فهرست مطالب

Research Development in Nursing and Midwifery - Volume:11 Issue: 2, 2014
 • Volume:11 Issue: 2, 2014
 • تاریخ انتشار: 1393/09/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • خدیجه قبادی، شهناز ترک زهرانی، رضا حشمت، نزهت شاکری صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  طول مدت زایمان از عوامل موثر بر نتایج حاملگی و عوارض مادری و جنینی است و گاهی به دلیل طولانی شدن، نیازمند مداخلات طبی و جراحی می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر طب فشاری برطول مدت زایمان زنان نخست زای ترم انجام گردید.
  روش بررسی
  این کارآزمایی روی 150 زن باردار ترم مراجعه کننده به بیمارستان دزیانی گرگان، در سه گروه طب فشاری توسط پژوهشگر، طب فشاری توسط مادر و مراقبت روتین انجام شد. درگروه های مداخله علاوه بر مراقبت روتین، روزانه 20 دقیقه فشار به مدت 5-1 جلسه به ترتیب توسط پژوهشگر و مادر و در گروه کنترل، فقط مراقبت روتین انجام گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-17 و آزمون های آماری آنالیز واریانس و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند (05/0(P<.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که میانگین طول مدت مرحله اول زایمان در گروه طب فشاری توسط پژوهشگر 27/102±78/269 دقیقه، نسبت به گروه طب فشاری توسط مادر 83/115± 72/302 دقیقه و گروه کنترل63/140±92/345 دقیقه کوتاهتر، اما از نظر آماری تفاوت معنی دار ندارد. طول مرحله دوم زایمان نیز در سه گروه تفاوت معنی دار آماری نداشت.
  نتیجه گیری
  طب فشاری روشی ساده، آسان، در دسترس و بدون عارضه است، ولی بر طول مدت زایمان تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: طب فشاری، نخست زا، طول مدت زایمان
 • مرضیه داوری، شمیلا مشرف صفحات 8-14
  زمینه و هدف
  از شایع ترین اختلالات ژنیکولوژیک که حدود 70-50 درصد زنان سنین باروری آن را تجربه می کنند، قاعدگی دردناک می باشد که جهت تسکین درد آن از روش های مختلف، از جمله درمان های دارویی استفاده می گردد. باتوجه به عوارض جانبی درمان های دارویی، این مطالعه با هدف تعیین اثر رایحه درمانی اسطوخودوس بر دیسمنوره طراحی شد.
  روش بررسی
  مطالعه به شکل کارآزمایی بالینی، دوسوکور در سال 1391 صورت گرفت که 90 دانشجوی دختر در محدوده سنی 26-18 سال مبتلا به دیسمنوره در سه گروه (2گروه مداخله، دریافت کننده اسانس اسطوخودوس و مفنامیک اسید و 1 گروه کنترل، دریافت کننده دارونما) قرارگرفتند و شدت و طول مدت درد قاعدگی طی سه روز اول خونریزی قاعدگی قبل و بعد از تجویز داروها مورد ارزیابی قرارگرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی و نرم افزار SPSS-11 استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج مطالعه اختلاف معنی داری در شدت و طول مدت درد در گروه های مصرف کننده اسطوخودوس (001/0>P) و مفنامیک اسید نشان داد (001/0>P).
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد اسطوخودوس و مفنامیک اسید هر دو در کاهش شدت و طول مدت درد قاعدگی می توانند موثر باشند. باتوجه به عوارض جانبی مفنامیک اسید، استفاده از اسطوخودوس به شکل آروماتراپی بدون عارضه جانبی می تواند جایگزین مناسبی باشد.
  کلیدواژگان: آروماتراپی، اسطوخودوس، مفنامیک اسید، قاعدگی
 • حسین رحمانی انارکی، مهری فرهنگ رنجبر، علی کاوسی، حسین نصیری، علیرضا شریعتی صفحات 15-21
  زمینه و هدف
  فرآورده های هپارین به طور گسترده ای به دلیل اثرات مثبت در امر درمان استفاده می شوند. کبودی و درد، از نتایج ناخوشایند و نامطلوب ناشی از تزریق این دارو می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر کاربرد سرمای موضعی بر روی وقوع کبودی و درد محل تزریق زیرجلدی انوکساپارین سدیم در بیماران انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی بر روی 36 بیمار در دو گروه آزمون و کنترل تحت درمان با آنوکساپارین60 میلی گرم زیرجلدی، بستری در مرکز آموزشی- درمانی 5 آذر گرگان در سال 1391 انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه درمانی تقسیم شدند؛ گروه کنترل، تزریق زیر جلدی طبق روش روتین(تزریق 10 ثانیه ای و بدون کاربرد سرما)و گروه آزمون، کاربرد سرمای موضعی پنج دقیقه قبل از تزریق زیر جلدی انوکساپارین سدیم و سپس تزریق روتین 10 ثانیه ای انجام شد. جمع آوری اطلاعات با چک لیست پژوهشگر ساخته، مشتمل بر دو بخش ویژ گی های فردی و بخش ثبت شدت درد و اندازه کبودی بود. اندازه کبودی 72-48-24 ساعت بعد از تزریق با استفاده از خط کش شفاف میلی متر یک اندازه گیری شد و شدت درد با مقیاس دیداری دردVAS و بلافاصله پس از تزریق اندازه گیری شد. داده ها بانرم افزار SPSS-16، آزمون های آماری توصیفی و استنباطی و آزمون تی تست مستقل و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین شدت درد در گروه کنترل 75/2±86/3 و در گروه آزمون 71/1±05/3 بود. ولی ارتباط معنی دار آماری بین دوگروه وجود نداشت. آزمون آماری تی تست نشان داد بین دو گروه کنترل و آزمون از نظر وسعت کبودی 72-48-24 ساعت بعد از تزریق، تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  تحقیق حاضر نشان داد که کاربرد سرمای موضعی قبل از تزریق، در کاهش احساس درد و کاهش وسعت کبودی ناشی از تزریق زیر جلدی آناکساپرین سدیم تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: انوکساپارین سدیم، درد، کبودی، سرمای موضعی، تزریق زیر جلدی
 • ربابه معماریان، علی کاوسی *، زهره ونکی، حسین نصیری، مسلم حسام، لیلا جویباری، اکرم ثناگو صفحات 22-30
  زمینه و هدف

