فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال پنجم شماره 3 (پیاپی 10، پاییز 1393)
 • سال پنجم شماره 3 (پیاپی 10، پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/03
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مرتضی نصیری*، مصطفی نصیری صفحه 183
  این مطالعه ی نیمه تجربی با هدف مقایسه ی تاثیر آموزش آناتومی به دو روش سخنرانی و ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری60 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1391 انجام شد. دانشجویان به روش سرشماری و تصادفی ساده، به دو گروه شاهد (سخنرانی) و تجربی (سخنرانی و کار در گروه های کوچک) تقسیم شدند. پس از اجرای پیش آزمون، دو گروه به مدت 8 جلسه و در طول 2 ماه تحت آموزش قرار گرفتند و یک پس آزمون بلافاصله و آزمون یادداری 4 هفته بعد از اجرای دوره گرفته شد. برای جمع آوری داده ها، از آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته که سطوح دانش و یادگیری معنادار (درک و کاربرد) دانشجویان را در درس آناتومی اندام بررسی می کرد، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری آنالیز واریانس و تی مستقل استفاده شد. طبق نتایج، میانگین نمرات یادگیری گروه شاهد در پیش آزمون، پس آزمون و آزمون یادداری به ترتیب: 11.87±2.48، 25.69±2.49 و 21.21±3.37 و در گروه تجربی به ترتیب: 15.30±5.4، 32.21±2.81 و 26.72±2.84 بود. تفاوت میانگین ها درون هر دو گروه معنادار بود (P<0.05). میانگین تفاوت نمرات پس آزمون با پیش آزمون در گروه تجربی (16.90±5.18) نسبت به گروه شاهد (13.81±3.12) اختلاف آماری معناداری را نشان داد (P<0.05، t= 2/934). با توجه به نتایج، روش تدریس ترکیبی مانند روش مرسوم باعث ارتقای یادگیری و یادداری دانشجویان پزشکی می شود؛ ولی تاثیر این روش آموزشی بیشتر از روش سخنرانی است.
  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، سخنرانی، روش ترکیبی، آناتومی اندام، یادگیری، یادداری
 • سهیلا صداقت*، حجت هوشیاری خواه، الهام کریمی، بهمن چراغیان صفحه 191
  برنامه ریزان آموزش پرستاری، اصلی ترین بخش در آموزش پرستاری را آموزش بالینی می دانند. نتایج تحقیقات نشان داده است که کیفیت آموزش بالینی چندان مطلوب نبوده و همواره شکاف بین تئوری و بالین در آموزش پرستاری وجود دارد. امروزه از پورت فولیو به عنوان یک ابزار جدید آموزشی که می تواند نقش مهمی در ارتقای صلاحیت بالینی پرستاران داشته باشد، یاد شده است. این پژوهش با هدف تاثیر پورت فولیوی آموزشی بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری انجام شد. در این مطالعه ی نیمه تجربی با استفاده از پیش آزمون، مداخله، پس آزمون تعداد 31 نفر از دانشجویان ترم 7 پرستاری به طور تصادفی در دو گروه مورد (15 نفر) و شاهد (16 نفر) شرکت داشتند. در گروه مورد، برنامه ی آموزشی پورت فولیو با نظارت پژوهشگر انجام گرفت و گروه کنترل در برنامه ی معمول خود شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی اطلاعات فردی و پرسشنامه ی ارزیابی صلاحیت بالینی بود. نتایج بر اساس آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. پس از اجرای مداخله، میانه ی نمرات صلاحیت بالینی دانشجویان گروه آزمایش به طور معناداری از 50/24 به 70/30 افزایش یافت (0/002 p=) در حالی که در گروه کنترل این میزان از 42/34 به 40/53 رسید (P=0/63) که معنادار نبود. بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد که اجرای پورت فولیوی آموزشی در ارتقای صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری موثر بوده است.
  کلیدواژگان: پورت فولیوی آموزشی، صلاحیت بالینی، دانشجویان پرستاری
 • اکبر علی اصغرزاده، زهرا میدانی*، عبدالله امیدی، مریم نزادی نیاسر، سیما راستی صفحه 199
  مراسم استقبال و برنامه های توجیهی از رویکردهای موثر در رفع عوامل تنش زای اجتماعی، تحصیلی و هیجانی مرحله گذر، ورود به دانشگاه محسوب می شود. مطالعه ی حاضر نیز با هدف ارزیابی نقش فرایند استقبال در رفع چالش های مرحله گذر دانشجویان جدیدالورود انجام شد. برای هدایت این مراسم کار گروهی با عنوان مراسم استقبال متشکل از دانشجویان و اساتید در دانشکده ی پیراپزشکی کاشان تشکیل شد. برای ارزیابی نقش فرایند استقبال مطالعه ی مقطعی از طریق توزیع پرسشنامه در بین کلیه ی دانشجویان ورودی جدید سال 1391 (93 نفر) انجام شد. بیشتر دانشجویان 91 نفر (97/8 درصد) توافق داشتند مراسم استقبال می تواند پل ارتباطی مناسب بین دانشجو و دانشگاه برقرار نماید. بیشتر دانشجویان 90 نفر (97/8درصد) توافق داشتند مراسم استقبال می تواند دانشجویان را برای سازگاری با محیط دانشگاه و ورود به دانشگاه مهیا نماید. 84 نفر (90/3 درصد) توافق داشتند که این مراسم در تقویت احساس تعلق خاطر دانشجو به دانشگاه تاثیر دارد. با توجه به نظرات دانشجویان در خصوص اهمیت فرایند استقبال در کلیه مراحل گذر به دانشگاه توصیه می شود مرکز تخصصی با عنوان واحد مشاوره و حمایت از دانشجویان جدیدالورود در سطح معاونت دانشجویی دانشگاه ها استقرار یابد تا مسوولیت آگاهی و توانمندسازی دانشجویان جدیدالورود، اساتید مشاور، سایر دانشجویان و کارکنان در خصوص چالش های مرحله گذر را عهده دار گردد.
