فهرست مطالب

پژوهش های نوین روانشناختی - پیاپی 34 (تابستان 1393)
 • پیاپی 34 (تابستان 1393)
 • بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/06/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • هاجر اندرخور*، ایمان الله بیگدلی، سیاوش طالع پسند صفحه 1
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه یادگیری خودنظم داده شده و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی ریاضی انجام شد. از این رو، 202 نفر از دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های شهر سمنان به روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه -راهبردهای -انگیزشی برای یادگیری (پنتریچ و همکاران، 1991) به کار برده شد. داده های به-دست آمده با کمک ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. نتایج نشان داد که خودکارآمدی و نظم دهی به تلاش (راهبرد مدیریت منابع)، قادر است پیشرفت تحصیلی ریاضی را به طور معنادار پیش بینی کند. در نتیجه ارزیابی همزمان یادگیری خودنظم داده شده و خودکارآمدی دربردارنده اطلاعات مهمی برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی است. تلویحات نظری یافته ها مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: یادگیری خودنظم داده شده، خودکارآمدی، پیشرفت تحصیلی
 • مسعود برومندنسب*، عبدالرضا اکبری بیاتیانی، ناهید گنجعلی وند صفحه 15
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ساده و چندگانه اندازه شبکه اجتماعی و سلامت عمومی با احساس تنهایی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بود. به این منظور نمونه ای به تعداد 307 نفر (122دختر و 185پسر) با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و به وسیله پرسشنامه های حمایت اجتماعی نوربک، سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) و احساس تنهایی اجتماعی-عاطفی بزرگسالان (SELSA-S) ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین اندازه شبکه اجتماعی و سلامت عمومی رابطه مثبت معنادار و بین احساس تنهایی و سلامت عمومی رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که اندازه شبکه اجتماعی و احساس تنهایی پیش بینی کننده های سلامت عمومی هستند. سطح معناداری در این پژوهش0/05 >p بود.
  کلیدواژگان: احساس تنهایی، اندازه شبکه اجتماعی، سلامت عمومی
 • حسین زارع، مجید برادران* صفحه 41
  بسیاری از پژوهشگران معتقدند که استدلال یکی از ابعاد مهم علم است که به درک و ارزیابی علمی کمک می نماید. در این راستا، هدف اساسی پژوهش حاضر هنجاریابی، بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه استدلال تورپ در دانشجویان دوره کارشناسی بود. نمونه پژوهش 300 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گیلان بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند و به پرسشنامه استدلال تورپ پاسخ دادند. نتایج نشان داد که پایایی آزمون به روش کودر-ریچاردسون 0/73، به روش بازآزمایی 0/88 و به روش دونیمه کردن 0/63 می باشد. ضریب همبستگی بین پرسشنامه استدلال تورپ و تکلیف انتخاب واسون 0/61 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که این پرسشنامه دارای 5 عامل می باشد که در مجموع 56/16 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. نیز ماتریس چرخش یافته حکایت از این نکته داشت که 26 سوال از 100 سوال باید حذف شوند و در نهایت پرسشنامه استدلال تورپ به عنوان ابزاری معتبر و مناسب برای سنجش استدلال در جامعه ایرانی می باشد.
