهش خطر سایر بیماری های مزمن دارند.
  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، پولیپ آدنوماتوز، میوه، سبزی
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • شادی گلی*، مرضیه شایان منش، مهشید معینی مهر صفحات 226-234
  مقدمه
  تقریبا 70٪ زنان باردار به کمر دردهای دوران بارداری مبتلا می شوند. زنانی که پیش از بارداری نیز کمردرد داشته اند یا در بارداری قبلی کمردرد را تجربه کرده اند بیشتر در معرض ابتلا به کمردرد می باشند. هدف از انجام این مطالعه بررسی فراوانی انواع کمردرد در بارداری و ریسک فاکتورهای موثر برآن می باشد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی به بررسی انواع دردکمر و لگن در265خانم باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان در سال 1391پرداخت. خانم های مبتلا به درد کمر و لگن پس از معاینه و تشخیص، بر اساس نوع درد به سه گروه درد در ناحیه ساکروایلیاک یا لگن (PGP)، درد در ناحیه تحتانی کمر (LBP) و درد در ناحیه فوقانی کمر (HBP) و بر اساس زمان شروع درد به چهار گروه 12-0 و 24-13و30-25 و 40-31 هفته طبقه بندی شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود و روایی آن به صورت روایی محتوا بررسی و پایایی آن با استفاده از آزمون مجدد 95٪ تعیین گردید. پرسش نامه ها از طریق مصاحبه تکمیل گردیدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15و آزمون های آماری کای دو، آنالیز واریانس، کروسکال والیس و من ویتنی مورد تحلیل قرار گرفتند. در تمام آزمونها سطح معنی داری P<0/05 مد نظر قرار گرفت.
  یافته ها
  در بررسی انجام شده از 265 خانم باردار مبتلا به درد کمر و لگن شایع ترین نوع درد، درد پایین کمر (51/3%) گزارش شد. پس از آن درد لگن با فراوانی 27/5%،درد ناحیه بالاو پایین کمر 6/8% و درد بالای کمر با فراوانی6% دیده شدند.شایع ترین زمان بروز درد کمر یا لگن در سه ماهه اول بارداری (0-12 هفته) بود (42/6%). در سه ماهه اول حاملگی (هفته 12-0) بیشترین درد در ناحیه پایین کمر (53/1 %)، در هفته های 24-13 در ناحیه تحتانی کمر (58/2%)، در هفته های 30-25 در ناحیه لگن (47/4%) و در هفته های آخر بارداری 40-31 نیز در ناحیه لگن یا ساکروایلیاک (42/2 %) دیده شد. شایع ترین محل انتشار درد در خانم های مبتلا به درد پایین کمر ساق پا (31/6%)، در خانم های مبتلا به درد لگن رانها (68/4%) و در خانم های مبتلا به درد بالای کمر اکثریت، درد را بدون انتشار به محل دیگر بیان نمودند.
  نتیجه گیری
  میزان شیوع درد کمر و لگن در زنان باردار، بالا و بیشترین نوع درد نیز از نوع دردپایین کمر می باشد و بر این اساس می توان نتیجه گرفت که کمردرد در زنان باردار یک معضل بوده که برای رفع این مشکل باید چاره ای اندیشیده شود. جهت کاهش آن، تشخیص به موقع و صحیح نوع درد وسپس توصیه به انجام حرکات و تمرینات ورزشی مختص این دوران زیر نظر متخصص توانبخشی حائز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: درد کمر، دردلگن، بارداری
 • حسین شهنازی، سیده شهربانو دانیالی*، علی احمدپور، سمانه سلطانی، سیدمحسن صادقی، شکوفه صداقت منش، گلشن فرزانه، نیلوفر فلاح چم آسمانی، مهدی کچویی صفحات 235-244
  مقدمه
  بیماری های دهان و دندان به عنوان شایع ترین بیماری ها در دنیا، با رفتارهای فرد ارتباط تنگاتنک دارد. این مطالعه با هدف تعیین پیشگویی کنندگی سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در رفتارهای مرتبط با بهداشت دهان ودندان (مسواک زدن و استفاده از نخ دندان) در میانسالان صورت گرفت.
  روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی بود که روی 274 نفر از مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که به شکل نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای محقق ساخته بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های آمار توصیفی و تحلیلی صورت گرفت. سطح معنی دار آزمون ها 05/ 0در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سنی شرکت کنندگان 30.47 ± 11.47 سال بود. ارتباط معنی داری بین مشخصات دموگرافیک به جز خود ارزیابی وضعیت درآمد با رفتارهای بهداشتی سلامت دهان و دندان وجود نداشت. از بین سازه های مدل موانع درک شده مسواک و نخ دندان با (r=-0.53،p<0.001) بیشترین عامل پیش بین در رفتار بهداشتی دهان و دندان بود که به همراه منافع درک شده نخ دندان و منافع درک شده مسواک زدن38% رفتار استفاده از نخ دندان و 33% رفتار مسواک زدن را پیش بینی می کرد.
  نتیجه گیری
  با طراحی و اجرای مداخلات آموزشی متمرکز برکاهش موانع، می توان افراد را به انجام رفتارهای مرتبط با بهداشت دهان و دندان تشویق نمود.
  کلیدواژگان: بهداشت دهان و دندان، مسواک زدن، مدل اعتقاد بهداشتی، بزرگسالان
 • محسن سعدانی، سیده پروین موسوی*، محمدحسن احرامپوش، طاهره جاسمی زاد، ساره رحیمی صفحات 245-257
  مقدمه
  رنگ ها باعث مشکلات زیادی و یکی از منابع اصلی آلودگی محیط زیست هستند. بنابراین پساب های رنگی باید قبل از تخلیه، تصفیه شوند تا خطرات زیست محیطی کاهش یابد. یکی از پرکاربردترین روش های حذف رنگ از پساب، فرایند جذب است. نانولوله ها، جاذب های جدید با کاربردهای گسترده برای جذب انواع آلاینده ها می باشند. هدف از این مطالعه بررسی امکان سنجی استفاده از نانولوله های کربنی تک جداره به عنوان جاذب در فرآیند جذب رنگ راکتیو قرمز 198 از محلول های آبی می باشد.
  روش ها
  این مطالعه تجربی به صورت ناپیوسته انجام شد و اثر پارامترهای مختلف زمان تماس، شدت اختلاط، غلظت اولیه رنگ، pH و دوز نانولوله های کربنی تک جداره در حذف رنگ راکتیو قرمز 198بررسی شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که زمان مناسب جهت دستیابی به حداکثر جذب رنگ و حالت تعادل، 3 ساعت می باشد. با افزایش دوز جاذب از 0/1 به 0/9 گرم در لیتر راندمان حذف برای محلول رنگ راکتیو قرمز 198 با غلظت اولیه 25 میلی گرم در لیتر از 91/8% به 100% افزایش می یابد. هم چنین مشخص گردید که حداکثر ظرفیت جذب سطحی رنگ راکتیو قرمز 198 بر روی نانولوله های کربنی تک جداره 7/98 میلی گرم بر گرم در شرایط اسیدی (4=pH) اتفاق افتاده است. با کاهش غلظت اولیه رنگ راکتیو قرمز 198 از 50 به 25 میلی گرم در لیتر در 4= pHو زمان 3 ساعت راندمان حذف از 96/6% به 100% افزایش یافته است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که سینتیک واکنش با معادله درجه اول کاذب قابل توصیف بوده و ایزوترم جذب از هر دو مدل فروندلیچ و لانگمویر تبعیت می نماید. به دلیل اندازه کوچک، سطح مقطع زیاد، شکل کریستالی و نظم شبکه ای منحصر به فرد و در نتیجه واکنش پذیری بسیار زیاد و عملکرد قابل توجه نانولوله های کربنی تک جداره به عنوان جاذب جهت حذف رنگ راکتیو قرمز 198 می تواند موثر باشد.
  کلیدواژگان: نانولوله های کربنی تک جداره، جذب سطحی، راکتیو قرمز 198، محلول های آبی
 • منور مرادیان سرخکلایی، حسن افتخار اردبیلی*، سحرناز نجات، نرگس ساعی پور صفحات 258-267
  مقدمه
  سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و باعث پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. به دلیل اهمیت سرمایه اجتماعی، این پژوهش سعی دارد میزان سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر آن را در دانشجویان دانشگاه علوم پژشکی تهران مورد بررسی قرار دهد.
