فهرست مطالب

مطالعات منابع انسانی - پیاپی 11 (بهار 1393)
 • پیاپی 11 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/02/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حجت الاسلام والمسلمین حبیب الله زارعی، محمد بخشنده * صفحه 1

  مقاله حاضر به شناسایی و رتبه بندی مولفه های اخلاق کاری موثر بر توسعه تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری می پردازد. بر این اساس، سوال اساسی مقاله حاضر عبارت است از این که مولفه های اخلاق کاری بر اساس ادبیات موجود کدام هستند و این مولفه ها چه تاثیری بر توسعه تعهد سازمانی کارکنان دارند. جامعه مورد پژوهش کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری هستند که در آن از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. این تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی است که در آن از ابزار پرسش نامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها استفاده شده است. پس از تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تاثیر اخلاق کاری کارکنان بر تعهدسازمانی تایید گردید. ضریب همبستگی بین این دو متغیر برابر با 0/775 است که بر وجود همبستگی قوی بین اخلاق کاری کارکنان و تعهد سازمانی اشاره دارد.

  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق کار، تعهدسازمانی
 • حمیده بهرامیان، فرج الله ره نورد آهن صفحه 31
  هدف مقاله حاضر بررسی روش ها و مدل های ارزشیابی موفقیت سیستم های اطلاعاتی و معرفی و توسعه مدل موفقیت دلون و مکلین به عنوان مدلی برای ارزش یابی موفقیت سیستم های اطلاعات یکپارچه است. جامعه آماری پژوهش، تمامی کاربران سیستم اطلاعات یکپارچه موجود در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران است. از میان کارکنان، 103 نفر بر مبنای جدول مورگان به صورت تصادفی نظام مند انتخاب و پرسش نامه های محقق ساخته بین آنها توزیع گردید تا اثرات متغیر مستقل کیفیت اطلاعات، سیستم و خدمات بر افراد و سازمان در پرتو متغیرهای میانجی رضایت و تمایل کاربران مورد بررسی قرار گیرد. یافته های تحقیق نشان داد که متغیر «کیفیت خدمات» از هر دو طریق متغیرهای میانجی «قصد کاربر» و «رضایت کاربر» و مستقیم بر متغیر وابسته «اثرات سازمانی» تاثیر دارد. همچنین، متغیر «کیفیت سیستم» از طریق متغیر میانجی «رضایت کاربر» و به طور مستقیم بر بعد فردی تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت اطلاعات، کیفیت خدمات، کیفیت سیستم، رضایت کاربر، قصد کاربر، اثرات فردی و سازمانی
 • پیمان اخوان، مرضیه باباییان پور، سیده معصومه میرجعفری لشکاجانی صفحه 49
  امروزه نه تنها سازمان های تجاری بلکه سازمان های آموزشی نیز به مقوله اجتماعات کاری علاقه مندند. یک اجتماع کاری، محدوده ای از افراد است که توسط روابط غیررسمی تجربیات خود را انتقال می دهند. در سال های اخیر، محققان بسیاری در تحقیقات خود به موضوع اجتماعات کاری پرداخته اند و برمبنای اهداف تحقیقاتی خود، مجموعه ای از عوامل را به عنوان عوامل موفقیت اجتماعات کاری برشمرده اند. در تحقیق حاضر، سعی بر آن است که با مرور موثرترین تحقیقات صورت گرفته در سال های اخیر، عوامل موفقیت اجتماعات کاری دسته بندی و تاثیر این عوامل بر دانشگاه ها به عنوان یک سازمان آموزشی بررسی گردد. براین اساس، یافته های تحقیق بیانگر این است که در میان عوامل موفقیت اجتماعات کاری، عامل سازمان، بهینه سازی تعاملات، زیرساخت مناسب، ابزارهای حمایتی، سیاست های کلان و حمایت سازمانی بیشترین تاثیر را بر موفقیت اجتماعات کاری دارند. این تحقیق می تواند کمک شایانی به تسهیل فرآیند تشکیل اجتماعات کاری و موفقیت آن ها در دانشگاه ها با توجه به عوامل شناخته شده نماید و به تبع آن دانشگاه ها را از مزایای حاصل از اجتماعات کاری برخوردار سازد.