  کلیدواژگان: هنجاریابی، روایی، اعتبار و استدلال
 • حسن صبوری مقدم*، عباس بخشی پور رودسری، نسیم قهرمان محرم پور صفحه 57
  اختلال استرس پس از سانحه با مجموعه ای از علایم نوعی (سندرم) که در پی مواجهه با حوادث آسیب زای زندگی پیدا می شود، مشخص می گردد. مداخلات روان درمانگرانه ای که در مورد PTSD وجود دارد عبارت است از رفتاردرمانی، شناخت درمانی و هیپنوتیزم. یکی از فنون روان درمانی نسبتا نوظهور حساسیت-زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد است که طی آن، بیمار در حین این که تصویری از تجربه آسیب زا را در ذهن خود نگاه داشته است، بر روی حرکات جانبی انگشت بالینگر تمرکز می کند. طرفداران این روش درمان اظهار می کنند که روش مذکور به اندازه سایر روش های درمان PTSD و شاید بیش از آنها کارایی دارد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش علایم اختلال استرس پس از سانحه ناشی از تجاوز جنسی است. در یک بررسی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه، فرایند درمان بر روی سه آزمودنی انجام شد. آزمودنی ها در مرحله خط پایه و پایان جلسه اول، دوم، سوم و جلسه آخر و نیز دوره پیگیری پس از درمان پرسشنامه اختلال استرس پس از سانحه میسی سی پی و پرسشنامه SCL-90-R را تکمیل نمودند. نمره آزمودنی در کلیه مقیاس ها در مرحله درمان نسبت به مرحله خط پایه کاهش نشان داده اند. نتیجه ای که می توان از این پژوهش استنباط کرد این است که رویکرد درمانی مبتنی بر حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش شدت علایم اختلال استرس پس از سانحه ناشی از تجاوز جنسی موثر بوده است.
  کلیدواژگان: حساسیت زدایی، حرکات چشم، پردازش مجدد، اختلال استرس پس از حادثه
 • علی عیسی زادگان*، فرزانه میکاییلی منیع، نورین افراسیاب صفحه 83
  هدف
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی ناگویی خلقی بر پایه فعالیت سیستم های مغزی-رفتاری و حساسیت پردازش حسی بود.
  روش
  400 دانشجو (183مرد، 217 زن) به عنوان نمونه به شیوه نمونه برداری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. و با پرسشنامه های بازداری/روی آوری کارور و وایت (1994)، مقیاس شخص با حساسیت پردازش حسی بالا (آرون و آرون، 1997) و مقیاس فارسی ناگویی خلقی تورنتو (بگبی، پارکر و تیلور، 1994) ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که ناگویی خلقی با مقیاس حساسیت بالای پردازش حسی، آستانه حسی پایین، سهولت تحریک و سیستم فعال ساز رفتاری رابطه مثبت معناداری دارد و با حساسیت زیبایی-شناختی و سیستم بازدارنده رفتاری رابطه منفی معناداری دارد (0/01>p). از بین متغیرهای پژوهش سهولت تحریک، آستانه حسی پایین و سیستم فعال ساز رفتاری (BAS)، هفتاد و شش درصد از واریانس ناگویی خلقی را تبیین کردند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش ضرورت بازشناسی نقش نظا م های مغزی-رفتاری و حساسیت پردازش حسی را در پیش بینی ناگویی خلقی دانشجویان مورد تاکید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: ناگویی خلقی، نظام های مغزی، رفتاری، حساسیت پردازش حسی
 • ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی*، عزت الله احمدی، منظر ملکی مرشت، محمد حسنی صفحه 99
  هدف این پژوهش، بررسی اثر میانجی حمایت سازمانی ادراک شده در روابط ادراک سیاست سازمانی با رضایت شغلی و استرس شغلی بود، نمونه ای به حجم 152 نفر از جامعه 250 نفری کارکنان سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی شهر ارومیه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد ادراک سیاست سازمانی فریس و ککمر، رضایت شغلی برایفیلد و روتس، استرس شغلی هاوس و ریزو و حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران جمع آوری گردید. نتایج پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که در الگوی مورد نظر ادراک سیاست سازمانی با استرس شغلی رابطه مثبت و معنی دار دارد. همچنین نتایج نشان داد که رابطه بین ادراک سیاست سازمانی با رضایت شغلی از طریق حمایت ادراک شده میانجیگری می شود. در عین حال نقش میانجی حمایت ادراک شده در رابطه بین سیاست سازمانی و استرس شغلی تائید نشد. در روابط همبستگی هم رابطه سیاست با رضایت شغلی معنی دار دیده نشد. در نهایت یافته های پژوهش حاضر پیشنهادها و راه های بالقوه برای تحقیقات آینده ارائه کرده است.
