فهرست مطالب

ایرانی آموزش در علوم پزشکی - سال چهاردهم شماره 9 (پیاپی 71، آذر 1393)
 • سال چهاردهم شماره 9 (پیاپی 71، آذر 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/26
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدرضا هاشمیان *، علیرضا هاشمیان صفحات 751-757
  مقدمه
  مدیریت زمان، شرایط فیزیکی مطالعه، توانایی خواندن، یادداشت برداری، انگیزش یادگیری، حافظه، آمادگی برای برگزاری امتحانات و سلامتی به عنوان عادت های مطالعه می تواند باعث بهبود مطالعه و انجام مطالعه اثر بخش گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه عادت های مطالعه دانشجویان کتابداری دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.
  روش ها
  این پژوهش توصیفی مقایسه ای بر روی کلیه دانشجویان کتابداری که در سال تحصیلی 91-1390 در دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشغول به تحصیل بودند، انجام شد. نمونه گیری به روش نمونه در دسترس در این مقطع زمانی(180نفر) بود و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی اسپیرمن، همبستگی پیرسون، t مستقل، مجذورکای) تحلیل گردید.
  نتایج
  میانگین نمره کل عادت های مطالعه دانشجویان 10/5±60/5 از مجموع 100 نمره بود. میانگین نمره کل عادت های مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان 10±59/8 و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 11/2±61/3بود. میانگین نمره عادت های مطالعه دانشجویان دردو دانشگاه با هم تفاوت معنادار نداشت (0/4=p). همچنین بین میانگین نمرات دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/7=p). بین نمره عادت های مطالعه دانشجویان با معدل رابطه معنادار وجود نداشت(p = 0.1، r = 0.02).
  نتیجه گیری
  وضعیت عادت های مطالعه دانشجویان کتابداری دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حد بالاتر از متوسط قرار داشت لیکن لازم است برنامه ریزی های لازم جهت بهبود عادت های مطالعه دانشجویان انجام گیرد.
  کلیدواژگان: عادت های مطالعه، دانشجویان کتابداری واطلاع رسانی، دانشجویان علوم پزشکی
 • حمید عبدی*، محمدرضا نیلی صفحات 758-766
  مقدمه
  رویکردهای مطالعه شامل افکار و رفتارهای پنهان و آشکاری است که از طریق مداخلات آموزشی می توان آنها را تغییر داد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تجربه دوره آموزشی و رویکرد مطالعه عمل فکورانه در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- همبستگی در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392 اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان پرستاری ترم سوم، پنجم و هفتم بود. نمونه پژوهش شامل نمونه در دسترس در این مقطع زمانی(187 نفر) بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تجربه دوره آموزشی و پرسشنامه رویکرد مطالعه عمل فکورانه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی(ضرایب همبستگی، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون خطی) استفاده گردید.
  نتایج
  در نهایت تعداد 123 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. میانگین نمره تجربه دوره آموزشی در بین دانشجویان 26/02±122/29(از مجموع 180نمره) و میانگین نمره رویکرد مطالعه عمل فکورانه دانشجویان 17/18±89/74 (از مجموع 125 نمره) بود. بین تجربه دوره آموزشی و رویکرد مطالعه عمل فکورانه در دانشجویان همبستگی معناداری مشاهده شد (p=0.001، r=0.95). یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که از بین مولفه های پیش بین (تجربه دوره آموزشی و مولفه های آن)، تنها مولفه استقلال از توان پیش بینی مناسبی برای مطالعه عمل فکورانه برخوردار است (0/001 =p).
  نتیجه گیری
  باتوجه به رابطه تجربه دوره آموزشی و میزان بهره گیری از مطالعه عمل فکورانه پیشنهاد می گردد برنامه ریزان و مدرسین پرستاری به این مساله توجه بیش تری مبذول نمایند.
