فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 37، زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علوم تغذیه
 • سید محمدباقر پیروزپناه، سعید پیروزپناه، مهدی سبزیچی، رقیه پاشایی اصل، مریم پاشایی اصل، ناصر صمدی* صفحات 1-10
  سابقه و هدف
  سرطان پستان یکی از رایج ترین عوامل مرگ و میر ناشی از بدخیمی در زنان است. سیلیبینین یک ترکیب فلاونولیگنان از گیاه خار مریم (Silybum maianum) استخراج شده و ویژگی ضد سرطانی آن در سلول های کبدی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه اثر سیلیبینین بر میزان بیان ژنی P53، رشد و آپوپتوز در رده سلولی MCF-7 مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  با کشت سلول های MCF-7 در RPMI1640 و تیمار با سیلیبینین در غلظت های کنترل، 25 الی800 میکرومول در زمان های 24، 48 و 72 ساعت با روش رنگ سنجی M TT(MethylThiazolTetrazolium)، میزان رشد سلولی مورد بررسی قرار گرفت. میزان القاء آپوپتوز به روش فلوسایتومتری با رنگ آمیزی Annexin-V بررسی گردید. میزان بیان ژن P53 توسط دستگاه Time PCR-Real بررسی شد. در نهایت تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار Spss ver16 صورت پذیرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند، تاثیر مهار سیلیبینین در غلظت200 میکرومول در 24 ساعت بر رشد و نیز القاء آپوپتوز سلولی قابل توجه بود (0/05>P). انکوباسیون با سیلیبینین در 48 ساعت IC50، برابر با 148میکرومول نشان داد (0/05>P). داده های فلوسایتومتری نشان دادند که القاء آپوپتوز کاملا مستقل از اثر سیتوتوکسیک سیلیبینین بوده است. سیلیبینین باعث افزایش بیان ژن P53 همسو با افزایش میزان آپوپتوز در سلول های تیمار شده می گردد.
  نتیجه گیری
  سیلیبینین به صورت وابسته به دوز و زمان باعث کاهش رشد سلولی و القاء آپوپتوز در سلول های MCF-7 می شد. همچنین سیلیبینین به صورت وابسته به دوز باعث بیان ژن P53 شد. شواهد نشان می دهند که سیلیبینین می تواند به عنوان یک ماده ضد سرطان پستان در راستای مرگ سلولی از طریق مسیر آپوپتوز عمل نماید.
  کلیدواژگان: سیلیبینین، آپوپتوز، رشد سلولی، سرطان پستان، P53
 • فاطمه تورنگ، شبنم پویا، محمود جلالی، ابواقاسم جزایری*، ثریا ابراهیم پور کوجان صفحات 11-17
  سابقه و هدف
  آترواسکلرورز یکی از مهم ترین علل مرگ در بیماران دیابتی است. اسیدهای چرب امگا-3 سطوح تری گلیسرید را کاهش می دهند اما نگرانی هایی در مورد افزایش سطوح LDL-C و ApoB ایجاد شده است. هدف این مطالعه تعیین اثر اسیدچرب امگا-3 بر لیپوپروتئین ها، ApoB و ApoA سرم در بیماران دیابتی است.
  مواد و روش ها
  در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی کنترل شده، 81 بیمار دیابتی نوع 2 (41نفر در گروه مداخله و 40 نفر در گروه شاهد) به مدت دو ماه روزانه 3 کپسول دریافت می کردند. مکمل امگا-3 در مجموع حاوی 2714 گرم امگا-3 و دارونما حاوی 2100 میلی گرم روغن آفتابگردان بود. داده های مصرف مواد مغذی با استفاده از یادآمد 24 ساعته خوراک؛ قد، وزن و نمونه خون ناشتا برای اندازه گیری پروفایل لیپیدی، در ابتدا و انتهای مطالعه جمع آوری شد. تفاوت بین دو گروه با استفاده از آزمون t مستقل و تفاوت در گروه های مطالعه با آزمون t جفتی بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین سن، وزن، نمایه توده بدن، دریافت خوراکی انرژی و مواد مغذی، داروهای مصرفی و متغیرهای بیوشیمایی در ابتدای مطالعه بین دو گروه از نظر آماری متفاوت نبود. همچنین، تفاوت معنی داری در نمایه توده بدن و دریافت انرژی و مواد مغذی قبل و بعد مداخله در هیچ گروهی مشاهده نشد. مصرف کپسول اسیدهای چرب امگا-3 موجب کاهش معنی داری در ApoB، تری گلیسرید و نسبت TG:HDL_C سرمی در گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد شد (0/001>p). متغیرهای دیگر تغییر معنی داری نداشتند.
  نتیجه گیری
  مصرف مکمل اسید چرب امگا-3 به مدت دو ماه می تواند منجر به کاهش ApoB، تری گلیسرید و نسبت TG:HDL-C در بیماران دیابتی شود.
  کلیدواژگان: دیابت نوع2، اسیدهای چرب امگا، 3، لیپوپروتئین های سرم، تری گلیسرید، ApoB و ApoA
 • اکرم کریمی شاهنجرینی*، مهناز شریفی، سعید بشیریان، عباس مقیم بیگی صفحات 19-26
  سابقه و هدف
  شواهد نشان می دهد که میان وعده ها بخش مهمی از انرژی و مواد مغذی مورد نیاز روزانه کودکان را فراهم می کنند. انتخاب میان وعده های سالم برای کودکان می تواند در تغذیه سالم آنها نقش داشته باشد. هدف از این مطالعه شناسایی پیش بینی کننده های انتخاب میان وعده های سالم برای کودکان توسط مادران با استفاده از نظریه شناختی اجتماعی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 398 مادر دارای کودک 1 تا 5 سال که به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی از بین 37 مرکز بهداشتی درمانی شهر همدان انتخاب شده بودند، شرکت داشتند. شرکت کنندگان پرسشنامه های مربوط به اطلاعات زمینه ای، سازه های نظریه شناختی اجتماعی وپرسشنامه بسامد مصرف (FFQ) را به صورت خودگزارش دهی تکمیل کردند. پایایی و روایی پرسشنامه ها بر اساس شاخص نسبت روایی محتوا، شاخص روایی محتوا و آلفای کرونباخ در سطح قابل قبول به دست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 15 و آزمون های کای دو، ANOVA و رگرسیون خطی انجام شد. سطح معنی داری در سطح 5 درصد در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد سازه فراهمی، انتظارات پیامد و خود کارآمدی پیش بینی کننده های معنی دار بسامد مصرف میان وعده سالم بودند. این عوامل در مجموع توانستند 14/5 درصد از واریانس این رفتار را تبیین نمایند.
