فهرست مطالب

علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران - سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/05/03
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فخرالدین احمدیان، علی بنی آدم، صالح اسماعیل زاده، حسین نجف زاده ورزی، مهدی پورمهدی بروجنی صفحه 3
  پانزده قلاده سگ بالغ سالم نژاد بومی و از جنس نر به 3 گروه مساوی ویتامین C، گلیسرول فرمال و کورکومین تقسیم شدند. پس از گذشت 15 روز از نفرکتومی راست، شریان های کلیه چپ به مدت 45 دقیقه برای ایجاد ایسکمی- رپرفیوژن مسدود شدند. ویتامین C (mg/kg100، Vit C)، گلیسرول فرمال (GF) و کورکومین (mg/kg10، Cur) ده دقیقه پیش از انسداد عروقی در گروه های مورد مطالعه به صورت داخل وریدی تزریق شدند. در پایان 45 دقیقه، عروق کلیه باز شده و پس از 48 ساعت حیوان آسان کشی شده و نفرکتومی بلافاصله انجام گردید. از نمونه های بافتی کلیه مقاطع میکروسکوپی تهیه و مورد بررسی هیستوپاتولوژی قرار گرفت. همچنین از یک گرم بافت کلیه برای اندازه گیری شاخص های اکسیداتیو کاتالاز (CAT)، سطح تیول (Thiol) و مالون-دی آلدهید (MDA) استفاده گردید. درصد نکروز لوله ای در گروه های Vit C، GF و Cur به ترتیب 86 /1±12 /7، 26 /2±35 /8 و 28 /2±62 /4 بوده و تفاوت معنی داری را نشان نداد (05 /0P≤). درصد کست های ادراری در گروه های Vit C، GF و Cur به ترتیب 73 /1±7 /3، 02 /4±13 /13 و 52 /1±86 /4 و در گروه GF به طور معنی داری بیشتر از دو گروه دیگر بود (05 /0P≤). فعالیت آنزیم کاتالاز بافتی و میزان MDA به ترتیب در گروه Vit C و GF به طور معنی داری بیشتر از دو گروه دیگر بود (05 /0P≤). همچنین میزان تیول (Thiol) بافتی تفاوت معنی داری را بین گروه های مورد مطالعه نشان نداد (05 /0P≤). این مطالعه بیانگر آن است که کورکومین دارای اثرات محافظتی محدودی در مقابل آسیب ایسکمی- رپرفیوژن عمده کلیوی است.
  کلیدواژگان: سگ، کلیه، ویتامین C، ایسکمی، رپرفیوژن، کورکومین
 • امین بیغم صادق، امین نعمت اللهی، جهانگیر کبوتری، ایمان شیروانی صفحه 11
  در مطالعه ی حاضر چگونگی روند بی هوشی بالینی با دو داروی بی هوش کننده ی کتامین هیدروکلراید و پروپوفول به روش غوطه وری در سیاه ماهی (Capoeta damascina) بررسی شده است. بدین منظور تعداد 10 قطعه سیاه ماهی با وزنی در حدود 200-100 گرم تهیه و به دو گروه تقسیم شدند. کتامین با دوز 100 و پروپوفول با دوز 10 میلی گرم در لیتر آزمایش شدند. شروع بی هوشی، مدت زمان بی هوشی و برگشت از بی هوشی در هر گروه ثبت شد. طبق نتایج زمان شروع اثر بی هوشی با داروی پروپوفول در مقایسه با کتامین به شکل معناداری (05 /0p<) کوتاهتر بود؛ هم چنین طول اثر بی هوشی با پروپوفول در مقایسه با کتامین به شکل معناداری (05 /0p<) بیشتر بود. چنانچه اشاره شد، شروع اثر کتامین کندتر و پایداری اثرش کمتر بود. استفاده از داروی پروپوفول به شکل غوطه ور سازی نسبت به کتامین به ایجاد بی هوشی با القای سریع، زمانی طولانی تر و تاثیری پایدارتر انجامید. با توجه به این موارد، داروی کتامین جهت ایجاد بی هوشی توصیه نمی شود؛ زیرا نه مقرون به صرفه است و نه قادر است بی هوشی طولانی تری ایجاد نماید. در این مطالعه فقط به ارزیابی بالینی اثرات پروپوفول بر سیاه ماهی پرداخته شد و تاثیر دارو بر آنزیم های کبدی یا تعداد تنفس، ضربان قلب و یا دمای بدن ماهی مورد بررسی قرار نگرفت.
