فهرست مطالب

عدالت آرا - پیاپی 17-18 (1391)

مجله حقوقی عدالت آرا
پیاپی 17-18 (1391)

 • 152 صفحه، بهای روی جلد: 65,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/09/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سخن سردبیر
  علی یار ارشدی صفحه 5
 • دکترین مسئولیت حمایت و نظام منشور ملل متحد
  مهدی عباسی سرمدی صفحه 7
 • حقوق متهم بازداشت شده در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین المللی
  نریمان فاخری صفحه 35
 • ایجاب عام در عقد بیع در حقوق ایران و انگلیس
  محسن قاسمی، سوده رمضان زاده صفحه 53
 • بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل خسارات کارگران در حقوق اسلامی و ایران
  حمید بهرامی احمدی، رضا آقاعباسی صفحه 81
 • ازدواج با اهل کتاب از منظر قرآن کریم
  سید نصرالله محبوبی صفحه 101
 • بررسی چالش های حقوقی کوکان بی تابعیت (متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی)
  میترا حسینیان، مرضیه آکار صفحه 127