فهرست مطالب

متن پژوهی ادبی - پیاپی 30 (زمستان 1385)
 • پیاپی 30 (زمستان 1385)
 • 156 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیدعلی میرعمادی، ستاره مجیدی صفحه 7
  در مقاله ی حاضر با برگزیدن یازده فیلم نامه و نمایشنامه از آثار محسن مخملباف، به بررسی 120 جمله ی نشاندار حاصل از عملکرد دو فرآیند مبتداسازی و مجهول سازی پرداخته ایم. در این پژوهش سعی بر آن است تا شان اطلاعی عنصر پیشایند شده در هر یک از این دو فرآیند تعیین گردد. همچنین نقش اطلاعی دو فرایند مذکور در بافت زبانی خود براساس انواع ساخت اطلاع کانونی و نیز عوامل موثر در تعیین نقش اطلاعی دو فرایند فوق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست امده از پژوهش حاضر حاکی از آن است که بسامد وقوع سازه های پیشایند شده که حاوی شان اطلاعی [+نو] هستند، بالا است. از سوی دیگر وقوع دو فرآیند مذکور تابع سه نوع ساخت اطلاع کانونی از قبیل ساخت جمله – کانونی، گزاره – کانونی و موضوع – کانونی می باشند. وضعیت شناختی و گفتمانی موجودیت های کلامی و نیز اهمیت موضوعی آنها می تواند بسامد وقوع هر یک از انواع ساخت های اطلاع کانونی و نیز چگونگی کدگذاری آنها را در سطح نحوی جمله تحت تاثیر قرار دهد. همچنین یافته ها نشان می دهد که از جمله عوامل موثر در تعیین نقش اطلاعی دو فرایند مبتداسازی و مجهول سازی عبارتند از: آشنایی فرضی گوینده با ذهنیت و دانش پیش انگاره ای شنونده، در نظر گرفتن شرایط بافتی (زبانی یا غیرزبانی) دخیل در کاربرد جملات از جمله معرفگی و ارجاع.
  کلیدواژگان: ساخت اطلاعی، مبتداسازی، مجهول سازی، نقش گرایی
 • کامبیز محمودزاده صفحه 31
  در بحث هایی که درباره ی ترجمه و به ویژه مترجم مطرح می گردد، خلاقیت مترجم بیشتر یکی از ویژگی هایی است که شاید چندان به نظر نیاید، و اگر هم بحثی درباره ی آن پیش کشیده شود بیشتر در ارتباط باترجمه ی متون ادبی و توانمندی مترجمان این گونه متن ا خواهد بود. در نوشتار حاضر تلاش خواهد شد تا خلاقیت از دیدگاه گسترده تری بررسی گردد تا مشخص شود آیا خلاقیت فقط در مورد ترجمه ی متون ادبی مطرح است یا آنکه گونه های دیگر ترجمه را نیز می تواند در برگیرد.
  کلیدواژگان: خلاقیت، رمزگذاری، رمزگشایی، دانش زبانی، دانش دایره المعارفی
 • زینب محمدابراهیمی، محی الدین شریف زاده صفحه 43
  هر جمله دارای یک عنصر آغازگر می باشد که عناصر دیگری به دنبال آن در جمله حضور پیدا می کنند. این عنصر مبتدا و بعد از مبتدا بلافاصله خبر قرار می گیرد. هلیدی مبتدا را نقطه ی عزیمت پیام تعریف می کند. وظیفه ی مبتدا آگاه کردن خواننده از موضوع پیام است. مبتدا در جمله می تواند به صورت نشان دار یا بی نشان، ساده و یا مرک باشد، پردازش مبتدای نشان دار برای خواننده به مراتب سخت تر از پردازش مبتدای بی نشان می باشد. همچنین در متن هایی که به شکل گفتاری زبان نزدیکترند بیشتر از مبتدای نشان دار و مرکب استفاده می شود از آنجا که از لحاظ روان شناسی زبان، نحوه ی آرایش اطلاعات در جمله تاثیر چشم گیری بر درک و بازخوانی پیام دارد، انتخاب نوع مبتدا و ساختارهای مبتداسازی در کتب آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش ساخت مبتدا – خبری در دو مجموعه ی آموزشی New interchange (3) و انگلیسی دوره ی پیش دانشگاهی که هر دو برای یک مقطع سنی طراحی شده است. به باور نگارندگان New interchange (3) در مقایسه با زبان انگلیسی دوره ی پیش دانشگاهی بیشتر از شکل گفتاری زبان استفاده می کند.