  روش ها
  این مطالعه، یک مطالعه مقطعی بود که 400 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در آن شرکت داشتند. شرکت کنندگان، متناسب با جمعیت دانشجویی هر دانشکده به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه، پرسش نامه 36 سوالی Bullen بود که دارای هشت حیطه می باشد. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون های T-Testو ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی در نرم افزار SPSSنسخه 18انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین سرمایه اجتماعی در این مطالعه، 44/12 می باشد. کمترین میانگین، مربوط به حیطه مشارکت در اجتماعات محلی و بیشترین میانگین، مربوط به حیطه ارتباط با دوستان و خانواده می باشد. در این مطالعه سرمایه اجتماعی با متغیرهای محل سکونت و وضعیت اقتصادی ارتباط آماری معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد برخی حیطه های سرمایه اجتماعی با متغیرهایی مانند وضعیت اقتصادی، جنسیت، محل سکونت و رشته تحصیلی ارتباط دارد؛ مسوولان می توانند با در نظرگرفتن این متغیرها و انجام مداخلات مناسب، میزان سرمایه اجتماعی را در دانشجویان، افزایش دهند.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • فاطمه صحت، نرگس صحت، سحر خانجانی، سیامک محبی، مرضیه شاه سیاه* صفحات 268-275
  مقدمه
  تعارض عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با یکدیگر، ناسازگاری نظرات و اهداف و رفتاری است که در جهت مخالفت با دیگری صورت می گیرد. همچنین ستیزه ای بین افراد در اثر منافع ناهمسو و اختلاف اهداف و ادراکات مختلف است. تعارض های مخرب، مجموعه رخداد ها یا حوادثی هستند که بر یک یا چند تن از اعضای خانواده یا همه آن ها یا به طور کلی بر پیکره خانواده تحمیل می شوند و همه اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر رویکرد راه حل - محور بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین شهر قم صورت گرفته است.
  روش ها
  این پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش و گواه استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل آن دسته از زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهر قم می باشد که به صورت خود معرف مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش شامل 50 زوج است که به صورت داوطلبانه در مطالعه شرکت کردند و به شکل نمونه در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مشخصات دموگرافیک و پرسش نامه تعارضات زناشویی ثنایی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از روش های آمار توصیفی از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد رویکرد راه حل- محور بر تمام تعارض زوجی موثر است (P<0.001، F=24.089) و تمام زیر مقیاس های کاهش همکاری (P<0.001، F=7.4)، کاهش رابطه جنسی (P<0.001، F=50.4)، افزایش واکنش های هیجانی(P<0.001، F=10.89)، افزایش جلب حمایت فرزند (P<0.001، F=22.3)، افزایش رابطه با خویشاوندان خود (P<0.001، F=77.4)، کاهش رابطه با خویشاوندان و دوستان همسر (P<0.001، F=31.02)، جدا کردن امور مالی از یکدیگر (P<0.001، F=71.1)، کاهش ارتباط موثر (73/1=F و P<0.001) موثر است.
  نتیجه گیری
  ایجاد مهارت های حل مشکل در زوجین می تواند از اختلافات بسیاری جلوگیری کند. آموزش حل مساله به عنوان یکی از مهارت های زندگی امروزه از اهمیت خاصی برخوردار است که در رویکرد راه حل- محور از این فن زیاد استفاده می شود با استفاده از فنون مختلف این رویکرد می توان به زوجینی که به خاطر مشکلاتی که راه حل آن در دست خودشان است کمک کرد و رضایت از زندگی زناشویی شان را تقویت نمود.
  کلیدواژگان: رویکرد زوج درمانی کوتاه مدت راه حل، محور، تعارضات زناشویی، زوجین
 • مریم عمیدی مظاهری*، مجتبی کرباسی، محمدشهرام محتشمی صفحات 276-285
  مقدمه
  بررسی رشد و گسترش تلفن همراه، حاکی از آن است که تاکنون هیچ فناوری در طول تاریخ بشر به شدت تلفن همراه فراگیر نشده است. از طرفی تلفن همراه، به مثابه عصاره فناوری های جهان روز، امکانات مختلفی را در خود گرد آورده است. مطالعه حاضر به استفاده از امکانات جانبی تلفن همراه در دانشجویان به عنوان مهم ترین و بزرگترین گروه استفاده کننده از خدمات و امکانات تلفن همراه پرداخته است.
  روش ها
  این پژوهش توصیفی- تحلیلی مقطعی در 1300 نفر دانشجویان از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 91-1390 انجام شد. اطلاعات با پرسش نامه دو قسمتی به روش خود ایفا جمع آوری شد. قسمت اول پرسش نامه شامل اطلاعات دموگرافیک شامل سن، جنس، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی و قسمت دوم شامل اطلاعات مربوط به امکانات جانبی تلفن همراه بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS نسخه 18 و روش های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
  یافته ها
  دختران به طور معنی داری بیش از پسران از سرویس پیام کوتاه و نرم افزارهای آموزشی نظیر لغت نامه استفاده می کردند در حالی که پسران بیش از دختران از تلفن همراه جهت ورود به اینترنت استفاده می کردند. میانگین کلی استفاده از امکانات جانبی تلفن همراه در پسران به طور معنی داری بالاتر از دختران بود همچنین پسران بیش از دختران گوشی تلفن همراه خود را تعویض کرده بودند (P ≤ 0/001). بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی امکانات به پنج گروه استفاده چند رسانه ای، استفاده نرم افزاری، استفاده ابزاری، استفاده در جهت یادآوری، استفاده در جهت وقت شناسی تقسیم شدند که این پنج گروه بر روی هم درصد زیادی از واریانس داده ها (52/7%) را تبیین می کرد.
  نتیجه گیری
  از میان قابلیت های تلفن همراه سرویس پیام کوتاه، ساعت زنگدار، آگاهی از ساعت، استفاده از نرم افزارهای آموزشی نظیر لغت نامه، دفترچه تلفن و حافظه جانبی بیشتر مورد استفاده دانشجویان قرار می گیرد و بیشترین میزان استفاده دانشجویان از گروه قابلیت های چند رسانه ای یا دیداری شنیداری تلفن همراه است. می توان از تلفن همراه به عنوان ابزاری سودمند در جهت آموزش و اطلاع رسانی دانشجویان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تلفن همراه، امکانات جانبی، تحلیل عاملی اکتشافی، دانشجویان
 • فاطمه صمدانیان، محمود یاحی، اکبر حسن زاده، محمدحسن انتظاری*، لیلی موهبت، فریبرز مومن بیگ صفحات 286-294
  مقدمه
  پروتئین برای ساختمان بدن انسان و به عنوان یک منبع انرژی ضروری می باشد. کیفیت پروتئین بستگی به الگوی اسید آمینه آن دارد. از آنجایی که برنج بعد از نان قوت غالب مردم کشور ما است و برنج مصرفی در کشور در مناطق مختلف آب و هوایی کشت داده می شود و حتی نوع وارداتی آن نیز مورد مصرف می باشد، تعیین میزان اسیدهای آمینه ضروری انواع مختلف برنج جهت بررسی کیفیت پروتئین آنها لازم به نظر می رسد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق مقایسه میزان اسیدهای آمینه ضروری موجود در انواع برنج تایلندی، شمالی، لنجانی و هندی درشهر اصفهان می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه تحلیلی، برای هر نوع برنج تعداد 11 نمونه و مجموعا 44 نمونه به طور تصادفی از عمده فروشی های سطح شهر اصفهان خریداری شد. هر نمونه طبق روش استاندارد شماره 994/12 AOAC آماده سازی شده، با استفاده از دستگاه آمینواسید آنالیزور میزان انواع اسیدهای آمینه ضروری آن تعیین و محاسبه می گردد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین همه اسیدهای آمینه ضروری والین، ایزولوسین، لیزین، لوسین، تره اونین، متیونین، فنیل آلانین و هیستیدین در انواع برنج تایلندی، شمالی، هندی و لنجانی یکسان نمی باشد (P< 0.001).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که کیفیت برنج لنجانی از لحاظ پروتئین و میزان اسیدهای آمینه ضروری برتر و برنج تایلندی ضعیف تر از سایر انواع برنج می باشد. این مطالعه می تواند گام کوچکی در جهت آغاز تدوین جدول ترکیبات غذایی جامع و کامل و بروز ایرانی می باشد.
  کلیدواژگان: اسید آمینه ضروری، برنج، اصفهان
 • عزیز کامران، لیلا آزادبخت، غلامرضا شریفی راد، رحیم عبدلی، امین الله علیزاده صفحات 295-305
  مقدمه
  آگاهی تغذیه ای و درک از بیماری از پرفشاری خون در رعایت رژیم غذایی به عنوان عاملی محوری برای کنترل پرفشاری خون اهمیت ویژه ای دارد این مطالعه با هدف تعیین ارتباط ادراکات بیماری و آگاهی تغذیه ای با رفتارهای تغذیه ای در بیماران روستایی مبتلا به پرفشاری خون انجام شد.
