فهرست مطالب

اقتصاد و توسعه کشاورزی - سال بیست و هشتم شماره 3 (پاییز 1393)
 • سال بیست و هشتم شماره 3 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صمد عرفانی فر منصور زیبایی مهدی کسرایی صفحات 197-203
  به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم های خاک ورزی حفاظتی، روش های خاک ورزی مورد استفاده گندم کاران بخش مرکزی شهرستان داراب به سه گروه خاک ورزی مرسوم، کم خاک ورزی و بی خاک ورزی طبقه بندی شدند. برای این منظور از مدل لاجیت چند گزینه ای و با استفاده از داده های بدست آمده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده گردید. متغیرهای توضیحی مدل شامل سن کشاورز، سطح تحصیلات، میزان تجربه خاک ورزی حفاظتی، وضعیت اشتغال خارج از مزرعه کشاورز، تعداد اعضای خانوار، اندازه مزرعه، تعداد قطعات زمین و میزان اطلاعات کشاورز از خاک ورزی حفاظتی بودند. نتایج تحقیق نشان داد که تجربه کشاورز در استفاده از روش خاک ورزی حفاظتی، میزان مالکیت زمین و سطح اطلاعات کشاورز از سیستم های خاک ورزی حفاظتی اثر معنی دار و مثبتی بر پذیرش سیستم کم خاک ورزی دارد. هم چنین ضرایب تخمین مدل در مقایسه سیستم بی خاک ورزی نسبت به روش خاک ورزی مرسوم نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات کشاورز، میزان تجربه خاک ورزی حفاظتی، داشتن شغل خارج از مزرعه، میزان مالکیت زمین و سطح اطلاعات کشاورز از سیستم های خاک ورزی حفاظتی بر رفتار پذیرش سیستم بی خاک ورزی در کشت گندم اثر معنی دار و مثبت و تعداد قطعات زمین بر پذیرش روش کاشت مستقیم اثر معنی دار و منفی دارند.
  کلیدواژگان: پذیرش تکنولوژی، گندم، خاک ورزی حفاظتی، مدل لاجیت چند گزینه ای
 • مهدی علیخانی مهدی چرمچیان لنگرودی صفحات 204-212
  رضایت شغلی یک حالت عاطفی مثبت یا خوشایند ناشی از ادراک فرد درباره کار و یا تجربه اش از کار است، که تحقیق حاضر به منظور مدل یابی معادله ساختاری رضایت شغلی آموزشگران (تخصصی و عمومی) هنرستان های کشاورزی استان مازندران انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق (آموزشگران تخصصی و عمومی هنرستان های کشاورزی استان مازندران) شامل 127 نفر می باشد و تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران 85 نفر برآورد شد که برای افزایش دقت مطالعه با اضافه کردن 25 به آن در مجموع به 110 رسانده شد و نیز به منظور انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید که در نهایت جمعا به 108 پرسشنامه پاسخ داده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تایید و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برابر با 95/0 و تتای ترتیبی برابر 92/0 و پایایی ترکیبی برابر 87/0 محاسبه گردید. نتایج تجزیه تحلیل داده های تحقیق مبین آن بود که میزان رضایت شغلی (85 درصد از آموزشگران هنرستان های کشاورزی استان مازندران) در حد متوسط و بالا است. هم چنین با توجه به نتایج مدل یابی معادله ساختاری، رضایت شغلی آموزشگران هنرستان های کشاورزی استان مازندران از عناصر مختلف تاثیر می پذیرد که مهم ترین عامل موثر بر رضایت شغلی، عامل محیطی است که ضریب مسیر آن 64/0 می باشد. عامل انگیزشی نیز به میزان 26/0 در رضایت شغلی تاثیر دارد. هم چنین عامل محیطی بر عامل انگیزشی، با ضریب مسیر 55/0 تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، آموزشگران، هنرستان کشاورزی، مدل یابی معادله ساختاری
 • حسین محمدی سمانه حیدرزاده صفحات 213-223
  شهرنشینی، افزایش جمعیت و حرکت از سمت تولید سنتی به صنعتی، روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها را سرعت بخشیده و به موازات آن، پیامدهای زیست محیطی قابل ملاحظه ای بر جای گذاشته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای مختلفی از جمله آزادسازی تجاری، مزیت نسبی، سطح تولید و دیگر متغیرهای مهم و اثرگذار بر میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشورهای مختلف جهان است. در انجام محاسبات از نرم افزار Stata11 بهره گرفته شد، داده ها تابلویی و مربوط به 77 کشور طی سال های 2010-1980 است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که آلودگی محیط زیست و به طور خاص انتشار Co2، در هر چهار گروه از کشورهای تحت بررسی با آلودگی دوره قبل ارتباط مستقیم دارد، با درآمد سرانه رابطه مستقیم و با مجذور آن رابطه عکس دارد، با نسبت سرمایه به نیروی کار رابطه مستقیم و با مجذور آن رابطه عکس دارد و در نهایت با آزادسازی تجاری در گروه کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا اثر معکوس و در گروه کشورهای با درآمد کم و متوسط به پایین ارتباط مستقیم دارد.
