فهرست مطالب

پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) - سال بیست و هفتم شماره 2 (تابستان 1393)
 • سال بیست و هفتم شماره 2 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/31
 • تعداد عناوین: 15
|
 • زهره امینی، نورالله معلمی، صفورا سعادتی صفحات 156-167
  زیتون (Olea europaea L.) یکی از گونه های متحمل به خشکی می باشد. اما پژوهش ها نشان داده که ارقام مختلف زیتون نیز، تحمل متفاوتی را به کمبود آب نشان می دهند، از اینرو انتخاب رقم مناسب برای کشت در نواحی خشک و نیمه خشک امری ضروری می باشد. نتایج نشان داد که میزان پتانسیل آب گیاه، رطوبت نسبی برگ و پروتئین محلول کل سه رقم با پیشرفت تنش خشکی کاهش می یابد. بین سه رقم تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در صورتی که میزان مالون دی آلدهید و پرولین با پیشرفت کمبود آب افزایش نشان داد. میزان افزایش مالون دی آلدهید در رقم دزفولی کمتر بود. فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز نیز در هر سه رقم افزایش نشان داد. افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در رقم دزفولی بیش از رقم های T2 و کرونیکی بود. اما بین سه رقم از نظر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز تفاوت معنی داری مشاهده نشد. به نظر می رسد بیشتر بودن فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و در نتیجه کمتر بودن میزان مالون دی آلدهید در رقم دزفولی باعث کاهش اثرات منفی تنش می گردد و در نتیجه این رقم نسبت به دو رقم دیگر تحمل بیشتری به تنش خشکی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: پراکسیداز، پرولین، تنش خشکی، زیتون، سوپراکسید دیسموتاز، مالون دی آلدهید
 • حمید باقری، بابک عندلیبی، محمدرضا عظیمی مقدم صفحات 168-179
  تنش خشکی یکی از مهمترین و رایج ترین تنش های محیطی است که گیاهان را با محدودیت رشد روبرو می سازد. در این مسیر فتوسنتز تعیین کننده اصلی رشد گیاهان است و توانایی حفظ آن در شرایط تنش های محیطی برای حفظ ثبات رشد مهم می باشد. به منظور بررسی نقش عوامل روزنه ای و غیر روزنه ای بر فتوسنتز گیاه گلرنگ آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار تحت شرایط تنش خشکی اجرا شد. ماده ضد تعرق آترازین در 3 مرحله رشدی (ساقه روی، گلدهی و دانه بندی) و در 4 سطح (صفر،80، 120 و 160 گرم در هکتار) مورد آزمون قرار گرفت. بین مقادیر محلول پاشی آترازین در هر سه زمان در صفات سرعت فتوسنتز، شدت تعرق، غلظتCO2 اتاقک زیر روزنه ای، هدایت روزنه ای، هدایت مزوفیلی و محتوای نسبی آب اختلاف بسیار معنی داری وجود دارد. در این بررسی مقدار محلول پاشی 120 گرم در هکتار در زمان گلدهی بیشترین اثر را روی این صفات به جز محتوای نسبی رطوبت داشت و تفاوت معنی داری در سطح 1 درصد با تیمار شاهد از خود نشان داد. مقدار 120 گرم در هکتار در زمان ساقه روی بیشترین محتوای رطوبت نسبی را به خود اختصاص داد. بین مقادیر محلول پاشی آترازین از نظر صفت کارایی مصرف آب فتوسنتزی اختلاف بسیار معنی داری وجود داشت به طوری که بیشترین کارایی مصرف آب فتوسنتزی در مقدار 120 گرم در هکتار آترازین به دست آمد. مطالعه ی همبستگی صفات نشان داد که بین سرعت فتوسنتز با صفات شدت تعرق، هدایت مزوفیلی، غلظتCO2 اتاقک زیر روزنه ای و هدایت روزنه ای رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: Carthamus tinctorius L، آترازین، فتوسنتز، تنش خشکی، تبادلات گازی
 • لیلا جعفرزاده، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی صفحات 180-193
  به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و کود زیستی نیتروژن بر عملکرد گل و شاخص های بیوشیمیایی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)،مطالعه ای در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شاهد،انجام گرفت.این آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار و در سال زراعی90-89اجراگردید.فاکتورهای آزمایش شامل سطوح مختلف خشکی در مرحله چهار برگی به عنوان فاکتور اصلی(پتانسیل رطوبت خاک 5/0 اتمسفر به عنوان شاهد(FC (ظرفیت زراعی))،پتانسیل 5/3 اتمسفر بعنوان تنش ملایم،پتانسیل 5/6 اتمسفر بعنوان تنش نسبتا شدید و پتانسیل 10 اتمسفر بعنوان تنش شدید)و سطوح کود زیستی نیتروژن به عنوان فاکتور فرعی(شاهد(بدون اعمال تیمار)،اختلاط دو لیتر کود زیستی نیتروژنه همراه با آب آبیاری و اختلاط دو لیتر کود زیستی نیتروژنه بصورت بذرمال)در نظر گرفته شدند.نتایج نشان داد که خشکی،کود زیستی نیتروژن و اثر برهمکنش آن ها برتمام صفات بجز ارتفاع بوته و وزن ریشه تاثیر معنی داری داشت(P<0.01).بطوریکه با افزایش سطح خشکی طول ریشه (16%)،محتوی آنتوسیانین(23%)، کاروتنوئید(71%)، قندهای محلول(36%)، محتوی پرولین(47%) و رنگیزه های فتوسنتزی(63%)افزایش یافت. بیشترین میزان عملکرد گل و عصاره در آبیاری مطلوب حاصل شد و لذا تحت تنش شدید عملکرد گل به 20 درصد و میزان عصاره به 50 درصد تقلیل یافت.بیشترین ارتفاع بوته،عملکرد گل،محتوی رنگیزه های فتوسنتزی،محتوی پرولین و مقدار عصاره زمانی حاصل شد که از کود زیستی به صورت بذرمال استفاده شد.ضرایب همبستگی نشان داد که بین عملکرد گل با محتوی آنتوسیانین،کاروتنوئید و رنگیزه های فتوسنتزی همبستگی منفی و معنی داری(P<0.01)وجود دارد.بطورکلی نتایج نشان داد که گیاه همیشه بهار می تواند همراه با کاربرد 2 لیتر کود زیستی نیتروکسین سطوح نسبتا بالای خشکی(5/6 اتمسفر)را تحمل نماید.