  روش ها
  در یک مطالعه توصیفی تحلیلی تعداد 671 نفر از بیماران پرفشاری خون روستایی شهرستان اردبیل در سال 1392 به روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی ساده با رعایت معیارهای ورود انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه 4 قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک، سوالات آگاهی تغذیه ای، سوالات ادراک از بیماری و پرسش نامه ثبت 3 روزه مواد غذایی بود. داده ها با مصاحبه حضوری توسط بهورز آموزش دیده جمع آوری و اطلاعات تغذیه ای با نرم افزار (Nutritionist 4 (N4 شامل درشت مغذی ها (مقدار چربی، کلسترول، پروتئین، کربوهیدرات و انرژی کل دریافتی) استخراج و با استفاده از نرم افزارهای Excel 2007، SPSS – 18 و آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه و تی مستقل با در نظر گرفتن سطح معنی داری 0/05 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  74% از شرکت کنندگان از جنس زن بودند، میانگین و انحراف معیار سن بیماران 50.2 ± 6.4 سال، مدت ابتلا به این بیماری 5.9 ± 4 سال و اکثریت افراد 75/9% (509 نفر) دارای تحصیلات ابتدایی بودند. بیماران از ادراک و آگاهی متوسطی برخوردار بودند. مقدار چربی دریافتی 92/1 گرم، پروتئین 110/3 گرم و کربوهیدرات 317 گرم در روز و مقدار انرژی دریافتی روزانه به طور میانگین 2539 کیلوکالری به دست آمد. میانگین نمره ادراک با آگاهی تغذیه ای ارتباط مستقیم معنی دار (P<0.01، r=0.583) و ارتباط معکوس معنی داری با میانگین چربی(P<0.01، r= - 0.352)، کلسترول(P<0.01، r= - 0.09)، انرژی دریافتی(P<0.01، r= - 0.318)، فشار خون سیستول (P<0.01، r= - 0.614) و دیاستول (P<0.01، r=0.400) داشت. هم چنین آگاهی تغذیه ای نیز ارتباط معکوس معنی داری با میانگین چربی، کلسترول، انرژی دریافتی، فشارخون سیستول و دیاستول داشت (0/05>P). مدل رگرسیونی نشان داد که آگاهی تغذیه ای و ادراک توان پیشگویی 47/8% تغییرات فشارخون سیستولی را داشتند.
  نتیجه گیری
  بیماران مورد مطالعه از ادراکات تغذیه ای نامناسبی برخوردار بودند هم چنین چربی دریافتی و انرژی دریافتی بیماران بیش از مقادیر توصیه شده توسط سازمان های معتبر علمی است.
  کلیدواژگان: پرفشاری خون، ادراک بیماری، تغذیه، آگاهی، رفتار
 • منصوره دهقانی، حسن هاشمی، ملیحه حسین پور صلغی، عباس خدابخشی*، مرضیه کرمی، نرگس شمس الدینی صفحات 306-314
  مقدمه
  در ایران به دلیل فقدان سیستم حمل و نقل هوایی و ریلی منظم و در دسترس، بیشترین میزان مسافرت ها با استفاده از اتوبوس صورت می گیرد و اکثرا از آب اتوبوس ها جهت شرب مسافران استفاده می گردد که در صورت آلوده بودن خطر جدی جهت اشاعه بیماری های ناشی از آشامیدن آب آلوده محسوب می گردد. مطالعه حاضر به منظور بررسی کیفیت میکروبی آب در اتوبوس های برون شهری ترمینال کاراندیش شیراز انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه، 48 نمونه به روش سهمیه ای انتخاب شد و آلودگی میکروبی آب (کل کلیفرم و کلیفرم گوارشی) با استفاده از آزمایش MPN به روش تخمیر 9 لوله ای مورد بررسی قرار گرفت. میزان کلر باقی مانده، کدورت،pH و دما سنجش شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 آنالیز گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در 18/75 درصد موارد کل کلیفرم و در 4/17 درصد موارد کلیفرم مدفوعی مثبت بود. میزان کدورت فقط در 8/3 درصد موارد در حد استاندارد کیفی آب آشامیدنی بود و 62/5 درصد از مخازن آب اتوبوس ها فاقد کلر بودند.
  نتیجه گیری
  نتیجه گیری
  مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با مطالعات مشابه انجام شده نشان داد که آلودگی مدفوعی در آب آبخوری های اتوبوس های پایانه شهید کاراندیش شیراز (4/17%) نسبت به کرمانشاه، بندر عباس و کرمان کمتر بوده ولی این آلودگی در آب آبخوری های اتوبوس های شیراز نسبت به اصفهان بیشتر بوده است.
  کلیدواژگان: کیفیت میکروبی، اتوبوس های مسافربری، آب شرب، شیراز
 • محمد علی مروتی شریف آباد، زهره کریمیان کاکلکی*، مهشید بکایی، حسین فلاح زاده، سمیه میررضایی صفحات 315-325
  مقدمه
  رضایت زناشویی از احساسات عینی از خوشنودی، رضایت و لذت تجربه شده زن و شوهر تعریف می شود. سندرم پیش از قاعدگی سبب اختلال در روابط و فعالیت های روزانه می گردد. هدف این مطالعه تعیین فراوانی نارضایتی زناشویی زوجین دارای همسران مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی در شهر یزد بود.
  روش ها
  حجم نمونه در این پژوهش توصیفی تحلیلی 240 زوج جوان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد بود. ابزار مورد استفاده پرسش نامه استاندارد غربالگری علایم قبل از قاعدگی PSST) Premenstrual Symptoms Screening Tool)، پرسش نامه استاندارد (Index of Marital Satisfaction (IMS برای تعیین رضایت زناشویی زوجین و پرسش نامه محقق ساخته برای سنجش میزان آگاهی و عملکرد مردان درخصوص سندرم قبل از قاعدگی بود. روایی و پایایی پرسش نامه بعد از مطالعه مقدماتی تایید گردید. اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSSنسخه 18 و با استفاده از آزمون های آماری T-Test، ANOVA، ضریب همبستگی، 2χ و نیز جداول توزیع فراوانی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها بیانگر این بودکه نارضایتی مردان 72/1% و نارضایتی زنان 56/7% و رابطه بین نمره رضایت زناشویی مرد و زن معنی دار بود (P>0/001). همبستگی بین نمره آگاهی مرد با نارضایتی زن و نارضایتی مردمعنی دار نبود. ولی رابطه معنی دار معکوسی بین نمره عملکرد مردان در مورد سندرم قبل از قاعدگی با نارضایتی زن (P>0/001) و نارضایتی مرد (P>0/001) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  گرچه ارتباط معنی دار آماری بین آگاهی مردان از سندرم قبل از قاعدگی و رضایت زناشویی دیده نشد، لیکن عملکرد آنها در مورد سندرم قبل از قاعدگی بر رضایت زناشویی تاثیرگذار می باشد. با توجه به ارتباط بین نمره آگاهی و عملکرد، می توان انتظار داشت که با افزاش آگاهی مردان در زمینه سندرم قبل از قاعدگی می توان رضایت زناشویی را تغییر داد.
  کلیدواژگان: رابطه زناشویی، سندرم قبل از قاعدگی، آگاهی، عملکرد
 • حسن هاشمی، افشین ابراهیمی، عباس خدابخشی* صفحات 326-334
  مقدمه
  امروزه در بسیاری از کشورها پساب بخش مهمی از منابع آب تجدید شونده را شامل می شود. در این خصوص توجه به کیفیت پساب مورد استفاده و رعایت استانداردهای تدوین شده مهم است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی قابلیت استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهر اصفهان در آبیاری محدود می باشد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است که برای تعیین امکان استفاده از پساب تصفیه خانه های شمال و جنوب شهر اصفهان، نمونه های پساب از نظر پارامترهای BOD5، COD، TSS،pH،SAR، قلیائیت، کلسیم، منیزیم، سدیم، هدایت الکتریکی، بور، نیترات، سولفات، فسفات و کلراید مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین پارامترهایBOD5 و COD در هر دو تصفیه خانه مورد مطالعه در حد استانداردهای محیط زیست ایران بوده است ولی استانداردهای EPA را تامین نمی کند. مقادیر pH پساب خروجی هر دو تصفیه خانه در محدوده مجاز (9-6) اندازه گیری شد. غلظت بور و نسبت جذب سدیم در پساب تصفیه خانه شمال برای آبیاری، در حد خوب، درصد سدیم در حد مجاز و غلظت کلراید و EC نامناسب ارزیابی شد. در پساب تصفیه خانه جنوب، بور و SAR در حد عالی، غلظت کلراید و EC در حد مجاز و درصد سدیم در حد خوب اندازه گیری شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس آزمون آماری t مستقل، تفاوت معنی داری بین کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های شمال و جنوب اصفهان مشاهده شد (P<0.05). تفاوت معنی داری بین کیفیت پساب خروجی و مقادیر استاندارد مشاهده نشد (P<0.05). با توجه بیشتر به بهره برداری واحدها و به خصوص بهره برداری از یک فرایند مناسب گندزدایی، پسابی با کیفیت مناسب برای مصارف کشاورزی تامین می شود.
