فهرست مطالب

تحقیقات تولیدات دامی - سال سوم شماره 2 (تابستان 1393)
 • سال سوم شماره 2 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/05/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عبدالاحد شاد پرور*، فرشته کنعانی سرچشمه، نوید قوی حسین زاده، ساحره جوزی شکالگورابی صفحات 1-7
  در این تحقیق از یک مدل قطعی برای شبیه سازی برنامه های مختلف آزمون نتاج گاوهای هلشتاین ایران با هدف بررسی نتایج بکارگیری سه نوع تابع انتخاب استفاده شد. تابع هدف 1 در برگیرنده صفت تولید شیر، تابع 2 شامل تولید شیر و درصد چربی شیر و تابع 3 علاوه بر صفات تولیدی، طول عمر را نیز شامل می شد. به ازای هر کدام از توابع هدف یک شاخص انتخاب مرکب از صفات تولیدی و صفات تیپ همبسته با طول عمر تشکیل شد. صحت انتخاب در مسیرهای مختلف انتخاب بین 52 درصد تا 94 درصد متغیر بود. کمترین صحت به تابع هدف 3 تعلق داشت که به پایین بودن وراثت پذیری طول عمر نسبت داده می شود. پیشرفت ژنتیکی تابع 1، 2 و 3 به ترتیب 24/0، 24/0 و 15/0 انحراف معیار تابع هدف بود. مقایسه پاسخ اقتصادی همبسته حاصل از سه تابع هدف نشان داد هدف 1 و 2 که فاقد صفت طول عمر هستند نسبت به هدف 3 کارآیی اقتصادی کمتری دارند.
 • علی نوبخت*، باقر امیری داش آتان صفحات 9-17
  در این آزمایش اثر مقادیر مختلف تفاله لیموترش در جیره بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های بیوشیمیایی خون بوقلمون های گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد 96 قطعه بوقلمون گوشتی نژاد برنز از سن 16 تا 26 هفتگی در 4 تیمار، 4 تکرار و 6 قطعه بوقلمون در هر تکرار در قالب یک طرح کاملا تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. تفاله خشک لیموترش دارای 23/8 درصد پروتئین خام، 30/28 درصد الیاف خام، 61/0 درصد کلسیم، 33/0 درصد فسفر و 1400 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم بود که به مقدار صفر، 2، 4 و 6 درصد به جیره تیمارها اضافه شد. بیشترین مقدار خوراک مصرفی روزانه (29/148 گرم)، بیشترین افزایش وزن روزانه (86/47 گرم)، بهترین ضریب تبدیل خوراک (09/3) با استفاده از 6 درصد تفاله در جیره مشاهده شد، ولی تفاوت های مشاهده شده بین تیمارهای آزمایشی معنی دار نبود (05/0P>). استفاده از سطوح افزایشی تفاله لیموترش در مقایسه با شاهد باعث کاهش مقدار چربی بطنی لاشه شد به طوریکه کمترین مقدار آن (48/1 درصد) با استفاده از 6 درصد تفاله بدست آمد (05/0P<). غلظت LDL در شاهد (53/75 میلی گرم در دسی لیتر) بیشتر از تیمارها بود (05/0P<) و بین تیمارهای لیموترش تفاوتی وجود نداشت (05/0P>). سایر موارد اندازه گیری شده تحت تاثیر مصرف پودر خشک لیموترش قرار نگرفتند (05/0P>). بنابراین در بوقلمون های گوشتی از سن 16 تا 26 هفتگی استفاده از تفاله لیموترش تا سطح 6 درصد جیره، بدون اینکه اثرات سوئی بر عملکرد داشته باشد، موجب کاهش چربی بطنی لاشه و LDL خون می شود.
