فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 12 (زمستان 1393)
 • پیاپی 12 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • رسول سجاد، آدنا طروسیان صفحه 1
  در این تحقیق نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس برای نرخ ارز (دلار-ریال) با استفاده از آتی سکه طلا توسط رهیافت های مختلف اقتصادسنجی مورد برآورد و مقایسه قرار گرفته است. برای محاسبه این نرخ از سه دامنه بازده روزانه، دو روزه و هفتگی برای قیمت های نقد و آتی استفاده شده است. دلیل استفاده از این سه نوع بازده، افزایش همبستگی بین بازده های نقد و آتی با افزایش دامنه بازده می باشد. برای برآورد نرخ بهینه ایستا از مدل های حداقل مربعات معمولی، حداقل مربعات معمولی تصحیح شده و گارچ یک متغیره و برای برآورد نرخ بهینه پویا از گارچ چند متغیره CCC و DCC استفاده شده است، که از لحاظ کارایی درون نمونه ای نرخ برآورد شده بازده هفتگی توسط مدل DCC و از لحاظ کارایی برون نمونه ای نرخ برآورد شده بازده هفتگی توسط مدلCCC بیشترین کارایی را دارد. در همه مدل ها نرخ بهینه برآورد شده با بازده هفتگی کارایی بیشتری نسبت به نرخ های برآورد شده با بازده دو روزه و روزانه ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: نرخ بهینه پوشش ریسک حداقل واریانس، قرارداد آتی، بازده، مدل GARCH چند متغیره، کارایی پوشش ریسک
 • حیدر فروغ نژاد، محسن مرادی جز صفحه 25
  پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش، تاثیر متغیرهای ریسک نقدشوندگی سهام، ریسک نقدشوندگی بازار، نقدشوندگی بازار، تعداد دفعات معاملات سهام و حجم ریالی معاملات سهام بر روی شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، پنج فرضیه تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 107 شرکت (642 سال- شرکت) از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 الی 1391 انتخاب گردید و برای آزمون آن ها از روش داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد فرضیه های اول و دوم پژوهش پذیرفته می شوند؛ بدین صورت که حجم معاملات سهام و تعداد دفعات معاملات سهام ارتباط معنی داری با شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارند ولی ارتباطی بین متغیرهای ریسک نقدشوندگی سهام، نقدشوندگی بازار و ریسک نقدشوندگی بازار با شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام یافت نشد.
  کلیدواژگان: عدم تقارن اطلاعاتی، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، ریسک نقدشوندگی سهام، ریسک نقدشوندگی بازار، نقدشوندگی بازار، حجم معاملات سهام
 • مهسا کیانوش، محمد جلیلی، موسی احمدی، داود حسین آبادی ساده صفحه 41
  هدف از این تحقیق، بررسی و تحلیل رفتار دانشجویان و میزان درک و شناخت آنها از دانش تامین مالی شخصی بوده است که بدین منظور 120 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با گرایش های مدیریت مالی و بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ورودی سال تحصیلی 91-1390 به روش کل شماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر، پرسشنامه بوده است که بعد از تحلیل کیفی و کمی داده های به دست آمده از طریق آزمون مقایسات زوجی نتایج نشان داد که رفتار و میزان درک و شناخت دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد ابهر از دانش تامین مالی شخصی با توجه به گرایش رشته و جنسیت متفاوت نمی باشد.
  کلیدواژگان: رفتار مالی، مدیریت مالی، رضایت مالی، امور مالی شخصی، آموزش ما
 • نظام الدین رحیمیان، محمود قربانی، کیوان شعبانی صفحه 55
  وجه نقد، از منابع مهم و حیاتی هر واحد انتفاعی است مهمترین عامل سلامت اقتصادی این واحدها، ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، است. از آنجایی که شرکت هایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی کنند و شرکت های درای وجه نقد مازاد، با مشکلاتی مواجه می شوند؛ این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر نگهداشت وجه نقد و رابطه تداوم نگهداری مازاد وجه نقد با ارزش سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. از این رو، 73 شرکت در طی سال های 1384 تا 1390، با توجه به محدودیت های موجود به عنوان نمونه انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به اینکه داده های مورد بررسی از نوع داده های تابلویی بودند، از رگرسیون اثرات ثابت استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که متغیرهای اندازه شرکت، سرمایه در گردش، وجه نقد عملیاتی و وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی با وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها، دارای رابطه مثبت و معنادار هستند و متغیرهای اهرم مالی، فرصت های رشد، تغییرات جریان های نقدی، جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و تغییرات جریان های نقدی عملیاتی با میزان نگهداشت وجه نقد، رابطه آماری معناداری نداشتند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل های آماری بیانگر این بود که نگهداری مازاد وجه نقد توسط شرکت ها به صورت مداوم و مقطعی، تاثیری بر ارزش حقوق صاحبان سهام ندارد.
