فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/18
 • تعداد عناوین: 23
|
 • مقاله پژوهشی
 • نرگس رفیعی*، سیدمهدی آقاپور، فاطمه کوچکی، زینب شهرام پور، نویساسادات سیدقاسمی، سارا میرآییز صفحات 467-476
  زمینه و هدف
  استفاده نامناسب آنتی بیوتیکها از مشکلات بزرگ بیمارستانها می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر تبعیت از دستورالعمل آنتی بیوتیک پروفیلاکسی پیش از اعمال جراحی در بیمارستان آل جلیل شهرستان آق قلا در سال 1391 انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه نیمه تجربی و یک سوکور بر روی پزشکان جراح انجام شد. به تناسب اعمال جراحی انجام شده توسط هر پزشک، 125 پرونده در طول یک ماه قبل از مداخله و 125 پرونده جراحی دیگر مربوط به همان پزشکان بعد از مداخله، انتخاب شدند. متغیرهای اندیکاسیون، نوع، دوز و راه مصرف آنتی بیوتیک بر اساس پرونده بیمار، با دستورالعمل آنتی بیوتیک پروفیلاکسی وزارت بهداشت مقایسه گردید. مداخله شامل برگزاری جلسه با پزشکان جراح و ارسال دستورالعمل به آنان بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری PASW18 و آزمون های «کای دو» و «ویلکاکسون» تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  قبل از مداخله، در 82/4% جراحی ها و پس از مداخله در 91/2% آنها، اندیکاسیون تجویز صحیح بود. همچنین متغیرهای نوع آنتی بیوتیک، (از 80% به 89/6%)، دوز دارو (از 32% به 79/2%) و میزان تبعیت از دستورالعمل در همه موارد (از 32% به 79/2%) بعد از مداخله به طور معنی داری بهبود یافتند(P<0.05). زمان و راه مصرف در قبل و بعد از مداخله برای تمام بیماران صحیح بود.
  نتیجه گیری
  مداخلات مبتنی بر دستورالعمل مراقبت مدیریت شده بر تجویز صحیح آنتی بیوتیک موثر بوده است. پیشنهاد می شود مداخلات آموزشی برنامه ریزی شده با مشارکت پزشکان جهت بهبود تجویز آنتی بیوتیک صورت گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش، آنتی بیوتیک پروفیلاکسی، مراقبت مدیریت شده، اعمال جراحی
 • عادل ابراهیم زاده*، خدیجه سریزدی پور، عبدالعزیز قرایی، سعید محمدی، علی جمشیدی صفحات 477-481
  سابقه و هدف
  انتروبیوس ورمیکولاریس، عامل بیماری انتروبیازیس، یکی از شایع ترین انگلهای روده ای در کودکان تمامی مناطق جهان می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی فراوانی آلودگی به اکسیور در مهدکودک ها و پیش دبستانی های شهرستان خاش در سال 1391 می باشد.
  مواد و روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است. نمونه گیری به صورت تصادفی و مقطعی از 907 کودک بین 1 تا 6 سال انجام شد. روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که به همراه فرم رضایت آگاهانه در اختیار والدین قرار گرفت. نمونه ها به روش دید مستقیم روش چسب اسکاچ (روش گراهام) مورد مطالعه قرار گرفت. جهت آنالیز اطلاعات از نرم افزار SPSS18 استفاده شد.
  یافته ها
  بررسی ها نشان داد که فراوانی کلی آلودگی به انتروبیوس ورمیکولاریس در مراکز پیش دبستانی و مهد کودک های شهرستان خاش 24/1 درصد بود. به تفکیک جنسیت، 28/7درصد دخترها و 19/5 درصد پسرها به انتروبیوس ورمیکولاریس آلوده بودند.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش بیانگر وجود آلودگی قابل توجه به اکسیور در میان کودکان مراکز پیش دبستانی و مهدکودک های سطح شهرستان خاش است. با توجه به نحوه انتقال آسان عفونت از یک سو و اهمیت بالای بهداشتی این بیماری به عنوان یک شاخص بهداشتی پیشنهاد می شود، ضمن آموزش و راهنمائی والدین و دست اندرکاران مراکز پیش دبستانی، دستگاه های ذیربط نیز برنامه ریزی ویژه ای در جهت شناسائی موارد مرتبط با انتقال بیماری و کاهش یا حذف عامل به عمل آورند.
  کلیدواژگان: انتروبیوس ورمیکولاریس، شیوع، مراکز پیش دبستانی، شهرستان خاش
 • مهدیه آرین، حامد مرتضوی*، محبوبه طباطبایی چهر، اسحاق ایلدرآبادی، عباس وروانی فراهانی، آزاده کمالی، زکیه امینی صفحات 483-495
  زمینه و هدف
  علیرغم فواید بسیار زیاد ورزش بر سلامت جسمی و روحی در بیماران همودیالیز متاسفانه سطح فعالیت و ورزش در این بیماران بسیار محدود است. با این شرایط جهت برنامه ریزی اصولی و مراقبتی این بیماران شناسایی موانع و انگیزه های ورزش در آنها بسیار ضروری است لذا پژوهش حاضر به شناسایی موانع و انگیزه های ورزشی و بررسی ارتباط آنها با سطح فعالیت در بیماران همودیالیزی پرداخته است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی در بیمارستان امام خمینی تهران بر روی 47 بیمار همودیالیزی که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند، انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و اطلاعات مربوط به موانع و انگیزه های انجام ورزش و پرسشنامه استاندارد ثبت میزان فعالیتهای جسمی GLTEQ بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار 20 SPSS و استفاده از آزمون های علامت و ضریب همبستگی انجام شد.
  یافته ها
  اکثر بیماران همودیالیزی شرکت کننده در پژوهش حاضر غیرفعال بودند. انگیزه هایی چون اعتقاد به بهبودی با ورزش، ایجاد حس خوب بودن، کاهش اضطراب و کاهش افسردگی بیشترین ضریب همبستگی مستقیم و موانعی چون ترس از سقوط، خستگی و افسردگی، تنگی نفس و اضطراب ضریب همبستگی معکوس بسیار بالایی با سطح فعالیت داشتند (0/05>P). بین فراوانی موانع و شدت آنها ارتباط مستقیم و بین میزان فعالیت با شدت و فراوانی موانع ارتباط معکوسی وجود داشت (0/05>P). بین فراوانی انگیزه ها و شدت آنها ارتباط مستقیمی و بین میزان فعالیت با شدت و فراوانی انگیزه ها ارتباط مستقیمی وجود داشت (0/05>P).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها هر چه میزان فعالیت و ورزش در بیماران همودیالیزی بیشتر می شود، تنوع و قدرت عوامل جسمی و روانی بازدارنده فعالیت کمتر شده و در نتیجه با مشاهده یک رویکرد مثبت انگیزه بیمار برای فعالیت بیشتر می گردد، پیشنهاد می شود در برنامه های مراقبتی بیماران همودیالیزی توصیه به فعالیت و ورزش گنجانده شود.
  کلیدواژگان: فعالیت، همودیالیز، موانع، انگیزه ورزشی
 • حسن ایزانلو، کاظم ندافی، محمد خزایی، حمیدرضا تشیعی، زینب یاوری* صفحات 497-504
  زمینه و هدف
  پیل سوخت میکروبی که یک سیستم بیوالکتروشیمیایی است، به عنوان روشی نوین در تصفیه فاضلاب همزمان با تولید الکتریسیته می باشد. در این راکتور انرژی شیمیایی ذخیره شده در مواد آلی از طریق فعالیت متابولیکی میکروارگانیسم ها به الکتریسیته تبدیل می شود.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه پیل سوخت میکروبی دو محفظه ای با جریان پیوسته به مدت 720 ساعت در دمای 0C4±)20) راهبری شد. میزان بارگذاری آلی و زمان ماند هیدرولیکی متغیرهای موثر در راهبری راکتور پیل سوخت میکروبی بودند.
  یافته ها
  زمان ماند هیدرولیکی بهینه برای دستیابی به بیشترین بازده حذف COD محلول در محدوده 1/5 و 2/5 ساعت بود. در این محدوده زمانی راندمان به 49% رسید. مطالعه نشان داد که تغییرات میزان بارگذاری آلی تاثیر بسزایی در میزان بازده کلومبیک دارد، به گونه ای که با افزایش میزان بارگذاری آلی مقدار آن کاهش یافت و از 71% در کمترین میزان بارگذاری آلی به 8/5 % در بیشترین بارگذاری رسید.
  نتیجه گیری
  با توجه به مزایایی از قبیل تولید مستقیم الکتریسیته از فاضلاب و حذف همزمان میزان قابل توجهی از بار آلی فاضلاب، استفاده از پیل های سوخت میکروبی در مقیاس صنعتی پس از انجام مطالعات تکمیلی و برآورد اقتصادی، جهت تصفیه فاضلاب توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: پیل سوخت میکروبی، الکتریسیته، بازده کلومبیک، تصفیه فاضلاب
 • ایرج بیگلری، حسن فهیم دوین، سید حمید نبوی *، مجتبی احمدی صفحات 507-511
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سلامت روان کارکنان بر اساس کیفیت زندگی کاری در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی می باشد.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقعطی از نوع همبستگی بوده که در سال 1392 بر روی کارکنان ادارات ورزش استان خراسان شمالی انجام گرفت. داده ها به روش سرشماری از 70 نفر از کارکنان جمع آوری گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. داده های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و (GHQ- کیفیت زندگی کاری و پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ) 28 بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام با استفاده از نرم افزار 14.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با اختلالات روان رابطه معناداری منفی وجود دارد. از بین ابعاد کیفیت زندگی کاری متغیرهای محیط کاری ایمن و بهداشتی، وابستگی اجتماعی زندگی. (P = 0/001، r = - 0/463) کاری و پرداخت های منصفانه به ترتیب بیشترین توان تاثیرگذاری یا پیش بینی سلامت روان را داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که پرداخت های منصفانه و نه ضرورتا پرداخت های مالی بیشتر، محیط ایمن و سالم و همچنین روابط کاری میان کارکنان بر سلامت روان کارکنان تاثیر گذار است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، سلامت روان، کارکنان
 • اکرم رضاییان*، آرزو نیک نژادجلالی، حمیدرضا بهنام وشانی، فرح اشرف زاده، مهدی رضاییان صفحات 513-523
  زمینه و هدف
  محرومیتهای محیطی مکرر کودکان ساکن شیرخوارگاه را در معرض تاخیر تکاملی قرار می دهد. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر بسته تحریک تکاملی بر تکامل حرکتی ظریف شیرخواران ساکن شیرخوارگاه بود.
