فهرست مطالب

یافته - سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 61، پاییز 1393)
 • سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 61، پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهناز مردانی، امیر حسین خلخالی راد*، فرزاد ابراهیم زاده، علی فرهادی، سجاد روستا، سعیده حاجیعلی صفحات 5-21
  مقدمه
  یکی از مهم ترین موقعیت های تنش زا، امتحانات پایان ترم در دوره های دانشگاهی است. تنش و قرار گرفتن در شرایط تنش زا می تواند بر سطح سرمی قند خون و تغییرات وزن نیز موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی امکان استرس زا بودن امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی (91-90)، تعیین میزان تاثیر گذاری قرار گرفتن در شرایط تنش زای امتحانات پایان ترم بر روی تغییرات وزن و سطح سرمی قند خون ناشتا (FBS) دو ماه قبل، یک ماه قبل و حین دوره امتحانات بر روی دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی لرستان و بررسی رابطه بین این دو بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 226 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی (91-90) دانشگاه علوم پزشکی لرستان صورت گرفت و روش نمونه گیری به صورت تلفیقی از نمونه گیری طبقه ای و خوشه ایچند مرحله ای بود. وزن بدن با دقت 0/5 کیلوگرم و همچنین FBS توسط دستگاه گلوکومتر اندازه گیری شد. استرس توسط پرسشنامه بهداشت زندگی کودرون مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  قرار گرفتن در شرایط امتحانات پایان ترم تنش می تواند تنش زا باشد (0/001>P) در حالیکه در این شرایط تنش زا افزایش وزن در گروه های سنی کمتر به طور معناداری بیشتر بود (0/002=P). تغییرات میزان FBS با مقطع تحصیلی در ارتباط بود (0/034=P). میانگین وزن و FBS در مردان بالاتر بود (به ترتیب 0/001>P و 0/037=P).
  بحث و نتیجه گیری
  بنابر نتایج این مطالعه تفاوت تغییرات وزن در دوران امتحانات پایان ترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان از لحاظ آماری معنا دار نبود. این در حالی است که افزایش سطوح FBS در دوران امتحانات به طور معناداری دیده می شود.
  کلیدواژگان: وزن، FBS، قند خون ناشتا، استرس، امتحانات
 • فرحناز چنگایی*، معصومه سیمبر، علیرضا ایرج پور، سهیلا اکبری صفحات 22-33
  مقدمه
  دسترسی به مراقبت های مناسب و با کیفیت یکی از مهم ترین راه های کاهش مرگ و میر مادر و نوزاد می باشد. هدف این مطالعه ارائه راهکاری ارتقاء کیفیت مراقبتهای حین زایمان استان لرستان در سال 1390 بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده، راهکارهایی همچون ایجاد انگیزه مالی، استفاده بیشتر از خدمات بخش خصوصی جهت کاهش بار کاری بخش دولتی و افزایش کیفیت و استفاده بیشتر از آموزش های ضمن خدمت جهت ارتقاء کیفیت خدمات توصیه می گردد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه ترکیبی (کمی، کیفی) است که طی آن کیفیت 200 مراقبت حین زایمان در مراکز درمانی استان لرستان مورد ارزیابی قرار گرفت. گردآوری اطلاعات از طریق ابزار محقق ساخته (چک لیست های تهیه شده بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت) بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS استفاده گردید. در بخش کیفی نیز از طرق مصاحبه با ارائه دهندگان خدمت، مسئولین زایشگاه و مسئولین رده بالای دانشگاه علوم پزشکی (تصمیم گیرندگان) به بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت پرداخته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادکه مراقبت های مرحله اول زایمان دارای 54/5%، مرحله دوم 57% و مرحله سوم 66% تطابق با وضعیت مطلوب بودند و در هر سه مرحله کیفیت مراقبت ها متوسط ارزیابی گردید. بر اساس مصاحبه های انجام شده مسئولین دانشگاه علوم پزشکی لرستان راهکارهایی از جمله ایجاد انگیزه مالی برای ماماها و آموزش های ضمن خدمت را جهت ارتقاء کیفیت خدمات مناسب دانسته اند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده، راهکارها یی همچون ا یجاد انگیزه مال ی، استفاده ب ی شتر از خدمات بخش خصوصی جهت کاهش بار کار ی بخش دولت ی و افزا یشک یفیتو استفاده ب یشتر از آموزش های ضمن خدمت جهت ارتقاء ک یفی ت خدمات توصیه میگردد.