  کلیدواژگان: نگهداشت وجه نقد، ارزش سهام، ارزش حاشیه ای وجه نقد
 • میرفیض فلاح شمس، محمدرضا منجذب، میثم علی محمدی صفحه 75
  نگاهی به بورس های کشورهای مختلف نشان می دهد که اغلب آن ها در راستای اهداف خاصی مثل کاهش تلاطم و هیجانات بازار و جلوگیری از دستکاری قیمت ها از دامنه مجاز نوسان استفاده می کنند. دامنه مجاز نوسان محدوده قیمتی هر سهم در هر روز کاری می باشد و بدین معنا می باشد که تغییرات هر سهم در آن روز نمی تواند خارج از این محدوده باشد بنابراین این دامنه از هیجان و دستکاری بازار می کاهد.
  در این تحقیق ابتدا یکی از پیامدهای اعمال دامنه مجاز نوسان بنام اثر ربایش را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مدل خود همبستگی وجود یا عدم وجود آن را در شرکت های نمونه که شامل 20 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا تاریخ 30/09/1391 است را مورد آزمون قرار می دهیم.لازم به ذکر است که شرکت های نمونه به تنهایی 26.87 درصد از تمامی معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی تحقیق را به خود اختصاص می دهند.
  نتایج بدست آمده نشان می دهد که در بین 20 شرکت مورد بررسی، (کساوه، حفاری شمال، بترانس، سینا، فاذر، فاسمین، فولاد، قپیرا، قشکر، قنیشا، کرماشا، کروی، وپترو، وساپا، وساخت، وسپه، وصندوق، ولساپا، وملت، ومعادن)، 14 شرکت (کساوه، بترانس، حفاری شمال، سینا، فاسمین، فولاد، قشکر، قنیشا، کرماشا، وساپا، وساخت، وسپه، وصندوق، ومعادن) دارای اثر ربایشی می باشند.
  کلیدواژگان: دامنه مجاز نوسان، اثر ربایش، اطلاعات معاملات، بورس اوراق بهادار تهران
 • زهره حاجیها، بهاره مرادیان صفحه 97
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات بر رابطه بین ارزش شرکت و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی1390-1385می باشد. این پژوهش درپی پاسخ به این سوال می باشد که آیا در صورت وجود عدم تقارن اطلاعات رابطه معناداری بین ارزش شرکت و سرمایه گذاری وجود داردیا خیر؟ در این تحقیق ابتدا رابطه مستقیم بین ارزش شرکت و سرمایه گذاری و سپس اثر متقابل عدم تقارن اطلاعات و ارزش شرکت بر سرمایه گذاری بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 99شرکت می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت وروش، تحقیقی توصیفی–همبستگی است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب با استفاده از تجزیه و تحلیل پانل ورگرسیون حداقل مربعات معمولی نشان می دهد، عدم تقارن اطلاعات، موجب کاهش تاثیر ارزش شرکت بر سرمایه گذاری می شود. بنابراین در موقعیتی که عدم تقارن اطلاعات بالاست، مدیران تخمینی محافظه کارانه از اطلاعات بازار ایجاد خواهند کرد. از این رو عدم تقارن اطلاعات به طور بالقوه می تواند منجر به اشتباهات یا ریسک های بزرگی گردد.