  کلیدواژگان: مبتدا، خبر، نشان دار، فرانقش، زبان گفتاری
 • ایوب رسایی صفحه 59
  در این نوشتار مهمترین یافته های یک پژوهش میدانی به اختصار معرفی می شود. این پژوهش درباره ی زبان گیلکی بر پایه ی گونه ی رایج در منطقه ی فومنات است و در آن یافته هایی به دست آمده است که افزون بر دانسته های گویش شناسی ماست. بی تردید معرفی تازه ها با ذکر شواهد و مستندات مربوط قابل پذیرش است. با توجه به گستردگی شواهد، در صورت ذکر، به یقین این نوشتار از حد در خواهد گذشت. از این روی به ذکر خلاصه ای از پژوهش و یافته های آن بسنده می شود.
  کلیدواژگان: گیلکی، ادبیات پژوهش، گروه زبانی، واج شناسی، صرف و نحو
 • یحیی مدرس، حسن بشیرنژاد صفحه 83
  اکنون جامعه شناسان زبان بر این عقیده اند که زبان ها نوعی موجودات زنده هستند که یک چرخه زندگی قابل پیش بینی را از تولد، طفولیت، بلوغ و سپس زوال تدریجی و مرگ پشت سر می گذارند. از طرف دیگر، عصر حاضر، بدون شک، عصر تغییرات وسیع، تحولات سریع و پویایی مفرط است. آثار چنین تحولات ناگهانی در تغییر مداوم تکنولوژی، فرهنگ مادی، اکوسیستم ها و حتی ارزش های اخلاقی ما قابل مشاهده است. یک مشخصه ی بارز این تحولات، زبان هایی هستند که دیگر کسی با آنها تکلم نمی کند. این پدیده – مرگ زبان – و عوامل و شرایطی که به آن دامن می زنند، موضوع مقاله حاضر است. تغییر زبان، انقراض و حذف زبان، اصطلاحات معادل مرگ زبان هستند. اچسون (1995: 197 و 198) از خودکشی زبان و قتل زبان سخن می گویند که هر دو نوعی مرگ زبان هستند. متخصصان زبان طبقه بندی هایی را برای مراحل خطر پذیری زبان ها در نظر می گیرند. یکی از این تقسیم بندی ها، تقسیم بندی ارائه شده توسط گرایمز (2002: 8) می باشد: 1- زبان های در معرض خطر شدید 2- زبان های در معرض خطر جدی 3- زبان های در معرض خطر 4- زبان های رو به زوال 5- زبان های پایدار اما در معرض خطر 6- زبان های سالم حفظ یا نگهداری زبان نقطه ی مقابل مرگ زبان است و این وقتی است که یک جامعه ی زبانی تصمیم می گیرد به استفاده از زبان بومی خود ادامه دهد. بی تردید، عوامل متعددی در فرآیند تغییر زبان نقش دارند. بنا به نظر فسولد (1987: 272) دو زبانگی یک شرط لازم برای تغییر زبان است، هرچند کافی نباشد. فسلوند (1987: 217) مهاجرت، شهرنشینی، صنعتی شدن، زبان آموزش و اعتبار اجتماعی زبان را به عنوان عوامل تعیین کننده در تغییر یا حفظ زبان ذکر می کند. گزایمز (2002: 2و 3) دو عامل سیاست زبانی ملی و بلایای طبیعی را به عوامل یاد شده می افزاید. دورین (1999: 5) می گوید که اوج گیری احساسات ملی گرایانه در اروپای غربی در آغاز عصر صنعتی، تا حدود زیادی، مسئول حذف زبان های اقلیت است. او معتقد است که این به اصطلاح «ایدئولوژی زبانی غربی» نگرش های گویشوران بومی جوامع کوچک را نسبت به زبان مادری شان تغییر داده است. تغییر زبان بدون تغییر در نگرش های گویشوران غیرممکن است. عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نگرش منفی نسبت به زبان های کم اعتبار را تقویت می کنند و این مسئله راه را برای فراگیری زبان های معتبر هموار می کند. نتیجه ی این فرآیند، مرگ زبان سنتی گروه اقلیت است.
