فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیاپی 77 (تابستان 1393)
 • پیاپی 77 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سخن سردبیر
 • غلامرضا فدایی* صفحات 205-209
 • حبیب الله فصیحی* صفحات 211-228
  هدف
  پژوهش حاضر درصدد است تا مشخص نماید که امکانات کتابخانه های عمومی در استان ها تا چه میزان متوازن و عادلانه توزیع شده است. همچنین کدام استان ها و به چه ترتیب در سطحی بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته و کدام یک و با چه ترتیبی در شرایط پایین تر از میانگین قرار دارند و سزاوار توجه بیشتر هستند.
  روش
  با ترسیم منحنی لورنز و محاسبه ضریب جینی، توازن یا عدم توازن دسترسی استان ها به امکانات کتابخانه های عمومی تحلیل گردیده است. با محاسبه ضریب مکانی (LQ)، استان ها به ترتیب دسترسی به این امکانات رتبه بندی شده اند و استان های شایسته توجه بیشتر تعیین گردیده اند.
  یافته ها
  به طور کلی توزیع امکانات کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی در سطح استان ها از توازن نسبی برخوردار است. چنانکه ضریب جینی بین 0/065 تا حداکثر 0/191 به دست آمده که به عدد صفر که گویای برابری کامل است نزدیک تر است تا عدد 1 که نماد نابرابری کامل می باشد. منحنی های لورنز نیز به خط برابری کامل نزدیک هستند. در ده استان کشور ضریب مکانی شرایطی پایین تر از میانگین کشوری را نشان می دهد و در استان سیستان و بلوچستان در پایین ترین سطح قرار می گیرد. همچنین در 20 استان، شرایط از میانگین سطح کشور بهتر است و استان یزد در صدر همه قرار می گیرد.
  اصالت/ارزش: در کنار ضرورت رشد و ارتقای شاخص های فرهنگی که یکی از آنها امکانات و تسهیلات کتابخانه های عمومی است، در دهه های اخیر توزیع متوازن امکانات توسعه در فضای ملی و بهره مندی عادلانه ساکنان مناطق مختلف از آنها نیز مورد توجه قرار گرفته و این موضوع در برنامه های توسعه نظام جمهوری اسلامی و سیاست های نظام نیز پیوسته مورد تاکید بوده است.
  کلیدواژگان: کتابخانه عمومی، نابرابری فضایی، توسعه متوازن، منحنی لورنز، ضریب جینی، ضریب مکانی
 • فرزانه عفیفیان*، زهیر حیاتی، علی گلی صفحات 229-251
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی نحوه توزیع کتابخانه های عمومی شهر شیراز و تعیین بهترین مکان برای احداث کتابخانه های عمومی این شهر می باشد.
  روش
  به منظور ارزیابی نحوه توزیع کتابخانه های عمومی، داده های توصیفی با استفاده از مطالعه، مشاهده، مصاحبه جمع آوری شد و داده های مکانی با استفاده از نقشه ها گردآوری گردید. سپس داده های گردآوری شده در محیط نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی وارد و پایگاه داده مکانی تشکیل شد. با استفاده از تلفیق لایه ها، نخست توزیع فضایی کتابخانه های موجود ارزیابی و سپس الگوهایی جهت استقرار کتابخانه های عمومی در شهر شیراز طراحی شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که کتابخانه های عمومی شهر شیراز به لحاظ نحوه توزیع در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و توزیع کتابخانه ها در شهر شیراز به صورت اتفاقی صورت گرفته است. همچنین الگوهایی جهت استقرار کتابخانه های عمومی شهر شیراز در سطح محله، ناحیه، منطقه و مرکزی ارائه شد.
