فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 1 (بهار 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/02/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عطاالله خادم الرسول*، مصطفی چرم صفحه 1
  مدیریت منابع آب در قالب حوزه های آبخیز، یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی بوده، فرسایش خاک به وسیله آب، یکی از فرآیندهای غالب جغرافیایی برای بیش تر سطوح زمین در جهان است. امروزه پیشرفت فن آوری در نرم افزارهای رایانه ایی و شناخت فرآیندهای فرسایش و رسوب، امکان استفاده از انواع مدل های ریاضی را فراهم نموده است. در این تحقیق، به منظور شبیه سازی و پیش بینی میزان فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز امامزاده عبدالله باغملک از مدل WEPP (نسخه 2006) استفاده شده است. مدل WEPP، جزء مدل های تعیینی و از نوع پارامتری پخشی است. در پژوهش حاضر، ایجاد فایل ورودی اقلیم مدل به وسیله CLIGEN و برنامه BPCDG، تحت چهار فایل انجام پذیرفت. فایل های خاک و مدیریت حوضه به کمکExcel و مدل EPIC تهیه و به عنوان ورودی به مدل داده شد؛ در نهایت با استفاده از عکس های هوایی، نقشه آبراهه ها، نقشه شیب، نقشه هیپسومتری و بهره گیری از نرم افزار Arcview3.3، تمامی پارسل های حوزه آبخیز برای مدل تعریف و مدل اجرا شد. خروجی های مدل در بخش فرسایش نشان داد که مقدار متوسط فرسایش خاک کل حوزه آبخیز، 22.54 تن در هکتار و بار رسوب 3468.2 تن است که اختلاف حدود نه درصدی را با مقادیر اندازه گیری نشان می دهد؛ ضمنا خروجی های مدل، به خوبی امکان شناسایی دامنه های حساس به فرسایش را فراهم کرد. بر اساس خروجی ها و نوع مدیریت های حاکم بر دامنه ها، می توان توصیه های حفاظتی، نظیر اجرای قرق، شیوه های صحیح کاشت، ایجاد سازه های گابیونی، تراس بندی و احداث اپی در راستای اتخاذ بهترین شیوه های مدیریتی (BMPs) را اعمال نمود.
  کلیدواژگان: باغملک، شبیه سازی، دامنه های شیب دار، مدل های تعیینی، منابع آب
 • علی عبدی نام*، محمد مهدوی صفحه 9
  وجود مواد درشت دانه حا صل از فرسایش سطحی حوزه های آبخیز مارنی در مسیر آبراهه ها و غیر قابل نفوذ بودن لایه های زیرین (طبقات مارنی) موجب جریان زیر قشری می شود. از این جریان می توان در ایجاد پوشش گیاهی با هدف تثبیت بیولوژیکی در بستر آبراهه ها استفاده کرد. این روش در حوضه هایی که عملیات آبخیزداری نظیر سدهای گابیونی و رسوب گیر در بستر آبراهه ها صورت گرفته باشد، بسیار مفید خواهد بود. این مقاله که با استفاده از نتایج طرح تحقیقاتی تهیه شده، با هدف ایجاد پوشش گیاهی به منظور تثبیت بیولوژیکی آبراهه در روستای سردهات در قالب طرح آماری اسپلیت پلات فاکتوریل تهیه و تدوین گردیده است. در این طرح، نسبت به کاشت نهال های بادام، سنجد و اقاقیا به عنوان عامل اصلی و نیز خاک طبیعی و مخلوط خاک طبیعی با کود و رس، به عنوان عوامل فرعی در سه تکرار در مسیر آبراهه انتخاب شده است. همه ساله نسبت به تعیین شاخصهای بیولوژیکی بر اساس فرم های تعیین شده نظیر قطر یقه، رشد ارتفاعی و تاج پوشش گیاهی اقدام شده است. نتایج حاصله حاکی از این است که با در نظر گرفتن روش کاشت، به ترتیب بادام، اقاقیا و سنجد و بدون اعمال روش کاشت سنجد، اقاقیا و بادام برای نهال کاری در مناطق مارنی به منظور تثبیت بیولوژیکی آبراهه ها در مناطق مارنی قابل توصیه هستند.
