فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال پنجاه و هفتم شماره 6 (پیاپی 130، آذر 1393)
 • سال پنجاه و هفتم شماره 6 (پیاپی 130، آذر 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهرا میرفیضی، زید زره ساز، حبیب الله اسماعیلی، مریم صاحباری صفحات 744-750
  مقدمه
  بیماری بهجت یک بیماری خودایمن و مزمن است که می تواند چندین سیستم بدن را درگیر کند. اثر پروتئین های شوک گرمایی و آنتی بادی های ضد آن از عواملی هستند که در اتیولوژی و بیماری زایی بهجت شرح داده شده اند. هدف اصلی در این مطالعه تعیین سطح سرمی HSP27 در بیماران بهجت و ارتباط آن با یووئیت در این بیماران بود.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی متشکل از 94 نفر است که در بیمارستان خاتم الانبیاء در سال 1390تا 1392 انجام شد. بیماران به سه گروه افراد مبتلا به بهجت با یووییت، بیماران مبتلا به بهجت بدون یووئیت و بیماران مبتلا به یووئیت ایدیوپاتیک تقسیم شدند. اندازه گیری میزان 27 HSP- با استفاده از تکنیک الایزای ساندویچ خانگی صورت گرفت. اطلاعات با آزمون های کلوگروف اسمیرنوف، کای دو، فیشر و SPSS تجزیه و تحلیل و مقایسه و بررسی شد.
  نتایج
  متوسط سطح سرمی HSP27 در گروه بهجت بدون یووئیت (ng/ml 28.81±7.593)، با یووئیت (ng/ml 31.78±6.841) و گروه ایدیوپاتیک (ng/ml 24.07±7.095) بود. تحلیل واریانس مقایسه سطح سرمی HSP27 در گروه های مورد مطالعه نشان داد که متوسط سطح سرمیHSP27 در گروه بهجت با یووئیت همراه با گروه بهجت بدون یووئیت بیشتر از گروه ایدیوپاتیک بود (F=8.118) (P=0.001).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه سطح سرمی HSP-27 بهجت با یووئیت همراه با گروه بهجت بدون یووئیت و گروه یووئیت ایدیوپاتیک تفاوت معنی داری داشت شاید بتوان از HSP27 به عنوان تست افتراق دهنده یووئیت بهجت از یووئیت ایدیوپاتیک استفاده کرد. همچنین می تواند تست افتراق دهنده سایر بیماری ها نیز باشد.
  کلیدواژگان: کلمات کلیدی: HSP، 27، بیماری بهجت، یووییت
 • موسی احمدپور کچو، یدالله زاهد پاشا، حسین سلیمانی راد صفحات 751-755
  مقدمه
  چندین عارضه و اثر در کاربرد فتوتراپی جهت درمان هیپربیلی روبینمی نوزادان گزارش شده است که از آن جمله می توان به هیپوکالمی اشاره نمود ولی به اثر آن بر منیزیم سرم کمتر پرداخته شده است. این مطالعه بر آن است تا اثر فتوتراپی را بر منیزیم سرم در نوزادان رسیده با هیپربیلی روبینمی مشخص نماید.
  روش کار
  در این مطالعه کوهورت که در سال 1391 در بیمارستان کودکان امیرکلا انجام شد، نوزادان رسیده بستری شده به دلیل هیپربیلی روبینمی غیرمستقیم با حال عمومی خوب که براساس پروتکل داخل بخشی نیاز به فتوتراپی داشتند و از سایر جهات سالم بوده و نیاز به تعویض خون نداشتند وارد مطالعه شدند. فتوتراپی به وسیله واحدهای فتوتراپی معمولی انجام شد. نمونه خون جهت اندازه گیری سطح منیزیم سرم قبل از شروع فتوتراپی معمولی و سپس 72 ساعت بعد از فتوتراپی گرفته شد و سطح سرمی آن قبل و بعد از فتوتراپی مقایسه و یک P Value کمتر از 0/05 معنی دار تلقی گردید. اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون های کای دو، تی، آنوا بررسی و تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  مطالعه بر 120 نوزاد انجام شد. میانگین سن حاملگی از 37 هفته تا 40 هفته و وزن زمان تولد از 2500 گرم تا 4700 گرم بوده است. میانگین منیزیم سرم قبل از فتوتراپی mg/dL 2/77 و 72 ساعت بعد از فتوتراپی mg/dL 2/6 بوده است که نشان از اثر قابل ملاحظه فتوتراپی بر سطح منیزیوم سرم می باشد (p=0.001).
