فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 4 (زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/11/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین حسینی پور*، جعفر غیومیان، احمدرضا قاسمی، سعید چوپانی صفحه 1
  شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی به منظور بررسی منشا املاح مورد توجه محققین آب شناسی قرار دارد. در این تحقیق هیدروشیمی و منشا املاح آب زیرزمینی دشت سرچاهان با استفاده از نسبت های یونی و تفاوت غلظت 49 نمونه از آبخوان و سه نمونه از آب، یون های هم منشا مورد بررسی قرار گرفت. در یک مرحله در زمستان 1377 سطحی دشت سرچاهان تهیه شد. سپس یون هایی با منشا کانی شناسی مشترک و به عبارت دیگر یون های هم زاد شناسایی شدند و عدم توازن بین آنها به عنوان نشانه ای از عوامل و فرآیندهای فرعی تاثیرگذار بر کیفیت آبخوان سرچاهان مورد توجه قرار گرفتند. بررسی روابط بین یون های هم زاد به کمک تفاضل های یونی Cl-Na و (SO4-(Ca+Mg امکان شناسایی مناطق متاثر از انحلال ترکیباتی نظیر سولفات های سدیم دار و کلرور های کلسیم و منیزیم دار را در آبخوان سرچاهان فراهم آورد. به طورکلی بررسی نسبت های یونی و تفاضل یون های هم زاد نشان می دهد که انحلال هالیت و نمک های سولفاته آبرفت می تواند عامل اصلی شوری آب زیرزمینی دشت سرچاهان باشد. در مقابل، رودخانه پرعابدین موجب بهبود کیفیت شیمیایی آبخوان سرچاهان می شود ولی رودخانه شور به دلیل زهکش کردن آب زیرزمینی در افزایش شوری این آبخوان بی تاثیر است. همچنین، فرآیندهای نرم شدگی طبیعی و نرم شدگی معکوس نیز بر کیفیت این آبخوان موثر هستند و با افزایش شوری به سمت نواحی پایین دست احتمال وقوع نرم شدگی معکوس افزایش می یابد. در آبخوان سرچاهان امکان ددولومیتی شدن منتفی است. به علاوه، گنبدهای نمکی نیز فاقد اثر مشخصی بر شوری آب زیرزمینی هستند.
  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، کیفیت، گنبد نمکی، شوری، یون های هم زاد
 • ابوالقاسم دادرسی*، شاهرخ حکیم خانی، عبدالصالح رنگ آور صفحه 16
  مدل های تجربی فراوانی برای برآورد فرسایش خاک وجود دارد که همه آن ها برپایه مشاهدات، استدلال و منطق ارائه دهندگان مدل ها و برای مناطق خ اصی معادله شده اند. به منظور استفاده از این مدل ها در مناط قی غیر از مناطق ارائه، باید کارآ یی آن ها مورد بررسی قرار گیرد. در تحقیق حاضر، مدل فرسایشی مورگان، مورگان و فینی از میان مدل های موجود، به دلیل مورد توجه قرار دادن مفاهیم جدید فرسایش خاک، استفاده از نتایج مطالعات ژئومورفولوژی و مهندسی کشاورزی، سود جستن از شمای ساده شده مدل مایر و ویشمایر، و همچنین ناچیز بودن تعداد پژوهش های انجام گرفته بر روی آن در ایران، انتخاب و کارآیی آن با استفاده از کرت های فرسایش خاک عرصه تحقیقاتی سنگانه شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با انجام یک بررسی صحرایی، کرت هایی که در آن ها فرسایش شیاری مشاهده شد از گردونه بررسی حذف، و داده های مورد نیاز برای 78 کرت باقی مانده، جمع آوری شد. داده های بارش، شیب، پوشش گیاهی و خاک شناسی از داده های موجود، اطلاعات مربوط به عمق توسعه ریشه با انجام مطالعات صحرایی، ظرفیت زراعی و و زن مخصوص ظاهری خاک در هر کرت به روش آزمایشگاهی و سایر پارامترهای مدل، به کمک اطلاعات کسب شده، جداول مربوطه گردآوری شد. مدل برای تمام 78 کرت منتخب اجرا و مقدار تلفات خاک هر کرت برآورد شد. علاوه بر این، مقدار تلفات خاک در هر کرت با توجه به حجم روانآب و رسوب مشاهده ای در هر کرت طی سالیان گذشته، اندازه گیری شد. نتایج حاصله برای هر کرت مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نسبت مقدار متوسط تلفات خاک برآوردی مدل، به مقادیر متوسط رسوب مشاهده ای در هر کرت، به دست آمد. بر اساس توصیه مورگان، اگر0 تا دو قرار داشت، کارآیی مدل برای آن کرت تایید می شد. نتایج نشان داد که / فقط نسبت یاد شده در دامنه 5 هم خوانی چندان خوبی بین خروجی مدل و مقادیر مشاهده ای فرسایش خاک در هر کرت وجود ندارد، به گونه ای که 28 درصد از کرت های منتخب، مدل مورد تائید قرار گرفته، در سایر کرت ها، مقادیر برآوردی مدل، بالاتر یا / تنها در 21 پایین تر از مقادیر مشاهده ای بودند. بررسی شرایط شیب، پوشش گیاهی و خاک کرت ها نشان داد که کارآیی مدل، تنها برای وضعیتی با پوشش گیاهی کم تر از 20 درصد، شیب زیادتر از 40 درصد و عمق خاک کم تر از 10 سانتی متر، مناسب است.