  کلیدواژگان: تجربه دوره آموزشی، رویکرد مطالعه عمل فکورانه، دانشجویان پرستاری
 • رضا برزو*، زهرا بیات، محسن صلواتی، علیرضا سلطانیان، شهرام همایونفر صفحات 767-776
  مقدمه
  نارسایی قلبی یکی از شایع ترین بیماری های مزمن است که با کاهش کیفیت زندگی همراه است. با توجه به نقش مثبت آموزش در ارتقای کیفیت زندگی، یافتن یک روش آموزشی مناسب در بهبود کیفیت زندگی این بیماران حائز اهمیت است. این مطالعه باهدف مقایسه دو شیوه آموزشی فردی و همتا بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلب انجام یافته است.
  روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی در سال 92 در بیمارستان اکباتان دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گرفت. 64 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی به صورت تصادفی به دو گروه آموزش فردی و همتا (هر گروه 32 نفر) تقسیم شدند. بعد از آماده کردن گروه همتا، 4 جلسه آموزشی توسط افراد همتا برای گروه همتا در طول یک ماه اجرا شد. آموزش فردی توسط پژوهشگر به مدت 15 تا 20 دقیقه صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها ازترجمه پرسشنامه فرانس و پاورس بود که جهت کیفیت زندگی بیماران قبل، بلافاصله بعد، یک ماه بعد از مداخله توسط هر دو گروه تکمیل گردید. جهت تحلیل یافته ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (تی مستقل، من ویتنی، کای دو) استفاده شد
  نتایج
  میانگین نمره کیفیت زندگی قبل از مداخله در هر دو گروه همتا و فردی تفاوت معناداری نداشت (12/ 0=p). بلافاصله بعد از اجرای مداخله میانگین کل کیفیت زندگی در هر دو گروه همتا و فردی به ترتیب 110/1±142/1 و 10/9±147 از مجموع200 بود و تفاوت میانگین ها معنادار بود (p=0.039، t=2.10). نتایج یک ماه بعد از مداخله در هر دو گروه همتا و فردی به ترتیب 7/6± 170/6، 10/8±132/8 که این تفاوت نیز معنادار بود (p=0.0001، t=16.11) بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که هر دو شیوه آموزشی منجر به افزایش کیفیت زندگی می گردد اما تاثیر شیوه آموزش همتا در طولانی مدت بیش تر است.
  کلیدواژگان: آموزش همتا، آموزش فردی، بیماران نارسایی قلب، کیفیت زندگی
 • محمدحسن صیف*، عباس ثابت مهارلویی صفحات 777-786
  مقدمه
  امروزه سازمان هایی موفق هستند که دائما افکار و اندیشه های جدید را در سازمان کاربردی سازند. در این مطالعه عوامل موثر بر خلاقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر آن را از طریق خلق مثبت، خود کارآمدی و انگیزش درونی بر فرایند ایجاد و بروز خلاقیت مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی همبستگی داده های لازم از طریق پرسشنامه ای ترکیبی که توسط یک نمونه 214 نفری تکمیل شده است، جمع آوری گردید. افراد نمونه از میان 481 نفر جامعه آماری از طریق یک روش چند مرحله ای نمونه گیری (خوشه ای، طبقه ای و تصادفی) انتخاب شدند. داده ها به کمک روش آماری تحلیل مسیر (به وسیله نرم افزار لیزرل8/50) تحلیل شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که سه عامل ویژگی های فردی (خودراهبری، ریسک پذیری و پیش کنشی) اثر غیرمستقیم و معناداری بر خلاقیت دانشجویان دارند و به وسیله تاثیر بر خلق مثبت، انگیزش درونی و خود کارآمدی بر خلاقیت اثر می گذارند. همچنین مقادیر شاخص برازندگی تطبیقی (CFI) برابر با 1/00، شاخص نکویی برازش (GFI) برابر با 1/00، شاخص تعدیل شده نکویی برازش (AGFI) برابر با 0/97 و جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA) برابر با 0/038 بود.
  نتیجه گیری
  در ایجاد و توسعه خلاقیت دانشجویان علوم پزشکی متغیر های بسیاری تاثیر گذارند. نتایج تحلیل مسیراین مطالعه نشان داد که خودکارآمدی و انگیزش درونی به ترتیب بیش ترین اثر را بر خلاقیت دانشجویان دارد.