  کلیدواژگان: همیشه بهار، تنش خشکی، آنتوسیانین، مقدار عصاره، قند محلول
 • احمد حسینی صفحات 194-203
  برای انجام این تحقیق منطقه ای به وسعت 450 هکتار از جنگلهای شهرستان شیروان چرداول در شمال استان ایلام انتخاب و تعداد 46 قطعه نمونه 20آری بر اساس روش حداقل مساحت مشخص و پیاده گردید. در هر قطعه نمونه قطر برابر سینه، قطر تاج درختان و جست گروه ها و تعداد آنها به تفکیک گونه و نیز مشخصات رویشگاهی از قبیل ارتفاع از سطح دریا، جهت و شیب دامنه ثبت گردید. مقادیر شاخص های تنوع زیستی (سیمپسون و شانون وینر، منهنیک و مارگالف،شاخصj پیلو) با نرم افزار Past محاسبه و با آزمونهای آماری تجزیه واریانس، دانکن و همبستگی آنالیز شدند. در مجموع 11 گونه درختی و درختچه ای در سطح قطعات نمونه حضور داشتند که بیشترین درصد حضور متعلق به گونه بلوط بود. نتایج نشان داد که ارتفاع از سطح دریا بر تنوع، غنا و یکنواختی گونه ای اشکوب درختی تاثیر معنی دار داشته و طبقات ارتفاعی میانی(2100-2000متر) بالاترین تنوع و غنای گونه ای را دارد. یکنواختی با افزایش ارتفاع روند افزایشی داشته ولی در طبقه ارتفاعی 2300 متر کاهش می یابد. جهت دامنه بر تنوع، غنا و یکنواختی اشکوب درختی تاثیر معنی دار داشته و جهت شرقی با جهت های شمالی و جنوبی اختلاف معنی دار داشته و جهت های جنوبی و شمالی بالاترین تنوع، غنا و یکنواختی دارند. همچنین شیب بر تنوع، غنا و یکنواختی اثر معنی دار داشته و با افزایش شیب تا حد 60درصد بر تنوع، غنا و یکنواختی گونه ای افزوده شده و از این حد به بالا کاهش می یابد. همچنین تاج پوشش با غنای گونه ای همبستگی مثبت و با یکنواختی همبستگی منفی دارد.
  کلیدواژگان: تنوع گونه ای، جنگل بلوط، عوامل توپوگرافیک، ویژگیهای توده، ایلام
 • فاطمه دانشمند، محمد جواد آروین، بتول کرامت صفحات 204-215
  در این مطالعه تاثیر غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید (0، 5/0 و 1 میلی مولار) بر پارامترهای رشد، جذب مواد معدنی، پراکسیداسیون لیپید (مالون دآلدئید)، نشت یونی و رنگیزه های فتوسنتزی در دو رقم گلرنگ (L. Carthamus tinctorius) (بهاره اصفهان و پاییزه (279)) درشرایط تنش شوری (0و 12 دسی زیمنس بر متر) مورد بررسی قرار گرفت. هر دو رقم گلرنگ، پاسخ مشابهی به تنش شوری و تیمار سالیسیلیک اسید نشان دادند. کاربرد سالیسیلیک اسید با غلظت 5/0 میلی مولار در هر دو رقم گلرنگ، موجب بهبود رشد گیاهان و افزایش رنگیزه های فتوسنتزی هم در شرایط تنش و هم در شرایط غیر تنش گردید. غلظت مالون دآلدئید و نشت یونی که در تنش شوری افزایش یافته بود توسط این غلظت از سالیسیلیک اسید کاهش یافت. همچنین کاربرد سالیسیلیک اسید (5/0 میلی مولار) مقدار سدیم را در گیاهان تحت تنش کاهش داد و غلظت عناصر پتاسیم و کلسیم را افزایش داد. اما کاربرد سالیسیلیک اسید با غلظت 1 میلی مولار نه تنها اثرات منفی تنش شوری را بر رشد، پراکسیداسیون لیپیدها، نشت یونی و رنگیزه های فتوسنتزی کاهش نداد، بلکه خود موجب افزایش پراکسیداسیون لیپید، نشت یونی و کاهش پارامترهای رشد و مقدار رنگیزه های فتوسنتزی گردید. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که سالیسیلیک اسید در غلظت کم مورد استفاده (5/0 میلی مولار) به عنوان تنظیم کننده رشد، موجب افزایش مقاومت گلرنگ به تنش شوری گردید، اما در غلظت های بالاتر (1 میلی مولار) موجب تشدید تنش شوری و در نتیجه کاهش بیشتر رشد گیاهان شد.
  کلیدواژگان: سالیسیلیک اسید، تنش شوری، گلرنگ
 • 1 مرتضی سلیمانی اقدم، محمد رضا اصغری، اروجعلی خرسندی، هانیه مراد بیگی، نیر محمدخانی، مهدی مهیجی، محمد باقر حسن پور اقدم صفحات 216-227
  نگهداری گوجه فرنگی در دمای زیر 12 درجه سانتی گراد منجر به ایجاد آسیب سرمازدگی و کاهش کیفیت و عمر انبارمانی میوه می گردد. در این تحقیق تاثیر تیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیک در غلظت های صفر (شاهد)، یک و دو میلی مولار بر شاخص سرمازدگی و نشت یونی، فعالیت آنزیم های فسفولیپازD، لیپوکسیژناز و فنیل آلانین آمونیالیاز و میزان فنل کل، مالون دی آلدئید و پرولین میوه گوجه فرنگی در طول سه هفته نگهداری در دمای سرمازدگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که اسید سالیسیلیک در غلظت یک میلی مولار بیشترین تاثیر را در کاهش میزان سرمازدگی، نشت یونی و میزان مالون دی آلدئید و همچنین افزایش میزان پرولین میوه ها داشته است. تیمار اسید سالیسیلیک با کاهش معنی دار فعالیت این آنزیم ها در طول دوره نگهداری در دمای سرمازدگی منجر به افزایش انسجام غشای سلولی گردید. فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در میوه های گوجه فرنگی تیمار شده با اسید سالیسیلیک به طور معنی داری کاهش یافت اما تغییر معنی داری در میزان فنل کل میوه گوجه فرنگی مشاهده نشد. تیمار اسید سالیسیلیک با افزایش انسجام غشای سلولی از طریق کاهش فعالیت آنزیم های فسفولیپازD و لیپوکسیژناز، افزایش میزان پرولین و کاهش میزان مالون دی آلدئید و نشت یونی موجب افزایش مقاومت میوه گوجه فرنگی به سرمازدگی پس از برداشت گردیده است.