  کلیدواژگان: اجتماعات کاری، عوامل موفقیت اجتماعات کاری، خلق دانش، سازمان های آموزشی
 • نجلا حریری، زهرا اباذری، سیده زهرا روتن صفحه 65
  انگیزش از مولفه های مورد توجه سازمان هاست که نقش به سزایی در عملکرد و بهره وری کارکنان دارد. از سوی دیگر اخلاق کار اسلامی نیز با قداست بخشیدن به کار و برابر شمردن آن با عبادت و جهاد ارزشی دو چندان به آن بخشیده و افراد را به انجام کار به نحو مطلوب و در جهت رضای خدا ترغیب می کند. از این رو این پژوهش می کوشد رابطه بین اخلاق کار اسلامی و انگیزش را در میان کتاب داران دانشگاه تهران تبیین نماید. روش پژوهش پیمایشی، و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه اخلاق کار اسلامی (علی، 1988) و پرسشنامه انگیزش (لوداهل و کجنر، 1965) بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان کتابخانه های وابسته به دانشگاه تهران بود که از 130 کتاب دار 113 نفر آنان به پرسشنامه ها پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که انگیزش شغلی در جامعه مورد پژوهش با میانگین 52/1 در حد بالاست و اخلاق کار اسلامی نیز با میانگین 72/9 نشان دهنده آن است که کارمندان نگرشی مثبت به کار دارند. میزان ضریب همبستگی پیرسون نمایانگر آن بود که میان انگیزش شغلی و اخلاق کار اسلامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. سایر یافته های تحقیق موید آن است که میان اخلاق کار اسلامی و ابعاد مختلف انگیزش شامل علاقه فرد به شغل، اهمیت شغل، مسئولیت پذیری و رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری کلی پژوهش این است که اخلاق کار اسلامی رابطه تنگاتنگی با ابعاد انگیزش (به استثنای خودباوری) دارد و کارمندان اخلاق مدارتر دارای انگیزه بیشتری جهت خدمت به خلق هستند.
  کلیدواژگان: اخلاق اسلامی کار، انگیزش، کارمندان، کتاب داران
 • سهیل سرمد سعیدی، جواد فقیهی پور، سمیه فقیهی پور، رضا قربانی صفحه 85
  در بازار سازمان ها و شرکت های ارایه دهنده خدمات مشاوره ای، سازمان مدیریت صنعتی به عنوان پیشگام این عرصه، بایستی از چابکی لازم در خصوص پویایی های محیطی برخوردار باشد. لذا در این پژوهش میزان چابکی این سازمان مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گرفت. در این خصوص تعداد 200 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی بین خبرگان(مشتریان و کارشناسان سازمان) توزیع گردید. داده های جمع آوری شده توسط تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی آنالیز گردیدند. نتایج حاکی از آن است که میزان اهمیت زیر معیار های احساس، درک و پیش بینی تغییرات (داشتن دیدگاه استراتژیک)، انعطاف پذیری سازمان و تحویل سریع و به هنگام محصولات برای سازمان مدیریت صنعتی بسیار پر اهمیت می باشد. همچنین میزان چابکی سازمان مدیریت صنعتی در تمامی زیر معیار های مربوط به دو معیار قدرت پاسخگویی و سرعت در حد پائین (24%) و در معیار های شایستگی و انعطاف پذیری در حد متوسط (50%) قرار دارد. با توجه به وزن و چابکی هر یک از معیار های چهارگانه، در مجموع میزان چابکی کل سازمان مدیریت صنعتی 42/6% ارزیابی گردید. این به آن معناست که چابکی و عدم چابکی کل سازمان به هم نزدیک بوده و عدم چابکی قابل اصلاح می باشد. یعنی می توان با اقدامات به موقع و صحیح سازمان را به سمت چابکی سوق داد.
  کلیدواژگان: چابکی، مدیریت شایستگی، سازمان مدیریت صنعتی، تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • رحمت الله قلی پور، عبدالله وثوقی نیری * صفحه 103