  مواد و روش کار
  در این کارآزمایی بالینی در شیرخوارگاه علی اصغر(ع) مشهد، بسته تحریک تکامل مورد آزمون قرار گرفت. 50 کودک 12-1 ماهه دارای شرایط ورود به مطالعه، به تصادف در گروه مداخله (25کودک) و کنترل(25کودک) جای گرفتند. سپس بسته تحریک تکاملی برای گروه مداخله، سه بار در هفته، به مدت 8 هفته (24 جلسه دو ساعته) اجرا شد. سن تکامل حرکتی قیل از مداخله، 6 هفته و 8 هفته بعد از مداخله توسط ابزار دنور2 ارزیابی شد، داده های حاصل با استفاده از آزمون تی مستقل، من ویتنی و آزمون اندازه های تکراری تحلیل شد.
  یافته ها
  نمونه پژوهش حاضر میانگین سنی(14/62±20/64) هفته داشتند که از تعدادکل 32 % دختر و68 % پسر بودند. سن تکامل ظریف قبل از مداخله در گروه مداخله (14/2± 23/5) و گروه کنترل (17/7± 21/1) بود (P>0.05). بعد از 6 هفته اجرای بسته تحریک تکاملی، این متغیر در گروه مداخله (914/9± 33/3) نسبت به گروه کنترل (14/4 ± 23/3) افزایش معنی داری نشان داد(0/008=p)، دو هفته بعد از آن نیز (هفته 8 مداخله) سن حرکتی ظریف در گروه مداخله(13/4 ±35/8) نسبت به گروه کنترل(13/4 ± 24/9) تفاوت آماری معنی داری نشان داد(p<0.001).
  نتیجه گیری
  تاثیر بسته تحریک تکاملی بر سن تکامل حرکتی ظریف شیرخواران بعد از 6 هفته مداخله قابل شناسایی بود و این اثرات 2 هفته بعد (هفته 8 مداخله) نیز تایید شدند.
  کلیدواژگان: رشد و تکامل، شیرخوار، شیرخوارگاه
 • محمد زارعی، امین ایراندوست*، هادی ریحانی صفحات 525-530
  زمینه و هدف
  یکی از راه های کنترل عفونت بیمارستانی، شناسائی و تعیین ابزار انتقال و نوع آلودگی قابل انتقال با آن می باشد تا در پیشگیری و درمان کمک کننده باشد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی آلودگی، نوع و شدت آلودگی تیغه های لارنگوسکوپ به مدت 4 ماه در بخش های درمانی بیمارستان موسی بن جعفر (ع) قوچان در سال 1389 بود.
  مواد و روش کار
  روش کار به صورت توصیفی بوده و بطور تصادفی انجام شده است. ازتیغه های لارنگوسکوپ ضد عفونی شده در طول 4 ماه 104 مورد نمونه برداری شد. نمونه برداری با سواپ استریل انجام و کشت انجام می گردید. درصورت رشد باکتری و ایجاد کلونی، لام تهیه شده و از نظر نوع باکتری و شدت رشد باکتری مورد بررسی قرار داده می شد. اطلاعات جمع آوری شده بوسیله نرم افزار SPSS ورژن 17 و بر اساس تست های کای دو و آمار توصیفی تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که 55 عدد (52/9%) از تیغه ها آلوده بودند. بیشترین نوع آلودگی مربوط به سوش میکروبی استافیلوکک کواگولاز منفی با 20 مورد (36/4%) و کمترین نوع آلودگی مربوط به انتروکوک با 5 مورد (9/1%) می باشد. در مقایسه شدت آلودگی بین بخش های درمانی بیشترین مربوط به اتاق عمل و کمترین مربوط به بخش های اطفال و جراحی مردان بود.
  نتیجه گیری
  اصول و روش کلی مشترکی در شستشو و ضد عفونی تیغه های لارنگوسکوپ به کار می رود که روش قابل قبولی است. اما رعایت جزئیات و رعایت دقیق مراحل شستشو و ضد عفونی توسط افراد در بخش ها متفاوت است و قابل تائید نیست که نیازمند آموزش و سخت گیری بیشتر از طرف واحد کنترل عفونت می باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی باکتریال، تیغه لارنگوسکوپ، عفونت بیمارستانی
 • کامبیز دیبا*، آرزو غیبی، زهرا دیلمی، زهرا یکتا، خسرو حضرتی تپه صفحات 533-540
  زمینه و هدف
  درماتوفیتوزیس، عفونت پوست، مو یا ناخن است که به وسیله قارچ های کراتین دوست متنوعی موسوم به درماتوفیت ها ایجاد می شود. تینه آجزء عفونتهای شایع در سراسر جهان می باشد. عفونت درماتوفیتی یک مشکل بهداشت عمومی محسوب می شود و از بیماری های شایع ایران نیز محسوب می گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی شیوع عفونت قارچی درماتوفیتی در منطقه آذربایجان غربی با کاربرد روش های مولکولی و سنتی بود.
  مواد و روش کار
  این تحقیق بر روی 246 نمونه بالینی مشکوک به درماتوفیتوزیس جمع آوری شده از مراکز درمانی بیماری های پوستی ارومیه انجام شد. بر روی نمونه ها آزمایش مستقیم و کشت به عمل آمد و نهایتا شناسایی گونه های درماتوفیتی جداسازی شده با استفاده از روش های متداول صورت گرفت.
  یافته ها
  از میان کل نمونه های بدست آمده، 28 مورد مثبت درماتوفیتی شامل: ترایکوفیتون منتاگروفایتیس 12 (42/8 %)، میکروسپوروم کانیس 9 (32/1%)، میکروسپوروم جیپسئوم 4 (14/2 %)، ترایکوفیتون روبروم 2 (7/1 %)،: ترایکوفیتون شوئن لاینی 1 (3/5 %) شناسایی و تشخیص داده شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج ما نشان داد که شیوع و درصد درماتوفیت ها در ارومیه و ایران از تغییر نسبی فزاینده ای برخوردار است.
  کلیدواژگان: شناسایی، درماتوفیتوزیس، ارومیه
 • غلامحسین حلوانی، حسین فلاح*، رجبعلی حکم آبادی، سکینه اسماعیلی، رویا دبیری، بهنوش صانعی، امین صابری صفحات 543-550
  زمینه و هدف
  اختلالات اسکلتی-عضلانی از شایع ترین آسیب های ناشی از کار به خصوص در صنایع کوچک محسوب می گردد به طوری که بیشتر کشورها پیشگیری از آن را به صورت یک اولویت ملی در آورده اند مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و ارزیابی ریسک ابتلا به این اختلالات در کارگران شاغل در کارگاه های تولید آجر شهرستان یزد انجام شده است.
  مواد و روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که به صورت مقطعی بر روی 220 نفر از کارگران شاغل در کوره های تولید آجر شهرستان یزد انجام گردیده است که به صورت تصادفی انتخاب گردیده اند. میزان شیوع علائم اختلالات اسکلتی-عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک مورد مطالعه قرار گرفت و برای ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی نیز از روش QEC استفاده شد که بدین منظور در هر ایستگاه کاری از کارگر فیلم گرفته شد و در آخر نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS-13 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها میانگین سن و سابقه کار افراد مورد مطالعه به ترتیب 10/56±30/02و 5/94±6/57 سال بدست آمد همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از پرسشنامه نوردیک، 61/8 درصد افراد مورد مطالعه در یک سال گذشته حداقل در یکی از نواحی بدن دچار درد و ناراحتی بودند و بین سطح خطر بدست آمده از روش QEC و فراوانی علائم اختلالات اسکلتی-عضلانی ارتباط معنی دار آماری وجود داشت(P < 0.001).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مشخص گردید که میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی شغلی در بین کارگران شاغل در کارگاه های تولید آجر بالا می باشد لذا لازم است که هر چه سریع تر با در نظر گرفتن اقدامات کنترلی مناسب شرایط موجود اصلاح گردند.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی عضلانی، کوره های آجر پزی، روش QEC، پرسشنامه نوردیک
 • سید حمیدحسینی، رضوان رجب زاده، حمیدرضا شرکاء، سید محمد علوی نیا، مریم سودمند، محمدرضا جلیلوند* صفحات 553-562
  زمینه و هدف
  شیوع چاقی به خصوص در دوران نوجوانی از مهمترین مشکلات جوامع محسوب می شود صرفنظر از عوامل ژنتیکی، الگوی مصرف مواد غذایی و فعالیت بدنی (فعالیت بدنی و اوقات فراغت) به عنوان عوامل تاثیرگذار در شیوع چاقی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تعیین الگوی مصرف مواد غذایی و فعالیت بدنی در دانش آموزان دبیرستانی استان خراسان شمالی انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  این مطالعه مقطعی بر روی 450 دانش آموز دبیرستانی استان خراسان شمالی انجام شد. نمونه گیری بصورت چندمرحله ای انجام شد. پرسشنامه وضعیت تن سنجی، اطلاعات دموگرافیکی، عادات غذایی و فعالیت بدنی (فعالیت بدنی و اوقات فراغت) برای هریک ازنمونه های موردبررسی به روش مشاهده و مصاحبه تکمیل گردید داده ها توسط آزمون های آماری t-test، کای دو، ANOVA، همبستگی پیرسون وبا استفاده از نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  شیوع چاقی در دختران نسبت به پسران بیشتر بود.60/2 و 63/5 درصد دانش آموزان پسر و 38/5 و 47/4 در صد دانش آموزان دختر به ترتیب شیفت صبح و شیفت عصر در طول هفته به طور همه روزه صبحانه صرف می کردند. فعالیت بدنی و ورزش بیشتر توسط دانش آموزان پسر انجام می شد. در روزهای عادی 35% دانش آموزان دو ساعت به تماشای تلویزیون می پرداختند، در حالی که در روزهای تعطیل 8/39% آنها حدود 4 ساعت تلویزیون تماشا می کردند. ارتباط معنی داری بین نمایه توده بدنی و مصرف تنقلات هنگام تماشای تلویزیون، کار با رایانه، صرف شام، میان وعده صبح، میان وعده عصر، صرف برنج در وعده های غذایی، صرف غذاهای همراه با نان، مصرف سبزی خام، مصرف میوه در هفته، روش پخت برنج، شرکت در کلاس های ورزشی در تابستان وجود داشت (P <0.005).