  کلیدواژگان: اسید سالیسیلیک، سرمازدگی، گوجه فرنگی، پرولین، فسفولیپاز D
 • رئوف سید شریفی، هیمن عباسی صفحات 228-242
  به منظور بررسی تاثیر تراکم و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه، سرعت و دوره پر شدن دانه ارقام آفتابگردان در منطقه اردبیل، آزمایشی در سال 1388 در مزرعه دانشگاه محقق اردبیلی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرت های اصلی به سطوح کود نیتروژنه (صفر، 75 و 150 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار) و کرت های فرعی به صورت فاکتوریلی از تراکم های بوته (8،10و 12 بوته در متر مربع) و ارقام آفتابگردان (یوروفلور و آرماویرسکی) اختصاص داده شدند. نتایج نشان داد که حداکثر وزن دانه، سرعت و طول دوره موثر پرشدن دانه به تراکم پایین و مقادیر بالای نیتروژن تعلق داشت. مقایسه میانگین ها نشان داد که حداکثر وزن هر دانه در رقم آرماویرسکی در تراکم 8 بوته در متر مربع با 150کیلوگرم نیتروژن در هکتار و حداقل آن در رقم یوروفلور در تراکم 12 بوته در متر مربع و بدون مصرف نیتروژن بدست آمد. بیشترین عملکرد دانه در مصرف150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با رقم آرماویرسکی و کمترین آن در عدم مصرف کود نیتروژن با رقم یوروفلور برآورد گردید. به نظر می رسد که به منظور افزایش عملکرد دانه، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه می توان پیشنهاد نمود که رقم آرماویرسکی با 150 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار در شرایط اقلیمی اردبیل به کار برده شود.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، کود نیتروژنه، طول پر شدن دانه
 • پروین صالحی شانجانی، علی اشرف جعفری، محسن کلاگری، مهدیه محمد اسماعیلی صفحات 243-255
  علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) یکی از گرامینه های مهم مرتعی چندساله برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشک است. در این تحقیق الگوی پروتئینی 180 ژنوتیپ از 18 جمعیت علف گندمی بیابانی برای تعیین تنوع ژنتیکی موجود مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس الگو SDS-PAGE، تعداد 46 در 3 منطقه اصلی و قسمتهای بین منطقه ای مشاهده گردید. اگرچه بسیاری از باندها در بسیاری از جمعیتها وجود داشتند ولی میزان تراکم پروتئین برخی باندها در برخی جمعیتها کاملا متفاوت بود. بطوریکه در 18 جمعیت علف گندمی بیابانی پنج الگوی پروتئینی کاملا متفاوت شناسایی شد. تفاوت این الگوها بسیار دور از انتظار و بیش از تفاوت الگو پروتئینی بین جمعیتهای یک گونه بوده و ساختار جغرافیایی خاصی نیز نداشتند. از آنجاییکه بصورت استاندارد مطالعه الگو پروتئینی صرف نظر از میزان رنگ باندها بر اساس حضور و عدم حضور باندها انجام می شود، بنابراین آنالیزهای این مقاله نیز از این استاندارد تبعیت نمود. بر اساس حضور و عدم حضور باندها جمعیتهای همدان و اردبیل، و همدان و بوئین زهرا، که بیشترین فاصله ژنتیکی را درمیان 18 چمعیت مورد مطالعه داشتند برای ایجاد دورگی که از پتانسیل تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار باشد برای دورگ گیری معرفی شدند. درحالیکه بر اساس الگو پروتئینی حاصل از میزان رنگ باندها، تلاقی دوبدو بین جمعیتهای پنج فرم مشاهده شده برای دورگ گیری معرفی شدند. این نتایج نشان می دهند که در برنامه های اصلاحی علف گندمی بیابانی می بایست تنوع ژنتیکی ارقام علف گندمی بیابانی بوسیله استفاده از والدین مختلف افزایش یابد. افزایش اساس ژنتیکی برای اصلاح علف گندمی بیابانی می تواند بوسیله کاربرد سیستماتیکی ژرم پلاسم که الگو پروتئینی متفاوتی داشته و ویژگی های کمی بهتری دارند حاصل شود.
