فهرست مطالب

علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران - سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1392)
 • سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احمدرضا محمدنیا، احمدرضا محمدنیا، مهدیه زعیمی، رویا پورمحمد، صفیه قهستانی صفحه 3
  سطح سرمی شاخص های کلیوی(کراتینین، اوره)، آنزیم های کبدی (AST و ALT)، پروفایل چربی (کلسترول، تری گلیسرید، HDL، LDL)، گلوکز، آنزیم های پانکراسی (لیپاز و آمیلاز) و پروتئین های سرم (پروتئین تام، آلبومین) متعاقب بیهوشی با پروپوفل بررسی شد.
  شش قلاده سگ نژاد مخلوط با میانگین وزنی 44 /7 ± 33 /19 کیلوگرم انتخاب شد. بیهوشی با استفاده از پروپوفل تزریقی به میزان 8 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن از محلول 1% پروپوفل القا شده و با دوز 3 /0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در دقیقه نگهداری شد. نمونه کنترل قبل از قطع غذا در 24 ساعت قبل از بیهوشی اخذ شده و نمونه کنترل بعدی بعد از قطع غذا و قبل از القای بیهوشی گرفته شد و سپس در دقایق 2، 10، 30، 60 و ساعت های 2، 6، 12، 24، 48، 72 پس از بیهوشی نیز نمونه گیری انجام شد. مقادیر سطح سرمی تری گلیسرید (mg/dl96 /87 ± 16 /246)، کلسترول (mg/dl 39 /120± 5 /315)، LDL (mg/dl 23 /94 ± 66 /140) به شکل معنی داری افزایش یافته و فعالیت ALT (U/L98 /12 ± 16 /28) کاهش معنی داری را نسبت به زمان صفر از خود نشان دادند. سایر مقادیر اندازه گیری شده تغییر معنی داری را نشان ندادند.
  یافته ها حاکی از تغییرات در پروفایل چربی خون پس از القای بیهوشی و نگهداری بیهوشی توسط پروپوفل به مدت یک ساعت می باشد.
  کلیدواژگان: سگ، پروپوفل، پروفایل چربی، بیهوشی
 • امین نعمت اللهی، ایرج کریمی، عباس مختاری صفحه 13
  لاکتوکوکوزیس یک بیماری عفونی سپتی سمیک در ماهیان است. در مطالعه حاضر، توانایی چسبندگی باکتری لاکتوکوکوس گارویه به بافت آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) مورد ارزیابی قرار گرفت. هدف نهایی از این مطالعه بررسی واکنش متقابل میان باکتری لاکتوکوکوس گارویه و بافت آبشش در مرحله بیماریزایی و عفونت بوده است. همچنین به منظور بررسی تاثیر دما و کیفیت آب (حضور نیترات و آمونیاک) بر توان چسبیدن باکتری به بافت آبشش آزمون هایی انجام شد. بدین منظور مدلی آزمایشگاهی (مدل تزریق شریان آبشش) جهت ایجاد عفونت مورد استفاده قرار گرفت. این مدل آزمایشگاهی در مقایسه با دیگر روش های آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی دارای مزیت های قابل توجهی است. نتایج باکتری شناسی و آسیب شناسی نشان داد که باکتری توانایی چسبندگی به بافت آبشش را داشته و آبشش می تواند به عنوان راه ورود باکتری به بدن ماهی باشد. همچنین مشاهده گردید که چسبندگی لاکتوکوکوس گارویه تحت تاثیر فاکتورهای متعددی است. این توانایی چسبندگی با قرار دادن کمان های آبششی در آب محتوی آمونیاک و نیترات و نیز با درجه حرارت بالا مورد مطالعه قرار گرفت. در نتیجه مشخص گردید که با افزایش درجه حرارت بر میزان چسبندگی باکتری به بافت آبشش افزوده شده است پس سیر صعودی درجه حرارت باعث افزایش فعالیت باکتری شده و همچنین چسبندگی باکتری به بافت آبشش متاثر از شرایط محیطی است که در حضور نیترات و آمونیاک بر میزان چسبندگی باکتری افزوده شده است.