  نتیجه گیری
  فتوتراپی می تواند موجب کاهش بدون علامت بالینی در سطح منیزیم سرمی در نوزادان رسیده با هیپربیلی روبینمی گردد.
  کلیدواژگان: فتوتراپی، نوزاد، هیپربیلی روبینمی، هیپومنیزیمی
 • محمد علی یعقوبی، شکوفه بنکداران، ناصر شعیبی، امین نبوی صفحات 756-761
  مقدمه
  رتینوپاتی دیابتی علت اصلی اختلال بینایی در بیماران بین سنین 25 - 74 سال است.به نظر می رسد التهاب نقش مهمی در ایجاد و پیشرفت رتینوپاتی دیابتی دارد.این مطالعه به منظوربررسی رابطه پروتئین فاز حاد با حساسیت بالا (hsCRP) با وجود و شدت رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی نوع دو انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی مقطعی بر 342 بیمار دیابتی نوع دو دربیمارستان قائم (عج) و بیمارستان خاتم الاننبیای مشهد در سال 1390 انجام شد. بیماران دیابت نوع یک وبیمارانی با شرح حال از بیماری حاد یا التهابی قبلی، بدخیمی، نارسایی کبدی یا کلیوی، حاملگی، شیردهی وهمچنین در صورت مصرف داروهای موثر برسطحhsCRP مانند گلوکوکورتیکوئید هااز مطالعه کنار گذاشته شدند. مشخصات دموگرافیک از بیماران گرفته شد. وجود و شدت درگیری چشمی در بیماران با معاینه فونوسکوپیک و در صورت نیاز فلوئوروسین آنژیوگرافی از بیماران توسط یک افتالمولوژیست متبحر انجام گردید. رابطه بین سطح hsCRP سرم با وجود و شدت رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی نوع دو بررسی شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون های تی، من ویتنی، X2 و فیشر، تجزیه و تحلیل و بررسی شد.
  نتایج
  342 بیمار دیابتی نوع دو شامل 108 مرد و 234 زن بررسی شدند. شیوع رتینوپاتی دیابتی در بین بیماران 30/4% (104 بیمار) بود که از بین آنها 22/08%رتینوپاتی غیر پرولیفراتیو و 8/32% رتینوپاتی پرولیفراتیو داشتند. این مطالعه نشان داد که هموگلوبین گلیکوزیله و طول مدت دیابت در بیماران با رتینوپاتی دیابتی به عنوان تنها فاکتورهای پیشگویی کننده مستقل در ایجاد رتینوپاتی مشاهده شد. هرچند سطح hsCRP دربیماران با وبدون رتینوپاتی با یکدیگر تفاوت داشت اما این تفاوت معنی دار نبود (p=0.47).
  نتیجه گیری
  دراین مطالعه ارتباطی بین hsCRP با وجود وشدت رتینوپاتی پیدا نشد.
  کلیدواژگان: التهاب، پروتئین فاز حاد، دیابت، رتینوپاتی
 • مدبر آراسته، فایق یوسفی، ژیلا شریفی صفحات 762-769
  مقدمه
  خواب از نیازهای فیزیولوژیک اساسی بشر و یک حالت منظم تکرار شونده و به آسانی برگشت پذیر است که با بی حرکتی نسبی و بالارفتن قابل توجه آستانه واکنش به محرکهای خارجی در مقایسه با حالت بیداری مشخص است.
  روش کار
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که در بیمارستان بعثت سنندج در سال 1389 انجام شده است. تعداد نمونه شامل 296 نفر بود.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ایندکس کیفیت خواب پیتسبرگ(PSQI) استکه کیفیت خواب را بررسی می کند. اطلاعات با نرم افزار SPSS و ازمون کای دو، تجزیه و تحلیل و بررسی شد.