  کلیدواژگان: ارزیابی کیفیت، مراقبت ها، مراحل زایمان، راهکارهای ارتقاء کیفیت
 • قدرت الله شمس خرم آبادی، حاتم گودینی، رضا درویشی چشمه سلطانی، زهرا نوری مطلق * صفحات 34-43
  مقدمه
  یکی از معایب عمده فتوکاتالیست اکسید روی، عدم ثبات نوری این کاتالیزور در محلول های آبی به علت خوردگی نوری است که باعث کاهش عمده ای در فعالیت فتو کاتالیستی اکسید روی شده و کاربرد عملی آن را در پاکسازی محیط محدود می کند. در این مطالعه کارایی فرآیند فتوکاتالیستی سیلیکا-اکسید روی (UV/Silica-ZnO) در رنگبری و حذف COD با فرآیند فوتوکاتالیستی اکسید روی(UV/ZnO)مقایسه شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است. درصدهای مختلف نانو ذرات سیلیس جهت ترکیب کردن با نانو ذرات اکسید روی در فرایند UV/Silica-ZnO بر روی شیشه تثبیت شد. طیف پراکنش اشعه(X (XRD نانو ذرات اکسید روی به تنهایی و نانو ذرات اکسید روی ترکیب شده با سیلیس تهیه شد.
  یافته ها
  طیف XRD، عدم وجود ناخالصی را در نانو ذرات تایید می نماید. درصدهای مختلف سیلیس 10، 5 و 15 درصد در ترکیب با نانو ذرات اکسید روی مورد آزمایشقرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان رنگبری و حذف COD در مدت تابش 90 دقیقه در فرآیند UV/Silica-ZnO با بارگذاری 10 درصد سیلیسبه ترتیب برابر با 100 و 81 درصد و برای فرآیند فتوکاتالیستی UV/ZnO به ترتیب برابر با 66 و 44 درصد می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج بدست آمده بهترین درصد سیلیس در ترکیب با نانو ذرات اکسید روی 10 درصد بود بنابراین می توان از فرآیند UV/Silica-ZnO به عنوان یک روش موثر و کارآمد برای رنگبری از پساب های نساجی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: فتوکاتالیست، نانو ذرات اکسید روی، نانوذرات سیلیکا، اکسید روی، رنگبری، COD
 • بابک هادیان*، خاطره عنبری، رقیه حیدری صفحات 44-53
  مقدمه
  شیوع نارسایی انتهایی کلیه (ESRD) در دنیا در حال افزایش است. با توجه به اهمیت بالینی ESRD و فقدان اطلاعات کامل، این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک نارسایی مزمن و انتهایی کلیه در بین بیماران همودیالیزی استان لرستان انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در فاصله زمستان 1390 تا زمستان سال 1391 در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام گردید. روش نمونه گیری بصورت سرشماری بود. اطلاعات بیماران با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. در پایان، داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و آزمون آماری مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، تعداد بیمارانی که به علت نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز قرار می گرفتند 318 نفر بود، که از این تعداد 182 نفر (57/2%) مرد و 136 نفر (42/8%) زن بودند. میانگین سنی بیماران 16/4±53/2 سال بود. علت نارسایی کلیه در 38/1% پرفشاری خون و در 2/19% و 4/27% موارد به ترتیب دیابت و علل ناشناخته بود. 97/5% بیماران مبتلا به یکی از عفونتهای ویروسی هپاتیتC، B یاHIV بودند. بین علل نارسایی مزمن کلیه در بیماران مورد مطالعه به تفکیک سن تفاوت آماری معنی داری دیده شد (p=0.002).
  بحث و نتیجه گیری
  ارتقاء روش های غربالگری و بخصوص ارجاع سریعتر بیماران در معرض خطر به نفرولوژیست، از ابتلای افراد به نارسایی انتهایی کلیه پیشگیری خواهد نمود.
  کلیدواژگان: همودیالیز، نارسایی کلیه، دیابت، پرفشاری خون
 • ابراهیم فلاحی*، فرزاد ابراهیم زاده، انیس میرزازاده، عاطفه فلاح صفحات 54-61
  مقدمه
  شیوع سندرم متابولیک در حال افزایش است و شناسایی عوامل مرتبط با آن در بحث پیشگیری اهمیت زیادی دارد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط فریتین سرم و سندرم متابولیک در بزرگسالان شهر خرم آباد است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی مورد شاهدی تعداد 201 فرد غیر مبتلا به سندرم متابولیک (گروه شاهد) و177 فرد مبتلا به سندرم متابولیک (گروه مورد) مورد بررسی قرار گرفت. فریتین سرم با روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شد. سندرم متابولیک بر اساس معیارهای ارائه شده از طرف برنامه ملی آموزش کلسترول پانل 3 درمان بزرگسالان تعریف شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای کوواریانس، کای اسکور و تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  از 378 نفر شرکت کننده در مطالعه 74/9% زن و 71/2% متاهل بودند. 52/6% تحصیلات دیپلم یا کمتر داشتند. مهمترین شاخص هایی که با سندرم متابولیک ارتباط معنی داری داشتند. سن(0/001=P)، وضعیت تاهل(0/001=P)، میزان تحصیلات (0/001=P) و فریتین سرم (0/006=P) بودند. بین متغیرهای میزان درآمد، جنس، وضعیت مصرف سیگار با سندرم متابولیک ارتباط معنی داری دیده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  شیوع سندرم متابولیک در افرادی که سطح فریتین سرم بالایی داشتند نسبت به افراد با سطح فریتین پایین و طبیعی بیشتر بود. نتیجه گیری کلی اینکه ارتباط مستقیمی بین سطح فریتین و شیوع سندرم متابولیک وجود دارد.