  کلیدواژگان: ویژگی های فردی، خلق مثبت، خود کارآمدی، انگیزش درونی، خلاقیت، دانشجویان علوم پزشکی
 • عبدالمجید فدایی*، مهین غفاری، مسعود امیری، کبری شاکری صفحات 787-795
  مقدمه
  ارزیابی میزان انطباق محتوی برنامه های آموزشی با نیاز های شغلی و حرفه ای موجب شناسایی نقاط ضعف این برنامه ها شده و امکان اصلاح و بازنگری را فراهم می سازد. هدف این مطالعه بررسی دیدگاه دانش آموختگان رشته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط در مورد میزان انطباق سر فصل های دوره با نیازهای شغلی آنان در استان چهارمحال و بختیاری بود.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی – مقطعی در سال 1392 بر روی 100 نفر از دانش آموختگان رشته مهندسی بهداشت محیط انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که مشتمل بر دوبخش مشخصات فردی (7 سوال) و سوالات مربوط به تمام دروس تخصصی (42 سوال) بود که با مقیاس رتبه ای سه نقطه ای (کم، متوسط، زیاد) مورد پرسش قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمارتوصیفی تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  دروسی همچون بازرسی و کنترل موادغذایی نظری و عملی، مواد زائد جامد، گندزداها و تصفیه آب با 72/5%، 67/2%، 56/2٪، 55٪، 53/8 ٪ با اولویت زیاد به عنوان کاربردی ترین دروس مشخص شد و بیانگر بیش ترین تناسب این درس ها بانیازهای شغلی است. دروس نقشه کشی، مکانیک سیالات، هیدرولیک، موتور تلمبه، فاضلاب صنعتی با 2 /66٪، 8/ 58٪، 5/ 57٪، 3/ 56٪، 2/ 51٪ با اولویت کم به عنوان دروسی با کم ترین تطابق با نیاز شغلی مشخص شد.
  نتیجه گیری
  نیاز های حرفه ای دانش آموختگان رشته مهندسی بهداشت محیط در سر فصل های دوره به طور کامل پوشش داده نمی شود. لزوم تغییر در برنامه های آموزشی و فراهم نمودن تمهیدات لازم به منظور دستیابی به اهداف، نیازهای شغلی، حرفه ای و تربیت نیروی انسانی ماهر و مولد ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سرفصل آموزشی، نیازهای شغلی، بهداشت محیط، دانش آموختگان
 • افضل اکبری بلوط بنگان* صفحات 796-805
  مقدمه
  عملکرد تحصیلی در هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین خودکارآمدی، اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی بود.
  روش ها
  در این مطالعه همبستگی تعداد 400 نفر دانشجو از دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال تحصیلی 1392، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و به پرسشنامه انگیزه پیشرفت، پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شوارزر و جروسالم پاسخ دادند. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد.
  نتایج
  از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر خودکارآمدی و اهداف پیشرفت تبحرگرا نقش معنا داری در تبیین واریانس پیشرفت تحصیلی دارند و مجموعا 41 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین می کنند. ضریب بتا برای خودکارآمدی (β=0.533 and p=0.0001) و برای اهداف تبحرگرا (β=0.223 and p=0.0001) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای خودکارآمدی و اهداف پیشرفت تبحرگرا رابطه معناداری در تبیین پیشرفت تحصیلی دارند و می توان از این متغیرها برای پیشرفت های آتی دانشجویان بهره برد.
