فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 54، زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/10
 • تعداد عناوین: 22
|
 • حکیمه زالی، سمانه سادات سیدی*، علی رشیدی پور، مجید رضایی طاویرانی صفحات 119-127
  سابقه و هدف

  یکی از پیامدهای پدیده پیر شدن جمعیت جهان افزایش بیماری های نورودژنراتیو است که بیماری آلزایمر شایع ترین آن ها است. شیوع و بروز بیماری آلزایمر با توجه به ساختار سنی جمعیت در مناطق مختلف جهان متفاوت است. در دهه های «گذار جمعیتی»، بار اجتماعی و اقتصادی بیماری های مربوط به پیری، سیستم بهداشتی را دچار چالش های جدی می کند، لذا شناخت عوامل و فاکتورهای پدید آورنده این بیماری ها امری ضروری محسوب می گردد. در این مطالعه اتیولوژی بیماری آلزایمر در جوامع مختلف، عواملی که بیانگر خطر احتمالی ابتلا به این بیماری در آینده هستند (مانند فاکتورهای خطر بیماری های عروقی و علائم افسردگی) یا فاکتورهای محافظتی که خطر ابتلا را کاهش می دهند (مانند انجام فعالیت های اجتماعی، فیزیکی و شناختی، رژیم غذایی غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع و آنتی اکسیدان ها و کنترل فاکتورهای خطر عروقی) بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهند که کسب علم و دانش در سال های اولیه زندگی و داشتن فعالیت های ذهنی سرگرم کننده در بزرگ سالی و حفظ سلامت عروق و کنترل بهینه بیماری های عروقی می تواند استراتژی پیش گیرانه در مقابله با بیماری آلزایمر باشد

  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، اپیدمیولوژی، اتیولوژی، فاکتورهای خطر، فاکتورهای محافظت کننده
 • مریم مخلصین، فاطمه کسبی، حوریه احدی، فریبا سجودی صفحات 128-135
  سابقه و هدف
  آگاهی واج شناختی و حافظه فعال در یادگیری مهارت های خواندن و نوشتن نقش اساسی و مهمی دارند. از آن جا که سیستم شنوایی در کسب آگاهی واج شناختی نقش اصلی را برعهده دارد، لذا در مطالعه حاضر به ر مقایسه این مهارت ها و درک خواندن در کودکان ناشنوا و عادی پرداختیم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی روی 20 کودک ناشنوا با افت حسی-عصبی دو طرفه شدید و عمیق و 20 کودک شنوای کلاس دومی شهر کرج انجام گرفت. از هر دو گروه آزمون های درک خواندن، آگاهی واج شناختی، حافظه کلامی و حافظه بینایی به عمل آمد و نمرات دو گروه در هر بخش مقایسه شد. سپس هم بستگی بین نمرات آزمون ها در گروه ناشنوا مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهند کودکان ناشنوا در همه موارد به جز حافظه بینایی به طور معناداری ضعیف تر از گروه کنترل عمل کردند (p<0.001). هم چنین در گروه ناشنوا بین نمرات درک خواندن با حافظه بینایی و آگاهی واج شناختی هم بستگی مثبتی وجود داشت اما بین حافظه کلامی و هیچ یک از آزمون ها هم بستگی نبود.
  نتیجه گیری
  کودکان ناشنوا حین خواندن علاوه بر کل خوانی که مبتنی بر حافظه بینایی است، از کدشکنی های واجی نیز استفاده می کردند و مهارت های مذکور با درک خواندن آن ها هم بستگی مثبتی داشت. به نظر می رسد مهارت های آگاهی واج شناختی در این کودکان اغلب از طریق بینایی و نه مهارت های حرکتی مربوط به تولید و حافظه کلامی کسب می شود
  کلیدواژگان: ناشنوا، آگاهی واج شناختی، حافظه فعال، درک خواندن
 • زهرا سهرابی، موسی صالحی، مریم اکرام زاده *، محمدمهدی ثاقب، مریم آیت الهی، جعفر حسن زاده صفحات 136-142
  سابقه و هدف

  نارسایی مزمن کلیه ضمن کاهش استانداردهای زندگی بر افزایش مشکلات جسمی و روانی اثر گذاشته و به کاهش کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی می انجامد. به جهت کمبود سلنیم در بیماران همودیالیزی، این ماده مغذی ضمن اثرات آنتی اکسیدانی و محافظت کننده ی قلبی-عروقی می تواند بر بهبود کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی موثر باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مکمل سلنیم بر کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی بالینی یک سوکور، 80 بیمار همودیالیزی به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شده و سپس طی تخصیص تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. بیماران در گروه آزمایشی میزان 200 میکروگرم مکمل سلنیم به فرم مخمر سلنیم و بیماران گروه کنترل یک عدد کپسول دارونما هر روز به مدت 3 ماه دریافت می کردند. پرسش نامه کیفیت زندگی (SF-36) ویژه بیماران همودیالیزی در ابتدا و انتهای مداخله برای هر بیمار تکمیلگردید.

  یافته ها

  کیفیت زندگی در گروه مصرف کننده مکمل سلنیم هم از نظر فیزیکی و هم روحی-روانی بهبود یافته است (05/0P). در حالی که در گروه کنترل تغییر قابل ملاحظه ای مشاهده نگردیده است. در مقایسه دو گروه بعد از 3 ماه، تفاوت معنی داری در ابعاد سلامت عمومی، عمل کرد اجتماعی، محدودیت نقش به علت مشکلات احساسی و سلامت روحی-روانی مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  سلنیم بر بهبود کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی اثر بالقوه ای دارد و از این طریق بر سلامت عمومی این بیماران موثر می باشد. این مطالعه از حیث اثرات بالقوه مکمل سلنیم در راستای بهبود کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی منحصر به فرد می باشد