  کلیدواژگان: علف گندمی بیابانی، Agropyron desertorum، تنوع ژنتیکی، الکتروفورز (SDS، PAGE)
 • ریحانه عموآقایی، هاجر قربان نژاد صفحات 256-268
  شوری یکی از مهمترین تنش های محیطی است که در مناطق خشک دنیا نظیر ایران تولید محصول را محدود می نماید. در این پژوهش دانه های دو رقم کلزا H308) و (H420 به صورت هیدروپونیک رشد داده شدند و گیاهچه های حاصل در معرض غلظت های مختلف نمک (mM 200، 150، 100، 50، 0) قرار گرفتند. تغییرات وزن تر و خشک ساقه و ریشه، محتوای کلروفیل، نشت الکترولیت ها از غشا و محتوای نسبی آب در پاسخ به شوری در گیاهان 20 روزه این دو رقم ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که افزایش غلظت شوری موجب کاهش وزن تر و خشک ساقه و ریشه، محتوای کلروفیل و محتوای نسبی آب و در مقابل افزایش نشت الکترولیت ها شد و این پاسخ ها در رقم H420 شدیدتر بود. این نتایج پیشنهاد می کند که حفظ محتوای نسبی آب همراه با محتوای کلروفیل بالاتر و یکپارچگی و حفظ تمامیت هرچه بیشتر غشا می تواند به عنوان بخشی از مکانیسم مقاومت در برابر شوری در رقم مقاوم تر H308در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: شوری، رقم، کلزا، محتوای کلروفیل، نشت الکترولیتی و محتوای نسبی آب
 • زیبا غلامحسین پور*، خدایار همتی، حمید رضا دورودیان، عظیم قاسم نژاد، علی شرفی صفحات 269-275
  پروانش با داشتن دو ماده ارزشمند به نامهای وینبلاستین و وینکریستین در برگها با اثر آنتی نیوپلازی (ضد تومور) از گیاهان مهم دارویی به شمار می رود. با توجه به ارزش بالای آلکالوییدهای وینبلاستین و وینکریستین در صنایع دارویی، هر گونه افزایشی در مقدار این آلکالویید در گیاه می تواند از جنبه اقتصادی پر ارزش باشد. این تحقیق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار سطح کود نیتروژن (0، 100، 150، 200)، در چهار تکرار در سال 87 در شهر کرج انجام شد. متغیرهای اندازگیری شده شامل عملکرد اندام هوایی و سرشاخه ها، غلظت و عملکرد آلکالویید وینکریستین و وینبلاستین بودند. نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد اندام هوایی با افزایش تیمار نیتروژن تا غلظت 200 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد افزایش یافته و عملکرد سرشاخه ها در تیمارهای مختلف معنی دار نبود. بیشترین غلظت و عملکرد آلکالویید وینکریستین در شاهد و بیشترین غلظت و عملکرد آلکالویید وینبلاستین در تیمار200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن اندازه گیری شدند. در تیمار 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار وینکریستین در برگ اندازه گیری نشد.
  کلیدواژگان: پروانش، نیتروژن، عملکرد، وینبلاستین، وینکریستین
 • اسماعیل قلی نژاد صفحات 276-287
  شوری یکی از اصلی ترین تنش های اسمزی است که رشد و تولید گیاه را از طریق تغییر در تعادل یونی و اسمزی محدود می کند. به منظور بررسی آثار تنش شوری بر جوانه زنی، رشد رویشی و برخی شاخص های جوانه زنی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال 1389 در آزمایشگاه کشاورزی دانشگاه پیام نور ارومیه به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل 8 ژنوتیپ شهریار، سرداری، سرداری 39، سرداری 101، زرین، اروند، fgs و آذر 2 و 6 سطوح شوری شامل 0، 2، 4، 8، 12 و 16 دسی زیمنس بر متر محلول کلرید سدیم بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سطوح مختلف شوری اثر بسیار معنی داری را بر درصد جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، وزن خشک گیاهچه، یکنواختی جوانه زنی، طول ساقه چه، شاخص مقاومت به شوری و طول ریشه چه داشتند. با افزایش شوری کلیه صفات فوق کاهش یافتند به طوری که بالاترین مقدار هریک از صفات فوق از تیمار شاهد و کمترین مقدار از سطح شوری ds/m 16 بدست آمد. ژنوتیپ مختلف نیز در سطوح شوری مختلف، پاسخ های متفاوتی از خود نشان دادند و مقاومت های متفاوتی داشتند. ژنوتیپ زرین، اروند و سرداری نسبت به شوری تحمل بیشتری داشته و شوری حداکثر ds/m 12 را تحمل می کنند و در شوری ds/m 16 کاهش مقدار صفات این ژنوتیپ بیش از 60 درصد بود و ژنوتیپ آذر 2 و سرداری 101 ژنوتیپ حساس به شوری می باشند.
  کلیدواژگان: کلمات کلیدی: گندم، ژنوتیپ، تنش شوری، جوانه زنی
 • حامد کشاورز، سید علی محمد مدرس ثانوی، فاطمه زرین کمر صفحات 288-298
  سرما یکی از مهمترین تنش های غیر زنده می باشد که بر رشد و نمو گیاهان تاثیر می گذارد. در این تحقیق تاثیر اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی در دو رقم کلزا با مقاومت متفاوت به سرما مورد بررسی قرار گرفت. اسید سالیسیلیک در 4 سطح 0، 100، 200 و 400 میکرو مولار در مرحله طوقه ای دو رقم کلزا که شامل رقم RGS (بهاره و حساس به سرما) و رقم LICORD (پاییزه و مقاوم به سرما) محلول پاشی گردید. نمونه گیری از گیاهان 24 ساعت بعد از محلول پاشی انجام شد. تاثیر اسید سالیسیلیک و دمای پایین بر پراکسیداسیون لیپید های غشاء، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان شامل سوپر اکسید دیسموتاز، پراکسیداز و کاتالاز، آنزیم پلی فنل اکسیداز، مقدار پروتئین محلول برگ و پرولین در برگ های کلزا مورد بررسی قرار گرفت. اسید سالیسیلیک به طور معنی داری باعث افزایش فعالیت آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز، پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز (در رقم مقاوم)، مقدار پروتئین محلول و پرولین شد اما فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداسیون لیپید های غشاء در هر دو رقم به طور چشمگیری کاهش یافت. محلول پاشی با اسید سالیسیلیک موجب افزایش عملکرد بذر شد. بیشترین وزن خشک اندام هوایی نیز در رقم مقاوم بدست آمد. البته در مواردی غلظت های بالاتر اسید سالیسیلیک منجر به کاهش مقدار صفات فوق در هر دو رقم شد. نتایج نشان داد فعالیت آنزیم ها در دو رقم متفاوت بوده و بجز کاتالاز و پلی فنل اکسیداز در سایر موارد اسید سالیسیلیک سبب افزایش فعالیت این آنزیم ها گردید.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، پراکسیداسیون لیپید های غشاء، تنش اکسیداتیو، کلزا
 • سمیه گرایلو، محمود قاسم نژاد، محمدعلی شیری صفحات 299-309
  در این پژوهش، اثر سالیسیلیک اسید (SA) در به تاخیر انداختن پیری گل های رز بررسی گردید. گل های بریده رز رقم یلوآیسلند با غلظت های مختلف SA به مدت 18 ساعت پیش تیمار شدند. بیشترین تاخیر در پیری گلبرگ ها و افزایش عمر گلجایی با کاربرد 150 میلی گرم در لیتر SA بدست آمد، که در مقایسه با شاهد تقریبا دو برابر افزایش یافت. کاربرد 150 میلی گرم در لیتر SA باعث جلوگیری از تخریب پروتئین ها در طی 8 روز نگهداری گل ها گردید. کاربرد SA مانع از افزایش پرولین تا روز چهارم گردید، اما پس از آن در گل های تیمار شده با SA و شاهد یکسان بود. همچنین تیمار 150 میلی گرم در لیتر SA با جلوگیری از پراکسیداسیون لیپید پیری گل ها را به تاخیر انداخت. نتایج پیشنهاد می کند که SA می تواند به عنوان محلول نگهدارنده با حفظ پایداری غشاء سلولی و پروتئین ها پیری را در گل های بریده رز به تاخیر اندازد.
