فهرست مطالب

 • پیاپی 19 (بهار و تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/05/09
 • تعداد عناوین: 15
|
 • پروین محمدی فارسانی، سیده ناهید شتاب بوشهری، پروین رمضانی صفحات 15-24
  مقدمه و هدف
  رشد، فرآیندی متوالی، مداوم و وابسته به سن است که نمو و بالندگی را در بر می گیرد. هدف از این پژوهش، ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریکی با مهارت های حرکتی کنترل شی کودکان 3 تا 5 ساله مهد کودک های شهر اهواز و مقایسه مهارت های حرکتی کنترل شی دختران و پسران است.
  روش شناسی: در پژوهش حاضر، که از نوع توصیفی–میدانی است، 350کودک(183پسر و167دختر) (3 تا5ساله) از مهدکودک های اهواز به صورت خوشه ای- تصادفی انتخاب شدندو مورد آزمون قرار گرفتند. اطلاعات پژوهش از طریق فیلمبرداری مهارت های مورد نظر از سه زاویه رو به رو، پهلو و پشت جمع آوری شد و با استفاده از پرسشنامه آزمون حرکتی اولریخ، مهارت های حرکتی کودکان نمره گذاری شد. از روش های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آزمون های آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون برای ارتباط بین ویژگی های آنتروپومتریکی و اجرای مهارت های کنترل شی، و آزمونt مستقل، برای مقایسه میانگین های مهارت های حرکتی کنترل شی دختران و پسران در سطح معنی داری05/0= α استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان دادکه بین ویژگی های آنتروپومتریکی و مهارت های حرکتی کنترل شی کودکان رابطه معناداری وجود دارد و بین پسران و دختران از نظر مهارت های حرکتی کنترل شیء تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  این شواهد لزوم توجه بیشتر به ویژگی های آنتروپومتری از سوی مربیان ورزش کشور را ضروری و با اهمیت می سازد و پیشنهاد می شود در انتخاب کودکان، برای مهارت های حرکتی مختلف، ویژگی های آنتروپومتری نیز به عنوان معیاری مناسب در کنار سایر معیارها قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ویژگی های آنتروپومتری، مهارت های حرکتی کنترل شی، کودکان 3 تا 5 سال
 • بهروز عبدلی، علیرضا فارسی، مصطفی تیموری خروی صفحات 25-38
  مقدمه و هدف
  هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه تاثیر تمرین ذهنی و تمرین بدنی در شرایط خستگی و غیرخستگی بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر مهارت حرکتی تعقیبی است.
  روش شناسی: 40 نفراز دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به صورت داوطلبانه در یک دوره سه جلسه ای به تمرین مهارت تعقیبی پرداختند و بعد از 48ساعت استراحت آزمون یادداری گرفته شد. از آزمون های تی وابسته، تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل واریانس عاملی 2*2 برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  هر دو روش تمرین ذهنی و تمرین بدنی تحت شرایط خستگی و همچنین غیرخستگی یادگیری هردو جزء برنامه حرکتی و پارامتر مهارت تعقیبی را به صورت معنی داری افزایش می دهد(0.05>p). بین تاثیر تمرین ذهنی و تمرین بدنی به لحاظ اثرگذاری بر یادگیری برنامه حرکتی و پارامتر مهارت تعقیبی چه در شرایط خستگی و چه در شرایط غیرخستگی تفاوت معنی داری وجود ندارد(0.05p).
  بحث: در شرایط غیرخستگی استفاده از تمرین بدنی و در شرایط خستگی استفاده از تمرین ذهنی مناسب می باشد. در شرایط خستگی از تمرین جزء پارامتر خود داری شود و تمرکز به سمت یادگیری جزء برنامه حرکتی معطوف گردد.
  کلیدواژگان: تمرین ذهنی، تمرین بدنی، پارامتر، برنامه حرکتی تعمیم یافته، خستگی
 • سید عباس افسانه پورک، سید محمد کاظم واعظ موسوی صفحات 39-54
  مقدمه و هدف
  پرسشنامه سرسختی ذهنی 48، ابزاری است که به وسیله آن می توان میزان سرسختی ذهنی افراد را سنجید. این پرسشنامه تا به حال به 35 زبان مختلف دنیا ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است، هدف از این تحقیق، بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی آن است.