  کلیدواژگان: اهداف پیشرفت، خودکارآمدی، پیشرفت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، دانشجویان علوم پزشکی
 • محمدحسین دلشاد*، علیرضا حیدرنیا، شمس الدین نیکنامی صفحات 806-816
  مقدمه
  پذیرش و به کارگیری رفتارهای پیشگیری کننده توسط کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی، به کمک شیوه های نوین دارای اهمیت است. هدف این مطالعه بررسی میزان رضایت مندی کارکنان از کیفیت دوره مبتنی بر وب در زمینه آموزش رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ویروس هپاتیت “ب”بود.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی بود که بر روی 120 نفر از کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی مرکز بهداشت شرق تهران در سال 1392 انجام گرفت. از روش خوشه ای2 مرحله ای برای انتخاب نمونه ها استفاده شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی رضایت مندی، شامل بخش های محتوا، روش ارائه محتوا و روند اجرایی برنامه آموزش الکترونیکی، جمع آوری گردید و داده ها با آمارتوصیفی و آزمون مربع کا، من ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  در مطالعه حاضر به روش یادگیری مبتنی بر وب (WBL)، بیش ترین میانگین رضایت کارکنان مربوط به مقوله پاسخ گویی مدرسین در کارهای عملی (1/80±22/24) از مجموع 25 امتیاز و کم ترین رضایت مربوط به نحوه تکمیل پرسشنامه ها به صورت الکترونیکی 32/2±28/17 و استفاده از مثال ها و تصاویر خوب برای درک بهتر مطالب 1/90±17/43 از مجموع 25 امتیاز بود. رضایت از سایر مقوله ها به ترتیب، وادار به فکر کردن مطالب، اخذ تاییدیه بانک اطلاعاتی پس از ثبت اطلاعات شخصی، محتوا (جزوه مبتنی بر وب، تصویر و فیلم)، مباحث گروهی برخط در اتاق های گفتگوی اینترنتی و تناسب محتوای جلسات LMS با نیازهای شغلی بود. متغیرهای زمینه ای مدرک تحصیلی (p=0.001)، شغل (p=0.001) و وضعیت استخدامی (p=0.004) بر رضایت کلی کارکنان از شرکت در دوره آموزش الکترونیکی تاثیر داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر رضایت قابل توجه کارکنان از کیفیت دوره یادگیری مبتنی بر وب در زمینه آموزش رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ویروس هپاتیت “ب”بود. با توجه به میزان رضایت نسبتا کم تر در برخی از مقولات روش ارائه و محتوای برنامه آموزش الکترونیکی، برنامه ریزی و توجه بیش تر به ارتقای کیفیت آنها در هنگام طراحی این آموزش ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: رضایت مندی، یادگیری مبتنی بر وب، آموزش کارکنان، رفتارهای پیشگیری کننده
 • فهمیه صیامی، محمد اکبری بورنگ*، محسن آیتی، محمدعلی رستمی نژاد صفحات 817-825
  مقدمه
  شناخت سبک تدریس ترجیحی دانشجویان، به ویژه از سوی اساتید و نزدیک کردن آموزش به این ترجیحات، می تواند به بازده بیش تر و افزایش درگیری تحصیلی دانشجویان منجر شود که این امر از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی نقش سبک تدریس ترجیحی و جنسیت دانشجویان در پیش بینی درگیری تحصیلی آنان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد طراحی و اجرا گردید.
  روش ها
  دراین پژوهش توصیفی همبستگی جامعه پژوهش، شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. برای نمونه گیری از نمونه گیری طبقه ای نسبتی استفاده گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه ی سبک تدریس ترجیحی و پرسشنامه ی درگیری تحصیلی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب رگرسیون چندگانه انجام شد.
  نتایج
  سبک تدریس ترجیحی دانشجویان قادر به پیش بینی درگیری تحصیلی آنان است (f(497،2)=41.54، p<0.01). همچنین بین سبک تدریس ترجیحی استاد محور با درگیری تحصیلی، رابطه معناداری مشاهده نشد. مقایسه سبک تدریس ترجیحی و درگیری تحصیلی دانشجویان بر حسب جنسیت نشان داد که دانشجویان دختر، سبک تدریس دانشجو محور و دانشجویان پسر سبک تدریس استاد محور را ترجیح دادند. همچنین دانشجویان دختر، از درگیری تحصیلی در سطح بالاتری در مقایسه با دانشجویان پسر برخوردار بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت درگیری تحصیلی پیشنهاد می گردد تحقیقات بیش تری در جهت شناخت عوامل موثر بر ارتقای درگیری تحصیلی دانشجویان رشته های علوم پزشکی انجام پذیرد.