 • حسین مروج*، فرزانه ستاری نجف آبادی، ابوالفضل زالی صفحات 19-27
  این تحقیق به منظور تعیین ارزش غذایی ویناس (پساب حاصل از فرآیند قندگیری ملاس) و اثر آن بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغ تخم گذار تجاری سویه های لاین W-36 در فاز دوم تخم گذاری و در سن 70 هفتگی انجام گرفت. آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 216 قطعه مرغ تخم گذار در 6 تیمار، 6 تکرار و 6 قطعه مرغ در هر تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل شش سطح ویناس (صفر، 3، 6، 9، 12 و 15 درصد) به مدت سه ماه تغذیه شدند. اندازه گیری فراسنجه های مورد مطالعه شامل مصرف خوراک روزانه، درصد تخم گذاری، ضریب تبدیل غذایی، وزن تخم مرغ، توده تخم مرغ تولیدی به صورت روزانه، و رطوبت مدفوع، واحد هاو، وزن مخصوص، ضخامت پوسته، شاخص شکل تخم مرغ، وزن پوسته در واحد سطح، به صورت ماهیانه بود. بیشترین میزان خوراک مصرفی در جیره حاوی 15 درصد ویناس (84/108 گرم) مشاهده شد (05/0P<). بالاترین سطح ویناس در جیره ها، کمترین میانگین درصد تخم گذاری (52/42) و توده تخم مرغ تولیدی (36/27 درصد) را نشان داد (05/0P<). بیشترین ضخامت پوسته (mm 65/0) و میانگین واحد هاو (15/93) به ترتیب در سطح 6 و 15 درصد ویناس مشاهده شد (05/0P<). افزایش ویناس تا سطح 9 درصد در جیره ها، منجر به کاهش قیمت تمام شده در جیره ها شد. به طور کلی به نظر می رسد امکان مصرف 9 درصد ویناس در خوراک مرغ های تخم گذار بدون تاثیر منفی بر عملکرد تولیدی وجود داشته، که می توان در هزینه خوراک و در نهایت تولید صرفه جویی کرد.
 • سید محمد حسینی*، محسن آملی، سید جلال مدرسی صفحات 29-38
  در آزمایشی اثر سطوح مختلف تفاله دانه انار بر صفات عملکردی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. تفاله در سطوح صفر، 1، 2، 3، 4، 5 و 6 درصد در دان مصرفی از 42-1 روزگی اضافه شد. تعداد 280 قطعه جوجه نر راس یکروزه در 7 تیمار با 4 تکرار شامل 10 جوجه در قفس های آزمایشی تقسیم شدند. در انتهای دوره آزمایش و پس از پوست کنی و جدا کردن محتویات بطنی، وزن لاشه و درصد وزنی اندام های داخلی خوراکی و غیر خوراکی (وزن لاشه/وزن اندام) مشخص شد. در 42 روزگی، غلظت تری گلیسرید، کلسترول، LDL و HDL سرم خون دو پرنده از هر تکرار تعیین شد. مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک، وزن لاشه، درصد وزنی اندام های داخلی غیرخوراکی، عملکرد رشد (صفات مربوط به لاشه) غلظت تری گلیسرید، کلسترول و LDL سرم خون بین تیمارها تفاوت معنی داری را نشان نداد (05/0P>). درصد وزنی سنگدان در تیمار 5 درصد تفاله دانه انار (82/1) بیشتر از شاهد (55/1) بود (05/0P<). غلظت HDL در سرم تیمار 6 درصد تفاله دانه انار (mM 63/2) از شاهد (mM 2) بیشتر بود (05/0P<). بر اساس نتایج بدست آمده چون افزودن تفاله دانه انار بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی تاثیر معنی داری نداشت، بنابراین از این ضایعات بخصوص در مناطق قابل دسترس تا سطح 6 درصد در جیره طیور گوشتی می توان بخوبی استفاده نمود.