  روش شناسی: تعداد 1064 نفر با دامنه سنی 56-14 سال(با میانگین و انحراف معیار سنی 6±33/25) شامل دانشجویان، ورزشکاران، مربیان، و مدیران ورزشی در این تحقیق شرکت نمودند. از روش استاندارد ترجمه-بازترجمه با کمک نویسندگان اصلی پرسشنامه جهت فراهم سازی نسخه فارسی آن استفاده شد و روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان مورد تایید قرار گرفت. برای مطالعه پایایی از روش همخوانی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Spss18 و Amos18 استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ نشان داد، پایایی درونی کلی پرسشنامه برابر با 93/0 و پایایی خرده مقیاس های چالش، تعهد، کنترل، کنترل هیجانی، کنترل زندگی، اعتماد، اعتماد به توانائی ها، اعتماد بین فردی به ترتیب 77/0، 80/0، 84/0، 78/0، 81/0، 86/0، 81/0، 81/0 بود. تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل شش عاملی پرسشنامه از برازش مناسبی برخوردار است.
  بحث و نتیجه گیری
  در این تحقیق نیز مشخص شد که ترجمه فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی 48، روایی و پایایی مناسبی دارد، از این روی به نظر می رسد ابزاری مناسب برای بررسی میزان سرسختی ذهنی باشد. بنابر این محققان می توانند از ترجمه فارسی این ابزار، برای تحقیق های خود استفاده کنند.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی تاییدی، سرسختی ذهنی، پایایی
 • محمد هادی سیفی سالدهی، مهدی سیفی سالدهی، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی صفحات 55-68
  مقدمه و هدف
  کارآفرینی، شامل فرآیند جستجو و پیگیری فرصت و حداکثرسازی ارزش ناشی از آن است. سازمان های امروزی برای افزایش کارآیی و اثربخشی خود، در برابر تغییرات روبه تزاید محیط، نیازمند توجه بیشتر به مقوله کارآفرینی هستند. وقتی که مدیر ارشد به مفهوم کارآفرینی در درون سازمان متعهد شد، گام بعدی تعیین ساختار مناسب کارآفرینی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ساختار سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران با رویکردی کارآفرینانه و تبیین ارتباط آن با کارآفرینی این سازمان بود.
  روش شناسی: جامعه آماری پژوهش، کلیه کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی هستند که 194 نفر آنها بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی استفاده شد. برای تعیین وضعیت ساختار کارآفرینانه و مولفه های آن و کارآفرینی سازمانی از آزمون میانگین یک جامعه و برای تبیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد بین ساختار کارآفرینانه و تمامی ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد. همچنین میانگین کارآفرینی سازمانی و ساختار کارآفرینانه و تمامی مولفه های آن به شکل معنی داری از حد متوسط پایینتر است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش، طراحی ساختار کارآفرینانه در سازمان تربیت بدنی می تواند در بهبود وضعیت کارآفرینی این سازمان موثر باشد.
  کلیدواژگان: ساختار کارآفرینانه، کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، سازمان تربیت بدنی
 • سید محمدحسین رضوی، زهرا روحانی، علیرضا قنبری فیروز آبادی صفحات 69-80
  مقدمه و هدف

  درس تربیت بدنی، بر ابعاد مختلف وجودی دانش آموز اثر مثبت می گذارد، ولی موقعیت مناسبی در نظام تعلیم و تربیت ندارد.هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس است.
  روش شناسی: جامعه آماری تحقیق حاضر، معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی در سال تحصیلی (91-1390) بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای، تعداد 173 نفر (92 نفر زن و 81 نفر مرد) به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس پنج ارزشی لیکرت استفاده گردید. روایی آن به وسیله استادان صاحب نظر و معلمان و کارشناسان با سابقه تایید و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد(97/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل، آزمون فریدمن و آزمون تعقیبی ویلکاکسون در سطح معنی داری 05/0p≤ استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج تحلیل عاملی 36گویه، در پنج عامل تخصص معلمان(6گویه)، بعد روانی (5 گویه)، نگرش و شناخت گروه های مرتبط (11 گویه)، نظارت و ارزشیابی (4 گویه) و امکانات و تجهیزات (10گویه) به ترتیب مهم ترین عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی شناخته شدند. همچنین بین اولویت عوامل موثر بر ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی، تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0≥p).