  کلیدواژگان: درگیری تحصیلی، تدریس، سبک تدریس ترجیحی، دانشجو
 • مرتضی عرب زوزنی*، سهیل حسنی پور، ولی الله بایگی صفحات 831-832
 • عباس عباسی قهرمانلو* صفحات 833-835
  مقاله ای با عنوان تاثیر آموزش توسط همتا نزدیک بر یادگیری مهارت پانسمان در دانشجویان پرستاری در مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی دوره 14 شماره 8 در 1393 به چاپ رسیده است(1). اینجانب به نویسندگان مقاله بابت انجام چنین کاری تبریک عرض می کنم ولی به نظر می رسد چند نکته برای بهبود کیفیت مقاله فوق قابل ذکر است. اولین نکته در خصوص عنوان مقاله می باشد. عنوان مقاله اولین بخش یک مقاله است که خوانده می شود باید عنوان مقاله اشتراکاتی با موضوع اصلی تحقیق داشته باشد. به شکلی جذاب جمله بندی شده باشد. نکات مهم در انتخاب عنوان مقاله عبارتند از: عنوان مقاله حتی الامکان باید دقیق و رسا باشد. محقق از به کار بردن اصطلاحات ناآشنا با اختصاری خودداری نماید، عنوان مقاله حتی الامکان باید جمله خاصی باشد که نکات اصلی و عمده موضوع را در بر دارد، به طور معمول (نه همیشه) و در اکثر تحقیق ها این چهار نکته در نظر گرفته می شود که می تواند عنوان مقاله نیز باشد. چه چیزی را می خواهیم بررسی کنیم؟ در چه جامعه ای (جامعه هدف) در کجا؟ و در چه زمانی؟، عنوان باید فاقد پیش داوری باشد، اگر کلماتی در توصیف ویژگی مطالعه شما نقش کلیدی دارند حتما در عنوان خود آن را بگنجانید، هیچ گاه نباید در عنوان مقاله نتیجه پژوهش را به صورت ثابت شده ذکر نمود(2). در این مقاله در اصل محققین اقدام به بررسی مقایسه ای آموزش توسط همتا نزدیک و مربی پرداخته اند. ولی عنوان به درستی ذکر نشده است هرچند مقایسه قبل و بعد در هر دو گروه نیز صورت گرفته است. اما این شیوه تعیین عنوان با توجه به نکات ذکر شده نادرست به نظر می رسد. نکته بعدی در خصوص تعیین روایی و پایایی ابزار مورد استفاده در مطالعه است. این که در کتاب مرجع اصول و فنون تایلور چگونگی انجام هر پروسیجر شرح داده شده است دلیل بر روایی و پایایی آن برای استفاده در ایران نیست. بهتر بود که محققین محترم ضمن تایید روایی بر اساس نظر سنجی از اعضای هیات علمی، پایایی آن را نیز مورد بررسی قرار می دادند مخدوش کننده های زیادی می تواند نتایج تک متغیره ارتباط زیر حیطه مهارت پانسمان و گروه آموزشی را تحت تاثیر قرار دهد و محققین محترم در این مقاله نسبت به این مورد بی توجه بوده اند. زیرا ارتباط های دیده شده در جدول 2 که بعضی از آنها معنادار نیز می باشند امکان دارد تحت تاثیر سایر عوامل باشند. برای کنترل تاثیر مخدوش کننده ها می توان از مدل رگرسیون خطی چندگانه برای متغیرهای پیوسته و رگرسیون لجستیک برای متغیرهای کیفی استفاده کرد(3تا5). لذا پیشنهاد می شود با برازاندن یک مدل رگرسیونی چندگانه و کنترل متغیرهای مخدوش گر نتایج در پاسخ به این نامه به سردبیر گزارش گردد. نگارنده بر این عقیده است که بسیاری از روابط دیده شده در جدول دو ناشی از اثر سایر عوامل (متغیرهای مخدوش کننده) می باشد. ضمن آرزوی موفقیت روزافزون برای آن مجله و محققان محترم، منتظر چاپ این «نامه به سردبیر» و توضیح نویسندگان ارجمند مقاله در خصوص بحث های ذکر شده هستم.
|
 • Mohammadreza Hashemian *, Alireza Hashemian Pages 751-757
  Introduction
  Time management, physical conditions of studying, reading ability, note taking, learning motivation, memory, exam preparation, and health conditions as study habits can improve studying and lead to an effective one. The aim of this study was to compare study habits of Library Sciences students of Isfahan University and Isfahan University of medical sciences.
