فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حامد دهقانان*، عطاءالله هرندی صفحه 1
  امروزه یکی از عوامل کلیدی بقاء سازمان های دانش بنیان ارتقاء پیوسته عملکرد نوآورانه سازمان میباشد. در این سازمانها نوآوری در عملکرد، سبب حفظ مزیت رقابتی و رشد و توسعه سازمانی میگردد. از سوی دیگر، خلق عملکرد نوآورانه مستلزم برقراری ارتباطات اثر بخش و پایدار با کلیه ذینفعان و محیط عمومی سازمان است. سرمایه اجتماعی، شکلی از سرمایه است که سبب تسهیل دسترسی به اطلاعات و منابع حیاتی به منظور ارتقاء عملکرد و استفاده مناسب از فرصتهای محیطی میگردد. پژوهش حاضر به دنبال طراحی چارچوبی نظاممند در خصوص مفاهیم سرمایه اجتماعی، نقش میانجی گری انتقال دانش و عملکرد نوآورانه در ارتباط با هم و در شرکت های دانشبنیان ایرانی میباشد و از این طریق سعی دارد اقدام به گسترش مرزهای دانش موجود در این حوزه نماید. این تحقیق از نوع کاربردی با ماهیت پیمایشی است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق توسط نمونه گیری تصادفی از شرکتهای دانش بنیان فعال در زمینه فناوری اطلاعات در کشور ایران و به وسیله ابزار پرسش نامه جمع آوری شده است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس1 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی و انتقال دانش بر عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان ایرانی موثرند. همچنین نقش میانجی گری انتقال دانش در اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان ایرانی نیز مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، انتقال دانش، عملکرد نوآورانه، فناوری اطلاعات، الگوسازی معادلات ساختاری
 • ابوالفضل کزازی، سیدحبیب الله طباطباییان، مقصود امیری، مهدی شیرازی شایسته* صفحه 23
  صنعت بالگردی کشور با سابقه ای چندین ده ساله به دلیل وجود بازار مناسب داخلی و تاثیر بر اشتغال و توسعه سایر بخش های صنعتی، از جذابترین بخش های صنعتی جهت سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه خوشه صنعتی بالگرد کشور است. در این مطالعه، با مرور ادبیات مربوط به خوشه های صنعتی و نظامبخشی نوآوری، عوامل موثر در قالب مدل اولی های دسته بندی و سپس از طریق مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حوزه سیاستگذاری علم و فناوری و صنعت بالگردی کشور، بومی سازی و اصلاح شده است. این مدل نیز به روش تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر و با جمع آوری پرسشنامه از نمونه 404 نفری جامعه آماری پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحلیل مسیر نشان میدهد که عوامل اقتصادی و مرتبط با بازار، عوامل علمی و فناورانه، عوامل صنعتی، عوامل سیاسی و عوامل انسانی در شکل گیری و توسعه خوشه صنعتی بالگردی کشور تاثیر داشته اند.
  کلیدواژگان: خوشه صنعتی، نظام بخشی نوآوری، خوشه نوآورانه، عوامل صنعتی، عوامل اقتصادی و مرتبط با بازار
 • شعبان الهی*، علی شایان، سید سپهر قاضی نوری، سید حمید خداداد حسینی صفحه 47
  نوآوری عامل برتری ملتها و ایجاد ثروت و دستیابی به پیشرفت محسوب می شود. کشورهای مختلف برای توسعه نوآوری، سیاست ها و برنامه های خاصی را تدوین و پیادهسازی میکنند. یکی از راه کارهای توسعه فناوری های پیشرفته و نوآوری، رویکرد شبکه های نوآوری است. این شبکه ها مبتنی بر همکاری و یادگیری هستند. در دهه اخیر، تاکید قابل توجهی بر خودسازماندهی شبکه های نوآوری و یادگیرنده بودن آنها شده است. اما با این وجود، خلاء بررسی نحوه بهبود آن و تبیین دقیق آثار و پیش نیازهای آن در ایران وجود دارد. پژوهش حاضر با این هدف، به بررسی شبکه های نوآوری در پارک علم و فناوری اهواز پرداخته است. روش پژوهش کمی و از نوع پیمایش با ابزار پرسشنامه است. برای تایید روایی پرسشنامه با 11 نفر از خبرگان مصاحبه انجام و سپس پرسش نامه ای بین شرکتهای پارک علم و فناوری توزیع شد. تعداد 25 شرکت در این پژوهش مشارکت نمودند. جهت تحلیل داده ها از آزمون های رگرسیون و تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس نتایج بهدستآمده، عوامل مختلفی نظیر توانمندی شرکتها، تعبیه شدگی شبکه و محیط مساعد می توانند تاثیر گوناگونی بر توسعه همکاری ها، خودسازماندهی و یادگیرنده بودن شبکه داشته باشند. همچنین خودسازماندهی و یادگیرندگی این شبکه نیز تاثیر گوناگونی بر توسعه برونداد نوآوری و اثربخشی شبکه دارند.