  کلیدواژگان: ادراک سیاست سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده، استرس شغلی، رضایت شغلی
 • جواد مصرآبادی*، رجب ربوی، جواد حاتمی، تورج هاشمی صفحه 123
  دوزبانگی موضوعی آشنا و فراگیر در جوامع امروزی به ویژه در کشور ایران است که برطبق نتایج پژوهش ها از لحاظ تعلیم و تربیت آثار خاص خود را دارد. هدف این پژوهش تعیین اندازه اثر ترکیبی پیامدهای شناختی- تحصیلی دوزبانگی براساس پژوهش های داخل کشور به-وسیله یک روند تحقیقی فراتحلیل است. جامعه آماری به تحقیقات در دسترس مرتبط با پیامدهای شناختی - تحصیلی دوزبانگی در داخل کشور مربوط می شود که پس از لحاظ ملاک های ورود و خروج در نهایت نتایج کمی 21 تحقیق تحلیل شدند. ترکیب اندازه های اثر اختلاف فراگیران دوزبانه نسبت به تک زبانه حاصل از این تحقیقات نشان دادند که به صورت کلی دوزبانه ها نسبت به تک زبانه ها از لحاظ شناختی ضعیف تر هستند (0/27-=ES). این تفاوت در بیش از دو سوم اندازه های اثر تحقیقات اولیه مشاهده شد. با این وجود با تحلیل های دقیق تر مشخص شد که تفاوت های معنادار بین دو گروه در شاخص های تحصیلی است (0/36-=ES) و در شاخص های پایه شناختی همچون هوش بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت (0/10-=ES). همچنین تحلیل های تکمیلی نشان دادند که از بین بازده های مرتبط با پیشرفت تحصیلی بزرگ ترین اندازه اثر اختلاف بین دو گروه دوزبانه و تک زبانه در دروسی همچون نوشتن و خواندن است تا در دروسی مانند ریاضی و علوم. دیگر یافته این بخش از تحلیل ها نشان داد که زبان دوزبانه ها می تواند بر شاخص های اندازه اثر تفاوت دوزبانه ها از تک زبانه ها تاثیر گذار باشد.
  کلیدواژگان: دوزبانگی، دوزبانه، فراتحلیل، زبان
 • فرشته مومنی*، شهریار شهیدی، فرشته موتابی، محمود حیدری صفحه 147
  اختلال اضطراب فراگیر، یکی از اختلالات شایع روانپزشکی می باشد. در سال های اخیر الگوهای زیادی در تبیین سبب شناسی این اختلال پیشنهاد شده که هر کدام از آن ها در قالب متغیرهای خود به تبیین این اختلال پرداخته اند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش تشخیصی نقص در تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی و خوددوست داری در زنان مبتلا به این اختلال و افراد عادی بود. بدین منظور 30 نفر (15 زن مبتلا به GAD و 15 زن سالم) به صورت در دسترس انتخاب و مقیاس 7 سوالی اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7)، پرسشنامه تنظیم هیجانی شناختی (CERQ)، مقیاس آگاهی از توجه ذهن آگاهانه (MAAS) و مقیاس خوددوست داری (SCS) را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که میانگین سرزنش خود و فاجعه آمیزپنداری، جداسازی، و بیش ارزشیابی در زنان دارای اضطراب فراگیر بیشتر از زنان عادی است و میانگین پذیرش، مثبت نگری، شفقت همگانی و ذهن آگاهی و مهربانی با خود در زنان عادی بالاتر از زنان دارای اضطراب فراگیر است. نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که سه متغیر نقص در تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی و خوددوست-داری می تواند به عنوان متغیرهای تشخیصی برای ابتلا به اختلال اضطراب فراگیر عمل نمایند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سه متغیر فوق می توانند به درستی دو گروه بیمار و سالم را از یکدیگر متمایزکنند.