  اصالت/ارزش: از معیارهای رشد و توسعه فرهنگی در هر جامعه میزان استفاده از کتابخانه ها به خصوص کتابخانه های عمومی است و استفاده از کتابخانه های عمومی نیز در گرو سهولت دسترسی به آنهاست. با توجه به رشد و توسعه جمعیت، مسئله دسترسی چالش برانگیزتر شده و لزوم اهمیت مکانیابی برای کتابخانه های عمومی را آشکارتر میکند.
  کلیدواژگان: سامانه اطلاعات جغرافیایی، کتابخانه های عمومی، مکان یابی، شیراز
 • رسول زوارقی*، محمدعلی سالکی ملکی، معصومه قاسمی خویی، فاطمه سالکی ملکی صفحات 254-275
  هدف
  هدف این پژوهش شناسایی اصلی ترین معیارهای مکانی کتابخانه های عمومی بر مبنای مدلی بهینه و تکنیک تاپسیس- فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی و بررسی این معیارها در فضای جغرافیایی شهر تبریز است. از این رو حاصل این پژوهش نقشه ای از فضاهای متناسب با کاربری کتابخانه های عمومی خواهد بود.
  روش
  این تحقیق از نظر نوع جزو تحقیقات کاربردی-توسعه ای و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. روش کار بر مبنای تجزیه، تحلیل و همپوشانی لایه های اطلاعاتی در محیط نرم افزار آرک جی. آی. اس (ARC GIS) و تلفیق مدل های وزن دهی معیار از جمله مدل تحلیل سلسله مراتبی، منطق فازی و تاپسیس است.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشانگر 21 معیار مستقل برای مکان بهینه ساخت کتابخانه های عمومی بود که در نهایت بر مبنای این معیارها و میزان اهمیت آن ها فضاهای جغرافیایی متناسب با کاربری کتابخانه های عمومی مشخص شد. این نقشه نشانگر آن بود که بیشترین نیاز جهت احداث کتابخانه های عمومی از نظر مساحت در منطقه 3 و 4 و بیشترین نیاز از نظر نسبت مساحت کل در منطقه 10 شهر تبریز است.
  اصالت/ارزش: اصلی ترین نوآوری این پژوهش استفاده از رویکردی جدید برای مکان یابی کتابخانه های عمومی است به نحوی که در این پژوهش بر مبنای نظرات صاحب نظرانی از حوزه های موضوعی مختلف، علاوه بر توجه به ویژگی های جغرافیایی یک مکان به سایر ویژگی ها چون سازگاری، کارآیی، سلامت، ایمنی و... نیز توجه شد. برای تحلیل این داده ها نیز از مدل های تصمیم گیری معیار همچون تاپسیس- فازی استفاده شد که تاکنون از چنین رویکردی با این هدف استفاده نشده بود.
  کلیدواژگان: مکان یابی، کتابخانه های عمومی، تکنیک تاپسیس، فازی، فضاهای جغرافیایی بهینه، تبریز
 • سیدعلی حسینی، طاهره علیمرادی، محمد احدنژاد روشی، رضا مختارپور *، علی اکبر خاصه صفحات 277-296
  هدف
  در این تحقیق سعی بر آن شده است تا با در نظرگرفتن متغیرهای موثر بر مکان استقرار کتابخانه های عمومی در شهر رشت و با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (ساج)، چگونگی توزیع فضای عمومی و برنامه ریزی مکان بهینه آن مورد بررسی قرار گیرد.
  روش
  تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش اجرای آن توصیفی - تحلیلی است که بر اساس محدوده خدماتی مصوب شهرداری شهر رشت، در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی و بر اساس مدل AHP انجام گرفته است.
  یافته ها
  نتایج تحقیق حاکی از آن است که کتابخانه های عمومی شهر رشت متناسب با نیاز مردم و به صورت مناسب توزیع نشده و این شهر با کمبود کتابخانه های عمومی مواجه است و حتی منطقه 5 شهر رشت فاقد هر گونه کتابخانه در وضع موجود است. برای پیشنهاد مکان بهینه برای احداث کتابخانه ها، با تهیه چهارده لایه اطلاعاتی مختلف و در محیط نرم افزار ARC GIS و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و کاربرد مدل تحلیل سلسله مراتبی، 19 باب کتابخانه در سطح مناطق پنج گانه پیشنهاد شد.