 • کامران طاهرپور*، شکوه اسدی فیروزآبادی صفحات 39-50
  به منظور مقایسه اثرات پونه کوهی، شوید و پری بیوتیک مانان بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های هماتولوژی و بیوشیمی خونی از 200 قطعه جوجه یکروزه استفاده شد. جوجه ها به 20 گروه 10 قطعه ای تقسیم شدند و هر 4 گروه برای یک تیمار در نظر گرفته شد. تیمارهای آزمایش شامل جیره پایه بدون ماده افزودنی (جیره کنترل) و یا جیره پایه حاوی 1 درصد پونه، 1 درصد شوید، مخلوط 5/0 درصد پونه + 5/0 درصد شوید و یا سطح تجاری پر ی بیوتیک مانان بودند. برای اندازه گیری فراسنجه های سلولی (تعداد گلبول های قرمز و سفید، هماتوکریت و هموگلوبین) و شیمیایی (پروتئین، تری گلیسرید، کلسترول تام، HDL-C و LDL-C) خون در 42 روزگی، نمونه های خون از 2 پرنده از هر تکرار گرفته شد. افزایش وزن و خوراک مصرفی اندازه گیری شد و در آخر دوره، 2 پرنده از هر تکرار برای تعیین صفات لاشه کشتار شدند. نتایج نشان داد که افزایش وزن و ضریب تبدیل کل دوره در تیمار مخلوط پونه و شوید (به ترتیب g 9/2150 و 77/1) و پری بیوتیک (به ترتیب g 3/2169 و 77/1) بهتر از تیمار شاهد (به ترتیب g 6/1922 و 94/1) بود (05/0> P). میزان تری گلیسرید و کلسترول سرم در تیمار پونه (به ترتیب mg/dL 62/78 و 6/106)، مخلوط پونه و شوید (به ترتیب mg/dL 75/72 و 1/104) و پری بیوتیک (به ترتیب mg/dL 37/80 و 5/105) کمتر از شاهد بود (05/0>P). این مطالعه نشان داد که افزودن مخلوط پونه و شوید به جیره جوجه های گوشتی سبب بهبود عملکرد و کاهش لیپیدهای سرم شود و از این نظر قابل مقایسه با پری بیوتیک بود.
 • محمد یگانه پرست*، جلال سالاری، فاطمه صاحبی اعلا، مجید کلانتر نیستانکی صفحات 51-60
  آزمایشی به منظور بررسی اثرات استفاده از کلریدآمونیوم (NH4Cl) و کلریدپتاسیم (KCl) صنعتی در جیره دوره رشد (22 تا 42 روزگی) جوجه های گوشتی نر در شرایط تنش گرمایی تابستان استان قم (دمای 23 تا 41 درجه سانتی گراد) انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار و 19 قطعه جوجه گوشتی نر در هر تکرار اجرا شد. جوجه ها به مدت 21 روز در شرایط یکسان پرورش داده شدند و سپس به قفس های آزمایش منتقل شدند. تیمارها شامل شاهد بدون مکمل و سطوح 6/0 (6/0KCl)، 7/0 (7/0KCl)، 8/0 (8/0KCl) و 9/0 (9/0KCl) درصد KCl صنعتی و 3/0 (3/0NH4Cl)، 4/0 (4/0NH4Cl)، 5/0 (5/0NH4Cl)، 6/0 (6/0NH4Cl) و 7/0 (7/0NH4Cl) درصد NH4Cl صنعتی بودند. نتایج نشان داد افزایش وزن در تیمارهای 9/0KCl (g 8/1330) و 7/0NH4Cl (g 6/1306) بیشتر از شاهد (g 1187) بود (05/0P<). ضریب تبدیل غذایی تیمار 6/0NH4Cl (57/1) کمتر از شاهد(78/1) بود (05/0P<). میزان هموگلوبین شاهد (19/10) کمتر از تیمارهای 8/0KCl (g/dl 46/11) و 9/0KCl (g/dl 83/11) و 7/0NH4Cl (g/dl 36/11) بود (05/0P<). بیشترین درصد هماتوکریت در تیمارهای 6/0KCl (19/34)، 8/0KCl (95/34) و 9/0KCl (99/34) مشاهده شد (05/0P<). تیتر آنتی بادی ضد نیوکاسل در روز 32 پرورش در تیمار 9/0KCl (35/2) بیشتر از شاهد (37/1) بود (05/0P<). نتایج نشان داد که افزودن الکترولیت ها باعث کاهش اثرات منفی تنش گرمایی می شود و مقدار 8/0 و 9/0 درصد KCl بهترین نتایج را نشان دادند.