  کلیدواژگان: سلنیم، کیفیت زندگی، همودیالیز
 • فرهاد ملک، جعفر علاوی طوسی، طیبه خواجه علی صفحات 143-148
  سابقه و هدف
  بیماری انسدادی مزمن ریه (Chronic obstructive pulmonary disease، COPD) یکی از علل شایع و روزافزون مرگ ومیر و ناتوانی به حساب می آید. با توجه به ماهیت التهابی و عوارض شناخته شده این بیماری، در این مطالعه ارتباط شاخص های شمارش سلول های خونی(Complete blood count، CBC) با شدت COPD مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 48 بیمار مبتلا به COPD و 48 فرد سالم تحت اسپیرومتری با و بدون برونکودیلاتور قرار گرفتند. از کلیه شرکت کنندگان نمونه خون ناشتا جهت انجام CBC گرفته شد و نتایج و اطلاعات تکمیلی در پرسش نامه ثبت گردید.
  یافته ها
  میزان WBC در گروه مبتلایان به COPD به صورت معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود (0/012= P)، اما در مراحل بالای COPD نسبت به مراحل پایین بیماری معنی دار نبود (0/449= P). مقادیر مطلق و نسبی نوتروفیل ها نیز به طور معنی داری در مبتلایان COPD بالاتر از گروه کنترل بود (به ترتیب 0/005= P و 0/035= P). در مقایسه مراحل بالای COPD با مراحل پایین بیماری، این ارتباط تنها در مورد تعداد نسبی نوتروفیل ها معنی دار گردید (0/004= P). نتایج حاصل از مطالعه ما اختلاف معنی داری را بین پارامترهای پلاکت، هموگلوبین و حجم متوسط پلاکتی (MPV) در گروه مورد و کنترل و نیز در مقایسه میان مراحل COPD نشان نداد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه بالاتر بودن مقادیر مطلق و نسبی نوتروفیل و WBC مطابق با ماهیت التهابی این بیماری در گروه COPD دیده شد. علاوه بر این مقدار نسبی نوتروفیل با شدت بیماری ارتباط داشت.
  کلیدواژگان: بیماری انسدادی مزمن ریوی، شمارش سلول های خونی، شاخص شدت بیماری
 • سید جلال الدین موسوی راد، حسین ابراهیم پور کومله صفحات 149-158
  سابقه و هدف
  در سال های اخیر، بیماری هپاتیت در جهان بسیار شیوع پیدا کرده است. تشخیص صحیح بیماری هپاتیت کار ساده ای نمی باشد. هدف از این مقاله، ارائه یک سیستم هوشمند مبتنی بر تکنیک های یادگیری ماشین جهت تشخیص بیماری هپاتیت می باشد.
  مواد و روش ها
  الگوریتم پیشنهادی شامل سه مرحله اساسی می باشد: کاهش ابعاد، طبقه بندی و هم جوشی طبقه بندی کننده ها با یک دیگر. مجموعه داده ها از انباره داده های پایگاه داده ی UCI گرفته شده است. در ابتدا تمام داده ها نرمال شده اند. سپس با استفاده از آنالیز اجزای اساسی تعداد ویژگی ها به 10 کاهش پیدا کرده است. در مرحله بعد از سه طبقه بندی کننده جهت مدل سازی داده ها استفاده گشته است. جهت بهبود کارایی و اطمینان بیش تر به نتایج سیستم، نتایج این سه طبقه بندی کننده با استفاده از رای گیری وزن دار با هم ترکیب شده است.
  یافته ها
  الگوریتم پیشنهادی توانست با استفاده از اعتبارسنجی منقطع 10 لایه، دقت 32/96 را ارائه دهد که نسبت به کارهای مشابه نتیجه خوبی می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، سیستم پیشنهادی می تواند به عنوان یک همیار هوشمند جهت تشخیص نهایی پزشکان مورد استفاده قرار گیرد
  کلیدواژگان: تشخیص هوشمند بیماری هپاتیت، یادگیری ماشین، هم جوشی طبقه بندی کننده ها، آنالیز اجزای اصلی
 • سپیده زارع دلاور، عنایت الله بخشی، فرین سلیمانی، اکبر بیگلریان صفحات 159-165
  سابقه و هدف
  شناسایی عوامل خطر و اثرات متقابل آن ها، در مطالعات پزشکی بسیار مهم است. هدف از این مطالعه شناسایی اثرات متقابل عوامل خطر فلج مغزی در کودکان 1-6 ساله است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، اطلاعات 225 کودک 1-6 ساله که در سال های 1386-87 جمع آوری شده بود، مورد استفاده قرار گرفت. برای شناسایی اثرات متقابل از رگرسیون لجستیک تاوانیده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار R نسخه 2-15-2 استفاده شد.
  یافته ها
  مدل رگرسیونی برگزیده از تحلیل داده های 89 کودک دارای فلج مغزی و 109 کودک سالم با روش گام به گام پیش رو تنها اثرات اصلی معنی دار-آسفیکسی (P<0.001)، ازدواج فامیلی والدین (0/003=P)، زایمان نارس (0/002=P)، سابقه بیماری (0/001=P) در ارتباط با فلج مغزی را نشان داد. در حالی که با روش مرحله ای پیش رو، اثرات آسفیکسی (P<0.001)، ازدواج فامیلی والدین (P<0.001) و اثرات متقابل زایمان نارس: ازدواج فامیلی (0/040=P)، سابقه بیماری: ازدواج فامیلی (0/002=P) شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  رگرسیون لجستیک تاوانیده، برای شناسایی اثرات متقابل بین عوامل خطرساز بیماری ها، از جمله فلج مغزی، پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: رگرسیون لجستیک، فلج مغزی، کودک، عوامل خطر
 • عبدالحمید حاجی حسنی، امیرهوشنگ بختیاری، رزیتا هدایتی صفحات 166-174
  سابقه و هدف
  حدود 7% جمعیت دنیا به دیابت مبتلا هستند و از عوارض گسترده آن رنج می برند. مطالعات متعددی درباره اثرات مفیدتمرینات هوازی و مقاومتی بر فشار خون و ضربان قلب بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 موجود می باشد، با وجود این که تمرینات اکسنتریک موجب بهبود حجم ضربه ای، برون ده قلبی و اکسیژن مصرف شده و کاهش فشار بر سیستم قلبی-عروقی می شود، ولی تاکنون مطالعه ای اثر تمرینات اکسنتریک بر این شاخص ها در بیماران دیابتیک را بررسی نکرده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تمرینات اکسنتریک و کانسنتریک بر شاخص های فشار خون و ضربان قلب بیماران دیابتیک نوع 2 می باشد.
  مواد و روش ها
  28 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 به طور تصادفی در دو گروه (7مرد و 7 زن در هر گروه)تمرینات اکسنتریک و کانسنتریک به مدت 8 هفته (3 جلسه در هفته) با استفاده از تردمیل قرار گرفتند. فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و ضربان قلب، قبل و بعد از دوره کنترل و مداخله در هر دو گروه بررسی گردید.
  یافته ها
  داده ها نشان می دهد که تمرینات کانسنتریک (P<0.005) و اکسنتریک (P<0.0001) موجب بهبود معنی دار فشار خون و ضربان قلب در بیماران مبتلا به دیابت می شوند ولی تمرینات اکسنتریک نسبت به کانسنتریک باعث کاهش معنی دارتری در فشار خون سیستولیک (P<0.0001)، دیاستولیک (P<0.0001) و تعداد ضربان قلب (P<0.0001) در این دسته از بیماران می گردد.
  نتیجه گیری
  از یافته های این مطالعه به نظر می رسد که تمرینات اکسنتریک و کانسنتریک موجب بهبود میزان فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و تعداد ضربان قلب بیماران مبتلا به دیابت نوع2 می گردد ولی تمرینات اکسنتریک اثرات سودمند بیش تری نسبت به تمرینات کانسنتریک در این بیماران دارند.
  کلیدواژگان: دیابت شیرین نوع 2، ورزش، ورزش درمانی، فشار خون، ضربان قلب
 • محمدرضا عسگری، حسنعلی جعفرپور، محسن سلیمانی، راهب قربانی، رحیمه اسکندریان، ایرج جعفری پور صفحات 175-184
  سابقه و هدف
  بیماری انفارکتوس میوکارد یکی از شایع ترین علت مرگ و میر در جهان می باشد، انفارکتوس میوکارد به علت بروز عوارض متعدد و محدود کردن فعالیت جسمی و ناتوانی، سبب بروز درجات مختلفی از افسردگی در بیماران می شود. تحقیق حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه راه انداختن زودهنگام بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی (CCU) طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک کارآزمایی بالینی بوده که بر روی 38 بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد در بخش CCU بیمارستان شهید بهشتی بابل انجام گردید. نمونه ها به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمون طی 12-18 ساعت پس از بستری، بر اساس یک برنامه مشخص از بستر خارج شدند. گروه کنترل بر اساس برنامه مراقبتی روتین یعنی پس از 48 ساعت از زمان بستری از بستر خارج شدند. افسردگی بیماران با استفاده از پرسش نامه افسردگی بیمارستانی (HADS) در طی 18-12 ساعت اول پذیرش (قبل مداخله) و 72 ساعت پس از پذیرش (بعد مداخله) سنجیده شد.
  یافته ها
  میانگین سطح افسردگی بعد از مداخله (روز سوم) در گروه آزمون 3/2 و در گروه کنترل 2/8 بود. نتایج آزمون T مستقل نشان داد که سطح افسردگی بعد از مداخله دو گروه دارای تفاوت معنی داری بود (P<0.001).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که برنامه راه انداختن زودهنگام در کاهش افسردگی بیماران موثر بوده است، لذا استفاده از این راه کار در برنامه درمان و مراقبت بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد پیشنهاد می شود
  کلیدواژگان: افسردگی، انفارکتوس میوکارد، راه انداختن زودهنگام، بخش مراقبت ویژه قلبی
 • بابک معینی، سید محمد مهدی هزاوه ای، رضا شهرآبادی، جواد فردمال، سعید دشتی صفحات 185-192
  سابقه و هدف
  وابستگی به مواد مخدر از مهم ترین آسیب های اجتماعی است که به عنوان معضل زیستی، روانی و اجتماعی مطرح می گردد. روابط اجتماعی و خانوادگی بر درمان معتادان موثر می باشد. این روابط در صورت ناسالم بودن باعث افزایش استرس های روزانه شده و آمادگی برای درمان وابستگی به مواد را پایین می آورد. این مطالعه با هدف تعیین نقش استرس در آمادگی برای درمان وابستگی به مواد در شهر همدان بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی (توصیفی- تحلیلی) در سال 1392 بر روی 118 نفر از معتادان شهر همدان انجام شد. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. پرسش نامه ها به صورت خودگزارش دهی و مصاحبه تکمیل شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه های مدل اعتقاد بهداشتی، آمادگی معتادان برای درمان و استرس روزانه بودند.
  یافته ها
  بین سازه های شدت درک شده در مورد تاثیر استرس و خودکارآمدی برای درمان وابستگی به مواد با میزان آمادگی معتادان برای درمان رابطه معنی داری یافت شد (0/001>=P-value). با افزایش میزان خودکارآمدی (0/41=r) و شدت درک شده (0/17=r)، میزان آمادگی درمان وابستگی به مواد افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی مناسب برای بررسی تاثیر مدیریت استرس بر میزان آمادگی درمان وابستگی به مواد، با تاکید بر سازه هایی از مدل اعتقاد بهداشتی که بیش ترین تاثیر را دارند تدوین گردد
  کلیدواژگان: استرس، مراکز درمانی سوء مصرف مواد اختلالات مرتبط با مواد
 • پروین سربخش، یدالله محرابی، مریم دانشپور، فرید زایری، مهشید نامداری صفحات 193-201
  سابقه و هدف
  تقابل های ژنتیکی از عوامل موثر بر سطح کلسترول هستند. این بر هم کنش ها می توانند وابسته به زمان بوده و لذا بررسی آن ها در طول زمان نیز حائز اهمیت باشد. با توجه به این که تاکنون مطالعه ای به ارزیابی طولی این بر هم کنش ها نپرداخته است، در مطالعه حاضر، تقابل های ژنتیکی موثر بر کلسترول در طول زمان با استفاده از مدل پیشنهادی اثرات تصادفی منطقی بررسی شدند.
  مواد و روش ها
  مدل اثرات تصادفی منطقی در قالب مدل های اثرات تصادفی و استفاده از مقدار منفی درست نمایی به عنوان تابع امتیاز، جهت تحلیل تقابل ها در داده های طولی با پاسخ کمی پیشنهاد شد و با استفاده از آن داده های طولی 329 نفر از شرکت کنندگان مطالعه طولی آینده نگر قند و لیپید تهران جهت شناسایی اثرات متقابل موثر بر کلسترول در طول زمان تحلیل گردید. اثرات متقابل با استفاده از الگوریتم Annealing شناسایی و شدت اثر آن ها و نیز مقدار جزء تصادفی مدل با روش ماکزیمم درست نمایی برآورد شد.
  یافته ها
  ترکیب «مردان یا افرادی با دورکمر و فشارخون نرمال و ژنوتایپ GG برای ApoAIV» باعث کاهش معنی دار 19/8 واحدی ((25/69و 13/90) 95% CI) کلسترول گردید. هم چنین تقابل «تری گلیسرید بالا یا الل e2 در ApoE» باعث افزایش معنی دار کلسترول به میزان 16/1واحد ((20/55 و 11/64) 95% CI) شد. کلسترول در فاز 1 مطالعه نسبت به فازهای دیگر به طور معنی داری (4/21 واحد (24/44 و 18/35) 95% CI) بالاتر بود. مقدار میانگین عرض از مبدا تصادفی مدل برابر 165/82 و انحراف معیار جزء اثر تصادفی برابر 30/89برآورد شد (p<0. 001).
  نتیجه گیری
  برخی از پلی مورفیسم ها و عوامل خطر دارای تاثیرات تقابلی بر کلسترول در طول زمان بودند. استفاده از روش آماری پیشنهادی توانست این بر هم کنش ها را شناسایی کند.
  کلیدواژگان: کلسترول، رگرسیون منطقی، داده های طولی، مدل اثرات تصادفی
 • کامران مشفقی، قاسم مسیبی صفحات 202-206
  سابقه و هدف
  هدف از این مطالعه، بررسی اثر داروی فلودارابین- سیکلوفسفامید در درمان بیماران ایرانی مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن نوع- B می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که از اردیبهشت 1390 تا خرداد 1391 انجام شد، 20 بیمار مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن (میانگین سنی 63 سال) وارد مطالعه شدند و تحت درمان با رژیم استاندارد دارویی فلودارابین (25 میلی گرم) و سیکلوفسفامید (250 میلی گرم) به صورت خوراکی به مدت شش ماه قرار گرفتند. تغییرات کلینیکی و درصد سلول های CD5+/CD19+ در خون محیطی قبل از شروع درمان و 6 ماه بعد از درمان با روش فلوسیتومتری مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که فراوانی سلول های CD5+، CD5+/CD19+ و CD19+ در خون محیطی تمام بیماران بین 70 تا 90 درصد می باشد. بعد از درمان درصد سلول های CD2 و CD3 (مشخصه T-cells) به طور معنی داری افزایش پیدا کرد (0/0001= p). هم چنین درصد سلول های CD5+/CD19+ در خون محیطی بعد از درمان (23±35%) نسبت به قبل از درمان (26±68%) به طور معنی داری کاهش یافت (0/001= p). علائم کلینیکی بیمار نیز نشان از بهبودی بیمار داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که استفاده ترکیبی داروی فلودارابین- سیکلوفسفامید می تواند به درمان بیماران ایرانی مبتلا به B-CLL کمک کند.
  کلیدواژگان: سلول تی، سرطان خون، لنفوسیتی مزمن، سنجش جریان سلولی، سیکلوفسفامید
 • طیبه متقی، فریبرز خوروش، غلامرضا عسکری، محمدرضا مرآثی، رضا غیاثوند صفحات 207-212
  سابقه و هدف
  از شایع ترین انواع سردرد در جهان از جمله ایران، میگرن می باشد. طی سال های اخیر با توجه به شیوع بالای کمبود ویتامین D و بیماری میگرن و هم چینین ارتباط بین ویتامین D سرم با سردرد میگرن و با توجه به نقش التهاب در پاتوزنیستی میگرن، هدف از بررسی حاضر بررسی اثر مکمل یاری با ویتامین D بر علائم و شاخص التهابی پروتئین واکنشی C در بیماران مبتلا به میگرن می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور بود. بیماران به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند و هفته ای یک عدد مکمل یا پلاسبوی ویتامین D (50000 واحد بین المللی) به مدت 10 هفته مصرف کردند. قبل و بعد از مداخله علائم میگرن، ویتامین D و CRP سرم در بیماران بررسی گردید. آنالیز کوواریانس چند متغیره و یک متغیره جهت بررسی اثر ویتامین D بر علائم میگرن شامل شدت، فرکانس، مدت زمان حملات سردرد و نتیجه سردرد روزانه استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین فرکانس سردرد و نتیجه سردرد روزانه در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معناداری داشت (P=0.06 and P=0.04)، ولی تفاوت میانگین فرکانس سردرد در دو گروه در آستانه معنی داری قرار داشت (0/06=P). میانگین تعداد حملات میگرن در ماه و نتیجه سردرد روزانه در گروه مداخله پایین تر بود.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر نشان داده شد که استفاده از مکمل ویتامین D در بیماران مبتلا به میگرن می تواند در کاهش فرکانس حملات سردرد و نتیجه سردرد روزانه موثر باشد
  کلیدواژگان: ویتامین D، اختلالات میگرن، پروتئین واکنشی c
 • منصور ضرابی، محمد نوری سپهر، محسن امرالهی، محمود تقوی صفحات 213-219
  سابقه و هدف
  فلوراید یک عنصر ضروری در غلظت های پایین در آب آشامیدنی می باشد. از سوی دیگر، مقادیر بیش از حد فلوراید می تواند باعث تعدادی مشکلات نظیر فلوئوروزیس دندانی و فلوروئوزیس استخوانی شود. از این رو این مطالعه با هدف کاربرد زائدات سیب به منظور حذف فلوراید از محیط های آبی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، زائدات سیب با (H2O2 (wt 30% اصلاح شد و به منظور حذف فلوراید مورد آزمایش قرار گرفت. در آزمایشات ناپیوسته، اثر برخی متغیرها نظیر (10-2) pH، جرم جاذب (g/l 10-2)، غلظت اولیه فلوراید (mg/l 20-5) و زمان تماس (210-1 دقیقه) مورد بررسی قرار گرفت. داده های آزمایشگاهی با مدل های ایزوترمی لانگمویر و فروندلیچ تطبیق داده شدند.
  یافته ها
  بیش ترین حذف فلوراید از محیط های آبی با زائدات اصلاح نشده و اصلاح شده به ترتیب برابر با 86/7 و 89 درصد بود. حداکثر میزان حذف (92 و 95/4درصد برای زائدات اصلاح نشده و اصلاح شده با H2O2) در دوز جاذب g/l 10، 6=pH، زمان تماس 75 دقیقه و غلظت فلوراید mg/l 10 حاصل شد. مطابق نتایج مدل های سینتیکی مختلف، سینتیک شبه درجه دو به خوبی با فرآیند جذب فلوراید با استفاده از زائدات اصلاح نشده و اصلاح شده با H2O2 مطابقت دارد (0/998 و 0/992=R2). داده های آزمایشگاهی با ایزوترم لانگمویر (0/817=R2) مطابقت داشتند.
  نتیجه گیری
  اصلاح زائدات سیب با H2O2 راندمان حذف را بهبود بخشید. می توان از زائدات سیب به عنوان یک جاذب موثر در حذف فلوراید از محیط های آبی استفاده کرد
  کلیدواژگان: فلوراید، جذب
 • راضیه احسانی، سعید حاجی آقاجانی، طیبه رستگار، حمیدرضا برادران عطار مقدم، محمد عموزاده خلیلی، راهب قربانی، علی رشیدی پور* صفحات 220-228
  سابقه و هدف