  کلیدواژگان: چسبندگی، لاکتوکوکوس گارویه، نحوه ورود، مدل تزریق آبشش، قزل آلای رنگین کمان
 • بهنام احمدی پور، فریبرز خواجعلی، حسین حسن پور، ابراهیم اسدی خشویی، فریدون خواجعلی صفحه 23
  به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر کرفس کوهی بر دامنه امواج الکتروکاردیوگرام در اشتقاق اندامی دوم، پر رشدی بطن راست و وقوع تلفات ناشی از سندرم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی انجام گرفت. آزمایش به مدت شش هفته با استفاده از 208 قطعه جوجه ی خروس سویه ی Ross 308 در یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار غذایی (جیره فاقد کرفس کوهی) به عنوان شاهد و سطوح 5 /2، 5 و 5 /7 گرم در کیلوگرم پودر کرفس انجام شد. فراسنجه های فیزیولوژیکی، الکتروکاردیوگرافی، پر رشدی قلب و مرگ و میر ناشی از فشار خون ریوی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد استفاده از پودرکرفس به طور معنی داری امواج T الکتروکاردیوگرام را افزایش و امواج S را کاهش داد (05 /0 > P). با افزایش سطح پودر کرفس در خوراک، غلظت پلاسمایی نیتریک اکساید افزایش یافت (05 /0 >P). سطوح 5 و 5 /7 گرم در کیلوگرم پودر کرفس تاثیر معنی داری در جلوگیری از پر رشدی بطن راست و مرگ و میر ناشی از فشار خون ریوی در طول دوره آزمایش داشت (05 /0 > P). این بررسی نشان داد استفاده از پودر کرفس کوهی در جیره می تواند با تاثیر مثبت بر فراسنجه های فیزیولوژیکی و بهبود عملکرد قلب، باعث کاهش سندروم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی شود.
  کلیدواژگان: کرفس کوهی، سندرم فشار خون ریوی، الکتروکاردیوگرافی، جوجه های گوشتی
 • سعید حبیبیان، ایرج کریمی، نجمه توکلی، جهانگیر کبوتری صفحه 33
  گل برنجاسف (Achillea talagonica) گیاهی است که با توجه به خواص ضد التهابی، ضد میکروبی و ضد اکسیدان آن از قدیم برای بهبود زخم به کار گرفته شده است. هدف این مطالعه ارزیابی کارایی عصاره الکلی گل برنجاسف برای بهبود زخم سوختگی است. این مطالعه بر روی 10 سر خرگوش نر نیوزیلندی انجام شد. پس از القای بیهوشی، شش زخم سوختگی درجه دو در پشت هر حیوان ایجاد شد. زخم ها بلافاصله با نرمال سالین شست و شو داده شدند و 5 /0 گرم از یکی از محصولات زیر دو بار در روز تا بهبودی کامل بر روی هر یک از زخم ها مالیده شد: ژل وازلین (گروه شاهد)، پماد سولفادیازین نقره یک درصد (گروه تجربی 1) و پنج درصد عصاره الکلی برنجاسف مخلوط با ژل وازلین (گروه تجربی 2). برای اندازه گیری مساحت زخم ها، از زخم های سمت راست بدن در روزهای 0، 3، 7، 14و 21 عکس گرفته شد و متوسط درصد بهبود زخم محاسبه گردید. نمونه های بافتی در روزهای ذکر شده از زخم های سمت چپ گرفته شد. بهبود زخم بصورت هیستوپاتولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین درصد بهبود زخم و بازسازی اپیتلیوم در گروه های تجربی در روزهای 7 و 14 به طور معنی داری بالاتر از گروه شاهد بود (05 /0>p). علاوه بر این، بلوغ فیبروبلاست و انباشتگی کلاژن به طور معنی داری در گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل در روز 7 افزایش داشت (05 /0>p). می توان نتیجه گرفت که عصاره الکلی برنجاسف باعث انقباض زخم و بهبود فرآیند ترمیم زخم می شود.