  کلیدواژگان: عدم تقارن اطلاعات، سرمایه گذاری، ارزش شرکت، قیمت سهام
 • احسان کمالی، سید عباس هاشمی، داریوش فروغی صفحه 117
  چگونگی اندازه گیری و دخیل نمودن ریسک، یکی از مباحث چالش برانگیز در مدل های ارزشیابی سهام می باشد. این پژوهش بر اساس یک متدولوژی جدید جهت اندازه گیری ریسک بر اساس مرتبط نمودن متغیرهای بنیادی شرکت در مدل های ارزشیابی طراحی شده است. بدین منظور بتای مازاد بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین بتاهای اندازه و ارزش دفتری به بازار بر اساس عایدی، به عنوان تعدیل ریسک در مدل ارزشیابی وارد گردیده و با ارزش فعلی بر اساس نرخ بازده بدون ریسک ترکیب شده است. فرایند ارزشیابی در دو مرحله انجام گرفت، ابتدا در طی دوره 1380 تا 1389 با استفاده از رگرسیون های سری زمانی کوتاه مدت ضرایب مربوط به تعدیل ریسک در سه سطح شرکت، صنعت و پرتفوی های منتخب استخراج شده و در مرحله دوم ضرایب مزبور به همراه سایر داده های مورد نیاز در مدل تحقیق جهت پیش بینی قیمت سهام برای سال 1390 بکار رفته است. نتایج حاصل از بکارگیری مدل نشان دهنده کارایی آن در پیش بینی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارد.
  کلیدواژگان: مدل مبتنی بر عوامل بنیادی ریسک، ارزش پیش بینی شده سهام، ارزش بازار سهام، نرخ بازده بدون ریسک، تعدیل ریسک
 • حمید رضا وکیلی فرد، مهدی خوشنود، حیدر فروغ نژاد، محمد اصولیان صفحه 139
  پس از تثبیت دو پارادایم اصلی مالی کلاسیک و رفتاری در نیمه دوم بیستم بروز مسائلی کارایی بخشی از پژوهشها در بازار های مالی را تحت تاثیر قرار داد مسائلی مانند پیچیدگی رفتارهای سرمایه گذاران، گذشته نگر بودن داده ها، وجود قوانین محدود کننده در خصوص محرمانه بودن حسابها و اطلاعات مالی شخصی سرمایه گذاران باعث ایجاد رویکردی جدید در حوزه مطالعات مالی با استفاده از مفاهیم هوش مصنوعی و شبیه سازی و ایجاد بازارهای مالی مصنوعی شد که مدل سازی مبتنی بر عامل (مدل سازی عامل گرا) نام گرفته است. در پژوهش حاضر رویکرد مبتنی بر عامل و کاربرد های آن در بازار های مالی، نرم افزارهای مهم در حصوص ایجاد بازار های مالی مصنوعی و چگوتگی به کارگیری مدلهای مبتنی بر عامل در مالی کلاسیک و رفتاری مورد بحث قرار خواهد گرفت بر اساس نتایج پژوهش رویکرد مدل سازی مبتنی بر عامل در کنار پارادایم مالی کلاسیک و رفتاری باعث افزایش دقت و کارامدی در مطالعات مربوط به بازار های مالی شده است.
  کلیدواژگان: تورش های رفتاری، رویکرد مبتنی بر عامل، مالی رفتاری، هوش مصنوعی، برنامه نویسی شئ گر
 • حسین فلاح طلب، محمدرضا عزیزی صفحه 159
  کمیت بخشی به عدم اطمینان یکی از مهم ترین موضوعات در مباحث مالی می باشد، بطوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایه گذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است. از آنجایی که ارزش در معرض ریسک (VaR) در سال 1988 به عنوان معیار سنجش ریسک توسط موسسات بین المللی برگزیده شد، استفاده از آن عمومیت یافته است. پیش بینی دقیق VaR معیار ارزیابی مناسبی را در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک فراهم می کند. به علت دنباله پهن بودن اکثر سری های زمانی مالی، تئوری مقدار فرین (EVT) ابزاری قدرتمند در تعیین VaR با تمرکز بر شکل توزیع های احتمالی دنباله پهن می باشد. در این مقاله رویکرد فراتر از آستانه را در پیش بینی ارزش در معرض ریسک شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بکار می گیریم و نتایج این روش را با نتایج حاصل از دیگر رویکردها شامل روش خود رگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس، شبیه سازی تاریخی و واریانس-کوواریانس مقایسه می کنیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از این رویکرد در سطوح اطمینان بالا قابل اتکا می باشد.
  کلیدواژگان: ارزش در معرض ریسک، تئوری مقدار فرین، رویکرد فراتر از آستانه، روش گارچ
 • معصومه هزارخوانی، شادی شاهوردیانی، ایمان جوکار صفحه 181
  هدف از این تحقیق بررسی حساسیت جریان نقدی- وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور تعداد 124 شرکت از شرکت های پذیرفته شده به عنوان شرکت های نمونه انتخاب گردیدند.