  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، فریتین سرم، بزرگسالان، خرم آباد
 • حسین زارع، کبری مرادی*، شیرین قاضی، نوش آفرین صفری، راضیه لطفی صفحات 62-69
  مقدمه
  با توجه به اینکه ما نمی توانیم همه اطلاعات را پردازش کنیم، باید بتوانیم اطلاعاتی را انتخاب کنیم که بیشترین اهمیت را برای ما دارند. ظاهرا بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی، به صورت انتخابی به محرک هایی که مرتبط با آن اختلال هاست توجه می کنند و از توجه به سایر اطلاعات غافل می مانند. به همین دلیل هدف این پژوهش بررسی مقایسه توجه انتخابی بین بیماران افسرده، وسواسی، اضطرابی و افراد عادی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش از روش علی مقایسه ای استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمام افراد عادی و تمام بیماران افسرده، اضطرابی و وسواس فکری - عملی می باشد که در سال 91 به کلینیک روانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان مراجعه کرده اند و توسط روان پزشک تشخیص داده شده اند. برای بررسی هدف پژوهشی از بین جامعه آماری گروه نمونه ای به اندازه 120 نفر (30 افسرده، 30 اضطرابی، 30 وسواس فکری عملی و 30 نفر عادی) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های این پژوهش، آزمون استروپ (آزمون رنگ – واژه) به منظور اندازه گیری توجه انتخابی مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق از نشانگرهای توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و از آزمون استنباطی روش تحلیل چند متغیره و آزمون شفه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که افراد افسرده در زمان واکنش سرعت عمل کندتری در مقایسه با سه گروه دیگر دارد. همچنین افراد اضطرابی و افراد وسواسی در مقایسه با افراد عادی، سرعت عمل کندتری دارند، اما سریعتر از افراد افسرده واکنش نشان می دهند. در زمینه تعداد خطا، نتایج نشان داد افراد افسرده در مقایسه با افراد عادی تعداد خطاهای بیشتری دارند، اما بین سایر گروه ها در این زمینه تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به اهمیت و کاربرد توجه انتخابی در زندگی روزمره توصیه می شود برای افزایش توجه انتخابی در این بیماران نهایت تلاش به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: توجه انتخابی، اختلال افسردگی، اختلال وسواسی، اختلال اضطرابی
 • غلامرضا هوشمند، مهدی گودرزی*، بهاره گودرزی، محمدرضا رشیدی نوش آبادی، عیسی مطهری تبار، نوشین اسد مسجدی صفحات 70-77
  مقدمه
  زیرالنون یک مایکوتوکسین استروژنیک است که توسط چندین گونه از قارچ های فوزاریومی تولید می شود و به دلیل اثرات استروژنیک قوی و رخداد گسترده آن، مورد توجه خاصی قرار گرفته شده است. گندم و آرد آن یکی از مهمترین منابع غذایی انسان می باشند که ممکن است توسط زیرالنون آلوده شوند. بنابراین این مطالعه برای تعیین میزان آلودگی آرد گندم به زیرالنون انجام شد.
  مواد و روش ها
  پس از استخراج زیرالنون از نمونه های آرد گندم با حلال استخراجی استونیتریل- آب، مرحله خالص سازی سم بر پایه ستون های ایمونوافینیتی انجام گرفت. نمونه ها به کمک دستگاه HPLC با استفاده از ستون 18C با ابعاد mm 6/4×250 و اندازه ذرات μm 5، آشکارساز فلورسانس، فاز متحرک مخلوط استونیتریل و آب (3 به 2) با سرعت جریان ml/min 1 آنالیز شدند.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان دادکه در 5 درصد از نمونه های آرد، سطوح زیرالنون بالاتر از حد مجاز 200 میکروگرم بر کیلوگرم می باشد. میانگین غلظت زیرالنون در نمونه ها 54 میکروگرم بر کیلوگرم بود. حد تشخیص و حد کمی بودن توسط این روش به ترتیب 3/5 و 10 میکروگرم بر کیلوگرم بود.
  بحث و نتیجه گیری
  اگر چه میانگین غلظت زیرالنون در نمونه ها پایین تر از ماکزیمم سطح توصیه شده بوسیله کدکس بود، ولی وجود مقادیر زیرالنون در این نمونه ها، نیاز بهبود شرایط نگهداری به منظور کاهش سطح آلودگی زیرالنون در گندم را معلوم می دارد.