  کلیدواژگان: کتامین هیدروکلراید، روش غوطه وری، سیاه ماهی، پروپوفول، بی هوشی
 • فرزاد هاشم زاده سیگاری، غلامرضا قربانی، محمد خوروش صفحه 17
  هدف از این تحقیق مقایسه دو منبع مختلف اسیدهای چرب ضروری شامل جیره های غنی شده با اسیدهای چرب امگا- 3 و جیره های غنی با اسیدهای چرب امگا-6 بر عملکرد و متابولیسم گلوکز گاوهای شکم اول (P) و چند شکم زایش (M) در دوره انتقال بود. چهار هفته قبل از زمان تخمینی زایش، 20 راس گاو M و 12 راس گاو P بر اساس شکم زایش (M و P) بلوک بندی شده و به طور تصادفی به 2 گروه تغذیه ای با جیره بر پایه امگا-3 و امگا-6 اختصاص یافتند. مصرف خوراک و گلوکز خون قبل و بعد از زایش در گاوهایی که جیره بر پایه امگا-3 مصرف کرده بودند بیشتر از دام هایی بود که امگا-6 دریافت کرده بودند (05 /0P<). دام های M با جیره امگا-3 نسبت به دام های M با جیره امگا-6 مصرف خوراک (برحسب درصدی از وزن بدن)، توازن انرژی و درصد لاکتوز شیر بیشتر و بتاهیدروکسی بوتیرات (BHBA) سرم کمتری داشتند (05 /0P<). تولید شیر و چربی شیر تحت تاثیر منبع-چربی شیر قرار نگرفت. نتایج تست تحمل گلوکر نشان داد که سطح زیر منحنی گلوکز در دام های M با جیره امگا-3 نسبت به دام هایM با جیره امگا-6 کمتر بود (01 /0=P)، اما این پاسخ در دامهای P مشاهده نشد. اضافه کردن امگا-3 به جیره گاوهای شیری در دوره انتقال، مصرف خوراک و دریافت انرژی را بیشتر کرده و این مازاد انرژی دریافتی، بیشتر به سمت حفظ ذخایر بدنی روانه می گردد که ممکن است به افزایش حساسیت انسولینی در پاسخ به جیره غنی شده با امگا-3 به ویژه در دام های M مربوط گردد.
  کلیدواژگان: متابولیسم گلوکز، شکم زایش، عملکرد تولیدی، اسیدهای چرب ضروری
 • شهاب بهادران، حسین حسن پور، ساعد میرپوریان صفحه 27
  به منظور ارزیابی تاثیر سیر بر میزان تیتر آنتی بادی علیه واکسن نیوکاسل و آنفلوانزا و مورفولوژی پرزهای روده در جوجه های گوشتی، تعداد 180 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 یک روزه خریداری شد و به 4 گروه 45 قطعه ای به شرح زیر تقسیم بندی گردید. گروه 1 دریافت کننده جیره پایه، گروه های 3، 2 و4 دریافت کننده جیره پایه باضافه به ترتیب 2 /0%، 6 /0% و 1% پودر سیر در کل دوره آزمایش. جوجه ها تا سن 42 روزگی تحت شرایط استاندارد بر روی بستر پرورش یافتند. تمام جوجه های هر گروه هر دو هفته یکبار وزن گیری شد و میزان دان مصرفی هر گروه تعیین و ضریب تبدیل غذایی نیز محاسبه شد. در سن 14، 28 و 42 روزگی از هر گروه تعداد 10 جوجه از راه ورید بالی خونگیری شد سرم آن ها جهت آزمایش HI به آزمایشگاه ارسال شد. همچنین در همین روزها از هر گروه 6 قطعه جوجه کشته شد و از دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم به اندازه cm3 نمونه گیری و جهت بررسی میکروسکوپی مورفولوژی روده به آزمایشگاه فیزیولوژی ارسال و مورفولوژی پرزهای روده با بررسی اندازه پرزها (ارتفاع، پهنا) و ضخامت لایه لامیناپروپریا بررسی گردید. به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده عدم تاثیر معنی دار سیر بر پارامترهای رشد و تیتر آنتی بادی علیه واکسن نیوکاسل و آنفلوانزا می باشد. علاوه بر این، افزودن مقادیر کمتر سیر در جیره (2 /0% و 6 /0%) اثر معنی داری بر مورفولوژی پرزهای روده ندارد (05 /0
  کلیدواژگان: عیار پادتن، بازده رشد، سیر، مورفولوژی پرز روده، جوجه گوشتی
 • مسعود طالب خان گروسی، امیر هوشتگ فلاح راد، معصومه میش مست صفحه 37
  هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین ساعت زایش در طی شبانه روز با عوامل مادری، جنینی و محیطی از قبیل سن مادر، تعداد زایمان، طول دوره بارداری، جنس و وزن گوساله، میزان مرده زایی، میزان وقوع جفت ماندگی و اثر فصل زایمان در گاو شیری نژاد هلشتاین می باشد.