  نتیجه گیری
  توصیه می شود در طراحی مداخلات برای مادران در جهت اصلاح مصرف میان وعده کودکان، از روش های ایجاد تغییر در فراهمی، خودکارآمدی و انتظار پیامد استفاده شود.
  کلیدواژگان: نظریه شناختی اجتماعی، میان وعده سالم، کودکان
 • فرهاد لشکربلوکی*، محمد آریایی، سید ابوالقاسم جزایری، حسن افتخار اردبیلی، منصوره مینایی صفحات 27-34
  سابقه و هدف
  کاهش نرخ رشد جمعیت همراه با افزایش امید به زندگی بویژه در کشورهای در حال توسعه موجب پیر شدن جمعیت گردیده است. این مطالعه با هدف پیش بینی برخی از عوامل خطر در تغییرات وضعیت تغذیه سالمندان انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی حاضر به روش خوشه ای2 مرحله ای با مراجعه به درب منازل سالمندان شهر گرگان، با استفاده از پرسشنامه ارزیابی مختصر تغذیه (MNA) و تن سنجی در 541 سالمند انجام گردید. داده ها با آزمون آماری آنووا یک طرفه و رگرسیون خطی سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شدند. ارتباط متغیر های کیفی با آزمون کای دو سنجش شد.
  یافته ها
  شیوع سوء تغذیه و ریسک ابتلا به آن به ترتیب 4/8% و 44/7% بود. زنان نمره کمتری از نظر وضع تغذیه بدست آوردند. 58/8% سالمندان روزانه بیش از 3 نوع دارو استفاده می کردند و بین مصرف بیش از 3 دارو با وضعیت تغذیه ارتباط آماری معنی دار وجود داشت. 22/4% سالمندان بدون خانواده زندگی می نمودند و بین زندگی به تنهایی با وضعیت تغذیه نیز ارتباط آماری معنی دار وجود داشت. فراوانی مصرف روزانه 3 وعده غذای اصلی و همچنین میوه و سبزی و نیز منابع غذایی پروتئینی در سالمندان با وضعیت تغذیه خوب بیش از سالمندان در معرض ابتلاء یا مبتلا به سوء تغذیه بود. وضعیت اقتصادی- اجتماعی و سن با وضعیت تغذیه ارتباط معکوس آماری داشت. همچنین وضعیت روحی و دندان با سوء تغذیه ارتباط مستقیم داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع سوء تغذیه و ریسک ابتلاء به آن در سالمندان و تاثیرپذیری آن از مولفه هایی نظیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی، افسردگی، الگوی غذایی و سلامت دهان و دندان، به نظر می رسد علاوه بر مداخلات تغذیه ای، حمایت های اجتماعی و اقتصادی بویژه برای زنان ضروری و حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: سالمند، MNA، سوء تغذیه، افسردگی، وضعیت اجتماعی، اقتصادی
 • محبوبه نجفیان زاده، عادله مبارک آبادی، مهدی رنجبران *، محمودرضا نخعی صفحات 35-44
  سابقه و هدف
  شیوع ناامنی غذایی در نقاط مختلف جهان دارای الگوی متفاوتی است. شناخت شیوع ناامنی غذایی و عوامل مختلف مرتبط با آن می تواند در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مناسب در جهت کاهش یا کنترل میزان شیوع آن موثر باشد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع ناامنی غذایی و ارتباط برخی عوامل اقتصادی-اجتماعی و جمعیتی با آن در خانوارهای روستایی شهرستان اراک انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی روی 373 خانوار روستایی شهرستان اراک که به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند، انجام گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه امنیت غذایی USDA و فرم اطلاعات دموگرافیک و دارایی های خانوار بود. برای تعیین وضعیت اقتصادی خانوارها از مدل تحلیل مولفه های اصلی استفاده شد. کلیه تجزیه و تحلیل های آماری، با استفاده از نرم افزارهای SPSS 20 و STATA نسخه 11 انجام گرفت.
  یافته ها
  شیوع ناامنی غذایی بدون گرسنگی، با گرسنگی متوسط و با گرسنگی شدید به ترتیب، 50/4%، 24/4% و 1/6% بود. متغیرهای جنس سرپرست، سن سرپرست، تحصیلات والدین، تعداد فرزندان، درآمد و وضعیت اقتصادی خانوارها ارتباط معنی داری با ناامنی غذایی نشان داد (05/0>P). با کنترل اثر سایر عوامل، فقط وضعیت اقتصادی خانوار به طور معنی داری پیشگویی کننده وضعیت امنیت غذایی خانوار بود به طوری که در خانوارهای با وضعیت اقتصادی پایین در مقایسه با خانوارهای با وضعیت اقتصادی بالا، نسبت شانس و فاصله اطمینان 95% ناامنی غذایی برابر 3/68 (8/98 – 1/51) بود.
  نتیجه گیری
  شیوع ناامنی غذایی در مناطق مورد بررسی بالا بود و با در نظر گرفتن عوامل مرتبط، توجه ارگان ها و مسئولان زیربط جهت حمایت تغذیه ای در مناطق روستایی به ویژه گروه های آسیب پذیر و محروم در مقایسه با مناطق شهری احساس می شود.
  کلیدواژگان: ناامنی غذایی، روستا، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، تحلیل مولفه های اصلی
 • مهتاب معظمی*، وحید تقی زاده، عاطفه کتابدار، محسن دهباشی، راضیه جلیل پور صفحات 45-52
  سابقه و هدف
  امروزه با توجه به فراگیر شدن مکمل های ورزشی، اثرات مصرف این مکمل ها در عملکرد ورزشکاران نیازمند بررسی و ارزیابی است لذا هدف از انجام پژوهش حاضر تاثیر یک هفته مکمل دهی آرژنین بر غلظت لاکتات خون، شاخص های متابولیکی تنفس در زنان ورزشکار می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با جامعه آماری 16 دختر که به صورت داوطلبانه و به طور روزانه در طی یک هفته به میزان سه گرم در روز از کپسول های مکمل و دارونما استفاده کردند. نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه مکمل ال- آرژنین (8 نفر) و دارونما (8 نفر) تقسیم شدند. آزمون بروس در دو مرحله پیش و پس آزمون با فاصله زمانی یک هفته انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار استنباطی (تی- همبسته، تی- مستقل) و نرم افزار آماری SPSS 21 انجام شد.