  اصالت/ارزش: مقاله حاضر درصدد است تا با ارزیابی مکان استقرار کتابخانه های عمومی شهر رشت، ضمن بررسی میزان انطباق وضعیت کتابخانه های عمومی این شهر با معیارهای مکان یابی، مکان های مستعدی برای ساخت کتابخانه های جدید پیشنهاد نماید.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات جغرافیایی، کتابخانه های عمومی، مکان یابی، رشت
 • مهدیه ملکی گنادیشی*، نصرت ریاحی نیا، ولی الله فرزاد، یزدان منصوریان صفحات 297-315
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف ارتقای سطح کیفی و کمی طراحی کتابخانه های عمومی شهر تهران انجام شده است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد کیفی و کمی است. جمعآوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. دامنه مکانی پژوهش، کتابخانه های عمومی شهر تهران و دامنه زمانی آن اردیبهشت و خرداد سال 1391 است. پس از جمعآوری داده ها، مصاحبه ها مکتوب و برای تحلیل آنها از روش تحلیل محتوای کیفی و پرسشنامه ها نیز با استفاده از روش های آماری و به کمک نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان دادکتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی تهران از وضعیت طراحی کتابخانه رضایت ندارند و میزان اشتیاق خود را به طراحی کتابخانه ابراز داشتند. علی رغم میزان اشتیاق کتابداران در طراحی کتابخانه ها نه تنها از آنها نظرخواهی نمی شود؛ بلکه به پیشنهادهایی که برای جذابسازی کتابخانه ارائه می دهند نیز بهایی داده نمی شود. کتابداران مهم ترین موانع موجود بر سر راه طراحی کتابخانه را سازمان مادر و وسایل و تجهیزات کتابخانه بیان داشتند. همچنین نتایج نشان داد میزان رضایت کاربران از مولفه هایی که در طراحی کتابخانه ها الزامی هستند در اکثریت موارد پایین و در موارد کمتر در حد متوسط بوده است و به ندرت از مولفه های در نظر گرفته در طراحی رضایت داشتند.
  اصالت/ارزش: بررسی پیشینه ها حاکی از آن است که تاکنون پژوهشی با موضوع طراحی کتابخانه های عمومی و بررسی میزان رضایت کتابداران و کاربران انجام نشده است.
  کلیدواژگان: طراحی کتابخانه های عمومی، کتابدار، کاربر
 • بهروز رسولی*، نادر نقشینه، فاطمه فهیم نیا صفحات 317-331
  هدف
  آگاهی از وضعیت کیفیت زندگی کاری کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران، و مقایسه کیفیت زندگی کاری کتابداران در نهاد کتابخانه های عمومی کشور و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است. شناسایی عوامل جمعیت شناختی موثر با کیفیت زندگی کاری نیز یکی دیگر از اهداف پژوهش حاضر است.
  روش
  نظرات 224 کتابدار شاغل در کتابخانه های عمومی شهر تهران با استفاده از پرسشنامه والتون (1973) پیمایش شده، برای تحلیل داده ها از سطح مطلوبیت بازرگان و آزمونهای آماری با استفاده از ویرایش 16 نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شده است.
  یافته ها
  سطح مولفه های کیفیت زندگی کاری کتابداران کتابخانه های عمومی در دو سازمان نسبتا مطلوب است. تفاوت سطح چهار مولفه پرداخت کافی و منصفانه، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم، فضای کلی زندگی، و توسعه قابلیت های انسانی در دو سازمان معنادار است، که احتمالا به شیوه مدیریت ارتباط دارد. همچنین، تفاوت سطح کیفیت زندگی کتابداران کتابخانه های عمومی تنها با توجه به پس زمینه آموزشی و رشته تحصیلی کتابداران معنادار بوده، که اهمیت استخدام کتابداران را برجسته می سازد.