  در خلال یک مطالعه 4 ساله، زمان زایش 2135 مورد زایمان تک قلو گاوهای شیری هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. بخش زایمان دامپروری عاری از هر گونه استرس و اضطراب برای دام بود. زمان زایش دامها به دو بخش در طول شبانه روز از ساعت 6 صبح الی 18 و از ساعت 18 الی 6 صبح تقسیم شد. عوامل مادری، جنینی و محیطی دخالت کننده مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش آماری مربع کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  در این بررسی مشخص گردید که 54 درصد زایش ها از ساعت 6 صبح الی 18 و 46 درصد زایمانها از ساعت 18 الی 6 صبح بوده است. بیشتزین زایش در ساعت 8 بامداد (119 راس) و کمترین میزان زایمان در ساعت 23 (62 راس) بود. بیشترین میزان (55درصد) جفت ماندگی در طی شب و کمترین (45 درصد) میزان در طی روز اتفاق افتاد. بیشترین (70درصد) میزان مرده زایی، هنگام شب ایجاد شد.
  در این بررسی مشخص شد که در صورت فراهم آوردن محیطی بدون تنش، عوامل مادری و جنینی تاثیری در زمان زایش ندارد اما میزان جفت ماندگی و مرده زایی در طول شب بیشتر از شب می باشد.
  کلیدواژگان: عوامل جنینی، گاو هلشتاین، عوامل محیطی.، عوامل مادری، زمان زایش
 • عزیزاله ابراهیمی، آذر معتمدی، سعید کریمی دهکردی صفحه 45
  ورم پستان یکی از بیماری های رایج در گله های شیری است که باعث کاهش تولید شیر می شود. استرپتوکوکوس ها یکی از عوامل رایج ورم پستان در گاو های شیری هستند. بررسی حاضر با هدف تعیین برخی صفات فنوتیپی سویه های استرپتوکوکوس های محیطی جدا شده از ورم پستان گاوها در گله های شیری شهرکرد انجام شد. به این منظور 180 نمونه شیر CMT مثبت مورد مطالعات باکتریولوژیک قرار گرفت. در مجموع 61 جدایه استرپتوکوکوس محیطی بدست آمد که 43 جدایه استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه (Streptococcusdysgalactiae)، 10 جدایه استرپتوکوکوس اوبریس (S. uberis) و 8 جدایه انتروکوکوس فکالیس (E. faecalis) بودند. میزان تولید بیوفیلم در استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه، استرپتوکوکوس اوبریس و انتروکوکوس فکالیس به ترتیب 86%، 90% و 5 /37% بود. 7 جدایه از استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه (3 /16%) قادر به تولید DNAase بودند. تنها 5 /37% از جدایه های استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه و 25% از جدایه های انتروکوکوس فکالیس نسبت به کانامایسین (kanamycin) حساس بودند و حساسیت همه جدایه ها نسبت به استرپتومایسین (streptomycin) کم تر از 16% بود.