  Methods
  This descriptive comparative study was performed on all Library Sciences students of Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences in 2011-2012 academic years. The participants (n = 180) were selected through convenient sampling. The data were collected via Study Habits Inventory questionnaire (PSSHI). The collected data were analyzed using descriptive statistics tests (mean and frequency distribution) and inferential statistics (Spearman correlation test, Pearson correlation coefficient, independent t-test, and Chi-square test).
  Results
  The total mean score of the students’ study habits was 60.5±10.5 out of 100. The total mean score of Isfahan University students’ study habits was 59.8±10, and the total mean score for the Isfahan University of Medical Sciences students was 61.3±11.2. There was no significant difference between the students’ study habits mean scores of the two universities (p=0.4). No significant difference was found between the students’ study habits mean scores regarding students’ sex (p=0.7). There was no significant correlation between students’ study habits scores and their GPA (p = 0.1, r = 0.02).
  Conclusion
  The results showed that the students’ study habits were above the average. So, it seems necessary to plan in order to improve study habits of students.
  Keywords: Study habits, students of Library, Information Sciences, Medical Sciences students
 • Hamid Abdi *, Mohammad Reza Nilli Pages 758-766
  Introduction
  Approaches to studying include explicit and implicit thoughts and behaviors which could be modified by educational interventions. The purpose of this study was to determine the relationship between course experience and deliberate practice study approach among nursing students in Isfahan University of Medical Sciences.
  Methods
  This descriptive-correlational study was performed on all the third, fifth and seventh semester undergraduate nursing students of Isfahan University of Medical Sciences in 2013-14 academic years. The participants (n=187) were selected through convenient sampling. Data collection tools were Course Experience questionnaire and Deliberate Practice Study Approach questionnaire. The collected data were analyzed using descriptive and inferential statistics (correlation coefficients, ANOVA, and linear regression analysis).
  Results
  Ultimately, 123 questionnaires were analyzed. The mean score of course experience was 122.29±26.02 (out of 180), and the mean score of deliberate practice study approach was 89.74±17.18 (out of 125). There was a significant correlation between course experience and deliberate practice study approach (p=0.001, r=0.95). The multiple regression analysis also showed that among predictive components (course experience and its components), only the independent component could appropriately predict deliberate practice study approach (P=0.001).
  Conclusion
  According to the correlation between course experience and use of deliberate practice study approach, it is suggested that nursing teachers and planners pay special attention to this issue.
  Keywords: Course experience, deliberate practice study approach, nursing students
 • Reza Borzou *, Zahra Bayat, Mohsen Salvati, Ali Reza Soltanian, Shahram Homayounfar Pages 767-776
  Introduction
  Heart failure is one of the most common chronic diseases associated with reduced quality of life. Given the positive role of education in improving quality of life, finding a suitable educational method to improve the quality of life of these patients is important. This study aimed to compare two methods of individual and peer education on quality of life in patients with heart failure.
  Methods
  This quasi-experimental study was performed on 64 patients with heart failure in Ekbatan Hospital in 2013. The participants were randomly assigned to individual educational and peer educational groups (each, n = 32). After preparing the peer group, 4 peer-to-peer educational sessions were held during a month. Individual education was conducted by the researcher for 15 to 20 minutes. The data collection tool was the translation of Ferrans and Powers’ quality of life questionnaire. The questionnaire was completed by both groups before, immediately after, and one month after the intervention. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical tests (independent t-test, Mann-Whitney, chi-square test).