  اصالت/ارزش: این تحقیق یکی از اولین مطالعاتی است که به گردآوری شواهدی مبنی بر سنجش سطح کیفیت زندگی کاری کتابداران پرداخته و فرصتی برای مقایسه دو سازمان متولی به این لحاظ را فراهم آورده است. همچنین، یکی از اولین مطالعاتی است که داده های تجربی برای بررسی ارتباط میان سطح کیفیت زندگی کاری با ویژگی های جمعیت شناختی ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، کتابداران، کتابخانه های عمومی، نیروی انسانی، شهر تهران
 • محمدکاظم حمزه پور، حسن کیانی خوزستانی، طلا دارابیان* صفحات 333-348
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خدمات مورد ارائه در کتابخانه های عمومی شهرداری تهران انجام گرفته است.
  روش
  پژوهش حاضر با روش پیمایشی- تحلیلی انجام شده و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای است که بر اساس پرسشنامه سروکوال بومی سازی شده است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد و پرسشنامه در میان 300 نفر از اعضای فعال کتابخانه های شهرداری تهران (8 کتابخانه) توزیع گردید. در این پژوهش سطح خدمات دریافتی، و سطح انتظارات کاربران از خدمات و شکاف میان آن ها در ابعاد تسهیلات فیزیکی، مجموعه، کارکنان، کارها و فرایندهای فنی و در نهایت خدمات کتابخانه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که تمامی ابعاد مورد بررسی در کتابخانه های عمومی شهرداری تهران در وضعیت خوب (نمره بین 3 تا 4) قرار دارند و در تمامی مولفه ها انتظارات کاربران در سطح عالی (نمره ای بالاتر از 4) قرار دارد. از میان ابعاد مورد بررسی، بعد تسهیلات فیزیکی با سطح انتظار 4/67 و سطح مشاهده شده 3/50 با شکاف 1/18 ضعیف ترین بعد از دیدگاه کاربران ارزیابی شد و بعد کارکنان با سطح انتظار کاربران 18/4 و سطح مشاهدات 3/59 با شکاف 0/60 مطلوب ترین خدمات را نشان داد. شکاف کلی یافته های حاصل از این پژوهش 0/86 به دست آمد که نشانگر سطح بالای انتظارات از کتابخانه ها و عدم پاسخ گویی مناسب کتابخانه های شهرداری به این انتظارات است.
  اصالت/ارزش: نتایج این پژوهش می تواند در راستای شناخت انتظارات اعضا و سعی در پوشش دادن آن ها یاریگر است.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، سروکوآل، کتابخانه های عمومی، شهرداری تهران، انتظارات کاربران
 • محسن نوکاریزی*، مهدی نارمنجی، کلثوم دهقانی صفحات 349-370
  هدف
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای در بین کاربران کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی بوده است.
  روش
  روش پژوهش، پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای کتابخانه های عمومی نهادی شهری زیر پوشش اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی بوده که در زمان اجرای پژوهش (مهر ماه 1392) عضو فعال کتابخانه بودند و در محدوده سنی 15-30 سال قرار داشتند. حجم کل جامعه آماری حدود 15.500 نفر بود و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 377 نفر تعیین شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای استفاده شد. در مرحله اول 11 شهرستان استان خراسان جنوبی به عنوان خوشه ها در نظر گرفته شدند. در مرحله دوم، در هر یک از 13 کتابخانه برگزیده شده به تعداد مساوی 29 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه ها بین آنها توزیع گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در مجموع 317 پرسشنامه بازگردانده شد، ولی فقط 292 پرسشنامه کامل بود که مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیشترین استفاده پاسخگویان در میان انواع مختلف مواد کتابخانه ای مربوط به کتاب های تخصصی رشته تحصیلی شان بود. همچنین پاسخگویان از کتاب های مرجع نسبت به سایر مواد کتابخانه ای کمتر استفاده می کردند. بین سرمایه فرهنگی غیرمادی والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای رابطه معناداری وجود داشت اما بین سرمایه فرهنگی نهادینه شده والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای و نیز بین سرمایه فرهنگی مادی والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد متغیرهای جنسیت و سطح تحصیلات پاسخگویان بر رابطه بین سرمایه فرهنگی غیرمادی، مادی و نهادینه شده والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای تاثیری نداشتند.