  نتیجه گیری
  شیوع بالای چاقی، دریافت بالای کالری و عادات غذایی نامطلوب و عدم فعالیت های بدنی نوجوانان، لزوم برنامه ریزی دقیق توسط مسئولین در زمینه های آموزشی و فرهنگی را ایجاب می کند.
  کلیدواژگان: عادات غذایی، فعالیت بدنی، دانش آموزان، خراسان شمالی
 • اقدس حمیدی *، سمیرا جلالی فر، محسن یعقوبی، آرش اکابری، مهرنوش قوپرانلو، شیرین شجاعی صفحات 565-571
  زمینه و هدف
  تنبلی چشم (آمبلیوپی) اختلال بینایی است که در دوران کودکی اتفاق می افتد و عوارضی از قبیل معلولیت های بینایی، انحرافات چشمی و صدمات روانی و مالی در پی دارد که تشخیص زودهنگام، درمان به موقع را می طلبد. به همین منظور، این مطالعه با هدف تعیین شیوع تنبلی چشم در کودکان 3 تا 6 ساله بجنورد سال 1392 انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه بصورت مقطعی روی 14061 کودک شهر بجنورد انجام گرفت. ابزار مورد استفاده جهت غربالگری شرکت کنندگان در مطالعه، تابلوی اسنلن (چارت بینایی) و پرسشنامه ی استاندارد برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم بود. کودکانی که از نظر دید طبیعی نبودند به مطب بینایی سنجی ارجاع شدند. بهترین دید اصلاح شده یا کم تر در هر چشم، تنبلی چشم تعریف گردید.
  یافته ها
  از بین تمامی شرکت کنندگان، 12935 کودک (92%) سالم و 1126 کودک (8%) مشکوک تشخیص داده شدند و به بینایی سنج ارجاع داده شدند. از کل افراد ارجاع داده شده، 69 کودک (11/8%) تنبلی چشم، 133 کودک عیوب انکساری (22/8%)، 11 کودک استرابیسم (1/8%) و بقیه (1/03%) مبتلا به سایر بیماری های چشمی بودند. عیوب انکساری با 78/2% شایع ترین عامل ایجاد کننده تنبلی چشم بود پس از آن انحرافات چشمی (استرابیسم) و سایر بیماری ها قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از این مطالعه با سایر مطالعات انجام شده در سطح کشور همخوانی دارد و شیوع بالای تنبلی چشم در سنین کودکی و قابلیت پیشگیری و درمان موثر با توجه به علل قابل رفع آن در صورت تشخیص به موقع را تایید می کند.
  کلیدواژگان: تنبلی چشم، کودکان، انحراف چشم، عیوب انکساری
 • سوسن حسینی، عباس نیک روش، زهره سادات هاشمی، ناهید رخشی* صفحات 573-579
  زمینه و هدف
  ناهنجاری های مادرزادی از علل مهم معلولیت و مرگ و میر نوزادان است. این ناهنجاری ها در زمان بارورشدن تخم یا هنگام تکوین مراحل جنینی عارض می شوند. شیوع آن 5-3 درصد در نوزادان زنده به دنیا آمده برآورد گردیده است. این مطالعه با هدف بررسی میزان فراوانی ناهنجاری های آشکار در نوزادان متولد شده درمنطقه سیستان می باشد.
  مواد و روش کار
  روش پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی به روش مقطعی است که بر روی کلیه نوزادان زنده متولد شده طی سه ماه از نظر ناهنجاری های آشکار مادرزادی انجام گردیده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و مشتمل بر مشخصات والدین و نوزاد و نوع ناهنجاری بود که توسط پزشک متخصص کودکان تایید گردید. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS19 تحلیل شد.
  یافته ها
  از مجموع 1800 نوزاد تولد یافته در بیمارستان امیرالمومنین زابل، 34 مورد دارای ناهنجاری آشکار مادرزادی بودند. میزان فراوانی ناهنجاری های آشکار در منطقه سیستان %1/8 بدست آمد. فاکتور سن مادر با بروز ناهنجاری های طناب عصبی ارتباط معنی داری نشان داد (P≤0.05). بیشترین ناهنجاری درسیستم گوش، چشم، صورت با شیوع % 29/5 می باشد و پس از آن ناهنجاری سیستم عصبی قرار دارد.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان میدهد که میزان بروز ناهنجاری مادرزادی در نوزادان زنده متولد شده در شهر زابل مشابه مطالعات پیشین در زمینه ناهنجاری می باشد.
  کلیدواژگان: ناهنجاری های آشکار، نوزاد، ازدواج های خویشاوندی
 • حمزه علی جمالی، اسمعیل قهرمانی، احسان ابویی، شهرام صادقی* صفحات 581-589
  زمینه و هدف
  دفن پسماندها در محل های دفن شهری مرسوم ترین روش دفع نهایی در اغلب کشورهای مختلف دنیاست. شیرابه محل دفن بسیار آلوده بوده و می تواند خطراتی جبران ناپذیری به محیط زیست به خصوص آب زیر زمینی وارد نماید. امروزه استفاده از منعقد کننده ها در تصفیه آب و فاضلاب بسیار رایج شده و استفاده از این مواد رو به افزایش می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین کارایی پلی آلومینیوم کلراید درحذفCOD، TSS، رنگ وکدورت تصفیه شیرابه محل دفن پسماندهای شهر قزوین می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه شیرابه از محل دفن زباله های شهر قزوین برداشت شد. نمونه ها در طی شش ماه از محل برداشت شده و تواتر نمونه برداری هر دو هفته یکبار بود. نمونه پس از حمل به آزمایشگاه در یخچال و در دمای 4 درجه سانتی گراد تا زمان مصرف نگه داری می شد. آزمایشات بر اساس کتاب روش های استاندارد برای آزمایش های آب و فاضلاب انجام شد.
  یافته ها
  نتایج آزمایش انعقاد و لخته سازی نشان داد کهpH بهینه برای PAC برابر 5/7 بود. همچنین مقدار بهینه PAC برابر با gr/L 5/2 بود. راندمان PAC در حذف COD،TSS، کدورت و رنگ در شرایط بهینه برابر با 48/5%، 82/5%، 73/5% و 5/7070/5% بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان تولید شیرابه در محل دفن شهر قزوین و کارایی پلی آلومینیوم کلراید در حذف این آلاینده ها و از طرفی عدم نیاز به تکنولوژی پیشرفته و ارزانی قیمت، این روش یک روش بسیار مناسب برای تصفیه شیرابه تولیدی در محل دفن شهر قزوین می باشد.
  کلیدواژگان: پلی آلومینیوم کلراید، شیرابه، پسماند
 • مریم عظیمی*، محمد شاکری، ربابه نوری، محمد حاتمی صفحات 591-600
  زمینه و هدف
  اضطراب امتحان از مشکلات رایج دانش آموزان است که کارآیی شان را می کاهد و به خاطرسپاری مطالب را دچار مشکل نماید و نهایتا عملکرد فرد را هنگام امتحان مختل کند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر درمان فراشناختی در کاهش اضطراب امتحان و تغییر باورهای فراشناختی دانش آموزان سال سوم و چهارم متوسطه می باشد.
  مواد و روش کار
  این پژوهشی تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری برای دو گروه آزمایشی و کنترل است. بدین منظور دانش آموزانی که جهت مشاوره به مرکز مشاوره رازی استان البرز مراجعه و از طریق آزمون اضطراب امتحان ساراسون افرادی که اضطراب امتحان بالا (نمرات بالاتر از 12) داشتند به عنوان نمونه ی تحقیق به تعداد 32 نفر انتخاب شدند و بوسیله گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمایشی درمان فراشناختی (ولز1995-1997) در قالب10 جلسه 45 دقیقه ای انجام شد. برای سنجش باورهای فراشناختی از فرم کوتاه پرسشنامه ی فراشناخت (MCQ30) ولز و برای سنجش اضطراب امتحان از پرسشنامه ی اضطراب امتحان ساراسون استفاده شد. در نهایت داده ها بوسیله نرم افزار SPSS ویرایش 16 تحت آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، اضطراب امتحان در گروه آزمایشی بعد از درمان فراشناختی بطور معنی داری (P <0/05) کاهش داشته است. همچنین باورهای فراشناختی در گروه آزمایشی بعد از درمان فراشناختی بطور معنی داری (P <0/05) کاهش داشته است. بعد از 6 ماه پیگیری صورت گرفت که نتایج آن تفاوت معنی داری نسبت به پس آزمون نشان نداد. بنابراین درمان فراشناختی اثرات پایایی بر کاهش اضطراب امتحان و تغییر باورهای فراشناختی دارد.