  با توجه به پیشرفت های روزافزون تکنولوژی و رشد بی سابقه درعلوم پزشکی در زمینه احیای قلبی- ریوی، متاسفانه میزان زنده ماندن افراد و پیامد های ناشی از احیا هم چنان ضعیف است، براین اساس نیاز به آموزش و بهسازی نیروی انسانی پرستاری درزمینه احیای قلبی- ریوی یک ضرورت می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تاثیر برنامه آموزشی مبتنی برصلاحیتCompetencey Based Training (C.B.T) بر پیامدهای ناشی از احیای قلبی- ریوی انجام شد.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع نیمه تجربی، نمونه گیری غیرتصادفی، دارای دو گروه آزمون(15پرستار) و کنترل(15پرستار) درمراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان (1390) انجام شد. ابزارگردآوری اطلاعات، شامل فرم ثبت و گزارش احیای قلبی- ریوی بود. برنامه آموزشی مبتنی بر صلاحیت در زمینه احیای قلبی- ریوی طراحی و درگروه آزمون اجرا شد. داده ها در دو مرحله قبل و 4 ماه بعد در دو گروه، جمع آوری و با نرم افزار SPSS-16، آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(کای دو، من ویتنی و ویلکاکسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در گروه آزمون پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت احیای قلبی- ریوی به ترتیب از 8/8 و 6/4 درصد به 20 و 6/15 درصد بعد از برنامه آموزشی ارتقا یافت که آزمون آماری ویلکاکسون تفاوت معنی داری را نشان داد (001/0P<). همچنین آزمون آماری من ویتنی تفاوت معنی داری بین پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت در دو گروه بعد از 4 ماه نشان داد (03/0P<).

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که برگزاری برنامه آموزشی مبتنی بر صلاحیت بر پیامدهای کوتاه و بلند مدت احیای قلبی- ریوی موثر می باشد، لذا پیشنهاد می گردد برنامه آموزشی مبتنی بر صلاحیت به منظور بهسازی نیروی انسانی پرستاران بکار رود.