  کلیدواژگان: مرحله ی گذر، دانشجویان جدیدالورود، ستاد استقبال
 • مرضیه طهماسبی، لیلا علیپور فیروزآبادی، محسن چکی، عبدالحمید بهروزی، عبدالحسین عگبهی* صفحه 207
  یکی از ابزارهای آموزش در مراقبت های بهداشتی درمانی، شبیه سازهای کامپیوتری هستند. هدف این حیطه از آموزش، فراهم آوردن امکان آموزش خارج از کلینیک و در یک چارچوب قابل کنترل می باشد. یکی از نرم افزارهای آموزشی در حیطه ی بهداشت و درمان، شبیه ساز دستگاه توموگرافی کامپیوتری است. مطالعه ی حاضر، مطالعه ای توصیفی-مقطعی می باشد که به منظور مقایسه ی میزان یادگیری دانشجویان تکنولوژی پرتوشناسی با استفاده از روش کارآموزی سنتی و شبیه ساز توموگرافی کامپیوتری و بررسی دیدگاه آنان در مورد استفاده از این شبیه ساز برای آموزش انجام گرفته است. در این مطالعه که با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است، دانش 61 دانشجوی تکنولوژی پرتوشناسی در مورد توموگرافی کامپیوتری پیش از کارآموزی سنجیده شد. پس از تقسیم آن ها به دو گروه تصادفی و آموزش یک گروه با شبیه ساز توموگرافی کامپیوتری و گروه دیگر به روش سنتی، میزان یادگیری آن ها سنجیده شد. بر اساس نتایج، تفاوت آماری معناداری بین نمرات قبل و بعد از آموزش در هر دو گروه مشاهده شد (0/00001=P). نمرات دو گروه باهم تفاوت آماری معناداری نداشت. از دیدگاه دانشجویان مورد بررسی، مهم ترین ویژگی های شبیه ساز به ترتیب عبارت بودند از: بالا بردن آمادگی و کاهش استرس قبل از کارآموزی، همخوانی محیط شبیه ساز و پروتکل های آن با دستگاه واقعی، افزایش سرعت یادگیری. نتایج تحقیق نشان داد که شبیه سازهای کامپیوتری، امکان آموزش در یک فضای مجازی اقتباس شده از محیط واقعی را فراهم می کنند. بنابراین، فراگیر می تواند مهارت های حرفه ای خود را قبل از مواجهه با بیمار واقعی بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، آموزش سنتی، شبیه ساز، توموگرافی کامپیوتری
 • مریم حقیقت، فهیمه ثابتی، نورالله طاهری *، محمدحسین حقیقی زاده صفحه 214
  یکی از شیوه های نوین آموزشی که اساس آن بر مبنای یادگیری مشارکتی قرار دارد، روش پازل می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه ی تاثیر تدریس به شیوه ی سخنرانی و تدریس مشارکتی با استفاده از پازل بر میزان یادگیری و رضایت از تدریس دانشجویان پرستاری انجام گرفت. در این مطالعه ی نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون_ پس آزمون، 37 نفر دانشجوی سال سوم پرستاری دانشکده ی پرستاری آبادان که واحد داخلی جراحی 4 را اخذ نموده بودند، شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم اطلاعات فردی، پرسشنامه ی یادگیری و پرسشنامه ی رضایت از تدریس بود. روایی پرسشنامه ها به صورت روایی محتوا و بر اساس نظرات متخصصان و به ترتیب: 0/7 و 0/96 محاسبه شد. نمونه-گیری به شیوه ی نمونه ی در دسترس انجام و دانشجویان به طور تصادفی به دو گروه، تدریس به روش سخنرانی (17 نفر) و تدریس مشارکتی با استفاده از پازل (20 نفر) تقسیم شدند، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 و آزمون های آماری تی زوجی، تی دو نمونه ای مستقل و کای اسکور تجزیه و تحلیل شد. بین میانگین نمرات یادگیری قبل و بعد از اجرای برنامه در گروه پازل به ترتیب: (15.6±3.7 و 32.5±3.6)، (0/001>p) و گروه سخنرانی (15.5±2.3 و 33.05±2.7)، (0/001>p) اختلاف معنادار دیده شد. همچنین با وجودی که میانگین نمرات رضایت از تدریس در گروه پازل (16± 56/5) بیشتر از گروه سخنرانی (13/1 ± 50/4) بود، اما اختلافشان معنادار نبود (p=0.21). از نظر دانشجویان تدریس به شیوه ی پازل باعث تقویت مهارت های ارتباطی، افزایش انگیزه، ارتقای یادگیری، تقویت مهارت-های تجزیه و تحلیل مفاهیم درسی و توسعه ی توانایی آن ها به عنوان عضوی از گروه شد.
  کلیدواژگان: یادگیری، تدریس مشارکتی، سخنرانی، پازل، رضایت از تدریس
 • مهدی بیژن زاده* صفحه 223
  با توجه به سیر چشم گیر پیشرفت و تاثیر ژنومیک در تشخیص و درمان بیماری ها و با توجه به اینکه امروزه ژنتیک انسانی در مرکز اهمیت اطلاعات مورد نیاز دانشکده های پزشکی دنیا رار گرفته است، بررسی نظرات دانشجویان پزشکی در مورد سر فصل های تدریس ژنتیک از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مطالعه ی مداخله ای نیمه-تجربی، تجربه ی مولف که تدریس «نشانه شناسی بیماری های ژنتیک» به دانشجویان پزشکی دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نیمسال اول و دوم تحصیلی 92-1391 می باشد، ارائه گردید. موضوع مذکور در حین تدریس دو واحد ژنتیک در نیمسال سوم علوم پایه و در قالب یک جلسه ی دو ساعته تدریس گردید. در این جلسه با هدف آشنا کردن دانشجویان با علایم بالینی بیماری های ژنتیک، علامت های شاخص و شایع موجود در این بیماری ها به صورت تصویری آموزش داده شد. پرسشنامه ی نظرسنجی در مورد کمیت و کیفیت تدریس و به خصوص موضوع نشانه شناسی بیماری های ژنتیک بین دانشجویان توزیع گردید و پاسخ های آنان در نیم سالی که این مبحث تدریس گردید، با نیمسال قبل که این موضوع تدریس نمی شد، مقایسه گردید. نتایج نشان داد که پس از تدریس موضوع، کسانی که معتقد بودند می توانند بیماری ژنتیک را در یک فرد حدس بزنند افزایش یافت، کسانی که مطالب تدریس شده در مورد بیماری های ژنتیک برای دانشجویان پزشکی را ناکافی می دانستند، کاهش یافت و تعداد کسانی که اعتقاد داشتند تدریس نشانه های بیماری های ژنتیک نیاز نیست به صفر رسید. با توجه به اینکه دانشجویان پزشکی نیازمند آشنایی با بیماری های ژنتیکی هستند، یکی از راه های تامین این نیاز، آموزش نشانه های بیماری های ژنتیک به آنان می باشد. نتایج نشان داد پس از تدریس موضوع، کسانی که معتقد بودند می توانند بیماری ژنتیک را در یک فرد حدس بزنند 20٪ افزایش؛ مطالب تدریس شده در مورد بیماری های ژنتیک برای دانشجویان پزشکی را ناکافی می دانستند 19٪ کاهش و اعتقادی به اینکه نیازی به تدریس نشانه های بیماری های ژنتیک نیست، به صفر رسید. لذا با توجه به نیاز دانشجویان برای آشنائی کاربردی و بالینی با بیماری های ژنتیکی، یکی از راه های تقویت فراگیری بیماری های ژنتیک، آموزش نشانه های بیماری های ژنتیک می باشد.