  کلیدواژگان: تثبیت بیولوژیکی، فرسایش آبراهه ای، لایه غیرقابل نفوذ، مناطق مارنی، مواد درشت دانه
 • محمد همتی*، داود نیک کامی، حسن احمدی، غلامرضا زهتابیان، محمد جعفری صفحه 21
  خاک یکی از عناصر چهارگانه حیات و یکی از مهم ترین مولفه ها در فرآیند تولید محصولات زراعی، مرتعی و جنگلی محسوب می شود. فرسایش خاک، حاصل خیزی اراضی بالادست را تحت تاثیر قرار داده و به طور غیر مستقیم، اراضی پایین دست را نیز دچار آسیب می نماید. در یک نگاه جهانی نسبت به پدیده فرسایش و رسوب گذاری، بیش از 50 % از اراضی مرتعی دنیا و در حدود 80 % از زمین های کشاورزی به طور معنی دار و قابل توجهی دچار فرسایش هستند.صرف نظراز اهمیت باران در کشاورزی (در مراحل اولیه فرسایش آبی)، نیروی فرسایندگی منتج از باران با کندن ذرات خاک و ایجاد رواناب سطحی، مهم ترین تاثیر را در پدیده فرسایش دارد.نیروی موثر در ایجاد این شکل از فرسایش، فرسایندگی باران است که در واقع توانایی بالقوه باران در ایجاد فرسایش بوده، تابعی از خصوصیات فیزیکی باران است. به منظور کمی نمودن تاثیر عامل فرسایندگی باران، شاخص های مختلفی توسعه داده شده اند؛برخی از آن ها بر مقدار بارش و بعضی دیگر بر شدت بارش تاکید دارند. بررسی ها نشان می دهد که استفاده از یک شاخص خاص نظیر شاخص EI30 (در معادله USLE)، در همه نقاط اعتبار کافی نداشته و ضروری است تا با توجه به شرایط هر منطقه اقلیمی، بهترین شاخص فرسایندگی باران تعیین و استفاده شود. در این تحقیق، پس از احداث 21 کرت رواناب و رسوب در حاشیه روستای کبوده علیا، از توابع شهر کرمانشاه، در دو کاربری کشت دیم آیش (شیب های 6، 12، 16 و 17 درصد) و مرتع (شیب های 25، 35 و 45 درصد)، هر یک با سه تکرار، مقادیر روان آب و رسوب هر یک از کرت ها در 15 واقعه بارش، که منجر به ایجاد رواناب و تلفات خاک شده بودند، پایش و اندازه گیری شدند. اطلاعات شدت و مقدار رگبارها نیز با استفاده از باران نگار ثبات دیجیتالی واقع درمحل ایستگاه، ثبت و استفاده شد؛سپس با توجه به مرور منابع گسترده در سطح جهان، نهایتا 45 شاخص فرسایندگی باران شناسایی شد. به لحاظ گستردگی تعداد شاخص های مورد بررسی و برای تسهیل و افزایش دقت محاسبه هر یک از شاخص های فرسایندگی باران، با تهیه یک برنامه کامپیوتری، هر یک از رگبارها تجزیه و تحلیل شده و پس از استخراج عوامل مورد نیاز، مقادیر هر یک از شاخص های فرسایندگی باران برای هر یک از رگبارها تعیین شد. در ادامه، به منظور تعیین بهترین شاخص فرسایندگی باران، مطالعات تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS بین هر یک از شاخص های فرسایندگی باران، و مقادیر تلفات خاک انجام شد. نتیجه حاکی از این بود که در منطقه موردتحقیق، شاخص فرسایندگی EI60، به عنوان بهترین شاخص فرسایندگی باران، بالاترین مقدار همبستگی و معنی داری مناسب را با مقادیر تلفات خاک داشته است.
