فهرست مطالب

ارمغان دانش - سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 91، آبان 1393)
 • سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 91، آبان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/08/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهه صحرا گرد، طاهره سیاهپور، شاپور عنبری* صفحه 654
  زمینه و هدف
  تیامین نقش مهمی را به عنوان کوآنزیم در سوخت و ساز انرژی و حفظ عملکرد سلول های عصبی ایفا می کند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت تیامین پیرو فسفات بر توان هوازی و بی هوازی در دختران فوتبالیست بود.
  روش بررسی
  این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور و متقاطع بر روی 20 دختر جوان فوتبالیست شهرستان نی ریز انجام شد. آزمودنی ها بعد از قرار گرفتن در گروه مکمل و دارونما به ترتیب به مدت یک هفته مکمل تیامین و دارونما را مصرف کردند، که روزانه در دو نوبت 8 صبح و 4 عصر به میزان 100 میلی گرم در هر نوبت مکمل یا دارونما دریافت کردند. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه با اندازهگیری تکراری تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  افزایش معنی داری در میزان حداکثر اکسیژن مصرفی(2/70± 47/65) و مسافت و زمان پیموده(0/68± 16/21) شده تا پایان فعالیت در گروه مکمل نسبت به گروه دارونما مشاهده شد (P<0/016). میانگین و انحراف معیار اوج توان بی هوازی، میانگین توان بی هوازی و شاخص خستگی در گروه مکمل به ترتیب 75/02± 490/95، 86/41± 385/48، 12/05± 29/64 به دست آمد و اختلاف معنی داری بین اوج توان بی هوازی، میانگین توان بی هوازی و شاخص خستگی بین گروه ها مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  مصرف مکمل تیامین در دختران فوتبالیست می تواند توان بی هوازی را بهبود بخشیده، خستگی را کاهش و مصرف اکسیژن را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: تیامین پیروفسفات، توان بی هوازی، حداکثر اکسیژن مصرفی، شاخص خستگی
 • محمد رجایی اصفهانی، مسعود حفیظی*، کبری نوریان صفحه 662
  زمینه و هدف
  عفونت های ادراری یکی از شایع ترین عوارضی است که افراد مبتلا به ضایعات نخاعی تجربه می کنند. چند میکروبی بودن عفونت ادراری در این بیماران و مقاومت های دارویی ایجاد شده، احساس نیاز به جایگزین مناسب دارو برای رفع عفونت های را ایجاد می کند، لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مصرف آبمیوه زغال اخته بر روی میزان باکتریوری و پیوری بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی با مثانه نروژنیک بود.
  روش بررسی
  این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور و کنترل شده تصادفی بر روی 60 بیمار ضایعه نخاعی که به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند، انجام شد. قبل از مداخله، از بیماران هر دو گروه آزمایش کامل و کشت ادرار به عمل آمد. گروه آزمون، 250 تا 300 میلی لیتر شربت زغال اخته رقیق شده30 درصد به مدت دو هفته مصرف کردند. گروه کنترل هم حجم شربت، شربت دارو نما استفاده کردند. بعد از دو هفته از هر دو گروه، آزمایش کامل و کشت ادرار به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای اسکویر و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بعد از انجام مداخله، از نظر تغییرات میزان pH ادراری در دو گروه کنترل و آزمون، نسبت به قبل از مداخله تفاوت معنی داری دیده نشد(P<0.05). میزان پیوری و باکتریوری ادراری در گروه آزمون نسبت به قبل از مداخله تفاوت معنی داری دیده شد(P<0.05). در مقایسه قبل و بعد از مداخله، تعداد کلونی باکتری رشد کرده به گروه آزمون، کاهش یافته بود.
  نتیجه گیری
  مصرف کوتاه مدت آب میوه زغال اخته در مبتلایان به ضایعات نخاعی با فیلتراسیون گلومرولی طبیعی، مخصوصا در شرایطی که سوند ماندگار ادراری یا سیستم تخلیه دایمی ادراری ندارند، سبب کاهش پیوری و باکتریوری می شود.