  یافته ها
  در خصوص گازهای تنفسی، کاهش معنی دار در نسبت تبادل تنفسی و افزایش معنی دار در تهویه دقیقه ای، اکسیژن مصرفی، دی اکسیدکربن بازدمی، معادل تهویه برای اکسیژن و دی اکسید کربن، اکسیژن مصرفی در آستانه بی هوازی و حداکثر اکسیژن مصرفی در گروه دریافت کننده مکمل ال-آرژنین مشاهده شد (05/0>p) اما تغییرات نسبت اکسیژن مصرفی در آستانه بی هوازی و نقطه جبران تنفسی به اکسیژن مصرفی در حد معنی داری نبود (p >0.05). همچنین در گروه دریافت کننده مکمل کاهش معنی داری در غلظت اسید لاکتیک خون در مقایسه با گروه دارونما وجود داشت (p <0.05).
  نتیجه گیری
  مصرف ال-آرژنین با ایجاد تغییرات در غلظت لاکتات خون و شاخص های متابولیکی تنفس، باعث به تعویق انداختن آستانه بی هوازی و خستگی می شود و احتمالا بتوان از مکمل ال- آرژنین در بهبود کارایی ورزشکاران در فعالیت های ورزشی بهره گرفت.
  کلیدواژگان: ال، آرژنین، اسید لاکتیک، گازهای تنفسی، سوخت و ساز، هندبال
 • علوم و صنایع غذایی
 • ناصر صداقت*، مهدی محمد حسینی، سارا خشنودی نیا، محمد باقر حبیبی نجفی، آرش کوچکی صفحات 53-62
  سابقه و هدف
  رشد میکروبی مهم ترین دلیل فساد گوشت و فراورده های گوشتی است که ضمن تغییر بافت و مزه فرآورده خسارت اقتصادی و مسمومیت نیز به دنبال دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی خواص ضدمیکربی فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس (گشنیز و پوست لیموترش) و تاثیر آن در کاهش بار میکربی گوشت گوسفند می باشد.
  مواد و روش ها
  فیلم کربوکسی متیل سلولز (CMC) با افزودن اسانس های گشنیز و لیموترش در چهار سطح (0/1، 0/2، 0/3 و 0/4 درصد حجمی/حجمی محلول فیلم) تهیه و اثر آنها در محیط آگار بر روی بار میکربی کل، باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و سودوموناس آئوروژنس بررسی شد. فیلم CMC حاوی 0/4 درصد اسانس گشنیز یا اسانس لیموترش و فیلم فاقد اسانس روی گوشت پیچیده و از نظر بار میکروبی (بار میکربی کل، باکتری های استافیلوکوکوس، کلی فرم و سودوموناس) و pH با نمونه شاهد در طول 8 روز نگهداری در دمای یخچال (C°1±4) مقایسه شد.
  یافته ها
  فیلم های حاوی اسانس گشنیز و لیموترش در محیط کشت آگار در مقابل میکروارگانیسم های اشرشیاکلی و سودوموناس آئوروژنس خاصیت ضدمیکربی داشتند، اما تاثیر معنی داری بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس نداشتند. فیلم CMC باعث کاهش بار میکربی کل و باکتری های سودوموناس، کلی فرم و استافیلوکوکوس گوشت شد و عملکرد فیلم حاوی اسانس بهتر از فیلم فاقد اسانس بود (p<0.05). تاثیر ضدمیکربی اسانس لیمو بر سودوموناس به طور معنی داری بیش تر از اسانس گشنیز بود. حضور فیلم کربوکسی متیل سلولز باعث کاهش pH گوشت شد.
  نتیجه گیری
  فیلم کربوکسی متیل سلولز-اسانس لیموترش با کاهش بار میکربی گوشت، تخریب بافت و افزایش pH را به تعویق انداخت. لذا این فیلم می تواند به عنوان یک پوشش اقتصادی و زیست تخریب پذیر برای افزایش ماندگاری گوشت گوسفند در دمای یخچال پیشنهاد شود.
  کلیدواژگان: کربوکسی متیل سلولز، اسانس گشنیز، گوشت گوسفند، اسانس لیموترش، ماندگاری
 • زهرا هادیان، حمیدرضا مقیمی*، محمدعلی سحری، محسن برزگر صفحات 63-76
  سابقه و هدف
  ایکوزاپنتاانوئیک اسید (EPA) و دوکوزاهگزاانوئیک اسید (DHA) دارای اثرات پیشگیرانه و درمانی در بیماری های مختلف به ویژه بیماری های عروقی قلب و التهابی هستند. با در نظر گرفتن مزایای کاربرد نانولیپوزوم ها به عنوان سامانه های حامل ترکیبات زیست فعال، تحقیق حاضر با هدف تهیه و ارزیابی پایداری فیزیکی فرمولاسیون های نانولیپوزومی حاوی ویتامین E بارگذاری شده با DHA و EPA انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  نانولیپوزوم های خالی بر پایه دی پالمیتوئیل فسفاتیدیل کولین (DPPC) با روش اصلاح یافته فیلم نازک لیپیدی و امواج فراصوت تهیه، سپس بارگذاری DHA و EPA با انکوباسیون در دمای حدود C°50 انجام شد. به منظور بهبود پایداری ویتامین E به برخی فرمول ها اضافه شد. مطالعه مقایسه ای فرمولاسیون ها بر اساس ترکیبات ویتامین E و متیل و پروپیل پارابن بر ویژگی های آنها از طریق ارزیابی با زتاسایزر، میکروسکوپ الکترونی روبشی (TEM)، کالریمتری روبشی تفاضلی (DSC) و محاسبه درصد کارایی درون پوشانی D HA و EPA صورت گرفت. بررسی پایداری فیزیکی با ارزیابی تغییرات کارایی درون پوشانی، اندازه ذرات، توزیع اندازه ذرات و شکل وزیکول های نگهداری شده به مدت 3 ماه در دماهای 4، 30 و С°40 انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که به طور موفقیت آمیزی بارگذاری D HA و EPA در فرمولاسیون های بر پایه ویتامین E انجام شد و فرمولاسیون بهینه دارای کارایی درون پوشانی بالا (0/6±89/1 درصد و 1/4±81/96 درصد)، دارای اندازه ذرات (0/8±82 نانومتر) و توزیع اندازه ذرات (0/02±0/13) مناسب دربرداشتند (P≤0/01). نتایج آزمون های ارزیابی پایداری فیزیکی فرمولاسیون نانولیپوزومی حاملDHA و EPA ادغام شده با ویتامین E پس از نگهداری به مدت 3 ماه در دمای °C 4 مناسب بود. ارزیابی نانولیپوزوم های حامل امگا 3 بر پایه ویتامین E به وسیلهDSC و TEM پدیده برهمکنش و انتشار DHA و EPA را در غشاء دولایه لیپیدی تایید کردند.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که ادغام ویتامین E در فرمولاسیون نانولیپوزومی اثرات محافظتی و پایدارکننده چشمگیری بر میزانDHA و EPA بارگذاری شده در غشاء دو لایه لیپیدی و پایداری فیزیکی آن در برداشته است. افزودن ترکیبات محافظ به همراه ویتامین E موجب پایداری بیشتر ویژگی های فیزیکی فرمولاسیون لیپوزومی حاوی DHA و EPA نسبت به فرمول شاهد نگردید.