  کلیدواژگان: اختلال اضطراب فراگیر، نقص در تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی، خوددوست داری، زنان
 • معصومه نسیمی خواه*، بهرام میرزاییان، صدیقه ابراهیمی علویکلایی صفحه 173
  هدف این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی و سلامت روانی همسران بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، دوقطبی، افسردگی اساسی و افراد بهنجار بود. جامعه آماری این پژوهش را همسران بیماران اسکیزوفرن، دوقطبی و افسرده اساسی مراجعه کننده به بخش روان پزشکی بیمارستان امام حسین(ع) و بیمارستان روان-پزشکی رازی، همین طور همسران بیماران اسکیزوفرن در انجمن حمایت از افراد اسکیزوفرن «احبا» و همسران افراد بهنجار تشکیل داده بودند. برای این منظور 40 نفر از همسران افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، 40 نفر از همسران افراد مبتلا به اختلال دوقطبی، 40 نفر از همسران افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و 40 نفر از همسران افراد بهنجار به صورت غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شدند و به پرسش نامه های سنجش کیفیت زندگی (SF-36) و سنجش سلامت روانی (SCL-90-R) پاسخ دادند. این پژوهش از نوع مطالعات پس رویدادی (علی-مقایسه ای) بوده است. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها، با استفاده از روش های آمار توصیفی و به وسیله آزمون «کروسکال والیس» و «یو من ویتنی» نتایج زیر به دست آمد: بین همسران افراد بهنجار، دوقطبی، افسرده اساسی و اسکیزوفرن به لحاظ تمامی مولفه های کیفیت زندگی تفاوت معنادار وجود دارد. بین همسران افراد بهنجار، دوقطبی، افسرده اساسی و اسکیزوفرن به لحاظ تمامی مولفه های سلامت روانی تفاوت معنادار وجود دارد. براین اساس، می توان بیان داشت، تجربیات روانی بیماران مبتلا به اختلال های اسکیزوفرنی و دوقطبی و افسردگی اساسی می تواند بر کیفیت زندگی و سلامت روانی همسرانشان تاثیر داشته باشد. هم چنین هر یک از اختلال های فوق با توجه به تفاوت نشانه هایشان می توانند تاثیرات مختلفی بر کیفیت زندگی و سلامت روانی همسران این بیماران داشته باشند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سلامت روانی، اسکیزوفرنیا، دوقطبی، افسردگی اساسی
 • تورج هاشمی*، مجید محمودعلیلو، سولماز حسین زاده، نعیمه ماشینچی عباسی صفحه 195
  هدف این پژوهش، تعیین نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و روان نژندگرایی و برونگرایی در نشانه های پانیک بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که در راستای آن، 400 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به شیوه خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع-آوری داده ها از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)، پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-FFI) و آزمون حساسیت اضطرابی (ASI) و برای تحلیل داده از روش تحلیل مسیر استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که راهبردهای تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و دیدگاه گیری بواسطه برونگرایی به صورت منفی، تغییرات نشانه های پانیک را پیش بینی می کنند. علاوه بر این، راهبردهای ملامت خود، نشخوارگری، فاجعه-انگاری بواسطه روان نژندگرایی به صورت مثبت و راهبردهای پذیرش، بازارزیابی مثبت، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و دیدگاه گیری به واسطه روان نژندگرایی به صورت منفی تغییرات نشانه های پانیک را پیش بینی می-کنند. این یافته ها تلویحات عملی در مداخلات بالینی داشته که به صورت تفصیلی مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، روان نژندگرایی، برونگرایی، پانیک
 • حسن یعقوبی* صفحه 219
  مقدمه
  اختلال وسواس جبری چهارمین اختلال شایع روانپزشکی است که به دلیل ماهیت خاص و پیچیده آن در نظام های تشخیص بحث های زیادی در خصوص چگونگی طبقه بندی آن صورت گرفته است به نحوی که ابعاد رفتاری و زیستی آن به صورت دقیق مشخص نشده است.
  روش
  به منظور بررسی ارتباط بین ابعاد سرشت و منش و سامانه های مغزی رفتاری، تعداد 228 نفر از دانشجویان پرسشنامه های سرشت و منش کلونینجر (TCI-125)، گری ویلسون (GW-120) و وسواس پادوآ را تکمیل نمودند. نتایج با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین ابعاد نوجویی، آسیب پرهیزی و پشتکاری و ابعاد منش همکاری و خودراهبری و سامانه های بازداری و فعال سازی رفتاری با علائم وسواس همبستگی های معنادار وجود دارد. همچنین ابعاد آسیب پرهیزی و نوجویی از ابعاد سرشت و همکاری و خودراهبری از ابعاد منش توام با بازداری رفتاری توانستند تا علائم محتلف اختلال وسواس جبری را پیش بینی نمایند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش ابعاد سرشتی- منشی و سامانه های مغزی رفتاری در پیش بینی علائم وسواس، می توان عنوان نمود که اختلال وسواس جبری پایه های زیستی عصبی بارزی دارد.