  کلیدواژگان: ضایعات نخاعی، عفونت ادراری، زغال اخته، پیوری، باکتریوری
 • فرهاد مرادی*، اکرم عیدی، پژمان مرتضوی، سیدعلی حائری روحانی، شهاب الدین صافی صفحه 675
  مقدمه و هدف
  منیزیم نقش مهمی در ساختار و متابولیسم سلولی دارد. در این تحقیق اثرات آنتی اکسیدانی سولفات منیزیم در مقابل استرس اکسیداتیو کبدی ناشی از تتراکلریدکربن مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 36 سر موش صحرایی نر بالغ به 4 گروه 9 تایی شامل؛ کنترل، مسموم با تتراکلرید کربن، حیوانات سالم دریافت کننده سولفات منیزیم و حیوانات تیمار شده با دوز0/15 گرم بر کیلوگرم سولفات منیزیم که با تزریق درون صفاقی تتراکلرید کربن مسموم شده بودند، تقسیم شدند. در پایان دوره آزمایش، حیوانات با دی اتیل اتر بی هوش و خون گیری از سیاهرگ ژگولار انجام گرفت. سپس پارامتر های بیو شیمیایی از قبیل؛ آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، گاماگلوتامیل ترانسفراز و هم چنین آنزیم سوپراکسید دیسموتاز حاصل از هموژنایز بافتی مورد سنجش آنزیمی قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست توکی تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد در گروه مسموم شده با تتراکلریدکربن، میزان آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، گاما گلوتامیل ترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز افزایش معنی دار و میزان آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز کاهش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل سالم را نشان داده است(p<0.05). در گروه تیمار باسولفات منیزیم و با دوز 0/15 گرم بر کیلوگرم وزن بدن میزان آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، گاما گلوتامیل ترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز کاهش معنی دار و میزان آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز افزایش معنی داری را نسبت به گروه کنترل مسموم نشان داده است(p<0.05).
  نتیجه گیری
  سولفات منیزیم با دارا بودن خاصیت آنتی اکسیدانی اثرات اکسیداتیو کبدی ناشی از تتراکلرید کربن را بهبود بخشیده است.
  کلیدواژگان: سولفات منیزیم، آنتی اکسیدانی، استرس اکسیداتیو، کبد، موش صحرایی
 • رحیم احمدی، نوشین امینی*، اصغر قاسمی، اصغر سیف صفحه 685
  زمینه و هدف
  بر اساس مطالعه ها، مشتقات آمفتامینی می توانند محور هیپوتالاموس هیپوفیز تیروئید را تحت تاثیر قرار دهند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات شیشه بر محور هیپوتالاموس هیپوفیز تیروئید در موش های صحرایی نر بود.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی آزمایشگاهی 25 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 5 گروه مساوی، شاهد، دریافت کننده نرمال سالین و دریافت کننده دوزهای 2، 4 و 6 میلی گرم بر کیلوگرم شیشه، تقسیم بندی شدند. تزریق به صورت درون صفاقی هفته ای یک بار و به مدت 6 هفته انجام گرفت. نمونه خون از طریق خون گیری از قلب تهیه شد و پس از تهیه سرم، میزان هورمون های T3، T4 و TSH به وسیله روش الفا اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  سطوح سرمی T3 و T4 در گروه دریافت کننده دوز 2 میلی گرم بر کیلوگرم شیشه نسبت به گروه شاهد، تغییر معنی داری نداشت. سطوح سرمی T3 و T4 در موش های دریافت کننده دوزهای 4 و 6 میلی گرم بر کیلوگرم شیشه نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری را نشان داد(به ترتیب P<0.05 وP<0.001). سطح سرمی TSH در گروه های دریافت کننده ی دوزهای 2، 4 و 6 میلی گرم بر کیلوگرم شیشه نیز نسبت به گروه شاهد دچار افزایش معنی دار شد(P<0.001).