  کلیدواژگان: استفاده پساب، اصفهان، آبیاری محدود
 • ماری عطایی، سید نصر الله حسینی، تورج احمدی جویباری، فرزاد جلیلیان، مهدی میرزایی علویجه، احمدعلی اسلامی*، عباس آقایی صفحات 335-344
  مقدمه
  ریتالین از مشتقات گروه آمفتامین ها می باشد که امکان سوء مصرف آن به خصوص در بین دانشجویان وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین نگرش، نرم های انتزاعی، تصورات خطر، تمایلات و قصد رفتاری سوء مصرف ریتالین در بین دانشجویان انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود و در میان 264 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بهار سال 1392 انجام شد. شرکت کنندگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با احتمال متناسب با حجم انتخاب شده و اطلاعات به وسیله پرسش نامه، به صورت خودگزارش دهی جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 مورد توصیف قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سن دانشجویان 23.02±2.28 سال بود. 6/6٪ از دانشجویان تجربه سو مصرف ریتالین را گزارش کردند. شرکت کنندگان به ترتیب 7/47.7، 48.6، 48، 43.5 و 52.6٪ حداکثر نمره قابل اکتساب برای حیطه های نگرش، نرم های انتزاعی، تصورات خطر، تمایلات رفتاری و قصد رفتاری مصرف ریتالین را دریافت کردند.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان دهنده قصد بیشتر مصرف ریتالین در ایام امتحانات بود، به نظر می رسد آموزش مهارت های مطالعه به دانشجویان در پیشگیری از سو مصرف ریتالین نتایج سودمندی را به دنبال داشته باشد.
  کلیدواژگان: ریتالین، سو مصرف، دانشجو، الگوی تصورات و تمایلات
 • مرتضی دهقان، فریناز فرهید* صفحات 345-353
  مقدمه
  کمر درد حاد یکی از شایع ترین بیماری ها می باشد که بیش از 90٪ بزرگسالان حداقل یک بار در طول زندگی آن را تجربه می کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی استفاده از کیسه آب گرم در تسکین درد بیماران مبتلا به کمردرد حاد انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی بیماران رنج سنی 20 تا 50 سال مراجعه کننده به کلینیک ارتوپدی بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد در سال 1391 انجام گرفت. در این مطالعه 60 نفر بیمار مبتلا به کمردرد حاد به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند که از این تعداد 2 نفر به دلیل انصراف از ادامه درمان از مطالعه ما خارج شدند. در نهایت مداخله بر روی 58 بیمار که پس از همسان سازی به طور تصادفی در دو گروه (مداخله تحت درمان با کیسه آب گرم به همراه درمان روتین (ناپروکسن) و گروه کنترل تنها تحت درمان روتین (ناپروکسن)) قرار گرفتند، انجام شد. کلیه بیماران در روزهای اول، سوم، هشتم و پانزدهم معاینه و درد بیماران بر اساس پرسش نامه درد مک گیل ارزیابی و ثبت گردید. داده ها توسط نرم افزار17 SPSS و آزمون های آماری توصیفی، تی زوج، آنالیز واریانس و مجذور کای دو در سطح معنی داری p< 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه 52٪ بیماران زن و 48٪ مرد با میانگین سنی 34 سال بودند. یافته ها نشان داد شدت درد در معاینه روز 15در مقایسه با روزهای 7و 3 در گروه تحت درمان با کیسه آب گرم به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (0/02≥P). میانگین نمره درد کلی در معاینه روز اول و روز پانزدهم در گروه مداخله 12/70 و 0/75 و در گروه کنترل 12/96 و 5/58 بود.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان می دهند که استفاده مداوم از کیسه آب گرم به همراه داروهای مسکن در مقایسه با مصرف مسکن ها به تنهایی (کنترل) خیلی بیشتر می تواند موجب تسکین درد در بیمارانی که از کمردرد حاد رنج می برند، شود.
  کلیدواژگان: درمان، کمردرد حاد، کیسه آب گرم
 • منصوره حقیقتیان، فرشته حقیقت، زهرا رستمی صفحات 354-361
  مقدمه
  عوارض مخرب نازایی علاوه بر روابط بین زوج ها بر سایر جنبه های زندگی آنها تاثیر می گذارد و عملکرد فردی، اجتماعی و حرفه ای آنها را مختل می کند. هدف پژوهش حاضر مطالعه پیامدهای اجتماعی نازایی بر خانواده در شهر اصفهان است.
  روش ها
  تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه است. این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 384 زن نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان به شیوه نمونه گیری در دسترس انجام شد. برای سنجش اعتبار تحقیق از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. اطلاعات حاصل با آزمون کای اسکور، اسپیرمن و پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد بین طول مدت نازایی و سلامت روحی و روانی (χ 2 = 15.896، p<0.05)، تعارضات زناشویی (χ 2 = 21.322، p<0.05)، احتمال طلاق (χ 2 = 38.831، p<0.05)، و کاهش روابط اجتماعی(χ 2 = 26.857، p<0.05)، رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین سلامت روحی و روانی زنان نابارور و تحصیلات (r = -0.151، p<0.05) و دینداری (χ 2 = 18.345، p<0.05) آنها رابطه معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر یافته های پژوهش نشان داد بین سلامت روحی و روانی زنان نابارور و سن (r = 0.014، p< 0.05)، اشتغال (r = 0.025، p< 0.05) و محل سکونت (r = 0.065، p<0.05) آنها رابطه معنی داری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد که زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور به میزان قابل توجهی از ناراحتی های روحی- روانی رنج می برند و این مساله می تواند بر جنبه های دیگر زندگی آنها از جمله روابط اجتماعی و اختلافات خانوادگی آنها تاثیر منفی بگذارد.
  کلیدواژگان: نازایی، سلامت روانی، روابط اجتماعی، تعارضات زناشویی، تحصیلات، دینداری، اصفهان
 • یعقوب حاجی زاده، محسن رضایی*، یوسف پورعشق، مرضیه وحیددستجردی صفحات 362-375
  مقدمه
  فلزات سنگین موجود در فاضلاب های صنعتی از جمله کروم (VI)، از آلاینده های اصلی برای محیط زیست به شمار می رود. این تحقیق با هدف ارزیابی کارایی فرآیند الکتروشیمیایی با مقایسه عملکرد دو الکترود آهن و کربن جهت حذف کروم (VI) از پساب مصنوعی انجام گرفت.
  روش ها
  یک سلول از جنس پلکسی گلاس با حجم 1/95 لیتر حاوی دو نوع الکترود آهن و گرافیت هادی جریان برق هر کدام با ابعاد 0/1×3×10 سانتی متر (ضخامت×عرض×ارتفاع) طراحی و ساخته شد ومورد استفاده قرار گرفت. آزمایش ها در شرایط مختلف pH، غلظت های ورودی کروم شش ظرفیتی، مقادیر مختلف الکترولیت و شدت متنوعی از جریان الکتریسیته، در زمان های ماند مشخص انجام گردید. سنجش کروم (VI) نمونه ها با استفاده از روش استاندارد دی فنیل هیدرازین انجام گرفت.
  یافته ها
  راندمان حذف حداکثر با الکترود آهن و کربن به ترتیب در محدوده 99/8% و 88/3% مشاهده گردید. کمترین میزان کروم Cr+3 خروجی برای الکترود آهن و در حدود mg/l 0/05 ثبت گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصله نشان داد که در بهره برداری از یک سلول الکتروشیمیایی، راندمان حذف کروم شش ظرفیتی بوسیله الکترود آهن در شرایط فرآیندی یکسان بیشتر از الکترود کربن است. به طور کلی این روش علی رغم مصرف زیاد انرژی الکتریکی، راندمان قابل قبولی در حذف کروم شش ظرفیتی از پساب های دست ساز در مقیاس آزمایشگاهی دارد و می تواند یکی از روش های بالقوه در حذف فلزات سنگین در مقیاس صنعتی باشد.