  کلیدواژگان: برنامه آموزشی مبتنی برصلاحیت، پرستاران، پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت احیا
 • سهیلا اصفهانکلاتی، سیده مریم هاشمی نسب، اعظم اصفهانکلاتی صفحات 31-37
  زمینه و هدف
  کاربرد روش های مناسب آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی از تغذیه مناسب و سلامت زنان باردار اهمیت زیادی دارد. لذا این پژوهش به مقایسه تاثیر دو روش سخنرانی و بحث گروهی در ارتقای سطح آگاهی زنان باردار میپردازد.
  روش بررسی
  این پژوهش نیمه تجربی در سال 1388 در 8 روستای شهرستان گرگان انجام شد جامعه پژوهش به صورت خوشه ایو نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند که شامل 110 نفر زن باردار بود. 52 نفر در روش سخنرانی و 36 نفر در بحث گروهی. پرسشنامه سنجش آگاهی شامل 22 سئوال پژوهشگر ساخته بود. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ 647/0 تایید گردید. داده ها با آزمون همبستگی پیرسون، تی وابسته و تی مستقل تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سنی زنان باردار در گروه سخنرانی 13/5±65/24، در بحث گروهی 481/4± 56/23 بوده و میزان تحصیلات گروه سخنرانی حداکثر 5/86 درصد در حد راهنمایی و در گروه بحث گروهی حداکثر 4/94 درصد در حد راهنمایی بود. بین دو روش آموزش بحث گروهی و سخنرانی تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین دو روش سخنرانی و بحث گروهی به صورت مجزا با هر یک از متغیرهای سن بارداری، سابقه بارداری و تحصیلات رابطه ای معنی دار نداشت.
  نتیجه گیری
  در نهایت می توان گفت که آگاهی زنان باردار با برنامه های متداول آموزشی موجود در سیستم بهداشتی کافی بوده و لازم است در خصوص روش های کسب و ارتقای انگیزه و رفتارهای سالم در این گروه تحقیق و برنامه ریزی های آموزشی لازم صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: روش سخنرانی، روش بحث گروهی، ارتقای آگاهی تغذیه ای، زنان باردار
 • زهرا حیدری، معصومه ایمانی پور، نعیمه سیدفاطمی، حمید حقانی صفحات 38-44
  زمینه و هدف
  خانواده بیماران آی سی یو نیازهایی دارند که برآوردن آن، نقش مهمی در رضایتمندی آن ها دارد. یکی از مهم- ترین این نیازها، نیاز به اطلاعات است. هدف این مطالعه، بررسی اثربخشی حمایت اطلاعاتی خانواده محور بر رضایتمندی از اطلاعات در خانواده بیماران تحت عمل جراحی قلب باز بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی،64 عضو مراقب بیمار درخانواده بیماران تحت عمل جراحی قلب باز در بیمارستان امیرالمومنین استان گلستان در سال 1391 به روش نمونه گیری آسان انتخاب و در گروه آزمون یا کنترل توزیع شدند. حمایت اطلاعاتی در گروه آزمون شامل فراهم آوردن دیدار از آی سی یو جهت آشنایی، جلسات آموزشی حضوری و ارائه کتابچه و پمفلت آموزشی بود. در گروه کنترل تنها اطلاعات معمول بیمارستان ارائه گردید. روز ترخیص بیمار از آی سی یو، رضایتمندی از اطلاعات دریافتی در عضو مراقب بیمار، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در دو گروه بررسی شد و داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین رضایتمندی گروه آزمون و کنترل به ترتیب 66/8±3/82 و 13/11±2/53 بود. میانگین رضایتمندی در گروه آزمون به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (0001/0 P<).
  نتیجه گیری
  حمایت اطلاعاتی خانواده محور می تواند رضایتمندی خانواده بیماران تحت عمل جراحی قلب را به طور معنی داری افزایش دهد.
  کلیدواژگان: حمایت اطلاعاتی، خانواده بیمار، رضایتمندی، جراحی قلب باز
 • حسین ابراهیمی، مهدی صادقی*، میلاد بازقلعه صفحات 45-52
  زمینه و هدف

  با توجه به تاثیر گسترده بیماری دیابت بر جنبه های مختلف زندگی بیماران دیابتی و از طرف دیگر نقش مهم خودکارآمدی در رفتارهای خود مراقبتی این بیماران، مطالعه حاضر به منظور تعیین ارتباط ابعاد کیفیت زندگی با خودکارآمدی و برخی عوامل مرتبط در بیماران دیابتی نوع 2 صورت پذیرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی- همبستگی در سال 1392 و با استفاده از نمونه گیری در دسترس بر روی 156 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 در شهرستان شاهرود انجام شد. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت زندگی مختص بیماران دیابتی و پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی جمع آوری و سپس ارتباط ابعاد کیفیت زندگی با خودکارآمدی و برخی از عوامل مرتبط تعیین شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. سطح معنی داری در این مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد سطح کیفیت زندگی بیماران متوسط بود و بعد جسمی کمترین نمره را داشت. تفاوت معنی دار و ارتباط خطی مستقیم بین خودکارآمدی و تمامی ابعاد کیفیت زندگی مشاهده شد، به طوری که بیماران با خودکارآمدی بالاتر، کیفیت زندگی مطلوب تری داشتند. همچنین بین کیفیت زندگی با سن، مدت ابتلا و شاخص توده بدنی نیز ارتباط معنی دار و خطی وجود داشت.

  نتیجه گیری

  بر طیق نتایج مطالعه، افزایش خودکارآمدی با بهبود ابعاد مختلف کیفیت زندگی مرتبط است. لذا به نظر می رسد با تدوین برنامه های بهبود و تقویت خودکارآمدی و تعدیل برخی از عوامل، بتوان به سطح بالاتری از کیفیت زندگی در این بیماران دست یافت.