  کلیدواژگان: سالیسیلیک اسید، پیری گل ها، پرولین، پروتئین، پراکسیده شدن لیپید
 • جمشید قربانی، سمانه نظری، سید حسن زالی، رضا تمرتاش صفحات 310-319
  قسمتی از ترکیب گیاهی در اکوسیستم های طبیعی به صورت جوامعی از بذرهای زنده در بانک بذر خاک نهفته است. شناسایی این منبع گونه ای نقش مهمی در حفاظت و احیای پوشش گیاهی دارد. هدف از این تحقیق شناسایی مقدار بذر موجود در خاک بخشی از علفزار کوهستانی ارتفاعات البرز در استان مازندران می باشد. نمونه گیری بانک بذر خاک در دو عمق صفر تا 5 و 5 تا10 سانتی متری خاک انجام و ترکیب و مقدار بانک بذر خاک به روش جوانه زنی در گلخانه تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که تعداد 49 گونه گیاهی در بانک بذر خاک حضور دارند که از این تعداد تنها 30 گونه بین بانک بذر و پوشش گیاهی سطح زمین مشترک بودند. نیمی از بذر های موجود در خاک منطقه مربوط به گونه های. Carex sp، Cynodon dactylon، Stachys byzanthina، glomerata Dactylis و Stellaria media است. از نظر گروه های گیاهی غالبیت بانک بذر خاک با تیره گندمیان، جگن، نعناعیان، فرم زیستی همی کریپتوفیت، فرم رویشی پهن برگان علفی و چند ساله ها بوده است. حدود 70 درصد از تراکم بانک بذر خاک در عمق صفر تا پنج سانتی متری خاک مشاهده گردید. نتایج نشان داد که بانک بذر لایه سطحی خاک به طور معنی داری نسبت به عمق پایین از غنا و تنوع گونه-ای بیشتری برخوردار است. مقایسه پوشش گیاهی و بانک بذر خاک نشان داد که پوشش گیاهی سطح زمین دارای غنا و تنوع بیشتری نسبت به بانک بذر خاک می باشد.
  کلیدواژگان: بانک بذر خاک، جوانه زنی بذر، غنای و تنوع، علفزار
 • علیرضا نقی نژاد صفحات 320-335
  مجموعه تالاب بین المللی فریدونکنار مازندران یکی از 22 تالاب ثبت شده در کنوانسیون رامسر در ایران است که زیستگاه بسیاری از پرندگان مهاجر کمیاب به ویژه گونه در معرض خطر درنای سیبری می باشد. این منطقه با وسعتی معادل 5427 هکتار و در فاصله ای نزدیک به دریای خزر، برخوردار از دامنه وسیعی از رویشگاه های طبیعی و مصنوعی شامل انواع آببندان ها، استخرها، پناهگاه حیات وحش، مزارع برنج و لکه های جنگلی پست خزری است. باتوجه به اینکه شناخت فلور و فون هر منطقه اساس مطالعات بعدی در زمینه ارزیابی زیست محیطی و توان اکولوژیک آن منطقه است، تعداد 248 گونه گیاه آوندی در 176 جنس و 73 خانواده گیاهی از منطقه تالابی فریدونکنار شناسایی شده است. خانواده های گندمیان (Poaceae)، کاسنی (Asteraceae)، حبوبات (Papilionaceae)، علف هفت بند (Polygonaceae) و گل سرخ (Rosaceae) به ترتیب غنی ترین خانواده های گیاهی منطقه از نظر تعداد گونه می باشند. بیشترین اشکال زیستی گونه ها در منطقه مورد مطالعه مربوط به تروفیت ها یا یکساله ها و بیشترین تنوع گونه ها مربوط به عناصر چند ناحیه ای می باشد. گیاهان منطقه در سه رویشگاه مختلف حاشیه ای و خرابه روی، آبزی و جنگلی تقسیم شدند که به ترتیب 56، 24 و 20 درصد از کل گیاهان را دربردارند. وجود گونه های ترموفیل و انحصاری جنگلهای پست خزری در لکه های جنگلی این محدوده تالابی، از ویژگی های بارز آن محسوب می شود.
  کلیدواژگان: فلور، تالاب بین المللی، جنگل های پست، درنای سیبری
|
 • Zohreh Amini Pages 156-167
  The olive tree (Olea europaea L.)، a representative drought – stress – tolerant plant، is one of the most typical and economically important plant species. As olive cultivars may exhibit different level of drought tolerance، the selection of the most drought – tolerant for cultivation in this area is important. For this purpose، the effect of water deprivation on plant water potential (ψw)، relative water content (RWC)، total soluble protein، proline، malonedialdehyde (MDA)، superoxide dismotase (SOD) and preoxidase enzyme activity in three olive cultivars (Olea europaea L. var ‘Dezfoli’، ‘T2’، ‘Koroneiki’) was studied. Olive trees، grown under field condition in Ahwaz were kept without irrigation for 14 days periods. Changes Of these parameters were measured on 1st، 4th،8th، 13th of the period. Plant water status (ψw)، relative water content (RWC) and total soluble protein of three cultivars decreased with increasing level of drought stress. Proline and MDA content increased with increasing level of drought stress. There was not any significant difference among three cultivars except MDA. Dezfoli showed lower value of MDA content. Significant increasing of SOD and POX activity was observed during the progressive increment of drought stress in all three cultivars. Dezfoli showed higher levels of SOD activity. We concluded higher levels of SOD activity and lower level of MDA in Dezfoli during the development of drought stress indicate this cultivar has more tolerance to oxidative stress due to drought stress than the other cultivars.