  در این تحقیق همچنین تفاوت حساسیت جریان نقدی به وجه نقد در شرکت های با جریان نقد منفی، به نسبت سایر شرکت ها، نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی حساسیت جریان نقدی – وجه نقد در شرکت های با جریان نقد منفی، به نسبت سایر شرکت ها، دارای تفاوت است. نتایج دیگر تحقیق همچنین بیانگر این موضوع بود که اهمیت حساسیت جریان نقدی – وجه نقد در شرکت های با محدودیت مالی بالا کمتر از شرکت های با محدودیت مالی پایین است. همچنین نتایج نشان داد که نظارت خارجی می تواند بر ارزش حساسیت جریان نقدی – وجه نقد تاثیرگذار باشد، زیرا نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت های با نظارت خارجی بالا، حساسیت جریان نقدی – وجه نقد از اهمیت بیشتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: حساسیت جریان نقدی به وجه نقد، محدودیت مالی، نظارت خارجی
 • هاشم نیکو مرام، غلامرضا زمردیان صفحه 195
  در دنیای پیچیده امروزی که در هر لحظه ما شاهد تغییرات بسیار عمده بر ارکان مختلف تاثیر گذار بر سطح سودآوری شرکتها می باشیم، که هر کدام از این تغییرات می توانند گروهی از شرکتها را به اوج و گروهی دیگر را نابود نمایند، بنابراین تصمیمات سرمایه گذاری برای افراد حقیقی و حقوقی بشدت تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرد و برای کاهش ریسک ناشی از این تغییرات می بایست یک پرتفوی مطلوب تعیین نموده تا از ره گذر این تغییرات کمترین آسیب را ببینند، معامله گران در بازارهای سرمایه از مدلهای متفاوتی جهت تعیین ارزش در معرض خطر پرتفوی خود استفاده می نمایند، که هر کدام از این مدلها برای تعیین ارزش در معرض خطر پرتفوی از مفروضات خاصی استفاده می نمایند.
  این مقاله سعی دارد که از طریق مدل های اقتصاد سنجی ارزش در معرض خطر پرتفوی واقعی 21 شرکت سرمایه گذاری که در بازار سرمایه کشور به فعالیت می پردازند، را مورد بررسی قرار داده و آنگاه قدرت پیش بینی این مدلها را با یکدیگر مقایسه نموده و مدل برتر را معرفی کند.
  کلیدواژگان: ریسک، بازده، پرتفوی، ارزش در معرض خطر، شرکت های سرمایه گذاری، مدل های اقتصاد سنجی
 • فریدون رهنمای رودپشتی، کاظم چاوشی، ابراهیم صابر صفحه 217
  گسترش و پیچیدگی روزافزون بازارهای مالی، تصمیم گیری در خصوص انتخاب نوع دارایی را برای سرمایه گذاران دشوار نموده است؛ از سویی بر اساس نظریه مدرن پرتفوی، متنوع سازی سرمایه گذاری ها می تواند منجر به کاهش نوسان ها در عین حفظ متوسط بازده گردد. همچنین با توجه به پیچیده شدن و سرعت عوامل تاثیرگذار، تشکیل پرتفوی بهینه با روش های سنتی کار دشواری است. هدف این پژوهش بهینه سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مقایسه آن با روش سنتی می باشد و همچنین تاثیر اندازه سبد سرمایه گذاری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، داده های 30 صندوق سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار سرمایه ایران در طی سال های 1389 الی 1391 گردآوری شده است. نتایج حاکی از آن است که الگوریتم ژنتیک می تواند جهت انتخاب سبد متشکل از سهام صندوق های مشترک به کار رود و با استفاده از آزمون زوجی مشخص شد که سبدهای تشکیل شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک نسبت به روش سنتی مطلوب تر می باشند. همچنین اندازه سبد تاثیر چندانی بر نتایج نداشته و در تمام سطوح، الگوریتم ژنتیک دارای عملکرد بهتری است. ضمنا هرچه تنوع سبد تشکیل شده بیشتر و بزرگ تر باشد، برتری عملکرد الگوریتم ژنتیک بر روش خطی قابل ملاحظه تر می شود.