  نتیجه گیری
  درمان فراشناختی به بهبود باورهای فراشناختی دانش آموزان منجر شد، همچنین این درمان باعث کاهش اضطراب امتحان نیز گردید.
  کلیدواژگان: درمان فراشناختی، اضطراب امتحان، باورهای فراشناختی
 • طناز فانوسی، محمدخمرنیا، زهرا کاووسی، احمد صادقی، سجاد درزی رامندی* صفحات 603-609
  زمینه و هدف
  حاکمیت بالینی با هدف کاهش شکاف بین کیفیت خدمات ارایه شده و توان بالقوه برای ارایه مطلوب این خدمات در سال های اخیر به اجرا درآمده است. این مطالعه با هدف بررسی جو حاکمیت بالینی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که به صورت مقطعی در تابستان 1392 در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفت. جمعیت هدف کلیه کارمندان رده های مختلف 5 بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. حجم نمونه نیز برابر با 150 نفر تعیین گردید. جهت جمع اوری داده ها از پرسشنامه استاندارد جو حاکمیت بالینی فریمن استفاده گردید. روایی محتوایی این پرسشنامه توسط متخصین مورد تائید قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از روش الفای کرونباخ، 79% براورد شد. برای تحلیل اطلاعات از آماره های توصیفی و همچنین آزمونهای آنالیز واریانس، تی تست و همبستگی پیرسون توسط نرم افزار SPSS21 بهره گیری شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که تمام شش مولفه حاکمیت بالینی بالاتر از میانگین مبنا قرار دارند. بین متغیرهای سن و سابقه کار با حاکمیت بالینی رابطه آماری معناداری وجود ندارد (P> 0.05). همچنین نتایج آزمون تی تست نشان داد بین متغیر جنس با حاکمیت بالینی رابطه آماری معنادار وجود دارد(P = 0.041) بدین صورت که میانگین نمره حاکمیت بالینی در زنان بالاتر از مردان بود.
  نتیجه گیری
  بیمارستانهای مورد مطالعه در شیراز آمادگی مناسبی برای استقرار حاکمیت بالینی دارند و برای افزایش این میزان پیشنهاد می شود تا تمامی کارکنان بیمارستان آموزش لازم در این زمینه را فرا گرفته و مدیران بیمارستان بستر مناسبی را برای این موضع در بیمارستان مهیا سازند.
  کلیدواژگان: حاکمیت بالینی، کیفیت خدمات، مدیریت یکپارچه، بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • محمود قربانی، براتعلی منفردی راز، فاطمه نیستانی* صفحات 611-624
  زمینه و هدف
  بی گمان هوش سازمانی به عنوان استعداد و ظرفیت یک سازمان و از سوی دیگر پرورشخلاقیت، و استفاده از خلاقیت کارکنان بایستی مورد توجه مدیران سازمانها قرار گیرد. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه میان هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی می باشد..
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی –تحلیلی می باشد.. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی که شامل 1050 نفر در سال 1392-1391می باشد تشکیل می دهد. نمونه پژوهشی بر اساس جدول مورگان تعداد 286 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب گردیده است. در این پژوهش برای گرداوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آلبرخت با پایایی 95 درصد و برای خلاقیت از پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ که پایایی آن 88 درصد در این پژوهش محاسبه گردید استفاده شده است داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spssوlisrel، تجزیه و تحلیل شده اند
  یافته ها
  بین هوش سازمانی بطور کلی و خلاقیت رابطه آماری معناداری وجود نداشت. (p=0.061) از بین مولفه های هوش سازمانی فقط مولفه های، تعهد و خوش بینی، کاربرد دانش و فشار عملکرد با خلاقیت رابطه معناداری نشان دادند در بررسی توسعه دانش نسبت به چشم انداز استراتژیک توسعه دانش نقش بیشتری در بروز خلاقیت کارکنان بیمارستانهاداشته است. (p=0.024).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به عمل آمده از این پژوهش مدیران سازمانی می بایست با توجه به نقش سه مولفه تعهد و خوش بینی، توسعه دانش و فشار عملکرد به عنوان عوامل تاثیر گذار از بین مولفه های هفتگانه هوش سازمانی در ایجاد محیط خلاق سازمانی توجه نمایند..
  کلیدواژگان: هوش سازمانی، خلاقیت
 • منصوره کمالی، سوسن خسرویار*، محمدرضا جلیلوند صفحات 627-634
  زمینه و هدف
  زرین گیاه یکی از گیاهان دارویی بومی ایران و از خانواده نعناعیان است که از لحاظ دارویی بسیار ارزشمند می باشد و در طب سنتی از این گیاه در کاهش تب، درد مفاصل و روماتیسم و به عنوان ضد التهاب و التیام دهنده زخم استفاده می شود و حاوی اسانس، فلاونوئید، رزماریک اسید و مونوترپن می باشد ولی به دلیل برداشت بی رویه در معرض انقراض است.
  مواد و روش کار
  پس از تهیه عصاره های مختلف از جمله هگزانی، دی کلرومتانی، اتیل استاتی و متانولی زرین گیاه به روش ماسراسیون، ویژگی های آنتی اکسیدانی آنها توسط دو روش آنتی اکسیدانی: روش 1) به دام اندازی رادیکالهای دی فنیل پیکریل هیدرازیل (DPPH) بر مبنای توانایی هیدروژن دهی و روش 2) بررسی قدرت احیاکنندگی آهن (FRAP) سنجش شد. بوتیل هیدروکسی تولوئن(BHT) و ویتامین C جهت مقایسه به عنوان کنترل مثبت به کار رفتند. در این مطالعه همچنین میزان فنل، فلاونوئید و آنتوسیانین سنجیده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانی وابسته به غلظت عصاره بود و همچنین بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی در عصاره متانولی و پایین ترین فعالیت در عصاره هگزانی مشاهده شد و محتوای فنل و فلاونوئید کل در عصاره متانولی بالاتر از بقیه عصاره ها بود، از طرفی رابطه مستقیم بین خاصیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنل و فلاونوئید به دست آمد(R2=0.917، 0.885).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که در غلظتهای بالاتر، فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتر عصاره ها حاصل شد و از طرفی ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی نقش عمده و مستقیمی بر روی خاصیت آنتی اکسیدانی بر عهده دارند که این امر مطالعات بیشتری جهت جداسازی و خالص سازی ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی این گیاه می طلبد.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، فنل، فلاونوئید، آنتوسیانین، Dracocephalum kotschyi
 • مهدی طرسکی، ابراهیم گلمکانی، حمیدرضا سوداگر، سید حمید حسینی، رضوان رجب زاده، وحید رضا برهانی نژاد، سید رضا آل طه* صفحات 637-644
  زمینه و هدف
  بیمارستان ها بازوی مهم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی محسوب می شوند. شاخص های عملکردی یکی از مهمترین تعیین کننده های وضعیت کارایی و بهره وری بیمارستان ها می باشند. هدف این پژوهش مقایسه شاخص های عملکردی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با استاندارد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بوده است.
  مواد و روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی جهت بررسی شاخص های عملکردی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال92-1391 می باشد. داده ها از مرکز آمار دانشگاه و بیمارستان های تابعه جمع آوری گردید سپس با استفاده از ابزار های توصیفی و نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و جدول شاخص های استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد توصیف قرار گرفتند.
  یافته ها
  شاخص های عملکردی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سالهای 1391 و 1392 بطور کلی از نظر ضریب اشغال تخت(برای سالهای 91 و 92به ترتیب 74/6 و 71/2 درصد)، متوسط چرخش تخت (برای سالهای 91 و 92به ترتیب، 81/75 و 41/76روز) و میانگین طول اقامت بیمار(برای سالهای 91 و 92به ترتیب، 2/23 و 2/5 روز) از وضعیت مطلوبی بر طبق استاندارد های تعیین شده از سوی وزارت بهداشت برخورداربودند و در مقایسه بین سالهای 91 و 92 تغییرات محسوسی ایجاد نشده بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه وضعیت شاخص های بیمارستان های مورد مطالعه با توجه به استاندارد کشوری در وضعیت مطلوب قرار دارند به منظور بهتر شدن و رشد شاخص های بیمارستانی باید هدف گذاری جدیدی صورت گیرد. به همین دلیل پیشنهاد می گردد که مدیران از تجربیات یکدیگر در بیمارستان های مختلف، جهت بهبود وضعیت شاخص های بیمارستانی استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: شاخص های عملکردی، تخت های بیمارستانی، کارآیی، ضریب اشغال تخت
 • میثم مهابادی، مهرداد برکتین، فرنوش علیزاده*، علیرضا ریاحی دهکردی، امیرحسین کاسیان صفحات 647-655
  زمینه و هدف
  یکی از مشکلات شایع در رستوریشن های فلز- سرامیکی از دست رفتن اتصال چینی- فلز است که باعث می شود درمان با شکست روبرو شود. هدف از این پژوهش ارزیابی نحوه دو نوع پرسلن سرامکو و نوریتاکه باند شده به آلیاژ بیس متال کامند پس از آماده سازی سطحی متفاوت بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی، 64 ورقه مومی به ابعاد 25*8*1 میلی متر توسط تیغ بیستوری بریده و پس از سیلندر گذاری، حذف موم و کستینگ با آلیاژ بیس متال ریخته شد. پس از آماده سازی سطحی نیمی از نمونه ها با چینی سرامکوونیمی دیگر با چینی نوریتاکه چینی گذاری شدند. در هر دسته از چهار روش آماده سازی متفاوت سطحی جهت باند بهترچینی و فلز به صورت تصادفی استفاده شد. شکست نمونه ها با آزمایش خمش سه نقطه ای توسط دستگاه یونیورسالبا سرعت 1 میلیمتر بر دقیقه انجام شد و سپس از نمونه ها عکس گرفته.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در گروه چینی سرامکو بیشترین درصد شکست کوهزیو در گروه دوم (سندبلاست- سایش سطحی- سندبلاست- اکسیداسیون)(22%) بود. در گروه چینی نوریتاکه بیشترین درصد شکست کوهزیو در گروه چهارم(سندبلاست- سایش سطحی- سندبلاست- تمیز نمودن با بخار- اکسیداسیون)(96/97%) بود(001/0Pvalue<).
