فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 2 (تابستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/05/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی ملایی*، عبدالرسول تلوری صفحه 1
  اولین گام در برآورد سیلاب طراحی یک حوضه، تهیه باران یا رگبار طراحی است. باران طراحی که خود مولد سیلاب طراحی است، دارای ویژگی هایی نظیر چگونگی توزیع زمانی مقدار باران در طول مدت بارندگی است. در این تحقیق، با استفاده از داده های باران نگار چهار ایستگاه باران سنجی ثبات در استان کهگیلویه و بویراحمد به منظور تعیین الگوی توزیع زمانی بارش از روش محاسبا تی Pilgrim استفاده شده است. برای این منظور کلیه رگبارهای شدید با تداوم کم تر از 30 ساعت هر ایستگاه به رگبارهای یک، دو، سه، شش، نه، 12، 18 و 24 ساعته تقسیم و سپس اقدام به تهیه الگوی توزیع زمانی برای استان شد. روش محاسباتی فوق مبتنی بر تجزیه بارندگی های شدید به اجزاء یا بلوک های بارندگی و شمارش فراوانی وقوع بزرگ ترین جزء بارش در موقعیت های مختلف زمانی در طول مدت بارش است. نتایج نشان می دهد که در بارش های با تداوم 1، 2، 3 و 9 ساعته حداکثر مقدار بارش در 25 درصد دوم به وقوع پیوسته است. در بارش های شش، 12 و 18 ساعته حداکثر مقدار بارش در 25 درصد سوم و در بارش های با تداوم 24 ساعته حداکثر مقدار بارش در 25 درصد چهارم به وقوع پیوسته است. در واقع با افزایش مدت تداوم بارش، حداکثر مقدار بارش از 25 درصد دوم مدت زمان تداوم به سمت انتهای مدت تداوم (25 درصد چهارم) انتقال می یابد.
  کلیدواژگان: تداوم، روش رتبه بندی، رگبار طراحی، حوضه، سیلاب طراحی
 • سیدحمیدرضا صادقی*، سیده لاله رضوی، محمد مهدوی صفحه 9
  برای برآورد روان آب در حوزه های آبخیز، از روش های گوناگونی استفاده می شود که در این میان، مدل سرویس حفاظت خاک (SCS) کاربردی جهانی یافته است، بنابراین با توجه به استفاده گسترده از مدل SCS ارزیابی شرایط و خصوصیات متغیرهای ورودی به آن اهمیت زیادی در دقت برآورد مدل مزبور دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خصوصیات اصلی رگبار در دقت تخمین روان آب مدل SCS، در حوزه های آبخیز کسیلیان و درجزین انجام شد. به همین منظور، رگبارهای واجد اطلاعات هم زمان بارش روان آب انتخاب و مقدار روان آب ناشی از هر رگبار پس از تعیین خصوصیات مختلف آن ها و نقشه شماره منحنی حوضه ها و با اعمال واسنجی های لازم تخمین زده شد. به منظور تعیین تاثیر خصوصیات رگبار در خروجی مدل، از تحلیل ضرایب هم بستگی استاندارد شده در بهترین رگرسیون چندمتغیره برازش داده شده به ضرایب واسنجی شده شاخص حداکثر ذخیره مدل، و خصوصیات رگبار استفاده شد. نتایج به دست آمده در حوضه های مورد تحقیق نشان داد که مقدار، بیشینه مقدار بارش در زمان تمرکز، بیشینه شدت 30 دقیقه ای، مقادیر بارندگی چارک دوم و چارک اول، به ترتیب بیش ترین تاثیر را در دقت خروجی مدل دارد.