 • اردشیر محیط*، پری روستا، محمد روستایی علی مهر صفحات 61-68
  به منظور مطالعه ی اثر آنتی بیوتیک های مختلف روی کیفیت اسپرم قوچ، یک آزمایش فاکتوریل23 در قالب بلوک های کامل تصادفی با 2 بلوک و 4 مشاهده در هر واحد آزمایشی انجام شد. عوامل شامل سه آنتی بیوتیک لینکو مایسین (L)، جنتامایسین (G) و آمپی سیلین (A) بودند که هر یک در دو سطح صفر و به ترتیب 5، 10 و g/mlμ 5/2 رقیق کننده مورد استفاده قرار گرفتند، رقیق کننده بر پایه تریس به عنوان بلوک اول و رقیق کننده شیر پس چرخ به عنوان بلوک دوم در نظرگرفته شد. منی از 4 راس قوچ در 8 نوبت جمع آوری شد. در هر نوبت نمونه ها تجمیع و به هشت قسمت مساوی تقسیم شدند. به هر قسمت، رقیق کننده ی متفاوت از نظر سطوح آنتی بیوتیک افزوده شد. نمونه ها با سرعت °c/min25/0 تا c° 5 سرد شدند و تا 72 ساعت در همین دما ذخیره شدند. ارزیابی اسپرم در زمان های صفر، 24، 48 و 72 ساعت بعد از ذخیره-سازی انجام شد. اثر متقابل آنتی بیوتیک ها بر درصد تحرک پیش رونده، سلامتی غشا پلاسمایی و زنده مانی اسپرم معنی دار بود (05/0>P). پس از 24، 48 و 72 ساعت ذخیره سازی، درصد تحرک پیش رونده (19/78%، 26/66% و 52/54%)، سلامتی غشا پلاسمایی (12/85%، 12/75% و 62/62%) و زنده مانی اسپرم (12/86%، 38/78% و 62/70%) در تیمار 10 l0 g0a (لینکومایسین در سطح g/mlμ 10 رقیق کننده) به طور معنی داری از سایر تیمار ها بجز تیمار 0 l5 g0a (جنتامایسین در سطح g/mlμ 5) بیشتر بود (05/0>P). هر چند در زمان صفر، تیمار 10 l0 g0a بطور معنی داری از نظر خصوصیات مورد بررسی نسبت به تیمار 0 l5 g0a برتری داشت. از این تحقیق استنتاج می شود که استفاده از لینکومایسین در سطح g/mlμ 10 رقیق-کننده، بیشترین اثر را در حفظ کیفیت اسپرم در دمای 5 درجه سانتی گراد داشته است.
|
 • F. Kanani Sarcheshmeh, A. Shadparvar*, N. Ghavi Hossein, Zadeh, S. Joezy Shakalgorabi Pages 1-7
  In the current study, a deterministic model was used to simulate various progeny test programs of Iranian Holstein in order to investigate the results of application of three different breeding goal functions. The goal 1 consisted only milk production, the goal 2 included milk and fat percentage and the goal consisted herd life inaddition of production traits. Per each goal function a selection index was established using production and type traits correlated with herd life. Selection accuracy in various selection paths varied from 52% to 94% with the lowest one belonging to goal 3 due to lower heritability for herd life. Genetic gain was 0.24, 0.24 and 0.15 time of breeding goal standard deviation for the goal 1, 2 and 3, respectively. Comparison of correlated economic response from three breeding goals showed that the goal 1 and 2, lacking herd life, had lower economic efficiency relative to goal 3.
  Keywords: Progeny test, Breeding goal function, Production traits, Herd life
 • A. Nobakht, B. Amiri Dashatan Pages 9-17
  In this experiment the effect of different amounts of lemon pulp in diet on performance, carcass traits and blood biochemical parameters of meat type turkeys was evaluated. A total of 96 bronze meat type turkeys from 16 to 26 weeks in 4 treatments and 4 replicates (6 birds per replicate) in a completely randomized design were used. Dried lemon pulp contained 8.23% (CP), 28.30% (CF), 0.61% (CA), 33% (P) and 1400 kcal/kg (ME). The amounts of lemon pulp were 0, 2, 4 and 6% in experimental groups. The highest amounts of daily feed intake (148.29 g), daily weight gain (47.86 g) and the best feed conversion ratio (3.09) were observed by using 6% Lemon pulp in diet, but had no observed any significant difference between treatments (P>0.05). Using increasing levels of lemon pulp in contrast to control group, decreased the amount of abdominal fat, so the lowest amount (1.48%) was obtained by using 6% lemon pulp (P<0.05). The amount of LDL (75.53 mg/dL) was higher the experimental groups (P<0.05), but they had no difference between experimental groups (P>0.05). Other evaluated parameters did not affect by using lemon pulp (P>0.05). The overall results indicated that in meat type turkeys from 16 to 26 weeks, using lemon pulp up to 6% of diets, without having any adverse effects on performance, decreased the amounts of abdominal fat and blood LDL.