  کلیدواژگان: ورم پستان، استرپتوکوکوس، شهرکرد، حساسیت آنتی بیوتیکی، گاو، بیوفیلم
 • محمد صادق مددی، کاظم یوسفی کلاریکلایی، حمید شجاعی صفحه 53
  در لاین های گوشتی، انتخاب ژنتیکی بر اساس وزن بدن موجب بهبود عملکرد جوجه های گوشتی شده است، ولی بر روی صفت تولیدمثلی مرغهای مادر گوشتی بخصوص خروس ها تاثیر منفی گذاشته است. شناخت خصوصیاتی که موجب کاهش باروری خروس ها می شوند، شاید در بهبود باروری خروس ها موثر باشد. کاهش باروری گله های مرغ مادر ممکن است بخاطر باروری پایین تعدادی از خروس های داخل گله باشد که در نهایت موجب پایین آمدن تولید نهایی گله می شود. جهت داشتن یک جفت گیری موفق، خروس ها باید از لحاظ فیزیولوژیکی و رفتاری به بلوغ کامل رسیده باشند. مشکلات باروری ممکن است بخاطر فیزیک نامناسب خروس ها و یا عدم وجود رفتارمناسب جنسی باشد. در گله های مرغ مادر گوشتی که از نژاد کورنیش حاصل شده اند، مشکلات باروری ناشی از مشکلات فیزیکی دیده می شود.
  جهت بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی خروس ها بر عملکرد تولیدمثلی گله های مرغ مادر گوشتی، خروس های موجود در یک سا لن گله گوشتی پس از ارزیابی فنوتیپی اولیه، بر اساس طول شنک پا به سه گروه تقسیم شدند. اطلاعات مربوط به باروری و میزان تفریخ جوجه های حاصل از این سه گروه، در طی 15 هفته بعدی دوران تولید (سن 51 -37 هفتگی) جمع آوری و مورد بررسی و آنالیز آماری قرار گرفت. آنالیز اطلاعات بدست آمده نشان داد که میزان هچ خروس های گروه شنک پای کوتاه کمتر از بقیه بود و تعداد جوجه کمتری از مرغ های این گروه تفریخ شدند.
  کلیدواژگان: عملکرد، خروس، باروری، مرغ مادر گوشتی، شنک پا
 • علی صحرایی اردکانی صفحه 59
  تریکوموناس گالینه یک انگل تاژکدارمخصوص حیوانات خونگرم است که منحصرا در پرندگان یافت می شود و آنها بیشتر درکبوتر و قمری وجود دارند. هم چنین ممکن است پرندگان دیگر نیزآلوده شوند. این مطالعه بر روی 110 کبوتر خانگی از مناطق مختلف شهرستان اردکان یزد از نظر آلودگی به انگل تریکوموناس گالینه با تهیه سوآپ از ناحیه دهان و حنجره و به روش گسترش مرطوب روی لام انجام گرفت که از بین 110 کبوتر مورد مطالعه ی ما تعداد 75 کبوتر یعنی18 /68 % به انگل تریکوموناس گالینه آلوده بودند وکمترین میزان آلودگی در کبوتران بالای 3 سال مشاهده گردید. میزان آلودگی این کبوتران در فصل گرم (71%) نسبت به فصل سرد (58 /64%) بیشتر بود و از نظر جنسی کبوتران ماده بیشتر از کبوتران نر به این بیماری آلوده بودند نهایتا در این بررسی مشخص گردید آلودگی به تریکوموناس در بین کبوتران شهرستان اردکان بسیار شایع است و میزان آلودگی، با افزایش سن کبوتران کاهش می یابد که می تواند در تحقیقات آینده مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اردکان، شیوع، کبوتر، تریکوموناس
 • آمنه خوشوقتی، مهدی مرد خشنود صفحه 63
  زنجبیل ریشه گیاه Zingiber officinale است که فراورده های دارویی آن به صورت پودر، عصاره، قرص و تنتور در درمان بیماری های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
  همچنان که زیاده روی در مصرف هر دارویی می تواند مشکلاتی را در بر داشته باشد، نیاز است که میزان مناسب زنجبیل نیز مانند هر داروی دیگری مشخص گردد تا عوارض جانبی آن به حداقل کاهش یابد.