  کلیدواژگان: سوختگی، خرگوش، گیاه برنجاسف، ترمیم زخم
 • زهره مشاک، امیر شاکریان، افشین متقی فر، بیژن مرادی، حمیدرضا سوداگری صفحه 45
  لکوز گاوی یک بیماری ویروسی زئونوز می باشد که گاوها را آلوده می کند و سلول های خونی، ترشحات خونی، فراورده های بیولوژیک و فراورده های گوشتی و شیری می تواند به این ویروس آلوده گردد. به همین منظور موارد لکوز گاوی در طی دهه اخیر در یکی از کشتارگاه های صنعتی استان تهران مورد مطالعه قرار گرفت تا بدین وسیله عوامل خطرساز این بیماری تعیین گردد. دراین بررسی ده ساله که در یکی از کشتارگاه های استان تهران صورت پذیرفت 132 مورد لکوز گاوی پس از ذبح گاوها در لاشه به همراه آزمایشات هیستوپاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همه 132 مورد گاو مبتلا به لکوز ماده بوده، بالای 2 سال سن و میانگین وزنی 180 کیلوگرم داشتند. بیشترین درصد مبتلایان در فصل تابستان، همچنین بیشترین موارد لکوز به ترتیب در لاشه های مربوط به دامداری های صنعتی(5 /79 درصد) و سپس سنتی(5 /20 درصد) بوده است. در این بررسی پس از ذبح گاوها در لاشه علائمی نظیر بزرگ شدن عقده های لنفاوی لاشه شامل ایلیاک داخلی، ایلیاک خارجی، مغابنی عمقی و پیش سینه ای، درگیری قلب و سایر ارگان ها به همراه ادم تشخیص داده شد.جهت تشخیص بیماری و نحوه درست قضاوت کشتارگاهی و نقش آن در تامین سلامتی انسان ها علاوه بر آموزش صحیح بازرسان در امرتشخیص لکوز گاوی، انجام مطالعات هیستوپاتولوژیک در آزمایشگاه موجود در کشتارگاه نیز الزامی می باشد.راه های کنترل و ریشه کنی بیماری در گله های گاو شیری در کاهش موارد بیماری موثر به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: تهران، بازرسی کشتارگاهی، یافته های هیستوپاتولوژیک، لکوز گاوی
 • عزیزالله باختری، حمیدرضا رحمانی صفحه 53
  اثرات منفی ناشی از تنش گرمایی بر باروری یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی صنعت گاو شیری است. تنش گرمایی در دوره رشد فولیکولی می تواند با کاهش کیفیت تخمک و توان تکوین آن در ارتباط باشد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان پلی اسپرمی در شرایط تنش حرارتی است. بدین منظور تغییراتی در غلظت اسپرم، محیط بلوغ و لقاح برای کاهش میزان پلی اسپرمی صورت گرفت. در ابتدا سه غلظت 106×5 /0، 106×75 /0 و 106×1 اسپرم در میلی لیتر محیط لقاح مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص گردید که هر سه غلظت اسپرم از لحاظ میزان پلی اسپرمی تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند (05 /0p). بنابراین برای آزمایشهای بعدی غلظت اسپرم 106×75 /0 در میلی لیتر مورد استفاده قرار گرفت. در آزمایش بعد، اثر کاهش میزان غلظت سرم جنینی گاو (FBS) در محیط بلوغ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین غلظت های 10 و 20 درصد FBS در میزان پلی اسپرمی وجود نداشت (05 /0p).