  نتیجه گیری
  انجام مرحله اکسیداسیون باعث افزایش درصد شکست کوهزیو شد. نوع پرسلن مورد استفاده بدون توجه به نوع آماده سازی بر درصد شکست کوهزیو موثر بود و چینی نوریتاکه میزان شکست بیشتری را نشان داد.
  کلیدواژگان: استحکام باند، کوهزیو، ادهزیو، روکش دندانی، آلیاژ سرامیک، فلز، شکست
 • رحیم وکیلی، آرمان علیزاده، نصرت قائمی، زینب نیازی*، معصومه سعیدی، علی خاکشور صفحات 657-662
  زمینه و هدف
  هیپرپلازی مادرزادی آدرنال یک اختلال اتوزومال مغلوب و شایع است که علت آن نقص در یکی از پنج آنزیم مورد نیاز در ساخت کورتیزول از کلسترول می باشد. طیف درمانی این بیماران باریک بوده و کنترل بیش از حد یا کمتر از میزان لازم هر دو بر رشد این بیماران تاثیر گذار می باشد. با توجه به این مسئله معیارهای رشدی را در این بیماران را بررسی نمودیم.
  مواد و روش کار
  این مطالعه مقطعی بر روی 50 بیمار مبتلا به هیپرپلازی مادرزادی آدرنال که در عرض یکسال به کلینیک غدد کودکان دربیمارستان امام رضا(ع) مشهد مراجعه کرده بودند انجام شد. بررسی ها شامل اندازه گیری سرعت رشد قدی، سرعت رشد وزنی، نسبت توده بدنی نسبت سگمان فوقانی به تحتانی و سطح 17 هیدروکسی پروژسترون سرم بود.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش سطح 17 هیدروکسی پروژسترون میزان سرعت رشد قدی بیماران نیز بالا میرود(P<0.05). در گروه از دست دهنده نمک با افزایش سن افت پتانسیل قدی و انحراف معیار قد نسبت به سایر گروه ها وجود داشت و این بیماران پیش آگهی قدی نامناسب تری نسبت به سایر گروه های اتیولوژیک داشتند(P<0.05). سن متوسط بیماران مبتلا به کمبود 11هیدروکسیلاز بالاتر بود.
  نتیجه گیری
  از آنجا که بین سن تشخیص و سن شروع اولین مراجعات منظم بیماران اختلاف واضح معنی دار وجود داشت، لذا درمان مناسب و اتیولوژی خاص، بیشترین موارد تاثیرگذار بر معیارهای رشدی این بیماران می باشد و همچنین نیاز به استفاده از تمام ابزارهای لازم جهت مراقبت منظم این بیماران به منظور کنترل بهینه بیماری احساس میشود.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، سرعت افزایش قد، سرعت افزایش وزن، هیپریلازی مادرزادی آدرنال
 • هادی اکبری، محمد غضنفری *، مهدی حارث آبادی صفحات 665-674
  زمینه و هدف
  تحلیلگران سخن روش تحلیل ژانر را بکار می برند تا تفاوتهای ساختاری در متون پزشکی را کشف کنند و به مقایسه این تفاوتها در داخل یک ژانر نوشتاری و یا بین ژانرهای نوشتاری بپردازند و این تفاوتها می تواند ناشی از عواملی چون عوامل فرهنگی و زبان باشد. اما به نظر می رسد که نوعی فقدان پژوهشی در تجزیه و تحلیل ژانر نوشتاری چکیده مقالات در حوزه پرستاری و مامایی در بافت فرهنگی ایران وجود داشته باشد. به عبارت دیگر مطالعات کمی در خصوص یافتن تفاوتهای ساختاری بین چکیده مقالاتی انگلیسی چاپ شده در داخل کشور و چکیده مقالاتی چاپ شده در خارجی از کشور وجود دارد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه 30 چکیده مقاله از دو ژورنال ایرانی و 30 چکیده مقاله از دو ژورنال خارجی انتخاب شدند و بر اساس مدل سویل (swale) و نوگو (Nwogu) مقایسه شدند و به منظور تحلیل داده ها از آزمون کای اسکوور بهره برده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داده است که بین چکیده مقالات داخلی و خارجی در مشخص کردن خلا پژوهش و مشخص کردن نتایج ناهماهنگ تحقیق تفاوتهای معنا داری وجود داشته است. تفاوت دیگری از لحاظ ساختاری بین چکیده مقالات داخلی و خارجی وجود نداشته است.
  نتیجه گیری
  از این نتایج می توان در تهیه مطالب درسی برای دوره های نگارش انگلیسی (writing) استفاده کرد و مدرسین انگلیسی تخصصی را تشویق به تدریس بر اساس یافته های تحقیقاتی کرد. همچنین تحقیقات بیشتری برای دیگر جنبه های نگارش انگلیسی در حوزه پرستاری و مامایی ضروری بنظر می رسد.
  کلیدواژگان: تحلیل ژانر، نوشتن اکادمیک، پرستاری و مامایی، تحلیل راهبرد (move analysis)
 • گزارش مورد
 • مسعود یعقوبی* صفحات 677-681
  دندانپزشکان تکامل دندانی رابر اساس رکوردهای رادیوگرافیک و جداول تکاملی مورد ارزیابی قرار می دهند. اگر دندانی در زمان مورد انتظار در رادیوگرافی قابل ردیابی نباشد به عنوان غیبت مادرزادی دندان در نظر گرفته می شود. گرچه بیش از 99% دندانها در بازه زمانی ارائه شده در جداول تکاملی رویش می کنند،ولی گاهی اوقات این فرآیند بیش از میزان نرمال طول می کشد. حال اگر دندانپزشک در درمان این بیماران تعجیل نماید ممکن است منجر به نتایج بسیار نامطلوبی گردد، به دلیل اینکه گاه تکامل دندان با تاخیر قابل توجهی از زمان مورد انتظار رخ داده و اگر دندانپزشک طرح درمان را بر اساس بستن فضای دندان به ظاهر غایب طرح ریزی کند، ممکن است موجب تحلیل ریشه دندانهای مجاور گردد. در این گزارش یک دختر 12 ساله با تاخیر چند ساله در رویش دندان پره مولر چپ فک پایین ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: تکامل دندانی، فک پایین، پره مولر دوم
 • رامین حقیقی*، محمد مشیرفر صفحات 683-687
  موارد بسیار کمی از آژنزی کلیه یک سمت همراه با حالب متسع و نابجای همان سمت که وارد کیست بزرگ کیسه منوی می شود گزارش شده است. طبیعتا نادر بودن این مشکل، تشخیص را مشکل می سازد. ما یک مرد 36 ساله را معرفی می کنیم که با شکایت از هماتواسپرمی مراجعه کرده بود. مطالعات تصویربرداری تشخیص را مشخص کردندو بیمار به طور موفقیت آمیزی تحت عمل جراحی لاپاراسکوپیک خارج کردن کامل حالب نابجا و کیست کیسه منوی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: عدم تشکیل کلیه، کیست کیسه منوی
|
 • Rafiei N.*, Aghapour Sm, Koochaki F., Shahrampour Z., Seyedghasemi Ns, Miraeiz S Pages 467-476
  Background and Objectives
  Inappropriate use of antibiotics in hospitals is a major problem. This study was done with the aim of determining impact of the educational intervention on adherence to guideline for antibiotic prophylaxis before surgeries in Alejalil hospital in Aq-Qala city,2012.
  Material And Method
  This quasi experimental and one blind study was done on surgeons. Proportional of performed surgical by each physician, 125 records during the month before the intervention and 125 other surgical records after the intervention were selected. Information including indication, type of antibiotic, dose, time of administration of first dose and route of antibiotic administration based on patient records were compared with Ministry of Health guideline for antibiotic prophylaxis. The intervention consisted of meeting with surgeons and sending guideline to them. Data were analyzed using PASW18 software and Chi-square and Wilcoxon test.
  Results
  Before the intervention, in 82.4% of surgeries and after the intervention, in 91.2% of surgeries, indication were correctly, also type of antibiotic (from 80% to 89.6%), dose (from 32% to 79.2%) and adherence to the guideline in all cases (from 32% to 79.2%) significantly had improved (P<0.05). The time and route of antibiotic administration before and after intervention was correct for all patients.
  Conclusion
  Interventions based on Managed Care guidelines on the proper administration of antibiotics were effective. It is suggested that educational interventions planned in collaboration with physicians occurred to improve antibiotic prescribing.