  کلیدواژگان: نوآوری، شبکه نوآوری، پارک علم و فناوری اهواز، خودسازماندهی، یادگیرنده بودن، سیاست گذاری علم و فناوری، تعبیه شدگی
 • ابراهیم هاشم زاده*، حجت الله حاجی حسینی، رضا رادفر، کرامت ملک زاده صفحه 75
  ضرورت نوآوری و به ویژه نوآوری فناورانه برای رقابت در عرصه های داخلی و جهانی از یک سو و اهمیت توسعه فناوری های صنعت هوایی، به عنوان یکی از حوزه های فناوری های پیشرفته از سوی دیگر، شناسایی عوامل و بسترهای لازم برای ایجاد توانمندی های نوآوری در این صنعت را به فرآیندی راهبردی تبدیل نموده است. در پژوهش حاضر، سعی شده است تا ضمن شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ایجاد و تقویت توانمندی های نوآوری، میزان اثرگذاری این عوامل بر انواع نوآوری های محقق شده در یکی از مراکز پژوهشی صنایع هوایی ایران بررسی و راهکارهایی به منظور تقویت این توانمندی ها پیشنهاد گردد. بدین منظور، ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای، عوامل موثر در نوآوری و توانمندی های نوآوری، شناسایی و در قالب چهار گروه اصلی دسته بندی گردید. در گام بعدی از طریق توزیع پرسشنامه طراحی شده، وضعیت متغیرهای پژوهش مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آزمون های همبستگی، فریدمن و رگرسیون نشان داد که در مرکز مورد مطالعه، همکاری ها و تعاملات شبکهای بیشترین اثر مثبت را بر توانمندی های نوآوری داشته و اولویت اثرگذاری سایرعوامل به ترتیب، تلاشهای فناورانه، ویژگی های مدیریتی و ویژگی های نیروی انسانی بوده است. همچنین اولویت نوآوری-های محقق شده (به عنوان نتایج توانمندی در نوآوری)، به ترتیب شامل نوآوری محصول، نوآوری سازمانی و نوآوری فرآیند تعیین گردید. در این میان، موثرترین عامل در ایجاد نوآوری در محصول، تلاشهای فناورانه و موثرترین عامل در ایجاد نوآوری در فرآیندها و نوآوری سازمانی، ویژگی های مدیریتی بوده است.