  کلیدواژگان: DHA، EPA، لیپوزوم، پایداری فیزیکی، ویتامین E
 • بهزاد ناصحی*، مرتضی چاجی، میترا قدسی، محمد پورانیان صفحات 77-86
  سابقه و هدف
  باقی ماندن آنتی بیوتیک ها در فرآورده های طیور سبب بروز بیماری های خطرناکی مانند سرطان، حساسیت، عفونت های ثانویه، اختلالات سوخت و ساز و افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم ها در مصرف کنندگان می شود. این مطالعه با هدف استفاده از پروبیوتیک ها (به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک) در خوراک بلدرچین ژاپنی و بررسی تاثیر آن بر ویژگی های گوشت آن انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تاثیر افزودن پودر پروبیوتیک پروتکسین در سطوح 0/25، 0/5 و 0/75% جیره غذایی بر ویژگی های میکربی، کیفی و ماندگاری گوشت بلدرچین ژاپنی در مقایسه با خوراک حاوی مقادیر 0/25، 0/5 و 0/75% آنتی بیوتیک و نمونه شاهد مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  افزودن پروبیوتیک سبب کاهش شمارش کلی باکتری های گوشت تازه شد، در حالی که تعداد کلی فرم های تیمارهای روز اول اختلاف معنی داری نداشت. طی مدت نگهداری، اگرچه شمارش کلی و کلی فرم ها افزایش یافت ولی فقط یافته های روز هفتم نگهداری با سایر روزها اختلاف معنی داری داشت. از سوی دیگر، پروتکسین سبب تغییر معنی داری در ظرفیت نگهداری آب در نمونه ها نشد. اما ارزیابی اکسیداسیون گوشت تازه نشان داد که افزودن مکمل پروبیوتیک به غذای بلدرچین موجب کاهش مالون دی آلدئید و بهبودکیفیت گوشت طی مدت نگهداری شده است. همچنین حضور پروبیوتیک در خوراک پرندگان سبب کاهش زردی و افزایش روشنایی و قرمزی رنگ گوشت تازه شد و طی هفت روز نگهداری گوشت در یخچال روشنایی رنگ کاهش، زردی آن افزایش و قرمزی تیمارها بدون تغییر باقی ماند.
  نتیجه گیری
  افزودن پروبیوتیک به جیره بلدرچین به دلیل کنترل فعالیت میکروارگانیسم ها، کاهش واکنش های اکسیداسیون، افزایش جزئی ظرفیت نگهداری آب و بهبود شاخص رنگ گوشت آن، جایگزین خوبی برای آنتی بیوتیک می باشد.
  کلیدواژگان: ظرفیت نگهداری آب، تیوباربیتوریک اسید، ویرجنیامایسن، طیور
 • آمنه نعمت الهی، سارا سهراب وندی*، امیر محمد مرتضویان فارسانی، رزیتا کمیلی، سپیده اسد زاده صفحات 87-96
  سابقه و هدف
  امروزه تقاضا برای فراورده های پروبیوتیک غیرلبنی به دلیل پرطرفدار شدن گیاه خواری، عدم تحمل لاکتوز شیر در برخی افراد و میزان بالای کلسترول فراورده های لبنی افزایش یافته است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر نگهداری یخچالی بر قابلیت زیستی پروبیوتیک ها و برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی در آب زغال اخته است.
  مواد و روش ها
  آب زغال اخته با pH طبیعی و تعدیل شده با سدیم بی کربنات توسط سه سویه صنعتی پروبیوتیک شامل لاکتوباسیلوس رامنوسوس، ل. پلانتارم و ل. کازئی و دو سویه بومی ل. کازئی تلقیح شد. نمونه ها بلافاصله پس از تلقیح وارد یخچال (°C4) شدند. سپس ویژگی های شیمیایی از جمله pH، اسیدیته، میزان مواد فنلی، آنتوسیانین ها و فعالیت ضد اکسیدانی، ویژگی های میکروبی از جمله شمارش سلول های زنده پروبیوتیک و خواص حسی نمونه ها به مدت 4 هفته با فواصل زمانی یک هفته برای نمونه های با pH تعدیل شده مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه(One way ANOVA) و Repeated Measure و نرم افزار SPSS انجام شد. سطح معنی داری P<0.05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آنالیز آماری داده ها نشان می دهد که نوع تیمار، زمان نگهداری و اثر متقابل این دو عامل بر تغییرات ویژگی های فیزیکوشیمیایی و قابلیت زیستی پروبیوتیک ها در آب زغال اخته تاثیر معنی داری دارد (0/05>P). نتایج نشان داد که سویه بومی ل. کازئی زیر گونه T4 در مقایسه با سایر پروبیوتیک ها، قابلیت زیستی خود را بعد از 4 هفته نگهداری یخچالی در تعدادlog cfu/ml 67/8 حفظ نمود. همچنین بیشترین تغییرات در ویژگی های فیزیکوشیمیایی، در تیمار های آب زغال اخته حاوی این سویه پروبیوتیک مشاهده شد که نشان دهنده ی فعالیت تخمیری آن طی نگهداری یخچالی است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که آب زغال اخته به دلایلی نظیر pH پایین و وجود ترکیبات فنلی بازدارنده بر قابلیت زیستی پروبیوتیک ها به ویژه سویه های صنعتی طی نگهداری یخچالی اثر منفی دارد.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، زغال اخته، فعالیت ضد اکسیدانی، قابلیت زیستی، مواد فنلی
 • معصومه مدنی، تنکابنی، مرضیه کمانکش، امیرمحمد مرتضویان فارسانی، روح الله فردوسی، عبدالرضا محمدی* صفحات 97-107
  سابقه و هدف
  اعمال فرآیندهای حرارتی در حین تولید شیرخشک، آن را در معرض ایجاد دو ترکیب فورفورال (F)و هیدروکسی متیل فورفورال (HMF) قرار می دهد. سمی بودن این ترکیبات حتی در مقادیر بسیار کم به اثبات رسیده است. هدف از این پژوهش، معرفی و بهینه سازی روش ریزاستخراج مایع- مایع پخشی (DLLME) به همراه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا به عنوان روشی حساس و دقیق جهت شناسایی و تعیین مقادیر بسیار کم فورفورال و هیدروکسی متیل فورفورال در نمونه های شیرخشک می باشد.