  کلیدواژگان: اسید آمینه غیرضروری، پلی اسپرمی، محیط لقاح، تنش گرمایی، بلاستوسیست
 • افشین جعفری دهکردی، عبدالناصر محبی، سعید حبیبیان دهکردی، ستار استاد هادی دهکردی صفحه 63
  هدف از این تحقیق این بوده است تا اثرات مقدار درمانی اکسی تتراسایکلین بر کلسیم، منیزیم و پاراتورمون گوسفند را بررسی کند. 5راس گوسفند ماده انتخاب گردید. گوسفندان جهت آلودگی های احتمالی انگلی تحت درمان با داروی آلبندازول خوراکی و آیورمکتین زیر پوستی قرار گرفتند. قبل از تزریق اکسی تتراسایکلین به منظور تعیین مقادیر طبیعی کلسیم، منیزیم، فسفر و پاراتورمون خون از ورید وداج نمونه خون و همزمان نمونه های ادرار و مدفوع اخذ گردید. اکسی تتراسیکلین به میزان 10 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت یکبار همراه با100 میلی لیتر سرم نمکی به صورت داخل وریدی به مدت 5 روز تزریق شد. بر اساس نصف نیمه عمر دارو(4 ساعت و 45 دقیقه)، نمونه خون، ادرار و مدفوع اخذ گردید. میزان کلسیم سرم در ساعت های 48، 96 و 120 بطور معنی داری کاهش یافت. میزان کلسیم و فسفر ادرار در ساعتهای 72 و 120 افزایش معنی داری را نشان داد. میزان پاراتورمون خون در ساعت های 72 و 96 نسبت به زمان صفر معنی دار بود. میزان منیزیم سرم در ساعت 120 کاهش معنی دار یافت. همچنین میزان منیزیم ادرار در ساعت 48 افزایش معنی داری یافت. کلسیم مدفوع یک روند کاهشی را نشان داد بطوریکه در ساعت 72 نسبت به زمان صفر معنی دار بود. میزان فسفر مدفوع یک روند کاهشی را نشان داد...
  کلیدواژگان: اکسی تترا سیکلین، پاراتورمون، گوسفند، کلسیم، منیزیم
 • علی محمد بهرامی، مینو شاددل، لیلی هواسی، طیب سیفی صفحه 71
  التهاب غده پستانی خسارات اقتصادی زیادی را به نژاد گاوهای شیری وارد می کند که شناخت عوامل بیماری زا و تخریب ناشی از آنها اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین مطالعه ای توصیفی- مقطعی با هدف بررسی هیستوپاتوژی و میکروبیولوژی گاوهای شیری که مظنون به بیماری التهاب پستان هستند، طراحی شد. از تعداد 190 راس گاو مشکوک، گاوداری های شهرستان ایلام، نمونه شیر جمع آوری و پس از آزمایش Califormia Mastities Test و تعیین نمونه های مثبت با انجام آزمایش باکتریولوژی روی آنها، موارد استافیلوکوک اورئوس جدا و با استفاده از دیسک های آنتی بیوتیکی تعیین حساسیت شدند به علاوه از بین نمونه های بیمار به صورت تصادفی تعداد 12 نمونه جهت مطالعات هیستوپاتولوژی به روش رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین، انتخاب شدند. از 190 نمونه، 56 و 2 مورد به ترتیب مبتلا به التهاب پستان تحت بالینی و بالینی بودند. یازده مورد استافیلوکوکوس اورئوس جدا شد که حساسیت آنها نسبت به آنتی بیوتیک های انروفلوکساسین، تری متوپریم، تایلوزین، لینکومایسین، تتراسایکلین، سفتریاکسون، پنی سلین و آمپی سیلین به ترتیب 91، 82، 73، 73، 45، 18، 0و 0 درصد بود. دژنره شدن و هیپرپلازی بافت پوششی و متاپلازی سنگفرشی به استوانه ای، نفوذ شدید لنفوسیتها و ماکروفاژها در قسمت های مختلف بافت پستان مشاهده شد. باکتری استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به آنتی بیوتیک های انروفلوکساسین و تری متوپریم دارای بیشترین حساسیت بود و در اثر این عفونت باکتریا یی واکنش های شدید التهابی و گرانولوماتوز در بافت پستان مشاهده شد.