  کلیدواژگان: کروم شش ظرفیتی، پساب های صنعتی، تصفیه الکتروشیمیایی
 • سید حامد میرحسینی، مهناز نیک آیین*، مریم حاتم زاده، اکبر حسن زاده صفحات 376-385
  مقدمه
  بیوآئروسل ها به ذرات بیولوژیک منتقله توسط هوا گفته می شود که شامل ارگانیسم های زنده مانند باکتری ها، قارچ ها و متابولیت های ناشی از آن ها نظیر اندوتوکسین ها می باشند. اثرات ناشی از بیوآئروسل ها مانند بیماری های عفونی و تنفسی، اثرات سمی حاد، آلرژی و سرطان طی چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی میزان تراکم بیوآئروسل ها شامل باکتری و قارچ در محیط های داخلی (مسکونی، اداری و آموزشی) می باشد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1391به منظور بررسی میزان باکتری ها و قارچ ها در هوای محیط های داخلی شامل: محیط های مسکونی، اداری و آموزشی با استفاده از نمونه بردار تک مرحله ای آندرسون انجام شد و در مجموع 240 نمونه (60 نمونه باکتری و 60 نمونه قارچ با تکرار) برداشت شد. اثر عوامل محیطی مانند دما و رطوبت نیز بر میزان تراکم بیوآئروسل ها مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  هوای محیط های مسکونی با میانگین تراکم باکتری CFU/m3 944 بالاترین غلظت باکتری را نسبت به سایر محیط های داخلی داشت. هم چنین کلاس مدرسه با میانگین تراکم قارچ CFU/m3 102 دارای بیشترین بار آلودگی قارچی بود. از طرفی کمترین تراکم باکتری و قارچ با میانگین کلی CFU/m3 132 و CFU/m3 36 به ترتیب مربوط به محیط های اداری و کلاس دانشگاهی بوده است
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله، افراد در محیط های داخلی به ویژه فضاهای مسکونی در معرض غلظت های بالایی از بیوآئروسل ها قرار دارند و تراکم باکتری های هوابرد و قارچ در هوای فضاهای بسته مورد بررسی بیش از مقادیر پیشنهادی ارایه شده توسط WHO) CFU/m3500) می باشد، که می تواند باعث ایجاد خطرات بهداشتی و بیماری های تنفسی به ویژه در کودکان و افراد حساس شود.
  کلیدواژگان: بیوآئروسل، هوای محیط های داخلی، قارچ، باکتری
 • نازیلا نژاددادگر، داوود شجاعی زاده*، آذر طل، مصطفی حسینی، فیروز امانی صفحات 386-394
  مقدمه
  توسعه رفتارهای بهداشتی جهت پیشگیری از آلزایمر در افرادی که در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند بسیار حایز اهمیت می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی دراتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از آلزایمر انجام شد.
  روش ها
  پژوهش حاضریک مطالعه نیمه تجربی است که در آن 148 نفر از سالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله ومقایسه تقسیم شدند. قبل از اجرای برنامه آموزشی، هر دو گروه پرسش نامه محقق ساخته را که روایی وپایایی آن به تایید رسید تکمیل کردند،سپس افرادگروه آزمون،آموزش های لازم را در مورد بیماری آلزایمر و راه های پیشگیری از آن به صورت ترکیبی شامل سخنرانی، بحث گروهی، پخش کلیپ آموزشی وپرسش وپاسخ در سه جلسه (طی 3 ماه یادآور تلفنی) دریافت نمودند و دو گروه 3 ماه بعد مجددا پرسش نامه را تکمیل کردند. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 16 SPSSمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری در این مطالعه کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سنی گروه مورد مطالعه درگروه مداخله 68/9±7.9 سال و در گروه مقایسه 68/8±7/6 سال بود. قبل از مداخله بین میانگین نمره حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع و موانع درک شده، راهنمای عمل وعملکرد در دو گروه قبل از مداخله آموزشی اختلاف معنی داری وجود نداشت (0/05
  نتیجه گیری
  یافته های این بررسی کارایی مدل اعتقاد بهداشتی را در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از آلزایمر در سالمندان نشان داد. لذا پیشنهاد می شود در مراکز بهداشتی درمانی از مداخله آموزشی مبتنی بر این مدل بهره گرفته شود.
  کلیدواژگان: مداخله آموزشی، مدل اعتقاد بهداشتی، آلزایمر، سالمند، آموزش ترکیبی
 • مریم سلیمی، افشین ابراهیمی*، افسانه سلیمی صفحات 395-405
  زمینه و هدف
  شیرابه حاصل از مکان دفن پسماند جامد باعث آلودگی آب های زیر زمینی می شود. ارزیابی آسیب پذیری آلودگی آب های زیرزمینی ابزاری توانمند جهت توصیف حفاظت از این چنین مناطقی است که متاثر از آلاینده ها هستند. هدف اصلی این تحقیق بررسی آسیب پذیری آلودگی آبخوان واقع در مکان دفن جدید زباله های شهر اصفهان به شیرابه با استفاده از روش دراستیک در محیط GIS است.
  مواد و روش ها
  جهت انجام این تحقیق هفت پارامتر هیدروژئولوژیکی تشکیل دهنده مدل دراستیک شامل عمق آب، تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک، توپوگرافی، اثرات ناحیه غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی مورد استفاده قرار گرفت. از نرم افزارArcGIS 9.3 جهت تهیه نقشه های آسیب پذیری از طریق همپوشانی لایه های هیدروژئولوژیکی استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان می دهد که نمره به دست آمده از مدل دراستیک 115، 124 و 130 می باشد و پتانسیل آلودگی آبخوان به آلودگی های حاصل از شیرابه مکان دفن پسماند شهری متوسط می باشد.
  نتیجه گیری
  استفاده از مدل دراستیک یک روش ارزشمند برای بررسی و ارزیابی پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی توسط شیرابه حاصل از مکان دفن پسماند است. GIS به عنوان ابزاری سودمند برای مسئولین محلی که مسئولیت مدیریت دفن پسماند شهری را بر عهده دارند قابل کاربرد است.
  کلیدواژگان: مدل دراستیک، آسیب پذیری آب زیرزمینی، مکان دفن پسماند شهری
|
 • Yadollah Mehrabi, Behzad Mahaki, Amir Kavousi Pages 201-211
  Disease mapping includes a set of statistical techniques that lead to provide clean maps based on estimation of the incidence, prevalence and mortality rates for the users to be able to estimate the distribution of disease reliably. The main aims of disease mapping are to: describe the spatial variation in disease incidence for the formulation of etiological hypotheses; identify areas of unusually high risk so that action may be taken; provide a clean map of disease risk in a region to allow better resource allocation and risk assessment; disease atlas construction. So far, several case studies have been conducted in which the applications of disease mapping models have been used.However, except in a few small studies and in limited situations, disease mapping models have not been compared and their general terms have not been studied. According to the importance of disease mapping and its growing use, in the present study the most important models have been introduced and their theoretical foundations, applications, advantages and disadvantages have been mentioned briefly and their various aspects have been compared.
 • Fatemeh Shirani, Leila Azadbakht Pages 212-225
  Background
  Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer in the world and one of fifth most common cancers in Iran. Sedentary lifestyle and a diet rich in fat and meat, and poor in cereals, fiber, fruit and vegetable are suggested to increase the incidence of CRC. The aim of this study is to review available studies on fruits, vegetables and colorectal cancer
  Material And Methods
  We searched PubMed and Google Scholar databases with keywords Rectal cancer, Colon Cancer, Colorectal cancer, cohort study, Randomized Trial, Fruit, Vegetable. Finally 60 studies were included in this review.
  Results
  The risk of colon cancer in relation to fruit and vegetable consumption has been reported in epidemiologic studies. Results of studies on the effect of fruit and vegetables and adenomatous polyps are inconsistent.In cohort studies, the weaker relationship between consumption of fruits, vegetables and risk of CRC compared to the case – control studies was observed. Components or specific subgroups of fruits and vegetables are associated with CRC risk.
  Conclusion
  Increased consumption of fruits and vegetables does not reduce colorectal cancer risk, but low consumption of fruit and vegetables is associated with increased risk of CRC. Consuming fruits and vegetables have favorable effects on health and reduced risk of other chronic diseases and their recommended daily intake.
  Keywords: colorectal cancer, adenomatous polyps, fruits, vegetables
 • Shadi Goli*, Marzieh Shayanmanesh, Mahshid Moeinimehr Pages 226-234
  Background
  About 70% of all pregnant women suffer from pelvic girdle pain (PGP)and/or low and high back pain(LBP,HBP). The risk factors for developing pelvic girdle pain and back pain in general are history of previous low back pain or pelvic or pain in previous pregnancy. In order to study the relative frequency of different kinds of backache in pregnancy and possible risk factors for developing pelvic girdle pain and low or high back pain this study performed.
  Methods
  In a cross-sectional study included 265 pregnant women that suffered from pelvic girdle pain (PGP)and/or low and high back pain(LBP,HBP). All pregnant women were underwent a thorough physical examination and then were allocated according to kind of pain into three classification groups: pelvic girdle pain (PGP), low LBP back pain(LBP) and high back pain(HBP) and according to outbreak of pain, into four classification groups: 0-12,13-20, 21-30 and 31-40 week. Data were collected by interviewed using a questionnaire and analyzed by Chi-square, ANOVA, kruskal-wallis and Mann-Whitney tests using SPSS software. In all tests the significance level was P<0/05.