  Results
  There was no significant difference between mean scores of quality of life before the intervention in both peer and individual groups (p=0.12). The mean scores of quality of life, immediately after the intervention, were 142.1±10.1 and 147±10.9 (out of 200), in the peer and individual groups respectively showing a significant difference (p=0.039, t=2.10). Results of one month after the intervention were 170.6±7.6 and 132.8±10.8 in the peer and individual groups respectively which also showed a significant difference (p=0.0001, t=16.11).
  Conclusion
  The results showed that both of educational methods lead to the promotion of quality of life. However the impact of peer educational method is stronger in the long term.
  Keywords: Peer education, individual education, heart failure, quality of life
 • Mohammad Hasan Seif *, Abbas Sabet Maharlouei Pages 777-786
  Introduction
  Today, successful organizations are the ones that constantly operationalize new ideas. The present study aimed to investigate the effective personal characteristics in creating and developing creativity among the students of Shiraz University of Medical Sciences. To do this, three mediating factors of positive mood, self-efficacy and intrinsic motivation were used to help evaluate the effect of personal characteristics on these students’ creativity.
  Methods
  In this descriptive-correlational study, the data were collected through a combined questionnaire which was completed by a number of 214 students. The participants of the study were selected through a multi-stage method (cluster, stratified and random sampling) from among a number of 481 volunteers. The data were analyzed by Path analysis using LISER 8. 50.
  Results
  The results showed that the three factors of personal characteristics (self-directedness, risk taking, and retroactivity) had a significantly indirect effect on students` creativity; that is, they were found to affect creativity through the three mediatory factors of positive mood, intrinsic motivation and self-efficacy. The values obtained from the comparative fit index, goodness of fit index, adjusted goodness of fit index, and root mean squared error of approximation were 1. 00, 1. 00, 0. 97, and 0. 038, respectively.
  Conclusion
  Many factors are involved in creating and developing creativity among students of Medical Sciences. The results obtained from Path analysis indicated that self-efficacy and intrinsic motivation had the most significant effect on these student's creativity.
  Keywords: Personal Characteristics, positive mood, self, efficacy, intrinsic motivation, Creativity, students of medical sciences
 • Abdolmajid Fadaei*, Mahin Ghafari, Masoud Amiri, Kobra Shakeri Pages 787-795
  Introduction
  Assessing the conformity rate of educational programs with professional needs can lead to identify the weaknesses of such programs and provide the opportunity for their improvement. This study aimed to investigate the viewpoint of environmental health engineering graduates about conformity rate of the curriculum with their professional needs in Charharmahal and Bakhtiari province.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed on 100 environmental health engineering graduates in 2013. The data was collected through a researcher-made questionnaire consisted of two sections: demographic (7 questions) and questions related to all specialized courses (42 questions) with a three-point rating scale (low، medium and high). The collected data were analyzed using descriptive statistics.
  Results
  The results showed that the most suitable courses were inspection and control of food (both theoretical and practical)، solid waste، disinfection and water treatment with 72. 5%، 67. 2%، 56. 2%، 55%، and 53. 8% conformity rates، respectively and showed that these courses had the most conformity with professional needs. Other courses such as mapping، fluid mechanics، hydraulics، pump and engine، and industrial wastewater with 66. 2%، 58. 8%، 57. 5%، 56. 3% and 51. 2% respectively، had the least conformity with professional needs.
  Conclusion
  Professional needs of environmental health engineering graduates were not fully covered by their curriculum. It seems necessary to change the educational programs and provide necessary means and facilities in order to achieve the professional objectives and train skilled and productive human resources.
  Keywords: Curriculum, professional needs, environmental health, graduates
 • Afzal Akbari Balootbangan * Pages 796-805
  Introduction
  Academic performance in each society reflects the educational system’s success in targeting and paying attention to meet individual needs. Hence, this study aimed to determine the relationship between self-efficacy, achievement goals, and achievement motivation with academic achievement.
  Methods
  In this correlational study, 400 students were selected through stratified sampling method in 2013 academic year. Participants completed achievement motivation questionnaire, Elliot and McGregor’s achievement goals questionnaire and Schwarzer and Jerusalem’s general self-efficacy questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression.