  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، کیفیت زندگی، خودکارآمدی
 • فهیمه پوراکبری، افسانه خواجوند خوشلی، جوانشیر اسدی صفحات 53-59
  زمینه و هدف
  سرسختی روانشناختی با جنبه های مختلفی از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد ارتباط دارد و به نظر می رسد بالا بودن آن می تواند موجب کاهش اضطراب مرگ و افزایش کیفیت زندگی در پرستاران گردد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی با اضطراب مرگ در پرستاران انجام شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی وخصوصی شهرستان گرگان در سال1392 بودند که بر طبق جدول مورگان تعداد 273 نفر به روش تصادفی ساده از میان پرستاران همه بیمارستان ها انتخاب شدند و به پرسشنامه های سرسختی روانشناختی، کیفیت زندگی و اضطراب مرگ پاسخ دادند. جهت تحلیل داده- ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین سرسختی روانشناختی و اضطراب مرگ (001/0P< و 0220/0- = r) و بین کیفیت زندگی و اضطراب مرگ (001/0 P< و 227/0- = r) بدست آمده که می توان نتیجه گرفت رابطه منفی و معنی داری بین این متغیر ها وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مدل همزمان نشان داد که فقط متغیرهای سرسختی روانشناختی و عملکرد اجتماعی (یکی از خرده مقیاس های کیفیت زندگی) با اضطراب مرگ ارتباط معنی دار دارد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد سرسختی روانشناختی بالا باعث کاهش اضطراب مرگ در پرستاران شده و کیفیت زندگی را در آنان بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: سرسختی روانشناختی، کیفیت زندگی، اضطراب مرگ، پرستاران
 • عبدالزهرا نعامی، فریده انصافداران، نصیر داستان، محمد بابامیری صفحات 60-67
  زمینه و هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی تطابق ادراک شده در پرستاران با رفتار شهروندی- سازمانی بوده است.
  روش بررسی
  روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش را کلیه پرستاران بیمارستان های شهر شیراز در سال 1391تشکیل می دادند که تعداد 170 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایبه عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین هر سه نوع تطابق ادراک شده با رفتار شهروندی- سازمانی کلی و ابعاد آن رابطه مثبت معنی دار وجود داشت (01/0P<). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون با روش گام به گام نشان داد، متغیرهای تطابق فرد– سازمان، تطابق فرد– گروه و تطابق فرد- شغل به عنوان متغیرهای پیش بین 274/0 درصد از واریانس رفتار شهروندی- سازمانی کارکنان را تبیین می کنند و تطابق فرد- سازمان بهترین پیش بینی کننده برای رفتار شهروندی- سازمانی است.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که افزایش ادراک تطابق، نقش مهمی در بروز رفتارهای شهروندی- سازمانی دارد. بنابراین توجه به راهکارهایی که سبب افزایش تطابق ادراک شده می گردند باید در برنامه های مدیران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تطابق فرد، سازمان، تطابق فرد، گروه، تطابق فرد، شغل، رفتار شهروندی، سازمانی
 • مهتاب سلیمی، حمیدرضا آراسته، علیرضا کیامنش، پریوش جعفری صفحات 68-77
  زمینه و هدف
  تحول موفقیت آمیز، نیازمند آماده سازی موفقیت آمیز است و دانشگاه باید بتواند از طریق برنامه ریزی قدرت، اعتبار، شایستگی و ضرورت وجودی خود را حفظ کند. فرهنگ سازمانی، یک متغیر مستقل در مطالعات سازمانی و فرآیند برنامه ریزی محسوب می شود. فرهنگ سازمانی دانشکده های پرستاری بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی و رهبری می تواند در توانمند سازی دانشجویان پرستاری موثر باشد. بر همین اساس این مطالعه به ارزیابی مولفه های فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی اعضای هیات علمی و اثربخشی رهبری در دانشکده های پرستاری پرداخته است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی بر روی 184 نفر از اعضای هیات علمی پرستاری تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1391 با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایصورت گرفت. برای ارزیابی فرهنگ سازمانی از پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین (2006) و جهت ارزیابی رضایت شغلی از مقیاس رضایت شغلی اسپکتر JSS (1997) و برای ارزیابی اثربخشی رهبری، پرسشنامه رهبری تحقق یافته، بکار برده شد. در تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی، ساختار عاملی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مولفه های مورد بررسی در پرسشنامه فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی و اثر بخشی رهبری از قدرت تبیین کنندگی بالایی برخوردار بوده و باتوجه به تحلیل عاملی تاییدی و شاخص های برازندگی بدست آمده، این پرسشنامه برای سنجش فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی اعضای هیات علمی و اثر بخشی رهبری از توان بالایی برخوردار است.
  نتیجه گیری
  می توان از نتایج این تحقیق برای آموزش مدیران، جهت ارتقای اثربخشی رهبری آن ها استفاده کرد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، اثر بخشی رهبری، برنامه ریزی، پرستاری
 • لیلا داوری، احمد علی اسلامی، اکبر حسن زاده صفحات 77-85
  زمینه و هدف
  دیابت، شایع ترین بیماری ناشی از اختلال متابولیسم با عوارض دراز مدت است. این بیماری در قلب مسائل رفتاری است و عوامل اجتماعی و روان شناختی نقش حیاتی در مدیریت آن دارند. در بیماری دیابت درمان و مدیریت بیماری به طور عمده به اقدامات بیمار وابسته است و خود مراقبتی از مهم ترین عوامل برای تحت کنترل درآوردن بیماری است. این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل مرتبط با رفتار خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام گرفته است.
  روش بررسی
  این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر روی 95 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 تحت نظر مرکز دیابت شهرستان خرم آباد در سال 1392 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل مشخصات شخصی و زمینه ای و مقیاس خود مراقبتی بیماران دیابتی گلاسکو و توبرت بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-20 و آزمون های t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره خود مراقبتی در بیماران با در نظر گرفتن کلیه حیطه ها 7/11± 6/53 بود. کمترین میانگین نمرات خود مراقبتی در حیطه کنترل قند خون و فعالیت فیزیکی و بیشترین نمرات در زمینه مراقبت از پا و رژیم غذایی بوده است. میانگین نمرات خود مراقبتی بر اساس وضعیت تاهل، تحصیلات، درآمد و نوع درمان به طور معنی داری متفاوت بود(05/0 P<).
  نتیجه گیری
  آموزش های جامع و کاربردی در مورد چگونگی انجام رفتارهای خود مراقبتی با در نظرگرفتن خصوصیات و ویژگی های منحصر به فرد بیماران و نیازهای واقعی آن ها باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: خودمراقبتی، دیابت نوع 2، عوامل شخصی زمینه ای
 • سعیده سادات حسینی، سعید آریاپوران صفحات 86-94
  زمینه و هدف
  استرس آسیب زای ثانویه، یکی از مشکلات پرستاران است و نقش سبک های مقابله ای در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی شدت علائم استرس آسیب زای ثانویه در پرستاران و نقش سبک های مقابله ای در پیش بینی آن بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی- همبستگی، 323 پرستار از بیمارستان های کرمانشاه از طریق نمونه گیری طبقه ای در سال 1391 انتخاب شدند و مقیاس استرس آسیب زای ثانویه و پرسشنامه مقابله با استرس را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 7/16 درصد از پرستاران از شدت علائم استرس آسیب زای ثانویه برخوردار بودند. مقابله مساله مدار به صورت منفی (47/0-=r) و مقابله هیجان مدار به صورت مثبت(405/0=r) با علائم استرس آسیب زای ثانویه در پرستاران رابطه داشت(05/0>P). سبک های مقابله ای 31/0 واریانس نمرات علائم استرس آسیب زای ثانویه در پرستاران را تبیین کرده است.