  کلیدواژگان: فرسایش پاشمانی، کاربری اراضی، کبوده علیا، کرت رواناب و رسوب، مقدار و شدت بارش
 • بهرام ثقفیان*، سامان محمدی، باقر قرمزچشمه صفحه 32
  محاسبه ویژگی های جریان کم در طراحی دبی سازه های انحراف آب، تامین آب نیروگاه های برق آبی، تعیین آستانه کیفیت آب در رودخانه ها، برآورد بار مجاز برای دفع فاضلاب، تامین آب شهری و صنعتی بسیار مهم است. تحلیل جریان های کم با تداوم ها و دوره بازگشت های مختلف و استخراج روابط منطقه ای حاصل به منظور برآورد جریان های کم در نقاط فاقد ایستگاه هیدرومتری استان گیلان،هدف اصلی این مقاله است.این تحقیق در محدوده حوضه های بالا دست استان گیلان با 35 ایستگاه هیدرومتری با آمار دبی روزانه نسبتا طولانی مدت صورت گرفت.پس از انتخاب دوره آماری مشترک و بازسازی داده ها، حداقل جریان ایستگاه ها با تداوم های 10، 30، 60، 90 و 180 روزه برآورد گردید. با استفاده از تحلیل فراوانی و مقایسه توزیع های مختلف، توزیع آماری لوگ پیرسون تیپ 3 برای تداوم های بالای 60 روز و توزیع آماری لوگ نرمال برای تداوم های کم تر از 60 روز، مناسب ترین توزیع ها تشخیص داده شدند. سپس،جریان های کم با دوره بازگشت های دو، پنج، 10، 25، 50، 100 و 200 ساله محاسبه گردید.از طرف دیگر با استخراج پارامترهای موثر بر جریان های کم و با استفاده از تحلیل عاملی و همبستگی مشخصات فیزیکی حوضه با مقادیر جریان های کم، پنج پارامتر مساحت حوضه، متوسط بارش سالانه، شیب حوضه، ارتفاع متوسط و تراکم زهکشی به عنوان پارامترهای مستقل شناخته شدند. سپس به وسیله تحلیل خوشه ایحوضه های منطقه به دو گروه همگن تقسیم گردید. پساز تعیین حوضه های همگن با استفاده از رگرسیون گام به گام،به ترتیب مساحت حوضه، بارش متوسط سالانه و شیب حوضه به عنوان موثرترین پارامترها در تخمین جریان های کم شناسایی شدند. با درنظر گرفتن مقادیر جریان کم با تداوم و دوره بازگشت های مختلف، مدل های ریاضی منطقه ای چند متغیره برآورد جریان های کم استخراج شدند.
  کلیدواژگان: ایران، تحلیل منطقه ای، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای، گیلان
 • سیدمسعود سلیمان پور*، مجید صوفی، حسن احمدی صفحه 46
  طبق طبقه بندی اقلیمی به روش دومارتن اصلاح شده، استان فارس دارای فرسایش خندقی در شش اقلیم است. در تحقیق حاضر پس از انتخاب یک منطقه از هر اقلیم، تعداد 15 خندق فعال و معرف از نظر ویژگی های مورفومتریک در آن منطقه مشخص شد و مساحت آبخیر، شیب، میزان پیشروی، ضریب شکل آبخیز، دانه بندی ذرات رس، سیلت و شن، درصد پوشش گیاهی، درصد سنگریزه و خاک لخت در آبخیز واقع در بالای پیشانی هر خندق اندازه گیری، و تولید رسوب محاسبه شد. برای تعیین عوامل موثر در تولید رسوب ناشی از فرسایش خندقی با استفاده از روش Stepwise در نرم افزارSPSS، تحلیل آماری صورت گرفت. نتایج نشان داد که چهار عامل شیب، باران حداکثر 24 ساعته، شن و ضریب شکل آبخیز، رابطه معنی داری در سطح یک درصد با تولید رسوب خندق ها دارند و مهم ترین عامل در تولید رسوب ناشی از گسترش خندق ها، شیب سطح واقع در بالادست پیشانی خندق است. عواملی نظیر شیب و ضریب شکل، رابطه مثبت و باران حداکثر 24 ساعته و شن، رابطه منفی با گسترش خندق ها نشان دادند. تاثیر بسیار مهم شیب در تولید رسوب ناشی از فرسایش خندق ها، نشانه ای از سرعت جریان سطحی تولید شده در بالای پیشانی آن ها است؛ اقدامات منجر به کاهش شیب در این مناطق، تاثیر مهمی در کاهش پیشروی خندق ها و تولید رسوب دارد.