  کلیدواژگان: پرتفوی، صندوق سرمایه گذاری مشترک، الگوریتم ژنتیک
 • سیدمحمدمهدی احمدی، جمشید پژویان صفحه 233
  هدف اصلی در این مقاله بررسی آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر ترکیب مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) است. برای این منظور در ابتدا سهم 7 گروه از کالاها و خدمات شامل خوراکیها و آشامیدنیها، کفش و پوشاک، حمل و نقل، ارتباطات، هتل و رستوران و آب، برق، گاز و سایر سوختها و سایر گروه ها با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط و اطلاعات 10 دهک هزینه ای طی سال های 1380 الی 1389 برآورد شده است. سپس متوسط سهم گروه های مذکور برای سالهای 1390 الی 1392 با در نظر گرفتن دو سناریوی افزایش 20 و 38 درصدی قیمت آب، برق، گاز و سایر سوختها به عنوان نماینده حامل های انرژی پیش بینی شده است. نتایج حاکی از آن است که با وجود اینکه سهم هر گروه از کالاها با دو سناریوی مذکور تغییر می کند، اما این موضوع تغییری در الویت یا ترکیب گروه های مصرفی خانوارها در دهک های مختلف ایجاد نمی کند.
  کلیدواژگان: حامل های انرژی، ترکیب مخارج مصرفی، سیستم تقاضای تقریبا ایده آل، داده های تابلویی
 • الهام غلامی، کامبیز هژبر کیانی صفحه 253
  هدف اصلی در این مقاله بررسی آثار موقعیت چرخه تجاری بر کارآیی برنامه های محرک مالی و سرمایه گذاری در ایران است. بدین منظور، در ابتدا ادوار تجاری با استفاده از روش فیلترینگ هادریک – پرسکات و داده های سال های 1338 الی 1391 استخراج شده است. سپس سال های مذکور بر حسب موقعیت چرخه تجاری به دو رژیم شامل رژیم بالا و رژیم پایین تفکیک و اثرات شوک های برنامه های محرک مالی (افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات) بر رشد اقتصادی بررسی شده است. این بررسی از طریق برآورد یک الگوی VAR آستانه ای شامل سه متغیر تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و مالیات با فرض واریانس ناهمسانی جملات اختلال در دو رژیم مذکور و استخراج توابع عکس العمل آنی و تجمعی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که کارایی برنامه های محرک مالی دولت به موقعیت چرخه تجاری وابسته است. به طوریکه، برنامه محرک مالی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات به ترتیب در رژیم پایین و بالا کارآتر هستند. براین اساس، بهترین برنامه محرک مالی دولت جهت تحریک رشد اقتصادی در شرایط رکودی افزایش مخارج دولت و در شرایط رونق کاهش مالیات می باشد.
  کلیدواژگان: چرخه تجاری، مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای، فیلتر هادریک - پرسکات، برنامه های محرک مالی
|
 • Rasool Sajad, Adena Torosian Page 1
  In this article, the exchange rate (USD/RLS) minimum variance optimal hedge ratio by gold futures have been estimated and compared by different econometric approaches. For estimating this rate three domains, daily, two days and weekly domain for spot and futures prices are used due to increase futures and spot correlation by increasing return domain. The static optimal hedge ratio estimated by OLS, corrected OLS and univariate GARCH models and dynamic one by CCC and DCC multivariate GARCH models. In term of in sample efficiency weekly return DCC and out of sample one, weekly return CCC, has the highest efficiency. In all models, the estimated rate of weekly returns is more efficient than the estimated rates of daily and two days return.
  Keywords: Minimum variance hedge ratio, Futures, Return, Multivariate GARCH model, Hedging effectiveness
 • Heidar Foroughnejad, Mohsen Moradijoz Page 25
  This study examines the effective factors in bid ask spread as a measure for information asymmetry among listed firms in Tehran’s stock exchange. In this study, the effect of share’s liquidity risk variables, market liquidity risk,, market liquidity, number of transactions, and trading volume of bid ask spread is investigated. In this line, five hypotheses were suggested. A sample consisting of 107 firms (642 firms-year) among the Listed Firms in Tehran’s Stock Exchange (from 2007 to 2012) were collected and tested through combined data method to test the hypotheses. The results verify the first and second hypotheses in that the number of transactions and trading volume has significant relationship with bid ask spread. However, no relationship was found to be between liquidity risk, market liquidity risk, and market liquidity with bid ask spread.