  نتیجه گیری
  نتایج از شدت علائم استرس آسیب زای ثانویه و رابطه سبک های مقابله ای با این علائم در پرستاران حمایت می کند و تلویحات مهمی در توجه به استرس آسیب زای ثانویه و متغیرهای آن دارد.
  کلیدواژگان: استرس آسیب زای ثانویه، سبک مقابله ای، پرستاران
 • مسعود مقیمی، سیما محمدحسینی، زهره کریمی، محمدعلی مقیمی، ابراهیم نعیمی، سمیه محمدی، مریم بهروزی صفحات 95-101
  زمینه و هدف
  ارزش آموزش بالینی ایده آل در توسعه فردی و حرفه ای، همچنین مهارت های پرستاری بالینی غیر قابل انکار است. لذا هدف از انجام این مطالعه، بررسی موانع آموزش بالینی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای کیفیت آموزش از دیدگاه دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت توصیفی– تحلیلی و مقطعی روی 108 دانشجوی پرستاری که حداقل یک ترم کارآموزی را گذارنده بودند، در سال 1389به صورت سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته (81/.=r) و حاوی سئوالاتی در حیطه مشخصات فردی و موانع موجود در یادگیری مهارت های بالینی بود. پرسشنامه ها پس از تکمیل با نرم افزار SPSS-17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مهم ترین موانع از دیدگاه دانشجویان در یادگیری بالینی، عدم بیان اهداف آموزشی(9/85 درصد)، عدم حفظ نظم و انضباط توسط دانشجو(8/77 درصد)، مناسب نبودن زمان کارآموزی(6/66 درصد)، عدم ارتباط مناسب دانشجو با کارکنان بخش(1/62 درصد) و همچنین بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در مورد اهمیت سوابق آموزشی مربی تفاوت معنی دار وجود داشت(001/0 P<)، اما بین دیدگاه دانشجویان با مشخصات دموگرافیک آنان ارتباط معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  در هر چهار حیطه آموزش بالینی موانع مهمی وجود دارد که می تواند بر روی سطح مهارت عملی دانشجویان موثر باشد. بازنگری و اقدامات مناسب توسط مسئولین آموزشی برای یک محیط بالینی آموزشی مناسب از جمله امکانات و تجهیزات محیط بالینی و بازنگری ابزارها و فرآیندهای ارزشیابی بالینی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: موانع، آموزش بالینی، دانشجویان پرستاری، راهکارها، ارتقای کیفیت
|
 • Khadijeh Ghobadi, Shahnaz Tork Zahrani, Dr Reza Heshmat, Dr Nozhat Shakeri Pages 1-7
  Background And Objective
  Delivery period can be an effective factor on pregnancy outcomes and feto-maternal complications. Since its prolongation may lead to medical and surgical interventions, we aimed to determine the effect of acupressure on delivery duration of nulliparous women.
  Material And Methods
  This clinical trial was conducted on 150 parturients referring to Dezianii Hospital in Gorgan, Iran. They were assigned to three groups of acupressure by researcher, acupressure by mother and routine care (control group). The intervention was 20 minutes of pressure for one to five sessions. Data was analyzed by SPSS-17 software, using ANOVA and Kruskal-wallis.
  Results
  The first stage of labor in researcher (269.78±102.27), mother (302.72±115.83) and control group (345.92±140.63) was not significantly different (P=0.084(.Furthermore, the period of second stage in all three groups showed no significant difference (P=0.77).
  Conclusion
  Given that acupressure is a simple, accessible and free of side effect method, it has not significant impact on the duration of labor.
  Keywords: Acupressure, Primiparous, Duration of Labor
 • Marzieh Davari, Shamila Mosharraf Pages 8-14
  Background And Objective
  Primary dysmenorrhea (PD) is one of the most prevalent gynecological disorders that about 50-70% of childbearing women experience it. To relieve this pain, we can use different methods such as chemical drugs that may have some side effects. Thus, we aimed to determine the aromatherapy effect of lavender extract on dysmenorrhea.
  Material And Methods
  This double-blind clinical trial was conducted on 90 female students, aged 18 to 26, who suffered from PD. They were divided into two groups of case, received lavender essence and Mefenamic acid, and a control group received placebo. Participants were evaluated for the severity and duration of the menstrual pain during the three first-days of the beginning of bleeding before and after receiving drugs. For data analysis, we used descriptive statistics and inferential statistics, using spss software version 11.
  Results
  Based on the findings, there is significant difference in pain severity and duration in lavender (P < 0.001) and Mefenamic acid group (P < 0.001).
  Conclusion
  Lavender and Mefenamic acid can effectively relieve the menstrual pain severity and duration. Regarding to the side effects of Mefenamic acid, lavender in the form of aromatherapy can be an appropriate substitution.
  Keywords: Aromatherapy, Lavender, Mefenamic Acid, Menstruation
 • Hossein Rahmani Anaraki, Mehri Farhange Ranjbar, Ali Kavosi, Hossein Nasiri, Ali Reza Shariati Pages 15-21
  Background And Objective
  Heparin Products are used largely due to the positive effects of the treatment. Since bruising and pain are thier unpleasant consequences following injection, we aimed at determining the effect of local cold on occurrence of pain and bruising at the injection site of subcutaneous enoxaparin sodium.
  Material And Methods
  This experimental study was conducted on 36 patients allocated randomly to case and control groups in Panje Azar teaching center in Groan, 2012. In control group, routine subcutaneous injection of enoxaparin, without local cold, in 10 seconds was performed while in case group, local cold was applied for five minutes before routine subcutaneous injection. The data was collected via a researcher-made check-list consisting of demographic part and the section for recording the extent of bruising and pain intensity. The Extent of bruising was measured by using clear flexible ruler within 24-48-72 hours and pain intensity by visual analog scale (VAS) immediately after injection. Data was analyzed by SPSS- 16 using descriptive and inferential statistics.
  Results
  Results indicated that the mean of pain intensity in control (3.86±2.75) and case group (3.05±1.71) was not significantly different (P=0.148) and it is true for the extent of bruising in 24- 48-72 hours, no significant difference between two groups.
  Conclusion
  Regarding the results, cold application before injection is not effective in reducing pain intensity and the size of the bruising.
  Keywords: Enoxaparin Sodium, Pain, Bruise, Local Cold, Subcutaneous Injection
 • Dr Robabeh Memarian, Ali Kavosi, Dr Zohreh Vanaki, Hossein Nasiri, Moslem Hesam, Dr Leila Jouybari, Dr Akram Sanagu Pages 22-30
  Background And Objective