  کلیدواژگان: درجزین، روان آب سطحی، شماره منحنی، کسیلیان، هدررفت اولیه
 • حسین سعادتی*، شعبانعلی غلامی، فرود شریفی صفحه 18
  از مشکلات مهم در طرح های تحقیقاتی و اجرایی کمبود یانبود آمار هیدرومتری است. در تحقیق حاضر،برای حل معضل نبود آمار،میزان کارآیی مدل SWAT در شبیه سازی دبی روزانه،به منظور تولید آمار هیدرومتری برای حوضه های بدون ایستگاه بررسی شده است. این مدل دارای توان شبیه سازی شش پدیده هیدرولوژیکی و بیولوژیکی شامل دبی روزانه، رسوب روزانه، بیلان آبی ماهانه و سالانه، کیفیت آب، تولید محصولات زراعی، برآورد تولید پوشش گیاهی مرتعی با اعمال مدیریت سامانه های چرایی دام، است.شبیه سازی در دوحالت بدون ایستگاه اندازه گیری و با ایستگاه اندازه گیری در حوزه آبخیز معرف کسیلیان و نیز در دودوره زمانی صورت گرفته است. این دوره ها شامل واسنجی و اعتبارسنجی مدل است. دوره واسنجی، چهار سال (1981-1978) و دوره اعتبارسنجی، شش سال (1986-1981) بوده است. بعد از عملیات واسنجی، مدل SWAT، روان آب را باضریب تبیین نسبت به روان آب اندازه گیری شده شبیه سازی کرد. اعتبارسنجی مدل نیز باضریب تبیین 0.69 و BPIAS= -2.5 و NS=0.72 نسبت به روان آب اندازه گیری شده شبیه سازی کرد. اعتبارسنجی مدل نیز باضریب تبیین 0.57 و NS=0.54 و BPIAS=4.3 انجام گرفت. برای آزمون تست حساسیت، پارامترها درسه گروه خیلی حساس، حساسیت متوسط و حساسیت کم طبقه بندی شدند. پارامترهای ABF (عامل آلفای آب زیرزمینی)، REVAPC (ضریب تبخیر از سفره آب زیرزمینی) و CN (شماره منحنی) در طبقه خیلی حساس، پارامترهای CCT (ضریب تراکم ذوب برف)، TC (دمای آستانه بارش برف) و CRCO (شکاف های خاک و زمین که جریان را نفوذ می دهد) در طبقه حساسیت متوسط و پارامترهای Z (عمق لایه های خاک) و T-laps (شدت تغییر دما نسبت به ارتفاع) در طبقه حساسیت کم قرار گرفتند. این پارامترها نشان می دهند که مدل SWAT شبیه سازی معنی داری انجام داده است. ولی برای روان آب های کمینه نتایج ضعیفی نشان داده شد. در اصلاحاتی که در سال های 2000 و 2005 بر روی مدل SWAT انجام شده، کاربری آن به وسیله GIS آسان تر شده است.
  کلیدواژگان: آبخیزداری، اعتبار سنجی، بیلان آبی، روان آب، واسنجی
 • مارال خدادادی *، محمدصادق عسکری، فریدون سرمدیان، حسینقلی رفاهی، علی اکبر نوروزی، احمد حیدری، حمیدرضا متین فر صفحه 30
  از فرآیندهای غالب تخریب خاک در مناطق خشک و نیمه خشک، شور شدن خاک ها است. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی قابلیت داده های سنجنده +ETM در شناسایی و تفکیک خاک های شور با استفاده از مطالعات صحرایی و نتایج آزمایشگاهی خاک ها، در دشت قزوین صورت گرفت. در این تحقیق، ابتدا طبقه های طیفی منطقه مورد تحقیق در تصویر استخراج و آنگاه با کمک اطلاعات جانبی و مطالعات صحرایی به طبقه های شوری تبدیل شد و در نهایت نقشه هدایت الکتریکی بدست آمد. نمونه برداری صحرایی با روش نمونه برداری طبقه بندی شده تصادفی انجام گرفت. با استفاده از نقشه خاک موجود، در هر واحد نقشه خاک کمینه یک پروفیل به منظور بررسی تغییرات عمقی شوری مورد مطالعه قرار گرفت. پارامترهای هدایت الکتریکی، pH، +،Mg2+، Ca2+، Na و بافت در نمونه های خاک اندازه گیری و از مدل رقومی ارتفاع، برای افزایش دقت طبقه بندی استفاده شد؛ همچنین شاخص های (NDVI، SVRI، PVI، SAVI، SI، BI، NDSI)، مولفه های اصلی و تبدیل تسلدکپ برای طبقه بندی استفاده شد. برای انتخاب بهترین ترکیب نواری طبقه بندی، شاخص مطلوبیت به کار گرفته شد. نتایج نشان داد الگوریتم بیشینه احتمال، دارای صحت بالاتری از کمینه فاصله از میانگین و Box Classifier است؛ لذا به منظور طبقه بندی، از این الگوریتم استفاده شد؛ همچنین تلفیق مدل رقومی ارتفاع و تمامی نوارهای سنجنده دارای بالاترین صحت بود. از طرفی مشاهده شد نوار حرارتی دقت طبقه بندی را افزایش داده که تاییدکننده نقش موثر این نوار در طبقه بندی خاک های شور است. در بین روش های پردازش تصویر، تبدیل تسلدکپ و شاخص ها دارای صحت بالایی بودند. شاخص های BI و SI، دارای بیش ترین همبستگی با (EC) بوده و بهتر توانستند خاک های شور را از خاک های غیرشور تفکیک کنند. شاخص مطلوبیت دارای صحت کلی کمی بود. پوسته های صاف با رنگ روشن، خصوصا پوسته های بدون درز و شکاف، موجب افزایش بازتاب ها در تمامی نوارهای سنجنده شد؛ به طوری که این اراضی در تصویر دارای بالاترین بازتاب ها بوده و با صحت بالایی از سایر طبقه ها جدا شدند.