  کلیدواژگان: سرشت، منش، سامانه های مغزی رفتاری، علائم وسواس جبری
|
 • H. Andarkhor*, I. Bighdeli, S. Talepasand Page 1
  The purpose of the present study was to investigate the relationship between self-regulated learning, self-efficacy and mathematic achievement. Therefore, using random cluster method, 202 female students in the first grade were selected from Semnan high schools. Data were collected using motivating strategies for learning questionnaire (Pintriche et al, 1991). Data were analyzed by Pearson correlation and regression method. Results showed that self-efficacy and self-regulation could significantly predict students’ mathematic achievement.Hence, simultaneous assessment of self-regulated learning and self-efficacy variables included important information for predicting mathematic achievement. Theoretical implications of the results were discussed.
  Keywords: Self, regulated learning, Self, efficacy, Mathematic achievement
 • M. Boroomandnasab*, A. Akbari Bayatiani, N.Gangealivand Page 15
  The present study aimed to investigate simple and multiple relationships between social network size, general health and loneliness among students of Islamic Dezful Azad University. Therefore, 307 students (122 male and 185 female) were selected by random stratified sampling method and were assessed by Norbeck Social Support Questionnaire, General Health Questionnaire (GHQ) as well as Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA-S). Data were analyzed by pearson correlation and multiple regression method. Results indicated that there was a significant positive relationship between social network size and general health. Besides, there was a significant negative relationship between loneliness and general health. Also, results of multiple regression showed that social network size and loneliness were predictors of general health. In this study the significant level was <.05.
  Keywords: General health, Loneliness, Social network size
 • H. Zare, M. Baradaran* Page 41
  Many researchers believe that reasoning is one of the important aspects of science, which is helpful in scientific evaluation and understanding. Accordingly the purpose of this study was to prepare norm scores and determine the validity and reliability of Thorp's Reasoning Inventory (TRI) in B.A. University students. The sample was 300 students of Guilan Payame Noor University who were selected by random cluster sampling and completed TRI. Results showed that test reliability was. 73 by Kuder-Richardson method,. 88 by test-retest reliability, and. 63 by split-half method. Correlation coefficient between TRI and Wason selection task was. 61. Results of factor analysis revealed that the inventory had five factors, which could explain 56.16 percent of total variance. Also, results of rotated component matrix suggested that 26 questions should be removed out of 100 questions. Finally, research emphasize that Thorp's Reasoning Inventory is a reliable and suitable instrument for the measurement of reasoning among Iranians.
  Keywords: Normalization, Validity, Reliability, Reasoning
 • H. Saboori Moghadam*, A. Bakhshipour Roodsari, N. Gharaman Moharampour Page 57
  Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) is characterized by a set of characteristic symptoms (syndrome) that are characterized following exposure to traumatic events. Psychological treatments about PTSD consist of behavior therapy, cognitive therapy, and hypnotherapy. One of the relatively modern psychotherapy strategies is eye movement desensitization and reprocessing, in which the patient focuses on the lateral movements of clinician’s finger while imagining the traumatic event in his/her mind. It is believed that this method is regarded as efficient as other therapeutic strategies for PTSD or maybe more effective. The present study aimed to investigate the effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) method in the reduction of symptoms of PTSD caused by rape. Therefore, in a single-subject study with multiple-baselines, the therapeutic process was performed on 3 subjects. They completed the MCCP posttraumatic stress disorder and SCL-90-R questionnaires in treatment base-line stage and at the end of the first, second, third, and the last session. In addition, they completed the questionnaires after the treatment in the follow-up period. In all scales, subjecs scores were lower in the treatment stage than base-line.It could be concluded that the treatment based on eye movement desensitization and reprocessing has been effective in the reduction of symptoms of posttraumatic stress disorder caused by tape.