  کلیدواژگان: التهاب پستان، استافیلوکوکوس اورئوس، حساسیت آنتی بیوتیکی، گاو
|
 • Ahmadreza Mohammdnia, Ahmadreza Mohamadnia, Madieh Zaeemi, Rouya Pourmohamad, Safieh Ghohestani Page 3
  Serum level of renal indices (Creatinine and Urea), Hepatic enzymes (AST and ALT), Lipid profile (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL), Glucose, Pancreatic enzymes (Lipase and Amylase) and Serum proteins (Total protein and Albumin) was measured in propofol total intravenous anesthesia.Six clinical healthy dogs (weighed 19.33 ± 7.44 kg) were selected. Anesthesia induced by 8 mg/kg from a 1% propofol solution and maintained by 0.3 mg/kg/min continuous infusion of propofol. A control serum sample was taken 24 hours before anesthesia and serial samples were taken on immediately before anesthesia, minutes 2, 10, 30 and 60 during anesthesia and hours 2, 6, 12, 24, 48 and 72 after anesthesia.Triglyceride level (246.16±87.96 mg/dl), cholesterol (315.5 ± 120.39 mg/dl), LDL (140.66 ± 94.23 mg/dl) increased significantly and ALT serum activity (28.16 ± 12.98 U/L) reduced significantly in comparison to zero time. No significant changes recorded in other parameters. Significant changes in serum lipid profile recorded as the main finding of the study that should be considered in sensitive animals.
  Keywords: Anesthesia, Dog, Lipid profile, Propofol
 • A. Nematollahi, Iradj Karimi, Abbas Mokhtari Page 13
  Lactococcosis is an infectious septicemic disease in fish. In the present study ability of Lactococcus garvieae to adhere to the gill tissue of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) was evaluated. The overall objective was to study the interaction between Lactococcus garvieae and rainbow trout during the infection process. Experiments were additionally carried out to assess the influence of water quality (ammonia, nitrate) and temperature on the adhesion process of the bacterial cells. For that purpose, an applied model of experimental infections (gill perfusion model) was adopted, offering a number of advantages compared to other in vitro as well as in vivo models. Bacteriological and histo-pathological results showed that the bacterium is capable of adhering to gill tissue and could be as a portal of entry to body of fish. It was also observed that adherence of Lactococcus garvieae was affected by a number of factors. These were immersion of the gill arches in water to which ammonia and nitrate were added and elevated temperature. All of them increased the bacterial adhesion ability.
  Keywords: Lactococcus garvieae, portal of entry., adhesion, gill perfusion model, rainbow trout
 • Behnam Ahmadipour, Fariborz Khajali, Hossein Hassanpour, Ebrahim Asadi, Khoshoei, Feridoon Khajali Page 23
  The present study was conducted to evaluate the beneficial effects of Kelussia odoratisma on the wave amplitudes of ECG in Lead II, right ventricular hypertrophy, and the occurrence of broiler pulmonary hypertension syndrome (PHS). A six-week trial was conducted with 208 five-day-old broiler chickens (Ross 308) in a completely randomized design. Dietary treatments included four levels of 0 (control), 2.5, 5, and 7.5 g/kg of Kelussia odoratisma. Variables tested were wave amplitudes of ECG in Lead II, right ventricular hypertrophy and mortality from PHS. Dietary inclusion of Kelussia odoratisma significantly (P<0.05) increased T wave amplitudes though decreased S wave amplitudes in Lead II of ECG. Feeding Kelussia odoratisma at 5 and 7.5 g/kg improved cardiopulmonary function as reflected in significant (P<0.05) declines in right ventricular hypertrophy index and mortality from PHS. The use of Kelussia odoratisma at 5 and 7.5 g/kg is beneficial in prevention of PHS in broiler chickens reared at high altitude.