  Keywords: Education, Antibiotic prophylaxis, Managed Care, Surgeries
 • Ebrahimzadeh A., Saryazdipoor Kh, Gharaei A., Mohammadi S., Jamshidi A Pages 477-481
  Background and Objectives
  Enterobius vermicularis-the causative agent of Enterobiasis-is one of the most ubiquitous intestinal parasites infecting children worldwide. The aim of this study was to evaluate the frequency of Oxyuris infections in preschool children among kindergartens of Khash City, Iran, 2012.
  Material and Methods
  In a cross-sectional study the sampling was accomplished randomly among 907 children aging from 1 to 6 years. Additional data was gathered using questionnaires which were given to parents with satisfaction forms. The samples were examined using scotch tape [Graham’s Test] by light microscopy and data was analyzed using SPSS.18 statistical software.
  Results
  The overall Oxyuris contamination was calculated to be 24.1% among preschool children. Considering gender, 28.7% of all girls and 19.5% of all boys were diagnosed to be infected.
  Conclusion
  Considering data obtained from this study, since Enterobiasis infection rate in preschool children of Khash City was rather high it can be a serious problem to the whole population of society and should not be underestimated. To further limit its occurrence, public health measures and informative campaigns for the whole population and especially more for parents should be implemented.
  Keywords: Enterobius vermicularis, Public Health, Preschool Centers of Khash City
 • Arian M., Mortazavi H.*, Tabatabaeichehr M., Ildarabadi E., Varvani Farahani A., Kamali A., Amini Z Pages 483-495
  Background and Objective
  Despite the multiple benefits of exercise on mental and physical health of dialysis patients, unfortunately, the level of physical activity in these patients is very limited. With this respect, it is essential to identify the barriers and motivations to exercise in these patients for care planning principles. The purpose of this study was to identify barriers and motivations to exercise and evaluate their association with activity levels in hemodialysis patients.
  Materials And Methods
  This descriptive study was carried out on 47 hemodialysis patients selected by purposefully sampling in Imam Khomeini Hospital in Tehran. The data collection tools were demographic and Barriers and motivations to exercise questionnaire and a standard questionnaire to record physical activity GLTEQ. Data were analyzed using the software SPSS and presented with sign tests and correlation coefficient.
  Results
  The majority of hemodialysis patients participated in the study were inactive. Motivations such as faith in healing by exercise, sense of well-being, anxiety and depression reduction had a direct correlation with the level of activity. Barriers such as fear of falling, fatigue, shortness of breath, depression and anxiety had an inverse correlation with the level of activity(P<0/05).There was a direct correlation between the frequency and severity of barriers and an inverse relationship between activity level with intensity and frequency of barriers(P<0/05). There was a direct correlation between the frequency and severity of motivations and a direct relationship between activity level with intensity and frequency motivations (P<0/05).
  Conclusions
  Activity reduces the complications of hemodialysis and increase the health and prevent situations threatening the physical and mental health
  Keywords: exercise, hemodialysis, barriers, Exercise Motivation
 • Izanloo H., Naddafi K., Khazaei M., Tashauoei Hr, Yavari Z.* Pages 497-504
  Background And Objective
  Microbial fuel cell (MFC) is a bio electrochemical system and a new method for wastewater treatment and electricity generation simultaneously. In this reactor chemical energy stored in organic materials convert to electricity through the metabolic activity of the microorganisms.
  Material and Methods
  In a pilot study, two chambers MFC operated in continuous mode during 720 hours at 20±4⁰C. Organic loading rate and hydraulic retention time (HRT) were effective variables for operation of reactor.
  Results
  Optimized HRT to achieve the maximum removal efficiency obtained 1.5 and 2.5 hours and reached to 49%. Results showed that Columbic efficiency affected by organic loading rate (OLR) and by increasing it, CE reduced from 71% to 8%.
  Conclusion
  By considering, advantages such as production electricity directly and wastewater treatment simultaneously, it is recommended after further complementary studies and economical assessment, MFC could be used for wastewater treatment in industrial level.
  Keywords: microbial fuel cell, electricity, columbic efficiency, wastewater treatment
 • Biglari I., Fahim Devin H., Nabavi Sh*, Ahmadi M Pages 507-511
  Background And Objective
  the present research aims at predicting employees’ mental health based on life-work quality in the Sport and Youth offices of North Khorasan Province.
  Material And Method
  the present study is a cross-sectional correlational study، which was conducted on the Sport and Youth offices of North Khorasan Province in 2013. The data for 70 cases were collected by statistical methods. The data gathering tools were the word-life quality questionnaire and the Goldberg mental health questionnaire (GHQ-28). The research data were investigated and analyzed using Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression test by SPSS14 software.
  Results
  the findings of this study showed there is a negative and significant relationship between work-life quality and its aspects، and mental discrepancies (P = 0. 001، r = -0. 463). Among the aspects of work-life quality، safe and hygienic work environment and work-life، social interdependence and the highest affectivity or predictive value for mental health، respectively.
  Conclusion
  the results of this study indicated that just payments، not necessarily higher financial payments، safe and healthy environment as well as work relationship between employees are affective on their mental health.
  Keywords: work, life quality, mental health, employees
 • Rezaeian A., Niknejad Jalali A., Behnam Vashanihr, Ashrafzadeh F., Rezaeian M.* Pages 513-523
  Background and Objectives
  Due to repeated environmental disparities nursery children are at risk for developmental delay. This study aimed to determine the effect of an evidence-based care package on infant fine motor development.
  Material and Methods
  In this clinical trial at the Ali Asghar (AS) nursery of Mashhad, an evidence-based care package was utilized. Fifty babies with the age of 1-12 month eligible for inclusion criterion were randomly divided in to the intervention (25 infant) and control (25 infant) groups. Then the care package was administered for the intervention group, three times a week for 8 weeks (24 sessions of two hours). Fine motor developmental age of the children was assessed by Denver-II, before the intervention, 6 and 8 weeks after the intervention, and the resulting data were analyzed using independent t-test, Mann- Whitney U and repeated measures.
  Results
  The mean age of the sample was 20.64±14.62 week,consisting of 32% female and 68% male. The mean of the fine motor age respectively were 23.5±14.2 and 21.1±17.7 in the intervention group and control group (P>0.05). After 6 weeks implementing the care package, the mean of the fine motor age in the intervention group (33.3±14.9) and control group (23.3±14.4) showed a statistically significant difference (p- 0.008). Two weeks later (8th weeks) this value in the intervention group (35.8±13.4) and control group (24.9±13.4) showed a statistically significant difference (p<0.001).
  Conclusion
  Six weeks intervention by this evidence-based care package is effective on the infant's fine motor development. This effect was approved 2 weeks later.
  Keywords: Growth, Development, infant, Nurseries
 • Zarei M., Irandoost A.*, Reyhani H Pages 525-530
  Background and Objectives
  One of the ways to control nosocomial infection is to identify the disease transmission tool, and to determine the infection transmitted through the tool. The aim of this study was to determine the prevalence, type and severity laryngoscope pollution blades for 4 months in treatment wards of Musabne Jafar (AS) hospital Quchan in 2000.
  Material and Methods
  This was a descriptive study in which 104 laryngoscope blades were randomly selected from all the blades disinfected during the four months. Sampling was done with sterile swab samples. In case of bacterial growth and production of colonies, slide preparation and the type of bacteria and bacterial growth was studied. Statistical data were analyzed by SPSS 17 software and used descriptive statistical tests.
  Results
  The results show that the 52.9% (n=55) was infected. Most types of microbial contamination associated with coagulase negative staphylococcus strains with 36.4% (n=20) and the least polluting type associated with enterococci 9.1% (n=5). Comparing the intensity of the treatment units showed the most is relevant to the operating room and the lowest in pediatrics and surgery in men.
  Conclusion
  General principles and methods are common in washing and disinfecting the laryngoscope blades that are acceptable. But the observance of detail and fastidious cleaning and disinfection procedures by the people in different sectors are not approved and not verifiable, that requires more training and the committee of infection control must strict.
  Keywords: Bacterial infection, Laryngoscope blade, Nosocomial infection
 • Diba K. *, Gheibi A., Deilami Z., Yekta Z., Hazrati Kh Pages 533-540
  Background and Objectives
  Dermatophytosis is the infection of skin, hair and nail that is caused by various keratinophilic dermatophytes. It is a common infection wide spreading in the world and a public problem common endemic disease in Iran. As a short study we assessed the frequency of dermatophytic cutaneus infections in west Azarbayejan, Iran.Methods & Material: A total of 246 specimens were collected from clinically suspected. All patients were referred to medical mycology lab for the laboratorial identifications.
  Results
  Among 246 clinical samples examined, 28 positive patterns of dermatophytes were identified and five dermatophyte species including Trichophyton mentagrophytes (42.8%) Trichophyton rubrum (7.1%), Microsporum canis (32.1%), Microsporum gypseum (14.2%) and Trichophyton schoenleini (3.5%) were identified.
  Conclusion
  Our results showed that the frequency and prevalence of dermatophytic infections have an increasing mode in Urmia, Iran.
  Keywords: Identification, Dermatophyte, Urmia
 • Halvani Gh, Fallah H.*, Hokmabadi Ra, Smaeili S., Dabiri R., Sanei B., Saberi A Pages 543-550
  Background and Objectives
  Musculoskeletal disorders are of the most prevalent damages caused especially in smaller industries. This study aimed to determine the prevalence of musculoskeletal disorders and also assess the risk of these disorders has been in workers in brick factories in the city of Yazd
  Material and Methods
  This study was a cross-sectional study on 220 workers in the city of Yazd has been brick ovens that were randomly selected. The prevalence of the musculoskeletal disorders were studied via the Nordic questionnaire, and also the QEC method was used to analyze the risk of musculoskeletal disorders, which for the means a film was taken from each worker at his working post, and eventually were statistically analyzed via the SPSS-13 software.