  کلیدواژگان: دانشجویان پزشکی، نشانه شناسی، بیماری های ژنتیک، تدریس، پرسشنامه
 • زهرا عابدینی*، هدی احمری طهران، محمدرضا یگانه خواه، مرضیه رئیسی صفحه 230
  کمبود آگاهی کارکنان مامایی در رابطه با احیای قلبی_ریوی در مادران باردار، ضرورت استفاده از روش مناسب برای ارتقای کیفی آموزش در دانشجویان مامایی را نشان می دهد. آموزش به همتایان از روش های موثر آموزشی با مشارکت فعال فراده و فراگیر است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش توسط همتایان بر آگاهی دانشجویان مامایی در زمینه ی احیای قلبی_ریوی مادران باردار انجام شده است. برای انجام مطالعه، کل دانشجویان سال آخر مامایی برای شرکت در مطالعه دعوت شدند. هر دانشجوی سال آخر رشته ی مامایی مسوولیت آموزش به یک دانشجوی سال اول را بر عهده داشت. آگاهی دانشجویان مدرس، در دو مرحله ی قبل و بعد از آموزش به دانشجویان مبتدی با استفاده از پرسشنامه سنجیده شد. از آزمون تی برای تعیین تغییر میزان آگاهی دانشجویان مدرس، استفاده شد. میانگین نمره ی آگاهی دانشجویان سال آخر قبل و بعد از آموزش دارای اختلاف معنادار آماری بود. همچنین بین میانگین نمرات پیش-آزمون و پس آزمون در حیطه های احیای پیشرفته، اقدامات بعد از احیای ناموفق و تغییرات فیزیولوژیک بارداری اختلاف معنادار وجود داشت. آموزش توسط همتایان، از روش های موثر در ارتقای سطح آگاهی دانشجویان در زمینه ی احیای قلبی_ریوی می باشد.
  کلیدواژگان: همتایان، مامایی، احیای قلبی، ریوی، بارداری، آموزش
 • آسیه سادات بنی عقیل*، ابراهیم صالحی عمران، محمد فاضلی، وحید فلاح صفحه 238
  بررسی عملکرد علمی دانشجویان به عنوان مهم ترین شاخص نظام آموزش عالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مطالعه تعیین ارتباط کیفیت زندگی و عملکرد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد. این مطالعه ی توصیفی تحلیلی با استفاده از پرسشنامه های عملکرد علمی که روایی صوری و محتوا و همچنین پایایی آن تعیین و تایید گردیده و کیفیت زندگی SF12 در 126 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حداقل 3 سال تجربه تحصیل در دانشگاه که بیماری جسمی یا روانی شناخته شده و سابقه ی وقوع حادثه ی ناگوار در 3 ماه اخیر را نداشتند، بر اساس طرح نمونه گیری تصادفی متناسب با تعداد دانشجویان هر دانشکده در سال 1392 انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توزیع فراوانی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام چند متغیره در سطح اطمینان 95 درصد استفاده گردید. نتایج مطالعه، نشان داد که کیفیت زندگی با عملکرد علمی دانشجویان ارتباط مثبت و معناداری داشت، به طوری که با افزایش نمرات کیفیت زندگی عملکرد علمی دانشجویان عدد بالاتری را نشان داد. کیفیت زندگی روانی دانشجویان نیز با عملکرد علمی ایشان ارتباط مثبت معناداری داشت، ولی بین کیفیت زندگی جسمی و عملکرد علمی ارتباطی دیده نشد. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که با استفاده از فرمول پیش بین (X.0/3 + 42 =Y) می توان عملکرد علمی (Y) دانشجویان را بر اساس نمرات کیفیت زندگی روحی (X) آنان تخمین زد. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که بین کیفیت زندگی و عملکرد علمی دانشجویان ارتباط وجود دارد و کیفیت زندگی می تواند پیش بینی برای عملکرد علمی دانشجویان باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، عملکرد علمی، عملکرد آموزشی پژوهشی، دانشجو، آموزش عالی
 • علی خلفی، عبدالله پارسا، سارا آدرویشی، کیانا کاویانی صفحه 247
  توانایی های شناختی پرستار، به خصوص توانایی وی برای پردازش اطلاعات و تصمیم گیری بر بالین بیمار، از اجزای کلیدی عملکرد پرستار می باشد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر نقشه ی مفهومی بر توانایی تصمیم گیری دانشجویان پرستاری انجام شد. این مطالعه ی نیمه تجربی با طرح دو گروهی و با روش پیش آزمون_پس آزمون در سال 1391 انجام شد. 32 دانشجوی ترم 7 پرستاری به روش تصادفی ساده به دو گروه شاهد و مداخله تقسیم شدند. در ابتدا به گروه آزمون طی 8 ساعت روش نقشه ی مفهومی تدریس شد، سپس گروه آزمون با استفاده از نقشه ی مفهومی و گروه شاهد با روش مرسوم در طول یک ماه مورد آموزش بالینی قرار گرفتند. تصمیم گیری بالینی با استفاده از پرسشنامه ی تصمیم گیری بالینی جنکینز، قبل و بعد از مداخله در دو گروه بررسی شد. جهت تجزیه تحلیل آماری از نرم-افزار19 SPSS استفاده گردید. برای مقایسه ی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه از آزمون t زوجی و جهت مقایسه ی میانگین نمره ی تصمیم گیری بالینی در دو گروه از t مستقل استفاده شد. میانگین نمرات پیش آزمون دو گروه آزمون و شاهد از نظر توانایی تصمیم گیری بالینی اختلاف معناداری را نشان نداد (p=0.37). توانایی تصمیم گیری بالینی در پس آزمون در گروه آزمون (168.53 ± 10.70) در مقایسه با گروه شاهد (139.66 ± 15.90) به طور معناداری افزایش نشان داد (p = 0.02). به کارگیری روش نقشه ی مفهومی در آموزش دانشجویان پرستاری می تواند منجر به توسعه ی مهارت های تصمیم گیری بالینی، به عنوان یکی از رسالت های مهم آموزش عالی شود.