  نتیجه گیری
  تزریق شیشه می تواند سبب افزایش فعالیت غده ی تیروئید از طریق تاثیر بر محور هیپوفیز تیرویید شده و موجب افزایش سطح سرمی T3، T4 و TSH گردد.
  کلیدواژگان: شیشه، T3، T4، TSH، موش صحرایی
 • مجتبی انوری نژاد، عزیز ژاپونی، نورالدین رفعت پور، ابراهیم علیپور، پژمان عباسی، مانلی امین شهیدی، جلال مردانه* صفحه 694
  زمینه و هدف
  به دلیل ظهور سویه های پسودوموناس آئروژینوزا مقاوم به چنددارو، درمان افراد آلوده به این باکتری مشکل است. هدف از این مطالعه الگوی حساسیت میکروبی و اپیدمیولوژی مولکولی پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران سوختگی بود.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی بر روی 270 سویه پسودوموناس آئروژینوزا جداشده از زخم بیماران سوختگی انجام گرفت. شناسایی سویه های تولیدکننده آنزیم متالوبتالاکتاماز با استفاده از روش E-test انجام شد. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های متالوبتالاکتاماز مثبت به روش دیسک دیفیوژن نسبت به 11 آنتی بیوتیک بررسی شد. ارتباطات ژنیتکی و اپیدمیولوژی سویه ها به وسیله روش پالس فیلد ژل الکتروفورز انجام شد.
  یافته ها
  شصت ایزوله (22/2 درصد) به ایمی پنم و مروپنم مقاوم و تولیدکننده آنزیم متالوبتالاکتاماز بودند، که10 الگوی آنتی بیوتیکی در میان آنها مشاهده گردید و به 5 مورد از آنتی بیوتیک های مورد بررسی کاملا مقاوم بودند. میزان حساسیت به سفتازیدیم، آمیکاسین و سیپروفلوکساسین به ترتیب 23/3 درصد، 6/7 درصد و 1/7 درصد بود. بر اساس نتایج پالس فیلد ژل الکتروفورز و تجزیه و تحلیل باندهای به دست آمده از ژنوم پسودوموناس آئروژینوزا، اغلب سویه ها(71/6 درصد) بیش از 80 درصد شباهت نشان دادند.
  نتیجه گیری
  هیچ یک از آنتی بیوتیک های مورد آزمایش جهت تجویز مناسب به نظر نمی رسند. پالسوتایپ های حاصل از پالس فیلد ژل الکتروفورز نشان دادند که تیپ های خاصی از پسودوموناس آئروژینوزا در بخش سوختگی بیمارستان شایع هستند و بیماران را درگیر می کنند.