  مواد و روش ها
  عوامل موثر بر استخراج F و HMF مشخص شدند و توسط روش سطح پاسخ بهینه گردیدند. به منظور بهینه سازی، طرح مرکب مرکزی به کار گرفته شد. ارقام شایستگی روش پیشنهادی شامل حد تشخیص، حد تعیین، تکرارپذیری و گستره ی خطی تعیین گردیدند. استخراج و تعیین مقادیر فورفورال و هیدروکسی متیل فورفورال موجود در 22 نمونه ی تهیه شده از داروخانه های شهر تهران با استفاده از روش پیشنهادی انجام گرفت. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش آنالیز واریانس یک طرفه بود.
  یافته ها
  مقادیر بهینه ی مربوط به فاکتورهای موثر بر استخراج F و HMF مشخص شدند. ارقام شایستگی روش پیشنهادی در گستره ی بسیار مطلوب قرار داشت. در پژوهش حاضر، کمترین و بیشترین مقدار فورفورال به ترتیب 0/18 و 20/77 میکروگرم بر گرم و هیدروکسی متیل فورفورال 0/24 و 167/16 میکروگرم بر گرم در نمونه های شیرخشک بود.
  نتیجه گیری
  روش استخراجی DLLME به همراه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با سایر روش های قبلی مقایسه گردید و کارایی بالا و قابلیت اعتماد آن در تعیین مقادیر بسیار کم فورفورال و هیدروکسی متیل فورفورال در نمونه های شیرخشک به اثبات رسید.
  کلیدواژگان: شیرخشک، فورفورال و هیدروکسی متیل فورفورال، ریزاستخراج مایع، مایع پخشی، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا، طرح مرکب مرکزی
 • صدیقه مزینانی، وجیه فدایی نوغانی*، کیانوش خسروی دارانی صفحات 109-116
  سابقه و هدف
  غنی سازی مواد غذایی منجر به افزایش سطح سلامت فرد و جامعه می شوند. در این تحقیق ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس به دلیل محتوای کامل غذایی در غنی سازی پنیر سفید فراپالایش با هدف بررسی اثر آن بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس استفاده شد. پونه کوهی با توجه به خواص درمانی، ضدمیکروبی و ضداکسایشی و به عنوان طعم دهنده در تولید این پنیر مورد استفاده قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس در مراحل اولیه تولید و در غلظت های 0/3، 0/5، 0/8 درصد وزنی به پنیر اضافه شد. افزودن اسپیرولینا بر قابلیت زیستی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در پنیر فراپالایش پروبیوتیک حاوی 5/0 و 1% پونه کوهی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری در روزهای یکم، پانزدهم، سی ام و چهل و پنجم از نمونه های نگهداری شده در دمای C°4 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد با افزودن پودر توده زیستی اسپیرولینا پلاتنسیس در نمونه های پنیر حاوی پودر پونه کوهی، قابلیت زیستی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در طول مدت نگهداری به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). اثر افزودن 0/8% پودر اسپیرولینا بر قابلیت زیستی باکتری پروبیوتیک در مقایسه با مقدار 0/3 و 0/5% بالاتر بود. بعد از روز چهل و پنج روز نگهداری در دمای C°4 تعداد باکتری های پروبیوتیک در تمام نمونه های پنیر در محدوده توصیه شده برای ایجاد اثرات مفید در سلامتی انسان بود.ارزیابی حسی برای تمامی نمونه های پنیر انجام گرفت، امتیاز حسی افزودن 3/0% پودر اسپیرولینا به نمونه های پنیر در هر دو سطح پونه کوهی (0/5 و 1%) بهتر از دو سطح دیگر 0/5 و 0/8% بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه با در نظر گرفتن خواص سلامت بخش و تغذیه ای ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس و اثرات مطلوب آن بر قابلیت زیستی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در غنی سازی پنیر فراپالایش مورد استفاده قرار گرفت و با افزودن پودر پونه کوهی در هر دو سطح 0/5 و 1 % در نمونه های پنیر حاوی پودر ریز جلبک، نگرانی کاهش پذیرش حسی این محصول برطرف گردید.
  کلیدواژگان: اسپیرولینا پلاتنسیس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، پونه کوهی، پنیر فراپالایش، پروبیوتیک
|
 • M. Pirouzpanah, S. Pirouzpanah, M. Sabzichi, R. Pashaei, Asl, M. Pashaei, Asl M., N Samadi* Pages 1-10
  Background And Objectives
  Breast cancer is one of the most common leading causes of cancer–related mortality in women. Silibinin, a natural flavonolignane and the main component of milk thistle (Silybum maianum), has conventionally been overlooked as anti-hepatotoxic and anti-cancer agent. In this study, we assessed the effects of Silibinin on breast cancer cell viability, growth, apoptotsis and expression level of P53 gene in MCF-7 cells.
  Materials And Methods
  The MCF-7 cells were treated in the medium of RPMI1640 and silibinin (control and 25–800 μM) for 24, 48 and 72 hours. Cell proliferation was assessed by MTT (Methyl-Thiazol-Tetrazolium) assay. The percentage of apoptosis was determined by flow cytometry analysis using Annexin-V fluorecence isothiocyanat (FITC). The fold changes of P53 expression were determined by Real-Time PCR.
  Results
  The results showed the maximum inhibitory effect of silibinin on the inhibition of cell growth and induction of apoptosis at a concentration of 200 μM after 24 hour incubation (p<0.05). Incubation of the cells with silibinin for 48 hours descended IC50 value to 148 μM (p<0.05). The flowcytometric analysis showed that silibinin-induced apoptosis is independent of its cytotoxic effects on the cells. Increase in the percentage of apoptosis was associated with significant increase in P53 mRNA level.
  Conclusions
  Silibinin inhibited cell growth and induced apoptosis in a time-dose depending effect. Furthermore, Silibinin treatment resulted in apoptotic effects on MCF-7 cells. These results sug-gested that Silibinin could be an affective component to induce cell cycle arrest and apoptosis in vitro.