  کلیدواژگان: نقشه ی مفهومی، مهارت های تصمیم گیری بالینی، آموزش بالینی، دانشجویان پرستاری
 • یوسف رسولی* صفحه 256
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر الگوی فعال بدیعه پردازی و یادسپاری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام گردیده است. روش تحقیق آمایشی بوده و با بکارگیری طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای، سه کلاس از بین کلاس های مناطق مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد، به عنوان نمونه انتخاب گردید و به روش تصادفی ساده، به گروه های آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند. برای سنجش پیشرفت تحصیلی از آزمون های پیشرفت تحصیلی استاندارد شده، که روایی آن به روش محتوایی و با استفاده از نظر متخصصان تامین و تعیین شده است و پایای آن با اجرای آزمایشی و از طریق فرمول آلفای کرونباخ، به دست آمده که مقدار آن با نرم افزار (SPSS (0/75 برآورد گردید. پس از دو ماه برگزاری کلاس درس به روش بدیعه پردازی و یادسپاری و تحلیل داده ها با آزمون t، نتایج نشان می دهد که اختلاف معنادار آماری بین پیش آزمون گروه های آزمایش وگواه، وجود ندارد اما بین پس آزمون گروه کنترل و گروه های آزمایش، تفاوت معنادار آماری وجود دارد، یعنی روش فعال بدیعه پردازی و یادسپاری نسبت به روش قبلی (سنتی) در پیشرفت تحصیلی، تاثیر قابل ملاحظه ای داشته اند.
  کلیدواژگان: الگوی فعال تدریس، بدیعه پردازی، یادسپاری، پیشرفت تحصیلی
 • مریم روانی پور، محمدرضا یزدان خواه فرد، شرافت اکابریان، مسعود بحرینی* صفحه 266
  کار تیمی مجموعه ای از رفتارها، شناخت ها و نگرش های مرتبط با یکدیگر است. با توجه به اینکه برخی از فعالیت های کلاسی و عمده فعالیت های یادگیری_بالینی دانشجویان پرستاری به صورت کار تیمی انجام می شود، هدف از این مطالعه تبیین و شناخت مفهوم کار تیمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری بود. پژوهش حاضر یک مطالعه ی کیفی از نوع تحلیل محتواست که به دلیل ماهیت کار جهت جمع آوری داده ها با استفاده از شیوه ی بحث متمرکز گروهی به صورت مبتنی بر هدف با دو گروه از دانشجویان سال اول کارشناسی پرستاری و دو گروه از دانشجویان سال آخر مجموعا 32 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1390 اجرا گردید. کدگذاری و دسته بندی اطلاعات حاصل از مصاحبه ها، مفهوم کار تیمی از دید دانشجویان را در چهار طبقه خلاصه نمود: پیش نیازهای کار تیمی، وجود رهبر تیم، شکل گیری و استحکام تیم، فواید و موانع کار تیمی. به نظر می رسد که دانشجویان سال اول به خوبی از ویژگی های کار تیمی مطلع بوده و آن ها را از زوایای مختلف بر شمردند. اما به دلیل تجربه کمتر در انجام کارهای تیمی به بایدها و نبایدهای کار تیمی بیشتر اشاره کرده بودند؛ در حالی که دانشجویان سال چهارم کارشناسی به دلیل داشتن تجارب بیشتر در زمینه ی انجام کارهای تیمی و تثبیت نقش دانشجو و داشتن تعاملات بیشتر با یکدیگر به استحکام روابط و حفظ خود تیم و نیز بازده کار تیمی علاوه بر پیش نیازهای مطرح شده اشاره کرده اند، که به توجه بیشتر اساتید و برنامه ریزان آموزشی در این ابعاد تاکید دارد.
  کلیدواژگان: کار تیمی، تحلیل محتوا، تحقیق کیفی، دانشجویان پرستاری
 • سید محمد یونسی فر*، علی محقر، عزیز یونسی فر صفحه 275
  امروزه دانش به عنوان دارایی رقابتی کلیدی و ارزشمندی شناخته شده که مبنای رشد پایدار و رمز حفظ مزیت رقابتی ماندگار یک سازمان به شمار می رود. مدیریت دانش می تواند برای سازمان خلق ارزش کرده و عملکرد سازمانی را بهبود بخشد. حاضر به منظور بررسی رابطه ی مدیریت دانش و عملکرد سازمانی بیمارستان شهید صدوقی یزد انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. نمونه ی این پژوهش، 291 نفر از کارکنان که به صورت تصادفی طبقه بندی شده (سهمیه ای) انتخاب شده اند. اطلاعات لازم برای آزمودن فرضیه ها از طریق دو پرسشنامه بسته عملکرد سازمانی و پرسشنامه ی محقق ساخته مدیریت دانش که دارای چهار بعد: ایجاد دانش، ثبت دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش به دست آمده است. ضرایب پایایی این آزمون ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد، که مقدار ضریب پایایی مدیریت دانش و عملکرد سازمانی 0/84 و 0/86 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی داده های گردآوری شده، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. حاصل پژوهش آن بود که با توجه به ضریب همبستگی مثبت و معنادار، بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد. همچنین بین چهار بعد مدیریت دانش (ایجاد دانش، ثبت دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش) و عملکرد سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، عملکرد سازمانی، ایجاد دانش، ثبت دانش، انتشار دانش
 • وحید پاک پور*، هادی حسنخانی، اسکندر فتحی آذر، زهرا شیخ علیپور، صدیقه سلیمی صفحه 281
  شبیه سازی یکی از الگوهای تدریس مربوط به خانواده نظام های رفتاری است که بیشتر در سیستم های طبیعی و انسانی کاربرد دارد و به عنوان یک روش تدریس، شامل فعالیت هایی است که از یک محیط واقعی تقلید می کند. این مطالعه با هدف مروری بر الگوی تدریس شبیه سازی و کاربرد آن در آموزش پرستاری و مزایا و چالش های پیش روی آن انجام گرفته است. مقاله ی حاضر یک مطالعه ی مروری است که از طریق جستجوی غیرنظام مند منابع کتابخانه ای و جستجوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی Medline، CINAHL، SID و نیز موتور جستجوی Google با استفاده از کلمات کلیدی آموزش، پرستاری و شبیه سازی انجام گردید. اطلاعات بازیابی شده به زبان انگلیسی و فارسی و محدوده ی زمانی 2002 تا 2013 محدود گردید. از نتایج بازیابی شده تعداد 50 مدرک که شامل کتاب، مقاله و صفحات وب بود مورد بررسی و دسته بندی قرار گرفت. ابتدا مفهوم شبیه سازی تبیین گردید و سپس انواع شبیه سازی ها و مراحل آن معرفی شد و در ادامه به لزوم استفاده از شبیه سازی در آموزش پرستاری و چالش های پیش روی استفاده از این رویکرد آموزشی پرداخته شد. نتایج تحقیقات بیانگر این است که این رویکرد در ایجاد علاقه و جذابیت در دانشجویان موثر بوده و سبب افزایش رضایت و اعتماد به نفس در آنان می گردد. با توجه به مزایای رویکرد شبیه سازی به نظر می رسد که در سال های آتی استفاده از شبیه سازی در آموزش پرستاری بیشتر مورد توجه قرار گیرد. باید به چالش های پیش روی این روش نیز توجه گردد و با برنامه ریزی مناسب در جهت افزایش کارایی آن اقدام شود.