  کلیدواژگان: بیماران سوختگی، عفونت های بیمارستانی، پسودوموناس آئروژینوزا، آنزیم متالوبتالاکتاماز، پالس فیلد ژل الکتروفورز
 • زینب حسینی مهریان، محسن نغماچی*، فاطمه زیرک فرد، علیرضا رایگان شیرازی نژاد، سهیلا رضایی، سمانه یوسفی، بهناز حسینی مهریان صفحه 707
  زمینه و هدف
  با توجه به احتمال بروز عفونت های خطرناک در بیماران، منابع آب یونیت های دندانپزشکی از نظر آلودگی میکروبی مورد توجه هستند. هدف از این مطالعه ارزیابی وجود میکروارگانیسم های بیماری زا در آب یونیت های دندانپزشکی شهر یاسوج بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 120 نمونه آب از پوار و توربین(قبل و بعد از فلاشینگ) در 5 یونیت دندانپزشکی و دو نمونه آب شهری به عنوان کنترل گرفته شد. نمونه گیری در اولین روز هفته و وسط هفته قبل از شروع کار انجام گرفت. سپس جهت بررسی تاثیر فلاشینگ(پاشیدن آب) با انجام این عمل نمونه برداری صورت گرفت. بخشی از نمونه بر روی محیط نوترینت آگار جهت شمارش و قسمتی از نمونه ها بر روی محیط کشت ائوزین متیلن بلو و بلاد آگار کشت داده شد. شناسایی باکتری ها به وسیله تست های بیوشیمیایی انجام گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین کل شمارش در اول هفته در پوار قبل از فلاشینگ و بعد از فلاشینگ به ترتیب 5360 و1040 کلنی در هر میلی لیتر بود، هم چنین این میانگین در توربین قبل از فلاشینگ 2800 و بعد از فلاشینگ1020 کلنی در هر میلی لیتر بود. میانگین کل شمارش در وسط هفته در پوار قبل از فلاشینگ3220 و بعداز فلاشینگ1772 کلنی در هر میلی لیتر بود، بیشترین میزان آلودگی در آب قبل از فلاشینگ وجود داشت. نمونه های قبل و بعد از فلاشینگ آلوده به استرپتوکوک، دیپلوکوک، باسیل گرم مثبت، مخمر، استافیلوکوکوس، سودوموناس، پروتئوس و کلبسیلا بودند.
  نتیجه گیری
  میزان آلودگی آب یونیت ها بالا بود و پس از فلاشینگ آلودگی کاهش یافت. بنابراین فلاشینگ همراه با استریلیزاسیون یونیت، بهترین روش برای کنترل میزان آلودگی آب یونیت دندانپزشکی است.
  کلیدواژگان: یونیت دندانپزشکی، آلودگی، فلاشینک
 • فرهاد دریانوش*، محمد شرافتی مقدم، راحله بناکار، حامد علی زاده پهلوانی صفحه 717
  زمینه و هدف
  هورمون واسپین، آدیپوکین جدیدی از بافت چربی می باشد که تغییرات متابولیکی ناشی از آن تاثیر مهمی بر بافت چربی، عضله، کبد و التهاب دارد. هدف از این پژوهش تاثیر دو نوع برنامه هوازی و بی هوازی بر تغییرات سطوح پلاسمایی هورمون واسپین در موش های ماده نژاد اسپراگوداولی است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 55 سر موش انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه تجربی (هوازی و بی هوازی) و گروه پیش آزمون تقسیم شدند. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت هشت هفته به فعالیت هوازی و بی هوازی پرداختند. از 15 سر موش برای اندازه گیری پیش آزمون در ابتدای پژوهش و از 40 سر برای اندازه گیری پس آزمون در انتهای پژوهش نمونه خونی گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی همبسته و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد به دنبال هشت هفته تمرین های هوازی و بی هوازی، تفاوت معنی داری در سطوح واسپین رخ داد (p=0/0001). از طرف دیگر، تفاوت معنی داری بین میزان سطوح پلاسمایی واسپین در گروه های تمرین هوازی و بی هوازی مشاهده نشد(p=0/47).
  نتیجه گیری
  با توجه به کاهش هورمون واسپین به نظر می رسد تغییرات سطوح واسپین تحت تاثیر نوع فعالیت ورزشی قرار ندارد و با توجه به اهمیت کاهش واسپین در پیشگیری از بیماری های مرتبط با اختلالات متابولیکی، هر دو نوع برنامه های ورزشی (هوازی و بی هوازی) را می توان به عنوان یک عامل پیشگیری مهم برای بیماری های مختلف توصیه کرد.