  Findings
  A total of 265 pregnant women, majority of women (51/3%) had reported low back pain at the time of the examination. The prevalence of PGP was 27/5%, HBP was 6% and HBP and LBP together were6/8%. In the 0-12 week most backache were in low back area (53/1%), in the 13-24week were in low back area(58/2%), in the 25-30 week were in pelvic area(47/7%) and in the 31-40 week were in pelvic area(42/2%). Most common area for diffuse in women with low back pain was legs and in women with pelvic pain was thigh.The risk factors for developing pelvic girdle pain and back pain in general are history of previous low back pain or pelvic or pain in previous pregnancy. No association was found between obstetric factors and pelvic girdle pain.
  Conclusions
  PGP and LBP have high prevalence in pregnant women and majority of pregnant women report Low back pain (LBP). Therefore PGP and LBP is a major health problem that to solve this problem, an alternative should be considered. To reduce the pain accurate diagnosis and then recommend specific movements and exercises under the supervision of the rehabilitation is important
  Keywords: back pain, pelvic pain, pregnancy
 • Hossin Shahnazi, Seyede Shahrbanoo Daniali *, Ali Ahmadpoor, Samane Soltani, Seyed Mohsen Sadeghi, Shekoufe Sedaghatmanesh, Farzane Golshan, Nilofar Cham Asemani, Mehdi Kachoei Pages 235-244
  Background
  Oral and dental caries are the most prevalent diseases in the world. The aim of this study was to determine the predictors of oral health care in adults based on health belief model in Isfahan, Iran.
  Methods
  In this cross-sectional (descriptive and analytical) study on 274 patients from the School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences were selected by a simple random sampling. Means of data collection was a questionnaire designed according to oral health beliefs model.The obtained data was analyzed by means of SPSS 20. P<0.05 was taken as the significant level.
  Findings
  The mean age of subjects was 30.47 ± 11.47 years. Significant relationship between demographic characteristics, except income did not exist with oral health behavior (flossing and brushing). Perceived barriers were the Most construct of the HBM for predicting of flossing and brushing(r=-0.53,p<0.001). this construct plus to perceived benefits were the greatest predictor of oral health, As it anticipated 38 % of dental floss behavior and 33 % of brushing.
  Conclusion
  Designing and implementing Educational interventions focused on reducing barriers and increasing benefits of oral health behaviors can encourage individuals to prevent dental disease.
  Keywords: Oral health, Tooth Brushing, Health Belief Model, Adult
 • Mohsen Sadani, Parvin Moosavi *, Mohmmad Hasan Ehrampoosh, Tahere Jasemi Zad, Sare Rahimi Pages 245-257
  Background
  colors make many problems and these are major sources of environmental pollution. Therefore, this wastewater should be treated before discharge to environment to reduce the environmental threats. Adsorption is one of the usual processes for color removal from wastewater. Nanotubes are new adsorbents with extend application for adsorption of different compounds. Aim of this study was survey on feasibility of single-walled carbon Nanotubes as adsorbent to reactive red 198 dye adsorption from aqueous solutions.
  Methods
  This study was done in a batch reactor. The effects of various parameters such as contact time mixing intensity, initial dye concentration, pH and single-walled carbon Nanotubes dose on removal of Reactive Red 198 color was investigated.
  Findings
  The results showed the optimal time for achieve to maximum adsorption and equilibrium is 3 hours. More increasing in adsorbent dose from 0.1 to 0.9 g, more increasing in dye removal efficiency from 91.8% to 100%. It was found that the maximum adsorption capacity of reactive red 198 on single-walled carbon nanotubes was 7.98 mg/gr and it was occurred in acidic condition (pH = 4). Decreasing in initial dye concentration from 50 to 25 mg/l in pH 4 and during 3 hours can cause increasing in removal efficiency from 9/96% to 100%.
  Conclusion
  The results showed reaction kinetic was described by Pseudo-first order equation and adsorption isotherm was followed both Freundlich and Langmuir isotherm models. Due to the small size, high surface area, crystalline shape and unique regularity of the network, the reactivity of single-walled carbon Nanotubes is very high. Single-walled carbon nanotubes have impressive performance as adsorbents to removal of reactive red dye 198.
  Keywords: single, walled carbon Nanotubes, adsorption, Reactive Red 198, aqueous solutions
 • Monavvar Moradian Sorkhkalaee, Hassan Eftekhar Ardebili*, Sahar Naz Nejat, Narges Saiepour Pages 258-267
  Background
  Social capital involves a set of norms available in social systems which improves the interaction between people and reduces the costs of interactions and communications. Considering the importance of social capital, this research is aimed to study the social capital and factors affecting it among students of Tehran University of medical sciences.
  Methods
  400 Students were participated in a cross-sectional study. They were selected randomly commensurate with the student population of each faculty. 36-item Bullen’s questionnaire having 8 dimensions was used for data collection. Finally, for data analyzing were used with SPSS 18 and Independent T- Test, Pearson correlation and regression.
  Findings
  The means of social capital was 44.12. Minimum and maximum mean was measured for “participation in local community” and “family and friends connections” elements, respectively. The study also showed a relationship between social capital with economic status and residency
  Conclusion
  According to the results, there exists a relationship between some dimensions of social capital with economic status, sex, residency and field of study. Authorities could consider these variables and appropriate intervention to increase the social capital of students.
  Keywords: Social Capital, Students, Tehran University of Medical Science
 • Fatemeh Sehat, Narges Sehat, Sahar Khanjani, Siamak Mohebi, Marzieh Shahsiah* Pages 268-275
  Background
  Conflict is the lack of agreement and disagreement between the two men, and behavioral maladjustment or objectives that are in opposition to the other. Destructive conflicts are incidents imposed on one or more than one member of the family or the whole family and affect on them. The purpose of this research is to study the effect of solution - focused short-term approach on marital conflict decrease in Qom.
  Methods
  This research is semi-experimental with pretest, posttest and two groups of experimental and control. The populations are couples referring to family counseling centers in Qom and they were self –introduced. The samples were 50 couples who were volunteer to attend in this research, selected available and allocated randomly into two groups of experimental and control. The research measures were demographic characteristics and Sanaei’s marital conflict questionnaire. To analyze the data, covariance analysis and also descriptive statistics were used.
  Findings
  The data analysis showed solution-focused approach is effective on couples’ all conflicts (P<0.001, F=24.089). Also, it is influenced on subscales of cooperation decrease(P<0.001, F=7.4), sexual relationship decrease(P<0.001, F=50.4), emotional reactions increase (P<0.001, F=10.89), the increase of child’s support attraction(P<0.001, F=22.3), the increase of relationship with their relatives(P<0.001, F=77.4), the decrease of relationship with the spouse’s relatives and friends(P<0.001, F=31.02), separation of financial issues from each other(P<0.001, F=71.1) and effective relationship decrease
  Conclusion
  Making problem -solving skills in couples can prevent many difficulties. Problem-solving instruction is very important as one of daily life skills and it is used a lot in solution-focused approach. We can help couples solve their problems and increase their marital life satisfaction with these techniques.
  Keywords: Solution, Focused Short, Term Couple Therapy, Marital Conflicts, Couples
 • Maryam Amidi Mazaheri*, Mojtaba Karbasi, Mohammad Shahram Ehteshami Pages 276-285
  Background
  Mobile phone has become extremely popular and widely used all over the world. Now a day, consumers around the world can purchase a single product that utility as a mobile phone, camera, camcorder, calculator, game console, text-messaging device, MP3 player, alarm clock, Web browser and email device. The purpose of the present study was to explore self-reported use of various features of mobile phone in university students.
  Methods
  This descriptive cross - sectional study was conducted with the 1300 students of the Isfahan University of Medical Sciences in 2011. Data were collected by self report questionnaire. The questionnaire included demographic information, including age, sex, marital status, education, and information about the possibilities of mobile features. The data analyzed by software SPSS 18 and descriptive and analytical statistical methods were used.
  Findings
  Girls used significantly more than boys SMS and educational software like dictionaries while boys used more than girls a mobile phone for login the Internet. Overall mean of use of mobile phone features significantly higher in boys than girls as well as, more boys than girls had changed their mobile phone (P ≤ 0/001). Based on the results of exploratory factor analysis features were divided into five groups including: using of multimedia, using of the software, instrumental using, using to remind, punctuality using.
  Conclusion
  Among mobile phone features SMS, alarm clock, aware of the time, the use of educational software such as dictionaries, contacts and Memory Stick will be used more by students. Most students use the multimedia or audio visual features of mobile phone. Mobile phones can be useful as a tool to educate and inform students.
  Keywords: Mobile phone features, Exploratory Factor Analysis, Students
 • Fatheme Samadanian, Mahmood Yahaii, Akbar Hassanzadeh, Mohammad Hassan Entezari*, Leili Moohebat, Fariborz Momenbeik Pages 286-294
  Background
  protein is an essential component of our body and also we need it as an energy source. The quality of protein is dependent to its amino acids. After bread, rice is our main food and is cultivated in many regions of our country and also we use importing rice. Therefore it is necessary to determine the content of essential amino acids of each kind of rice for calculating their protein quality. Therefore, The aim of this study was to compare the content of essential amino acids in rice named; Thailand, Northern, Lenjani and Indian in Isfahan city.