  Keywords: Pulmonary hypertension syndrome., Kelussia odoratisma, Broiler chicken, Electerocardiography
 • Saied Habibian Dehkordi, Iraj Karimi, Nagmeh Tavakoli, Jahangir Page 33
  Achillea talagonica is a plant which due to its anti-inflammatory, antimicrobial and anti-oxidant properties have been applied from ancient times for healing of wounds. This study aimed to assess the efficiency of the Achillea talagonica alcoholic extract for burn wounds healing. It was carried out on 10 adult male New Zealand rabbits. After induction of anesthesia, six burn wounds of deep second degree were made on the back of each animal. The wounds were washed with normal saline and covered immediately by 0.5g of one of the following products: Vaseline gel, Silver Sulfonamide 1%, and 5% Achillea talagonica alcoholic extract mixed with Vaseline gel. The treatments were repeated twice daily until complete healing. To measure the wound area, photographs have been taken from the wounds that have been made in the right side of the back on days 0, 3,7,14 and 21 and average of healing percentage was calculated. Tissue samples were taken on the same days from the wounds on the left side of the back. The wound healing was analyzed and scored based on the reconstruction of epithelium, fibroblast maturation and collagen deposition. Results indicated that average of healing percentage and the reconstruction of epithelium in the experimental groups were significantly higher than control in the days of 7 and 14 (p< 0.05). Furthermore, fibroblast maturation and collagen deposition increased in the experimental groups compared to control in the day 7 (p< 0.05). It could be concluded that Achillea talagonica promotes wound contraction and ameliorate wound healing process.
  Keywords: wound healing, rabbits, Achillea talagonica, burn
 • Zohreh Mashak, Amir Shakerian, Afshin Motaghifar, Bizhan Moradi, Hamidreza Sodagari Page 45
  Bovine leukosis is a viral zoonotic disease that can infect cattle. Blood, secretions, meat, dairy products and biological products may be contaminated with this virus. For this purpose bovine leukosis cases were studied during this 10-years in one of industrial slaughterhouses of Tehran province to thereby identify the factors of increasing incidence of this disease and to present effective ways to reduce it. This study carried out in one of slaughterhouses of Tehran province. Inspections for about 132 leukosis bovine meats in the carcass of slaughtered cows with histopathological examination were conducted. The results were shows that among 132 leukosis cows, all of cases were maternal, over2 years old and mean weight of them were 180 kg. Most of them were in the summer. Most cases were seen in the carcass of the industrial farms (79.5%) and then the traditional farms (20.5%), respectively.In this study was diagnosed some symptoms in carcass of slaughtered cattle such as enlarged lymph nodes (external and internal iliac, deep inguinal and plstronis), heart and other organs with edema. For diagnosis improving and right slaughterhouse assessment and its role in human health, must be trained inspectors in the diagnosis of bovine leukosis properly. In addition histopathological studies are required in the slaughterhouse laboratory. Also control and eradication of diseases in farm seems to be effective in reducing disease
  Keywords: Tehran, Slaughterhouse inspection, Histopathological findings, Bovine leukosis
 • Azizollah Bakhtari, Hamid Reza Rahmani Page 53
  Infertility due to heat stress is one of the great economic problems in dairy industry. Heat stress at the earliest stages of follicular growth can affect the oocyte quality and developmental competence. The objective of this study was to determine factors which may have role to reduce of polyspermy in heat stress condition. For this propose, some changes in sperm concentration, maturation medium, and fertilization medium were done. In first step, three concentrations of sperm (0.5×106, 0.75×106 and 1×106) were selected. Results showed that with decrease in sperm concentration, polysermic rate did not significantly changed (p>0.05). But in 0.5×106 sperm concentration, fertilization rate significantly decreased (p<0.001). So, for next steps 0.75×106 sperm was used. In second experiment, fetal bovine serum in two concentrations (10 or 20%) was added to maturation medium. Result did not show any difference between these two groups in polyspermic rate, normal fertilization, and total zygote (p>0.05). In the next step, adding two different levels of heparin (1 or 10 µg/ml) in fertilization medium was evaluated. The fertilization parameters did not affected by both concentrations of heparin (p>0.05). In last experiment, non-essential amino acid was removed from fertilization medium. Polyspermic rate was reduced to less than 15% in non-amino acid group. The cleavage, blastocyst, hatched blastocyst rates significantly promote in group without amino acid (p<0.05).