  کلیدواژگان: آدیپوکین، فعالیت هوازی، فعالیت بی هوازی، واسپین
 • وحید آیین*، محمد کارگر، عباس دوستی، محسن غلامی صفحه 727
  زمینه و هدف
  تیپ های بیماری زایی مهاجم اشریشیاکلی به سلول های اپیتلیال روده حمله نموده و سبب تخریب و مرگ سلول ها و هم چنین اسهال خونی می شوند. هدف از این مطالعه، شناسایی تیپ بیماری زایی اشریشیاکلی مهاجم با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلی مراز در کودکان مبتلا به اسهال شهر یاسوج بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی توصیفی بر روی 200 نمونه مدفوع اسهالی جمع آوری شده از کودکان شهرستان یاسوج انجام شد. پس از تشخیص اولیه باکتری اشریشیاکلی با استفاده از کشت و روش های بیوشیمیایی، تشخیص پاتوتیپ اشریشیاکلی مهاجم با شناسایی ژن ipaH به وسیله روش واکنش زنجیره ای پلی مراز انجام شد. حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها با روش دیسک دیفیوژن آگار مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با آزمون های آماری مربع کای و بینومیال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  فراوانی پاتوتیپ اشریشیاکلی مهاجم، 16 مورد بود. در میان جدایه ها بیش ترین میزان حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین و بیش ترین مقاومت نیز به سفتی زوکلسیم مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  پاتوتیپ اشریشیاکلی مهاجم در منطقه، نسبت به سایر پژوهش های انجام شده شیوع متوسطی دارند. با توجه به اهمیت کلینیکی این سویه در ایجاد اسهال خونی، پایش گسترده بیمارستانی این پاتوتیپ با استفاده از روش های دقیق مولکولی در سایر مناطق کشور پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی مهاجم، واکنش زنجیره ای پلی مراز، مقاومت آنتی بیوتیکی
|
 • Sahragard E., Siahpour T., Anbari Sh Page 654
  Background and Aim
  Vitamin BI (thiamine) plays an important role as a coenzyme in energy metabolism and in the maintenance of nerve cell function. The purpose of this study was to investigate the effect of short – term supplementation of thiamin pyrophosphate on the aerobic and anaerobic power in girl soccer players.
  Methods
  The study was carried out as a double – blind cross-over clinical test. The statistical society of this research included young girl football players of Neiriz city، who regularly took part in sport activities and training. Among them، 16 people were randomly chosen to participate as samples in the execution of this project. For the initial evaluation of variables under study، two days prior to the supplementation period، the subjects، before being put in the supplemented and placebo groups underwent Bruce and Rest test. At first the Rest test was carried of and the Bruce test followed two hours later. After being assigned to supplement and placebo groups، the subjects took thiamine and placebo for a week. Twice daily، they received 100 mg. Of thiamine supplementation or placebo (at 8 am. And 4 pm.). In order to study the changes and analysis of the data، the one – way variance analysis test with repeated measurement was applied. A significant level was set of less than 0/05.
  Results
  A significant increase in the amount of maximal oxygen intake (47/65 ± 2/70) and the travelled distance and time till (16/21 ± 0/68) the end of the activity was observed in the supplemented group (P<0/016). Mean peak aerobic power، anaerobic power and fatigue index group (s) to supplement the 75/02 ± 490/95، 86/41 ± 385/48، 12/05 ± 29/64 respectively and compared to the between the peak and the average anaerobic power، fatigue index and between the groups.
  Conclusion
  Thiamine supplementation، Could lead to further decomposition of pyruvate، Aerobic activity increases cellular metabolism and the Krebs cycle routes، Resulting in increased oxygen consumption is.
  Keywords: Thiamine pyrophosphate, anaerobic power, maximal oxygen consumption, fatigue index
 • Rajaei M., Hafize M.*, Noorian K Page 662
  Background and Aim
  Urinary tract infections (UTIs) are the most common medical complication experienced by individuals living with SCI. Several factors are responsible for the high prevalence of UTIs in individual with SCI. Concerns regarding the overuse of antibiotics in individuals with SCI and emerge multi-drug-resistant bacteria, has prompted consideration for consumer –directed alternatives to improve urinary tract health. This study was designed to evaluation of cranberry juice on bacteriuria and pyuria and in spinal cord injured patients with neurogenic bladder in Shahrekord, Iran.