  نتایج
  نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که بین جنس بیماران و کیفیت خواب رابطه آماری معنی داری [x2 = 4.7، df (1)، p ≤ 0.003]، وجود دارد (1). به طوری که کیفیت خواب مردان نسبتا«بهتر از زنان می باشد. و بین وضعیت تاهل بیماران و کیفیت خواب رابطه معنی دار آماری [x2 = 6.5، df (5)، p ≤ 0.001] وجود دارد. به طوری که کیفیت خواب افراد مجرد بهتر از افراد متاهل بوده است. با توجه به توجه به نتایج مطالعه حاضر، بین سن بیماران و کیفیت خواب رابطه معنی دار آماری وجود دارد همچنین،.با توجه به نتایج مطالعه حاضر، و بین ساعات کار در هفته بیماران و کیفیت خواب رابطه معنی دار آماری [x2 = 2/18، df، p ≤ 0.001] وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایچ به دست آمده از مطالعه حاضر، بین سن و کیفیت خواب رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، مطابق نتایج به دست آمده از این مطالعه، بین ساعت کاری در هفته با کیفیت خواب افراد مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: بیماران بستری، بخش زنان، بخش جراحی عمومی، بیمارستان، خواب، عوامل موثر
 • احمد نژاد رحیم، فرهاد فریدحسینی، مهدی اسدی صفحات 770-775
  مقدمه
  بررسی تاریخجه سرطان پستان نشان می دهد نخستین مداخله های درمانی بسیار تهاجمی و وسیع بوده است. با درک بهتر عوامل دخیل در ایجاد این بیماری و مقایسه روش های مختلف درمان، درمانگران به روش های کمتر تهاجمی با نتایج مشابه روی آوردند.. هدف از این پژوهش ارزیابی آثار روانی حذف کامل پستان در برابر جراحی حفظ پستان می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی که در سال 1390-1392 در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، انجام شد، ابتدا کلیه خانم های مبتلا به سرطان پستان به دو گروه ماستکتومی و حفظ پستان تقسیم شدند. دو ابزار جهت ارزیابی بیماران به کار رفتند. اول چک لیست وضعیت روانی 90 یا 90- (SCL-90-R) و دوم سیستم نمره دهی زونگ که هر کدام در دو نوبت به فاصله شش ماه به بیماران عرضه شده و نتایج با آزمون تی مستقل و با استفاده از نرم افزاز SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  گروه جراحی حفظ پستان که در ابتدا شرایط روانشناختی نزدیکی به گروه ماستکتومی داشتند، پس از گذشت شش ماه وضعیت بسیار مطلوب تری را نشان دادند. شرایط مطلوب تر گروه جراحی حفظ پستان پس از شش ماه از لحاظ آماری نیز معنادار است.
  نتیجه گیری
  بر خلاف شرایط بلافاصله بعد از عمل، در بلند مدت وضعیت روانشناختی بیماران جراحی حفظ پستان بهتر از ماستکتومی است. به نظر می رسد توضیح مزایای تکنیک و بویژه حضور روانپزشک در تیم درمان سرطان بتواند به طور موثری ظهور نتایج مثبت روانشناختی روش جراحی حفظ پستان را تسریع کند.
  کلیدواژگان: جراحی حفظ پستان، سرطان پستان، ماستکتومی رادیکال مدیفیه
 • ساناز صفرزاده، زهرا بهبودی مقدم، محسن صفاری صفحات 776-784
  مقدمه
  زندگی امروزه، سلامت زنان را به مخاطره افکنده که بدون حمایت های سازمانی، زنان درگیر شیوه های زندگی ناسالم می شوند. با توجه به کاربرد مدل های آموزش بهداشت، هدف مطالعه حاضر: تعیین تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر میزان انجام ورزش های پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس در سال92-91 بود.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه تجربی، بر 195 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهرستان بندرعباس در سال 1391-1392، بود. با نمونه گیری تصادفی، زنان در سه گروه آزمون، کنترل اول و کنترل دوم قرار گرفتند. آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی، طی 4 جلسه آموزشی جهت زنان گروه آزمون آغاز گردید. به نمونه های گروه کنترل دوم، سی دی و جزوه آموزشی داده شد. در گروه کنترل اول نیز هیچ مداخله ای انجام نشد و صرفا مراقبت های روتین پس از زایمان را دریافت نمودند. در نهایت اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری و نرم افزار Spss، و با در نظر گرفتن سطح معناداری 0/05>p تجزیه، تحلیل و تفسیر گردید.