  Keywords: information asymmetry, bid ask spread stock, Stock liquidity risk, Market liquidity risk, market liquidity, trading volume
 • Mahsa Kiyanoosh, Mohammad Jalili, Mousa Ahmadi, Davoud Hosseynabadi Sadeh Page 41
  The aim of this research is to study and analyze students’ attitude and their level of understanding towards knowledge of personal financial security. In order to succeed in life it is essential to have financial security knowledge, which is why 120 Business Management students of MA degree majoring in Financial Management and Marketing fields of study in Islamic Azad University of Abhar, admitted in 2010, were selected and studied based on aggregate data analysis. The adapted models of research are the two criteria; life satisfaction and the competency of past researches. The data collection tool of the present research has been questionnaires, which after quality and quantity analysis of the gathered data through variance analysis (ANOVA), have shown the attitude and knowledge of business management students of Azad University of Abhar toward personalfinancial security, do not differ considering their major (marketing and financial management) and gender.
  Keywords: financial attitude, financial management, financial satisfaction, personal finances, financial education (literacy)
 • Nezamoldin Rahimian, Mahmoud Ghorbani, Keyvan Shabani Page 55
  Cash is one of the most crucial resources in every enterprise and making abalance between available cash and its requirements is the most important criteriafor safety economic in every entity. All the companies that have enough cash fortheir operation and those that hold cash more than their need, have some troubles.So in this study the elements that may have influence on cash holding and theassociation between persistent excess cash holding on the Tehran securityexchange were examined for achieving this target. Regard to existing constraints.73 companies for a seven years period (1384-1390) were selected as sample. Withrespect to the data, fixed effect regression was used. Our result show that there is apositive and significant association between firm size, net working capital,operating cash flows and financing cash flows with cash holding and variables suchas leverage, growth option, variability of cash flows, close cash substitutes andlevel of investment opportunities have no significant relationship with cashholding. Furthermore the results of second part of this research shows that excesscash holing in both form of transitory and persistent have no influence onshareholder value.
  Keywords: Cash holding, Shareholder value, Marginal value of cash
 • Mirfeyz Fallah Shams, Mohammadreza Monjazeb, Meysam Alimohammadi Page 75
  A brief look at the majority of stock exchanges in all over the world shows thatthey exercise volatility range in order to achieve goals such as preventing pricemanipulation and reducing market turbulence and emotions. Allowable volatilityrange is the price range of a share in a workday; this means that the share’s changesin that day cannot exceed or become less than this limit. Therefore this rangereduces market manipultion and emotions.Beside varied advantages of exercising volatility range, there are somedisadvantages and researches have been done that some allege efficiency and someallege inefficiency of this phenomenon.In this study,we examine one of the consequences of exercising the allowablevolatility range, namely magnetic effect and by using autocorrelation examineeither existence or non-existence of it in sample corporations_20 corporations thatare accepted in Tehran’s stock exchange up to 1391/09/30. It is worth mentioning that the sample corporations are blessed with 26/87% ofall the transactions in Tehran stock exchange during the period in which this studyhas been done.Results show that between the examined corporations(kesaveh, hafari shomal,betrans, sina, fazar, fasmin, folad, ghepira, gheshekar, ghenisha, kermasha, keruy,vapetro, vasapa, vasakht, vasepah, vasandogh, valsapa, vamellat, vamaden) 14corporatins (kesaveh, hafari shomal, betrans, sina, fasmin, folad, gheshekar,ghenisha, kermasha, vasapa, vasakht, vasepah, vasandogh, vamaden) had magneticeffect.
  Keywords: price limit, magnetic effect, Transactions data, Tehran stock exchange
 • Zohreh Hajiha, Bahareh Moradiyan Page 97
  The purpose of this study is to explore the impact of information asymmetry on the relation between firm value and investment in 99 listed companies in Tehran Stock Exchange in the period of 2006-2011. This study seeks to answer the question whether information asymmetry exists, is there any significant relationship between firm value and investment or not. In this research Firstly, the direct relationship between firm value and investment and the interaction of firm value and information asymmetry on the investment investigated. Research method is applied research, in aspect of nature, descriptive and correlational. Results of testing hypotheses and coefficients estimated using ordinary least squares regression analysis and panel shows, the asymmetric information has a significant negative impact on the relationships between firm value and investment. Therefore in a position where information asymmetry is high, managers will make conservative estimates of market information. The information asymmetry can potentially lead to large errors or risks.