  کلیدواژگان: نوآوری، توانمندی نوآوری، فناوری، صنعت هوایی
 • محمد ابراهیم سنجقی*، سید محمد جواد غضنفری، افسانه سعیدی زاده صفحه 101
  پژوهشهای زیادی در دهه اخیر، تاثیر هوش هیجانی بر متغیرهای مختلف را بررسی کرده اند. در این میان تنها پژوهش های معدودی به بررسی تاثیر هوش هیجانی بر یادگیری سازمانی (به عنوان عامل مهم ایجاد تحول و سازگاری با محیط) پرداختهاند و همچنین ارتباط هر سه متغیر هوش هیجانی، یادگیری سازمانی و فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سه متغیر یاد شده در یک سازمان انفورماتیک دولتی انجام شد. به این منظور مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای طراحی گردید. برای جمعآوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شد. نمونه آماری مورد بررسی، 120 نفر از کارکنان سازمان مورد بررسی بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 8.8، انجام شد. یافته های پژوهش نشان دادند که هوش هیجانی بر یادگیری سازمانی تاثیر مستقیم ندارد، اما به طور غیرمستقیم از طریق فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین پژوهش حاضر، یک مدل مفهومی جدید برای تبیین ارتباط هوش هیجانی و یادگیری سازمانی از طریق فرهنگ مشارکتی ارائه داده است.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، یادگیری سازمانی، فرهنگ سازمانی و فرهنگ مشارکتی
 • مهدی محمدی، سعید روشنی *، نفیسه رضایی نیک صفحه 125
  این مقاله بر مرور نظام مند تعریف های ارائه شده از سوی نویسندگان مختلف از مدیریت فناوری و مفاهیم پیرامون آن مانند هدف های مدیریت فناوری، فرآیندهای مدیریت فناوری و سایر موارد متمرکز است. مرور مبانی نظری نشان می دهد که یکپارچگی چندانی میان نویسندگان مختلف وجود ندارد، بنابراین ضروری است تا تعریفی یکپارچه از مدیریت فناوری ارائه شود. برای برای شناسایی رویکردهای غالب نویسندگان مختلف در این پژوهش از روش تجزیه و تحلیل محتوای تعریف ها از نوع تجزیه و تحلیل کمی استفاده شدهاست. برای شمارش فراوانی واژه ها از نرم افزار NVIVO و برای خوشه بندی تعریفهای استخراج شده، از نرم افزار QDA miner استفاده شد هاست. نتایج پژوهش نشان می دهد که حداقل سه رویکرد عمده در میان نویسندگان مختلف وجود دارد که عبارتند از: تعریف های مبتنی بر هدف مدیریت فناوری، تعریف های مبتنی بر ماهیت مدیریت فناوری و تعریفهای مبتنی بر فرآیندهای مدیریت فناوری. در نهایت، مقاله حاضر پس از تجزیه و تحلیل محتوای تعریف های جمع آوری شده به ارائه تعریفی مناسب از مدیریت فناوری پرداخته است.
  کلیدواژگان: تعاریف مدیریت فناوری، هدفهای مدیریت فناوری، ماهیت مدیریت فناوری، فرآیندهای مدیریت فناوری
|
 • Hamed Dehghanan, Ata Ollah Hrandi* Page 1
  Nowadays, the innovational performance is one of the key factors of knowledge-based organizations’ survival issue. Innovations in performance lead organizations to maintain competitive advantage and organizational development. Creating an innovational performance needs an effective and sustainable communication with all stakeholders and public environment in organization. Social capital is a kind of capital that facilitates the access to information and vital resources in order to improve environmental performance while takes advantage of environmental opportunities. This research seeks to develop a systematic framework about social capital, mediator role of knowledge transfer and innovational performance in Iranian knowledge based organizations while tries to broaden the frontiers of knowledge in this area. This survey is an applied research based on its very aim. The data gathered through random sampling method from Information Technology knowledge based organizations in Iran by questionnaire. Structural Equation Modeling used to analyze the data by the help of SmartPLS software. The results indicate that social capital and knowledge transfer have impact on innovational performance in Iranian knowledge based organizations. In addition, the mediator role of knowledge transfer in impressing social capital and innovational performance in Iranian knowledge base organizations is confirmed.
  Keywords: Social Capital, Knowledge Transfer, Innovation Performance, Information Technology, Structural Equation Modeling
 • Abolfazl Kazazi, Seyed Habibollah Tabatabaeian, Maghsoud Amiri, Mehdi Shirazi Shayesteh* Page 23
  Iran’s helicopter industry having decades of experience and appropriate internal market is one of the most attractive investment sections in national level bringing employment and development for other industries. The very aim of this research is to identify and analyze factors affecting the formation and development of innovative civil helicopter industry cluster. By reviewing the literature, in the field of industrial clusters and sectoral innovation system, authors categorized the affected factors in a primary model. Then by conducting interviews with 20 science and technology policy makers and helicopter industry experts, the model localized and revised. The revised model tested by confirmatory factor analysis (CFA) and path analysis methods by taking the questionnaires answered by 404 statistical populations into account. The results shows that the economical and market related factors; scientific and technological factors; and political and human factors affect the formation and development of civil helicopter industry cluster in Iran.