  Methods
  In this Analytical project we bought 11 samples of each kind of rice in a random manner from main rice sellers, finally 44 samples. Each sample was prepared based on standard method of AOAC NO: 994.12 and we determined essential amino acids by Amino Acid Analyzer.
  Findings
  findings showed that the quantity of all essential amino acids including; Valine, Isoleucine, lysine, Leucine, Threonine, Methionine, Phenylalanine and Histidine were different in Thailand, Northern, Lenjani and Indian rice. (P< 0.01)
  Conclusion
  our results indicate that Lenjani rice is the best source of protein and essential amino acids while Thailand rice was the poorest source, this study can be a start point for introducing an Iranian new and complete food composition table.
  Keywords: Essential Amino Acids, Rice, Isfahan
 • Pages 295-305
  Background
  Patients knowledge and perceptions from hypertension and related nutrition as a central factor has important role in hypertension controlling. This study aimed to determine relationship between illness perceptions and nutritional knowledge with eating behaviors on rural hypertensive patients.
  Methods
  In a cross-sectional study, 671 hypertensive patients were selected as a multi-stage random sampling with inclusion criteria from the rural areas of Ardabil city in 2013. Data collecting instrument include from 4-part questionnaire included demographic questions and questions about dietary knowledge, illness perception and 3-day food registering questionnaire. Data were collected by trained health workers with Interview and nutritional data include macronutrients (Fat, Cholesterol, Protein, Carbohydrate and Total Energy) extracted with Nutritionist 4 (N4) software Analyzed using Excel 2007, SPSS - 18 and Pearson correlation, multiple linear regression, considering the significance level at 0.05.
  Findings
  74% of participants were female; mean (SD) age was 50.2 ± 6.4 years, duration of disease 5.9 ± 4 years. Majority of participants 75.9% (509 patients) had elementary education. Patient illness perception and knowledge was moderate. Fat intake was 92.1gr, protein 110.3 g and carbohydrates 317 g per day, also the average daily energy intake was 2539 kcal. Perception scores correlated positively significant with nutritional knowledge (P<0.01, r=0.583) and negatively significant correlated with fat(P<0.01, r= - 0.352), cholesterol(P<0.01, r= - 0.09), energy intake(P<0.01, r= - 0.318), systolic (P<0.01, r= - 0.614) and diastolic blood pressure(P<0.01, r=0.400). Nutritional knowledge as well as was found a significant negatively correlation with mean fat, cholesterol, energy intake, systolic and diastolic blood pressure. Regression model showed that the nutritional knowledge and illness perception can be predicted 47.8% of systolic blood pressure variance.
  Conclusion
  Patients nutritional perceptions was not satisfactory, patient’s energy intake and fat intake were higher than recommended amounts by related scientific organizations.
  Keywords: Hypertension, Illness perceptions, Nutrition, Knowledge, Behavior
 • Mansooreh Dehghani, Hassan Hashemi, Malihe Hosainpoor, Abbas Khodabakhshi*, Marzihe Karami, Narges Shamsoddini Pages 306-314
  Background
  Due to the lack of proper rail road and air transportation, most commutes in Iran are carried out by buses. In most cases, the water in the busses is used for passengers for drinking usage. Although this kind of water source has provided convince for the travelers, it could be a great risk in disease outbreak. The aim of this study is to determine the water quality in commuting buses of Shiraz Karandish terminal in winter 2011.
  Methods
  The study is of descriptive-cross-sectional type. 48 samples were collected through quota sampling. In this study, water microbial contamination (total and fecal coliform bacteria) was studied by method using nine-tube fermentation (MPN). The residual chlorine amount, Turbidity, pH and temperature were measured. SPSS software version 11.5 was used for statistical analysis.
  Finding
  Results suggested that 18.75% of total coliform and 4.17 % of fecal coliform were positive. The turbidity in 8.3 % of the cases was at the standard level (0.1-1NTU).
  Conclusion
  Comparing between the results of this research with other studies showed that fecal contamination in bus water fountain of Shiraz was less than fecal contamination in bus water fountain of Kermanshah, Bandar Abbas and Kerman but it was more than Isfahan.
  Keywords: Shiraz, Microbial quality, drinking water, Bus water fountain
 • Mohammad Ali Morowatisharifabad, Zohreh Karimiankakolaki*, Mhashid Bokaei, Hosein Fallahzadeh, Somayeh Mirrezaii Pages 315-325
  Background
  Marital satisfaction is defined as the feeling of pleasure, satisfaction, and joy experienced by the couples. Premenstrual Syndrome (PMS) can cause problem in daily routine relation and activities.The study aimed determining Frequency of marital dissatisfaction in couples who their waives suffer from PMS in the city of Yazd.
  Methods
  Sample for this descriptive-analytical study was 240 young couples referred to Yazd Health Care Centers. The tools for data collection were Premenstrual Syndrome Screening Tool, a standard questionnaire Index of Marital Satisfaction (IMS) to determine marital satisfaction and a researcher-designed questionnaire for measuring men's knowledge and practice about the syndrome. A pilot study approved the validity and reliability of the questionnaire. Data was analyzed using SPSS18 software. In analyzing the data, statistical tests such as T-Test, ANOVA, correlation coefficient and 2χ were used.
  Findings
  Findings from this study demonstrated that men's dissatisfaction rate was 72/1% and women’s dissatisfaction was 56/7% and there was a significant relation between score marital satisfaction of men and women (p>0/001). The relation was not significant between the score of men's knowledge about PMS with female’s and man’s dissatisfaction. But a significant inverse relation was between the mean score of men’s practice about PMS and woman’s (P>0/001) and man’s (P>0/001) dissatisfaction.
  Conclusions
  Although there was not a significant relationship between knowledge of men about PMS with marital satisfaction, but their practice about PMS influenced on marital satisfaction. With regard to the relationship between knowledge and practice can be expected that the increasing the knowledge of men about PMS may increase marital satisfaction.
  Keywords: marital relationship, premenstrual syndrome, knowledge, practice
 • Hassan Hashemi, Afshin Ebrahimi, Abbas Khodabakhshi Pages 326-334
  Background
  Today, in many countries, wastewater treatment plants effluent is an important part of the renewable water resources. In this case, the effluent quality standards are developed and used is important. The aim of this study was to investigate the potential use of wastewater plants effluent Restricted Irrigation.
  Methods
  In this descriptive - analytical study, samples was collected from the Isfahan wastewater treatment plants effluent. Effluent quality parameters; BOD5, COD, pH, calcium, magnesium, sodium, electrical conductivity, sodium absorption ratio absorption %Na, SAR, boron and chloride were analyzed.
  Findings
  Average of BOD5 and COD parameters in both plants was same as environmental standards but does not meet EPA standards. Both Wastewater effluent pH values were in the range of 9-6. Boron concentration and sodium adsorption ratio in the north wastewater treatment plant was good, for irrigation. %Na, chloride concentration and EC was inappropriate. In the south wastewater treatment plant, boron and SAR was at the excellent level. Chloride and EC was permissible, and %Na was good.
  Conclusion
  Based on independent sample t test, there was significant deference between Isfahan North and South wastewater treatment plants (P<0.05). There was not seen significant deference between effluent quality and standard level in both treatment plants (P>0.05). With proper operation of treatment plants and use of an appropriate disinfection process, the suitable effluent quality for agricultural purposes is provided.
  Keywords: Water reuse, Isfahan, Restricted Irrigation
 • Mari Ataee, Seyyed Nasrollah Hosseini, Touraj Ahmadi Jouybari, Farzad Jalilian, Mehdi Mirzaei Alavijeh, Ahmad Ali Eslami*, Abbas Aghaei Pages 335-344
  Background
  Ritalin is an amphetamine that possible to abuse, especially among college students. This study performed with aim to determine the attitudes, subjective norms, prototype, willingness and behavioral intentions regarding Ritalin abuse among college students.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted among 264 college students of Isfahan University of Medical Sciences, during spring 2013. Participants selected in random sampling with probability proportional to size, and data were collected by using questionnaire in self-report. Data were described by using SPSS-21.
  Findings
  Mean age of students was 23.02±2.28 years. 6.6 percent of students reported having experienced Ritalin abuse. Participants respectively received 47.7, 48.6, 48, 43.5 and 52.6 percent of the maximum score for the domains; attitudes, subjective norms, prototype, willingness and behavioral intention to use Ritalin.
  Conclusion
  Our findings showed, more intention to Ritalin abuse during cores exam, it seem skills study education for student could be beneficial results to Ritalin abuse prevention.