  نتایج
  میانگین سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در گروه آزمون تفاوت معنی داری نسبت به گروه های کنترل نشان داد. (0/000>p). تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که موانع درک شده موثرترین عامل در سازه های این مدل بر عملکرد زنان بوده است (0/000>p).
  نتیجه گیری
  آموزش براساس مدل تاثیرات موثری بر بهبود عملکردهای رفتاری افراد دارد.
  کلیدواژگان: زنان نخست زا، مدل های آموزش بهداشت، ورزش های پس از زایمان
 • نیره سعادتی، افسون فضلی نژاد، کاملیا هاشم زاده، مهسا موسوی، بهرام نقیب زاده، کیانوش شهرکی صفحات 785-792
  مقدمه
  آرتریت روماتوئید شایع ترین بیماری اتوایمیون در جهان است. خطر بروز مرگ و میر به علل عوارض قلبی عروقی با افزایش سن دو برابر می شود. در این مقاله به بررسی عملکردی و ساختمانی قلب با تاکید بریافته های کوکاردیوگرافی وعملکرد دیاستولیک در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید پرداخته شده است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی مقطعی در بیمارستان قائم مشهد در سال 1391 انجام شده است. چهل بیمار با آرتریت روماتوئید بر اساس معیارهای ACR1 که حداقل 5 سال از بیماری آنها سپری شده باشد،وارد مطالعه شدند. متوسط سن بیماران در این مطالعه 15/48±46/4 سال بود.90% موارد زن بودند. اکوکاردیوگرافی دو بعدی(2D)وتک بعدی (M.Mod).و داپلراکو برای تمامی بیماران انجام شده و اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون های کای دو، دقیق فیشر، من ویتنی... تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  شایعترین اختلالات دریچه ای نارسایی تریکوسپید و میترال بود (به ترتیب 72/5% و 52%). در 70% بیماران عملکرد دیاستولیک طبیعی بود. شیوع اختلال عملکرد دیاستولیک در این بیماران 30% بود که در مقایسه باجامعه کنترل طبیعی و همسان سازی شده، تفاوت معنی دار داشت (0/05=p). شیوع در جامعه کنترل 10% بود. ارتباط معنی داری بین عملکرد سیستولیک EF2 و اختلال دیاستولیک وجودداشت (0/05=p). در آنالیز پارامتر های دیاستولیک واکوکاردیوگرافی داپلر بافتی ارتباط معنی داری بینEm3 و D4 و همچنینSm5 و S6 مشاهده گردید (به ترتیب 0/043 و 0/001=p). حال آنکه بینAm7 و A8و همچنین بین Em و E9 ارتباط معنی داری وجود نداشت (به ترتیب0/432 و 0/844 =p). این مطالعات نشان داد، که اختلال عملکرد دیاستولیک در بیماران مبتلا آرتریت روماتوئید شایع است.
  نتیجه گیری
  شیوع اختلال عملکرد دیاستولیک در بیماران مبتلا آرتریت روماتوئید، با طول مدت بیماری و در سنین بالا مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، اکوکاردیوگرافی، بیماری قلبی
 • رباب ابوترابی، مرتضی سعیدی صفحات 793-798
  مقدمه
  یکی از عوارض مزمن مهم دیابت گرفتاری سیستم عصبی است که به صورت دردهای سوزشی اندام تحتانی، پارستزی و بی حسی قسمت دیستال اندامها بروز می کند. نوروپاتی دیابتیک گاهی اوقات ممکن است به داروهای ضد درد و آنتی دپرسانت تری سیکلیک، یا بعضی از داروهای ضد تشنج پاسخ دهد. یکی از درمانهای جدید استفاده ازCoQ10 Plus Antiaging است.
  روش کار
  این مطالعه به صورت pilot و آینده نگر بر بیماران دیابت نوع 2 که به مرکز تحقیقات یا درمانگاه غدد بیمارستان قائم درسال 1391- 1392 مراجعه و از علائم نوروپاتی شکایت داشتند، انجام شد. ازبیماران ابتدا فرم رضایت آگاهانه گرفته شد. سپس توسط همکار نورولوژیست معاینه عصبی شدند و سرعت هدایت عصبی در آنها بررسی شد. داروی Antiaging coQ10 plus روزانه تجویز شد. در ابتدا 32 بیمار دراین مطالعه شرکت نموده ولی 15 بیمار مطالعه را به پایان رساندند. پس از 3 ماه اندازه گیری سرعت هدایت عصبی دو باره بررسی و نتایج قبل و بعد از درمان باهم مقایسه شد. نتایج با آزمون تی بررسی شد.