  کلیدواژگان: حوزه آبخیز، رواناب، شیب، ضریب شکل، ویژگی مورفومتریک
 • اکرم میرزایی*، ضیاءالدین شعاعی، نادر جلالی، علیرضا اسلامی صفحه 53
  در اجرای برنامه های حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش در حوزه آبخیز کرج، به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، لازم است ابتدا مناطق حساس به فرسایش در آن شناسایی و اولویت بندی شوند. با توجه به وجود سد کرج در این حوضه و مسئله کاهش عمر مفید آن، در این تحقیق از مدل هیدروفیزیکی برای به کارگیری عوامل اصلی فرسایش و نیز امکان برآورد نسبتا دقیق وضعیت فرسایش و رسوب، بدون نیاز به بررسی های گسترده و زیاد میدانی استفاده شده است. مقایسه مقدار رسوب اندازه گیری شده در ورودی سد با مقدار رسوب برآورد شده از طریق این مدل، بیان گر دقت آن در تعیین پتانسیل رسوب دهی هر یک از زیرحوضه ها است. در بررسی نقش عوامل به کار گرفته شده در این مدل برفرسایش و تولید رسوب، تجزیه و تحلیل عاملی به وسیله نرم افزار SPSS بر روی متغیرهای دخیل در مدل بر اساس معیار ریشه پنهان، ماتریس همبستگی و ماتریس دوران متعامد صورت گرفته که نشان می دهد متغیرهای مساحت و شیب حدود 35.5 درصد و متغیرهای فرسایش، بارندگی و پوشش گیاهی نیز به ترتیب 27.9، 18 و 10.9 درصد از تغییرات رسوب را تخمین می زنند. در واقع مجموعه این عوامل، بیشینه 92 درصد از تغییرات رسوب زیرحوضه ها را پوشش می دهند.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، پتانسیل رسوب دهی، حفاظت خاک، دقت برآورد، ماتریس همبستگی
 • احسان محمدی*، مجید منتصری، رضا سکوتی اسکویی صفحه 61
  با توجه به وقوع سیلاب های خسارت زا در اکثرحوزه های آبخیز کشور، ضرورت ایجاد سامانه های پیش بینی، پهنه بندی و نیز برآورد سیل دراین حوضه ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر با افزایش قابلیت دسترسی به اطلاعات رقومی و کارآیی تحلیل های کامپیوتری، سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)، نقش به سزایی را در مدل سازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی ایفا می نماید. نرم افزار ((WMSاز جمله نرم افزارهای جدیدی است که به پهنه بندی سیلاب می پردازد. دراین تحقیق بخشی از رودخانه گلاز که از داخل شهر اشنویه عبور می کند ودارای پتانسیل سیل خیزی نسبتا بالایی بوده و خسارات زیادی بر زیر ساخت های شهری وارد کرده است، انتخاب، و هدف اصلی این تحقیق مطالعه پتانسیل و پهنه بندی سیل در منطقه فوق است. به منظور برآورد سیل، با توجه به موجود بودن ایستگاه هیدرومتری و داده های تاریخی حداکثر سیل لحظه ای، از توزیع های آماری نرمال، لوگ نرمال دو پارامتری، لاگ نرمال سه پارامتری، لاگ پیرسن تیپ III و گامبل استفاده و به منظور تعیین توزیع برتر از تست PPCC استفاده شد. برای پهنه بندی عمق سیل، پس از آن که پروفیل سطح آب به وسیله مدل HEC-RAS و به ازای دوره برگشت های 25، 50 و 100 سال محاسبه شد، نتایج به نرم افزار WMS وارد شد که منجر به تولید نقشه های پهنه بندی سیل در طول مسیر آن در شهر شد. نهایتا نقشه های پهنه بندی خطرات سیلاب با تعریف تابع خطر، در محدوده شهر تهیه شد. نتایج نشان داد که رودخانه گلاز در محدوده شهر اشنویه، به دلیل مدیریت های ناصحیح و غیر اصولی، مقطع اصلی خود را از دست داده و بیش تر به یک کانال تبدیل شده است و مقطع این رودخانه قابلیت عبور سیلاب های با دوره برگشت 25 سال به بالا را ندارد. به همین منظور خسارات ناشی از سیل در این شهر در دوره برگشت های بالا، غیر قابل جبران خواهد بود. با توجه به این نقشه ها، مواضع پر خطر در شهر قابل تفکیک و شناسایی بوده و می توانند در خصوص برنامه ریزی های شهری اولویت بندی شوند.