  Keywords: Silibinin, Apoptosis, Cell growth, Breast cancer, P53
 • F. Toorang, Sh Pooya, M. Jalali, A. Djazayery *, S. Ebrahimpour Koujan Pages 11-17
  Background And Objectives
  One of the most important causes of death in type 2 diabetic patients is atherosclerosis. Omega-3 fatty acids decrease plasma triglyceride levels, but there is concern on their effect to increase LDL-C and Apo B levels. The objective of this study was to determine the effect of Omega-3 fatty acids on lipoproteins, Apo B and Apo A in type 2 diabetic patients.
  Materials And Methods
  In a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial, 81 type 2 diabetic patients (41 subjects in the treatment group and 40 subjects in the control) took three (Omega-3 or placebo) capsules per day for two months; overall, the Omega-3 supplement contained 2714mg Omega-3 (in the treatment group) and the placebo contained 2100 mg sunflower oil (in the controls). Data on height, weight and food consumption, based on 24h food recall, were collected, and a fasting blood sample was taken at baseline and at the end of the study to measure the lipid profiles. Differences between the two groups were tested by independent sample T-test. Differences within a group were analyzed by paired sample T-test.
  Results
  Mean age, weight, body mass index (BMI), energy and nutrient intakes, and biochemical variables were not significantly different between the two groups at baseline. The two-month supplementation led to statistically significant decreases in the serum levels of Apo B, triglyceride and TG: HDL-C in the treatment group (P=0.00). There were no significant changes in other variables.
  Conclusion
  Consumption of Omega-3 fatty acid supplement for two months can bring about decreases in the serum contents of Apo B, TG and the TG: HDL-C ratio in type 2 diabetic patients.
  Keywords: Type 2 diabetes_Omega_3 fatty acids_Lipoproteins_Triglyceride_Apo lipoprotein B_Apo lipoprotein A
 • A. Karimi, Shahanjarini*, M. Sharifi, S. Bashirian, A. Moghimbeigi Pages 19-26
  Background And Objectives
  There is evidence that snacks provide a significant part of daily energy and nutrients in children. Choosing healthy snacks for children can contribute to a healthy diet. The purpose of this study was to identify predictors of healthy snacks choice by mothers using the Social Cognitive Theory (SCT).
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 398 mothers of a 1-5 year old child were selected using cluster sampling among 12 health centers in Hamedan city. The participants completed self-report measures of background information, SCT constructs, and a food frequency questionnaire. According to the Content Validity Ratio (CVA), Content Validity Index (CVI), and Cronbach's alpha, the questionnaires were reliable and valid. The collected data were analyzed using SPSS software (version, 15) and based on Chi-squared, ANOVA and linear regression tests. Statistical significance was defined as P < 0.05.
  Results
  The findings of this study showed that availability, outcome expectancy, and self- efficacy were the significant predictors of mothers’ healthy snacks choice. These factors together explained 14.5% of the variance of this behavior.
  Conclusion
  In the development and implementation of snacking education interventions for mothers, proper methods to change availability, outcome expectancy, and self- efficacy should be considered.
  Keywords: Social Cognitive Theory (SCT), Healthy snack, Children
 • F. Lashkarboloki*, M. Aryaei, Seyed A. Djazayery, H. Eftekhar, Ardebily, M. Minaei Pages 27-34
  Background And Objectives
  Ever decreasing rate of birth and death accompanied with the increasing rate of life expectancy has led to the increase of old population, especially in the developing countries. This study aimed to estimate the association of demographic, socio-economic features and some health problems with the nutritional status in older people.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was designed and conducted by utilizing two-stage cluster sampling. The total of 541 subjects were included. MNA questionnaire was used to evaluate the nutrition status of the elderly. Data were analyzed using one way ANOVA and hierarchical linear regression. The relationship between qualitative variables was also evaluated by Chi-square test.
  Results
  The prevalence of malnutrition and the risk of getting malnutrition was 4.8% and 44.7 %, respectively. The women participants got lower score in nutritional status. The old people taking more than three drugs were were suffering from malnutrition by 58/8 %. About 22/4 % of the subjects lived alone, and there was a statistically significant relation between living alone and malnutrition. Daily consumption of 3 main meals, fruits and vegetables, and good sources of protein was higher in the elderly with well nutritional status than in at-risk and malnurished eldely. There was a significant relationship between dental and mental conditions and malnutrition, and also age and socio-economic features were negatively related with the nutritional status.
  Conclusion
  Considering the relationship between malnutrition and such factors as socio-economic status, depression, dietary patterns and oral health, it seems that besides nutritional intervention, socio-economic support has noticeable importance, especially for women.
  Keywords: Elderly, MNA, Malnutrition, Depression, Socio, economic status
 • M. Najafianzadeh, A. Mobarak, Abadi, M. Ranjbaran*, Mr Nakhaei Pages 35-44
  Background And Objectives
  Prevalence of food insecurity has a different pattern around the world. Recognizing the prevalence of food insecurity and its different related factors can be effective in reducing or controlling its spread via the appropriate policies and programs. The aim of this study was to determine the prevalence of food insecurity and some related socioeconomic (SES) and demographic factors in the rural households of Arak/Iran in 2014.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 373 rural households of Arak who were selected by multistage random sampling. Tools for data gathering were USDA food security scale and the form of demographic and family economic assets. To determine household economic status, the model of Principal Components Analysis (PCA) was used. Statistical analysis was conducted by SPSS20 and STATA11.
  Results
  The prevalence of food insecurity without hunger, moderate hunger and extreme hunger was 50.4%, 24.4% and 1.6%, respectively. Sex and age of householder, parental education, number of children, income and household economic status were significantly associated with food insecurity (p<0.05). By controlling the effect of other factors, only household economic status was a significant predictor of food security status; so that in the households with low economic status (compared with the high economic status households), the odds ratio and 95% confidence intervals of food insecurity was 3.68 (1.51-8.98).
  Conclusion
  The prevalence of food insecurity was high in the investigated areas. Considering the relevant factors, preventive and controlling actions of food insecurity and improvement of the quantity and quality of household foods in rural areas, especially in underserved and vulnerable groups are needed.
  Keywords: Food insecurity, Rural, Socioeconomic status (SES), Principal component analysis (PCA)
 • M. Moazami *, V. Taghizadeh, A. Ketabdar, M. Dehbashi, R. Jalilpour Pages 45-52
  Background And Objectives
  Nowadays, due to the epidemic of sports supplements, the effects of these supplements on athletic performance require analysis and evaluation. Therefore, the purpose of the present study is investigating the effect of weekly arginine supplementation on blood lactate concentration and metabolic parameters of respiratory in female athletes (handballists).