  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، تلفات خاک، سنگانه، فرسایش شیاری، مدل تجربی
 • محمد شعبانی* صفحه 29
  تعیین میزان فرسایش خاک و بار رسوبی رودخانه عملا کاری مشکل است؛ بنابراین روش های مختلفی برای آن ها پیشنهاد شده است. یکی از روش های نوین در حل مسائل مهندسی آب و همچنین برآورد رسوب معلق رودخانه ها، استفاده از شبکه عصبی مصنوعی است که با الگو برداری از شبکه مغز انسان، ضمن اجرای فرآیند آموزش، روابط درونی بین داده ها را کشف کرده و به موقعیت های دیگر تعمیم می دهد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارآیی روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رسوب معلق روزانه نسبت به مدل های رگرسیونی (منحنی سنجه رسوب) است. بدین منظور، ابتدا آمار هم زمان دبی آب و دبی رسوب رودخانه شور خارستان در خروجی حوزه آبخیز، در طی یک دوره آماری 22 ساله جمع آوری گردید و پس از رفع نواقص آماری و حذف داده های پرت، از آن ها برای مدل سازی رسوب معلق روزانه با استفاده از روش شبکه عصبی و مدل رگرسیونی خطی استفاده شد. سپس نتایج به دست آمده از دو روش شبکه عصبی و مدل رگرسیون خطی (منحنی سنجه رسوب)، بر اساس معیارهای MAE، RMSE و R2 ارزیابی شد. نتایج نشان داد که برآورد روش شبکه عصبی مصنوعی، در مقایسه با برآورد مدل رگرسیون خطی (منحنی سنجه رسوب)، دقت بالاتری دارد؛ به طوری که مقدار MAE، RMSE و R2 برآورد شبکه عصبی به ترتیب، برابر با 19/27، 12/14 و 0/98 و برای مدل رگرسیون خطی، به ترتیب برابر با 36/84، 20/75 و 0/74 است که نشان دهنده پایین بودن خطا در مدل شبکه عصبی مصنوعی نسبت به مدل رگرسیون خطی است.
  کلیدواژگان: حوزه آبخیز، خارستان، رگرسیون خطی، رودخانه شور، فرسایش خاک
 • مجید محمدی*، حمیدرضا مرادی، سادات فیض نیا، حمیدرضا پورقاسمی صفحه 37
  زمین لغزش از جمله سوانح طبیعی است که همه ساله موجب بروز خسارتهای فراوان مالی و جانی در کشور می شود. در سال های اخیر، وقوع ز مینلغزش در مناطق شمالی کشور به دلیل تغییر کاربری و احداث جاده افزایش یافته است. این پدیده در کشور های رو به رشد، به دلیل افزایش سریع جمعیت و تخریب سریع منابع طبیعی شدیدتر است. روش های متعددی برای پهنه بندی خطر زمینلغزش وجود دارد. در این تحقیق، از روش های تراکم سطح و فرآ یند تحلیل سلسله مراتبی برای پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه استفاده شد. به منظور تهیه نقشه خطر زمین لغزش، ابتدا با مطالعات میدانی نقشه پراکنش زمین لغزش حوضه و سپس نقشه عوامل موثر بر زمین لغزش تهیه و اولویتبندی عوامل موثر با استفاده از روش AHP، انجام شد. بررسی ها نشان داد که خصوصیات سنگ شناسی، فاصله از جاده، شیب، فاصله از آبراهه، کاربری اراضی، ارتفاع و جهت شیب، به ترتیب عوامل اصلی موثر در وقوع زمین لغزش در منطقه هستند. همچنین ارزیابی مدل ها با استفاده از شاخص جمع کیفی نشان داد که مدل تراکم سطح، نسبت به مدل تحلیل سلسله مراتبی، دقت بیش تری داشته است.