  Keywords: Industry Cluster, Sectoral Innovation System, Innovative Cluster, Industrial Factors, Economical, Market related Factors
 • Shaban Elahi*, Ali Shayan, Sepehr Ghazinoory, Hamid Khodadad Hosseini Page 47
  Innovation is a paramount factor for nations towards wealth and development. Countries make and perform special policies for innovation development. One of the solutions to develop innovation is innovation networks approach. These networks are based on cooperation and learning. In last decade, there was a major trend in self-organization and learning networks in studies; but there is not enough evidence for such surveys in Iran. This survey research aimed to study Ahwaz Science and Technology Park innovation network while gets help from a questionnaire tool. By doing interviews with 11 experts, the questionnaire validated and distributed to 25 companies reside in the park. To analyze data, path analysis via regression tested by the help of windows SPSS software. Based on the results, different factors such as corporations enabling, networks embeddedness, and suitable environment have different effects on cooperation, self-organization and learning of innovation networks. In addition, these factors have different effects on innovation development and network efficiency.
  Keywords: Innovation, Innovation Network, Ahwaz Science, Technology Park, Self, Organization, Learning, Science, Technology Policy, making, Embeddedness
 • Ebrahim Hashemzadeh*, Hojjat, Ollah Hajihosseini, Reza Radfar, Keramat Malekzadeh Page 75
  The technological Innovation Imperativeness and importance of the development of advanced technologies such as aviation industry technologies have made the identifying necessary factors and contexts for creation of innovation capabilities, as a strategic process. In this research, the effective factors in creating and reinforcement of the innovation capabilities has been identified and ranked while the influence of these factors on varieties of achieved innovations in one of the research centers in Iran's aviation industry has been investigated. Finally some solutions to enhance these capabilities are suggested. To do so, primarily through library researches, the effective factors in innovation and innovation capabilities identified and classified into four main groups. In the next step, data were collected by using of designed questionnaire and were analyzed by utilizing of correlation, Friedman and regression tests which indicated that the network cooperation and interactions had the greatest positive effect on innovation capabilities in the research center. In addition, the other factors influences are respectively technological efforts, managerial features and characteristics of human resources. Meanwhile, priority of obtained innovations as results of innovation capabilities respectively determined as product innovation, organizational innovation and process innovation. Moreover, technological efforts identified as the most important factor in creation of product innovation while managerial features believed as the most important factor in organizational and process innovation.
  Keywords: Innovation, Innovation Capability, Technology, Aviation industry
 • Mohammad Ebrahim Sanjaghi*, Seyed Mohammad Javad Ghazanfari, Afsaneh Saeidizadeh Page 101
  Many researches on impact of emotional intelligence carried out on different variables in past decade while their focus was only on organizational learning as an important factor for adaptability to the environment, but there is a lack of research on the relationship between three variables: emotional intelligence, organizational learning and organizational culture. This research has started to investigate the mediating role of cooperative culture in the relationship between emotional intelligence and organizational learning in a governmental organization. To this end, a conceptual model designed based on library research meanwhile the quantitative approach was adopted for study. To gather data, researchers distributed a questionnaire to 120 participants whom were selected randomly in the organization and were asked to express their viewpoints about so-called variables. The gathered data were analyzed through Structural Equation Modeling (SEM) using LISREL 8.8. Results indicate that emotional intelligence has not any direct effect on organizational learning, but has indirect meaningful and positive effect through organizational culture. In addition, this research introduces a new conceptual model concerning the impact of emotional intelligence on organizational learning through cooperative culture.
  Keywords: Emotional Intelligence (EI), Organizational Learning (OL), Organizational Culture (OC), Cooperative Culture (COC)
 • Mehdi Mohammadi, Saeed Roshani*, Nafiseh Rezaeinik Page 125
  This paper is focused on a systematic review of definitions in management of technology literature and related concepts such as aims and processes of management of technology. Reviews show that there is not an integrated definition for researchers in this field, so it is necessary to propose an integrated definition for technology management. In this research, to identify the researchers’ approaches, we have used a quantitative content analysis method for different technology management definitions. Also to compute the redundancy of words NVIVO software and for clustering different definitions QDA miner software have been used. According to the results, clustering different definitions of technology management indicates that at least there are three main approaches: 1. Goal oriented definitions 2. Nature based definitions and 3. Process oriented definitions. Finally, after analyzing the content of gathered definitions, this article proposed a new and proper definition for management of technology.
  Keywords: Technology Management Definitions, Aims of Technology Management, Process of Technology Management, Nature of Technology Management