  کلیدواژگان: زیرالنون، گندم، ستون ایمنوافینیتی، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
 • محمدحسن افتخاری، افسانه احمدی*، هنگامه خضری، جعفر حسن زاده صفحات 78-84
  مقدمه
  نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوره های رشد انسان محسوب می شود. یکی از شایعترین بیماری های تغذیه- روانی در این دوران، اختلال خوردن است که می تواند زمینه ساز مشکلات حاد و مزمن جسمی و روحی باشد. بنابراین مطالعه ای با هدف تعیین شیوع نگرش های مربوط به کنترل وزن و اختلالات خوردن و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی در دختران نوجوان دانش آموز شیراز طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی توصیفی تحلیلی بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، 594 دانش آموز دختر دبیرستانی انتخاب گردیدند. با استفاده از پرسشنامه نگرش تغذیه ای، اطلاعات جمعیت جمع آوری شد. به منظور جمع آوری اطلاعات دموگرافیک و تن سنجی از پرسشنامه دیگری استفاده شد. با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های T مستقل و کای اسکور اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات گردید. 0/05< P به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  داده ها نشان می دهد 80% جمعیت مورد مطالعه در معرض خطر اختلالات خوردن می باشند. به گونه ای که جمعیت دانش آموزان چاق، دارای اضافه وزن و لاغر در گروهی که دچار اختلالات نگرشی تغذیه ای بودند، به طور معنی داری بیشتر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  به دلیل شیوع بالای اختلالات تغذیه ای در دختران نوجوان و همراه بودن سوء تغذیه از نوع چاقی و لاغری با این اختلالات، تصحیح این رفتار می تواند از اولویت های سلامت در این شهرستان باشد.
  کلیدواژگان: اختلالات خوردن، تن سنجی، دانش آموز
 • باقر سید علیپور*، معصومه عشریه، رمضان خان بابایی صفحات 85-92
  مقدمه
  امروزه فن آوری نانو به سرعت در حال توسعه بوده و ممکن است اثرات قابل توجهی بر صنعت، جامعه و محیط زیست داشته باشد. در این مطالعه خصوصیات سمی نانو ذره اکسید روی بر بافت و آنزیم کبدی ALT در موش باردارNMRI بررسی شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی در شرایط استاندارد بر روی 25 سر موش سوری باردار با وزن متوسط 3 ±30 گرم انجام شد بطوریکه یک روز در میان به مدت 15 روز، دوز های مختلف نانو ذره اکسید روی را بصورت تزریق درون صفاقی دریافت کردند. سپس نمونه های خونی در روز هفده ام از موش های NMRI گرفته شد و بافت ها جهت بررسی هیستولوژی با بافر بوئن تثبیت شدند و با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ-آمیزی شدند. نتایج حاصله توسط برنامه آماری SAS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم ALT با دریافت نانو ذره در غلظت های mg/kg50، 100، 150 و 200 در مقایسه با گروه کنترل در همه گروه ها در سطح معنی دار 0/05< P افزایش یافته است. بررسی هیستولوژی نشان داد که نانو ذرات اکسید روی سبب آسیب شدید کبد شد. آسیب به سلول های کبدی باعث پیشرفت نشت غشاء و آزاد شدن آنزیم به داخل خون می شود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج ما نشان داد استفاده از غلظت های مختلف نانو ذره اکسید روی می تواند سبب اثر نامطلوب بر کبد با آسیب به هپاتوسیت و افزایش سطح آنزیم های کبدی شود.
  کلیدواژگان: خصوصیات سمی، نانو ذره اکسید روی، آنزیم کبدی، هپاتوسیت
 • علی حسن رحمانی، محمدرضا رشیدی نوش آبادی، غلامرضا هوشمند، مهدی گودرزی* صفحات 93-101
  مقدمه
  کبد یک ارگان اصلی بدن است که ممکن است با مواد شیمیایی گوناگون، دارو ها و تعداد زیادی زنوبیوتیک نظیر بروموبنزن مورد مواجهه قرار گیرد. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر حفاظتی میکروامولسیون عصاره هیدروالکلی گیاه مریم نخودی بر روی سمیت کبدی ناشی از بروموبنزن می باشد.
  مواد و روش ها
  حیوانات به 8 گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه یک تا سه به ترتیب سرم فیزیولوژی، پایه میکروامولسیون و میکروامولسیون عصاره مریم نخودی با دوز mg/kg 400 به مدت 10 روز خوراکی دریافت کردند. گروه چهار پایه میکروامولسیون و گروه پنج تا هشت به ترتیب دوزهای mg/kg 50، 100، 200 و 400 از میکروامولسیون عصاره و سپس 1 ساعت پس از آخرین تجویز، ml/kg 36/0 بروموبنزن به صورت داخل صفاقی، دریافت کردند. 24 ساعت بعد، از حیوانات خونگیری به عمل آمد و فعالیت آنزیم های ALT، AST و ALP مورد اندازه گیری قرار گرفت. کبد حیوانات جهت مطالعات بافت شناسی جدا گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که جویز بروموبنزن سبب افزایش معنادار فعالیت آنزیم های کبدی می گردد. مصرف میکروامولسیون عصاره در دوزهای mg/kg100، 200 و 400 باعث کاهش معنی دار آنزیم های کبدی گردید. مشاهدات بافت شناسی نیز نتایج این مطالعه را تایید کرد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که میکروامولسیون عصاره هیدروالکلی گیاه مریم نخودی اثر محافظتی روی سمیت کبدی القاء شده توسط برومو بنزن را داراست
  کلیدواژگان: برموبنزن، میکروامولسیون، مریم نخودی، سمیت کبدی، موش سفید کوچک
 • معصومه ویسکرمی*، یوسف فلاح، مینا کریمی، احمد تمجیدی پور، نگار مومنی، مهین عادلی صفحات 102-111
  مقدمه
  راکرها یکی از رایج ترین اصلاحات خارجی کفش های طبی می باشند و در درمان مشکلات مچ پا به کار می روند. هدف از انجام این مطالعه مشخص کردن میزان دقیق تغییرات گشتاورهای وارد بر مفصل مچ و پارامترهای فضایی و زمانی راه رفتن هنگام استفاده از این راکر می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس بود و نمونه آماری 20 دانشجوی دختر، با الگوی راه رفتن طبیعی بودند. ابزار مورد استفاده دستگاه آنالیز حرکت وایکان 470 و صفحه نیرو کیستلر بود. برای هر فرد پارامترهای فضایی و زمانی و گشتاورهای وارد بر مفصل مچ پا ضمن راه رفتن با استفاده از هر دو نوع کفش محاسبه شد و نتایج حاصل با استفاده از آزمون t زوجی تحلیل شد.