  Keywords: Blastocyst, Non, essential amino acids, Fertilization medium, Heat stress, Polyspermy
 • Afshin Jafari Dehkordi, Abdonnaser Mohebbi, Saeid Habibian Dehkordi, Satar Ostadhadi Dehkordi Page 63
  Infertility due to heat stress is one of the great economic problems in dairy industry. Heat stress at the earliest stages of follicular growth can affect the oocyte quality and developmental competence. The objective of this study was to determine factors which may have role to reduce of polyspermy in heat stress condition. For this propose, some changes in sperm concentration, maturation medium, and fertilization medium were done. In first step, three concentrations of sperm (0.5×106, 0.75×106 and 1×106) were selected. Results showed that with decrease in sperm concentration, polysermic rate did not significantly changed (p>0.05). But in 0.5×106 sperm concentration, fertilization rate significantly decreased (p<0.001). So, for next steps 0.75×106 sperm was used. In second experiment, fetal bovine serum in two concentrations (10 or 20%) was added to maturation medium. Result did not show any difference between these two groups in polyspermic rate, normal fertilization, and total zygote (p>0.05). In the next step, adding two different levels of heparin (1 or 10 μg/ml) in fertilization medium was evaluated. The fertilization parameters did not affected by both concentrations of heparin (p>0.05). In last experiment, non-essential amino acid was removed from fertilization medium. Polyspermic rate was reduced to less than 15% in non-amino acid group. The cleavage, blastocyst, hatched blastocyst rates significantly promote in group without amino acid (p<0.05).
  Keywords: Calcium, Oxytetracyclin, Parathormone, Sheep, Magnesium
 • Ali Mohammad Bahrami, Minoo Shaddel, Leila Havasi, Tayeb Seifi Page 71
  Mastitis is responsible for serious economic losses in dairy cattle herds. Information about the damages caused by this infection and it’s etiology is of great interest and importance. Therefore, the cross- sectional study designed to assess microbiological and histopathological aspects in suspicious dairy cows with mastitis. One hundred ninety suspicious milk samples from dairy cows in cattle husbandry farms in Ilam were examined by California Mastitis Test (CMT), then positive sample as a mastitis case selected to exam for bacterial agent of infection. Samples contaminated with staphylococcus aureus separated determine their sensitivities against different antibiotics. Twelve tissue samples from cow with mastitis selected randomly for histopathology assess, then were examined by using Haematoxylin and Eosin stain (H&E). Of 190 samples, 56 and 2 had subclinical and clinical symptom, respectively. Of 56 case 11 were positive for staphylococcus aureus. The sensitivity test indicated 91%, 82%, 73%, 73%, 45%, 18%, 0%, and 0% of staphylococcus aureus isolated were sensitive against Enrofloxacin, Trimethoprim, Tylosin, Lincomycin, Tetracycline, Ceftriaxone, Penicillin,and Ampicillin, respectively. Histopathological assess indicated degeneration of epithelial, hyperplasia of epithelium, meteplasia squamous to columnar cells in different part of breast tissue. Meanwhile aggregation and increasing of the Lymphocyte, Macrophage cells inside the tissue was observed. Against Enrofloxacin and Trimethoprim antibiotics was shown more sensivity than the other antibiotics. Distinct reaction including inflammation, and granulomatose was observed in different part of breast tissue.
  Keywords: mastitis, cow, staphylococcus aureus, antibiotic sensitivity