  Materials And Methods
  The population of this quasi-experimental are sixteen female handballists, with the mean age of (2.49 ± 22.15 years), height of (5.85 ± 165.35 cm), and weight of (8.61 ± 59.94 kg), were selected on a voluntary basis. The samples were randomly divided into two groups of L-arginine (n = 8) and placebo (n = 8). The intervention group consumed 21 g L-arginine and the control consumed 21 g placebo (3 capsules of 1000 mg) daily for one week. Bruce test was taken from the participants in two stages with a one week interval. Data analysis was done using inferential statistics (paired t-test, independent t-test and repeated measures) and employing the SPSS software, version 21.
  Results
  For respiratory parameters, a significant decrease was observed in the respiratory exchange ratio, and significant increase was seen in oxygen consumption, carbon dioxide production, pulmonary ventilation, ventilatory equivalent ratio for oxygen and carbon dioxide, VO2 at the anaerobic threshold, and VO2 max for L-arginine group; however, changes in the ratio of VO2 at the anaerobic threshold and respiratory compensation point to oxygen consumption were not significant (p >0.05). Also in the L-arginine group, a significant decrease was observed in blood lactic acid concentration compared with the placebo group (p <0.05).
  Conclusion
  The results of this research indicate that L-arginine delays anaerobic threshold and fatigue with changes in blood lactate concentration and metabolic parameters of the respiratory system. Likely, L-arginine supplement can be utilized to improve the athletes’ performance in sports activities.
  Keywords: L, arginine, Lactic acid, Respiratory gases, Metabolism, Handball
 • N. Sedaghat*, M. Mohammad Hosseini, S. Khoshnoudi, Nia, Mb Habibi Najafi, A. Koocheki Pages 53-62
  Background And Objectives
  Microbial spoilage of meat and meat products leads to the development of off-odors, tissue breakdown, economic damages, and toxic effects to humans. The objective of this study was to assess the microbial properties and efficacy of coriander and lemon oils incorporated with carboxymethyl-cellulose (CMC) to minimize the presence of pathogenic-bacteria in lamb meat.
  Materials And Methods
  CMC films containing coriander and lemon oil (0, 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4%v/v film solution) were prepared. Antimicrobial properties of the films were investigated on Staphylococcus-aureus, Escherichia coli, and Pseudomonas-aeruginosa on agar medium. CMC films with 0.4% essence or without essence were wrapped around the meats and stored at 4±1°C for 8 days. The coated and uncoated samples were analyzed periodically to determine microbiological properties (total bacteria count, Coliform, Staphylococcus.spp and Pseudomonas.spp) and pH.
  Results
  Both films containing essence had antimicrobial effects on the nutrient-agar medium against the Escherichiacoli and Pseudomonas-aeruginosa, while they had no anti-microbial effects on Staphylococcus-aureus. As compared with the control samples, significant decrease was observed in total count bacteria, coliform, Staphylococcus.spp and Pseudomonas.spp in lamb meat samples treated with CMC films (p<0.05). The anti-microbial effect of lemon oils on Pseudomonas.spp was significantly greater than coriander. The CMC films with or without essence caused a decrease in pH of the meat samples.
  Conclusion
  The CMC films enriched with essence, especially lemon essence, delayed tissue breakdown, and increases the pH by reducing the bacterial growth. Therefore, use of citrus lemon film as an economical and biodegradable coating has a good potential for increasing the shelf-life of lamb meat at the refrigerator temperature.
  Keywords: Carboxymethyl cellulose, Coriander essence, Lamb meat, Lemon essence, Shelf, life
 • Z. Hadian, Hr Moghimi, Ma Sahari, M. Barzegar Pages 63-76
  Background And Objectives
  Eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) have preventative and therapeutic effects against various disorders, especially cardiovascular and inflammatory conditions. Considering the advantages of using nanoliposomes as carrier systems of bioactive compounds, this study was aimed to the development nanoliposomes containing vitamin E loaded with DHA and EPA and evaluation of their physical stability.
  Materials And Methods
  Preformed nano-liposomes were prepared based on dipalmitoyl-phosphatidylcholine (DPPC) with vitamin E using a modification thin film method and sonication. Loading of EPA and DHA into nano-liposomes was done by incubation. To improve stability, vitamin E was added to some formulae. After formulation, a comparative study was performed between them through evaluation by Zetasizer, transmission electron microscopy (TEM), differential scanning calorimetry (DSC), and calculating the percent of DHA and EPA entrapment efficiency. Physical stability study was carried out by investigating the change in the vesicles’ encapsulation efficiency, particle size, size distribution and shape when stored at 4, 30 and 40°C for 3 months.
  Results
  The results showed that vitamin E-based nanoliposomal formulations successfully entrapped EPA and DHA with high encapsulation efficiencies (81.96±1.4% and 89.1±0.6%), respectively, and appropriate particle size (82±0.8 nm) and PDI (0.13±0.02) were achieved for the optimized formulation. The results of the physical stability tests of the optimized nanoliposome carriers of DHA and EPA incorporated with vitamin E were suitable after a 3-month storage at 4°C. DSC and TEM results confirmed vitamin E–DPPC:Omega 3 interactions and vesicular dispersion phenomenon of DHA and EPA.
  Conclusion
  The findings of this study showed that incorporation of vitamin E in nanoliposomal formulation had significant protective and stabilizing effects on the DHA and EPA loaded in bilayer membrane lipid and its physical stability. The combination of preservatives and vitamin E in liposome containing EPA and DHA was not more effective on the physical stability of liposome formulation than the control formulation.
  Keywords: DHA, EPA, Liposome, Physical Stability, Vitamin E
 • B. Nasehi *, M. Chaji, M. Ghodsi, M. Puranian Pages 77-86
  Background And Objectives
  Antibiotics remaining in poultry products cause serious diseases such as cancer, allergy, secondary infections, metabolic disorders and increased antibiotic resistance in the microorganisms to the consumers. In this study, the use of probiotics (as an alternative to antibiotics) in Japanese quail feed and its effects on the properties of meat were investigated.
  Materials And Methods
  The effect of adding a probiotic powder at three levels (0.25, 0.5 and 0.75%) of the diet on the microbial characteristics, quality and shelf-life of Japanese quail meat was studied, and compared with the control sample and the poultries that fed with diet containing 0.25, 0.5 and 0.75% antibiotics.