  از آن جا که دانایی، نیروی محرکه رشد و ایجاد ثروت در دنیای امروز است و بیش از عوامل سنتی، نظیر کار و سرمایه، در توسعه ملی نقش دارد، آموزش عالی به عنوان نهادی کلیدی، مورد توجه خاص ملت ها و دولتها است. در ایران گزینش دانشجو و نحوه انتخاب دانشجویانی که بتوانند در آینده چرخ های عظیم پیشرفت و ترقی جامعه را بگردانند، مساله حائز اهمیتی است. در این مقاله قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی کشور به روش سیاست تطبیقی پویا و رویه های پنچ گانه که از روش های کیفی می باشد تحلیل گردید. برابر نتایج تحلیل، ایجاد ظرفیت لازم با توجه به آمایش سرزمینی(تنوع، توزیع و تعداد)، ارتقاء کیفیت و کمیت متوازن آموزشی و پژوهشی، توسعه و رشد متوازن کمی و کیفی علوم و پژوهشها، همسو ساختن سیاستهای توسعه صنعتی و اقتصادی با سیاستهای ملی نوآوری، فناوری و علم، افزایش سهم نوآوری های مبتنی بر فناوری در تولید ناخالص داخلی، تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و فناوری جهان، توسعه علم، فناوری و نوآوری با هدف افزایش اقتدار ملی، تامین منابع مالی لازم، توسعه شرکت های دانش بنیان و ایجاد زمینه اشتغال از ارکان اصلی توسعه آموزش عالی پیشرفت محور می باشد که در قانون اخیر به این عوامل توجه نگردیده است. با توجه به نتایج تحلیل، فقدان ظرفیت کافی در نظام پذیرش دانشجو برای سنجش دانش و توانایی حقیقی داوطلبان و سازمان دهی آنان در رشته های تحصیلی مرتبط، چند بعدی است که یک بعد آن به روش آزمون فعلی بر می گردد. دلیل این که سیاست های تدوینی و تصویبی در حوزه پذیرش دانشجو نتوانسته نظامی جامع برای این حوزه تعریف کند، ناقص بودن فرآیند سیاست گذاری می باشد به این معنا که مسئله به درستی شناسایی نشده است و زمانی که تشخیص مسئله صحیح نباشد راه حل ها با مسئله سازگاری نخواهد داشت.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، پذیرش دانشجو، سیاست تطبیقی پویا
 • سیده مریم خاتمی، حاجیه رجبی فرجاد، حسن چهارمحالی صفحه 129
  ارزشیابی کارکنان ابزاری است که سازمان ها و نیروی انسانی را در تامین شناخت از نحوه عملکرد یاری می کند و هدف نهایی از ارزشیابی افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است نه توبیخ و تنبیه کارکنان. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت موجود سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان از نظر محتوایی (شاخص های عملکرد) و اجرا(روش های انجام ارزیابی، دوره های ارزیابی، ارزشیابی کنندگان و نحوه استفاده از نتایج ارزشیابی)، شناسایی مشکلات و تنگناهای موجود در سازمان در زمینه ارزشیابی عملکرد کارکنان و ارائه الگوی پیشنهادی به منظور ارزشیابی موثرترعملکرد کارکنان می باشد. روش این تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان معاونت فروش و خدمات پس از فروش ایران خودرو (در مجموع647 نفر) بوده است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد نمونه 151 نفر به دست آمد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. سنجش روایی پرسشنامه به روش محتوایی مورد تایید قرار گرفته است. همچنین برای پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است که ضریب به دست آمده 0/97 می باشد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، به وسیله آمار توصیفی و آمار استنباطی(آزمون مقایسه زوجی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی روابط بین متغیر های وضع موجود و متغیرهای وضع پیشنهادی نشان داد که به طورکلی بین سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان در وضع موجود و وضع پیشنهادی اختلاف معنا داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: منابع انسانی، ارزشیابی عملکرد، مدیریت عملکرد
 • حسن کولیوند، محسن زراعتی، مهدی زکی پور * صفحه 149

  هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان رسمی دارای مدرک لیسانس و بالاتر دانشگاه هوایی شهید ستاری تشکیل می دهند که از بین آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد77 نفر انتخاب شده اند. داده های مربوط به ساعات آموزش ضمن خدمت کارکنان از پرونده آموزشی کارکنان و داده های سطح توانمندی کارکنان نیز از طریق پرسشنامه استاندارد گردآوری گردید؛ همچنین در این پژوهش از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت شناسایی نوع و میزان رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و توانمندسازی روانشناختی کارکنان استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سطح توانمندی کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری در تمامی ابعاد بالاتر از میانگین است و با انجام آزمون مربوطه، مقدار P-value = 0.000= rs=0.665 به دست آمد و در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد تایید شد.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: توانمندسازی، خودساماندهی، معنی دار بودن، موثر بودن، آموزش ضمن خدمت
|
 • Habibollah Zarei, Mohammad Bakhshandeh Page 1