  پیش رفت تحصیلی از شاخص های مهم کارآمدی هر نظام آموزشی بوده که متاثر از عوامل مختلف می باشد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر پیش رفت تحصیلی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، در سال 1392-1391، تعداد 130 نفر از دانشجویان سال دوم و بالاتر رشته های کارشناسی فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی و 40 نفر از اساتید دانشکده توان بخشی که در زمان انجام پژوهش در دانشکده مذکور حضور داشتند به روش سرشماری، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته ای که با 25 سوال در پنج حیطه و با مقیاس لیکرت پنج گزینه ای طراحی و روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود، استفاده شد.

  یافته ها

  در بین پنج حیطه مورد پژوهش، از دیدگاه اساتید و هم دانشجویان، عوامل مربوط به حیطه فراگیر (به ترتیب با میانگین و انحراف معیار (0/49±4/43) و (0/52±4/17)) بالاترین امتیاز را کسب کرد. در حالی که از دیدگاه اساتید، عوامل مربوط به حیطه خانوادگی (0/53±3/53) و از دیدگاه دانشجویان، عوامل مربوط به حیطه امکانات محیط آموزشی (0/90±3/84) کم ترین امتیاز را به خود اختصاص داد. مقایسه دیدگاه ها نشان داد که بین دیدگاه اساتید و دانشجویان در حیطه فراگیر (0/007=p)، حیطه خانوادگی (0/017=p) و حیطه اقتصادی- اجتماعی (0/001=p) تفاوت معنی داری وجود دارد. هم چنین دانشجویان علاوه بر آینده شغلی رشته تحصیلی هم چون اساتید، انگیزه، علاقه به رشته تحصیلی و اعتماد به نفس را مهم ترین عامل موثر بر پیش رفت تحصیلی دانسته اند.

  نتیجه گیری

  توجه به فراگیران و عوامل مرتبط با آن ها و هم چنین اتخاذ تمهیدات لازم برای افزایش انگیزه، اعتماد به نفس و علاقه به رشته تحصیلی در دانشجویان نقش بسزایی در پیش رفت تحصیلی آنان دارد.