  اصالت/ارزش: نتایج پژوهش حاضر می تواند در برنامه ریزی فرهنگی کشور، و نیز برنامه ریزی خدمات به کاربران توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، کتابخانه های عمومی، مواد کتابخانه ای، والدین، خراسان جنوبی
 • نورالله عبادالهی*، مظفر چشمه سهرابی صفحات 371-391
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل فردی موثر بر پذیرش نرم افزار نمایه مدیریت کتابخانه در میان کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش پیمایشی - تحلیلی و جامعه آن شامل همه کتابداران کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور در شهر تهران است که تعداد آنها 131 نفر است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس نظریه اشاعه نوآوری راجرز تهیه شده است. برای تجزیه و تحلیل داد ه ها، از نرم افزار آماری SPSS 16 در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که بین ویژگی های جمعیت شناختی کتابداران و پذیرش نرم افزار نمایه مدیریت کتابخانه توسط آنان رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین، میزان تمایل کتابداران نسبت به ادامه به کارگیری آن در حد متوسط بوده و تاثیر مثبتی بر پذیرش آن داشته است. کتابداران رده سنی 51 تا 60 سال (متغیر سن)، کتابداران بیشتر از 26 سال سابقه (متغیر سابقه)، کتابداران دارای سطح تحصیلی کارشناسی (متغیر تحصیلات)؛ و کتابدارانی که در رشته هایی غیر از کتابداری و اطلاع رسانی تحصیل کرده اند (متغیر رشته تحصیلی) با بیشترین میزان پذیرش، این فن آوری را پذیرفته اند.
  اصالت/ارزش: با توجه به اینکه بیش از یک دهه است که نرم افزار های کتابخانه ای در کتابخانه های عمومی ایران به کار گرفته شده و تاکنون تحقیقی که به طور خاص تاثیر ویژگی های فردی استفاده کنندگان را بر پذیرش یا عدم پذیرش این فناوری ها بررسی نماید، انجام نشده است. بنابراین، انجام این پژوهش نتایج تازه و مفیدی را در اختیار برنامه ریزان، مدیران و کارکنان کتابخانه های عمومی قرار دهد و بر مبنای آن تصمیماتی صحیح در خصوص اصلاح، ارتقاء، ادامه، عدم ادامه و یا جایگزینی فن آوری و چگونگی به کارگیری نیروی انسانی کتابخانه ها و آموزش آنها اتخاذ نمایند.
  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، پذیرش فن آوری، نرم افزار های کتابخانه ای، نرم افزار نمایه مدیریت کتابخانه، کتابداران
|
 • Gholamreza Fadaie* Pages 205-209
 • Habibollah Fasihi* Pages 211-228
  Purpose
  As the world rapidly moves into the new era of information and wisdom, the needs of human beings to use books and libraries continue to grow. With this in mind, in addition to increasing public library services, it's important for planners to distribute library facilities equitably across the country. In this paper we will study the distribution of public libraries in the Provinces of Iran to find out whether they are distributed equitably and the services in which some provinces rate lower than others in relation to country averages.