  کبد، کلیه و پانکراس از ارگان های بسیار مهم بدن هستند که سلامت آن ها حائز اهمیت است به منظور مشخص شدن تاثیر دوزهای مختلف پودر زنجبیل بر ارگان های مذکور، پس از گذشت دوره های زمانی 14 و 28 روز از تجویز خوراکی پودر زنجبیل به میزان 45، 65و100 میلی گرم بر کیلوگرم به 70 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار از آن ها خونگیری بعمل آمد و میزان فعالیت آسپارتات آمینو ترانسفراز(AST)، آلانین آمینو ترانسفراز(ALT)، آمیلاز و میزان اوره، کراتینین و بیلی روبین تام با استفاده از روش-های استاندارد مشخص گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین میانگین فعالیت AST در گروه های دریافت کننده پودر زنجبیل به میزان 65 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت 28 روز (گروه هایB2، B3) در مقایسه با گروه کنترل اختلاف آماری معنی دار وجود دارد (05 /0 P<) اما دیگر پارامترها در مقایسه با گروه کنترل اختلاف آماری معنی داری نشان ندادند (05 /0 P>).
  از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که مصرف خوراکی پودر زنجبیل حتی با دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت 28 روز هیچ-گونه اثر جانبی بر کبد، کلیه و پانکراس ندارد.
  کلیدواژگان: کلیه، شاخص های بیوشیمیایی، زنجبیل، پانکرا س، موش صحرایی، کبد
|
 • Fakhredin Ahmadian, Ali Baniadam, Saleh Esmaeilzadeh, Hosein Najafzadeh Varzi, Mehdi Pourmehdi Boroujeni Page 3
  Fifteen healthy adult male dogs were divided into 3 groups: vitamin C (Vit C), glycerol formal (GF), and curcumin (Cur). Fifteen days after right nephrectomy, the left kidney vessels were exposed. Vit C (100mg/kg), GF and Cur (10mg/kg) were administered intravenously Ten minutes before ischemia. Clamps were removed After 45 minutes of ischemia and the animals were euthanized 48 hours thereafter. The kidney was removed immediately and tissue malondialdehyde (MDA), catalase (CAT) and thiol (-SH) levels were determined. Histopathological examinations were also performed. Percentage of tubular necrosis in group Vit C, GF and Cur was 7.12±1.86, 8.35±2.26 and 4.62±2.28 respectively. There was no significant difference in tubular necrosis (P≤0.05). Urinary casts in GF group was significantly more than other groups (P≤0.05). Tissue CAT activity and MDA levels was significantly further in Vit C and GF group respectively (P≤0.05). Furthermore, there was no significant difference in tissue Thiol levels between three groups (P≤0.05). In conclusion, the administration of curcumin has limited protective effects on main renal ischemia- reperfusion injury.
  Keywords: Vitamin C, Curcumin, Dog, Ischemia, Reperfusion, Kidney
 • Amin Bigham Sadegh, Amin Nematollahi, Gahangir Kaboutari, Iman Shirvani Page 11
  Various chemical substances are used as anesthetic agents in fish farms and researches. In the current study clinical anesthesia procedure with ketamine hydrochloride and propofol as two anesthetics was assessed by immersion technique in Capoeta damascina. For this purpose, 10 fish with a weight-range of 100-200 grams were obtained from a commercial fish farm and divided in two groups. Ketaminehydrochloride at a 100mg/l and propofol at a 10mg/l concentration were examined. Anesthesia onset, duration and recovery time were recorded separately for each group. According to obtained results it revealed that anesthesia onset time of propofol was significantly (p<0.05) shorter than ketaminehydrochloride. Also, anesthesia duration time with propofol in comparison with ketaminehydrochloride was significantly (p<0.05) longer. In this study anesthesia with ketaminehydrochloride by floating fish in a tank containing anesthetic agent solution was evaluated for the first time. As already mentioned, dose of consumed ketaminehydrochloride to induce anesthesia in fish was 10 times further in comparison with propofol. However, its onset effect is sluggish and its duration effect is shorter. Applying propofol toward ketaminehydrochloride in performing anesthesia led to rapid induction, longer duration and more prolonged effect in immersion method. Considering these, ketamine hydrochloride doesn’t basically recommend to induce anesthesia; because it’s neither economic nor able to perform longer anesthesia. In this study the effects of propofol and ketaminehydrochloride to induce anesthesia in Capoetadamascinawere clinically assessed and drugs effects on liver enzymes or respiratory rate, heart rate and fish body temperature were not investigated.