  Results
  Results showed that among the investigated variables, self-efficacy and mastery-oriented achievement goals had a significant role in explaining the variance in academic achievement, and could explain totally 41% of the variance in academic achievement. Beta coefficients obtained were (β=0.533 and p=0.0001) and (β=0.223 and p=0.0001) for self-efficacy and mastery-oriented achievement goals respectively.
  Conclusion
  In general, the results of this study showed that the self-efficacy and mastery-oriented achievement goals have a significant relationship in explaining academic achievement and they can be used for students’ further progress.
  Keywords: Achievement goals, self, efficacy, academic achievement, achievement motivation, medical sciences stdents
 • Mohammad Hossien Delshad *, Alireza Heidarnia, Shamsodin Niknami Pages 806-816
  Introduction
  Acceptance and implementation of preventive behaviors through new methods by healthcare personnel are of great importance. The aim of this study was to investigate healthcare personnel’s satisfaction with quality of web-based learning in teaching preventive behaviors of hepatitis B virus infection.
  Methods
  This descriptive study was conducted on 120 healthcare employees in Tehran east health center in 2013. Participants were selected through the two-stage cluster sampling. Data were collected via a researcher-made satisfaction assessment questionnaire which included subjects about the content, implementation method and the process of implementing e-learning program. The collected data were analyzed using descriptive statistics, Chi-square test, Mann-Whitney, and Pearson correlation coefficient.
  Results
  The results showed that the highest personnel satisfaction score was in teachers’ accountability in practical work (22.24±1.80 out of 25) and the lowest satisfaction scores were related to how to complete the questionnaire electronically (17.28±2.32), and using good examples and illustrations for better understanding of the content (17.43±1.90). Satisfaction with other categories were respectively related to being forced to think about the content, receiving database confirmation after registering personal information, the content (web-based brochures, images or videos), online group discussions in chat rooms, and appropriateness of the content of LMS meetings with professional needs. Factors such as education (p=0.001), job (p=0.001) and employment status (p=0.004) had impacts on personnel’s general satisfaction with participating in the e-learning course.
  Conclusion
  The results showed significant personnel`s satisfaction with the quality of web-based learning in teaching preventive behaviors of hepatitis B virus infection. Given the fairly lower satisfaction rates in some categories of the implementation method and content of the e-learning program, it is necessary to take these into account when designing such programs in order to improve their quality.
  Keywords: Satisfaction, web, based learning, personnel training, preventive behaviors
 • Fahimeh Siyami, Mohammad Akbari Booreng *, Mohsen Ayati, Mohammad Ali Rostaminezhad Pages 817-825
  Introduction
  Identifying students’ preferred teaching styles and matching teaching methods to these preferences by faculty members can improve effectiveness and increase student engagement. Accordingly, this study aimed to investigate the role of students’ gender and preferred teaching style in predicting student academic engagement in Mashhad University of Medical Sciences.
  Methods
  This descriptive-correlational study was performed on students of Mashhad University of Medical Sciences. Participants were selected through Stratified sampling method. Data were collected through preferred teaching style questionnaire and academic engagement questionnaire. Data were analyzed using independent t-test, Pearson correlation coefficient, and multiple regression.
  Results
  Students’ preferred teaching style can predict their academic engagement (f(497,2)=41.54, p<0.01). Also, no significant relationship was found between teacher-centered preferred teaching style and academic engagement. Comparing Students` Preferred Teaching Style and Academic Engagement based on gender revealed that female students preferred student-centered teaching style while male students preferred the teacher-centered one. Also, the level of female students` academic engagement was higher than male students.
  Conclusion
  According to the importance of academic engagement, it is suggested that more research should be done in order to identify factors contributing to the enhancement of medical students’ academic engagement.
  Keywords: Academic engagement, teaching, preferred teaching style, student
 • Hamid Salehiniya * Pages 827-828
 • Reza Behnam Far * Pages 829-830
 • Morteza Arabzoozani *, Soheil Hassani Pour, Valiolah Bayegi Pages 831-832
 • Abbas Ghahremanloo * Pages 833-835