  کلیدواژگان: اطلاعات رقومی، برآورد سیلاب، تحلیل کامپیوتری، سامانه اطلاعات جغرافیایی، سامانه های پیش بینی
|
 • Ataollah Kademorasoul*, Mostafa Chorom Page 1
  Water resources management is one of the most important environment challenges in watersheds. Loosing of soil caused by water erosion is one of dominant geographic processes over the most lands of the world. Nowadays, the feasibility of using mathematics models and advancement software technology has made available the quick recognition of erosion and sedimentation processes. In this study, the model of WEPP (version 2006) was provided for simulation and forecast of erosion and sedimentation in the study watershed. The WEEP model is a deterministic model with distributed parameters. In this research, watershed of Imamzadeh Abdollah of Baghmalek which lies in north-east of Khuzestan province is studied. Creation of a climate file is made available as an input file using the model of CLIGN and software of BPCDG as well as preparation of soil, basin management file using Excel and EPIC models. All the parcels of basin were defined for the model and executed using the aerial photos, drainage map, hypsometric map and software of Arc View (version, 3.3). Outputs of the model in the erosion section indicated average soil erosion which was some 22.54 tonha-1. Also, the sediment load was about 3468.2 tons, which indicated a difference of 9 percent in comparison with measured rates. Meanwhile, outputs of the model have well provided the feasibility of distinguishing sensitive hillsides to erosion. Based on outputs and ruling management on the hillsides, the protective recommendations like the proper ways for planting and gabion covering, building traces or groins in course of taking the best management practices were accomplished.
  Keywords: Baghmalek, Deterministic model, Hillside, Simulation, Water resources
 • Ali Abdi Nam*, Mohammad Mahdavi Page 9
  Existing coarse materials produced during surface erosion in the marl watershed basinsin tributary beds and impermeable subsurface layers (marl layers) lead to produce asubsurface flow. This subsurface flow can be used in order to develop vegetation coverin order to make the biological stabilization of tributary beds. This method is veryuseful in the watersheds basins in which were performed the watershed practices suchas Gabion dams and sediment ponds. This paper was the result of the research plan,which was considered as development of vegetation cover to biologically stabilize thetributary beds in Sardehat village areas as a split plot factorial statistical design. Thethree kinds of trees including: Almond, Elaeagnus, and Acacia as the main treatments,and the mixed of soil with manure and clay, and natural soil as the sub-treatments inthree replications were studied in the selected area. During the performance of this studyvariables like stump diameter, height growth, and canopy cover were measured. Finalresults showed that considering the planting pattern Almond, Acacia and Elaegnus, andwithout considering the planting pattern Elaeagnus, Acacia, and Almond were preferredrespectively in order to stabilize biologically the marl tributary beds.
  Keywords: Biological stabilization, Coarse materials, Impermeable layers, Marl area, Tributary erosion
 • Mohammad Hemmati*, Davood Nikkami, Hassan Ahmadi, Gholamreza Zehtabian, Mohammad Jafari Page 21
  Soil is one of the four elements of life and one of the most important agricultural and rangeland production factors. Soil erosion has impact on fertility of upstream lands and indirectly causes downstream damages. On a global scale, more than 50% of rangelands and about 80% of farmlands are significantly suffering from soil erosion and sedimentation phenomenon. Despite of agricultural benefits of rainwater, its erosive energy in the primary stages, detaches soil particles and creates surface runoff which has the most severe impacts on soil erosion. The effective energy in this shape of erosion is called rainfall erosivity, which is rainfall erosion potential and depends on rainfall physical characteristics. Some different indices are developed for quantification of rainfall erosivity. Some indices emphasise on the amount of rainfall or rain intensity. Worldwide investigations show that applying a certain index, like EI60 in USLE equation has not sufficient credit and according to climatic condition the best rainfall erosivity index should be determined. In this research, after establishing 21 erosion plots in Kaboudeh Oliya village, Kermanshah city, on two land use types of dry farming of 6, 12, 16 and 17 percent slopes and rangelands on 25, 35 and 45 percent slopes with three repetitions, rainfall events which produced surface runoff were monitored by a recording rain gauge and the amount of surface runoff and sediment were measured. According to the literature, 45 rainfall erosivity indices were chosen to be compared. For facilitating and increasing accuracy of calculations on rainfall erosivity indices, a computer program was developed to analyze and extract necessary factors from each storm. The result showed that in the study area, EI60 is the best rainfall erosivity index and has maximum correlation coefficient of 0.721 with soil loss.