  نتیجه گیری

  عامل تخصص معلمان، بعد روانی و نگرش و شناخت گروه های مرتبط در اولویت های اول و تقریبا از اهمیت یکسانی برخوردار بودند، ولی بین این 3 عامل با عامل نظارت و ارزشیابی و عامل امکانات و تجهیزات، تفاوت معنا دار بود(05/0≥p).به نظر می رسد با توجه به اولویت بالای عامل تخصص معلمان، بعد روانی و نگرش و شناخت گروه های مرتبط،توجه و بکارگیری شاخص های این عوامل در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی کمک خواهد کرد.

  کلیدواژگان: جایگاه، درس تربیت بدنی، معلم تربیت بدنی
 • حسن کردی، حسن خلجی صفحات 81-96
  مقدمه و هدف
  این پژوهش، پیرامون یکی از مشکلات احتمالی در یادگیری حرکتی است که به دنبال تمرینات وزنه برداری و کاهش دامنه حرکتی گریبان گیر وزنه برداران می شود.
  روش شناسی: جامعه پژوهش حاضر، وزنه برداران 20 تا 25 ساله تهران با حداقل سابقه 3 سال تمرین و افراد معمولی غیر وزنه بردار هستند که از بین آنها 20 وزنه بردار (67/1±12/21 سال) و 20 غیر وزنه بردار (23/1±45/21 سال) به روش هدفمند، انتخاب شدند و طبق برنامه ای یکسان مهارت سرویس چکشی والیبال را طی یک هفته (در سه جلسه و 120 کوشش) آموزش دیدند. جهت استنباط یادگیری، دقت اجرا با آزمون سرویس چکشی اپرد و کینماتیک اجرا با دستگاه تحلیل حرکت ثبت و اندازه گیری شد. تحلیل داده های مربوط به دقت اجرا با استفاده از آزمون تی مستقل و وابسته، تحلیل واریانس مرکب با اندازه گیری مکرر و نتایج کینماتیکی اجرا از طریق مقایسه نمودارهای جابجایی زاویه مفاصل و نمودار زوایه- زوایه افراد دو گروه با الگوی مرجع انجام گرفت.
  یافته ها
  تحلیل داده ها، نشان می دهدکه تمرین باعث بهبود نمرات دقت اجرای دو گروه می شود، اما عملکرد دو گروه با هم متفاوت است (0001/0>P). در ادامه مشاهده گردید نمرات دقت اجرا وزنه برداران در آزمون یادداری (081/0=P) و انتقال (061/0=P) تفاوت معنی داری نسبت به پیش آزمون ندارد. بعد از مقایسه ی نمودار جابجایی زاویه ای مفاصل و نمودارهای زاویه- زاویه آشکار گردیدکه الگوی جابجایی مفاصل و هماهنگی بین عضوی در افراد گروه، گواه شباهت بیشتر نسبت به الگوی مرجع است.
  نتیجه گیری
  وزنه برداران در مراحل اجرایی یادگیری یک مهارت جدید حرکتی، ضعیف تر از افراد معمولی هستند. این موضوع می تواند به علت محدودیت دامنه حرکتی باشد، اما نتیجه گیری در خصوص مشکل آنها در یادگیری حرکتی باید به تحقیقات بعدی موکول شود.
  کلیدواژگان: یادگیری حرکتی، اجرای حرکتی، محدودیت دامنه حرکتی، وزنه برداری
 • میترا محمدی، محمد امین صیادی، میر حسن سید عامری صفحات 97-110
  مقدمه و هدف
  مهم ترین رسالت تمام سازمان های ورزشی و همچنین افراد درگیر در حوزه ی ورزش، جذب افراد جامعه به فعالیت های ورزشی تفریحی و فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب برای آن هاست. هدف این پژوهش، تبیین عوامل برانگیزاننده ی مشارکت ورزشی در مسیرهای تندرستی نقاط مختلف شهری است.
  روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است و با توجه به نوع تحقیق که به صورت میدانی انجام گرفت، جامعه ی آماری آن نیز شامل کلیه ی شهروندان بالای 20 سال شهر ارومیه است و نمونه ی تحقیق بر اساس جدول مورگان، 384 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه ی محقق ساخته با پایایی 82% و بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت است. داده ها نیز به وسیله ی آزمون های تی تک نمونه ای و فریدمن در سطح معنی داری (p<0.05) آنالیز شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که تمام مولفه های تاثیرگذاری که در این تحقیق مطرح شدند، شامل کیفیت تسهیلات، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل زیرساختاری و نهایتا عوامل محیطی، بر توسعه ی ورزش در مسیرهای تندرستی نقش دارند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتیجه ی کاربرد عوامل تحقیق حاضر، خاطره سازی و ایجاد جایگاه مثبت ورزش در ذهن کاربران این مسیرهاست و باعث توسعه ی ورزش همگانی می شود و در نهایت، رضایت شهروندان و رشد سلامتی و شادابی هرچه بیشتر آن ها را به دنبال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: عوامل برانگیزاننده، کاربری مسیر تندرستی، فعالیت های ورزشی، دستگاه های بدن سازی
 • سارا کشگر، حمید قاسمی، علیرضا نظری صفحات 111-124
  مقدمه
  هوادار فوتبال، کسی است که به نحوی، علاقه شدید به یک باشگاه و یا بازیکنان خاص آن داشته باشد. رسانه ها از طریق تبدیل فوتبال به عنوان یک ارزش اجتماعی، در نظام ترجیحات اجتماعی افراد موجب پذیرش فوتبال به مثابه یک ارزش شدند. لذا نقش تلویزیون در تقویت و ایجاد حس وفاداری به تیمهای ورزشی قابل توجه است.
  هدف
  هدف از انجام این تحقیق، مطالعه میزان وفاداری هواداران تیم های فوتبال نسبت به تیم محبوبشان و ارزیابی نقش تلویزیون در تقویت و ایجاد حس وفاداری در هواداران است.
  روش شناسی: جامعه این تحقیق 20000 تماشاچی مسابقه پیروزی و ملوان انزلی است که طبق جدول تعیین حجم نمونه مورگان کرجسای 377 نفر به عنوان جامعه نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته با روایی مناسب و پایایی کافی (87%=α) است. آزمون های مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه وآزمون ضریب همبستگی پیرسون.
  یافته
  یافته های تحقیق نشان دادند که بین مولفه های نقش تلویزیون با تقویت و ایجاد وفاداری در هواداران رابطه معنی دار مستقیم وجود دارد و همچنین بررسی رابطه بین ویژگی های فردی و میزان تعهد، نشان داد که افراد مجرد بیش از سایر گروه ها نسبت به تیم محبوب خود وفادار هستند.
  نتیجه گیری کلی: میزان اطلاعاتی که تماشاچیان از طریق تلویزیون کسب می کنند و نیز ایجاد جاذبه در نمایش مسابقات فوتبال از طریق تلویزیون در جذب آنها به سوی تیمهای فوتبال و ایجاد وفاداری در آنها موثر است و بیشترین افرادی که از طریق تلویزیون به وفاداران تیمهای فوتبال بدل می شوند، از گروه مجردان جامعه می باشند.
  کلیدواژگان: وفاداری، هوادار، تلویزیون، فوتبال
 • مریم لطفی، احمد فرخی، سقراط فقیه زاده صفحات 125-140
  مقدمه و هدف
  مهم ترین دوره رشد حرکتی، کودکی است و از مهمترین مراحل رشد حرکتی، رشد موثر مهارت های حرکتی بنیادی می باشد. هدف تعیین روایی سازه و سه جنبه از پایایی آزمون رشد حرکتی درشت-2 در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر 10-7 ساله شهر تهران است.
  روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. تعداد 205 کودک از بین کلیه کودکان 10-7 ساله کم توان ذهنی دبستان های شهر تهران متناسب با سن و جنس انتخاب شدند. ابزار تحقیق، آزمون اولریخ-2 بود. پایایی به صورت پایایی همسانی درونی، آزمون مجدد و پایایی درون نمره گذار ارزیابی شد. ضرایب پایایی بر اساس ضریب همبستگی درون طبقه ای و به شیوه آلفای کرونباخ محاسبه شدند. روایی سازه به صورت تحلیل عاملی تاییدی و قابلیت تمایز سنی با محاسبه ضریب گشتاوری پیرسون ارزیابی شد.
  یافته ها
  ضریب پایایی همسانی درونی برای نمره جابه جایی، کنترل شی و نمره مرکب کل، به طور میانگین، به ترتیب77/0، 80/0 و 83/0 بدست آمد. پایایی همسانی درونی برای دختران در خرده آزمون جابه جایی 93/0 و کنترل شی 96/0 و همچنین برای نمره مرکب کل 89/0 و در پسران به ترتیب 91/0، 89/0 و 90/0 بود. دامنه ضریب پایایی بازآزمایی از 80/0 تا 88/0 و پایایی درون نمره گذار 95/0 و بالاتر حاصل شد. برای ارزیابی روایی سازه همان طرح دو عاملی اولریخ-2 فرض و مورد تائید قرار گرفت و نیز ضرایب همبستگی قابلیت تمایز سنی از دیگر جنبه روایی سازه حمایت کرد.
  نتیجه گیری
  در نتیجه، این مطالعه نشان داد که می توان آزمون را جهت سنجش رشد حرکتی درشت جامعه تحقیق با اطمینان بکار گرفت.
  کلیدواژگان: آزمون رشد حرکتی درشت، کم توان ذهنی، روایی، پایایی
 • ابوالفضل درویشی، مرتضی دوستی صفحات 141-148
  مقدمه و هدف
  امروزه دلیل جذابیت بیشتر رشته های ورزشی، غیر قابل پیش بینی بودن آنهاست. بنابراین، هرچه قدرت رقابتی تیم هایی که لیگ را می سازند، بیشتر باشد، پیش بینی مسابقات سخت تر می شود و در نتیجه آن لیگ جذاب تر خواهد شد. هدف از این تحقیق، مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر ایران و کشورهای منتخب اروپایی است.
  روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع پس رویدادی است. داده های این تحقیق ثانویه است و از جداول پایانی سال 2013-2012 به دست آمده است. جامعه آماری تحقیق شامل لیگ برتر کشورهای ایران، روسیه، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، پرتقال و انگلیس و نمونه آماری آن، تیم های لیگ های کشور های مذکوراست نسبت تمرکز (C5) و شاخص تعادل رقابتی (C5ICB) استفاده گردید. هرچه مقدار این شاخص ها کمتر باشد؛ تعادل لیگ بیشتر است و برعکس.
  یافته ها
  براساس شاخص تعادل رقابتی(C5ICB) نتایج ذیل به دست آمد: ترتیب تعادل لیگ های برتر کشورهای منتخب: روسیه(133)، فرانسه(135)، ایران(136)، آلمان(141)، ایتالیا(144)، هلند(146)، اسپانیا(148)، پرتقال(149) و انگلیس(150) است که لیگ برتر کشور ایران در رتبه سوم بین کشورهای منتخب قرار دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها و رتبه سوم ایران بین کشورهای مطرح اروپایی، می توان نتیجه گرفت که فوتبال در ایران به صورت متعادل تری دنبال می شود و از حالت سنتی و دوقطبی خود در تهران خارج و در بقیه ی نقاط کشور هم درحال پیشرفت است.
  کلیدواژگان: تعادل رقابتی، لیگ برتر، فوتبال، شاخص نسبت تمرکز، شاخص تعادل رقابتی
 • آیدین عباسی، فرزام فرزان، مرتضی دوستی صفحات 149-158
  هدف
  هدف تحقیق حاضر، بررسی انواع سوء رفتار های علمی و روش های تشخیص آنها در پایان نامه ها از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران است.