  کلیدواژگان: آموزش پرستاری، شبیه سازی، مروری بر مطالعات
 • امیرهوشنگ مهرپرور*، محمدحسین داوری، مریم بهاء لو، مسعود میرزایی، مرجان چراغی، حسینعلی اسماعیلی صفحه 288
  امروزه آموزش مداوم، برای به روز نگه داشتن اطلاعات ارائه دهندگان خدمات پزشکی امری لازم و ضروری است و همه-ی کشورها برای آموزش مداوم موثرتر جهت کاستن هزینه های سیستم بهداشتی درمانی و خطاهای پزشکی برنامه-ریزی دقیقی نموده اند. در این راستا توجه به دیدگاه ها و نظرات مشمولان برای برگزاری بهتر این برنامه ها، اهمیت ویژه ای دارد. در این مطالعه دیدگاه پزشکان استان یزد در زمینه ی انگیزه ها و موانع حضور در برنامه های بازآموزی در سال 1390 بررسی شده است. در این مطالعه ی مقطعی_توصیفی از پرسشنامه های محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن ها تایید شد، جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نمونه گیری به روش آسان از میان کلیه ی پزشکان عمومی و متخصص شرکت کننده در برنامه های بازآموزی در نیمه ی دوم سال 1390 انجام شد. در این مطالعه، مجموعا 181 پزشک عمومی و متخصص شرکت کننده در برنامه های آموزش مداوم، پرسشنامه های خود را تکمیل نمودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 43/82 سال بود. 57% از ایشان، پزشک عمومی و 43% پزشک متخصص در زمینه های مختلف بودند. اصلی ترین انگیزه ی حضور پزشکان در برنامه ها به ترتیب محل برگزاری برنامه ها (71/2%) و به روز بودن آن ها (58%) و عمده ترین موانع حضور از دیدگاه آن ها به ترتیب عدم نیاز به امتیاز برنامه ها (65/7%) و تاریخ نامناسب برگزاری (40/8%) بود. توجه به انگیزه ها و پیش بینی موانع حضور پزشکان در برنامه ها می تواند در برنامه ریزی های آموزش مداوم موثر و گام مهمی در مدیریت ارائه این برنامه ها باشد.
  کلیدواژگان: انگیزه، موانع، آموزش مداوم پزشکی
 • محسن ادیب حاج باقری*، زهرا رضایی شهسوارلو صفحه 294
  برقراری ارتباط بین پرستار با بیماران دارای مشکلات ارتباطی سخت است. با وجود این مطالعات کافی در این زمینه در دسترس نیست. این مطالعه به منظور بررسی خود_ارزیابی دانش و عملکرد پرستاران در برقراری ارتباط با بیماران دارای اختلال در ارتباط انجام شد. این مطالعه ی مقطعی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391 انجام شد. تعداد 200 پرستار در مطالعه شرکت کردند و پرسشنامه ی محقق ساخته مربوط به خود_ارزیابی بررسی دانش و عملکرد را تکمیل نمودند. پرسشنامه مشتمل بر چهار بخش و دارای 22 سوال بود که در بردارنده ی خصوصیات دموگرافیک، سوالاتی در مورد دانش پرستاران و خود_ارزیابی دانش و عملکرد در ارتباط با بیماران دارای مشکلات ارتباطی و نیز سوالاتی در زمینه ی روش های رایج برقراری ارتباط، مشکلات رایج در برخورد با این بیماران، و علت مهارت ناکافی پرستاران در برقراری ارتباط با این بیماران بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 11.5 و به کمک آمار توصیفی و آزمون های تی و آنالیز واریانس انجام شد. میانگین نمره ی دانش پرستاران در زمینه ی برقراری ارتباط با بیماران دارای مشکل ارتباطی. 56±1.04 (از 5) بود. بین میانگین نمره ی دانش پرستاران زن (3.55±1.05) و مرد (3.62±1.03) تفاوت معناداری مشاهده نشد (p=0.7). همچنین، بین میانگین نمره ی دانش پرستاران بخش های داخلی_جراحی (3.55±1.04)، اورژانس (3.48±1.09) و مراقبت ویژه (3.72±0.98) تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/69=P). همچنین 79/5% از پرستاران دانش و عملکرد خود در ارتباط با این بیماران را مطلوب نمی دانستند. دانش پرستاران در زمینه ی ارتباط با بیماران دارای مشکلات ارتباطی، در حد متوسط است. آن ها عملکرد خود در این زمینه را نیز مطلوب ارزیابی نمی کنند. پیشنهاد می شود که موضوع ارتباط با بیماران دارای مشکل ارتباطی به پرستاران آموزش داده شود و نیز در برنامه ی درسی دوره ی کارشناسی پرستاری گنجانده شود.