  نتایج
  پانزده بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. در4 مورد علایمNCV به صورت نوروپاتی حسی حرکتی قرینه آکسونال خفیف بود. ودر 8 نفر درگیری عصبی متوسط و 3 بیمار نوروپاتی شدید داشتند. نتایج NCV قبل و بعد از درمان با هم مقایسه شد که موید کاهش معنی دار موارد نوروپاتی شدید بعد از درمان می باشد (0/006=p).
  HbA1C و قندخون ناشتا بعد از درمان به میزان معنی داری بترتیب (0/001>p) و (0/024=p) کاهش پیدا کردند. اثر این دارو بر سایر متغیر های آزمایشگاهی)میزان لیپیدهای سرم و کراتینین) معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  داروی AntiagingcoQ10 PLUS در کاهش علائم نوروپاتی می تواند موثر باشد وبه طور قابل ملاحظه ای سبب تسکین دردهای بیماران می شود.
  کلیدواژگان: پارستزی، نوروپاتی دیابتیک
 • فرهاد حیدریان، مریم خالصی، احمد الله یاری صفحات 799-803
  مقدمه
  پنومونی های بیمارستانی یک علت مهم مرگ و میر در بیماران بد حال بستری در بیمارستان هستند که شیوعی حدود 5-10 مورد در هر 1000 مورد بستری دارند.پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که اوروفارنکس و دستگاه گوارش میزبان را کلونیزه می کنند و مانع از تغییر فلور طبیعی به فلور پاتوژن می شوند و لذا اثر آن ها در پیشگیری از پنومونی های بیمارستانی مطرح شده است. هدف از این مقاله مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه ی اثر پروبیوتیک ها بر رخداد پنومونی های بیمارستانی، مرگ و میر این بیماران و همچنین مدت بستری آن هاست. جستجوی مطالعات مرتبط با این بحث در دو مرحله انجام شد.در مرحله اول منابع PubMed، Scopusو Google Scholar با واژه های کلیدی «probiotic and»«pneumonia»جستجو شد و مطالعات مرتبط استخراج گردید.در مرحله دوم رفرنس های مقالات مرتبط از نظر وجود مقاله مرتبط دیگر مورد بررسی قرار گرفت. سپس مطالعات RCT بین سالهای 2008 تا 2014مورد ارزیابی قرار گرفت. در بررسی انجام شده 8 مطالعه بر روی اثر پروبیوتیک ها در پیشگیری از پنومونی بیمارستانی انجام شده بود که فقط دو مطالعه کاهش معناداری در رخداد پنومونی مرتبط با ونتیلاتور نشان داد. بررسی اثر پروبیوتیک ها در پنومونی بیمارستانی نیازمند مطالعات بیشتری با در نظر گرفتن انواع مختلف پروبیوتیک ها و نحوه و دزاژ و مدت تجویز است.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، پره بیوتیک، سیمبیوتیک
 • فرشته شیبانی، محمد جواد قبولی، حمیدرضا نادری صفحات 804-813
  مقدمه
  سل اسکلتی چند کانونی با ابتلای همزمان دو یا تعداد بیشتری از کانون های استئوآرتیکولار مشخص می شود و ممکن است هر استخوانی را درگیر کند.
  معرفی بیمار: مورد گزارش شده دختر 22 ساله ای است که با ابتلای مزمن و توام مفاصل مچ پای راست، مچ دست راست و ستون فقرات مراجعه کرده بود. در این مطالعه، ما علاوه بر گزارش این مورد نادر از استئومیلیت چند کانونی سل، مروری بر مطالعات موجود با موضوع «سل اسکلتی چند کانونی» ارائه می شود.
  نتیجه گیری
  استئومیلیت چند کانونی سلی اگر چه بیماری نادری است، اما یافته های بالینی و رادیوگرافیک آن ممکن است غیر قابل افتراق از بیماری بدخیم باشد و بدین منظور باید در تشخیص افتراقی بیمار با ضایعات تخریبی متعدد در استخوانها در نظر گرفته شود. تشخیص استئومیلیت سلی چند کانونی نیازمند ظن تشخیصی بالاست، تا با تشخیص زودهنگام از عوارض درازمدت آن پیشگیری به عمل آید.