  This article is going to deal with recognizing and ordering the ethical factors which have impacts on employees organizational commitment in Shahid Sattari Aeronautical University. So, the main question of this article is that what the working ethical factors are based on this literature and the impacts of these on the development of organizational commitment on employees. Populations of the study are employees and faculty members of Shahid Sattari Aeronautical University and simple random sampling was used. The aim of this research is descriptive and practical in which researcher used questionnaire for data collection. Having found the reliability and validity of the questionnaire, correlation test and structural equation model were used. The results of the study proved all the research questions. Based on the finding, the assumptions regarding the efficacy of working ethical factors have been confirmed. Coefficient correlation between the variables is 77/5 % which reveals a significant relation between ethical factors and organization commitment.

  Keywords: Ethics, Work ethics, Organizational commitment
 • Hamideh Bahramian, Farajollah Rahnavard Ahan Page 31
  This paper introduces methods and models to assess the success and development of information systems success and introduction of Delon and Maklin (D & M) as a model for evaluating the success of integrated information systems. The populations of this research are integrated information system users in Iran Water and Power Resources Development Company. According to Morgan 103 employees were selected by systematic sampling and the researcher-made questionnaire were distributed among them to find out the independent variables of information quality, systems and services for people and organizations mediating variables in light of the consent and desire of users. Findings indicate that the variable “quality of service " through the intermediate variable " user intent " and " user satisfaction " dependent variable " organizational impact " will be directly. Although, the variable of “quality “through an intermediary variable “user satisfaction” impacts directly on the individual dimension.
  Keywords: Information quality, service quality, system quality, satisfaction, usage, user intent, the effects of individual, organizational
 • Peyman Akhavan, Marzieh Babaiean Pour, Seyedeh Masoumeh Mirjafari Lashkajani Page 49
  Nowadays, not only business organizations, but educational organizations interested in the issue of community of practice. A community of practice is a community of individuals who carry their experiences through informal relationships. In recent years, many researchers have been working on their research into community of practice, and based on their research objectives, a set of factors to be considered as success factors of community of practice. The present study is an attempt to review the most recent studies, categorize the success factors affecting community of practice and identify the most important factors. This research focuses on universities as educational organizations those continuously facing on knowledge creation. The findings show that among success factors of community of practice, structural factors, optimizing interactions, suitable infrastructure, support tools, policies and organizational support have the greatest impacts on the success of community of practice.
  Keywords: Communities of practice, Success factors of CoPs. Knowledge creation, Educational organizations
 • Najla Hariri, Zahra Abazari, Seyedeh Zahra Routan Page 65
  Motivation is among the factors considered important by organizations, plays a major role in the performance and efficiency of the staff. On the other hand, the Islamic ethics of labor by sanctifying labor and equating it with worshipping God and Jihad gives more value to labor and encourages people to carry out their duties in the best way and with the aim of gaining God’s acceptance. Hence, this research tries to explain the relation between Islamic ethics of labor and motivation among librarians working at the libraries of the University of Tehran’s faculties. This is a survey research in which the Islamic Ethics of Labor Questionnaire (Ali, 1988) and Motivation Questionnaire (Lodahl, kejner, 1965) were used for data collection. The survey population included all librarians working at Tehran University’s faculties. Out of the 130 librarians, 113 answered the questionnaires. Based on the Pearson's correlation coefficient the data was analyzed. According to the results of data analysis, career motivation is high among librarians, (52.1), and the Islamic ethics of labor, (72.9), shows librarians have a positive view of labor and its value. The extent of Pearson’s correlation coefficient indicated a positive and significant correlation between career motivation and Islamic ethics of labor. The survey’s other findings proved that there is also a positive and significant correlation between different aspects of motivation, such as interest in the job, importance of the job, responsibility, job satisfaction, and Islamic ethics of labor. The results showed that the Islamic ethics of labor has close relation with different dimensions of motivation (except self-confidence) and that more ethical librarians have higher motivation to serve the clients.
  Keywords: Islamic ethics of labor, librarians, Motivation
 • Sohail Sarmad Saidi, Javad Faghihi Pour, Somayeh Faghihi Pour, Reza Ghorbani Page 85
  Market organizations and companies providing consulting services, industrial management organization as a pioneer in this field, should have the agility needed on the environmental dynamics. The aim of this study was to evaluate and measure the agility of the organization. Therefore, in this case 200 questionnaires were distributed randomly between experts (customers and experts). The data were analyzed by analysis of hierarchical and fuzzy logic. Results indicate that the level of importance of sub criteria such as feeling, understanding and anticipating changes - a strategic vision - Flexibility in Organization - fast and timely delivery of products are very important to the industrial management. Industrial management organization agility in all the following needs to meet the criteria and the speed was low (24%) and in competency and flexibility was moderate (50%). Generally due to the weight and agility of each criterion, total agility of Industrial Management was evaluated6/42%. This means that agility and agility of organizations come together and is recoverable. That means by a timely and appropriate action, can push organization toward agility.
  Keywords: agility, management capabilities, virtual organization, restructuring capabilities, knowledge, based organization
 • Rahmatollah Gholi Pour, Abdollah Vosoughi Naieri Page 103