  Keywords: Meat type turkey, Lemon pulp, Carcass traits, Performance, Blood parameters
 • F. Sattari Najafabadi, H. Moravej*, A. Zali Pages 19-27
  This study was conducted to determine the nutritve value of Vinasse (process wastewater from sugar molasses) in the diet and its effect on performance and egg quality of commercial laying hens (Hy Line W-36 strains) In the second phase of laying At the age of 70 weeks were performed. Experiment in a completely randomized design with 6 treatments and 6 replicates with 6 hens in each replicate was conducted.The experimental treatments was consisted of six levels of Vinasse (0, 3, 6, 9, 12 and 15 percent) respectively was feed during a three months.In order to mesuring parameters studied included daily feed intake, hen day egg production, feed conversion ratio, egg weight, egg mass, in daily and excreta moisture, haugh unit, egg specific gravity, shell thickness, shell weight in unit surface, shape index, monthly, respectively. The highest level of feed intake was showed in the diet containing 15% Vinasse (108.84 g) than control diet (P<0.05). The highest levels of vinasse in diet was showed the lowest average of hen day egg production and egg mass (respectively 42.52, 27.36%; P <0.05). The highest of shell thickness (0.65 mm) and average of haugh unit (93.15) were observed in 6% and 15% vinasse, respectively(P <0/05). Vinasse increased to 9% in the diet, the diet will lead to cost reductions. Finally it seems that using of 9% of Vinasse in diet of laying hens can be economical for least cost of diet without negative significantly effect on performance.
  Keywords: Vinasse, laying hens, egg quality, haugh unit
 • S. M. Hosseini*, M. Amoli, S. J. Modaresi Pages 29-38
  In a study the effect of different levels of Pomegranate seed pulp (PSP) on performance traits and some blood parameters of broilers were determined. Pomegranate seed pulp was used in 0, 1, 2,, , 5 and 6 % of feed from days 1 to 42. Two hundreds and eighty one day old Ross male broilers with a completely randomized design were assigned to 7 treatments, with 4 replicates of 10 birds each. In the end of experimental period, after skin removal, carcass weight, edible and inedible internal organs weights were measured. On day 42, two birds from each replicate were killed and blood samples for determining triglyceride, cholesterol, LDL and HDL concentrations were obtained. The results showed that there were no significant differences between treatments on feed intake, weight gain and feed conversion ratio (FCR), carcass weight, edible and inedible internal organs. Also, there were no significant differences between treatments for triglyceride, cholesterol and LDL (P>0.05). The weight percentage of gizzard for treatment having 5 PSP % (2.63 mM) showed to be significantly different from that of the control (2 mM) (P<0.05). Based on the results obtained addition of Pomegranate seed pulp to diet had no significant effect on performance traits of broilers; therefore, this byproduct, particularly where available, can be used up to 6 % in broiler's diet.
  Keywords: Pomegranate seed pulp, Broiler, Performance traits, Blood parameters
 • Sh. Asadi Firoozabadi, K. Taherpour* Pages 39-50
  A total of 200 one-day-old broiler chicks were used to compare the effects of Mentha mozaffarianii Jamzad, dill (Anethum graveolens) and prebiotic (mannan-oligosaccharide) on performance, slaughter traits and blood hematological and biochemical parameters. The broilers were divided into 20 groups of 10 chicks and four groups were assigned to each treatment. The experimental treatments consisted of basal diet with no additives (control diet) and basal diet containing 1 % oregano, 1 % dill, mixture of 0.5 % oregano and 0.5 % dill or commercial level of prebiotic. At 42 days, blood samples were taken from 2 birds per replicate to measure blood cell parameters (red and white blood cell count, hematocrit and hemoglobin) and chemical parameters (protein, triglyceride, total cholesterol, HDL-C and LDL-C). Body weight gain and feed intake were measured and two birds per replicate were slaughtered for determination of carcass traits at the end of trial. The results showed that body weight gain and feed conversion of treatments mixture of oregano and dill (2150.9 g and 1.77, respectively) and prebiotic (2169.3 g and 1.77, respectively) was better than control treatment (1922.6 g and 1.96, respectively) during the whole experimental period (P<0.05). Serum triglycerides and cholesterol levels in treatments oregano (78.62 and 106.6 mg/dL, respectively), mixture of oregano and dill 72.75 and 104.1 mg/dL, respectively) and prebiotic (80.37 and 105.5 mg/dL, respectively) were lower compared with control treatment (P<0.05). This study showed that the inclusion of mixture of oregano and dill to the broiler diet improve broiler’s performance and decrease serum lipids, which were comparative to the prebiotic supplementation.