  کلیدواژگان: تبدیل تسلدکپ، تخریب خاک، خاک شور، شاخص شوری، مدل رقومی ارتفاع
 • کورش کمالی*، محمدحسین مهدیان صفحه 42
  رطوبت خاک یکی از عوامل مهم و تعیین کننده رفتار خاک در طرح های آب و خاکو منابع طبیعی است. اصولا روش های متداول اندازه گیری رطوبت خاک بسیار وقت گیر و هزینه بر هستند. در حال حاضر با استفاده از دستگاه بازتاب زمانی امواج TDR، می توان رطوبت خاک را در مدت کوتاهی اندازه گیری نمود. اما گرانی حس گرهای تدفینی دستگاه فوق، استفاده از آن را در سطح گسترده از نظر اقتصادی توجیه ناپذیر می سازد. در بیش تر موارد برای تعیین رطوبت خاک با استفاده از دستگاه TDR، از حس گرهای تماسی استفاده می شود. در این دستگاه رطوبت قرائت شده معرف میانگین رطوبت از سطح خاک تا عمق معادل طول حساسه است. لیکن به دلیل این که در عرصه های منابع طبیعی، بافت اکثر خاک ها سبک بوده و دارای قلوه سنگ هستند، امکان نصب آن ها مقدور نبوده و نتایج به دست آمده از این دسته از حس گرها دقیق نیست. لذا بهتر است از حس گرهای تدفینی استفاده شود. به علت گران بودن حس گر های تدفینیاستاندارد، طراحی و ساختآن ها در دستور کار قرار گرفت. به این منظور با آزمون های مکرر، با انتخاب کابل، فیش BNCمناسب و تجزیه فلزکاریمیله های میانی و کناری و انتخاب فولاد های مناسب همچنین افزایش دقت در مراحل ساخت، حس گر های تدفینی ساخته شدند. در این مرحله حس گر های دست ساز در طیف وسیعی از دامنه رطوبتی در خاکی با بافت لومسیلتی، مشابه حس گر استاندارد عمل نمودند.سپس به منظور واسنجی حس گر های دست ساز در مقایسه با حس گر استاندارد، سه طبقه بافت خاک شامل بافت سبک (لوم شنی)، متوسط (لوم) و سنگین (رسیسیلتی) انتخاب شد و با اعمال رطوبت های مختلف (از حد اشباع تا هوا خشک)، مقادیر رطوبت حجمی خاک در سه پنجره برداشت و در مدت سه ماه قرائت شد. برقراری روابط همبستگی نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح یکدرصد بین نتایج حس گرهای ساخته شده و نتایج حس گر استاندارد وجود نداشته و بین آن ها درجه همبستگی بالایی وجود دارد. بالاترین درجه همبستگی در پنجره برداشت 10 نانوثانیه و در بافت لوم شنی مشاهده شد. روابط مربوط در بافت های لوم شنی، لوم و رسیسیلتی در پنجره برداشت 10 نانوثانیه به ترتیب y=1013x-0.3661، y=0.9761x+1.0193و y=0.9961x-0.0933 تعیین شد. مقایسه ضرایب همبستگی و معادلات موجود بین میانگین درصد رطوبت حجمی حس گرهای دست ساز و درصد رطوبت حجمی واقعی نیز نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنی دار بین آن ها بوده است.