  Methodology
  The level of analysis is provincial; hence the data are collected from the provinces and include the number of public libraries, the number of books, the number of study places for individual people, the number of library clients and the number of library members. Inequalities in provinces are analyzed using the Lorenz Curve and the Gini Coefficient and the Location Quotient (L.Q) is calculated for comparing and sorting the provinces.
  Findings
  The results show that the distribution of public library services in Iranian provinces is relatively equitable. The Gini Coefficient is between 0.065 to 0.191that are close to zero. A Gini Coefficient of zero expresses perfect equality, whilst a Gini Coefficient of 1 expresses maximal inequality. Thus, the Lorenz Curves are near a straight diagonal line which demonstrates that public library services are distributed relatively equitably. In 10 provinces the L.Q is lower than the average figure, and 20 provinces have a figure greater than average. Sistan Va Baloochestan province has the lowest figure of L.Q, while Yazd province has the highest. Originality/value: In recent decades, development planners have focused more attention on equal access to living facilities and especially equal access to cultural services, because they found that inequalities may cause to serious problems. Any of the 5 I.R.I development plans pay attention to spatial and social justice, too.
  Keywords: Public library, spatial inequality, equitable development, Lorenz Curve, Gini Coefficient, location Quotient
 • Farzaneh Afifian *, Zohair Hayati, Ali Goli Pages 229-251
  Purpose
  The aim of this paper is to examine the geographic distribution of public libraries in Shiraz, and to determine the best location for the construction of public libraries.
  Methodology
  In this study, data was collected through literature reviews, through observations and interviews, and by using geographical maps. Collected data were imported into the Arc GIS software. By using layer combination, the geographic distribution of public libraries was examined and the patterns for establishing public libraries in Shiraz were designed.
  Findings
  Results reveal the poor condition of Shiraz public libraries in terms of their geographic distribution, and provide patterns for establishing public libraries throughout Shiraz at neighborhood, district, region and city centre levels. Originality/Value: Using public libraries is an indicator of cultural development for any society. Library use is dependent on ease of accessibility. The rapid development of our population has made the need for accessibility to public libraries more vital and intensified the importance of locating public libraries carefully and correctly. This study assists in the site selection of public libraries in Shiraz and provides a pattern for the establishment of public libraries which would be very valuable.
  Keywords: Geographical Information Systems (GIS), Public libraries, Site selection, Shiraz
 • Rasoul Zavaraqi *, Mohammad Ali Saleki Maleki, Masoomeh Ghasemi Khoei, Fatemeh Saleki Maleki Pages 254-275
  Purpose
  The aim of this research is to identify the main criteria used for selecting the locations of public libraries based on an optimized model, Topsis-Fuzzy technique and using geographic information systems. The research also aims to investigate the identified criteria in the geographic space of Tabriz city. The research will be used to produce a map of convenient sites for public library usage.
  Methodology
  This is an applied-developmental research study that uses descriptive analytical techniques. We analyzed the attitudes of the researchers from different fields towards the selection of public libraries site criteria, based on the Topsis-Fuzzy technique, and represented the results on the Tabriz map using Arc GIS software.
  Findings
  The findings of the research include 21 criteria for locating the locations of public libraries. Moreover, based on the specified criteria and their importance, convenient space for public library buildings usage is represented on a map. Originality/Value: The main contribution of the research is a new approach for locating public library sites based on the ideas of experts, the analysis of data by new techniques such as Topsis-Fuzzy, and the representation of the results on several map layers.
  Keywords: Public libraries, Site Selection, Topsis, Fuzzy Technique, Tabriz
 • Ali Hosseini, Tahere Alimoradi, Mohammad Ahadnejad, Reza Mokhtarpour *, Aliakbar Khasse Pages 277-296
  Purpose
  This research is an attempt to examine the spatial distribution and physical placement of public libraries in Rasht through a descriptive-analytical method using GIS.
  Methodology
  The work is an applied research with a descriptive-analysis approach which has been performed in GIS Software environment based on criteria taken from City hall services authorized by mayoralty of Rasht city.