  Keywords: Desensitization, Eye movement, Reprocessing, Posttraumatic Stress Disorder
 • A. Issazadegan*, F. Micchali Maniaa, N. Afraciab Page 83
  Objective
  The present study aimed to predict alexithymia based on BAS/BIS activity and sensitivity sensory processing.
  Method
  Using random stratified sampling, 400 people (183 male and 217 female) were selected. They were assessed by BAS/BIS questionnaire (carver & White, 1994), The Higly Sensitivity Sensory Processing Scale (HSPS) (Aron & Aron, 1997), and Persian version of the Toronto Alexithymia Scale (Bagby, Parker, & Taylor, 1994). Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis.
  Results
  The finding demonstrated that there were significant positive relationships between alexithymia and sensitivity sensory processing, low sensory threshold and ease of exicitation, and behavioral activation system. Alexithymia had negative significant relationships with aesthetic sensitivity and behavioral inhibition system (P<.01). It was found that Ease of excitation, low sensory threshold and BAS explained 76% of the variance of alexithymia.
  Conclusion
  The findings emphasize the need to recognize the role of BAS/BIS activity and sensitivity sensory processing in predicting students’ alexithymia.
  Keywords: Alexithymia, Neuro, behavioral systems, Sensitivity sensory processing
 • A. Ghasemzadeh*, M. Abbasi, M. Maleki Page 99
  The present study aimed to investigate the role of positive and negative affects in job satisfaction and performance of the academic staff. Therefore, using stratified random sampling, a sample of 250 academic staff were selected from three state universities. Data were gathered through Watson, Clark, and Telgan positive and negative affect scale, Brifield and Rots job satisfaction, and Paterson job performance questionnaires. Results indicated that there was a positive relationship between positive affects and job satisfaction as well as job performance. In addition, there was a negative relationship between negative affects and job satisfaction. However, no significant relationship was observed between negative affects and job performance. Among the relationships between the mentioned variables, positive affects and job performance had the highest correlation coefficient.
  Keywords: Positive, negative affects, Job satisfaction, Job performance
 • J. Mesrabadi*, T. Hashemi, R. Rabavi, J. Hatami Page 123
  Bilingualism is a familiar and widespread issue in current societies, particularly in Iran that has its own special educational effects according to study results. The purpose of this study was to determine the combined effect size of bilingualism cognitive-academic outcomes based on studies conducted in Iran through a meta-analytic procedure. In this study, the statistical population is concerned the available studies related to bilingualism cognitive-academic outcomes. Finally, considering inclusion and exclusion criteria, quantitative results of 21 studies were analyzed. The combination of difference effect sizes between bilingual and monolingual learners showed that overall, compared with monolingual learners, bilingual ones were weaker in terms of cognitive (ES=-.27). This difference was observed in more than two-thirds of the primary study effect sizes. However, more detailed analysis revealed that there were significant differences between the two groups in academic indicators (ES =-.36) and about basic cognitive indicators such as intelligence, no significant differences were observed between the two groups (ES=-.10). Also, additional analysis showed that the greatest difference between the bilingual and monolingual subjects was in writing and reading than in math and science. Other findings revealed that type of language in bilingual learners could influence difference effect size indicators between monolingual and bilingual people.
  Keywords: Bilingualism, Bilingual, Meta, analysis, Language
 • F. Momeni*, Sh. Shahidi, F. Motabi, M. Heydari Page 147
  Generalized anxiety disorder is a common psychiatric disorder. In recent years, several models have been proposed to explain the etiology of GAD, each of them have explained based on specific variables. The present study aimed to consider the discriminant role of emotion dysregulation, mindfulness, and self-compassion in women with generalized anxiety disorder and normal ones. Therefore, using convenience sampling, 30 subjects (15GAD, 15 normal) were selected. They completed Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7), Cognitive Emotion Regulation. Questionnaires (CERQ), and Mindfulness based Attention Awareness Scale (MAAS), and Self-Compassion Scales SCS). Results showed that in women with GAD, the mean of self-blame and catastrophizing isolation, and over-identification were higher than normal ones. Also in healthy women, the mean of acceptance, positive-refocusing, common humanity as well as mindfulness and self-compassion were higher than GAD one. Results of discriminant analysis revealed that emotion regulation, mindfulness, and self-compassion could be discriminant variables in the prediction of generalized anxiety disorder. Consequently, these variables could accurately differentiate people with GAD and normal ones.