  Emphasizing on technology progress and growth in medical sciences on cardio-pulmonary resuscitation, unfortunately, the survival rate of patients and the resuscitation outcomes are still poor. Accordingly, it seems that education for nursing promotion in emergency department is paramount importance. Thus, the present study was conducted on evaluating the effect of competency-based-Training program on resuscitation outcomes.

  Material And Methods

  This pre-experimental study was carried out in medical-training hospitals of Golestan University of Medical Sciences, 2011. The nurses selected via convenience sampling were allocated to case (n=15) and control group (n=15). The instruments were the forms of registration and report of cardio-pulmonary resuscitation. Competency-based-Training program was conducted for case group. The data recorded in before program and after four months was analyzed by SPSS16 software, using descriptive (Frequency, mean, standard deviation) and inferential statistics (Wilcoxon, Mann-Whitney, Chi-square).

  Results

  The short and long term resuscitation outcomes in case group were increased from 8.8% and 4.6% to 20% and 15.6%, respectively. wilcoxon test showed that the difference was significant (p=0.001).Also, Mann-Whitney test revealed that the difference between short and long term resuscitation outcomes was significant between two groups following 4-months (P=0.03).

  Conclusion

  Based on the results, competency-based-Training program can be effective in short and long term resuscitation outcomes. Hence, it is recommended that this program be performed to upgrade nursing level.