  کلیدواژگان: بافت خاک، حس گر تماسی، حس گر دست ساز، طراحی و ساخت، همبستگی
 • حمیدرضا مرادی*، نیره غضنفرپور، سادات فیض نیا صفحه 50
  از عوامل موثر در فرسایش خاک، زمین شناسی سطحی است که هم از حیث حساسیت به فرسایش و هم از نظر تولید رسوب قابل بررسی است. در این پژوهش، به منظور بررسی حساسیت به فرسایش و رسوب زایی نهشته های کواترنر، بخشی از زیر حوضه سجزی- کوهپایه واقع در حوزه آبخیز زاینده رود با مساحت 67091.7 هکتار انتخاب شد و در هر واحد زمین شناسی، دستگاه باران ساز مصنوعی برای تولید روان آب و رسوب به کار گرفته شد. به منظور بررسی عوامل موثر در رسوب زایی و فرسایش پذیری، از مجاورت هر میکروکرت نمونه برداری از خاک صورت گرفت و برخی از عوامل فیزیکی و شیمیایی آن ها اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در منطقه مورد تحقیق، رسوب زایی و فرسایش پذیری در نهشته های کواترنری متفاوت، اختلاف معنی داری با هم دارند. مدل های رگرسیونی به دست آمده هم نشان داد که در تولید رسوب نهشته ها، از بین عوامل اندازه گیری شده، مقادیر سیلت، ماسه، ماسه ریز، رطوبت نسبی و آهک، و در فرسایش پذیری آن ها، مقادیر سیلت+ ماسه خیلی ریز، آهک، سیلت، رس، ماسه خیلی ریز و هدایت الکتریکی نقش موثر داشته اند.
  کلیدواژگان: باران ساز، فرسایش پذیری خاک، تولید رسوب، مدل رگرسیونی، میکروپلات
 • علی رضایی* صفحه 59
  توزیع زمانی و مکانی رطوبت خاک در محدوده توسعه ریشه گیاهان، یکی از عوامل اثر گذار در انتخاب نوع گونه های گیاهی و بررسی های توازن آبی است. یکی از روش های جدید در اندازه گیری رطوبت روش انعکاس سنجی حوضه زمانی است که اصطلاحا روش TDR نام گرفته است. در راستای این موضوع، دقت اندازه گیری و منشاء خطاهای حاصل از نصب دراز مدت حس گرها در عرصه پخش سیلاب زنجان، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. به این منظور، شش پروفیل در عرصه پخش سیلاب و دو پروفیل در عرصه غیر پخش سیلاب (شاهد) تا عمق 1.5 متری حفر شده و جمعا 36 عدد حس گر تدفینی در عمق های مختلف جای گذاری و به مدت دو سال با فواصل زمانی یک هفته،اندازه گیری رطوبت انجام شده است. تجزیه و تحلیل سری داده ها، از نظر زمانی و مکانی حاکی از افزایش تعداد داده های گم شده از سال اول به دوم به دلیل شست شوی املاح و از ضلع غربی به طرف ضلع شرقی، به دلیل تمرکز زیاد آب در آن قسمت بوده است. دسته بندی داده ها در سه دوره زمانی تقریبا 70 روز در هر لایه و برای هر سال، نشان می دهد که درصد داده های گم شده با گذشت زمان و کاهش توام رطوبت خاک، در سال دوم نسبت به سال اول، روند افزایشی داشته است. عامل اصلی پیدایش خطا، شست شوی خاک از اطراف میله های هادی موج الکترومغناطیس حس گرها و افزایش تعداد حفره ها و فاصله در سطح مشترک میله ها و خاک بوده است.
  کلیدواژگان: پروفیل خاک، حس گر، دقت اندازه گیری، زمانی و مکانی، صحت
|
 • Ali Mollaie*, Abdol Rasoul Telvari Page 1
  The first step for design flood estimation of a watershed is determination of the designrainfall characteristics. One of rainfall characteristics is its distribution over the rainfallduration. This is known as the temporal pattern of the design rainfall. In the presentstudy, the data of four synoptic stations in Kohkiloyeh and Boyerahmad province havebeen used to determine the temporal pattern of rainfall, using the Pilgrim (ranking)method. Rainfalls of various durations less than 30 hours were classified into 1, 2, 3, 6,9, 12, 18, and 24 hour durations, and then dimensionless temporal pattern were derived.In ranking method, each event is divided into a number of equal periods. Then, eachindividual burst is ranked according to the amount of rainfall in that period. Thepercentages of rain in all periods could be then ranked. The average percentages ofrainfall among all recorded rainfall are estimated. The results show that, short durationrainfalls have maximum intensity in the second quarter, while longer duration rainfalls(12, 18, 24 hours) have maximum intensities in the third and fourth quarters. Thus, asrainfall duration increases, the maximum rainfall intensity moves towards the secondhalf of time duration.