  Results
  Based on the data analysis, the average age and experience of the studied people were respectively 30.02 ± 10.56 and 6.57 ± 5.94 years. Also based on the results acquired from the Nordic questionnaire, 61.8% of the studied people had at least one physical injury or disorder over the past year, and there was a significant statistical difference between the threat level achieved from the QEC method, and the prevalence of musculoskeletal disorder signs (P < 0.001).
  Conclusions
  It was determined in this study that the prevalence of musculoskeletal disorders is high among the workers in the brick workshops; Therefore, it is necessary that appropriate control measures are taken as soon as the conditions are corrected.
  Keywords: WMSDs, brick ovens, QEC method, Nordic questionnaire
 • Hosseini Sh, Rajabzadeh R., Shoraka Hr, Alavinia Sm, Sodmand M., Jalilvand Mr* Pages 553-562
  Background and Objectives
  The high prevalence of obesity، especially among adolescence، is one of the most important problems of societies. In addition to genetic factors، dietary habits and lifestyle (physical and leisure time activity) are the factors that could influence the prevalence of obesity. This study aimed to determine the pattern of food consumption and physical activity among high school students in the North Khorasan Province
  Material and Methods
  This cross-sectional study was conducted among 450 high school students in North Khorasan. A multistage sampling was done. Data were collected for each subject using a questionnaire consist of anthropometric، demographic، dietary habits and lifestyle (physical and leisure time activity) information. Statistical paired t-test، chi-square، ANOVA، and Pearson correlation were used to analyze data using SPSSversion16
  Results
  From the 450 study population، 228 were females (50. 7%). The prevalence of obesity was higher in girls in comparison with boys. Up to 60. 2% and 64. 5% of boys and 38. 6% and 47. 4% of girls in the morning and evening shift of the school eat breakfast during the weekdays، respectively. The boys were doing more Physical activity compare with girls. Up to 35% of students during weekdays were watching television for two hours، while on holidays 39. 8% were watching about 4 hours. Statistically significant association was found between BMI and eating snacks while watching TV، working with computer، eating dinner، eating snacks in the morning and afternoon، rice consumption for meals، using bread with the meals، consumption of raw vegetables and fruit during the week، cooking methods of rice،and attending in the sports class during summer. (P <0. 005)
  Conclusion
  high prevalence of obesity، receiving high calorie in diet and poor dietary habits،and physical inactivity in adolescence need careful educational and cultural planning by the authorities and health policy makers.
  Keywords: food habits, physical activity, students, north khorasan
 • Hamidi A. *, Jalalifar S., Yaghubi M., Akaberi A., Ghuparanlu M., Shojaei Sh Pages 565-571
  Background and Objective
  Amblyopia is a visual disorder that occurs in childhood and due to some complication such as visual acuity (visual error)، strabismus and psychosocial disturbances on time diagnosis and treatment is of great importance. For this issue، this study was performed to determining prevalence of amblyopia in 3-6 years old children in Bojnurd.
  Materials and Methods
  This study was a cross sectional in 14061 children in Bojnurd. Screening instruments in this study was Snellen chart and standard questionnaire of state program of amblyopia. Children who were abnormal in visual screening، referred to ophthalmologist. The best reform visual was or less in any eyes، defined as amblyopia.
  Results
  Of all participants، 12935 children (92%) healthy and 1126 (8%) was suspicious and referred to ophthalmologist. Of all referred participants، 69 children (11. 8%) has amblyopia، 133 (22. 8%) children had reflective errors، 11 (1. 8%) was strabismus and other (1. 03%) given other visual disease. Reflective errors with 78. 2% was the most prevalent cause of amblyopia and so strabismus and other disease.
  Conclusion
  The results of this study are in line with other studies in Iran، underlining high prevalence of ambylopia in childhood ages، and capability of prevention and effective treatment، according to removable reasons، provided on time diagnosis.
  Keywords: Amblyopia, Children, Strabismus, Reflective errors
 • Hosseini S., Nikravesh A., Hashemi Zs, Rakhshi N.* Pages 573-579
  Background and Objectives
  Congenital abnormalities are essential causes of morbidity and mortality in neonates. Congenital disorders are diseases which develop during egg fertilization or during embryo development. The prevalence of affected infants that are born alive is estimated about 3-5%.. This study has been performed on revealed malformations of the infants born in Sistan region.
  Material and Methods
  This descriptive cross-sectional analysis was performed on all infants born alive and the congenital anomalies were detected from 1800 infants in three months. Sex، gestational age، type of abnormality، and neonate’s status at discharge were recorded in a questionnaire. The data was analyzed by the spss 19 and chi-square test software.
  Results
  The prevalence of abnormalities was 1/8%. There was a significant difference between maternal age and the incidence of congenital anomalies (P≤0. 05). According to our findings، the prevalence of congenital malformation especially abnormalcy of the ear، eye and face was 29. 5%.
  Conclusion
  The prevalence of congenital anomalies in year 1391 was higher than 1383 in Sistan region. Thus، more medical attention should be paid to their diagnosis and treatment at early stage. Also educational programs on congenital malformations and the consequences of consanguineous marriages should be performed.
  Keywords: apparent anomalies, birth, stillborn, consanguineous marriage
 • Jamali Ha, Ghahramani E., Abouee E., Sadeghi Sh* Pages 581-589
  Background and Objectives
  The most common disposal method in the most countries of the world is in municipal landfills. Contamination from landfill leachate can pose irreparable risks to the environment، particularly to the groundwater. Today، the use of coagulants in water and wastewater treatment is common and use of this material is increasing. The aim of this study was to determine poly aluminium chloride efficiency in removal of COD، TSS، color and turbidity of wastes landfill leachate of Qazvin city.
  Materials And Methods
  in this study leachate were taken from landfill of Qazvin. Samples were taken during 6 months and the sampling interval was every 2 weeks. The Samples were transported to the laboratory and stored at 4 °C until testing. Experiments were performed according to standard methods for water and wastewater testes.
  Results
  The results showed that the optimum pH and poly aluminium Chloride amount was 7. 5 and 2. 5 gr / L، respectively. The removal efficiency in the optimum conditions for COD، TSS، turbidity and color was 48. 5%، 82. 5%، 73. 5% and 70. 5%، respectively.
  Conclusions
  Qazvin has a high production rate of landfill leachate. Besides، cost effectiveness and high removal efficacy of poly aluminium chloride makes this method a convenient، no high tech technique for treatment of landfill leachate.
  Keywords: Poly Aluminium Chloride, leachate, waste
 • Azimi M.*, Shakeri M., Nori R., Hatami M Pages 591-600
  Background And Objectives
  Test anxiety is one of the common problems in children and adolescents that reduces their efficiency. Too much anxiety may firstly disrupt studying and memorizing، and finally disturb the performance of individual during the test. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of metacognitive therapy (MCT) on reducing test anxietyand changing the metacognitive beliefs of the eleventh and twelfth grade students.
  Materials And Methods
  This empirical research uses pretest، posttest and follow-up design for the experimental and control groups. For this purpose، 32 students who visited Razicounseling center in Alborz Province and gained high scores (higher than 12) in Questionnaire Sarason Test Anxiety were selected as sample group and were divided to experimental and control groups through random assignment. For the experimental group metacognitive therapy (Wells -1995 to 1997) was conducted in 10 sessions lasting 45 Minutes. Metacognition Questionnaire-Short Form (MCQ30) Wells and SarasonTest Anxiety questionnaire were used to measure their metacognitive beliefs. Finally data were analyzed via spss software version 16 by use of ANCOVA analysis test.
  Results
  The outcomes showed that test anxiety in the experimental group has declined significantly (P <0/05) after treatment. Also in this group metacognitive beliefs (positive and negative metacognitive beliefs regarding worry، cognitive confidence، need to control thoughts،cognitive selfconsciousness) hassignificantlydeclinedfollowingmetacognitive therapy (P <0/05). After 6 months follow-up were the results significantly (05/0P <) has decreased compared to the pre-test.
  Conclusion
  cognitive therapy led to improved metacognitive beliefs of students، as well as reducing the test anxiety in them.
  Keywords: metacognitive therapy(MCT), test anxiety, metacognitive beliefs
 • Fanusi T., Khammarnia M., Kavosi Z., Sadeghi A., Darzi Ramandi S Pages 603-609
  Background and Objectives
  in the recent decades، clinical governance have been used for reducing a deep division between the qualities and the potential to provide the desired and high quality services en. This study aimed to assess the readiness to deploy clinical governance in hospitals of Shiraz University of Medical Sciences.
  Material and Methods
  This study is a cross-sectional study was conducted in the summer of 2013. The target population for all categories of staff in five hospital affiliated to Shiraz University of Medical Sciences. The sample size was set equal to 150. Standardized questionnaire to collect information on clinical governance climate Freeman (26) was used. Content validity of the questionnaire was approved by the therapists and reliability using Cronbach''s alpha، was estimated at 79%. For data analysis، descriptive statistics and ANOVA، t-test and Pearson correlation were used SPSS21 software.
  Results
  The findings of this study indicate that all six components of clinical governance are higher than the baseline average. Between the age and experience of clinical governance there is no statistically significant relationship (P> 0. 05). T test results also showed that there is a statistically significant relationship between gender and clinical governance (P = 0. 041) so that the mean clinical governance was higher in women than in women.
  Conclusion
  the hospitals in this study have a good readiness for implementation of clinical governance and to develop and enhance this، it suggested that focus on educational staff needs and managers’s perspective.