  کلیدواژگان: نگرش، هیات علمی، دانشجویان، پیشرفت تحصیلی، وضعیت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • زهرا معتقد لاریجانی، محمدمسعود وکیلی، فضل الله غفرانی پور، مجید میرمحمدخانی صفحات 229-238
  سابقه و هدف
  بسیاری از صاحب نظران، توانایی برقراری ارتباط صحیح را از مهم ترین ویژگی های کارکنان بهداشتی- درمانی می دانند. آموزش مهارت های ارتباطی بیماران، می تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و مراقبت داشته باشد. آموزش مهارت های ارتباطی باید جزئی از برنامه آموزش کارکنان بهداشتی باشد. پژوهش حاضر را با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر ارتقای مهارت های ارتباطی میان فردی بهورزان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1391 طراحی و اجرا شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی تعداد کل 70 نفر از بهورزان شاغل در خانه های بهداشت تحت پوشش چهار شهرستان سمنان و مهدیشهر (34 نفر)، گرمسار و آرادان (36 نفر) وارد مطالعه شدند و در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. مرحله اول گردآوری داده ها به صورت خودارزیابی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته، در هر دو گروه مداخله و کنترل و به طور هم زمان، به اجرا درآمد. سپس مداخله آموزشی طی چهار هفته متوالی، شامل دو کارگاه آموزشی یک روزه در هفته های اول و دوم، یک جلسه ایفای نقش، رفع اشکالات افراد گروه مداخله در هفته چهارم بود. جهت افراد گروه کنترل مداخله آموزشی اجرا نشد. گردآوری داده ها 8 هفته پس از اتمام مداخله آموزشی و با استفاده از پرسش نامه کتبی مشابه آزمون اولیه، به طور هم زمان و در هر دو گروه مداخله و کنترل اجرا شد.
  یافته ها
  قبل از مداخله، میانگین نمرات مهارت های ارتباطی عمومی و مهارت ارتباطی بازخورد، در دو گروه مداخله و کنترل دارای تفاوت آماری معنی دار بودند، ولی در بقیه مهارت های ارتباطی چنین اختلافی مشاهده نشد. با وجود این در مرحله بعد از مداخله، میانگین نمرات تمامی مهارت های ارتباطی و اختصاصی از اختلاف آماری معنی دار برخوردار شدند و مقدار این اختلاف در دو مهارت ارتباطی عمومی و مهارت اختصاصی بازخورد، در مقایسه با مرحله قبل از مداخله، بیش تر بود. نتایج آزمون آماری تی زوج نشان می دهد که در گروه مداخله، در همه مهارت ها (به جز مهارت گوش دادن فعال و مهارت تحسین و تشویق بعد از مداخله افزایش معنی دار رخ داده است ولی در گروه کنترل هیچ تغییری رخ نداده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که طراحی و اجرای برنامه آموزشی مهارت های ارتباطی میان فردی، می تواند به ارتقای مهارت های ارتباطی بهورزان هم در بعد عمومی و هم در ابعاد اختصاصی منجر شود
  کلیدواژگان: ارتباط، برنامه آموزشی، روابط بین فردی، کارکنان بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • علی محمدخانی زاده، جلال زرین قلم مقدم، علی سنبلی، مهدی ایاری، سمیه میرجعفری صفحات 239-245
  سابقه و هدف
  علائم التهابی نظیر خیز و هیپرآلژزی به وسیله ی میانجی های التهابی، که در پاسخ به عوامل محرک آزاد می شوند، ایجاد می گردند. اخیرا استفاده از گیاهان دارویی جهت بهبود علائم التهابی مورد توجه محققین قرار گرفته است هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تجویز عصاره های قطبی و غیر قطبی گیاه Salvia Candidissima بر کاهش هیپرآلژزی و خیز در مرحله حاد مدل حیوانی آرتریت ناشی از ادجوانت می باشد.
  مواد و روش ها
  التهاب حاد در روز صفر با تزریق کف پایی 100میکرولیتر CFA در موش صحرایی ایجاد شد. عصاره های قطبی و غیر قطبی گیاه به صورت روزانه تا 7 روز پس از تزریق CFA با دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم تجویز گردید. بررسی روند هیپرآلژزی و تغییرات حجم پا در روزهای صفر، 3 و 7 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد تجویز عصاره ی قطبی و غیر قطبی گیاه Salvia Candidissima با دوز mg/kg 50 باعث کاهش معنی دار خیز و هیپرآلژزی در روزهای 3 و 7 نسبت به روز صفر و نیز گروه کنترل منفی و مثبت (دریافت کننده دوزmg/kg 5 ایندومتاسین) شد (001/0p<).
  نتیجه گیری
  از نتایج این مطالعه می توان استنباط کرد که تجویز عصاره های قطبی و غیر قطبی گیاه Salvia Candidissima باعث کاهش وابسته به دوز هیپرآلژزی و خیز طی التهاب حاد ناشی از تزریق CFA می گردد.
  کلیدواژگان: عصاره گیاهی، Salvia Candidissima، هیپرآلژزی، خیز
 • حکمت نکویی فرد، مجتبی سعادتی، مرضیه ابراهیمی، غلامرضا اولاد، فرید عزیزی جلیلیان، جعفر سلیمیان، بیژن صدیقی مقدم، مونا زمانیان عضدی صفحات 246-253
  سابقه و هدف
  در میان عوامل باکتریایی، شایع ترین عامل بیماری اسهال، باکتری اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک است. تزریق زیرواحد LTB توکسین آن قادر به ایجاد مصونیت شش ماهه در میزبان است. توکسین تتانوس کلستریدیوم تتانی عامل بیماری مهلک کزاز است. به وسیله واکسن توکسوئید کزاز می توان از بیماری کزاز جلوگیری نمود. این مصونیت تا 10 سال در انسان ادامه می یابد. ناحیه اتصالی توکسین کزاز (THc) بخش اصلی در ایمنی زایی این توکسین محسوب می شود. کلستریدیوم بوتولینوم عامل بیماری بوتولیسم است. تزریق واکسن توکسوئید بوتولینوم نیز مصونیت 2 ساله علیه بیماری ایجاد می کند. هدف از این مطالعه، تولید و بررسی ایمنی زاییLTB، BONT/A و THc در حیوان می باشد.
  مواد و روش ها
  از سه باکتری E.Coli Bl21 DE3 تراریخت شده با وکتور pET28a که به طور جداگانه حاوی سه ژن نوترکیب ltb، bont/a-Hc و thc بودند، جهت بیان پروتئین های نوترکیب فوق استفاده شد. هر سه پروتئین مورد نظر استخراج، تخلیص و بر روی ژل SDS-PAGE بررسی گردیدند. سپس ایمنی ز ایی موش های آزمایشگاهی به وسیله این سه پروتئین صورت گرفت. تیتر آنتی بادی حاصل از پروتئین های نوترکیب با استفاده از تست الایزا و آزمون آماری دو طرفه آنووا مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج ارزیابی ژل SDS-PAGE بیان و تخلیص مناسب هر سه پروتئین را نشان داد. نتایج ایمنی زایی و تست های الایزای سرم این سه گروه ایمن شده نشان داد که تیتر آنتی بادی علیه پروتئین نوترکیب THc بالاتر از پروتئین های نوترکیب LTB و BONT/A است. هم چنین تفاوت معنی داری بین تیتر آنتی بادی(BoNT/A-Hc and LTB (P value <.0001 مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  اختلاف در تیتر آنتی بادی این سه گروه ممکن است به طول عمر سلول های خاطره حاصله در این گروه ها ارتباط داشته باشد. هر چند که نتایج نیاز به مطالعات بیش تری دارد.
  کلیدواژگان: ایمنی زایی، تیتراسیون آنتی بادی، LTB، BONT، A و THc
 • پونه امینی گرام، مجید رضایی طاویرانی، مونا زمانیان عضدی، بهادر باقری، رضا نصر، محمدرضا اکبری عیدگاهی صفحات 254-259
  سابقه و هدف
  مصرف اتانول یا الکل اتیلیک منجر به اثرات سمی در بدن می شود. مسیرهای متابولیسیمی متنوع این ماده در بدن می تواند متابولیت هایی ایجاد کند که برای بدن سمی هستند. هدف این مطالعه یررسی اثرات اتانول بر تغییرات کروموزمی سلول های فیبروبلاست انسانی است.
  مواد و روش ها
  سلول های فیبروبلاست انسانی به مدت 48 ساعت در محیط کشت RPMI حاوی اتانول با دو غلظت 54 و 108 میلی مولار قرار داده شدند. پس از 48 ساعت انکوباسیون، تغییرات کروموزمی آن به روش کاریوتیپ با رنگ آمیزی گیمسا بررسی و نقشه کاریوتایپ ثبت گردید. سپس نتایج از نظر وجود ناهنجاری های کروموزمی با طرح کاریوتایپ سلول های فیبروبلاست کنترل (بدون الکل) مقایسه شد.
  یافته ها
  مطالعه کاریوتایپ نشان داد که تغییرات انجام شده در غلظت 54 میلی مولار به صورت شکستگی در کروموزم گروه C و شماره 1 بوده و در غلظت بالای الکل یعنی غلظت 108 میلی مولار شکستگی در کروموزوم شماره 9، کروماتید ها و هم چنین پدیده درون همانندسازی نیز مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که که دوزهای مشخصی از اتانول می تواند موجب بروز تغییرات گسترده ساختار کروموزمی سلول ها شوند. از این رو، استفاده از این ماده باید با دقت بیش تری صورت گیرد و تحقیقات تکمیلی در زمینه اثر آن روی سایر رده های سلولی و بررسی تحت شرایط In-vivo نیز می تواند سودمند باشد
  کلیدواژگان: الکل اتانول، سلول های فیبروبلاست انسانی، ناهنجاری های کروموزمی، کاریوتایپ
 • جعفر سلیمیان، نجمه پورساسان، فرید عزیزی جلیلیان، پرویز کوخایی، صونا دلیلان صفحات 260-265
  سابقه و هدف
  مایکوتوکسین T-2 با آلوده سازی غلات و علوفه موجب مسمومیت انسان و دام می شود و روی سلول های سیستم ایمنی نیز اثرات جدی بر جای می گذارد. هدف این مطالعه، بررسی سینتیک تغییرات جمعیت لنفوسیتی خون محیطی موش پس از تزریق سم T-2 بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تجربی است. دز تحت کشنده سم T-2 برای موش تعیین و به گروه های مختلف تزریق شد. در ساعات 12، 24، 48 و 72 پس از تزریق، از موش ها خون گیری و سینتیک جمعیت های CD19+،CD3+، CD4+ و CD8+ با استفاده از تکنیک فلوسایتومتری بررسی گردید.
  نتایج
  دز تحت کشنده سم T-2 به میزان 2 میلی گرم بر کیلوگرم محاسبه گردید. پس از تاثیر سم، لنفوسیت هایCD 19+ از ساعت 12 کاهش نشان داده که روز سوم به بازه طبیعی باز می گشت. جمعیت سلول های CD3+ و CD4+ در ساعت 24 افزایش و در ساعت 48 به حد طبیعی خود باز می گشتند. زیر گروه CD8+ در ساعت 12 کاهش و در ساعت 48 به حالت طبیعی خود بر می گشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که تغییرات لنفوسیت های خون محیطی ناشی از سم T-2، در بازه 12 تا ساعت 24 رخ می دهد. لنفوسیت های CD19+ و CD8+ حساس ترین جمعیت ها به اثرات سم هستند. افزایش جمعیت سلول های CD3+ و CD4+ احتمالا به علت رها سازی سایتوکاین های التهابی باشد. سم T-2 اثرات متفاوتی بر سینتیک جمعیت لنفوسیت های خون محیطی دارد
  کلیدواژگان: زیر جمعیت های لنفوسیتی، سم T، 2، سینتیک، فلوسایتومتر
 • نیما شادان، خسرو عیسی زاده *، مهدی شهریاری نور، علی عبدالله زاده ضیابری، فرید عزیزی جلیلیان، هادی حسن زاده، صونا دلیلان صفحات 266-272
  سابقه و هدف