  روش شناسی: روش این تحقیق، توصیفی، از نظر اجرا، پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. روایی آن به وسیله جمعی از استادان مدیریت ورزشی تایید گردید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. این پرسشنامه با مقیاس 5 ارزشی طیف لیکرت طراحی شداست. 110 نفر از دانشجویان دختر و پسر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند، این پرسشنامه پاسخ دادند.
  یافته ها
  یافته ها نشان از اهمیت زیاد شناسایی انواع سوء رفتار علمی و روش های تشخیص آن دارد. بیشترین نوع سوء رفتار علمی از نظر پاسخگویان، از نوع ناآگاهانه و غیر عمدی است. بین نظرات دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  برای مقابله با انواع سوء رفتارهای علمی، باید به دنبال ارتقاء روش های تشخیص فعلی بود و ضمنا روش های جدیدتری شناسایی و اتخاذ شوند.
  کلیدواژگان: سوء رفتار علمی، دانشگاه مازندران، دانشجویان تربیت بدنی، پایان نامه
 • حمید سارانی، علی محمد صفانیا، سید محمدحسین رضوی صفحات 159-168
  مقدمه و هدف
  عدالت سازمانی، به احساس و ادراک میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری اشاره دارد. پژوهش های گوناگون، نشانگر این موغوع است که افزایش احساس عدالت بر متغیرهای اعتماد سازمانی و رضایت شغلی تاثیرگذار است. هدف ازاین پژوهش، بررسی اثرگذاری ابعاد عدالت و اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی در مردان ورزشکار لیگ برتر فوتسال ایران است.
  روش تحقیق: تحقیق حاضر در زمره تحقیقات بعد از وقوع و پژوهش های عرضی یا مقطعی است. این مطالعه از نوع توصیفی و تحلیلی و از شاخه همبستگی انجام پذیرفت. بدین منظور پرسشنامه های استاندارد عدالت سازمانی(توزیعی، رویه ای و تعاملی)، اعتماد سازمانی و رضایت شغلی مورد استفاده قرار گرفت. که ادبیات سوالات مناسب با محیط ورزش تنظیم گردید. بررسی روایی صوری و روایی سازه سوالات پرسشنامه نشان از مناسب بودن آن ها دارد. ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) این پرسشنامه ها به ترتیب 74/0، 70/0، 89/0، 83/0 و86/0 بدست آمد. حجم نمونه برابر با جامعه و پرسش نامه ها بین تمامی ورزشکاران مرد شاغل در لیگ برتر فوتسال ایران به تعداد 175 نفر توزیع در نهایت 144 پرسشنامه برگشت و مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون مدل از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار PLS Graph استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که از بین ابعاد عدالت سازمانی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای با اعتماد سازمانی تاثیر معنی داری دارند. افزون بر این عدالت توزیعی و مرواده ای بر رضایت شغلی ورزشکاران تاثیر می گذارد. و در نهایت اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی ورزشکاران اثرگذار است(05/0 p).
  بحث: بنابراین با توجه به نتایج کسب شده، مربیان با استفاده صحیح از هر یک از ابعاد عدالت سازمانی می توانند اعتماد موجود در بین افراد تیم و همچنین رضایت بازیکنان را بالا ببرند. و موجبات موفقیت هر چه بیشتر تیم را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی، رضایت شغلی، لیگ برتر فوتسال
 • هاشم کوزه چیان، مجتبی امیری، زینب مندعلی زاده صفحات 169-178
  مقدمه و هدف
  هدف پژوهش حاضرT مطالعه ی روابط میان رشته ای دانش تربیت بدنی و علوم ورزشی در مجلات علمی پژوهشی داخلی است. در این مطالعه روند و سهم علوم بین رشته ای در تربیت بدنی و علوم ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش شناسی تحقیق: روش تحقیق مبتنی بر تحلیل استنادی است که بدین منظور از نرم افزارهای EXCEL و SPSS استفاده گردید. نمونه ی آماری این پژوهش را 370 مقاله ی مستخرج از چهار مجله ی علمی پژوهشی ورزشی تشکیل می دهند.