  Keywords: Ritalin, Abuse, College Student, Prototype, Willingness Model
 • Mortaza Dehghan, Farinaz Farahbod* Pages 345-353
  Background
  Acute low back pain is one of the most prevalent diseases which more than 90% of the adults experience at least once during lifetime. The present study was conducted to determine the efficacy of duration of hot water bag usageon pain relief in in the patients with acute low back pain.
  Methods
  This clinical trial study was conducted on 20- to 50-year-old patients referring Orthopedic Clinic of Ayatollah Kashani Hospital, Shahrekord in 2012-2013. In this study, 60patients with acute low back pain were enrolled per convenience sampling; of these patients, two were excluded from the study because of refusal to continue the treatment. Finally the intervention was conducted on 58 patients who were assigned randomly into two groups (intervention, under treatment with hot water bag accompanied with routine treatment [naproxen] and control, under treatment with routine treatment alone) after homogenization. All patients were examined on first, third, eighth, and 15th days and the patient's pain was measured per McGill Pain Questionnaire and registered. The data were analyzed by SPSS 17 software using descriptive statistics, paired t-test, ANOVA, and chi-square at significance level of p< 0.05.
  Findings
  In this study, 52% of the patients were female and 48% were male with mean age of 34 years. The findings indicated that pain intensity was significantly lower in the 15th day examination compared to the seventh and third day examinations in the group under treatment with hot water bag (P≤0.02). The overall mean score of pain in the first and 15th day examinations was respectively 12.70 and 0.75 in the intervention group and 12.96 and 5.58 in the control group.
  Conclusion
  The obtained results indicate that continuous usage of hot water bag along with sedative medications could cause pain to be relieved much higher compared to taking medications alone (control) in the patients suffering from acute low back pain.
  Keywords: Therapy, Acute Low Back Pain, hot water bag
 • Mansour Haghighatian, Fereshten Haghighat, Zahra Rostami Pages 354-361
  Background
  The negative side effects of infertility affect not only the relations between the couple but also other aspects of their lives and destroy their personal, social, and professional functions. This research aims to study the social consequences of infertility on families in the city of Isfahan. Sociological and psychological theories provide the theoretical framework of the study.
  Methods
  The research method was survey and the data collection tool was questionnaire. The research was conducted on 384 infertile women chosen by simple random sampling from among those going to Isfahan fertility and infertility center. The research instrument had face validity and to test its validity, Cronbach Alpha coefficient was used. These data were analyzed by Chi Square, Spearman and Pearson correlation coefficient.
  Findings
  Research results showed a statistically significant relationship between duration of infertility and mental disorders (χ 2 = 15.896, p<0.05) marital conflicts (χ 2 = 21.322, p<0.05), divorce possibility (χ 2 = 38.831, p<0.05) and a decline in social relations (χ 2 = 26.857, p<0.05). There also existed a significant relationship between mental disorders and the level of education (r = -0.151, p<0.05) and religiousness (χ 2 = 18.345, p<0.05) of these infertile women. Research findings, on the other hand, showed no significant relationship between infertile women’s mental disorders, age (r = 0.014, p< 0.05), occupation (r = 0.025, p< 0.05) and place of residence (r = 0.065, p<0.05).
  Conclusion
  The results showed that infertile women, as compared with fertile ones, have considerably more psychological problems and that this issue can negatively affect their marital life and social relations.
  Keywords: Infertility, Education, Occupation, Religiousness, Age, Isfahan
 • Yaghoub Hajizadeh, Mohsen Rezaei*, Yousof Poureshgh, Marziyeh Vahid Dastjerdi Pages 362-375
  Background
  Heavy metals in industrial wastewater especially chromium (VI) are considered as the main environmental pollutants.
  Methods
  Electrochemical cell made of plexiglass with a volume of 1.95 lit was used. Iron and graphite electrodes, electricity conductor, each with dimensions of 0.1×3×10 cm (width×length×height) were designed and built. Tests were carried out in various conditions of pH, concentrations of input chromium (VI), different amounts of electrolytes, electric currents and retention times. Measurement of samples was performed using of diphenylhydrazine method.
  Findings
  Maximum removal efficiency for iron and carbon electrodes at about 99.8% and 88.3% was observed, respectively. The lowest among of Cr+3 in efficiency wastewater of system was recorded about 0.05 mg/l for Fe electrode.
  Conclusion
  The results showed that the operation of the electrochemical cell, efficiency removal of Cr (VI) by iron electrode in the same process conditions is more than carbon electrode. Generally, despite in this method removal efficiency of hexavalent chromium from synthetic wastewater is acceptable however consume a lot of electrical energy. Thus, electrochemical method is usable for the removal of heavy metals in industrial scale.
  Keywords: Hexavalent Chromium, Industrial Wastewater, Electrochemical Treatment
 • Hamed Mirhoseini, Mahnaz Nikaeen*, Maryam Hatamzadeh, Akbar Hassanzadeh Pages 376-385
  Background
  Bioaerosol is defined as airborne particles such as living organisms include bacteria, fungi and their related metabolites, such as endotoxin. Over the recent years, health effects of bioaerosols such as infectious and respiratory diseases, acute toxic effects, allergies and cancer have been considered. The aim of this study was to evaluate the bacterial and fungal concentrations in indoor air of various environments.
  Methods
  This cross - sectional study was conducted in 2013. A single-stage Andersen biosampler was used for the bacterial and fungal collection in the air of indoor environments. A total of 240 samples (60 samples of bacteria and 60 samples of fungus with repeat) were analyzed. The effects of environmental factors such as temperature and humidity on bioaerosol concentrations were also evaluated.
  Findings
  The highest average concentration of airborne bacteria was seen in the residential environments 944 CFU/m3 and the highest fungal concentration 102 CFU/m3 was obtained in school classrooms. However, indoor air of offices and university classrooms had the lowest concentration of bacterial and fungal bioaerosols with the overall mean of 132 and 36 CFU/m3, respectively.
  Conclusion
  According to the results, the bioaerosol concentration in the indoor air of some environments was higher than of WHO guideline, which can cause health risks and respiratory diseases, especially in children and people who are sensitive. Increasing the ventilation rate by mechanical equipment or natural systems can be effective in improving indoor air quality
  Keywords: Bioaerosol, Indoor Air, Fungi, Bacteria
 • Nazila Nejad Dadgar, Davoud Shojaeizadeh*, Azar Tol, Mostafa Hossaini, Firoz Amani Pages 386-394
  Background
  Healthy behaviors in Alzheimer prevention among at risk are very important. This study aimed to assess the effect of educational program based on Health Belief Model on adopting preventive behaviors in Alzheimer among elders under covering Ardebil health care setting.
  Methods
  This was a quasi-experimental study which was conducted in 2013 among 148 elders who divided into two groups using random allocation sampling method using a valid and reliable questionnaire. Blended educational program was performed some educational strategies such as lecture, group discussion and face to face approach of during three sessions and telephone recall during 6 months. Data collection was conducted in two stages, before and 6 months after the program in the two groups separately. SPSS software version 16 was used for analyzing the collected data. The significant level was considered at less than 0.05.
  Findings
  Mean age of participants were 68/9±7.9 and 68/8±7/6 years in intervention and control groups respectively. There was no significant difference between perceived threatening, perceived severity, perceived benefits and barriers, Cues to Action and performance before intervention (p>0.05). But after educational intervention these changes was significant (p<0.001). Mean score of knowledge and model constructions had increase significantly (p<0.001).Also, mean score of performance had increasing significantly (p<0.001).
  Conclusion
  study results revealed effectiveness of HBM in adopting preventive behaviors among elders about Alzheimer. It has been suggested that intervention program based on HBM usage in other health care setting.
  Keywords: Educational Intervention, Health Belief Model, Alzheimer, Elder, Blended education
 • Maryam Salimi, Afshin Ebrahimi*, Afsane Salimi Pages 395-405
  Background
  Leachate produced by waste disposal sites can be contaminating groundwater. The contamination vulnerability and groundwater protection assessment has proved to be an effective tool for the delineation of protection zones in area affected by groundwater contamination.The main objective of the study is to evaluate aquifer pollution vulnerability in the new waste disposal site leachate Isfahan city using DRASTIC model combine with GIS.
  Materials And Methods
  In order to conduct research Seven hydro-geological factors consist of Depth of water, net Recharge, Aquifer media, Soil media, Topography, Impact of vadose zone and hydraulic Conductivity are incorporated into DRASTIC model and the ArcGIS 9.3 were used to create a groundwater vulnerability map by overlaying the available hydro-geological data
  Results
  The study shows that The DRASTIC scores obtained from the model vary from 115, 126, 130 and the contamination of aquifer potential by landfill leachates is medium.
  Conclusions
  The DRASTIC method is valuable to assess the potential contamination of groundwater by leachate from the landfill site. GIS is a useful tool for local authorities are responsible for municipal solid waste disposal management.
  Keywords: DRASTIC Model, Groundwater Vulnerability, Landfill