  کلیدواژگان: احداث جاده، پهنه بندی، تخریب، تغییر کاربری، سنگ شناسی
 • عبدالصالح رنگ آور*، غلامعلی گزانچیان، حسن انگشتری، رضا غفوریان صفحه 48
  رسوبگذاری مواد معلق سیلاب ها بر روی اراضی سنگلاخی و درشت دانه مناطق گر م و خشک، باعث تغییراتی در بافت، ساختمان، افزایش عمق و حاصل خیزی آن ها می شود. به منظور بررسی اثر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیک ی و شیمیایی خاک، عرصه پخش سیلاب جاجرم در استان خراسان انتخاب شد. این عرصه در مخروط افکنه ای با شیب عمومی 0/75% تا یک در صد قرار گرفته، متوسط بارندگی سالانه آن 146/3 میلی متر برآورد شده است و اقلیم آن خشک تا فرا خشک است. در سال های 1374 تا 1378 قبل از سیلاب گیری عرصه، در سه نوار اولیه شبکه، هفت پروفیل حفر شد. از افق های قابل تشخیص C،A و عمق صفر تا سی سانتی متری (حدود ضخامت لایه شخم در C، A پروفیل حفر شد. از افق های قابل تشخیص زراعتهای سیلابی) نمونه برداری شد. کمیت عوامل موثر در خصوصیات خاک در آزمایشگاه تعیین شد. پس از سه نوبت سیلگیری، نمونه برداری مجدد از همان مکان ها انجام و آزمایش ها تکرار شد. داده های حاصل از آزمایش ها در هر یک از افق ها و نوارهای پخش، برای مقایسه عوامل مخ تلف، قبل و بعد از پخش سیلاب بر اساس آزمون t و مقایسه تاثیر کلی سیلاب به صورت اسپلیت بلوک با سه تکرار تحلیل شد. تجزیه واریانس نمونه ها نشان داد که پخش سیلاب بر روی نسبت شن، رس، مقدار مواد آلی، بی کربنات در سطح (5%>p) و کلسیم، منیزیم، کلر، سدیم، نسبت جذب سدیم و هدایت الکتریکی در سطح (1%>p) موثر و بین نمونه های قبل و بعد از پخش سیلاب اختلاف معنی داری وجود داشت. مقایسه میانگین کمیت عوامل شوری خاک، کلسیم و منیزیم در افق های C و A و لایه شخم، در قبل و بعد از پخش سیلاب تنها، در لایه شخم اختلاف معنی دار را نشان داد. نسبت شن به رس و شن به سیلت در افق A کاهشی را نسبت به افق C و لایه شخم نشان داد. ضمن آن که پخش سیلاب در دیگر ویژگی های خاک موثر نبود. نتایج این تحقیق مربوط به سه نوبت سیل گیری در عرصه است. باتوجه به نتایج حاصل از این بررسی و افزایش برخی از املاح به خاک در اثر پخش سیلاب، لزوم تحقیقات و بررسی های بیشتر را طلب میکند.