  یافته ها
  تفاوت میانگین گشتاورهای وارد بر مفصل مچ با کفش راکر در مقایسه با کفش معمولی در صفحه ساژیتال کاهش (0/002=P) و در صفحه فرونتال افزایش(0/007=P) یافت و این تفاوت ها از نظر آماری معنادار شد ولی تفاوت میانگین پارامترهای فضایی و زمانی راه رفتن از نظر آماری معنادار نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته های موجود بزرگترین مزیت این کفش بدون تغییر ماندن سرعت حرکت و کاهش گشتاورهای وارد بر مفصل مچ پا در صفحه ساژیتال و در نتیجه کاهش بار وارد بر مفصل و تاندون آشیل می باشد، ولی افزایش گشتاورها در صفحه فرونتال سبب افزایش مقداری بی ثباتی در مفصل می شود.
  کلیدواژگان: راکر پاشنه تا پنجه، گشتاور، مفصل مچ
 • شکوفه احمدی پور*، اعظم محسن زاده، هما بابایی صفحات 112-117
  مقدمه
  سندرم استورج وبر جزء اختلالات پوستی عصبی نادر می باشد که فراوانی آن در جامعه 1 در 50000 مورد است و شامل گروهی از علایم و نشانه هاست که عبارتند از: خال صورت به رنگ قرمز آلبالویی، تشنج و ضعف یکطرفه در اندامها دربسیاری از موارد نیز ممکن است با عقب افتادگی ذهنی همراه باشد.
  گزارش مورد: دختری 7 ساله با عقب ماندگی ذهنی که از بدو تولد خال صورت داشته و از 9 ماهگی مبتلا به تشنج های مکرر و آبریزش دهانی بوده و تا کنون تحت درمان دارویی قرارنگرفته است، به علت تشدید تشنج ها، سردرد، ضعف و بی حالی به اورژانس مراجعه کرده بود. در بررسی های انجام شده برای وی سندرم استورج وبر به همراه بدشکلی در استخوانهای دهان- فک بالا- صورت مطرح شد.
  بحث و نتیجه گیری
  یکی از علائم رادیولوژیک ناشایع در سندرم استورج وبر بدشکلی استخوانی در ناحیه دهان- فک بالا - صورت است که تا کنون موارد اندکی گزارش شده است و در بیمار معرفی شده تمام این علائم یافت شده است.
  کلیدواژگان: سندرم، استورج وبر، تشنج، بدشکلی استخوانی
|
 • Mahnaz Mardani, Amirhosein Khalkhali Rad *, Farzad Ebrahimzadeh, Ali Farhadi, Sajad Roosta, Saedeh Hajiali Pages 5-21
  Background
  One of the most stressful situations is final exams in college courses. Stress and exposure to stressful situations can affect blood sugar levels and weight changes. The aim of this study was to determine the stress making possibility of final exams during the first academic semester (2011-12), the effectiveness exposure of stressful conditions on weight and fasting serum glucose (FBS) two months ago, a month before and at the time of final exams among students studying in Lorestan University of Medical Sciences (LUMS) and to investigate the relationship between these two.
  Materials And Methods
  The study included 226 students studying in the first semester of the academic year (2011-12) of Lorestan university of medical sciences; sampling method was a combination of class and multistage cluster respectively. Body weight with an accuracy of 0.5 kg and FBS were measured by Glucometer. Stress was examined by Kodron's life health questionnaire.
  Results
  Being in final exam situation can be stressor (P<0.001) while at this stressor condition weight gaining in lower groups for age were significantly higher (P=0.002). FBS changes were associated with degree (P=0.034). Average weight and FBS was higher in men (P<0.001 and P=0.037 respectively).
  Conclusion
  Based on the results of this study, differences of weight changes during the final exams of Lorestan university of medical sciences were not statistically significant, however increasing at FBS levels during the exams can be seen significantly.