  Keywords: Erosion plot, Kaboudeh Oliya, Land use, Rainfall amount, intensity, Splash erosion
 • Bahram Saghafian*, Saman Mohammadi, Bagher Ghermezchshme Page 32
  Calculating low flow characteristics is very important for planning of water diversions;providing water for hydropower, water quality threshold in streams, water supply forcities and industries and estimate of sewerage discharge threshold. The objective of thisresearch is analyzing low flow with different duration and return periods and extractinglow flow regional models for locations without hydrometric station. This research wascarried out in Gilan province where 35 hydrometric stations with long-term and reliabledaily discharge data were selected. Low flows of durations 10, 30, 60, 90 and 180 dayswere estimated. Using frequency analysis, several statistical distributions wereexamined and log Parson Type 3 was found the best distribution for flow duration over60 days and log normal best fitted flow durations shorter than 60 days. Then low flowsof different return periods including 2, 5, 10, 25, 50, 100 and 200 year were calculated.Independent factors were identified using factor analysis that included basin area, meanannual rainfall, slope, average elevation, and drainage density. Cluster analysis dividedthe basins in two homogeneous regions. In each homogeneous region, multivariateregression through step-by-step method determined basin area, mean annual rainfall andslope as independent influential parameters in low flow regional models. Regionalmodels were extracted for low flow with various durations and return periods.
  Keywords: Cluster analysis, Factor analysis, Gilan, Iran, Regional analysis
 • Seyed Masoud Soleimanpour*, Majid Soufi, Hassan Ahmadi Page 46
  Fars province has experienced gully erosion in six climate zones based on de Martonneclassification method. After selecting one region from each climate zone, 15 active andrepresentative gullies were investigated using morphometric characteristics andwatershed area, slope gradient above gully heads, linear advancement, form factor,particle size analysis, vegetation cover, gravel content and bare grounds were measuredand sediment production was calculated. Effective factors on sediment production dueto gully erosion were determined using Stepwise method provided in the SPSS softwarepackage. The results of this research revealed that four factors including slope gradient,maximum 24 hours rainfall, sand, and form factor had significant impact on sedimentproduction with 99 percent of confidence. Slope gradient above the gully head was themost important factor on the sediment production. Slope gradient and form factor hadpositive relationship and maximum 24 hours rainfall and sand had negative relationshipwith gully development. The most important impact of slope gradient on the sedimentproduction implies the velocity of surface runoff concentrated above gully heads.Alternative controls to decrease slope gradient would be effective on the reduction ofgully development and sediment production.
  Keywords: Form factor, Morphometric characteristic, Runoff, Slope, Watershed
 • Akram Mirzaei*, Ziaoddin Shoaei, Nader Jalali, Alireza Eslami Page 53
  In this research, Hydro-physical model was used for estimating of potential sedimentyield in sub- basin of Karaj watershed. In this model limited field survey is required andfive main factors as vegetation cover, rainfall, erosion ability, topography and area wereused. The results of comparison made between the observed sediment yields in thegauged station of Siera with the estimation made by the model were highly correlated.Factor analysis by SPSS software was used for determining the role of those factors onerosion and sediment yield. The results showed those factors covered about 92% ofsediment changing in sub-basins.
  Keywords: Hydro, physical model, Preference, Sediment yield potential, Estimation accuracy, Correlation matrix
 • Ehsan Mohamadi*, Majid Montaseri, Reza Sokooti Oskoei Page 61
  Due to flood damage of most watersheds in the country, the necessity of forecastingsystems, zoning and flooding are more consideration. Now with the increasingavailability of digital information and computer analysis, geographic informationsystems (GIS), play important role in the hydrological and hydraulic modeling. WMSSoftware, including new software that zoning flood explored. In this research a part ofthe Glaz River that passes the Oshnavieh city and has the potential to high floodingpotential and damage of the infrastructure the city has selected. The main objective ofthis research is flood zonation in the region. In order to estimate the flood, according tohistorical data available and hydrometric stations and the maximum instantaneous flood,normal statistical distribution of, log normal two parametric, log normal threeparametric, log Pearson type III and Gamble used. To determine the distribution ofsuperior Test PPCC was used. For zoning depth of flooding, after calculation of thehydraulic profile of the water surface by the model (HEC-RAS) and Then the watersurface profile model (HEC-RAS) for the return periods of 25 and 50 and 100 per yearwas calculated. Finally, flood hazard zonation maps defining the risk function, in thecity was prepared. Results showed that the river within the Oshnavieh city limits GlazRiver due to improper management, and more has become a channel and the ability tocross the river passing through floods with return periods of 25 years and more.Similarly flood damages with high return periods will be irreparable in the city.According to these maps, high-risk positions and can be identified and prioritized inurban planning.
  Keywords: Computer analysis, Digital information, Flood forecasting, Forecasting systems, GIS