  Methods
  This study was randomized, double-blind, placebo-controlled trial. 60 patients (51 male and 9 female) with creatinine levels below 1. 5 mg/dl and in the analysis of their urine white blood cell (WBC) counts were greater than 10 in a high-powered field (pyuria) or with a presence of bacteriuria (>= 104 cc/ml) in their urine culture selected in this study. Urine analysis and culture were carried out at before and after intervention. Samples was divided into two two groups of 30. The case patients were given a dose of 250 to 300 ml of cranberry juice cocktail with 30% concentration, daily with meals. The control group was fed the same amount of a placebo cocktail. After two weeks, first morning urine analysis and culture test were done. Data collected and analyzed using K-squared method using the SPSS software and Paired-T test technique.
  Results
  Urine analysis and culture before and after interventions show, Urinary PH in case and control groups did not any significant statistical difference before and after intervention (P>0. 05). A change in pyuria and bacteriuria levels in case patients was observed after the treatment which was statistically significant (P<0. 05). However, after treatment, the bacterial colony count in the case patients had dropped as a result of the cranberry juice consumption. the urine foul-smell was noticeably reduced in treated case patients (CI>95٪).
  Conclusion
  Consumption of cranberries can be effective in treating SCI patients with UTI under certain conditions. The effectiveness was most profound in patients with normal GFR who did not use urinary catheter for urination. The effectiveness was especially seen in short term reduction of pyuria and bacteriuria levels and in reduction of foul-smelling of patient's urine.
  Keywords: Cranberry Juice, Spinal Cord Injurey, Urinary Tract Infections, Bacteriuria
 • Moradi F.*, Eidi A., Mortazavi P., Haeri Rohani A., Safi Sh Page 675
  introdaction &
  Aim
  Magnesium playes an important role in the structure and cell metabolism. In this research, anti oxidant effects of magnesium sulfate against oxidative stress effects of was investigated.
  Methods
  In this experimewtal study 36 male adults rats were placed into4 groups, with nine rats in each group. Treatment was then carried out as follows. Group I received olive oil (intraperitoneally) and distilled water (intragastrically), and served as the untreated control animal group. Group II was the hepatotoxicity group that was given a suspension of (i.p., 0.5 mL/kg b.wt, 50% in olive oil), twice a week. Groups III received dissolved in distilled water daily via an intragastric tube(.0.15M g/kg b.wt.)Groups IV were the treatment group that received dissolved in distilled water daily, via an intragastric tube 0.15 g/kg b.wt.),with (i.p., 0.5 mL/kg b.wt., 50% in olive oil) twice a week. After a 28-day treatment period, the animals were deprived of food overnight, anesthetized by exposure to diethyl ether, and then sacrificed by decapitation. Blood ws collected from the jugular vein, and serum was separated and used for liver marker assays. Levels of ALT, AST ALP and GGT were estimated using commercial kits. The liver homogenates were used for the assay of SOD. All data were expressed as means S.E.M. Statistical analysis was carried out using one-way ANOVA followed by a Tukey post hoc test. The criterion for statistical significance was p<0.05.
  Results
  In the -treated control group, serum ALT, AST, ALP and GGT were significantly increased as compared with the untreated control group. In contrast, the group that also received mgso4 Showed signifi cantlyless elevated levels of ALT, AST, ALP and GGT. compared to normal levels. Liver SOD activity in -treated rats was decreased significantly when compared with the the control group. Treatment with protected this enzyme activity.
  Conclusion
  The results of this study showed that magnesium sulfate has improved oxidative effect of in the liver rats because of its antioxidant properties.
  Keywords: Magnesium, Anti oxidant, Oxidative stress, Liver, Rats
 • Ahmadi R., Amini N.*, Ghasemi A., Seif A Page 685
  Background and Aim
  Studies show that amphetamines can influence the hypothalamic pituitarythyroid axis. The aim of this study was to investigate the effects of Shisheh (met-amphetamine) on serum levels of T3, T4 and TSH in male rats.