  Keywords: anesthesia, immersion technique, propofol, ketamine hydrochloride, Capoetadamascina
 • Farzad Hashemzadeh, Cigari, Gholam Reza Ghorbani, Mohammad Khorvash Page 17
  The objective of this study was to compare the effects of diets enriched with two sources of essential fatty acids including n-3 or n-6 fatty acids on performance and glucose metabolism of primiparous and multiparous transition cows. Four weeks before anticipated calving date, 20 multiparous and 12 primiparous cows were blocked by parity and randomly allotted to two diets based on n-3 or n-6 fatty acids. Feed intake and serum glucose concentration were greater in cows fed diets enriched with n-3 fatty acids than n-6 fatty acids (P < 0.05), at pre- and postpartum periods. Multiparous, but not primiparous, cows supplemented with n-3 fatty acids had greater DMI (as percentage of BW) and milk lactose concentration, improved energy balance and lower beta-hydroxybutyrate (P < 0.05) than cows fed n-6 enriched diets. Results of glucose tolerance test showed that area under the curve of glucose following glucose infusion was lower for multiparous cows fed n-3 enriched diets compared to those fed n-6 enriched diet (P = 0.01), but this response was not observed in primiparous cows. In conclusion, supplementation of n-3 fatty acids in transition period increased DM and energy intakes and shifted this energy toward inhibiting body reserves mobilization, possibly due to improved insulin responsiveness in response to feeding n-3 enriched diets, especially in multiparous cows.
  Keywords: parity, performance, essential fatty acids, glucose metabolism
 • Shahab Bahadoran, Hossein Hassanpour, Saed Mirpurian Page 27
  To investigate the effect of dietary garlic powder (Allium sativum) on broiler performance, intestinal morphology and serum antibody titer against Newcastle and Influenza Vaccine (H9N2), 180 one day old Ross chicks were purchased and randomly divided into four equal groups(each group contain 45 chickens in 3 replicates). Group 1 as control group received basal diet, groups 2, 3 and 4 received diet supplemented with 0.2%, 0.6% and 1% garlic powder, respectively. Chicks were raised on floor-pen under standard conditions until day 42 of age. At days 14, 28 and 42 of age, Chickens were weighed, feed intake was calculated and FCR was measured. Blood samples were taken via wing vein from ten birds of each group on days 14, 28 and 42. The sera were assayed for antibody against NDV and AIV by HI (4 HA unit) test and then 6 chicks of each group were randomly selected and samples from Duodenum, Jejunum and Ileum were collected for morphometric analysis. The findings of this study showed that growth factors of broilers (feed intake, body weight and FCR) and antibody titer against Newcastle and Influenza Vaccine were not markedly influenced by garlic. In addition, increasing dietary garlic in lower level (0.2% and 0.6%) had not significant effect on intestinal morphology parameters but higher level (1%) of garlic in ration had adverse effect on villous height and lamina properia thickness.
  Keywords: Broiler chicken, Growth performance, Garlic, Antibody titer, Intestinal morphology
 • Massoud Talebkhan Garoussi, Amir Hoshang Fallah Rad, Massoumeh Mishmast Page 37
  The aim of this study was to find out the correlation between the calving time related to the some maternal, fetal and environmental factors such as: age of dam, number of parity, pregnancy duration, calf sex and live weight, rate of still birth, retention of fetal membrane (RFM) and finally the effect of birth of season in Holstein dairy cows. During a 4 years study, the time of 2135 single calving were evaluated. The maternity section was stress free in the herd. The time of parturition stratified into 2 groups, 1-day time from 6 AM to 6 PM and 2-night time from 6 PM to 6 AM. The above factors mentioned were evaluated. Results were analyzed using Chi-square statistical method.It was showed that 54% and 46% cows calved during the day and night time, respectively. One hour period from 08.00-09.00 had the highest deliveries with 119 birth, and at 23.00 had the minimum parturition with 62 births. The rate of RFM during the night and day time was 55% and 45%, respectively (P<0.05). Most (70%) of the still births were occurred during the night (P<0.05). Autumn with 688 calving (32%) and spring with 392 births (18%) had the highest and lowest rate, respectively.With preparing silent and stress free environment in calving time, the negative aspects of birth can be reduced and most of the calving will be occurred during the day time.