  Keywords: Design flood, Design rainfall, Duration, Ranking method, Watershed
 • Seyed Hamid Reza Sadeghi*, Seyedeh Laleh Razavi, Mohammad Mahdavi Page 9
  Many different runoff prediction methods are being used among which SCS model hasbeen applied throughout the globe. It is therefore very important to evaluate thecircumstances and input specifications under which such models could be applied. Thepresent study was conducted to investigate the role of rainfall main characteristics onaccuracy of SCS model in runoff prediction for Kasilian and Darjazin watersheds. Forthis purpose, the simultaneous rainfall-runoff data were selected and the storm runoffwas estimated using determining rainfall characteristic, providing Curve Number mapand calibrating the model. In order to determine the effects of rainfall characteristics onmodel output, the standardized values of regression coefficient (β) of the best fittedmultiple regression, developed between rainfall circumstances and maximum storageindex coefficient, were determined. The results of the study showed the depth,maximum rainfall in concentration time, maximum 30 minutes intensity, 2nd quartileand 1st quartile have the highest rate of effectiveness on model output respectively.
  Keywords: Curve Number, Darjazin, Initial abstraction, Kasilian, Surface runoff
 • Hossein Saadati*, Shaban Ali Gholami, Foroud Sharifi Page 18
  Lack of hydrometric data is the main issue for research and executive plans. In thepresent study in order to solve this issue, the capability of SWAT model has beenstudied in terms of daily discharge simulation in un-gauged watersheds. This model cansimulate six hydrological and biological processes such as daily discharge, dailysediment, yearly and monthly water balance, water quality, agricultural products andestimation of vegetative cover for different animal grazing management systems.Simulation has been done for both gauged and un-gauged basins in Kasilian catchmentfor two time periods as calibration and validation of model. Calibration has been doneusing data derived from 4 years recording data (1987-1981) while validation has beendone using 6 years data (1981-1986). Results show that, ABF, CN2 and REVAPCparameters are most sensitive and also Z and T-Laps parameters are low sensitiveamong other parameters. The model simulated runoff reasonable with r2=0.69, PBIAS=-2.5, and NS=0.72, whereas, the validation of model for the same data showed thatr2=0.57, PBIAS=4.3, and NS=-0.54, which indicates that the performance this model isnot quite valid for low stream flows because of sensitivity of hydrological parameters.The new version of SWAT model, modified during 2000 to 2005, has a capability inusing GIS, thus it can be used in the same study area.
  Keywords: Calibration, Runoff, Validation, Water balance, Watershed management
 • Maral Khodadadi*, Mohammad Sadegh Askari, Fereydoon Sarmadian, Hossein Gholi Refahi, Ali Akbar Norouzi, Ahmad Heidari, Hamid Reza Matinfar Page 30
  Salinity is the major factors of soil degradation in semi arid and arid regions. The mainaim of this study was to evaluate the capability of Landsat ETM+ data for soil Salinitymapping in the selected part of the Qazvin plain, an area of arid environment. In thisstudy spectral classes carried out on remotely sensed data and with the help of fieldobservation and soil analysis were regrouped to soil salinity classes to prepare soilsalinity map.. Soil sampling was implemented using stratified random samplingmethod, depending on landscape complexity and homogeneity as well as on therepresentativeness of Landsat ETM+ data. Also in each soil map unit at least one profilewas studied for subsoil salinity variations. Field samples taken by using augur andprofiles were analyzed in laboratory for Na+, Ca2+, Mg2+ cations, as well as soil texture,ECe and pH. We have analyzed the effectiveness of additional data such as digitalelevation model to improve the accuracy of classification. Also NDVI, SRVI, PVI,SAVI, SI, BI and NDSI indices, PCA and Tasseled cap were analyzed. Soil salinity mapof each selected bands produced and with ground truth map crossed. The resultsindicated that combination of DEM with ETM+ bands has highest accuracy. This studyaddressed that thermal band of ETM+ can increase the classification accuracy whichillustrated its effective role to classify the soil salinity. Tasseled cap and other indiceshad almost high accuracy among studied image processing techniques. The SI and BIindices had the highest correlation with EC and could distinguish the saline and nonsaline soils while the optimum index factor had overall low accuracy.