  لیستریامونوسیتوژنز (Listeria Monocytogenes) عامل بیماری لیستریوز است و در بزرگسالان مننژیت اولیه، سپتی سمی و مسمومیت های ناشی از مصرف لبنیات را ایجاد می کند. در زنان باردار باکتریمی ایجاد می کند که به التهاب جفت، عفونت جنین و در نهایت سقط منجر می شود. امروزه سویه های این باکتری مقاومت رو به رشدی به انواع آنتی بیوتیک ها و مواد ضدمیکروبی پیدا کرده اند، این امر باعث ضرورت سنتز نانوذره هایی گشته که دارای اثر ضد میکروبی می باشند. هدف از این تحقیق نیز سنتز نانوذره اکسید روی به هم راه آلایش منیزیم (ZnO:Mg) و بررسی اثر مهاری آن روی لیستریا مونوسیتوژنز بود.

  مواد و روش ها

  نانوذره ZnO:Mg با آلاییدگی منیزیم در درصدهای اتمی 1%، 3%، 5%، 7% به روش سل- ژل تهیه و سنتز شدند. آزمون های XRD و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) به منظور مطالعه ساختاری نانوذره حاصله و سنجش کیفیت آن انجام گرفت و هم چنین از سنجش میزان جذب نوری (Optical Density) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به منظور مطالعه اثر ضد میکروبی نانوذره استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های به دست آمده از میزان جذب نوری نمونه ها و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که بسته به پارامترهای حجم نانوذره، درصد اتمی، دما و مدت زمان تاثیر آن، مقدار کلنی های باکتری به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و مهار شدند.

  نتیجه گیری

  با توجه به روند روبه رشد مقاومت های دارویی، ویژگی های ساختاری مناسب و خلوص کریستالی نانوذره ZnO:Mg می توان از تلقیح آن به خصوص در درصدهای اتمی 5% و 7% جهت مهار و نابودسازی باکتری لیستریا مونوسیتوژنز بهره گرفت.

  کلیدواژگان: نانوذره اکسید روی، منیزیم، لیستریا مونوسیتوژنز، سل، ژل، جذب نوری
 • هوشنگ نجفی، سعید چنگیزی آشتیانی، سید حمید مدنی، سجاد فخری، زینب محمدی یاریجانی، مهدی حازم صفحات 273-281
  سابقه و هدف
  کورکومین دارای خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی می باشد و هدف این مطالعه بررسی اثرات درمانی کورکومین بر آسیب های بافتی ناشی از ایسکمی/خون رسانی مجدد کلیوی بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق موش های صحرایی نر ویستار در 9 گروه مورد مطالعه قرار گرفتند که شامل گروه های شاهد 24 ساعته، ایسکمی/خون رسانی مجدد 24 ساعته، ایسکمی/خون رسانی مجدد 24 ساعته دریافت کننده کورکومین با تک دوز mg/kg (i.p) 10، 20 یا 30 نیم ساعت پس از ایسکمی، شاهد با دوره معادل خون رسانی مجدد 72 ساعته، ایسکمی/خون رسانی مجدد 72 ساعته، ایسکمی/خون رسانی مجدد 72 ساعته دریافت کننده تک دوز کورکومین mg/kg (i.p) 20 و ایسکمی/خون رسانی مجدد 72 ساعته دریافت کننده سه دوز کورکومین (mg/kg، i.p 20) هر 24 ساعت بودند. در پایان دوره خون رسانی مجدد کلیه چپ خارج شد و جهت مطالعات بافت شناسی تحت رنگ آمیزی با هماتوکسیلین- ائوزین قرار گرفت.
  یافته ها
  ایسکمی خون رسانی مجدد منجر به افزایش اندازه فضای بومن، نکروز توبولی، احتقان عروقی و قالب های داخل توبولی در کلیه گردید که درمان با کورکومین توانست تمام این آسیب ها را به طور نسبی بهبود بخشد. اما اثر آن در گروه های دارای دوره خون رسانی مجدد 72 ساعت و دریافت کننده سه دوز کورکومین به طور معنی دار بیش تر از تک دوز و 24 ساعت خون رسانی مجدد در مقایسه با گروه شاهد مربوطه بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد سه دوز متوالی کورکومین می تواند اثرات درمانی موثرتری نسبت به تک دوز آن بر آسیب های بافتی حاصل از ایسکمی/خون رسانی مجدد کلیوی در موش صحرایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: کورکومین، نارسایی حاد کلیوی، ایسکمی، خون رسانی مجدد، آسیب ناشی از خون رسانی مجدد، موش صحرایی
 • نصرت الله عشقیار، صدیقه رهروتابان، آزاده زینب تی تی دژ * صفحات 282-285

  ضایعات حفره دهان در جمعیت بالغین شایع بوده و مکانیسم های گوناگونی می توانند منجر به افزایش اندازه بافت نرم شوند. ضایعات برجسته در حفره دهان عموما یک هیپرپلازی واکنشی و یا نئوپلاستیک می باشند و تشخیص افتراقی بین این ضایعات و دیگر بدخیمی های دهان، به خصوص در موارد هم راهی دو ضایعه با یک دیگر، اغلب مواقع برای دندان پزشکان، چالش بر انگیز بوده است. این گزارش مورد یک نمونه نادر از بروز هم زمان مجاور هم دو ضایعه نسبتا شایع فیبروم تحریکی و اسکواموس پاپیلوما در حفره دهان یک آقای 32 ساله می باشد. با توجه به اطلاعات در دسترس، تاکنون گزارش دیگری از بروز هم زمان این دو ضایعه مرتبط با یک دیگر در حفره دهان، در مخاط باکال و یا سایر نواحی حفره دهان مطرح نشده است.

  کلیدواژگان: ضایعات دهان، فیبروم تحریکی، اسکواموس پاپیلوما
|
 • Hakimeh Zali, Samaneh Sadat Seyyedi, Ali Rashidy Pour, Majid Rezaei Tavirani Pages 119-127

  One of the consequences of the worldwide population aging phenomenon is the increasing number of the neurodegenerative diseases, with Alzheimer's disease, as the most predominant one. The prevalence and etiology of Alzheimer's varies in different regions of the world, due to the structure of the aged populations in different countries. The social and economic burdens of geriatric diseases in the decade of the "demographic transition", have engaged the health systems in a serious challenge. Thus, it seems essential to identify the developing factors for neurodegenerative diseases in each country. In this review, the etiology of Alzheimer's disease has been investigated in different populations, also the possible factors that may explain the risk of developing Alzheimer’s in the future (such as vascular risk factors and depression) as well as protective factors that may reduce the risk of incidence (such as social, physical and cognitive activities, diet rich in polyunsaturated fatty acids and antioxidants, and controlled vascular risk factors). Studies have shown that beginning education in early life and being engaged with entertaining mental activities during adulthood, while trying to maintain on good vascular health or optimal controlling vascular diseases can be preventive strategies against Alzheimer’s disease.

  Keywords: Alzheimer, 's disease, epidemiology, etiology, risk factors, protective factors
 • Maryam Mokhlesin, Fatemeh Kasbi, Hoorieh Ahadi, Fariba Sojoudi Pages 128-135
  Introduction
  Phonological awareness and working memory are two important factors in literacy acquisition. Since auditory system plays an essential role in phonological processing, we investigated such skills in deaf population in the present study.
  Materials And Methods
  Twenty deaf children with severe and profound bilateral sensory-neural hearing loss and twenty healthy control subjects were examined in this cross-sectional study. Children were students in second grade of public elementary schools in Karaj city (Iran). All participants were given phonological awareness, reading comprehension, visual working memory and auditory-verbal memory tests. Between-groups data analysis was processed and the relationship between task scores was investigated in the deaf group.
  Results
  Deaf children had significantly less scores in all tasks (p˂0.001) compared to their normal peers except for the visual working memory test. There was a positive correlation between reading comprehension and both the visual working memory and phonological awareness in the deaf group. Nevertheless no relationship was found between reading comprehension and auditory-verbal memory.
  Conclusion
  Deaf children used both their phonological awareness and orthographic knowledge In the reading activity, requiring a good visual working memory. Although it seems that such children are reliant on their visual ability and not their auditory or kinetic senses in phonological acquisition
  Keywords: Deaf, Phonological processing, Reading comprehension, Working memory
 • Zahra Sohrabi, Moosa Salehi, Maryam Ekramzade, Mohammad Mehdi Sagheb, Maryam Ayatollahi, Jafar Hassanzade Pages 136-142
  Introduction

  Chronic renal failure produces physical and psychological problems in patients who are receiving hemodialysis, because of reducing the life standards. Selenium deficiency is common in hemodialysis patients. Selenium has antioxidant and cardio-protective effects, which can raise the quality of life in hemodialysis patients. The aim of the current study was to evaluate the effect of selenium supplement on quality of life in hemodialysis patients.