  Due to the fact that the knowledge is the main engine for fortune creation in today’s world and has more effective role in national development than traditional factors such as work and capital. Advanced education, as a very important institution, is in more attention of nations and governments. That’s why selection of the students who are able to help their community in future is considered as an important subject. This issue is so important and serious that causes constant and continuous review and assessment of admissions process in our country. In a manner that the law for student assessment and admissions in universities and advanced education centers is passed by parliament and notified to relevant governmental entities to execute. In this article the new law is analyzed based on dynamic comparative policy and pentaProcedures which are qualitative method. According to the finding of this study creation required capacity take consideration of land preparation (diversity, distribution, number), enhancement in quality and quantity of balanced education and research, balanced qualitative and quantitative growth and development of science and researches, adjustment of economical and industrial development policies with national innovation policies, increasing the share of innovations based on technology in gross domestic production, effective cooperation with technology and globally scientific advanced centers, development of science, technology and innovation in order to increase national authority, supplying financial resources, development of knowledge base companies and providing job opportunities are the main principals of development of progress oriented in advanced education which seems these factors are not considered. According to other findings, common issue which is the lack of sufficient capacity in admissions system to evaluate real knowledge and ability of applicants and organized them in related majors has some aspects that one of them is the current test method. The reason that amassing and approval Policies could not define a comprehensive system in field of student admission is an incomplete policy decision making process. It means that common problem is not recognized correctly and when the problem recognition is not correct, solutions will not be compatible with the problem.

  Keywords: Higher Education, Student acceptance, Organic comparative policy
 • Seyede Maryam Khatami, Hajieh Rajabi Farjad, Hasan Chaharmahali Page 129
  The aim of this study was to assess the current status of the employee performance evaluation system in terms of content (performance indicators) and performance (evaluation methods, evaluation period, their evaluation and use of evaluation results), identify problems and bottlenecks in the performance evaluation of employees and provides more efficient model to evaluate the performance of employees. This research method is descriptive - survey and applied. The populations of the study were all employees in the sales department and after-sales service of vehicles (a total of 647 people) and by using a random sampling, 151 samples were obtained. By a questioner data collocation is run and the content validity of the questionnaire has been approved by the faculty members. Also its reliability coefficient was calculated by cronbach alpha and showed 0.97 percent. Collected Information using a descriptive and inferential statistics (paired test) were analyzed. Research findings show that in general existing and proposed condition between the performance appraisal system, and the staffs there are significant differences.
  Keywords: human resources, performance evaluation, performance management
 • Hasan Koulivand, Mohsen Zeraati, Mahdi Zaki Pour Page 149

  The main objective of this study was to determine the relationship between training on job and psychological empowerment of martyr Sattari Air University. A Descriptive correlation research is run. The population of the study were bachelor's degree holders or higher in martyr Sattari Air university staff and 77 people by random sampling were selected. Data of training personnel records and empowerment of data through the questionnaires were collected. In this study, data analysis was performed by spss software, Spearman test was used to identify the type and amount of training and relationship between psychological empowerment. The results show that the level of empowerment in martyr Sattari Air University is above the average in all aspects. The test P-value = 0.000= rs=0.665 and the main study hypothesis is confirmed by the 95% confidence level.

  Keywords: Empowerment, self determination, Meaningfulness, Impact, job training