  Keywords: drought stress, Malonedialdehyde (MDA), Olive, Peroxidase (POX), Proline, Superoxide dismotase (SOD)
 • Hamid Bagheri, Babak Andalibi, Mohammadreza Azimi Moghaddam Pages 168-179
  Drought stress is one of the most important and most common environmental stresses that limit plant growth in the face. In this path، photosynthesis is main determinant for plant growth and retention ability at environmental stresses is important for preservation of growth stability. for study of the role of stomatal and nonstomatal factors on photosynthesis in safflower (Carthamus tinctorius cv. Sina) in Miyaneh region. A factorial experiment with randomized complete block design (RCDB) and three replications were applied. That at it foliar application of atrazine as a antitranspirant were at 3 phenological stage (steming، flowering and seed filling stages). The antitranspirant application rates were 0 (control)، 80، 120 and 160 gr. ha-1. By the results of analysis of varians (ANOVA) showed that between rates foliar application at all times on physiologic charactristics as photosynthesis rate، transpiration severity، intercellular (Ci)، stomata conductivity، mesophyll conductivity and relative water content (RWC) was significant. This in study foliar application of Atrazine to content 120 gr. ha-1 in flowering time had highest effect on this characters except RWC. The highest RWC were obtained at 120 (gr. ha-1) in steming time. Between rates foliar application of Atrazine than photosynthesis water use efficiency (PWUE) were significant as highest PWUE were obtained at 120 gr. ha-1. Evaluation of characteristic''s correlation showed that there were a positive and significant correlation was found between photosynthesis with characteristics such as transpirant rate، mesophyll conductivity، Ci and stomata conductivity.
  Keywords: Carthamus tinctorius cv. Sina, atrazine, photosynthesis, drought stress, gas exchanges
 • Leila Jafarzadeh, Heshmat Omidi, Abdul Amir Bostani Pages 180-193
  To determine the effects of drought stress and nitrogen bio-fertilizer on yield and biochemical indices of medicinal plant of Calendula (Calendula officinalis L.)، an experiment was carry out at research farm of Agriculture in Shahed University. This study was conducted using split plot design based on (RCBD) with three replications in2010-2011. The experiment factors including of different levels of drought stress at forth leaflet stages as main factor (applying soil water potential of 0. 5atm as Control((FC) field capacity)،soil water potential of 3. 5atm as moderate stress، soil water potential of 6. 5atm as highly severe stress،and applying soil water potential of 10atm as severe stress)and levels of nitrogen bio-fertilizer as sub factor were consist of (Control(no applying nitrogen bio fertilizer)، incorporation of 2Liter/ha nitrogen bio fertilizer with water irrigation and inoculation of 2Liter/ha nitrogen bio-fertilizer with seed treatment)، were considered in sub plots. The results showed that drought stress،nitrogen bio-fertilizer and its interaction had significant effect on all characters except for plant height and root weight (P<0. 01). In which with rising of drought stress، length roots (16%)، anthocyanins content (23%)، carotenoids content (71%)، and soluble sugars (36%)، proline content (47%) and photosynthetic pigments content (63%) increased. In that the greatest of flower yield and extract obtained in field capacity irrigation،and so under severe stress flower yield and the extract amount decrease to20%and50%respectively. The most of plant height،flower yield،photosynthesis pigments content،proline content and yield of flower extract were obtained when nitrogen of bio-fertilizer was used in case of seeding. Correlation coefficients showed that between flower yield with biochemical indices there were a meaningful negative correlations (P<0. 01). Overall results showed that Calendula can endure relatively high level of drought with applying 2liter of bio-fertilizer.
  Keywords: Calendula, Drought stress, Anthocyanin, Extract content, Soluble sugars
 • Ahmad Hosseini Pages 194-203
  To study of diversity of tree and shrub species in relation to topographic factors (elevation، slope، aspect) and some of stand characteristics (canopy density، basal area، diameter، number of dbh classes، number of tree and shrubs)، area about 460 ha of Miantang forests located in north of Ilam province was selected. Then 46 plots 2000m2 were established in accordance to Minimal area method. Variables in each plot were included tree diameter (DBH)، crown maximum and minimum diameter for all trees، number of tree and shrub species، elevation، slope and aspect. Values of diversity indices were computed by PAST software and analyzed with variance analyze، Duncan test and correlation. Totally 11 tree and shrub species were presented in the plots which the most presentation was belong to the Quercus persica. Results showed that elevation، slope and aspect have significantly affected on diversity، richness and evenness of tree and shrub species. The midle elevation classes had the most species richness and diversity. The south aspect had the most richness، diversity and evenness. Also the amount of diversity indices increased with the ascending of the slope، but in over of 60% was decreased. Canopy density and number of tree and shrubs (n/ha) had positive correlation with richness but negative correlation with diversity and evenness.
 • Pages 204-215
  Salicylic acid as an endogenous signal molecule has been reported to be responsible for inducing abiotic stress tolerance in plant species. In this study، the effect of varying levels of salicylic acid (0، 0. 5 and 1 mM) was studied on growth، mineral uptake، membrane permeability، lipid peroxidation (malondialdehyd) and photosynthetic pigments of salt stressed safflower (Carthamus tinctorius L.) plants. Both tow Cultivars responded similarly to salinity and salicylic acid. Salicylic acid at 0. 5 mM improved plant growth and photosynthetic pigments under saline and non-saline conditions in both cultivars. Salicylic acid also inhibited Na+ accumulation، stimulated K+ and Ca2+ concentrations and decreased lipid peroxidation and ion leakage in salt stressed plants. Higher level of salicylic acid (1 mM) had negative effects on parameters recorded. These results suggested that foliar application of salicylic acid at appropriate concentration can be use as a potential growth regulator to improve plant salinity stress resistance.