  Keywords: asymmetric information, Investment, firm value, stock prices
 • Ehsan Kamali, Seyyed Abbas Hashemi, Dariush Foroughi Page 117
  How to measure the risks is one of the most challenging issues in the stock valuation models. This study is designed based on a new methodology for risk measurement in valuation models based on fundamental factors related. Therefore beta of excess equity returns and betas of size and book-to-market based on earnings, as the risk adjustment was combined to the present value based on riskfree rate in valuating model. Evaluation process was conducted in two stages, first during the period 2002 to 2011 using short time-series regressions, risk-adjustment coefficients were calculated at three levels: firm, industry and selected portfolios and the coefficients in the second stage along with other required data in the research model used to predict the stock price for the year 2012. The results show good performance of applying the model to predict the stock price of listed companies in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Fundamental based risk model, the predicted value stocks, value stocks, risk, free rate of return, risk, adjustment
 • Hamidreza Vakili Fard, Mehdi Khoshnood, Heidar Foroughnejad, Mohamad Osoolian Page 139
  After stabilization the two main paradigms of classical and behavioral finance in the second half of the twentieth century some problems s arose about the validity of researches such as Complexity of the behavior of investors, Retrospective data and limiting rules on the confidentiality of personal accounts and financial information to investors. This problem creates a new approach in the field of Financial Studies that is Agent – based modeling approach which is based on the concepts of artificial intelligence, simulation, and creating artificial financial market. In This paper will discuss the agent-based approach and its application in financial markets, most software for the creation of artificial financial markets and the use of agent-based models in the classical and behavioral finance. Based on the results of this research agent-based modeling approach beside of classical andbehavioral finance paradigm can increase the accuracy and efficiency of the financial markets researches.
  Keywords: Biases, Agent, based approach, Behavioral finance, Artificial intelligence, Object, Oriented Programming
 • Hosein Falahtalab, Mohammadreza Azizi Page 159
  Quantifying the uncertainty is one of the most important subject in financial issues, so nowadays in each financial and investment activity risk assessment and management is required. Value-at-risk (VaR) has become a popular risk measure since it was adopted by the International agencies in 1988. Precise prediction of VaR provides proper evaluation criteria in areas such as investment decisionmaking and risk management. Due to the fat-tailed distribution in most real financial time-series, extreme value theory (EVT) is a powerful tool in determining the VaR by concentrating on the shape of the fat-tailed probability distribution. In This study, Peak Over Threshold (POT) approach used for value at risk forecasting by Tehran Stock Exchange (TSE) data. The results show this approach is better than traditional approaches such as historical simulation and variance-covariance methods.
  Keywords: Value at Risk (VaR), Extreme Value Theory (EVT), Peak Over Threshold (POT) approach, GARCH Method
 • Masoumeh Hezarkhani, Shadi Shahverdiani, Iman Jokar Page 181
  The purpose of this study was to evaluate the sensitivity of cash flow - cash in accepted companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, 124 firms were selected as examples of companies. In this study the difference in cash flow sensitivity in firms with negative cash flow, relative to other firms, were also examined. The results showed that the sensitivity pattern of cash flow - cash in companies with negative cash flow, relative to other companies is different. Other results of the survey also indicate that the sensitivity of this issue cash flow - cash in companies with high financial constraints less than the firms with low financial constraints. The results showed that an external monitor can be sensitive to the value of the cash flow - cash is vital because research shows that firms with high external monitoring, the sensitivity of cash flows - cash Which is more important.
  Keywords: Sensitivity of Cash flow, cash, Financial constraints, External monitor
 • Hashem Nikoomaram, Gholamreza Zomorodian Page 195
  In today’s complicated world, we are witness many elements that affect on the profit level of companies. Each of these changes can promote group of companies to the top while destroy other group. So investment decision for actual and legal companies are severely depended on these changes. For decreasing the risk of these sudden changes a desirable portfolio should be determined to avoid least damages from changes. Dealers uses different models to determine the risk value of their portfolio in the capital market. Each of these models uses specific assumptions to determine value under the risk of portfolio. this paper intend to survey risk value of 21 investment companies by using theeconometrist models. Then to compare the prediction power of each models, and introduce the superior model.