  Keywords: Competency Based Training Program, Nurses, Short, Long Term Resuscitation Outcomes
 • Soheila Esfahankalate, Seyedeh Maryam Hasheminsab, Azam Esfahankalate Pages 31-37
  Background And Objective
  It is imperative that the application of appropriate educational methods is of paramount importance to nutrition knowledge and health of pregnant women. Hence, this study aimed at investigating the effect of lecture and group discussion on improving pregnant women's awareness.
  Material And Methods
  This peri-experimental study was conducted on 110 pregnant women selected via cluster random sampling in eight villages of Gorgan, Iran, in 2009. They were allocated to two groups of lecture (n=52) and group discussion (n=36). The instrument was researcher made awareness questionnaire, consisting of 22 questions, whose reliability was confirmed by Alpha Cronbach (0.647) for data analysis, we used Pearson correlation, pared t test and t-dependent.
  Results
  The mean age of lecture group was 24.65± 5.13 and that of group discussion was 23.56± 14.48. the educational level in 86.5% of lecture group and 94.4% of group discussion was at the level of middle school. There was no significant relationship between lecture group and group discussion. Furthermore, both groups had not any significant correlation with variables such as gestational age, pregnancy history and education level.
  Conclusion
  Given that the current training programs in health system are adequate, it is a necessity to motivate and promote healthy behavior in pregnant women.
  Keywords: Group Lecture, Group Discussion, Promote Awareness, Pregnant Women
 • Pages 38-44
  Background And Objective
  Fulfilling the needs of ICU patient's families plays a significant role in their satisfaction. Since having information is one of the most important needs, we aimed to investigate the effectiveness of family-center support in satisfaction of information among families of patients undergone open heart surgery.
  Material And Methods
  In this clinical trial, 64 family member caregivers of patients undergone open heart surgery in Amiralmomenin hospital, Golestan province, were selected via convenience sampling and divided into intervention and control groups. In intervention group, the informational support including ICU orientation tours, educational sessions and educational pamphlets was given while in control group just routine information. The satisfaction of information in caregivers was measured by a researcher-made questionnaire in the day of discharge from ICU and data was analyzed using independent T-test.
  Results
  The mean satisfaction in intervention and control groups was 82. 3±8.66 and 53.2±11.13, respectively. The difference was statistically meaningful (P<0.0001).
  Conclusion
  Informational support could increase satisfaction of information in the families of the patients undergoing open heart surgery.
  Keywords: Informational Support, Patient's Family, Satisfaction, Open Heart Surgery
 • Dr Hossein Ebrahimi, Mahdi Sadeghi, Milad Bazghaleh Pages 45-52
  Background And Objective

  Due to the widespread impact of diabetes on various aspects of life and the important role of self-efficacy in self-care behaviors of diabetic patients, we aimed at determining the relationship between quality of life dimensions and self-efficacy, and some related factors in patients with type 2 diabetes.

  Material And Methods

  This cross-sectional study was conducted on 156 patients, selected via convenience sampling, with type II diabetes in Shroud (2013). The instruments were a demographic checklist, diabetic quality of life questionnaire and self-efficacy questionnaire. Data analysis was performed by descriptive statistics and Pearson correlation coefficient (0.05).

  Results

  in accordance with the results, the quality of life was moderate and the lowest score was related to physical dimension. There was a significant relationship between self-efficacy and all aspects of quality of life in that the patients with higher self-efficacy had the more quality of life. Moreover, there was a significant linear relationship between quality of life and variables such as age, diabetes duration and body mass index.

  Conclusion

  given that the increased self-efficacy is associated with quality of life improvement, it seems likely that we can maximize the quality of life in these patients by applying self-efficacy enhancement programs.