  Findings
  the research indicates that the public libraries in Rasht city are not distributed in accordance to the residents’ needs. Additionally, the Research approves the lack of enough libraries in Rasht city. Total population of Rasht equals 639957 peoples that per these population, only 12 libraries exist. Also, for giving useful recommendations for the place of libraries, fourteen information layers were prepared and analyzed by ARCGIS software, GIS Application, and AHP model to catch appropriate locations for building libraries in five different regions in Rasht city. Originality/Value: This work gets useful information to policy makers of Iran Public Libraries Foundation about Physical Distribution of public libraries of Rasht city and helps them to select better sites for establishing new libraries.
  Keywords: GIS, Public libraries, Site selection, Rasht
 • Mahdiehi Maleki Gonadish *, Nosrat Riahinia, Valiollah Farzad, Yazdan Mansouriyan Pages 297-315
  Purpose
  The study aims to enhance the design of public libraries, both quantitatively and qualitatively, in Tehran.
  Methodology
  This is a practical research study which uses both qualitative and quantitative methods. The data was collected through a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. The research was conducted in the public libraries of Tehran during Ordibehesht and Khordad in 1391. Following the data collection, the interviews were transcribed and the qualitative content analysis was used for their analysis. The data obtained through the questionnaire was analyzed by applying statistical methods and SPSS.
  Findings
  The results indicate that librarians are not satisfied with the design of public libraries in Tehran. Although the librarians express their enthusiasm for participating in the design of the libraries, they are rarely called upon to do this and their suggestions for making the libraries more attractive and user-friendly are never valued. They suggested that the main obstacles to the effective design of libraries are the mother organization and the library facilities and equipment. The results also reveal that the satisfaction level of the library users with the various aspects of library design is, apart from a few cases of moderate satisfaction, mostly low. The users are rarely satisfied with features incorporated in the design. Originality/ Value: The review of available literature on this subject indicates that no study has been conducted in the area of public library design and the satisfaction levels of both the librarians and users.
  Keywords: Building Design, Public library, Librarian, User
 • Behrooz Rasuli *, Nader Naghshineh, Fatima Fahimnia Pages 317-331
  Purpose
  The main purpose of this paper is to investigate the Quality of Work Life (QWL) level, and the differences in QWL level among public librarians affiliated to two main organizations: the Art and Cultural Organization of Tehran Municipality and the Iran Public Libraries Foundation in Tehran.
  Methodology
  For the purpose of data collection, 226 public librarians were surveyed via an online questionnaire. However, data was analyzed by SPSS 16 as a means of reporting the results. The Walton’s QWL questionnaire was specifically constructed and standardized by the investigators for data gathering.
  Results
  The level of QWL among public librarians is relatively high. Significant difference in the mean scores of QWL’s four dimensions was found to exist between the librarians of two organizations. This finding probably relates to the management system of these two organizations. A significant difference in mean QWL scores was noticed amongst the groups of librarians categorized on the basis of their educational backgrounds. Thus, maybe the policy-makers should try to employ those librarians who graduated from LIS programs.Originality/Value: This is one of the first studies to provide evidence of the level of QWL within an executive librarian population. The study provides information which enables comparisons between two authorized organizations. Additionally, it provides evidence of the relationship between demographic characteristics and QWL.
  Keywords: Quality of Work Life, Public Librarians, Human Resources, Tehran, the Art, Cultural Organization of Tehran Municipality, the Iran Public Libraries Foundation
 • Mohammad Kazem Hamzehpour, Hassan Kiani Khuzestani, Tala Darabian * Pages 333-348
  Purpose
  This study aims to describe the current status of services offered by Tehran municipal public libraries and to determine the user's expectations of libraries.
  Methodology
  This is a survey-analytical research study. Data was collected through a modified version of the SERVQUAL questionnaire. The sample was selected using a random sampling approach, and the questionnaires were distributed among 300 active members of Tehran municipal public libraries (8 libraries). In this study, the gap between the current level of services that users receive, and their expectations is investigated in terms of factors such as physical facilities, library collections, staff, technical processes and library services in general.