  Keywords: Portfolio, value at risk, investment companies, econometrist modelsResults
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhty, Kazem Chavoshi, Ebrahim Saber Page 217
  Expansion and growing complexity of financial markets, makes difficult Choosing assets for investors; Meanwhile, based on portfolio theory, diversification, while maintaining average returns, leads to lower fluctuations. Also, due to the complexity and speed of effective factors, constitution of optimal portfolio with Using traditional methods is difficult. This study is aimed at optimizing the portfolio consists of shares of mutual funds using genetic algorithm and comparing it with the traditional approaches and the impact of portfolio sizehas also been studied. For this purpose, the data of 30 mutual funds in the Iran's stock market from 2011 till 2013 are collected. Results indicate that genetic algorithms can be used to select a portfolio of shares of mutual funds. Using paired t-test determined that using genetic algorithms in portfolio selection is better than traditional methods. Also, the size of the portfolio did not influence the results and at all level, the genetic algorithm has better performance. Meanwhile, the larger and more diversified portfolio, genetic algorithm performance advantage over linear methods is more significant.
  Keywords: Portfolio, Mutual fund, Genetic Algorithm
 • Seed Mohamad Mehdi Ahmadi, Jamshid Pajhuyan Page 233
  The main purpose of this paper is to investigate the effects of energy carriers price increases on composition of consumption expenditures of urban households using Almost Ideal Demand System(AIDS). For this purpose, initially seven groups of goods and services including: food and beverage portion, shoes and clothing, transport, communication, hotels and restaurants, water, electricity, gas and other fuels, and other groups is estimated by applying seemingly unrelated regression method and data years of 1380-1389 for 10 cost deciles.Then, the average share of the groups for the years 1390 to 1392 by considering two scenarios increased by 20 and 38% of the price of water, electricity, gas and other fuels as a proxy for energy carriers is predicted. Our results indicate that despite the change in the share of each group of goods based on these two scenarios, but this does not shift in consumer preferences or combined groups of urban households in different deciles.
  Keywords: Energy Carriers, Composition of Consumer Expenditure, Almost Ideal Demand System, Panel Data
 • Elham Gholami, Kambiz Hozhabr Kiani Page 253
  The main objective of this paper is to investigate the effects of the business cycle position on the effectiveness of fiscal stimulus Programs and investment in Iran. For this purpose, first business cycle is extracted by applying methods Hodrick – Prescott Filter and data years 1338 to 1391.Then, these years in terms of the business cycle position to two regimes include upper regime and lower regime, is separated and investigated the effects of fiscal stimulus programs shocks (increasing government spending and tax cuts) on economic growth. The investigation have been done by estimating a threshold VAR model including three variables: GDP, government spending and taxes, assuming disturbance term's heteroskedasticity in two regimes and derivation of cumulative and impulse response functions. The results indicate that the effectiveness of the government's fiscal stimulus is dependent on the position of the business cycle. So, fiscalstimulus plan in the form of increaseing government and tax reductions are more efficient in lower and upper regime, respectively. Accordingly, increasing government spending in recession conditions and tax cuts in booming conditions is the best fiscal stimulus plan to stimulate economic growth.
  Keywords: Business Cycle, Threshold Autoregresive Model, Hodrick, Prescott Filter, Fiscal Stimulus Programs
 • Ebrahim Abbasi, Samira Asadian Page 273
  This study aims to investigate the relationship between crude oil price returns and stock market index returns of an exporter (Iran) and an importer (Turkey). Using daily data of West Texas Intermediate (WTI), Brent crude oil spot prices, and one-four month futures prices for the WTI; Tehran Stock Exchange Price Index (TEPIX), Tehran Stock Exchange Dividend and Price Index (TEDPIX), the Dividend and Price Index for the Istanbul Stock Exchange gathered during the period of 2000-2010; the relationship is analyzed by two models of the Constant Conditional Correlation (CCC) and the Dynamic Conditional Correlation (DCC). The findings reveal that the DCC is predominant over the CCC for Turkey, which means there is a non-constant conditional correlation. In contrast, the findings show the predominance of CCC for Iran. Among the spot markets, stock market volatility is better defined by the Brent than the WTI. For futures markets of the WTI, a better relationship with longer maturity confirms the financial markets as being long-term.Finally, no evidence is found for one- or bi-directional volatility spillovers (interdependencies) between the markets.
  Keywords: Spot Markets, Futures Markets, Tehran Stock Exchange, Istanbul Stock Exchange, Conditional Correlation