  کلیدواژگان: دانش، عملکرد، ارتباط، پرستاران
|
 • Morteza Nasiri*, Mostafa Nasiri Page 183
  This quasi-experimental study, with the aim of comparing the effect of educating anatomy through lecture and compound methods on medicine students’ learning and knowledge retention, was conducted to 60 medicine students at Busheher University of Medical Sciences in 2013. Students were selected through census method and randomly divided into control group (instructed by lecture) and experimental group (instructed by blending lecture and work in small groups), and after pretestthey received education for 8 sessions during 2 month. Then, they took the post-test and after 4 weeks the retention test. To collect data, an achievement test was used which evaluated students’ knowledge and meaningful learning in limb anatomy course. Subsequently, data were analyzed through independent t-tests, chi-square and repeated measure ANOVA with SPSS19 software. According to results, the mean and standard deviation of exam scores in the lecture group in pretest, posttest and retention test were respectively 11.87±2.48, 25.69±2.49 and 21.21±3.37 and were 15.30±5.4, 32.21±2.81 and 26.72±2.84 in the compound method group. Moreover, the differences of mean scores were statistically significant within both groups (P<0.05); the mean of exam scores increased from pretest to posttest in experimental group (16.90±5.18), and control group (13.81±3.12) showed statistically significant differences (P<0.05, t= 2/934). Based on the results, both methods were effective ways to improve learning and retention of medicine students in anatomy course, but compound method indicated more effective.
  Keywords: Medical Education, Lecture, Compound Method, Limb Anatomy, Learning, Retaining
 • Soheila Sedaghat, Hojjat Houshyari Khah, Elham Karimi, Bahman Cherghian Page 191
  Nursing teaching planners know the “clinical trainings” as the essential part of nursing trainings. Results of researches have shown that quality of clinical trainings has been inappropriate and there has always been a gap between theory and clinic in nursing education. Recently, using of Portfolio has been mentioned as a new training tool being capable of participating in enhancing the nurses’ clinical competence; therefore, this study was done aiming to evaluate the impact of educational portfolio on the clinical competence of nursing students. In this half-experimental study, that contained pre test – intervention - post test, 31 nursing students were divided in two randomized groups as case group (15 persons) and control group (16 members). In addition, educational portfolio program was done under the researcher’s observation in the case group, and control group participated in their routine program. Data collecting was done by both individual information questionnaires and evaluating the clinical competence forms; data were analyzed by descriptive statistics. After accomplishing the program, mean scores of clinical competence in the case group increased to 70.30 from the previously gained 50.24 (P=0/002) while control group reached 42.34 from 40.53 (P=0/63) that was statistically meaningless. Based on the gained results, it was determined that educational portfolios had positive impact on enhancing clinical competence of nursing students.
  Keywords: Educational Portfolio, Clinical Competency, Nursing Students
 • Akbar Ali Asghar Zade, Zahra Meidani, Abdolah Omidi, Maryam Nezadi Niasar, Sima Rasti Page 199
  Preparing Welcoming Ceremony and Orientation programs for freshmen acknowledge to work as an effective approach to decrease social, academic and emotional stressors. This study conducted to evaluate the role of Welcoming Ceremony to resolve freshmen's transitional-phase challenges. A special working group, including faculties and students, was formed to conduct Welcoming Ceremony and Orientation programs at Kashan School of Allied Health Professions. To evaluate the role of Welcoming ceremony a cross– sectional study was carried out through a distribution of a questionnaire among 92 newly admitted students (freshmen) in 1391. Majority of freshmen about 91 (97.8%) agreed that Welcoming Ceremony served as linkage between college student and university; 90 (97.8%) believed that Welcoming Ceremony assisted them to adjust with the university; 84 (90.3%) agreed that Welcoming Ceremony enhanced sense of belonging to university. In attention to the result of this study and in regarding to the importance of Welcoming Ceremony on all stages of university transitional phases, developing a specialized administrative unit in order to enhance awareness and capability of freshmen, advisors, senior students, and university staffs regarding to transitional challenges at Vice Chancellor for Students and Cultural is advisable.
  Keywords: Transition, Freshmen, Welcoming Staff
 • Marziye Tahmasbi, Leyla Alipor Firoz Abadi, Mohsen Cheki, Abdolhamid Behrozi, Abdolhosein Ogbehi* Page 207
  One of the training tools in health care is computer simulators; the purpose of this area of education is training outside the clinic in a manageable framework, and, in the field of health care, computed tomography simulator is a kind of educational software. This research was a cross-sectional study, and was conducted in order to compare the learning of radiology students using traditional training method with computed tomography simulator, moreover, to investigate their views about using simulators for training. In this regard, 61 students in the school of radiology were measured before training. Then, the population was divided randomly into two groups: one group was trained with a computerized tomography simulator and the other was trained by traditional method at hospital; subsequently, views of students trained by simulator software were measured. For data analysis, 20th-version SPSS software was used. Statistically significant differences between the scores within both groups before and after training were observed. The most important features of the simulator from Students’ perspective were: enhance readiness and reduce stress level before training, compatibility of simulator environment with real device protocols, and speed up learning. Outcomes of this study showed that computer simulators provided learning in a virtual environment can be adapted for training radiology students. Thus, professional skills can improve before facing a real patient.
  Keywords: Virtual Training, Traditional Training, Simulator, Computer Tomography
 • Maryam Haghighat, Fahimeh Sabety, Norallah Tahery *, Mohammad Hosein Haghighi Zadeh Page 214
  One of the new educational methods that are based on the cooperative learning is puzzle. The aim of the study was to compare the efficacy of lecture and cooperative teaching method, such as jigsaw puzzle, on learning and satisfaction between nursing students. In this quasi-experimental study with pre-and post-test design, 37 members of 3rd-year Abadan nursing students who had selected 4th-medical-surgical nursing course, was participated and considered as population. The instrument for data collection was individual information form, learning questionnaire and satisfaction of teaching questionnaire; subsequently, content validity of questionnaires computed according to the expert's belief, and reliability computed 0/7 and 0/96, respectively. Sampling was also done in the way of available samples, and students were randomly divided into two groups, lecture (17 students) and cooperative teaching such as jigsaw puzzle (20 students). Data were analyzed by SPSS software using statistically tests such as paired t-test, independent t-test and chi square. There was observed significantly different between the mean of pre-test and post-test scores within the puzzle group (15.6±3.7 & 32.5±3.6) (p<0.001) and the lecture group (15.5±2.3 & 33.05±2.7) (p<0.001). The mean of satisfaction of teaching scores in puzzle group (56.5±16) were more than lecture group scores (50.4±13.1); however,there wasn’t significant difference (p=0.21). According to the viewpoint of students, puzzle method encouraged the communication skills, increase motivation, promoted analysis skills in lessens subject and extended their abilities as a member of group.