  کلیدواژگان: استئومیلیت، سل، اسپوندیلیت
|
 • Pages 744-750
  Introduction
  Behcet''s disease (BD) is an autoimmune disease، which can affect multiple systems in the human body. Recently، the effects of serum heat shock protein (HSP27) level and antibodies against it have been demonstrated in Behcet''s etiology and pathogenesis. This study aimed to determine the serum levels of HSP27 and high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) in BD، and their relationship with uveitis in these patients
  Materials And Methods
  In the current cross-sectional study، the sample size was calculated as 94 individuals. The subjects were divided into three groups: patients with Behcet’s uveitis (BD+U)، BD patients without uveitis (BD-U)، and those with idiopathic uveitis. The serum levels of HSP27 and hs-CRP were compared among the three groups. The serum HSP27 level was measured، using ELISA technique.
  Results
  The mean serum HSP27 level was 28. 81±7. 593، 31. 78±6. 841، and 24. 07±7. 095 in BD-U، BD+U، and idiopathic uveitis patients، respectively. These results indicated that there was a significant difference between the three groups regarding serum HSP27 level (F=8. 118) (P=0. 001).
  Conclusion
  According to the results، there was a significant difference in HSP27 level in BD+U and idiopathic groups; therefore، serum HSP27 level can be a sensitive marker for the diagnosis of Behçet''s uveitis Acknowledgment: This study was supported by Rheumatic Diseases Research Center and Mashhad University of Medical Sciences، further more there was not any conflict of interest in doing this research
  Keywords: Behcet Syndrome, HSP27, Uveitis
 • Pages 751-755
  Introduction
  Several adverse effects including hypocalcemia have been reported for phototherapy in the treatment of neonatal hyperbilirubinemia, but less have been reported regarding the effect of phototherapy on serum magnesium level. This study was carried out to determine the effect of phototherapy on serum Mg level in term neonate with hyperbilirubinemia.
  Materials And Methods
  In a cohort study in 2012 all term neonates admitted for the treatment of hyperbilirubinemia, according to the local protocol, included. All sick babies and those who required exchange transfusion excluded. A blood sample for magnesium level assessment was taken before and also after 72 hr of conventional phototherapy. The serum magnesium levels before and after phototherapy were compared and a P- value less than 0.05 was considered being significant.
  Results
  Overall one hundred and twenty neonates studied. The mean gestational age was 39.01± 0.974 weeks and the mean birth weight was 3359.17 ± 426 grams. The mean serum magnesium level before the phototherapy was 2.869 ± 0.367 mg/dl and 72 hrs after the phototherapy decreased to 2.604±0.292 mg/dl (p value =0.001). No sign and symptom attributable to hypomagnesemia were observed.
  Conclusion
  Phototherapy could decrease the serum magnesium level in term neonate with hyperbilirubinemia and the amount of this decrease could not cause any sign and symptom.
  Keywords: Hyperbilirubinemia, Hypomagnesemia, Newborn Phototherapy
 • Pages 756-761
  Introduction
  Diabetic retinopathy is the leading cause of visual impairment in patients aged 25 to 74 years. It seems that Inflammation has an important role in the pathogenesis of diabetic retinopathy, so the aim of this study was to evaluate the association between high sensitive CRP level as inflammation markers and severity of diabetic retinopathy.
  Materials And Methods
  This cross sectional study was conducted on 342 type II diabetic patients in Mashhad Ghaem and khatam hospital in 1390. Diabetic patients with a history of acute disease or previous inflammation, malignancy, liver or kidney failure, Pregnancy, breastfeeding or usage that interfere with HsCRP levels were excluded from study. Demographic profile from the patients was taken. Ophthalmologic examination was performed for all patients by an expert ophthalmologist. The association between hsCRP levels with the presence and severity of diabetic retinopathy was studied.
  Results
  A total of 342 patients (108 male, 234 female) were enrolled. Prevalence of diabetic retinopathy in our patients was 30.4% (22.08% Non-proliferative retinopathy and 8.32% Proliferative retinopathy). This analysis showed that HbA1C and duration of diabetes were only independent predictive factors for diabetic retinopathy. There was a difference between the serum hsCRP levels of those with and without retinopathy, however, this difference was not significant (p=0.47).