  Keywords: Clinical Governance, Service Quality, Integrated Management, Hospital, of Shiraz University of Medical Sciences
 • Ghorbani M., Monfarediraz B., Neyestani F.* Pages 611-624
  Background And Objectives
  No doubt، in one hand، organizational intelligence as a capability of an organization to create mental power and in the other hand nurturing creativity، finding creative minds and making use of employee’s creativity must be regarded important by managers of an organization. The purpose of the present study is to investigate the relationship between organizational intelligence and employee’s creativity for the staff of the medical training center in hospitals affiliated to North Khorasan University.
  Materials And Methods
  The present study is descriptive – analytical. The statistical population includes the whole staff of the medical training centers in hospitals affiliated to North Khorasan University (n=1050) in 2012-2013. The sample group (n=286) was selected by the stratified proportionate method using Morgan Table. The data was collected using two questionnaires: 1. Albericht Standard Organizational Intelligence Questionnaire (reliability rate= 95%) 2. Rendsip Standard Creativity Questionnaire (reliability rate= 88%). The collected data was analyzed using SPSS and LISREL software.
  Results
  On the whole، there was no significant statistical relationship between organizational intelligence and creativity (p=0. 061). Some dimensions of organizational intelligence (strategic vision، knowledge and performance) showed significant relationship with creativity. Knowledge was more influential in employee’s creativity (p=0. 024) than strategic vision
  Conclusion
  Since organizational intelligence and its parameters play an important role in capacity building and promotion of organizational knowledge، and on the other hand since it is very important to create a creative climate in organization، managers of organization must provide a suitable climate for creativity in the organization based on effective parameters of organizational intelligence
  Keywords: organizational intelligence, creativity
 • Kamali M., Khosroyar S.*, Jalilvand M.R Pages 627-634
  Background and Objectives
  Dracocephalum kotschyi is one of the medicinal plants in Lamiaceae family and native to Iran، In traditional medicine، this plant is used for treatment fever، joint pain، rheumatism and is used as an anti-inflammatory and contains essential oils، flavonoids، Rosmarinic acid and monoterpene but it is endangered due to indiscriminate harvesting.
  Materials And Methods
  After preparation of different extracts such as Hexane، Dichloromethane، Ethyl acetate and Methanol of kotschyi، their antioxidant properties were measured by two methods، DPPH and FRAP. BHT and vitamin C were used as positive control for comparison. In this study، the amount of phenols، flavonoids and anthocyanins were also measured.
  Results
  The results showed that the antioxidant activity was dependent on concentration and the highest antioxidant activity was observed in Methanolic extract and the lowest activity in the hexane extract. Total phenol and flavonoid content of the Methanolic extract was higher than other extracts. However، It was a direct relationship between flavonoid and phenolic content and antioxidant activity (R2=0. 917، 0. 885).
  Conclusion
  The more antioxidant activity of extracts was obtained in the higher concentration، Furthermore the results showed that flavonoids and phenolic compounds had a major role in the antioxidant activity and more studies are needed for the isolation and purification of specific active components of this plant.
  Keywords: antioxidant, phenols, flavonoids, Anthocyanin, Dracocephalum kotschyi
 • Toroski M., Golmakani E., Sodagar Hr, Hosseini Sh, Rajabzadeh R., Borhaninejad Vr, Aletaha Sr* Pages 637-644
  Background and Objectives
  Hospitals are significant provider arm of health care services. Performance indices are one of the importance factors in hospital efficiency and productivity. This study aimed to compare the performance indices for hospitals in North Khorasan University of Medical Sciences by Ministry of Public Health standard.
  Material and Methods
  this was a cross-sectional study that investigates the performance indices for hospitals in the North Khorasan University of medical sciences in 2013-2014. Data collection was performed standard Questionnaire of the Health Ministry. To analyze the data we used SPSS 16 software and descriptive statistical were applied.
  Results
  Performance indicators of hospitals in North Khorasan University of Medical Sciences have good condition. the bed occupancy rate، the average turnover rate and the average length were %74. 6، %75. 81 and 2. 23 days in 2013 respectively. the bed occupancy rate، the average turnover rate and the average length were %71. 2، %76. 41 2. 5 days in 2014 respectively. Between 2013 and 2014، the indicators of hospitals showed no significant change.
  Conclusion
  in according to the state of the studied hospitals by standards have in good condition. In order to improve and to develop، new goals select for the Hospital and It is recommended that hospital administrators use experiences of others.
  Keywords: Performance Indices, Beds of Hospital, Efficiency
 • Mahabadi M., Barekatain M., Alizadeh F.*, Riahi Dehkordi Ar, Kasian Ah Pages 647-655
  Background and Objectives
  one of the most common problems in metal ceramic restorations is the loss of porcelain- metal bond that causes the treatment to fail. The aim of this study was to evaluate fracture mode of Ceramco and Noritake porcelains bonded to Commend base metal alloy after various surface treatments.
  Materials And Methods
  In this laboratory study، 64 wax papers in size of 1 x 8 x 25 mm were cut with a surgical blade and after investing، burning out، casting with base metal alloy and surface treatment، were divided randomly into two groups. Porcelain application was done by Cermco porcelain in one group and by Noritake porcelain in the other. Surface treatment in each group was randomly accomplished by one of four different methods to improve metal-porcelain bonding. Porcelain fracture of the samples was evaluated by 3- point bending test by Universal Testing Machine with the speed of 1 mm per minute. Photos were taken from the samples.
  Results
  In the Ceramco porcelain group، the highest percent of cohesive failure was in the sandblast، grinding، sandblast، oxidation subgroup (22%) and in the Noritake porcelain group، it was in the sandblast، grinding، sandblast، steam cleaning، oxidation subgroup (96. 97%) (P value<0. 001).
  Conclusion
  Performance of oxidation stage increases the percent of cohesive failures. Type of applied porcelain is effective on percent of cohesive failure without considering type of surface treatment and Noritake porcelain showed more failure.
  Keywords: bond strength, cohesive, adhesive, dental crown, metal ceramic alloy, failure
 • Vakili R., Alizadeh A., Ghaemi N., Niazi Z.*, Saeidi M., Khakshour A Pages 657-662
  Background and Objectives
  Congenital adrenal hyperplasia is a common autosomal recessive disorder، resulting from lack of activity in one of the five enzymes which produce cortisol from cholesterol. Treatment of these patients is very difficult and overtreatment or under treatment of them both influence on their growth pattern. Accordingly، we evaluated the growth pattern of these patients during one year. Methods and Materials: We studied 50 patients whom visited in endocrinology department of Imam Reza hospitial، Mashhad، Iran، during one year. We measured height rate، weight rate، and upper segment to lower segment index، body mass index and 17-Hydroxyprogesterone (17-OHP) levels regularly.
  Results
  The results showed that with increasing levels of 17- hydroxyprogesterone، the height growth rate of the patients also increases (P<0. 05). In patients with salt-wasting group، there was a potential of height reduction and height standard deviation with advancing of age comparing with other groups (P<0. 05). The average age of the 11-Hydroxilase deficiency patients was higher than the other groups.
  Conclusion
  There was a significant difference between the age at diagnosis and the age that patients were visited regularly. Therefore the specific etiology and appropriate treatment are the main predictors of growth pattern at these patients، and it also requires using all necessary facilities for regular care of these patients، in order to optimally control the disease is felt.
  Keywords: Body mass index, Congenital adrenal hyperplasia, Height velocity, Weight velocity
 • Akbari H., Ghazanfari M.*, Haresabadi M Pages 665-674
  Background And Objectives
  Discourse analysts have employed genre analysis to discover textual structures of medical texts as well as to compare and contrast differences within and across genres due to variables such as language and cultural background. However، a lack of research is felt in analyzing the research article genre in the field of nursing and midwifery in the Iranian context. It seems that few studies have focused on finding the textual differences between abstracts published locally in Iran and those published internationally.
  Materials And Method
  In this study، 30 abstracts from two Iranian journals and 30 abstracts from two international journals were chosen and compared based on Swale''s and Nwogu''s model. Chi-square test was utilized to detect the possible differences.
  Results
  The results showed that Iranian and international abstracts were significantly different in providing «indicating a gap» and «indicating non-consistent results». No other significant differences were observed in the analysis.
  Conclusion
  The findings can be incorporated in teaching materials for writing courses and encourage Iranian ESP teachers toward more research-based teaching. It also seems that further studies are needed for other aspects of writing.
  Keywords: genre analysis, academic writing, nursing, midwifery, move analysis
 • Yaghoobi M.* Pages 677-681
  The dentists evaluate dental development according to radiographic records and developmental tables. if a tooth is not visible in radiograph, while expected to be traced in, mostly is diagnosed as congenital tooth missing. although more than 99% of teeth develop in expected range of time presented in developmental tables, sometimes this process takes long more than normal and if the dentist hesitate in treating the problem by closing the space a catastrophic situation might happen because the tooth may develop so later than normal and if the dentist try to close the space as treatment plan, impacted tooth may resorb the adjacent roots. This report has presented a 12 years old girl with several years delay in eruption of lower left second mandibular premolar.
  Keywords: Dental development, mandible, second premolar
 • Haghighi R.*, Moshirfar M Pages 683-687
  There are few reports on unilateral renal agenesis with unilateral dilated ectopic ipsilateral ureter entering a massive seminal vesicle cyst. Naturally such rare case makes the diagnosis difficult. Here we are presenting a 36 years old man with hematospermia. The diagnosis was confirmed by imaging and under laparoscopic surgery the ectopic ureter and seminal vesicle cyst were removed.
  Keywords: Renal agenesis, seminal vesicle cyst