  Keywords: Weight, FBS, Fasting blood sugar, Stress, Exams
 • Farahnaz Changaee *, Masoomeh Simbar, Alireza Irajpour, Soheila Akbari Pages 22-33
  Background
  Access to affordable and quality health care is one of the most important ways for reducing maternal and child mortality. The purpose of this study was to provide strategies to promote the quality of care during childbirth in Lorestan province in 2011.
  Materials And Methods
  This research was a mixed method (quantitative, qualitative), study in which quality of 200 care during childbirth in hospitals of Lorestan Province were evaluated. Data gathered through self-made tools (Checklists prepared according to the guidelines of the ministry of health). Descriptive statistics and SPSS software were used to data analysis.In the second part of the study which was qualitative, interview with service providers, hospital officials and high-ranking officials of Lorestan university of medical sciences (decision makers) was used to discuss strategies to improve the quality of care.
  Results
  The results showed that the care of the first stage delivery in %54.5, second stage %57 and third stage 66% were in accordance with the desired status and care in this three stages was of moderate quality. Based on the interviews, the officials who are in charge of Lorestan university of medical sciences, proposed strategies such as financial incentives and in-service training of midwives as suitable strategies to improve quality of services.
  Conclusion
  According to the results, strategies such as financial incentives, increased use of private sector services to reduce the workload of the public sector and increase of quality and use of more in-service training, to improve the quality of services, are recommended.
  Keywords: Quality assessment, Care, Labor stages, Quality improvement strategies
 • Ghodratollah Shams, Hatam Godini, Reza Darvishi Cheshmeh Soltani, Zahra Noorimotlagh * Pages 34-43
  Background
  One of the major disadvantages of zinc oxide in aqueous solution is the light unstability of this catalyst due to the light corrosion which causes substantial reduction of photocatalytic activity of zinc oxide and application of it for environment purification. In this study, the performance of photocatalytic of UV/Silica-ZnO was compared in dye and COD removal by UV/ZnO.
  Materials And Methods
  This study was conducted in the lab scale. The various percentages of silica nanoparticles in the combination of zinc oxides nanoparticles were fixed onto the glass by UV/Silica-ZnO process and were examined at optimum condition in the UV/ZnO process. XRD patterns of zinc oxide nanoparticles alone and accomplished by silica were conducted.
  Results
  X-ray diffraction, confirm that there is no impurity in nanoparticles. The different percentages of silica (5, 10 and 15%) were tested in combination with zinc oxide nanoparticles. The findings showed that the value of dye and COD removal with contact time of 90 min and 10% silica loading in UV/Silica-ZnO process were 100 % and 81%, respectively and UV/ZnO process were 66% and 44% respectively.
  Conclusion
  According to the obtained results, 10% of silica, in combination with zinc oxide nanoparticles, was the best percentage. Thus, UV/Silica-ZnO process can be used as an effective method for removing dye from textile waste waters.
  Keywords: Photocatalyst, Zinc oxide nanoparticle, UV, Silica, ZnO, Dye removal, COD
 • Babak Hadian *, Khatereh Anbari, Rogayeh Heidari Pages 44-53
  Background
  Prevalence of End Stage Renal Disease (ESRD) is increasing in the world. Because of clinical importance of ESRD and absence of significant data, we studied the epidemiology of end stage renal failure in patients under hemodialysis in Lorestan province.
  Material And Methods
  This descriptive cross sectional study was carried out between January 2012 and January 2013 in dialysis centers of Lorestan university of medical sciences. Subject were selected by census method and data galhered using a questionnaire. At the end, collected data were analyzed by SPSS software, descriptive statistics and Chi-square test.
  Results
  All the patients under hemodialysis were 318 cases, 182 out of them (57.2%) and 136(42.8%) were male and female respectively. The mean age of the subjects was 53.2± 16.4 years. The cause of renal failure in 38.1% of the patients were hypertension, diabetes (19.2%) and unknown factors (27.4%). As well as 5.97% of the patients infected by HCV, HBV or HIV. A significant statistical difference was observed between causes of chronic renal failure and different ages of the subjects (p=0.002).
  Conclusion
  Augmentation of screening programs and especially, early referral of high risk subjects to nephrologists is recommended for prevention of end stage renal disease.
  Keywords: Hemodialysi, Renal failure, Diabetes, Hypertension
 • Ebrahim Falahi *, Farzad Ebrahimzadeh, Anis Mirzazadeh, Atefeh Falah Pages 54-61
  Background
  The prevalence of metabolic syndrome (MetS) is rising, and identification of the related preventive factors is very important. The aim of this study was to determine relation between serum ferritin and the MetS among the adult population of Khorramabad.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study 201 subjects without metabolic syndrome (control group) and 177 patients with metabolic syndrome (cases) were assessed. Serum ferritin concentrations were measured by Radio Imiuono Assay (RIA) method. Data were analyzed using ANCOVA, Chi-square and independent t-tests.
  Results
  Out of 378 subjects, 7.9% were femel and 71.2% were married. 25.6% of them had diploma or less. Indices that were significantly associated with metabolic syndrome include age (p=0.001), marital status (p=0.001), literacy status (p=0.001), and serum ferritine (p=0.006). No significant association was found between incomes, smoking status and MetS.