  Results
  Addition of probiotic resulted in decreasing of the total count of bacteria in the fresh meat, but the amounts of coliforms were not significantly different between the treatments in the first day. Although the total counts and coliforms increased during the storage time, only the seventh day showed significant differences with the other days. On the other hand, Protexin did not cause significant changes in the meat’s water-holding capacity. The evaluation of oxidation in the fresh meat showed that the probiotic supplementation resulted in decreasing of malondialdehyde, and improving of meat quality during the storage time. In addition, assessment of color characteristics indicated that addition of probiotics caused to reduce yellowness, and increase redness and brightness of the fresh meat. During the storage, the redness of meat was maintained, brightness was reduced, and yellowish was increased.
  Conclusion
  Since the adding of probiotic in the diet caused to control the activity of microorganisms, reduced oxidation reactions, increased water holding capacity and improved meat color index, it is a good alternative for antibiotics in the feed of Japanese quail.
  Keywords: Water, holding capacity, Thiobarbituric acid, Virginiamycin, Poultry
 • A. Nematollahi, S. Sohrabvandi *, Am Mortazavian Farsani, R. Komeyi, S. Asadzade Pages 87-96
  Background And Objectives
  Recently, an increased demand for nondairy probiotic products comes from the popularity of vegetarianism, lactose intolerance, and high cholesterol content in dairy products. The objective of this study is evaluating the effect of refrigerated study on the viability of probiotics and some physicochemical characteristics in cornelian cherry juice.
  Materials And Methods
  Cornelian cherry juice with natural and adjusted pH with sodium bicarbonate was inoculated with three industrial bacteria (L. rhamnosus, L. plantarom and L. casei) and two native probiotic bacteria (L. casei) (108 cfu/ml). Then the samples were placed in the refrigerator (4°C) immediately after inoculation. Next, the changes in chemical characteristics such as pH, acidity, phenolic compounds content, anthocyanin content, antioxidant activity, microbial characteristics (such as enumeration of live probiotic cells), and sensory properties were evaluated during 4 weeks with the time intervals of one week for the samples with adjusted pH. Significant differences between the averages of obtained data were checked by one way ANOVA test. Also differences between the averages of each treatment during the refrigerating time were examined by repeated measure test using SPSS software at the significant level of 0.05.
  Results
  Data analysis showed that treatment type, storage period and interaction effect of these two factors have significant effects on the changes of physicochemical characteristics and probiotic viability (P<0.05). The results revealed that native probiotic strain L. casei spp. T4 compared to other strains maintained its viability at 8.67 log cfu/ml after 4 weeks of refrigerated storage. Also there were the most changes in physicochemical characteristics in the cornelian cherry treatments containing this strain, which is a marker of fermentative activity during the refrigerated storage.
  Conclusion
  The results showed that cornelian cherry juice because of low pH and presence of inhibitor phenolic compounds has negative effect on viability of probiotics, especially industrial strains during the refrigerated storage.
  Keywords: Probiotics, Cornelian cherry, Anti, oxidant activity, Viability, Phenolic compounds
 • M. Madani, Tonekaboni, M. Kamankesh, Am Mortazavin Farsani, R. Ferdowsi, A. Mohammadi* Pages 97-107
  Background And Objectives
  Heat treatment during a baby formula production causes to production of F and HMF. The toxicity of these compounds in trace amount has been demonstrated. The purpose of this study is the identification and optimization of dispersive liquid-liquid microextraction followed by high-performance liquid chromatography as a sensitive and accurate method for the determining the trace amounts of F and HMF in baby formula samples.
  Materials And Methods
  The effective parameters on the extraction of F and HMF were determined and optimized using response surface methodology. Central composite design was used for optimization. The figures of merit of the proposed method such as limit of detection, limit of quantification, repeatability, and linear rang were calculated. Extraction and determination of F and HMF in 22 samples taken from the drugstores in Tehran were carried out by the proposed method. Statistical method used in this study was a one-way ANOVA.
  Results
  The optimum amounts for effective parameters were determined. The figures of merit for the proposed method were at the ideal range. In the present study, the lowest and highest concentrations of F and HMF in baby formula samples were 0.18 and 20.77 µg g-1 and 0.24 and 167.16 µg g-1, respectively.
  Conclusion
  The proposed method (DLLME) was compared with other previous methods, and its high capability and reliability were demonstrated in determination of furfural and hydroxylmethyl furfural at very low concentrations in baby formula samples.
  Keywords: Baby formula, Furfural, hydroxylmethyl furfural, Dispersive liquid, liquid microextraction, High, performance liquid chromatography, Central composite design
 • Dr S. Mazinani, V. Fadaie*, K. Khosravi, Darani Pages 109-116
  Background And Objectives
  Enrichment of foods leads to improve the health of both individuals and society. In this research, Spirulina platensis was used in the enrichment of ultrafiltration white cheese in order to study its effect on the viability of Lactobacillus acidophilus. For havin medical, anti-microbial, and anti-oxidant properties, Menthe longifolia was used in the production of this cheese as a flavorable.
  Materials And Methods
  Spirulina platensis was used in the early stages of the production process, and was added to cheese at the concentrations of 0, 0.3, 0.5, 0.8%w/w. Spirulina’s incorporation on the viability of Lactobacillus acidophilu in ultrafiltration cheese containing 0.5, 1% Menthe longifolia was also investigated. The cheese samples were stored at 4°C, and taken for experiments at 1, 15, 30 and 45 days of the refrigerated storage.
  Results
  The results showed that by adding the microalga biomass of Spirulina platensis in cheese samples containing powdered Menthe longifolia L., the viability of Lactobacillus acidophilus increased significantly during the storage time (P<0.05). The effect of 0.8% S.platensis powder’s addition on the viablity of probiotic bacteria was greater than that of the 0.3 and 0.5% additions. After 45 days of storage at 4°C, the numbers of probiotic bacteria in all of the cheese samples were in the range of the numbers of the recommended therapeutic products. The sensory analysis was also performed for the cheese samples. The sensory scores of the 0.3% Spirulina powder added cheese samples at both concentrations of Mentha longifolia L. (0.5&1%) were better than those of the 0.5 and 0.8% Spirulina powder additions.
  Conclusion
  This study according to the good health and nutritional properties of microalgae Spirulina platensis and the possitive effects on viability of Lactobacillus acidophilus was applied for the enrichment of ultrafiltration cheese. addition of Menthe longifoli L. powder into the cheese samples containing of powdered microalgae at two concentrations (0.5&1%) led to overcome this concern about decreasing of sensory acceptability.
  Keywords: Spirulina platensis, Lactobacilus acidophilus, Menthe longifolia L., Ultrafiltration cheese, Probiotics