  Materials And Methods

  In this one-blinded clinical trial, 80 hemodialysis patients were selected by random systematic sampling and divided into experimental and control groups. Experimental group received 200 micrograms of selenium supplement in the form of selenium yeast and control group received a placebo capsule every day for three months. Quality of life questionnaire (SF-36) specific to hemodialysis patients was completed for every patient at the beginning and at the end of the intervention.

  Results

  quality of life improved in the group receiving selenium supplements, both in the physical and mental aspects (P<0.05), while no significant changes were seen in the control group. In comparing two groups after three months, significant differences were seen in the aspects of general health, social functioning and degree of limitations due to emotional problems and mental health.

  Conclusion

  Selenium has a significant effect on improving quality of life in hemodialysis patients and in this way it can affect general health in these patients. This study, for the first time, has taken into consideration the potential effects of selenium supplement on improving the quality of life in hemodialysis patients.

  Keywords: selenium, Quality of life, Hemodialysis
 • Farhad Malek, Jafar Alaavi Toussy, Tayebeh Khajeali Pages 143-148
  Introduction
  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the common and increasing causes of mortality and morbidity. Considering the inflammatory nature and the known complications of this disease, in the present study the relationship between complete blood count (CBC) parameters and disease severity has been investigated.
  Materials And Methods
  In the present study, 48 COPD patients and 48 healthy individuals underwent spirometry with or without bronchodilator. For CBC, fasting blood samples were obtained from all the participants. Results and supplementary information were recorded in questionnaires.
  Results
  White blood cell (WBC) counts were significantly higher in COPD patients compared to the control group (P=0.012). However, there was no significant difference between low and high stages of the disease (P=0.449). Absolute and relative neutrophils counts were also significantly higher in COPD patients than the control group (P=0.005 and P=0.035, respectively). In high stages of COPD, relative neutrophils count was significantly higher compared to that of the low stages (P=0.004). Our results showed no significant differences in platelets, hemoglobin and mean platelet volume (MPV) between COPD patients and control group and also between the different stages of COPD.
  Conclusion
  In the present study, we observed higher WBC and absolute and relative neutrophils counts in COPD patients compared to the control, which is consistent with the inflammatory nature of the disease. Furthermore, relative neutrophils count was related to COPD severity
  Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, Cell blood count, Severity of illness index
 • Seyed Jalaleddin Mousavirad, Hossein Ebrahimpour Komleh Pages 149-158
  Introduction
  In recent years, hepatitis diseases have become prevalent in the world. The correct diagnosis of hepatitis disease is not a straight task. The goal of this paper is to introduce a new intelligent system for automatic hepatitis diagnosis based on machine learning approaches.
  Materials And Methods
  the proposed approach consists of three stages, namely dimension reduction, classification, and fusion of classifiers. The hepatitis disease features were obtained from UCI machine learning repository. First, features have been normalized. Then, the number of these features is reduced to 10 from 19 by principal component analysis. In the next step, the reduced features are fed to three classifiers. Finally, a classifiers fusion to improve the efficiency and more reliable results using majority voting is presented.
  Results
  the proposed approach obtained a classification accuracy of 96.32 via 10 fold cross validation.
  Conclusion
  according to the results, the proposed system can be used as an intelligent partner for the final hepatitis diagnosis by physician.
  Keywords: Intelligent diagnosis, Hepatitis, Disease, Machine learning, Classifiers fusion, Principal component analysis
 • Sepideh Zare Delavar, Enayatollah Bakhshi, Farin Soleimani, Akbar Biglarian Pages 159-165
  Introduction
  Identification of risk factors and their interactions is important in medical studies. The aim of this study was to identify the interaction of risk factors of cerebral palsy in children with 1-6 years of age.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study the data of 225 children, 1-6 years of age and from 2008 to 2009, were corporate in penalized logistic regression analysis to identify the interactions between the risk factors for cerebral palsy in affected children. Data analysis was performed using the software R version 2.15.2.
  Results
  Selective regression model analyzed the data from 89 children with cerebral palsy and 109 healthy children by using forward step-wise procedure showed the significant difference between the main effects of asphyxia (P<0.001), consanguinity (P=0.003), preterm delivery (P=0.002) and current pregnancy (P=0.001) with cerebral palsy. While using a forward stage-wise procedure of any main effects of asphyxia (P<0.001), consanguinity (P<0.001) and the effects of preterm delivery: consanguinity (P=0.040), current pregnancy: consanguinity (P=0.002) were identified.
  Conclusion
  Penalized logistic regression is suggested to identify interactions between risk factors of disease such as cerebral palsy
  Keywords: Logistic regression, Cerebral palsy, child, Risk Factors
 • Abdolhamid Hajihasani, Amir Hooshang Bakhtiari, Rosita Hedayati Pages 166-174
  Introduction
  About 7% of world populations are suffered from diabetes disease and its widespread complications. There are several studies about the beneficial effects of aerobic and resistance exercises on blood pressure and heart rate parameters in type 2 diabetic patients. Although, eccentric exercise may improve stroke volume, cardiac output and oxygen consumption and reduces the load on the cardiovascular system, there is no study to investigate the effects of eccentric exercise on these parameters in these patients. The aim of the present study was to investigate the effect of eccentric and concentric exercises on blood pressure and heart rate parameters in type 2 of diabetic patients.
  Materials And Methods
  28 type 2 diabetic patients were assigned randomly in one of the two experimental eccentric and concentric groups (7 male and 7 female in each group) using treadmill for 8 weeks (3 session per week). Before and after intervention, systolic and diastolic blood pressures and heart rate were measured.
  Results
  The data shows that heart rate and blood pressure may significantly reduce by botheccentric (P<0.0001) and concentric (P<0.005) exercises training, while eccentric exercise caused more significantly reduction in systolic (P<0.0001) and diastolic (P<0.0001) blood pressures and heart rate (P<0.0001) than the concentric exercise.
  Conclusion
  From these findings, it seems that both eccentric and concentric exercisesmay improve heart rate and systolic and diastolic blood pressure in type 2 diabetic patients, while eccentric exercise may have more beneficial effect than the concentric exercises in these patients
  Keywords: Diabetes mellitus, Type 2, Exercise, Exercise Therapy, Blood pressure, Heart rate
 • Mohammad Reza Asgari, Hasanali Jafarpoor, Mohsen Soleimani, Raheb Ghorbani, Rahimeh Askandarian, Iraj Jafaripour Pages 175-184
  Introduction
  Myocardial infarction (MI) is the most common causes of mortality in the world. Due to multiple complications and limiting physical activity and disability, myocardial infarction can cause varying degrees of depression in patients. This study was performed to determine the effect of patients early mobilization program on the depression of patients with MI hospitalized in CCU.
  Materials And Methods
  This study was a clinical trial that was performed on 38 patients with myocardial infarction in the cardiac care unit of Babol Shahid Beheshti hospital. Samples were selected using purposive sampling and are randomly allocated into experimental and control groups. The test group got out of bed based on a specific program within 12-18 hours after admission. The control group got out of bed based on routine care program within 48 hours after admission. Patient's depression was measured by Hospital Depression Scale (HADS) within 18-12 hours of admission (pre-intervention) and 72 hours after admission (post-intervention).
  Results
  The mean level of depression after the intervention (day three) was in the test group 3.2 and in the control group 8.2. Mann-Whitney test results showed that there was a significant difference (P<0.001) between the level of depression post intervention in two group.
  Conclusion
  Results of the study showed that early mobilization was effective to reduce patients depression, therefore the use of this approach is suggested in the treatment and care program of patients with acute myocardial infarction
  Keywords: Depression, Myocardial infarction, Early mobilization, CCU
 • Babak Moeini, Seyed Mohammad Mehdi Hazavehei, Reza Shahrabadi, Javad Faradmal, Saeed Dashti Pages 185-192
  Introduction
  Drug dependence is one of the most social pathologies that it is discussed as a problem of biological, psychological and social. Social and family relationships are effective in treatment of addicts. If unhealthy relationships are used, increase daily stress and decrease treatment readiness of drug dependence. This study was performed to determine role of stress in treatment readiness of drug dependence based on Health Belief Model in Hamadan.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study (descriptive – analytical), was conducted on 118 addicts of Hamadan in 2013. Sampling was simple random. Questionnaires were completed with self-report and interview. Data gathering tools were included: Questionnaire designed based on HBM constructs, Readiness to Treatment Questionnaire, Perceived Stress Scale. T-test and Regression test were used to assess hypotheses and SPSS-16 to analyze data.
  Results
  Regression test showed statistically significant relationship between perceived severity of stress impact and self-efficacy for treatment of drug dependence with treatment readiness of drug dependence (P≤0.05). By increasing self-efficacy (r=0. 41) and perceived severity (r=0.17), increases treatment readiness of drug dependence.
  Conclusion
  It is suggested appropriate educational programs for assessing the effect of stress management on treatment readiness of drug dependence, with emphasis on the Health Belief Model structures that have the most impact.
  Keywords: Stress, Substance Abuse Treatment Centers, Substance‐related disorders
 • Parvin Sarbakhsh, Yadollah Mehrabi, Maryam Daneshpour, Farid Zayeri, Mahshid Namdari Pages 193-201
  Introduction
  changes in cholesterol level can be a product of Genetic interactions of some factors. These interactions are time-dependent. Since a time-dependent genetic interaction study related to blood cholesterol levels has not been performed until now, this study is proposed to evaluate the time-dependent association of SNPs and cholesterol by using a logic random effect model of assessment.
  Materials And Methods
  logic random effect model was proposed in the frame of random effects models by using negative likelihood as the score function to analyze the interactions related to longitudinal quantitative responses. Data of 329 participants in TLGS prospective cohort study was analyzed using proposed model to identify effective interactions related to cholesterol. Annealing algorithm was used to search interaction effects. Coefficient of these interactions and random effect were estimated using maximum likelihood method.
  Results
  The results for male or other subjects with GG genotype for ApoAIV who had normal blood pressure and waist circumference had shown significant lower cholesterol levels (19.8 mg/dl, CI 95%: 13.9, 25.69) (p< 0.001) than other subjects without this combination. Also, having (high triglyceride or allele e2 for ApoE) was significantly associated with an increasing effect on cholesterol (β=16.1, CI 95%: 11.64, 20.55). The level of the cholesterol in phase 1 of study was 21.4 mg/dl (CI 95%: 18.35, 24.44) more than other phases (p< 0.001). The model’s random effect was estimated 165.82 with standard deviation 30.89 (p<0. 001).
  Conclusion
  We identified some interactions among SNPs and other covariates related to cholesterol level using logic random effect model.
  Keywords: Cholesterol, Logic regression, Longitudinal data, Random effect model
 • Kamran Moshfeghi, Ghasem Mosayebi Pages 202-206
  Introduction
  The aim of this study was to investigate the efficacy of fludarabine-cyclophosphamide combination in treatment of Iranian patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL).
  Materials And Methods
  Between April 2011 and July 2013, 20 patients with B-CLL (median age 63 years) received a regimen that consisted of fludarabine 25 mg/m2 and cyclophosphamide 250 mg/m2, days 1-3, orally, every 4 weeks, for a maximum of 6 courses. Clinical appearances and percentage of CD5+/CD19+ cells as minimal residual disease detected by flow cytometry before and 6 months after treatment.
  Results
  The frequency of CD5+, CD5+/CD19+ and CD19+-cells were significantly high (70-90 %) in the peripheral blood of all the patients, before treatment. The percentage of CD2 and CD3+-cells were significantly increased after treatment (p<0.0001). There were significantly different in the percentage of CD5+/CD19+-cells before (68±26) and after (35±23) treatment (p=0.001). Also, the clinical features were modulated after treatment.
  Conclusion
  The results showed that combination of fludarabine and cyclophosphamide could be helpful in treatment of B-CLL in Iranian patients.
  Keywords: Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B, Cell, Cyclophosphamide, Flow cytometry
 • Tayebeh Mottaghi, Fariborz Khorvash, Gholamreza Askari, Mohammad Reza Maracy, Reza Ghiasvand Pages 207-212
  Introduction
  Migraine is the most common form of headache around the world including Iran. In recent years, particular notice has been made to the relationship between vitamin D and migraine. Therefore, the purpose of the current study is to investigate the relationship between serum vitamin D levels and CRP and migraine symptoms in patients.
  Materials And Methods
  This study was carried out as a randomized, double-blind clinical trial. Patients were randomly assigned for either intervention or control groups. Patients consumed a vitamin D supplement or placebo (50000 IU/ week) during 10 weeks. Before and after the intervention, serum levels of vitamin D and CRP were measured and migraine symptoms were assessed. To assess the effect of vitamin D supplements on migraine symptoms including severity, duration, frequency of headache attacks and headache diary result (HDR), multivariate and uni-variate analysis of covarients were used as statistical methods of analysis.
  Results
  Significant differences were observed in mean headache frequency and diary result (HDR) between the two groups (P=0.06 and P=0.04). However, the difference in mean migraine frequencies between the groups displayed a significance threshold (P=0.06). The relationship between migraine headaches and C - reactive protein (CRP) was not determined.
  Conclusion
  the outcome of this study suggests that vitamin D supplements are effective in reducing migraine symptoms including frequency of headache attacks and headache diary result in patients.
  Keywords: Vitamin D, Migraine disorders, C, Reactive Protein
 • Mansur Zarrabi, Mohammad Noori Sepehr, Mohsen Amrollahi, Mahmoud Taghavi Pages 213-219
  Introduction
  Fluoride is an essential element at low concentrations in drinking water. On the other hands, excessive levels of fluoride can cause a number of problems such as dental fluorosis and skeletal fluorosis. Therefore, this study was carried out with the aim of application of apple pulp in order to fluoride removal from aqueous solutions.
  Materials And Methods
  Apple pulp was modified with H2O2 (30 %wt) and were tested for fluoride removal. In batch experiments, effect of various parameters such as pH (2-10), adsorbent mass (2-10 g/L), initial fluoride concentration (5-20 mg/L) and contact time (1-120 min) were studied. In addition, experimental data were fitted to Langmuir and Freundlich isotherms.
  Results
  Fluoride removal at optimum conditions was 86.7% and 89% for natural and H2O2-modified apple pulp, respectively. Maximum removal (92 and 95.4 for natural and H2O2-modified apple pulp) achieved at adsorbent dosage of 10 g/L. From the results of various kinetic models, pseudo-second-order model best describe the fluoride adsorption by natural and H2O2-modified apple pulp (R2= 0.992 and 0.998 respectively). The experimental adsorption data complied with Langmuir isotherm.
  Conclusion
  Modification of natural apple pulp with H2O2 improved the removal efficiency. Apple pulp could be employed as an effective adsorbent for the removal of fluoride ions from aqueous solutions
  Keywords: Fluoride, Adsorption
 • Razieh Ehsani, Saeed Haji, Aghajani, Tayebeh Rastegar, Hamidreza Atarmoghadam, Mohammad Amouzadeh, Khalili, Raheb Ghorbani, Ali Rashidy, Pour Pages 220-228
  Introduction