  Conclusion
  The prevalence of metabolic syndrome in people who had high serum ferritin levels was more than those with normal ferritin levels. Cosequently, There exist a direct correlation between ferritine levels and the prevalence of metabolic syndrome
  Keywords: Metabolic syndrome, Serum ferritin, Adults, Khorramabad
 • Hosein Zare, Kobra Moradi *, Sheren Ghazi, Nooshafaren Safari, Razeh Lotfi Pages 62-69
  Background
  As we can not process all the information, we should select the information which is of great importance for us. It seems that patients with anxiety disorders, draw selective attention to stimulants which are associated with those disorders and ignore other information. Thus, the purpose of this study is a comparison of selective attention among patients with depression, obsessive, anxiety, and normal individuals.
  Materials And Methods
  This paired comparison study carried out on all normal individuals and patients with depression, anxiety and obsessive- compulsive referred to psychiatric clinic of Lorestan university of medical sciences in 2012. 120 patients (30 cases with depression, 30 anxiety, 30 obsessive - compulsive and 30 normal) were selected using convenience sampling method. To measure selective attention, the Stroop test (color test - word) was used. The descriptive indicators (frequency, mean, standard deviation) and inferential test of Scheffe were used for multivariate analysis.
  Results
  The results showed that depressed individuals, response speed is slower than the other 3 groups. Also anxiety and obsessive patients compared to normal ones have slower response speed, but show faster reaction than the depressed people. As well as, the results showed that depressed individual have more erros in comparison with normal people, but no significant difference was doserved between other groups in this field.
  Conclusion
  Based on the obtained results and regarding the importance of application of selective attention in everyday life, it is recommended put a lot of effort to increase slective attention in these patients.
  Keywords: Selective attention, Depression disorder, Obsessive, compulsive disorder, Anxiety disorder
 • Gholamreza Houshmand, Mahdi Goudarzi *, Bahareh Goudarzi, Mohamadreza Rashidi Nooshabadi, Esa Motaharitabar, Nooshin Asad Masjedi Pages 70-77
  Background
  Zearalenone is an estrogenic mycotoxin produced by several Fusarium species and is of particular interest because of its widespread occurrence and strong estrogenic effects. Wheat and its flour is amongst the most important food and feeds sources that may become contaminated with zearalenone. Therefore, this study was carried out to determine the zearalenone concentration in wheat flour.
  Materials And Methods
  After extraction of zearalenone from wheat flour samples with extraction solvent acetonitrile - water, toxin purification step was conducted using immunoaffinity columns. Samples were analyzed by HPLC using C18 column (250 mm × 4.6 mm ID, 5µm) with a fluorescence detector, mobile phase of acetonitrile-water (3:2 v/v) at flow rate of 1ml/min.
  Results
  Results of the study showed that the level of found zearalenone in 5% of the samples was higher than maximum level of 200 μg/kg. The mean concentration of zearalenone in samples was 54 µg/kg. LOD and LOQ of this method were 3.5 and 10 ng/g respectively.
  Conclusion
  Although the mean concentration of zearalenone in investigated wheat flour samples was lower than the maximum level recommended by the Codex Alimentations, but high incidence of zearalenone in these samples indicates the need for improving storage conditions in order to reduce the incidence and level of zearalenone contamination in samples
  Keywords: Zearalenone, Wheat, Immunoaffinity column, HPLC
 • Mohammad Hasan Eftekhari, Afsaneh Ahmadi *, Hengameh Khezri, Jafar Hassanzadeh Pages 78-84
  Background
  Adolescence is one of the most critical growth periods in the human's life. Eating disorder is one of the most common nutritional-psychological disorders in this period, which can lead to acute and chronic physical and mental problems. Therefore, regarding the importance of the topic, the present study was designed to determine the prevalence of weight – controlling attitude and eating disorders, and their association with anthropometric indices in female adolescent school students.
  Materials And Methods
  The present study was a cross-sectional descriptive analytical study. 594 high school adolescent girls were selected using multi-stage random sampling method. Nutritional attitude was assessed by use of a nutritional attitude questionnaire. Another specific questionnaire was used to gather demographic and anthropometric information. Data analysis was done using SPSS software, independent t- test and Chi-square (P˂0.05).
  Results
  The information shows that 80% of the studied population are at risk of eating disorders. The number of the obese, over weight and underweight students were significantly more in the group with nutritional attitude disorders.
  Conclusion
  Due to the high prevalence of eating disorders in adolescent girls, and the concomitant obesity and underweight with these disorders, the correction of these attitude could be mentioned as a health priority in this city.
  Keywords: Eating disorders, Anthropometry, Student
 • Bager Seyed Alipour *, Masoomeh Oshrieh, Ramezan Khanbabaee Pages 85-92
  Background
  Nowadays, nanotechnology has been developing rapidly and may have considerable effects on industry, society and the environment. In this research the toxicity properties of zinc oxide nanoparticles with a size of 20 nm on enzyme and liver tissue of NMRI mice were studied.