  کلیدواژگان: حاصل خیزی، رسوب گذاری، مواد معلق، مناطق گرم و خشک، مخروط افکنه
 • مهرداد صفایی*، مریم فتاحی بندپی صفحه 55
  به منظور ارزیابی پایداری شیب در محل پیشنهادی برای احداث کارخانه کمپوست ساری، بررسی های صحرایی، آزمایشگاهی و تحلیل داده های زمین شناسی مهندسی و ژتوتکنیکی محل ساختگاه انجام گرفت. نتایج بررسی ها حاکی از وجود رخساره لغزش قدیمی در محل ساخت گاه بود. پس از جمع آوری داده ها و عوامل موثر بر وقوع مجدد رانش زمین با استفاده از مدل تحلیل پایداری به روش حدی و در نرم افزار slop/w، محاسبه ضرایب اطمینان در شرایط مختلف به روش بیشاب انجام گرفت. بر اساس نتایج، کمترین مقدار ضریب اطمینان در شرایط اشباع و تحت بار دینامیکی ناشی از زلزله احتمالی (تحلیل شبه استاتیکی)، معادل 0/676 است. بیشترین ضریب اطمینان نیز در شرایط استاتیکی معادل 1/3 است که در صورت اعمال زهکشی به 1/50 افزایش می یابد. بر این اساس، پیشنهاد احداث زهکش های عمقی و چاه های زهکشی جمع آوری کننده آبهای زیرزمینی و جریان های زیر سطحی به منظور کاهش درجه اشباع توده و افزایش ضریب اطمینان، ضمن تعیین ایمنی لازم، از لحاظ اقتصادی نیز موجه خواهد بود.
  کلیدواژگان: تحلیل پایداری، تثبیت، روش زهکشی، زهکش عمقی، ضریب اطمینان
 • فرزاد بیات موحد*، داود نیک کامی، حسن شامی صفحه 64
  در مناطق خشک و نیمه خشک، انجام شخم در جهت شیب به خصوص در زمان وقوع بارندگی های با شدت زیاد، منجر به فرسایش و هدررفت بیشتر خاک می شود. با اعمال روش های مدیریتی و بهزراعی میتوان از میزان اثرات نامطلوب عملیات خاک ورزی در اینگونه اراضی کاست. به منظور بررسی اثر شخم عمود بر جهت شیب و کاربرد مالچ کاه و کلش در کاستن اثرات نامطلوب عملیات خاکورزی بر فرسایش خاک، این تحقیق در 18 کرت استاندارد واقع بر سه طبقه شیب 12-0، 20-12 و 40-20 درصد با سه تکرار، در قالب کرت های خرد شده در پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در دو سال متفاوت در ایستگاه تحقیقاتی پخش سیلاب سهرین قره چریان اجرا شد. در سال زراعی 82-81 در نیمی از کرت ها شخم در جهت شیب و در نیمی دیگر شخم عمود بر جهت شیب اعمال شد. در سال زراعی 84-83 در تمامی کرتها شخم در جهت شیب اعمال شده، در نیمی از آنها کاه و کلش گندم به مقدار پنج تن در هکتار به صورت مالچ سطحی پاشیده شد. در طول دوره بررسی، بعد از هر واقعه بارندگی منجر به روان آب، اقدام به نمونه برداری و اندازه گیری مقدار رسوب جمع شده در مخازن نصب شده در انتهای کرت ها شد. بررسی نتایج نشان داد که اعمال شخم عمود بر جهت شیب، سبب کاهش 10/1، 11/5 و 10/4برابر میزان هدررفت خاک در کرت های شخم خورده در جهت شیب شد. کاربرد مالچ نیز سبب کاهش 36/9، 10/8و 55/4 برابر میزان هدررفت خاک در کرت های بدون کاربرد مالچ و به ترتیب برای طبقات شیب 12-0، 20-12 و 40-20 درصد شد. این نتایج موید افزایش نفوذ و کاهش هدررفت خاک با اعمال شخم عمود بر جهت شیب و کار برد مالچ کاه و کلش است.