  Keywords: environmental factors., Calving time, maternal factors, fetal factors, Holstein cow
 • Azizollah Ebrahimi Ebrahimi, Azar Moatamedi, Saeid Karimidehkordi Page 45
  Bovine mastitis is the most costly disease affecting dairy cattle breeding as it occurs very frequently and reduces milk production. Streptococci are frequently isolated from bovine mastitis in dairy cows. The present investigation was carried out to determine some phenotypic characteristics of the environmental streptococci species isolated from bovine sub clinical mastitis cases in dairy farms of Shahrekord district in west of Iran. 180 CMT positive milk samples were bacteriologicaly studied. A total of 61 environmental streptococci isolated, S. dysgalactiae (43 isolates), S. uberis (10 isolates) and E. faecalis (8 isolates) were the prevalent identified species. Production of biofilms was 86%, 90% and 37.5% for S. dysgalactiae, S. uberis and E. faecalis respectively. 7 isolates of S. dysgalactiae (16.3%) were positive in DNAase test. Only 37.5% of S. dysgalactiae and 25% of E. faecalis strains were susceptible to kanamycin. For streptomycin, the sensitivity of all species was less than 16%.
  Keywords: Streptococcus, mastitis, biofilms, Shahrekord, antimicrobial susceptibility, cow
 • Mohammad Sadegh Madadi, Kazem Yussefi Kelarikolaei, Hamid Shojaie Page 53
  Genetic selection procedures applied to improve broiler performance may negatively impact the subsequent reproductive efficiency of breeders, particularly in males. Identification of traits that reliably indicate individual male fertility would facilitate selection for reproduction. Fertility decline in primary broiler breeder strains is likely attributable to individual males in the flock with extreme subfertility. This differential fertility among males may reduce productivity for the broiler breeder industry. Male broiler breeders must be physiologically and behaviourally mature to successfully elicit the female sexual response and copulate. Fertility problems, particularly those associated with Cornish-derived lines, may result from a physical inability to successfully copulate or from the absence of sexual behaviour. For study of male shank lengths effects on production performances, in a Broiler Breeder farm, males were divided into three groups based on their shank lengths. Fertility and hatchability data’s gathered during next 15 weeks production period (Ages37-51). Data analysis showed that fertility and hatchability of roosters with short shank length were lower than other two groups.
  Keywords: Fertility, shank length, Rooster, Broiler Breeder, Performance
 • Ali Sahrae Ardakani Page 59
  Trichomonas Gallinae, a flagellated parasite of animals vertebrates, is exclusively found in birds and there mostly in the pigeons and doves. Other birds may also become infected. This study carried out for investigation of trichomonase contamination of 110 pigeon in ardakan city of yazd province. In this examination the samples were gathered from mouth and larynx of those pigeons by soap and then, were inspected via wet spread slide method. Our results show that, among 110 birds, 75 pigeon means 68.18% were contaminated with tricomonase. The pigeons over than 3 years old were found the least contamination. Contamination in hot season (71%) was higher than cold one (64.58%). On the other hand, the female birds have been shown more contamination than males. Finally the result shows that trichomonase contamination has high spread in ardakan city and the contemporary decreases by increasing the birds’ age that may be considered in the future researches.
  Keywords: Pigeon, Trichomonase, Prevalence, Ardakan city
 • Ameneh Khoshvaghti, Mehdi Mard Khoshnood Page 63
  Zingiber is root of Zingiber officinale.It is used as powder, extract, tablet, etc in treatment of different diseases.The consumption overload of each drug can manifest many side effects, so it is necessary to know the safe dose of Zingiber powder as other drugs to decrease its probably side effects.Kidney, Liver and Pancreasis are important organs and their health is considered as a very important factor.The zingiber powder was administrated at the doses 45, 65 and 100 mg/kg to 70 Wistar adult male rats for two periods (14 days and 28 days). The blood sampling was done and the activities of AST, ALT, amylase and urea, serum creatinine and total billirubin concentration were measured by standard methods. The results of this study show that there are significant differences between the mean concentration of AST in experimental groups B2 and B3 (received 65 and 100 mg/kg of zingiber powder for 28 days) in comparision with control group (P<0.05). There were no significant differences between other parameters in experimental groups compared with control group (P>0.05).These results concluded that even at the dose 100 mg/kg after 28 days, the usage of zingiber powder doesn,t demonstrate any side effects.
  Keywords: Rat, Biochemical Indexs, Liver, Kidney, pancreasis, Zingiber