  Materials And Methods
  This experimental study was performed in standard conditions on 25 NMRI mice with an average weight of 30 ± 3 g so that they received different doses of zinc oxide nanoparticles, an a days, for 15 days intraperitoneally. Then, blood samples were taken on day 17 of NMRI mice. The collected tissues were washed with saline and fixed in Boin΄s fluied buffer and stained with hematoxylin and eosin for histopathology evaluation. After data collection, statistical analysis was done using SAS software.
  Results
  The results showed that activity of ALT enzyme at concentrations 50, 100, 150 and 200 mg/kg ZnO Nps at a significant level (p<0.05) increased in comparison with the control group. Histopathological investigation showed that zinc oxide nanoparticles caused severe damage in liver. Damaged liver cells develop leaky membranes and escape of intracellular enzymes into the bloodstream.
  Conclusion
  Our findings showed that using different concentration of zinc oxide nanoparticles could be caused undesirable effects on liver with damage to hepatocyte and level elevation of liver enzymes.
  Keywords: Toxicity properties, ZnO Nps, Liver enzymes, Hepatocyte
 • Alihasan Rahmani, Mohamadreza Rashidi Nooshabadi, Gholamreza Houshmand, Mahdi Goudarzi * Pages 93-101
  Background
  Liver is a major organ of the body, which can be exposed to various chemicals, drugs and many other xenobiotics such as bromobenzene. The aim of this study was to find out the protective effect of hydroalcoholic extract microemulsion of Teucrium polium against hepatotoxicity induced by bromobenzene.
  Materials And Methods
  Animals were divided into eight groups, with ten animals in each group. Group 1-3 received respectively normal saline; base of microemulsion and extract microemulsions in dose of 400 mg/kg orally for 10 days. Group 4 received bromobenzene (0.36 ml/kg, ip) only on the 10th day; groups 5-8 received extract microemulsions orally in doses of 50, 100, 200 and 400 mg/kg respectively, during 10 days and bromobenzene (0.36 ml/kg, ip) on the 10th day 1 hour after last dose of extract. 24 hours later, the animals were bled and enzymes ALT, AST and ALP were measured. Animal liver was removed for histological studies.
  Results
  The results showed a significant increase in liver enzyme activity by bromobenzene. The treated groups with Teucrium polium showed a significant decrease in liver enzyme activity in doses of 100, 200 and 400 mg/kg (P<0.05). Histological observations also confirmed the results.
  Conclusion
  The results revealed that hydroalcoholic extract microemulsion of Teucrium polium has protective effect on liver toxicity induced by bromobenzene
  Keywords: Bromobenzene, Microemulsions, Teucrium polium, Hepatotoxicity, Mice
 • Masoomeh Veiskarami *, Usof Fallah, Mina Karimi, Ahmad Tamjidipour, Nagar Momeni, Mahin Adeli Pages 102-111
  Background
  Rocker shoes are the most commonly prescribed external therapeutic shoe modification and are used for treatment of the ankle and midfoot problems. The aim of this study was to assesse the effects of the heel- to-toe rocker shoes on temporal-spatial and ankle joint moments in sagital and frontal plane.
  Materials And Methods
  In this quasi-exprimental study, three-dimentional gait analysis was carried out on 20 healthy university female students with normal normal gait pattern selected by convenience sampling method. A Vicon 470 system(Oxford Metrix, U.K.) consisting of 6 cameras operating at 60Hz and kistler forceplate (A9286) was used.The paired samples T test was used to statistical analysis.
  Results
  The results showed that there is no significant change in temporal-spatial parameters while wearing this modified shoe, but the ankle moments while wearing rocker shoes in sagittal plane was significantly less than that while wearing traditional shoes(p=0.002) but in frontal plane significantly increased(p=0.007).
  Conclusion
  Based on the current findings the major benefits of this modified shoe appear to be significantly restricted sagital plane moments with maintenance of walking speed so the loads on ankle joint and achilles tendon reduced, but increases frontal plain moments which leads to increase of mediolateral instability of ankle joint.
  Keywords: heel, to, toe rocker shoe, moment, ankle joint
 • Shokoofeh Ahmadipour *, Azam Mohsenzadeh, Homa Babaei Pages 112-117
  Background
  Sturge-Weber syndrome is one of the rare neurocutaneous disorders with frequency of approximately 1 per 50,000. Sturge-Weber syndrome consists of a constellation of symptoms and signs including a facial nevus (port wine stain), seizure and hemiparesis. In many cases it may associate with mental retardation.
  Case Presentation
  A 7- year old girl with mental retardation and a large facial nevus at the birth time, recurrent severe seizures and drolling in 9 months of life without any treatment, was admitted because of severity of seizure, headache and weakness. Conducted follow up on here, indicated that she had Sturge –Weber syndrome with oro- maxilla -facial osteodystrophy.
  Conclusion
  One of the rare radiological symptoms in Sturge Weber syndrome is oro-maxillo-facial osteodystrophy, by this time only few cases had been reported. All of the symptoms of this syndrome were found in our described patient
  Keywords: Syndrome, Sturge, Weber, seizure, osteodystrophy