  Keywords: Blood parameters, Prebiotic, Oregano, Broiler, Dill, Performance
 • J. Salary, M. Yeganeparast*, F. Sahebi Ala, M. Kalantar Nistanaki Pages 51-60
  A study was conducted to investigate the effect of industrial potassium chloride (NH4Cl) and ammonium chloride (KCl) inclusion in grower male broiler chicken diets (22 to 42 d) under heat stress of summer (23 to 41°C) in Qom province. Experiment was performed as completely randomized design with 10 treatments and 4 replicates of 8 chickens in each. Chickens were raised in controlled condition during 21 days and transferred to experimental cages. Treatments were consisted of control without supplementation or the levels of 0.6 (KCl0.6), 0.7 (KCl0.7), 0.8 (KCl0.8) and 0.9 (KCl0.9) from industrial KCl and 0.3 (NH4Cl0.3), 0.4 (N 4Cl0.4), 0.5 (NH4Cl0.5), 0.6 (NH4Cl0.6) and 0.7 (NH4Cl0.7) from industrial NH4Cl. The results showed that weight gain of treatments KCl0.9 (1330.8 g) and NH4Cl0.7 (1306.6 g) was greater than control (1187 g) (P < 0.05). Feed conversion ratio of treatment NH4Cl0.6 (1.57) was lower than control (1.78) (P < 0.05). Hemoglobin of control (10.19 g/dl) was lower than treatments KCl0.8 (11.46 g/dl), KCl0.9 (11.83 g/dl) and NH4Cl0.7 (11.36 g/dl) (P < 0.05). The greatest hematocrit percentage was observed in treatments KCl0.6 (34.19), KCl0.8 (34.95) and KCl0.9 (34.19) (P < 0.05). Antibody titer against Newcastle disease in KCl0.9 (2.35) was greater than control (1.37) (P < 0.05). The results showed that the addition of electrolytes in diets resulted in reduce negative effects of heat stress and amounts of 0.8 and 0.9 % KCl lead to best results.
  Keywords: Heat stress, Broiler, Ammonium chloride, potassium chloride
 • P. Rousta, A. Mohit *, M. Roostaei, Ali Mehr Pages 61-68
  Experiment was conducted to study the effect of different antibiotics on sperm quality of ram by a completely randomized block design using 23 factorial arrangement with 2 block and 4 observations in each experimental units. Factors include three antibiotics named Gentamycin (G), Lincomycin (L) and Ampicillin (A) that were used at two different levels including zero and, respectively 5, 10 and 2.5 μg / ml of diluents. Tris-based and skimmed milk-based diluents were considered as block1 and block2 respectively. Semen was collected from four rams in 8 times. Samples were aggregated and divided into eight equal parts. The different levels of antibiotics were added to each part. Samples temperature was reduced at a rate of 0.25° C/min t 5° C and was stored at this temperature for 72 hours. Sperms evaluations were performed at 0, 24, 48 and 72 h after storage. The interactions between antibiotics on the progressive mobility, plasma membrane integrity and viability of sperm were significant (P<0.05).After 0,24,48 and 72h of storage, progressive motility(78.19, 66.26% and 54.52%), plasma membrane integrity(85.12%,75.12% and 62.62%) and viability of sperm(86.12% 78.38% and 70.62%) in a0g0l10 (Lincomycin 10μg / ml of diluents) were significantly (P<0.05) higher than other treatments except a0g5l0 (Gentamycin 5μg / ml of diluents) at 24, 48 and 72 h after storage. However the characteristics of a0g0l10were significantly higher than a0g5l0 at time zero. From this study we concluded that using Lincomycin 10μg / ml had the most effect on quality of spermatozoa during storage at 5° C.
  Keywords: Antibiotics, Spermatozoa, Ram, Storage