  Academic achievement has been one of the efficiency indexes of every educational system that is influenced by many factors. This study has been conducted with the aim of surveying the views of Lecturers’ and students at Rehabilitation College of Semnan University of Medical Sciences on the factors influencing students’ academic achievement.

  Materials And Methods

  In the current study, which is a cross-sectional descriptive-analytic one, a census method was employed and it was conducted in the academic years of 2012 and 2013. The participants of the study were 130 sophomore and higher level university students majoring in physiotherapy, occupational therapy speech therapy at Bsc level and as many as 40 Lecturers at the Rehabilitation College of Semnan University. For the purpose of data collection, a 25-item self-developed questionnaire on Likert scale was developed and its reliability and validity was confirmed.

  Results

  Among the five areas surveyed in the study based on the perspective of Lecturers and students, factors related to student (4.43±0.49) and (4.17±0.52) received the highest scores. Meanwhile, the lecturers assigned the lowest score to family factors (3.53± 0.53) and students scored facilities of the educational environment the lowest (3.84±0.90). A comparison of the views revealed that there is a significant difference between the lecturers and students’ perspectives on student (p=0.007), family (p=0/017) and socioeconomic factors (p=0.001). Like lecturers, the students perceived future job opportunity of the field, interest in the field and self-confidence as effective factors on academic achievement.

  Conclusion

  Considering learners and factors closely related to them as well as preparing grounds for increasing learners’ motivation, confidence and interest in the field have appreciable influence on learners’ academic achievement.