  کلیدواژگان: شخم در جهت شیب، شخم عمود بر جهت شیب، مالچ کاه و کلش، هدررفت خاک، سهرین
|
 • Hossein Hosseini Poor*, Jafar Ghaioomeyan, Ahmad Reza Ghasemi, Saeid Choopani Page 1
  Hydrologists have paid attention to identify the influential factors on underground waterquality to examine the source of salts. In this research, hydrochemistry and the source ofunderground water salts in Sarchahan plain were examined using ion ratios and thedifference between densities of ions of the same source. In a phase in 1998, 49 samplesfrom the aquifer and 13 samples from the surface water of Sarchahan plain wereprovided. Then some ions with common mineralogy source namely twin ions wereidentified and the imbalance between them was considered as a sing of subsidiaryfactors and processes affecting Sarchahan aquifer quality. The examination of therelationship between twin ions with the help of ion differences of CL-Na andSo4(ca+Mg) can provide the possibility of identifying the affected region fromdissolution of compound such as Manesium in Sarchahan aquifer. Generally, theexamination of ion ratios and the difference of twin ions show that the dissolution ofHalite and Sulfate salts of alluvium can be the main factor of salinity of undergroundwater in Sarchahan plain. Oppositely, Por Abedin river Causes improvement ofChemical quality of Sarchahan aquifer but Shoor River has no effect on Salinityincrease of aquifer due to underground water drainage. Furthermore, natural softeningprocesses and opposite softening affects the quality of this aquifer as well and byextending the salinity toward downstream areas the possibility of occurrence of oppositesoftening increases. The possibility of Dedolomitization in Sarchahan aquifer is out ofquestion. Additionally, salt domes do not have a clear effect on salinity of undergroundwater too.
  Keywords: Groundwater, Quality, Salinity, Salt dome, Twin ions
 • Abolghasem Dadrasi*, Shahrokh Hakimkhani, Abdolsaleh Ranghavar Page 16
  The fact that there are so many erosion models makes it necessary to critically selectone of them as all have some limitations. Models are formulations of processes andlogics as represented by the modeler. The formulations may be representations of eithersimple processes or complicated ones as the modeler deems necessary to solve aspecific problem. These variables must be derived by a procedure of calibration for aspecific case. The Soil erosion model of Morgan, Morgan and Finny (1982) from alarge list of soil erosion models, have been applied to test the validity of the model inSanganeh research station, Mashhad, Iran. After a field survey, plots with sheet erosion,were selected and their data was collected. Rainfall, slope and soil data were derivedfrom station archive, vegetation cover and root depths were determined from fieldobservations and some other parameters were tested on site. Soil loss was calculated byusing overland flow for each plot after each rainfall and the measured records werecompared with model estimations. The results show that in most plots, predictionsdeviated from the observations and in 28.21% of plots the results seem acceptable. Thefinal result of present research shows that the model performs reasonably well for plotswith lower density of vegetation cover (less than 20%), steep area with more than 40percent, and soil depths of less than 10 centimeter.
  Keywords: Experimental model, Sheet erosion, Soil loss, Vegetation cover
 • Mohammad Shabani* Page 29
  Estimation of soil erosion and sediment yield in a river is a difficult task and severalmethods have been suggested for its estimation. One the new methods in riverengineering and suspended sediment estimation is application of artificial neuralnetworks which uses the same algorithm of human brain to find out the internal relationbetween data based on the training process. The objective of current study is to explorethe capability of artificial neural networks method for estimation of daily suspendedsediment in Kharestan watershed located in the northwest of Fars province, Iran. Thestudy of efficiency is based on the comparison of neural network with regressionmodels. For this purpose, 22 years of water and sediment discharge data of ShoorKharestan River were considered and tested for outliers. Then the estimation was donebased on neural networks and linear regression method (sediment rating curve) andwere compared based on RMSE, MAE and R2. The results showed that estimation ofneural network is more accurate than that of linear regression (sediment rating curve).The estimations of RMSE, MAE and R2 for neural networks method was 19.27, 12.14and 0.98 respectively while these values for linear regression were 36.84, 20.75 and0.74 which showed the lower errors of neural networks method compared with linearregression.
  Keywords: Kharestan, Linear regression, Shoor River, Soil erosion, Watershed
 • Majid Mohammdi*, Hamid Reza Moradi, Sadat Feiznia, Hamid Reza Pourghasemi Page 37
  Landside is a natural disaster with great human and economic losses in Iran. In recent year, landslide occurrence due to change of land use and construction of roads, has been on the increasing trend in northern regions of Iran. This phenomenon is more occurring in developing countries due to high rate of population growth and natural resources deterioration. There are several methods for landslide hazard zoning and in this research density area and analytical hierarchy process models were utilized. For landslide susceptibility mapping, field study landslides distribution map and effective factors are required. Prioritization of effective factor was carried out using AHP. Our investigation indicates that lithology, distance from road, slope, distance from drainage network, land use, elevation and aspect are the main land slide controlling factor in the area respectively. Evaluation of these models using QS index showed that density area is a better approach for landslide hazard zonation in the region.