  Conclusion
  In this study, no association was found between hsCRP with the presence and severity of diabetic retinopathy.
  Keywords: C, reactive protein, Diabetes, inflammation, Retinopathy
 • Pages 762-769
  Introduction
  Sleep is a basic human psychological need, and is regularly repeating. It is the organism easily reversible binding and its relative immobility significant enhancement in response to external stimuli, compared with a threshold awakening is clear.
  Materials And Methods
  This study was analytical. The sample of study was included 296 respondents. Instrument for data collection was pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), which was to evaluate sleep quality.
  Results
  The results of the present study indicated that sleep quality of patients and gender had a significant relationship [x2 = 4.7, df (1), p ≤ 0.003], as men sleep relatively "better than women, and marital status of patients had a significant relationship with sleep quality [x2 = 6.5, df (5), p ≤ 0.001].
  Conclusion
  According to the results from the current study, there was a significant relationship between age and sleep quality, moreover, the results showed that, the number of hours worked per week had a significant relationship with the sleep quality.
  Keywords: Gynecology, General Surgery, hospital, Patients, Sleep
 • Pages 770-775
  Introduction
  Breast cancer is the most common cancer type of cancer in women. There are different techniques to remove this cancer surgically. Although modified radical mastectomy (MRM) is still considered the gold standard procedure, breast conserving surgery (BCS) is gradually establishing its place as a safe and appropriate option. The aim of the study is to compare the psychological impact of these two procedures on the patients.
  Materials And Methods
  In this study, patients suffering from breast cancer were divided into two groups based upon their surgical procedure. Their psychological status were assessed using Farsi version of two standard assessment tools: Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) and Zung Self-Rating Depression Scale. Data were analyzed with Student T test, using SPSS version 14.
  Results
  The psychological and emotional status of both MRM and BCS groups were not significantly different before and immediately after surgery. However, all scores of symptomatic dimensions of SCL-90 in BCS group were significantly lower than MRM group. The same results were demonstrated in terms of Zung depression scale.
  Conclusion
  It seemed that Psychological status of patients undergoing BCS was more favorable. However, psychological advantages of BCS will not appear soon if the patients were not instructed and educated about their own condition and the procedure which they had to undergo.
  Keywords: Breast Cancer, Breast Conserving Surgery, Modified Radical Mastectomy
 • Pages 776-784
  Introduction
  Modern life threats the social and mental health of women by involving them in different forms of unhealthy life style, without social support for education of health manners. Therefore, it will lead to physical inactivity, Depression and weight gain. Regarding the application of theories and models of health education, the purpose of this study was to evaluate the impact of education, based on health belief model, on performing postpartum exercise in Iranian primipara women.
  Materials And Methods
  This experimental study was carried out with the participation of 195 primipara women who were referred to health centers of Bandar Abbas, a city in central south of Iran, in the years of 1391-92. The Participants are primiparous women, coming to be visited to health centers, and will be randomly divided into three groups of 65 participants (1 intervention group an 2 control groups). Participants were interviewed using the HBM questionnaire. Education was given in four sessions on the basis of Health Belief Model for intervention group, while one session was held for second control group. First control group received the routine care of postpartum. Eventually, the collected data were analyzed by Frequency Distribution, Chi-Square Test and Anova.
  Results
  Mean scores of perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, guide for action, self- efficacy in the intervention group before and after education showed a significant difference in comparison with control groups (p<0.0001).
  Conclusion
  Health Belief Model-based education has positive impacts on behavioral improvement.
  Keywords: Health Educatin, Postpatum exercises, Primiparity
 • Pages 785-792
  Introduction
  Cardiovascular disorder is the most common cause of premature morality in patients with rheumatoid arthritis(RA)with a relative risk of about twice compared with same age range of patients without Cardiovascular disease. People with rheumatoid arthritis and other chronic inflammatory conditions are at higher risk of heart disease. The purpose of this study was to determine and monitor heart diseases
  Materials And Methods
  Forty patients attending therheumatology outpatient departments and clinic of Ghaem Hospital with an established diagnosis of RA for over five years, asdefined by the American Rheumatism Association criteria,were enrolled for this study.90% were female. Mean age were 46/2+_15/48.The patients that have previous heart diseases were excluded from the study. If everything was normal,Doppler M.Mode 2D-doppler echocardiography using VIVID3 device was performed.