  Methods
  In this laboratory experimental study 25 male Wistar rats were randomly divided to control, saline receiving, 2mg/kg, 4mg/kg, and 6mg/kg of Shisheh receiving groups of 5 rats in each. The injection was carried out intraperitoneally once a week for 6 weeks. After serum collection, T3, T4 and TSH levels were measured using ELFA method and the data were statically analyzed using ANOVA.
  Results
  Serum level of T3 and T4 was not significantly changed in rats receiving 2mg/kg of Shisheh compared with control animals. Serum level of T3 and T4 was signifintly increased in animals receiving 4mg/kg and 6mg/kg dose of Shisheh compared with the control rats (P<0.05, P<0.001, respectively). Serum TSH level was significantly increased in rats receiving mg/kg, 4mg/kg, and 6mg/kg of Shisheh compared with control animals (P<0.001).
  Conclusion
  Our results indicate that Shisheh injection can enhance thyroid gland activity via acting on pituitary-thyroid axis, resulting in increased serum T3, T4 and TSH.
  Keywords: Shisheh, T3, T4, TSH, Rat
 • Anvarinejad M., Japoni A., Rafaatpour N., Alipour E., Abbasi P., Shahidi Ma, Mardaneh J.* Page 694
  Background and Aim
  Because of emerging multi-drug resistance (MDR) Pseudomonas aeruginosa strains, treatment of burn patients infected by this bacterium is difficult. The aim of this study was to detect antimicrobial profile and molecular epidemiology of metallo-beta-lactamase (MBL) producer strains.
  Methods
  In this cross-sectional investigation 270 Pseudomonas aeruginosa isolates were collected from the burn patients. Carbapenem sresistance strains were detected by phenotypic E-test method. Susceptibility profiles of metallo-β-lactamase (MβL) enzyme producing isolates of this bacterium to 11 antimicrobial drug were determined by disc diffusion method according Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines. The genetic correlations between isolates were determined by Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) method.
  Results
  Among 270 P. aeruginosa isolates, 60 (22.2%) strains showed resistant to meropenem (MEM) and imipenem (IMI) and were considered as metallo-β-lactamase positive. All metallo-β-lactamase positive isolates were resistant to five tested antimcrobial while their sensitivities to the three best effective antibiotics including ciprofloxacin, amikacin and ceftazidime were 1.7%, 6.7 % and 23.3%, respectively. Majority of the isolates (71.6%) showed more than 80% similarity based on the drawn dendrogram.
  Conclusion
  Our results showed, the tested antimicrobials are not safe to prescribe for burn patients. According PFGE pulsotypes, a limited number of P.aeruginosa types are common in the hospital burn unit which infect the patients hospitalized in this ward.
  Keywords: Burn Patients, Drug Resistance, Nosocomial Infections, Pseudomonas aeruginosa, metallo, β lactamase (MBL) Enzyme, Pulsed, Field Gel Electrophoresis (PFGE)
 • Hoseini Mehrian Z., Naghmachi M.*, Zirakfard F., Raiganshirazi Ar, Rezaei S., Yosefi S., Hoseini Mehrian B Page 707
  Introduction &
  Aim
  With respect to the outbreak probability of dangerous infections among the patients, the water sources of dentistry units were taken into consideration, in view of microbial contamination. The objective of this study was to assess of pathogenic organisms of the water used in the dentistry units of Yasuj city.
  Methods
  In this research 120 samples of water from poir and turbine of units (before and after flushing) and two samples of urban water were collected. Sampling was performed on the first weekday (48 hours after the units were switched off) and mid week(16 hours after the units were switched off) before starting work. The samples were cultured on EMB Agar and Blood Agar and incubated at 37oC for purification for Gram positive or Gram negative bacteria and it was identifying with biochemical diagnostic test. Also the samples were counted by standard plate count.