  کلیدواژگان: مرگ زبان، تغییر زبان، حفظ زبان، نگرش زبانی، ایدئولوژی زبانی، دو زبانگی، زبان های در معرض خطر
|
 • Ali Mir Emadi, Setareh Majidi Page 7
  To investigate the information status of preposed elements, informative function of topicalization and passivization and also the significant factors on informative function of these two Processes, , r · topicalized and passive constructions were collected form Makhmalbaf' s published stories. Analyzing the data, it was found that the frequency of preposed elements with information status of [+ new] is high. In the research, the effect of three kinds of information -focus structure on the above -mentioned processes has been specified: sentence -focus structure, predicate -focus structure and argument -focus structure. The frequency of them and their codification at syntactic level were affected by cognitive and mental situations of discoursal entities. In addition, it was concluded that informative function of topicalization and passivization depend on some factors: the speaker's assumed familiarity with hearer's mentalities and knowledge, the contextual situation (linguistic/ non -Iinguistic) such as definiteness and reference.
  Keywords: Information structure, Topicalization, Passivization, Functionalism
 • Kambiz Mahmudzadeh Page 31
  In discussions concerning translation and features of translators, creativity of translators is one of the characteristics which is usually ignored and/or taken for granted. Even if mentioned, this characteristic is usually attributed to translators rendering literary translation. The present paper is aimed at dealing with creativity in a rather wider scope, so as to find out, whether or not this characteristic is peculiar to translators of literary translations, or it may be attributed to other translators too.
 • Zeynab Mohammad Ebrahimi Page 43
  Every sentence begins with an element called theme, which is followed by elements referred to as rheme. According to Haliday, rheme which introduces the subject to reader, is in fact the point of departure of the message. Theme can appear in the form of marked, unmarked, simple, or complex. Processing marked, complex theme is more difficult for the reader than unmarked theme. Marked theme is more frequent in the texts which are closer to spoken language. Since psychologically, the word order of the sentence has definite effect on understanding the message, choosing the type of theme and thematic structure is of special importance in textbooks. In the present paper, theme/rheme structure in the two following books will be probed into: New Interchange (3), and Pre-university English book, both designed for the same age group. The aim of the present paper is to indicate that Interchange (3) makes use of the spoken language more than pre-university English books.
 • Ayoub Rasai Page 59
  This paper is an attempt to present the most important achievements of a field study on Gilaki language, based on dialect of Fumanat. To present a well-documented study, one is required to provide the related evidence and documentation. Such an attempt however, due will be beyond the scope of this paper to versatility of the subject. Thus attempts will be made to only present a summary of the survey and the main points achieved. Evidence and documentation will be of course found in the main paper, referred to as foot-notes.
  Keywords: Gilaki, Linguistic, groups, phonology, grammar
 • Yahyaa Modarres, Hasan Bashir Nejhad Page 83
  Nowadays, sociolinguists are of the opimon that languages are organic entities, which go through a predictable life cycle of birth, infancy, maturation, then gradual decay and death. On the other hand, the current age is, undoubtedly, the age of great transformations, rapid developments and extreme dynamism. The effects of such radical changes are evident in the constant shifting of technology, material culture, ecosystems and even moral attitudes. One particularly striking feature of this transformation is the number of languages, which will simply cease to be spoken. This phenomenon- language death - and the factors and conditions, which give rise to it, are the subject of the present paper.
  Keywords: language death, language shift, language maintenance, language attitude, language ideology, bilingualism, endangered languages
 • Mansoor Fahim, Dariush Neja Ansari Page 1
  The objective of the present paper is to shed some light on peer feedback in EFL writing courses. In recent years, with regard to teaching writing, there has been a total shift of approach, from product-orientation to process-orientation. A key component of the latter is peer assessment in which learners read each other's compositions and provide feedback to the writer, based on the teacher's guidelines. It is widely assumed that this may help them improve their writing much better and even faster than teacher's feedback. Attempt has also been made to discuss the advantages and probable disadvantages of this technique also know as peer review, peer editing, and peer evaluation.
  Keywords: assessment, Evaluation, feedback
 • Ali Reza Najafi Page 21
  This essay is the application of William Butler Yeats's idea of symbol to his poem "The Second Coming". In his "The Symbolism of Poetry", he distinguishes between two kinds of symbols. The emotional symbols evoke emotions, but intellectual symbols evoke ideas or ideas mingled with emotions. His preference is for the latter because it connotes a multiplicity of meanings. His symbols are the Great Wheel, the phases of the moon and the interpenetrating gyres of history. Yeats's symbols illustrate the fact that life is a conflict and without contraries there is no movement. The Christian era will soon give way to an era ruled by a desert beast that brings horror and destruction.
  Keywords: Yeats- Symbol- interpenetrating gyres of history second coming