  Keywords: Deterioration, Land use change, Lithology, Road construction, Zonation
 • Abdosaleh Rangavar*, Gholamali Gezanchian, Hassan Angoshtari, Reza Ghafourian Page 48
  The deposition of transported materials by flood water on soil surfaces in warm and arid region causes some changes in texture, structure, depth and fertility of the soil. According to the study of flood water spreading effect on physical and chemical characteristics of the soil, the study field of flood water spreading of Jajarm in North Khorasan province was chosen. This area has located on alluvial fan with 0.75- 1%slop, 146.3 millimeter mean annual rainfall, arid and extra arid climate. For the period of 4 years (1995-1999), the soil samples were collected from recognizable A and C horizons and the depth of 0-30 centimeter (plow layer) from 7 profiles at three primary strips. The quantity of effective parameters on soil characteristics was determined in laboratory. This process was repeated after three times flood water spreading. Obtained data were analyzed: I) by t-student test to compare different properties of soil before and after flood spreading. II) by split plot procedure with three replicates to compare the whole effects at flood water spreading. The samples variance analysis showed that flood water spreading was effective on sand ratio, clay, organic matter, bicarbonate (p<0.05) and was effective too on Ca, Mg, Cl, Na, SAR and EC (p<0.01). There was a significant difference between the samples before and after spreading of flood water. Comparing the average mean of factors including soil salinity, Ca and Mg on A, C and plow layer before and after flood water spreading showed only different between plowing layers, also results showed that the sand to clay ratio and silt in a horizon were decreased. Flood water spreading had no more effect on the other soil characteristics.
  Keywords: Alluvial fan, Arid, semi, arid regions, Fertility, Deposition, Suspended load
 • Mehrdad Safaie*, Maryam Fattahi Bandpay Page 55
  In order to assess the stability of slopes of the proposed sites for the construction of acomposting plant, field studies, laboratory experiments, analysis of geologicalengineering and geotechnical data of the site location were performed. Results ofstudies indicate the existence of the phenomenon of occurrences of old landslides at thesite. After collecting data, and analyzing the factors affecting the recurrence of landslideusing both limit equilibrium stability analysis and Slope / w software, Factor of Safety(FOS) and probability of occurrences (FOS<1) in various conditions based on Bishopmethod were calculated. Based on the results, the lowest FOS values under saturatedconditions and dynamic loading of the probability of earthquakes was found to be(pseudo static analysis) equal to 0.676 which shows in this situation slope isunconditionally unstable. Highest FOS in static conditions was equivalent to 1.30 whereit is applied to drainage would increase to 1.50. Accordingly, construction of deepdrains and drainage wells is suggested to collect groundwater and subsurface flows inorder to reduce degree of saturation and increase FOS and stability while providingsafety would be economically justified.
  Keywords: Deep drain, Drainage method, Factor of safety, Stability analysis, Stabilization
 • Farzad Bayat Movahed*, Davood Nikkami, Hassan Shami Page 64
  In arid and semi-arid regions, operating the plough on slope direction, specially, in rainfalling with more intensity, results in soil loss and erosion. In such areas, undesirableeffects can reduce with operating suitable management. For this purpose, the effect ofperpendicular plough to slope direction and application of straw mulch in 1.8 * 22.1meter erosion plots on three slope classes of 0-12, 12-20, and 20-40 percent with 3replicates and RCB design in two different years were tested in Sohrain floodwaterspreading research station. In the half of plots in 2003, the perpendicular plough toslope direction and in the others, plough on slope direction were operated. In 2005 atfirst, the plough on slope direction was done in all of the plots and then, straw mulchwere used after wheat cultivation in half of plots. During the study period, the amountof soil loss was monitored after any rain fall by the tanks that located at the end of eachplot. The results showed that operating of perpendicular plough to slope directionreduced soil loss about 10.1, 11.5, and 10.4 time relate to parallel plough to slopedirection. Also, application of straw mulch reduced 36.9, 10.8, and 55.4 time relate tomulch application in three slope classes respectively. These results show that bothperpendicular plough to slope direction and straw mulch application can reduce soil lossand thus, increase the infiltration rate and soil fertility.
  Keywords: Straw mulch, Parallel plow, Perpendicular plough, Sohrain, Soil loss