  Keywords: Learning, Cooperative Teaching, Lecture, Puzzle, Teaching Satisfaction
 • Mahdi Bijanzadeh* Page 223
  Thanks to fast improvement of Human genomics and its profound impact on the diagnosis and management of diseases and because of widely accepted idea that human genetics is central to the bodies of knowledge that are necessary for modern medical schools, evaluation of medical student's viewpoints on genetic's curricula is very important. In this interventional semi-experimental research, the subject of "clinical manifestation of genetic disorders" has been taught to students of medical school of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences during two semesters in 2012. This subject presented during curriculum of third semester of basic sciences period in 2-hour class. In this subject, common and important signs and symptoms of genetic disorders taught by pictures to increase student's ability in diagnosis of these diseases. Comments from these students about quantity and quality of genetic teaching have been collected by a questionnaire and were compared with comments of medical students before teaching this subject in 2011. After teaching this subject and data gathering, results showed that the number of students who believed thatthey can guess genetic disorders increased, and the number of students who believed that subjects of medical genetic's curricula during their basic sciences period were not enough decreased; moreover,nobody believed that there is no need of teaching this subject. Because medical students need the clinical learning of genetic disorders, teaching of clinical manifestation of genetic disorders”, consequently, seems to be an important way to meet this need.
  Keywords: Medical Students, Clinical Manifestations, Genetic Disorders, Teaching, Questioner
 • Zahra Abedini*, Hoda Ahmaritehran, Mohammad Reza Yeganehkhah, Marzieh Reisi Page 230
  Inadequate knowledge of midwives about cardiopulmonary resuscitation in pregnancy has been shown that application of appropriate method is necessary for training of midwifery students. Peer led training is an effective educational method with active collaboration of trainer and trainee.The aim of this study was to determin the effect of this method in education of cardiopulmonary resuscitation in pregnancy by midwifery students. All senior midwifery students were invited for participating in this study as tutors to their junior peers. The knowledge of senior student was assessed in pre and post instruction using questionnaire. A paired t-test was used to compare pre and post knowledge scores of senior midwifery students. The mean of knowledge scores about cardiopulmonary resuscitation pregnancy before and after peer education was different; there also was significant difference between pretest and posttest scores in domains of physiologic changes of pregnancy, recommendation in unsuccessful resuscitation, and advanced cardiac life support in pregnancy. Peer led training appears to be a valid method in order to improving midwifery students’ knowledge about resuscitation in pregnancy.
  Keywords: Peer, Midwifery, Cardiopulmonary Resuscitation, Pregnancy, Education
 • Asieh Sadat Baniaghil, Ebrahim Salehi Omran, Mohammad Fazeli, Vahid Fallah Page 238
  Study of students’ academic performance has been the most important indicator in higher educational system. Hence, the goal of this study was to explore the relationship between quality of life and scientific performance of students at Gorgan University of medical sciences. This Analytical study was done through using academic performance questionnaire which its face and content validity as well as reliability were determined and confirmed; moreover, the quality of life SF12 was completed by 126 samples with at least 3-year College experience. Samples were selected by random sampling design and proportional to the number of students per Colleges in 1392; noon of population had known-physical or known-mental illness and traumatic event within 3 months; none was graduated during study period. In addition, data analysis was done by statistical software SPSS and frequency, and Pearson Correlation Coefficient and stepwise regressions statistical techniques were in the 95% confidence level. Afterward, results indicated that between students’ quality of life and academic performance was positive significant correlation with correlation coefficient of 0/45; so the higher scores of quality of life pointed out higher level of academic performance. Moreover, mental quality of life and academic performance of students showed positive significant correlation, but between the physical quality of life and the academic performance of students wasn’t a correlation; academic performance (Y) of students can be estimated using the predicted formula (Y= 42 + 0 / 3 X) by the psychological Quality of life (X) scores. Totally, results indicated that there would be a relationship between the quality of life and the academic performance of students.
  Keywords: Quality of Life, Academic Performance, Education Rsearch Performance, Student, High Education
 • Ali Khalafi, Abdollah Parsa, Sara Adarvishi *, Kiana Kaviani Page 247
  Nurse’s cognitive abilities, especially the ability to process information and make decisions on the patient's bedside, are key components. Hence, this study evaluated the effect of concept mapping on nursing students’ ability to make decisions. The quasi-experimental study with two groups design and pre-test and post-test was conducted in 2012. 32 numbers of 7th-Semester nursing students randomly were divided into control and experimental groups. At the first, experimental group was taught concept mapping within 8 hours, then the test group and the control group using concept maps and the usual method in clinical training during one month. Clinical decision making using clinical questionnaires before and after the intervention were determined. In addition, software SPSS, 19 version,was used for statistical analysis; the mean pre-test scores of the two groups showed no significant difference in clinical decision making ability (p=0.37); Consequently, clinical decision making ability in the test groups (168.53 ± 10.70) compared with controls (139.66 ± 15.90) indicated a significant increase (p = 0.02). Acording to the results, using concept mapping in nursing education can lead students to develop skills in clinical decision making, therefore, as one of the important missions of higher education would be considered.
  Keywords: Concept Mapping, Decision Making Skills, Clinical Education, Nursing Students
 • Yuosef Rasoli* Page 256
  This research has been done on purpose of surveying the influence of active pattern of innovative and memorizing on students’ educational attainment. The research method was a experimental study, and it was done by pre-test and post-test pattern with control group. By using cluster random sampling method, three classes were selected as samples among different classes of Kohkiloye- va- Boyerahmad province. Control and experimental groups were divided according to simple random method. For studying students’ progress, analyzing was edited that its validity was determined by analytic method and using experts’ viewpoints. In addition, its reliability was estimated by experimental implementation through alpha; moreover, its value is determined 0.75 by SPSS software. After two months holding classes by using memorizing and innovative methods for experimental groups and analyzing data with T-test, obtained results showed that there was significance difference between pre-test and post-test in two groups. It means that memorizing method and innovative method have been effective in student’s educational attainment as a result. With using T-test, it was observed that there wasn’t any statistical significant difference for pre-test within both control and experimental groups; however, there was statistical considerable difference for post-test between control group and experiment groups. Consequently, it means that active memorizing and innovative methods were more influential in educational attainment rather than traditional method.