  Keywords: DEM, Salinity index, Saline soil, Soil degradation, Tasseled cap
 • Kourosh Kamali*, Mohammad Hossein Mahdian Page 42
  Knowledge of the moisture content is important for making decision for seeding, irrigation, soil management and other soil, water and natural resource projects. Conventional methods such as gravimetric or neutronmetry methods for measuring soil moisture are time consuming and sensitive application, respectively. The Time Domain Reflectometry is commonly known as TDR, is a new method for determining volumetric water content. The probes of TDR are two types, connector and burial types. Use of connector probe for soil moisture measurement in the coarse sand and in the natural resource lands is disappointed, so use of burial probes are advised. But those are expensive. Therefore those must be manufactured. Manufactory and Calibration of burial probes is the main objectives of this study. After choosing cable testers, BNC port and suitable stainless steel for two parallel metallic rods, the burial probes were manufactured, and then those calibrated. To calibrate manufactured type of probes, measurements were made using the TRACE system (soil moisture equipment corp.) with the conventional rod-type probes (or standard type) and manufactured types of probes in three difference types of soil texture classes, these were sandy loam, loam and silty clay, respectively. The bulk densities for sandy loam, loam and silty clay texture were, 1.66, 1.47, 1.30 gr/cm3, respectively. There was a good linear correlation between the two estimates. The highest relation determination was observed in sandy loam texture in 10 ns capture windows. Calibration equations for sandy loam, loam and silty clay texture were y= 1.1013x - 0.3661, y= 0.9761x - 1.0193 and y= 0.9961x - 0.0933, respectively.
  Keywords: Correlation, Designing, manufacturing, Manufactured probe, Reflectometry probe, Soil texture
 • Hamid Reza Moradi*, Nayereh Ghazanfarpour, Sadat Feiznia Page 50
  One of the effective factors in soil erosion is geological formations of the drainage basinfrom the view points of their erodibility and the amount of runoff and sediment yield. Inthis investigation a part of Segzi- Kuhpayeh subdrainage, located in Zayandeh-RoodDrainage Basin with 67091.7 ha area was chosen for studying erodibility and sedimentyield of Quaternary Formations. For doing this, the map of Quaternary Formations wasprepared. Then in each unit a field rainfall simulator was used and runoff and sedimentwere collected from the plots and erodibility and sediment yield factors were obtained.Soil samples were taken adjacent to each micro plot for laboratory tests and the datawere analyzed statistically. The results of regression analyses have shown thaterodibility and sediment yield are significantly different in various QuaternaryFormations. The most important physical and chemical parameters in sediment yield indifferent formations are Silt, Sand, very Fine Sand, Wetness, Caco3 and in erodibility ofdifferent formations are Silt+ very Fine Sand, Caco3, Silt, Clay, very Fine Sand and EC.
  Keywords: Erodibility, Micro plot, Rainfall simulator, Regression model, Sediment yield
 • Ali Rezaei* Page 59
  The TDR device is implicating to monitor soil and hydrology of flood spreadingstations all over the country. Along this concept, the surveying of errors that caused bylong-term installation of sensors, have been realized in Zanjan flood spreading station.For this purpose, six profiles in flood spreading and two others in non flood spreadingarea have been dug with 1.5 m depth and totally 36 bury able sensors installed indifferent layers. The soil moisture was determined along two years with time interval ofone week. The results show some interruptions in the data time series that caused by thedevice’s message of “time measurement failed”. The temporal and spatial analyses ofdata series, state increasing of missed data from primary to second year because ofleaching and from west to east zone for the reason of high volumetric concentration ofwater in that area. With dividing the data collection period to three nearly 70 daysperiods at every layer indicated that, the percent of missed data increased twin alongwith time and declination of moisture. The main source of error is leaching the particlesaround the electromagnetic guide rods of sensors and adding to the pores and interfacialdistance of rods and soil particles.
  Keywords: Accuracy, Measurement accuracy, Sensor, Soil profile, Temporal, spatial