  Keywords: Diabetes Type 2, Quality of Life, Self, Efficacy
 • Fahime Pourakbari, Dr Afsaneh Khajevand Khoshli, Dr Javanshir Asadi Pages 53-59
  Background And Objective
  Psychological hardiness has a relationship with various aspects of physical, psychological and social health of people, and it seems that high level of that may lead to a decrease in death anxiety and an increase in life quality in nurses. Hence, we aimed to determine the relationship of psychological hardiness and quality of life with death anxiety in nurses.
  Material And Methods
  This correlational study was conducted on 273 nurses selected via simple random sampling in both state and private hospitals of Gorgan, Iran, in 2013. The instruments were psychological hardiness, quality of life and death anxiety questionnaires. To analyze data, we used Pierson correlation coefficient and multiple linear regressions.
  Results
  There was significant relationship between psychological hardiness and death anxiety (r=-0.220, p<0.001); between quality of life and death anxiety (r=-0.227, p<0.001). Based on concurrent multiple linear regression, only psychological hardiness and social performance (one of the sub-scales of quality of life) had a meaningful relationship with the death anxiety.
  Conclusion
  It seems that high psychological hardiness may lead to decreased death anxiety and increased quality of life in nurses.
  Keywords: Psychological Hardiness, Quality of Life, Death Anxiety, Nurse
 • Dr Abdozahra Naami, Farideh Ensafdaran, Dr Nasir Dastan, Dr Mohammad Babamiri Pages 60-67
  Background And Objective
  This study aimed to investigate the relationship between perceived fit of nurses and organizational citizenship behavior.
  Material And Methods
  The statistical population of this correlational study was all nurses of Shiraz hospitals in 2011. The participants were 170 nurses selected via cluster random sampling and asked to fill out the questionnaires. The data was analyzed by Pearson correlation and regression analysis.
  Results
  The results indicated that there is a significant positive relationship between all three types of perceived fit and organizational citizenship behavior (P≤0.01). Furthermore, regression analysis showed that variables of person-organization, person-group, and person-job were able to predict 0.274 of organizational citizenship behavior. Person-organization perceived fit was the best predictor of organizational citizenship behavior.
  Conclusion
  Since the increase of perceived fit has an important role in organizational citizenship behavior, the managers should consider the importance of this issue in their programs.
  Keywords: Person, Organization Fit, Person, Group Fit, Person, Job Fit, Organizational Citizenship Behavior
 • Mahtab Salimi, Dr Hamid Reza Arasteh, Dr Ali Reza Kia Manesh, Dr Parivash Jafari Pages 68-77
  Background And Objective
  Successful transformation needs successful equipment and university should maintain it’s authority‌, credit‌, competency and necessity of it’s entity by planning organizational culture is an independent variable in organizational studies and Planning Process. The organizational culture in nursing colleges on job satisfaction of faculty members and effectiveness leadership can be effective factor to give more ability to nursing students. In the base of this fact, This study peid attention to assessment of organizational culture components and job satisfaction of faculty members and leadership effectiveness in nursing colleges.
  Material And Methods
  This description study is accomplished on 230 members of full time nursing faculty in Islamic Azalea University, with the use of group sampling method. Cameron and Quinn (2006) organizational culture assessment questionnaire is used for culture assessment and specter Jss criteria (1997) of job satisfaction are used for job satisfaction assessment and realized leadership questionnaire is used for leadership effectiveness assessment. In processing of discovering factor, with the use of main parameters study method, the factor structure of questionnaire was reviewed.
  Results
  The results of discovering and confirming process show that reviewed parameters in organizational culture questionnaire‌, job satisfaction, and leadership effectiveness have a high explainatory power and with consider of emphatic agent process and resulted Barazandegy Criteria, This questionnaire have a high potential to assess organizational culture, and job Satisfaction of faculty members and leadership effectiveness.
  Conclusion
  We can used the results of this research in order to plan the effective leadership development of nursing collage management‌.
  Keywords: Keywords: Organizational Culture, Job Satisfaction, Leadership Effectiveness, Planning, Nursing
 • Leila Davari, Dr Ahmad Ali Eslami, Akbar Hassan Zadeh Pages 77-85
  Background And Objective
  Diabetes is the most common metabolic disorder associated with long-term complications. social and psychological factors have a crucial role in its management. the treatment of Diabetes mainly depends on the patient and self-care is one of the most important factors in controlling this disease. This study aimed at evaluating the self-care related factors in type 2 diabetic patients.
  Material And Methods
  This descriptive-analytical study was conducted on 95 patients with type 2 diabetes in Khorramabad city in 2013. The data collected by a demographic questionnaire and Glasgow and tobert Self-care scale was analyzed by spss 20 software using independent t-test, Pearson correlation and One Way ANOVA.
  Results
  Considering all areas, the average self-care score was 53.6±11.7. The lowest score was in the areas of glycemic control, physical activity, and the highest one in diet and foot care. Based on marital status, education, income and type of treatment, The average self-care was significantly different (P< 0.05).
  Conclusion
  In accordance with the real need unique characteristics of the patients, comprehensive and practical training related self- care behavior should be considered.
  Keywords: Self_Care_Type 2 Diabetes_Demographic
 • Saeedeh Sadat Hosaini, Dr Saeed Ariapooran Pages 86-94
  Background And Objective
  Secondary traumatic stress is one of the problems in nurses and the role of coping styles is paramount importance. The purpose of current study was to investigate the severity of secondary traumatic stress in nurses and the role of coping styles on it.
  Material And Methods
  In this descriptive study, 323 nurses working in Kermanshah hospitals were selected via stratified sampling in 2012. The participants filled out Secondary Traumatic Stress Scale (STSS) and Coping Styles Inventory, and the data was analyzed by Pearson correlation and regression.
  Results
  The results showed that 16.7% of nurses had the severity of secondary traumatic stress symptoms. Problem-focused coping negatively (r=-0.47) and emotion focused coping positively (r=0.405) were correlated to secondary traumatic stress symptoms (p<0.05). The coping styles explained 0.31 of total variance of secondary traumatic stress symptoms in nurses.
  Conclusion
  Based on the results, the severity of secondary traumatic stress symptoms and their relationship with coping styles are verified.
  Keywords: Secondary Traumatic Stress, Coping Style, Nurses
 • Masood Moghimi, Sima Mohammad Hossini, Zohreh Karimi, Mohammadali Moghimi, Ebrahim Naimi, Somaya Mohammadi, Maryam Behroozi Pages 95-101
  Background And Objective
  The ideal value of clinical training in personal and professional development, as well as the clinical nursing skills is undeniable. Hence, we aimed at investigating the obstacles of clinical education and strategies for improving the quality of education in Yasuj University of Medical Sciences.
  Material And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 108 nursing students who had attended at least one term of practical work in Hospital, 2010. The instrument was a questionnaire, including questions related to demographic characteristics and barriers of clinical skills, whose validity and reliability were approved (R = 0.81). The data was analyzed by SPSS 17.
  Results
  The main obstacles were absence of learning objectives (85.9%), student's failure to maintain discipline (77.8%), lack of adequate training period (66.6%), lack of appropriate communication between students and personnel (62.1%). There was significant difference between male and female students about the importance of training records of instructors. (P <.001). But student's view was not significantly correlated with their demographic characteristics (P >0.05).
  Conclusion
  There are major obstacles in four areas of clinical education that can be effective in student's practical skills. Thus, it is important for education officials to perform some appropriate interventions to provide a suitable clinical setting having education facilities, clinical environments and modified evaluation instruments.
  Keywords: Obstacles Clinical Education, Nursing Students, Strategies Enhance the Quality