  Keywords: Salicylic acid. Salt stress, Safflower
 • Pages 216-227
  Tomato fruit harvested at mature green stage and treated with salicylic acid at different concentration (0، 1 and 2 mM) and analyzed for chilling injury، electrolyte leakage، malondialdehyde، proline and total phenol contents and phospholipase D، lipoxygenase and phenylalanine ammonia-lyase activities during cold storage. Phospholipase D and lipoxygenase activities were significantly reduced by salicylic acid treatment. Compared with the control fruit، salicylic acid treatment alleviated chilling injury، reduced electrolyte leakage، malondialdehyde content and increased proline content. Salicylic acid application had no significant effect on total phenol content but phenylalanine ammonia-lyase activity was significantly reduced in treated fruits. Our result suggest that the reduce activity of PLD and LOX، by salicylic acid may be a chilling tolerance strategy in tomato fruit. Inhibition of PLD and LOX activity during low temperature storage could ameliorate chilling injury and oxidation damage and enhance membrane integrity in tomato fruit.
  Keywords: Salicylic acid, Chilling, Tomato, Proline, Phospholipase D
 • Raouf Seyed Sharifi, Himan Abassi Pages 228-242
  In order to investigate the effects of plant densities and nitrogen levels on grain yield، rate and effective grain filling period sunflower (Helianthus annus L.) cultivars in Ardabil region، an experiment was carried out as split plot factorial based on randomized complete block design with three replications in experimental field of University of Mohaghegh Ardabili in 2009. Nitrogen fertilizer in three levels (0، 75 and 150 kg N/ha as urea) were assigned to the main plots and the combination of plant density (8، 10 and 12 plant m-2) with two sunflower cultivars (Urofelor and Armavirisky) were factorially assigned to the subplots. The results showed maximum grain weight، rate and effective grain filling period belonged in low plant densities and high nitrogen rates. Means comparison showed that maximum of grain weight were obtained in Armavirisky cultivar × 8 plants/m2 with application of 150 kg N/ha and minimum of it was obtained in Urofelor cultivar × 12 plants/m2 without application of nitrogen fertilizer. The highest grain yield was obtained in application of 150 Kg N. ha-1×Armavirisky cultivar and the least of it was obtained in Urofelor cultivar without nitrogen fertilizer. It seems that in order to increasing the grain yield، rate and effective grain filling period can be suggested that 150 Kg N. ha-1 with Armavirisky cultivar be applied in conditions of Ardabil climate.
  Keywords: Grain filling period, Nitrogen fertilizer, Sunflower
 • Parvin Salehi Shanjani Pages 243-255
  Crested wheatgrass (Agropyron desertorum) is a perennial grass that is used for pastures and hay production. This study evaluated total proteins profiles of 180 genotypes of Crested wheatgrass from 18 populations، to determine the extent of genetic diversity. On the basis of SDS-PAGE، 46 reproducible bands in three zones and inter-zones were revealed. Although the number of bands in different populations were comparable but the density of polypeptides in some bands were clearly different in some populations. According these observations five differentiated Protein profiles were recognized and 18 populations classified in 5 groups. Differences among the profiles of different populations were unexpectedly bigger than intra-specific differentiation. There were not found geographic structure among populations with same protein profiles. According present and absent of bands were studied in genetic analysis، populations Hamedan and Ardebil; and Hamedan and Boeenzahra showed highest Nei genetic distances. These populations suggested for hybridization and production new cultivars with higher heterosis. However base on quality and dye density of bands in the protein profiles، pair wise hybridization among different populations of each of five groups were suggested. These results suggested that the genetic base of cultivated crested wheatgrass should be broadened by involving diverse parents in the breeding program. Expansion of the genetic base for crested wheatgrass breeding might be accomplished by systematic use of germplasm that differs in protein profiles and has better quantitative traits.
  Keywords: Crested wheatgrass, Agropyron desertorum, SDS, PAGE, Genetic diversity
 • Rayhaneh Amooaghaie Pages 256-268
  Salinity has been identified as one of the most pervasive environmental hazards، limiting crop production mostly in arid regions of the world such as Iran. In this research، two cultivar canola seeds (H420، H308) were grown hydroponically and seedlings exposed to different concentrations of NaCl (0، 50، 100، 150 and 200 mM) Changes in fresh and dry weights of roots and shoots، chlorophyll content، membrane electrolyte leakage and relative water content (RWC)، in response to salt stress these were evaluated in 20-old days plants of two cultivars. Results showed that increasing of salinity concentration caused a reduction in fresh and dry weights of shoot and root، chlorophyll content، relative water content (RWC) but increased electrolyte leakage and these responses were more severe in H420. These results suggest that maintenance of relative water content in more resistant cultivar (H308) combined to higher chlorophyll content and more membrane integrity were considered as part of the mechanisms for resistance to salt stress in H308 cultivar.
  Keywords: salinity, cultivars, Canola, chlorophyll content, Electrolyte leakage, relative water content
 • Pages 269-275
  Periwinkle (Catharanthus roseus (L.) G. Don)، a medicinal plant، which economiclly is highly valued because of its anti-cancer lalkaloids of vincristine and vinblastine. Since the availability of nitrogen (N) is expected to play an important role in the biosynthesis and accumulation of alkaloids in plants، the effect of N fertilization on the content of alkaloids of periwinkle was studied. the four levels of 0، 100، 150، 200 kg/ha N fertilization in a bulok completely randomized design with three replications. N fertilization significantly increased the content of alkaloids in leaves. This study showed that by increasing N fertilization dry weight increased. The highest level of alkaloid vincristine was in the 0 kg/ha of N fertilization and the highest level alkaloid vinblastine was in the 200 kg/ha of N fertilization.