  Keywords: Active patterns, Innovative Memorizing, Educational Attainment
 • Maryam Ravanipour, Mohammadreza Yazdankhahfard, Sherafat Akaberian, Masoud Bahreini* Page 266
  Teamwork is a collection of interconnected behaviors, knowledge and attitudes. Considering that some of the major activities of nursing students in the classroom and clinical learning activities are in the team, we decided to study the concept of teamwork from nursing students’ points of view. The present study was a qualitative content analysis; due to the nature of data, data gathering was done by group discussion and criterion-based sampling. The participants were consisted of two groups of first-year and two groups of final–year nursing students, with a total of 32 students of nursing student at Bushehr University of Medical Sciences in 2011. After coding and categorizing data from interviews, the concept of teamwork from students’ opinion was summarized in four main categories: requirements for teamwork, existence of team leader, team formation and its stability, and benefits and barriers to teamwork. The freshmen seemed well aware of the characteristics of teamwork and raised them from different angles. But, due to less experience in team work, they further referred to do and donts. While the fourth-year undergraduate students having more experience in the field of student affairs and establishing team and having a highly interactive relationship with each other, therefore, they maintained their strength and efficiency of teamwork together for others in addition to the outlined requirements; they also have noted the importance of this aspect for teachers and educational planners shines.
  Keywords: Teamwork, Content analysis, Qualitative Study, Nursing Student
 • Muhammad Younesi Far, Ali Mohaghar, Aziz Younesi Far Page 275
  Today Knowledge has been considered as competitive asset and valuable key as a basis for sustainable growth and title a password maintaining an organizational competitive advantage. Knowledge Management can create value for an organization and improve organizational performance. The present research has been conducted on purpose of study the relationship between Knowledge Management and Organizational performance at Yazd Sadoghi Hospital; therefore, the research method was a descriptive - correlational study; the sample population consisted of 291 of employees that were randomly classified and selected, to form stratified-random. To receive necessary information, in order to testing hypothesis, was done by two closed questionnaires including an organizational performance and researcher-made questionnaire of knowledge management which also included four dimensions such as knowledge creation, documented knowledge, knowledge dissemination and application of knowledge. Subsequently, the reliability coefficients of this test was calculated using Cronbach's alpha; that quantity reliability coefficients for Knowledge Management and Organizational performance were 86 and 84, respectively. In order to analysis and search date gathering, the Pearson correlation test was also used. Due to the research results, and regarding to significant and positive correlation coefficient, there was a relationship between Knowledge Management and Organizational performance. Moreover, a significant positive relationship observed between four dimensions of Knowledge Management included (knowledge creation, documented knowledge, knowledge dissemination and knowledge application) and Organizational performance.
  Keywords: Knowledge Management, Organizational Performance, Knowledge Creation, Documented Knowledge, Knowledge Dissemination
 • Vahid Pakpour *, Hadi Hasankhani, Eskandar Fathi Azar, Zahra Sheikh Alipour, Sedigeh Salimi Page 281
  Simulation is a teaching strategy from behavioural approaches, that used in the natural and humanistic systems, and includes activities imitate from actual environment, and this approach has some benefits and challenges. The purpose of this study, hence, was to investigate the concept, applicant, benefits and challenges of simulation approach in the nursing education. This study was a review article for which we searched the Medline, CINAHL, SID databases as well as Google search by using the key words, such as education, nursing and simulation. Then, the retrieved results were limited to English and Persian language and studies during 2002 to 2013; 50 books, articles and web sites were categorized and assessed. Initially, simulation concept was explained, and, afterwards, simulation types and stages were introduced. Then, requirements of simulation in nursing education and its challenges facing the use of this approach were reviewed. Results indicated that this approach was effective in generating attraction among student and this approach also increased the student's satisfaction and their self-confidence. It seems that, by considering the benefits of this approach, using of simulation will help increase in nursing education; although, the challenges of this approach should be considered in orders to increase the efficacy of this approach.
  Keywords: Nursing Education, Simulation, Review Article
 • Amirhoushang Mehrparvar*, Mohammadhossein Davari, Maryam Bahaloo, Masoud Mirzaei, Marjan Cheraghi, Hosseinali Esmaeili Page 288
  Continuous Medical Education (CME) is necessary to keep health-care staff up to date in providing health services. All countries have been carefully planned for more effective continuous medical education that reduces medical costs and errors, therefore, the participants’ views and opinions are important. Due to this, the present study surveyed viewpoints of general physicians and specialists of Yazd in 2011 about facilitators and barriers of participation in CME programs. A cross-sectional study carried out, and sampling method was simple. Subsequently, data was collected by a self-structured questionnaire, and its validity and reliability were confirmed too. Overall, 181 general physicians and specialists, who participated in CME programs, completed the questionnaire. In addition, mean age of participants was 43.82 years; 57% of them were general physicians and 43% were specialists. The main motivators of participation in programs were the venue of the programs (71.2%) and being in accord with the latest knowledge (58%). The most prevalent barriers to participation were having enough CME scores (65.7%) and the inappropriate date of programs (40.8%). Hence, attention to motivations and barriers of participation in programs seems to be effective in planning for CME and it would be important in the management of presentation of programs.
  Keywords: Motivations, Barrier, Continuous Medical Education (CME)
 • Mohsen Adib *, Zahra Rezaee Shahsavarloo Page 294
  Making a good relationship between nurses and patients with communicational problems is difficult; however, insufficient studies are available in this regard. Hence,this cross-sectional study was conducted to evaluate the nurse's opinions on their knowledge and practice about communicating with patients having communicational problems in Kashan hospitals in 2012.. In total 200 nurses participated in the study and completed a questionnaire to evaluate their knowledge and performance. In addition, the questionnaire had 4 parts and was consisted of 22 questions on demographics, knowledge, and self-rating of knowledge and performance in communicating between the nurses and patients with communicational problems, and questions on common ways of communicating, common problems and reasons for insufficient skills in this regard. Data analysis was done using 11.5th-version SPSS software and descriptive statistics, t-test and ANOVA. The mean score of nurses’ knowledge on communicating with patients was 3.56±1.04 out of 5; moreover, no significant difference was observed between the mean of knowledge in female (3.55±1.05) and male nurses (3.62±1.03) (p=0.7). Subsequently, no significant difference was indicated between the mean of knowledge of nurses in medical-surgical (3.55±1.04), emergency (3.48±1.09) and critical care (3.72±0.98) units (p=0.69); furthermore, 79.5% of nurses mentioned their knowledge and performance on communicating with the patients having communicational problems as un-desirable. Nurses’ knowledge on communicating with those patients having communication problems was at the moderate level; they also evaluated their performance in this regard as unfavorable.Therefore, it is recommended that courses on special communicational skills should be established for nurses and also these topics be added to the curriculum of nursing at Bachelor of sciences degree.
  Keywords: Knowledge, Practice, Communication, Nurses