  Findings
  Results show that Tehran municipal public libraries are not providing the level of service quality demanded by users. The current services are recognized to be in good conditions (score 3 to 4, but in all areas the user's expectations are identified as exceeding what is currently being offered to them, i.e. They are not being met (score greater than 4). Among the investigated areas, "physical facilities" is observed to display the highest gap (with a gap of 1.18 and a score of 4.67 as opposed to 3.50), and the "staff" dimension is observed to have the lowest gap (with a gap of 0.60, and a score of 4.18 as opposed to 3.59). The results of this study indicate a high level of user's expectations in relation to libraries and inadequate accountability by libraries to meet these expectations, with an overall gap of 0.86, suggesting that Tehran municipal public libraries need to improve in all areas of service quality. Originality/value: This study provides empirical results that could help Tehran municipality in the planning and management of its libraries.
  Keywords: Service quality, SERVQUAL, Municipal public libraries, Tehran, Users\ expectations
 • Mohsen Nowkarizi *, Seyed Mehdi Narmenji, Kolsoum Dehghani Pages 349-370
  Purpose
  The aim was to study the relationship of parents’ cultural capital and their children use of library materials in the Khorasan public libraries.
  Methodology
  The population involved all the members of institutional urban public libraries dominated by the General Office of South Khorasan Public Library Foundation who were active users in the time (Sept., 2013) the study was done, and had 15 to 30 years old. The cluster sampling technique was used. In the first phase, 13 libraries out of 11 cities of South Khorasan were chosen as clusters. In the second phase, from each library, 29 users were randomly selected, and received the questionnaire. The data was analyzed using descriptive and inferential statistics by SPSS.
  Findings
  The results showed, among all kinds of library materials, the special discipline books had most used by the respondents. Any significant correlation was not observed between the parents’ institutionalized cultural capital and the children use of library materials. The findings also showed that, the respondents’ gender and educational levels had not any effect on the relationship of the parents’ embedded and objectified cultural capital. Originality/Value: the same research has not already been conducted anywhere, especially about public libraries. Meanwhile, the results of this one may be used for the future planning of Iranian public libraries Foundation and its South Khorasan branch.
  Keywords: cultural capital, public libraries, library materials, parents, South Khorasan province
 • Nourolah Ebadolahi *, Mozafar Cheshmeh Sohrabi Pages 371-391
  Purpose
  This study aims to investigate the influence of individual's characteristics on the acceptance of Namaye library management software by librarians in Tehran public libraries.
  Methodology
  This is an analytical survey project. The research population consists of all of the 131 librarians and the head of public libraries affiliated with the Public Libraries Foundation, in Tehran. Data was collected using questionnaire, and analyzed using both descriptive and analytic statistical methods in SPSS.
  Findings
  The findings demonstrate that the demographic characteristics of librarians and their work experience do not have a significant impact on their acceptance of this technology. In addition, the librarians’ willingness to continue using the software appears to be moderate which significantly affects their acceptance of the software. According to the findings, librarians who are 50 to 60 years old; those who have more than 26 years of work experience; those who have bachelors degree qualification; and those who are educated in fields other than LIS, showed the highest acceptance rate for this technology. Originality / value: Library software packages have been used in Iran public libraries for more than a decade, but so far no study has been performed to investigate the effect of individual's characteristics on the acceptance or rejection of these technologies. This study can provide new and useful results for planners, managers and the staff of public libraries that will help them to make the right decisions on modifying, upgrading, continuing, terminating or replacing alternative technologies. It can also help them to understand how to select the most appropriate staff for their libraries and how to train these staff.
  Keywords: Public Libraries, Technology Acceptance, Library Software Packages, Namayeh Library Management Software, Librarians\ Characteristics