  Keywords: Generalized anxiety disorder, Emotion dysregulation, Mindfulness, Self, compassion, Women
 • M. Nasimikhah*, B. Mirzaian, S. Ibrahimi Alavikolayee Page 173
  This study aimed to compare quality of life and mental health in patient's spouses with schizophrenia, bipolar disorder, major depression, and with normal controls. The study population consisted of patient's spouses whose husbands suffered from schizophrenia, bipolar disorder, major depressive and were admitted to the psychiatric ward of Imam Hossein and Razi psychiatric hospital. As well as patient's spouses with schizophrenia who were in the association for the support of people with schizophrenic disorder and spouses of normal ones. Therefore, 40 patient's spouses with schizophrenia, 40 patient's spouses with bipolar disorder, 40 patient's spouses affected with major depressive disorder, and 40 normal subjects were non-randomly selected. They completed two questionnaires for the measurement of quality of life (SF-36) and mental health (SCL-90-R). This was a ex-post-facto study. The following results by descriptive statistics and analytical statistics (Kruskal-Wallis and Mann-Wittney-U) were obtained: There were significant differences in all components of quality of life between spouses of normal people and bipolar patients, major depressive disorder, as well as schizophrenic patients. Beside, there were significant differences between normal group and bipolar, major depression, as well as schizophrenic groups in terms of all dimensions of mental health. Hence, it could be suggested that psychological experiences of patients with schizophrenia bipolar, disorder, and major depression could influence their spouses’ quality of life and mental health. Also, regarding their different symptoms, each of the mentioned disorders could have different effects on spouses’ quality of life and mental health.
  Keywords: Quality of life, Mental health, Schizophrenia, Bipolar, Major depression
 • T. Hashemi*, M. Mahmoodalilo, S. Hosseinzadeh, N.Mashinchi Abbasi Page 195
  The present study aimed to determine the role of cognitive emotion regulation strategies and neuroticism and extroversion in panic symptoms. This study was conducted with a correlation method. Therefore, using multi-stage cluster method, 400 students were selected from University of Tabriz. They completed cognitive emotion regulation questionnaire, NEO-FFI personality inventory, and Anxiety Sensitivity Index (ASI). Data were analyzed by path analysis. Results showed that refocus on planning and perspective taking could negatively predict variances of panic symptoms through extroversion. In addition, self-blame, rumination, and catastrophizing could positively predict alterations of panic symptoms by mediating neuroticism. Furthermore, acceptance, positive reappraisal, positive refocusing, refocus on planning, and perspective taking could negatively predict alterations of panic symptoms by mediating neuroticism. These findings have applied implications, which have been comprehensively discussed.
  Keywords: Cognitive emotion regulation strategies, Neuroticism, Extroversion, Panic
 • H. Yaghoobi* Page 219
  Introduction
  Obsessive compulsive disorder is the fourth prevalent psychiatric disorder, which has caused so much debate regarding its categorization in diagnostic systems, due to its specific and complicated nature. However, its behavioral and biological aspects have not been clearly specified.
  Method
  In order to study the relationship between temperament, character aspects and neuro-behavioral system, 288 students completed TCI-125, GW-120, and Padua obsessive compulsive inventory. Data were analyzed by multiple regression method.
  Results
  Findings indicated that there were significant correlations between novelty seeking, harm avoidance, persistence, as well as cooperativeness, self-directiveness dimensions of character, behavior inhibition system and behavioral activational system and OCD symptoms. Also, harm avoidance, novelty seeking dimensions of temperament and cooperativeness, self-directedness of dimensions of character as well as behavioral inhibition system could predict different symptoms of OCD.
  Discussion
  Regarding the role of temperament character and behavioral systems in predicting OCD symptoms, it could be suggested that OCD has neurobiological basis.
  Keywords: Temperament, Character, Neuro, behavioral systems, Obsessive Compulsive Disorder Symptoms