  Results
  The average count of bacteria before flushing in Poir on the first weekday was 5360CFU/L and turbine was 2800 CFU/L and count of bacteria after flushing in Poir on the first weekday was 1040 CFU/L and turbine was 1020 CFU/L. While this result for midweek day: The average count of bacteria before flushing in Poir was 3220 CFU/L and turbine was 2720CFU/L and count of bacteria after flushing in Poir was 1772 CFU/L and turbine was 980 CFU/L. Several samples of before and after flushing were contaminated with E.coli, Pseudomonas, Proteus, Kelebsiella, gram positive bacilli, Streptococci, Staphylococci, Diplo cocci and Yeast.
  Conclusion
  According to the result of this study the contamination rate of the unit’s water was high and it’s rate reduced after flushing. The patients saliva causes water unit contamination and it constitutes biofilm in pipe of unit. Existence of E.coli shows the contamination of water to sewage and staphylococcus explains contamination due to return of the patient’s saliva into suctions. dental units waterlines showed bacterial contamination which was eliminated after flushing.
  Keywords: dentistry unit, contamination, Flushing
 • Daryanoosh F.*, Sherafati Moghadam M., Banakar R., Alizadeh Palavani H Page 717
  Background and Aim
  Vaspin hormone is new Adipokine from adipose tissue whose metabolic changes can have a significant effect on adipose tissues, muscles, liver and inflammation. It is also associated. The aim of the present study is to investigate the effect of two kinds of anaerobic and aerobic exercise programs on Vaspin Level Plasma hormone changes in female Sprague Dawley rats.
  Methods
  This is experimental study 55 rats were randomly divided into two experimental (aerobic and anaerobic) and pre-test groups. Based on the training program, the experimental group rats did aerobic and anaerobic exercises for eight weeks. 15 pre-test blood samples were taken before the exercise and 40 blood samples were taken from the experimental group (20 aerobic and 20 anaerobic rats) to measure after the exercises. paired t-test and independent t-test coefficient were used for data analysis.
  Results
  The results showed that there was a significant difference in vaspin levels after eight weeks of aerobic and anaerobic exercises (p=0/0001). However, no significant difference was observed between the amount of vaspin plasma levels in the aerobic and anaerobic groups (p=0/47).
  Conclusion
  Considering the reduction of Vaspin hormone after both aerobic and anaerobic exercise programs, it seems that vaspin level changes are not affected by physical activities. Both types of exercise programs (aerobic and anaerobic) can be recommended as a major deterrent for various diseases due to the reduction of adipose tissues after regular exercise and the importance of vaspin reduction in the prevention of diseases related to metabolic disorders.
  Keywords: Adipokine, aerobic exercise, anaerobic exercise, Vaspin
 • Aein V.*, Kargar M., Doosti A., Gholami M Page 727
  Background and Aim
  EnteroinvasiveEscherichia coliis one of the important agents of invasion to intestinal epithelial cells, damage and cell death which due to dysentery. The aim of this study wastoDetection of EnteroinvasiveEscherichia coli by PCR technique from Children’s Diarrheain yasuj.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 200 stool samples taken from children with diarrhea in Yasuj. After initial identification of E.coli strains by culture and biochemical tests, EIEC gene such as ipaH detected by PCR technicque and antibiotic susceptibility of isolates was evaluated by using disc diffusion (CLSI) method.
  Results
  Out of all examined samples, 16(8%) EIEC were separated. Antibiotic susceptibility test showed that the most susceptible antibiotic is ciprofloxacin for EIEC and also most resistant antibiotic is ceftizoxime.
  Conclusion
  Results showed that EIEC strains have a moderate prevalence than other studies in our study area. Therefore, for importance of this strain to producing dysentery, hospital-wide surveillance using molecular techniques hase been proposed in other regions of country.
  Keywords: EnteroinvasiveE.coli, Enteropathogen, PCR, Antibiotic resistance