  Keywords: vinca, nitrogen, vinblastine, vincristine, dry weight
 • Esmaeel Gholinezhad Pages 276-287
  Salinity stress is the most important osmotic stress that limits growth and production of crop via changing ion and osmotic balance. In order to investigation of salinity stress effects on germination، vegetative and some germination indices an experiment conducted by factorial based on randomized completely block designs with 4 replications in 2010 in department of agriculture of Urmia Payame Nor. The factors were 8 genotypes (Shahriar، Sardari، Sardari 39، Sardari 101، Zarin، Arvand، fgs and Azar 2 and 6 level of salinity (0 -2-4-8-12-16) ds/m from Nacl. The results showed that different levels of salinity had significantly effects on germination percent، root dry weight، seedling dry weight، plantlet dry weight، germination rate، germination uniformity، stem length، stress tolerance index and root length. With increasing salinity stress all of traits decreased، so the highest obtained from control treatment and the lowest obtained from salinity level of 16 ds/m. The genotypes respond differently to salinity levels. It seems genotypes of Zarin، Arvand and Sardari have more tolerance to salinity conditions. Genotypes of Sardari 101 and Azar 2 were sensitive to salinity stress.
  Keywords: Wheat, Genotype, Salinity Stress, Germination
 • Hamed Keshavarz, Ali Mohammad Modaress, Fatemeh Zarinkamar Pages 288-298
  Low temperature is one of the most important stress factors limiting the growth and productivity of canola. To alleviate or prevent low temperature-induced oxidative injury، plants have evolved mechanisms to scavenge these toxic reactive species. Recently، many different compounds are applied to minimize the harmful effects of low temperature. In this study effect of foliar application of salicylic acid has been studied on some biochemical properties of two canola cultivars with different cold resistant [RGS (Spring canola and sensitive to cold) and LICORD (Winter canola and resistant to cold)]. Salicylic acid was sprayed at four levels، including 0، 100، 200 and 400 µM. Leaf samples were collected 24 h after spraying. The effects of salicylic acid and cold stress on the lipid peroxidation، activities of antioxidants enzymes including superoxide dismutase، peroxidase، catalase، polyphenol oxidase، protein content and proline in leaves of canola plants were investigated. The results showed that salicylic acid increased significantly activity of antioxidant enzymes including superoxide dismutase and peroxidase، content of protein and proline but decreased significantly lipid peroxidation and catalase activity in both cultivars. Sprayed with salicylic acid increased the seed yield. Maximum shoot dry weight was in resistance cultivar، as well. However، in some cases، higher concentrations led to a decrease in the measured traits of both cultivars. The results show that enzyme activity in both cultivars were different. Except CAT and PPO، in other cases، salicylic acid enhanced the activity of these enzymes.
  Keywords: Antioxidant enzymes, Canola, Lipid peroxidation, Oxidative stress
 • Somayeh Gerailoo, Mahmood Ghasemnezhad, Mohammad Ali Shiri Pages 299-309
  In this study، effect of salicylic acid on delaying senescence in rose flowers was investigated. Rose flowers cv. Yellow Island was pre-treated with different concentrations of salicylic acid (SA) during 18 hours. The greatest delay in senescence was obtained with 150 mg L-1 SA، as compared to control was increased nearly twice. Application of 150 mg L-1 SA caused to retard degradation of protein over 8 days vase life. SA suppressed increasing proline up to 4 days، thereafter، its content in SA- treaded and control was the same. Moreover، 150 mg L-1 SA retarded lipid peroxidation and delayed flowers senescence. The results suggested that SA as a preservative solution resulted to stabilize membrane and maintain protein content، delay senescence in cut rose flowers.
  Keywords: Salicylic acid, Flowers senescence, Proline, Protein, Lipid peroxidation
 • Jamshid - Ghorbani, Samaneh Nazari, Sayed Hassan Zali, Reza Tamartash Pages 310-319
  In natural ecosystems، a part of species composition is stored in the soil seed bank as a community of living seeds. Identifying these species pools is important for vegetation conservation and restoration. This study aimed to identify the seed bank size and composition in a part of mountain grassland of Alborz in Mazandaran province. Seed bank was sampled from two soil depths (0-5 and 5-10 cm) and then emerging seedlings were identified and counted in a glasshouse. Results showed that 49 species were in the soil seed bank، of which only 30 species were common between the soil seed bank and standing vegetation. The most abundant species in the seed bank were Carex sp.، Cynodon dactylon، Stachys byzanthina، Dactylis glomerata and Stellaria media comprising 50% of the total. According to plant functional groups، Gramineae، Cyperaceae، Labiatae، hemi-cryptophytes، forbs and perennials were dominant in the seed bank. The majority of seedlings originated from the upper soil layer (0-5 cm)، with 70% of the total germination. Moreover، the upper soil layer significantly had greater species richness and diversity than that in lower soil depth. Also، greater species richness and diversity was found in above-ground vegetation than that in the soil seed bank.
  Keywords: seed bank, Seed germination, Species richness, Diversity, Grassland
 • Alireza Naqinezhad Pages 320-335
  Freydoonkenar international complex wetland is one of 22 Iranian wetlands registered in Ramsar convention. It is a habitat for large varieties of rare immigrant birds particularly the critically endangered species، Siberian Crane. The surface of the area is 5427 ha and is located near to Caspian Sea. It comprises different types of natural and artificial habitats including wildlife refuge، pools، rice fields and lowland forest patches. Due to the fact that the knowledge of flora and fauna of any area is essential for further evaluation of environment and ecological potential of that area، a total of 248 vascular plant species belonging to 176 genera and 73 families were examined in the area. Poaceaea، Asteraceae، Papilionaceae، Polygonaceae and Rosaceae are the richeset plant families، respectively. Therophytes are the most abundant life forms and pluriregional plants possess the highest proportion among all plants studied in the area. All plants in the area belong to three distinct habitats، marginal or ruderal، aquatic and forest، which contain 56، 24، 20 percent of all plants. One of the most prominent features of the wetland is the occurrence of thermophil and endemic lowland Caspian forest in the area.
  Keywords: Flora, international wetland, lowland forest, Siberian crane