  Results
  Forty patients underwent all the investigations. The most common valvular disease were Tricuspide and Mitral valve regurgitation(72/5%,52% respectively).In 70%of patient diastolic function was normal and there was significant relationship between systolic function(EF)and diastolic abnormality. Pulmonary hypertension was detected in 40% patients.Significant relationship was seen between D,Em and S,Sm(p=0/001,0/043 respectively).but there were not a significant relationship between E,Em and A,Am(p=0/432,0/844 respectively).Patients with RA were to have echocardiographic parameters of diastolic
  Conclusion
  It is possible that the longer period of disease of our patients caused a more evident diastolic dysfunction. Increased prevalence of diastolic dysfunction in old age, duration of rheumatoid arthritis was observed.
  Keywords: Echocardiography, Heart disease, Rheumatoid Arthritis
 • Pages 793-798
  Introduction
  One of the important chronic complications of diabetes is the involvement of peripheral nervous system which presents with burning pain and paresthesia and numbness of distal extremities. Painful diabetic neuropathy sometimes may responds to antidepressant or anticonvulsant drugs. One of the recent advances is the using of Coenzyme COQ10.
  Materials And Methods
  This pilot and prospective randomized study was carried out on diabetic patients with neuropathic symptoms who referred to the clinic or endocrine research center of Ghaem Hospital in 2012-2013. The written Informed consent was obtained from each participant. Neurologic physical examination was done by one neurologist and nerve conduction velocity (NCV) was obtained. Then COQ10 was administered daily. At First 32 patients participated but only 15 cases completed the study. َAfter 3 months the neurologic physical examination and NCV repeated and the results were compared with the previous data by the same neurologist.
  Results
  Overall 15 cases were eligible and evaluated. NCV revealed mild symmetric sensory and motor axonal neuropathy in 4 and moderate in 8 cases, 3 patients had severe neuropathic involvement. NCV results before and after the treatment showed reduction in the number of cases with severe neuropathy which was statistically significant (p=0. 006). FBS and HbA1C significantly reduced after the treatment (P <0. 001) and (p=0. 024) respectively. The effect of COQ10 on other laboratory variables (serum lipids and creatinin) was not significant.
  Conclusion
  Our study showed that COQ10 can be effective on the relief of neuropathic symptoms and significantly reduces neuropathic pain.
  Keywords: Dabetic neuropathy, Paresthesia
 • Pages 799-803
  Introduction
  Nosocomial pneumonia is a major cause of mortality in critically ill patients in hospital that has a prevalence of 5-10 cases per 1000 admissions. Probiotics are live microorganisms that colonize oropharynx and digestive tract of the host and inhibit the natural flora from pathogenic flora. Therefore, their impact on the prevention of nosocomial pneumonia has been proposed. The purpose of this study was to review literatures about the effect of probiotics on the incidence of nosocomial pneumonia. Search for related studies on this was performed in two steps. In the first step PubMed, Scopus and Google scholar were searched with key words of pneumonia and probiotics and related studies were extracted. In the second stage related articles references were investigated and then the RCT studies between 2008 and 2014 were assessed.In this review 8 studies on the effect of probiotics in the prevention of nosocomial pneumonia were found that only 2 studies showed significant reduction in the development of ventilator associated pneumonia.Assessment of the effect of probiotics in nosocomial pneumonia needed further studies that should consider probiotics′ type, dosage, duration and rout of prescription.
  Keywords: Probiotics, Prebiotic, Symbiotic
 • Pages 804-813
  Introduction
  Multifocal skeletal tuberculosis is characterized by osteoarticular involvement of one or multiple sites and it may involve any bone structure. Case report: The reported case is a 22 years old female who presented by chronic simultaneous involvement of right ankle, right wrist and the joints in the spine. In this paper beside presentation of this rare case, we reviewed the literature on multifocal skeletal tuberculosis.
  Conclusion
  Multifocal tuberculous osteomyelitis is an uncommon condition. However, its clinical and radiological findings may not distinguish it from malignant disorders. Hence, it may prudent to consider it in the differential diagnosis of patients with destructive bone lesions in multiple sites. The diagnosis of mutifocal tuberculous osteomyelitis requires high clinical suspicion for timely diagnosis and to prevent long term sequela.
  Keywords: Osteomyelitis, Tuberculosis, Spondylitis