  Keywords: Attitude, Faculty, Students, Academic achievement, Educational status, Semnan university of medical sciences
 • Zahra Motaghed Larijani, Mohammad Masoud Vakili, Fazlollah Gofranipour, Majid Mirmohammadkhani Pages 229-238
  Introduction
  The important of effective interpersonal communication in professional contexts is now widely recognised. Interpersonal Communication skills are an important component of the health worker training program. The main aim of this study was to assess the effects of Communication Skills Training program among Behvarz of health house in Semnan University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This quasi-experimental study was conducted on 70 Behvarz of health house in Semnan which divided into intervention group (n=34) and control group (n=36). Every 34 Behvarz of intrvenion group were educated within 8 weeks. The intervention group participated in an educational program on communication skills, compared to the control group. Data collection was performed both prior to and 8 weeks after the intervention using a self-report type questionnaire.
  Results
  The results showed that the average scores of interpersonal communication skills in the intervention group significantly increased compared to control group.
  Conclusion
  Findings of this study indicates that a health education program could have an important role in improving the communication skills of health workers.
  Keywords: Communication, Eduction Program, Interpersonal Relations, Health Personnel, Semnan University of Medical Sciences
 • Ali Mohammad Khani Zadeh, Jalal Zaringhalam Moghadam, Ali Sonboli, Mahdi Ayari, Somayeh Mirjafari Pages 239-245
  Introduction
  Inflammatory sympotoms such as edema and hyperalgesia were induced by some mediators like cytokines in response to irritant stimulus. The aim of this study was to investigate the effects of hydroalcholic and chloroformic extracts of Salvia Candidissima on hyperalgesia and edema during adjuvant-induced arthritis in rats.
  Materials And Methods
  Inflammation was induced by ingle sabcutaneous injection of CFA to rat hindpaw. Hydroalcholic and chloroformic extracts of Salvia Candidissima prepared from aerial part of plant and different dose of extracts (25, 50 and 100/kg) were administrated (i.p.) during the 7-day study. Indomethacin (5 mg/kg) used as positive control. Hyperalgesia and edema were assessed at 0, 3 and 7 days after artrithit induction by CFA by radiant heat and plethysomometer, respectively.
  Results
  The result showed that hydroalcholic and chloroformic extacts of Salvia Candidissima at dose of 50 mg/kg caused significant reduction in hyperalgesia and edema on days 3 and 7 as compared with the day zero, negative control and positive control (receiving indomethacin at dose of 5 mg/kg, daily) groups (p<0.001).
  Conclusion
  It can be concluded that hydroalcholic and chloroformic extracts of Salvia Candidissima dose dependently reduce edema and hyperalgesia during CFA-induced inflammation.
  Keywords: Plant extract, Salvia Candidissima, Hyperalgesia, Edema
 • Hekmat Nekooei Fard, Mojtaba Saadati, Marzieh Ebrahimi, Gholam Reza Olad, Farid Azizi Jalilian, Jafar Salimian, Bijan Sedighi Moghadam, Mona Zamanian Azodi Pages 246-253
  Introduction
  Among the bacterial agents, the most common cause of diarrheal disease is Entrotoxigenic Escherichia coli. Lebal toxin B (LTB) subunit of LT toxin could induce six-month immunity. Tetanus toxin of Clostridium tetani causes the fatal disease, tetanus. Tetanus can be prevented by vaccination with tetanus toxoid. This toxoid induces ten years immunity in humans. Binding domain of tetanus toxin (THc), of the toxoid is considered as immunogenic part of tetanus toxin. Clostridium botulinum causes botulism disease. The protectional effect of this toxoid is only two years against this disease. It seems that the immunogenicity potency of these three subunits may influence on the memory longevity. The aim of this study is the assessment of LTB, BoNT/A and THc immunogenicity in mouse.
  Materials And Methods
  The transgenic E. coli BlDE3 with pET28a vector, containing recombinant ltb, thc and bont/A-Hc genes separately were used for expression of recombinant proteins. All mentioned proteins were derived, purified and evaluated on SDS-PAGE gel. Finally, mice immunization were carried out and antibody titration of all recombinant proteins were evaluated and compared using t-Test in SPSS software.
  Results
  The result of SDS-PAGE gel evaluation showed a proper expression. The immunoassay results of serum showed that the antibody titer against the recombinant protein of THc was higher than those for the recombinant protein of BONT/A-Hc and LTB. A difference in antibody titer also was observed between two proteins i.e. BoNT/A-Hc and LTB (P value <.0001).
  Conclusion
  The differences in the antibody titer may be related to the longevity of memory cells. However, the result needs more studies
  Keywords: Antibody titration, Immunization, BoNT, A, Hc, LTB, THc
 • Pooneh Aminigram, Majid Rezaei Tavirani, Mona Zamanian Azodi, Bahador Bagheri, Reza Nasr, Mohammad Reza Akbari Eidgahi Pages 254-259
  Introduction
  ethanol consumption may impose cytotoxic effects on the human body, by producing toxic metabolites through different pathways. Furthermore, some studies have also linked alcohol consumption to various types of diseases. Therefore, this in vitro study is aimed to assess the ethanol toxic effects on the human fibroblastic chromosome structure.
  Materials And Methods
  G banding staining method was used to determine the karyotype of chromosomal abnormalities of cultured fibroblast cells. Karyogram of ethanol-treated cells after 48 hours of incubation with 54 and 108 mmol of ethanol were assessed against the untreated cultured cells.
  Results
  the comparison between two karyogram models confirmed that lower ethanol concentration (54mmol) caused breakage in chromosome type C and number 1, while with higher concentration (108mmol) breakage was observed in chromosome 9, chromatids as well as endoreplication in some other cells.
  Conclusion
  this study indicates that specific concentrations of ethanol can cause vast alterations in chromosomal structure. Therefore, in general, more care is suggested in consuming this substance. In addition, to confirm the cytotoxic alterations in chromosomal structure in relation to alcohol consumption, using other cell lines and /or in vivo studies, more investigations are warrant
  Keywords: Ethanol, Human fibroblast cell, Chromosome abnormalities, Karyotype
 • Jafar Salimian, Najmeh Poursasan, Farid Aziz Jalilian, Parviz Kokhaie, Sona Dalilan Pages 260-265
  Introduction
  T-2 mycotoxin, makes contamination in food and feed and causes poisoning in human and livestock. T-2 toxin induces serious effect on immune system cells. In this study, kinetic of blood peripheral lymphocyte subsets after T-2 toxin exposure was investigated.
  Materials And Methods
  In this experimental study, sublethal dose of T-2 toxin was determined and then injected into male mice. 12, 24, 48 and 72 h after toxin injection, a boold sample was taken from experimental anaimals. Afterward, kinetics of lymphocyte subpopulations such as CD19+, CD3+, CD4+ and CD8+ cells were analyzed using flow cytometry.
  Results
  Sublethal dose of T-2 toxin was determined as 2 mg/kg. After sublethal dose injection CD19+ B cell significantly was decreased at 12 h and was returned to normal range at 3th day post-injection. CD3+ and CD4+ T populations increased at 24 h and were returned to normal range at 48 h, but inversely CD8+ T cells was decreased at 12 h and returned to to normal limit at 48 h.
  Conclusion
  Alteration on blood lymphocytes due to T-2 toxin was occurred in 12 to 24 h post-injection. CD19+ and CD8+ lymphocytes were sensitive cells to toxin effect. CD3+ and CD4+ populations were increased. This may be due to pro-inflammatory cytokine release.T-2 toxin has different effects on kinetic of peripheral blood lymphocyte populations.
  Keywords: Flow cytometry, Kinetics, Lymphocyte subsets, T, 2 toxin
 • Nima Shadan, Khosro Issazadeh, Mahdi Shahriarinour, Ali Abdolahzadeh, Fared Azizi Jalilian, Hadi Hasanzadeh, Sona Dalilan Pages 266-272
  Introduction

  Listeria monocytogenes is the disease agent of listeriosis and creates primary meningitis, septicemia and food poisoning in due to consumption dairy in adults. In pregnant women usually causesbacterimia that lead to inflammation of the placenta, fetal infection and eventually abortion. Since today strains of L.monocytogenes have progressivily become resistant to various antibiotics and the antimicrobial materials, this makes it necessary to synthesize the nanopaticle which have antimicrobial effects. Purpose of this study was also to synthesize ZnO nanoparticle with magnesium doping (ZnO:Mg) and investigate its inhibitory effect on L.monocytogenes.

  Materials And Methods

  ZnO:Mg nanoparticle were prepared and synthesized using Sol-Gel method in Atomic Percents of 1%, 3%, 5%, 7%. Tests of XRD and transmission electron microscopy performed in order to study the structure of the nanoparticle and evaluation its quality and also measurement of Optical density and scanning electron microscopy was used to study antimicrobial effect of nanoparticle.

  Results

  The results obtained from measurement of optical density and scanning electron microscopy showed that depending on the parameters of nanoparticle dilutions, atomic percent, temperature and duration, the amount of bacteria colonies has been significantly and mainly decreased and inhibited.

  Conclusion

  Due to the growing trend of drug resistance, suitable structural characteristics and purity crystalline nanoparticles ZnO:Mg, it can be inoculated, particularly in atomic percentages of 5% and 7% for the inhibition and destruction of L.monocytogenes.

  Keywords: ZnO nanoparticle, Mg, Listeria monocytogenes, Sol, Gel Method, Optical Density
 • Houshang Najafi, Saeed Changizi Ashtiani, Seyeed Hamid Madani, Sajad Fakhri, Zeynab Mohamadi Yarijani, Mehdi Hazem Pages 273-281
  Introduction
  Curcumin has anti-inflammatory and anti-oxidative properties, and the aim of this study was to investigate the therapeutic effects of Curcumin on tissue damages induced by renal ischemia/ reperfusion.
  Materials And Methods
  In this research, male Wistar rats were studied in 9 groups which were include sham with 24h reperfusion period, ischemia followed by 24h reperfusion, ischemia/reperfusion-24h which received a single dose 10, 20, or 30 mg/kg (i.p), Curcumin 30 min after ischemia, sham with 72h reperfusion period, ischemia followed by 72h reperfusion, ischemia/reperfusion-72h which received a single dose 20 mg/kg (i.p), Curcumin and ischemia/reperfusion-72h which received three doses of Curcumin (20 mg/kg, i.p) every 24 hours. At the end of reperfusion period, the left kidney tissue were collected and after staining with hematoxylin-eosin, subjected to microscopic study.
  Results
  Ischemia/reperfusion leads to increased Bowman's space size, tubular necrosis, vascular congestion and intra-tubular proteinaceous casts in kidney; which Curcumin therapy could partially improve all of them. But its effect in groups with 72h reperfusion period and receiving 3 dose of Curcumin was significantly greater than those received single dose and 24h reperfusion in comparison with their own sham groups.
  Conclusion
  The results of this study demonstrated that three successive doses of curcumin can be more effective than single-dose treatment on tissue damages resulting from renal ischemia/ reperfusion in rat
  Keywords: Curcumin, Acute Kidney Injury, Ischemia, Reperfusion, Reperfusion Injury, Rat
 • Nosratolah Eshghyar, Sedigheh Rahrotaban, Azadehzeinab Titidej Pages 282-285

  Oral lesions are common in the adult population and can lead to soft tissue enlargement by different mechanisms. Prominent lesions in the oral cavity are generally reactive hyperplasia or neoplasia. The differential diagnosis between these lesions and other malignancies, specially their simultaneous occurrence were always a challenge for the practitioners. This study is a case report of a rare association of two relatively common lesions, irretentive fibroma and squamous papilloma in oral cavity of a 32 years old man. To our knowledge there was no other cases reported involving incidence of these two lesions in the oral mucosa, either at the same site or at different locations,

  Keywords: Oral lesion, Squamous papilloma, Irritation fibroma