فهرست مطالب

جامعه پزشکی تهران - پیاپی 27 (خرداد 1383)
 • پیاپی 27 (خرداد 1383)
 • 72 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/03/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سخنی با همکاران
 • نظام سلامت ملی؛ اماندهی اطلاع رسانی و جلب اعتماد عمومی
  سید شهاب الدین صدر صفحه 2
 • مصوبات و رویدادها
 • گزارش جلسه سی و هفتم هیات مدیره سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
  صفحه 3
 • اخبار
  صفحه 14
 • حقوق پزشکی
 • آخرین تحولات در پرونده بیمارستان ایرانمهر
  صفحه 32
 • صدور جواز دفن (مقاله ویژه بازآموزی)
  صفحه 34
 • توسعه پزشکی
 • اعتراض شدید جمعیت و انجمن مامایی به تضییع حقوق ماماها
  صفحه 42
 • دستورالعمل های مراقبت های مدیریت شده
  صفحه 44
 • اجتماعی
 • بازخوانی پرونده آزمون دستیاری 82 و اعتراضات پزشکان عمومی
  صفحه 48
 • دانش پزشکی
 • انگل های روده ای شایع (مقاله ویژه بازآموزی)
  صفحه 58
 • تازه های پزشکی
  صفحه 66
 • فهرست کنگره ها و سمینارهای تابستان 83
  صفحه 69
 • بازتاب
  صفحه 70
 • یادبود
  صفحه 72