  یافته ها
  این مقاله بیشترین سهم مقالات علمی پژوهشی از دیگر رشته ها را در هر یک از زیرشاخه های تربیت بدنی تعیین می کند. یافته ها نشان می دهد که روند مطالعه ی این علم در حیطه های گسترده ی علوم ورزشی با توجه به مداخله ی رشته های دیگر متفاوت است.
  بحث و نتیجه گیری
  در نتیجه تربیت بدنی از حیطه ی رشته ای مستقل خارج و در این زمینه لزوم بهره گیری از رویکرد میان رشته ای ضروری است؛ زیرا که ماهیت تربیت بدنی و علوم ورزشی بر پایه ی روابط میان رشته ای باید چارچوب منسجمی برای دانش تربیت بدنی و علوم ورزشی ایجاد کند و علاوه بر این پیوستگی میان رشته ای جهت پاسخ به مشکلات جامعه مورد نیاز است. در نهایت، این مقاله پیشنهادهایی رابرای تحقیقات آینده ارائه می کند.
  کلیدواژگان: تربیت بدنی و علوم ورزشی، میان رشته، تحلیل استنادی
 • محسن بهنام، میرحسن سیدعامری، نرگس فصیح، لیلا خرمی صفحات 179-186
  مقدمه و هدف
  اعتبار، هزینه های اطلاعات را کاهش می دهد؛ زیرا مصرف کنندگان ممکن است از برندهای معتبر به عنوان یک منبع آگاهی جهت صرفه جویی در هزینه های جمع آوری اطلاعات و پردازش آن بهره ببرند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اعتبار برند بر توصیه شفاهی و تمایل به تغییر برند است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است.
  روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق، مصرف کنندگان محصولات ورزشی نایک در شهر تهران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 171 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اعتبار برند اردم و سوایت (1998)، توصیه شفاهی و تمایل به تغییر برند زایتمل، بری و پاراسورمن (1996) استفاده گردید و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 96/0، 90/0 و 75/0 بدست آمد. از روش آماری مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. در بررسی روابط بین متغیرها، خروجی های نرم افزار EQS 6.1 نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری است(میزان شاخص های 97/0=NFI، 99/0=CFI و 043/0= RMSEAنشان دهنده برازش مدل ساختاری هستند). به عبارتی دیگر، داده های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل پژوهش است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اعتبار برند بر توصیه شفاهی (82/0 = β) تاثیر مثبت و بر تمایل به تغییر برند (72/0- = β) تاثیر منفی دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش، مدیران باید در جستجوی راه هایی باشند که توصیه شفاهی مثبت را برانگیزند و مراحلی را که توصیه شفاهی منفی و اثرات آن را کاهش می دهد، توسعه بخشند.
  کلیدواژگان: اعتبار برند، توصیه شفاهی، تمایل به تغییر، محصولات ورزشی
 • مهربان پارسامهر، محمدرضا نیک نژاد، سید پویا رسولی نژاد صفحات 187-196
  مقدمه و هدف
  بررسی های انجام شده نشان می دهند که علی رغم اهمیت ورزش فوتبال، تاکنون مطالعات اندکی درباره انگیزه های هواداران این ورزش صورت گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی انگیزه های مرتبط با هواداری از فوتبال در بین جوانان است.
  روش شناسی: در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها، مقیاس انگیزه هواداری از ورزش وان و همکاران بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان مشغول تحصیل در دانشگاه یزد در سال تحصیلی 1392-1391 است، که در مجموع 372 نفر از این دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان می دهد که انگیزه های رهایی از استرس، زیبایی و پیوند با گروه با متغیر وابسته (هواداری از فوتبال) رابطه مستقیم و معناداری داشته اند. قوی ترین پیش بینی کننده هواداری از فوتبال، انگیزه رهایی از استرس است که پس از آن، انگیزه های زیبایی و پیوند با گروه در رتبه های بعدی قرار دارند. نتایج آزمون رگرسیون خطی چند متغیره، نشان داد حدود 19 درصد از تغییرات هواداری از فوتبال به کمک هفت متغیر پیش بین توضیح داده می شود. بنابراین در این حوزه باید دیگر متغیرهای موثر نیز مورد بررسی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: هواداری از فوتبال، جوانان، رهایی از استرس، پیوند با گروه