  کلیدواژگان: محیط زیست، آزادسازی تجارت، انتشار Co2، درآمد، داده های تابلویی
 • ماشاالله سالار پور عصمت مجرد محمود صبوحی صفحات 224-234
  در مطالعه حاضر به مقایسه تحلیلی تولید و تجارت پسته در ایران و آمریکا و شناسایی عوامل اصلی موثر بر تقاضای صادرات برای پسته ایران و آمریکا پرداخته شد؛ بدین منظور به مطالعه و تحلیل اثر قیمت پسته و اثر شوک های امنیت غذایی با استفاده از اطلاعات سال های 1970 تا 2011 پرداخته شد. در ادامه به بررسی رابطه بین نرخ ارز و صادرات پسته در اقتصاد ایران و بررسی وجود اثرات غیر خطی در روابط علی بین آن ها پرداخته شد. بدین منظور، اعتبار فرضیه وجود رابطه غیر خطی بین نرخ ارز و صادرات پسته با استفاده از مدل انتقال ملایم4 (STAR) بررسی شد. نتایج مدل انتقال ملایم نشان داد که جریان غیر خطی علیت گرنجر از نرخ ارز به صادرات پسته و بالعکس وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد که وجود رابطه غیر خطی در ارتباط پویای بین نرخ ارز و صادرات پسته را برای تعیین سطح آستانه ای از منافع بالقوه توسعه صادرات پسته مورد توجه قرار گیرد. هم چنین شناخت کامل بازارهای هدف صادراتی و کسب اطلاعات کامل از جایگاه رقبای بزرگ ایران در تولید و تجارت پسته برای تصمیم گیران اقتصادی جهت حفظ سهم بازار در سطح بین المللی ضروری است.
  کلیدواژگان: تولید، تجارت پسته، نرخ ارز، مدل غیر خطی انتقال ملایم، علیت گرنجر
 • حنانه آقاصفری محمد قربانی صفحات 235-245
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وجوه متمایزکننده گرایش شهروندان به خرید از بازار میوه و تره بار و بازارهای موازی آن در شهر کرج می-باشد. آمار و اطلاعات با تکمیل 150 پرسش نامه از شهروندان در سال 1391 به دست آمد. نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل تمایزی چند گروهی در سه گروه خریداران از بازار میوه و تره بار، مغازه خرده فروشی و وانت بار میوه نشان می دهد که دریافت وجه به صورت غیرنقدی، ارائه فاکتور خرید، کیفیت بالاتر، درجه اهمیت میوه در سبد خانوار، برخورد فروشنده، دوره زمانی باز بودن گسترده تر، بهره بردن از سود توسط فروشنده آشناتر و مدت زمان اختصاصی به خرید میوه در هر دفعه بیش ترین نقش را در ایجاد تمایز بین دو گروه خریداران مغازه های خرده فروشی و خریداران از بازار میوه و تره بار در مقابل گروه خریداران از وانت بار ایفا می نمایند. علاوه بر این، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان هزینه ماهانه خانوار، میزان خرید ماهانه میوه، قدرت دست چین کردن، قیمت منطقی تر نسبت به کیفیت، بسته بندی، تحصیلات، تعداد دفعات خرید میوه توسط خانوار در ماه، تنوع بیش تر محصولات، اعتماد به قیمت های ارائه شده و فاصله نزدیک تر به ترتیب بیش ترین نقش را در ایجاد تمایز بین گروه خریداران از مغازه های خرده فروشی و گروه خریداران از بازار میوه و تره بار بر عهده دارند. در پایان پیشنهاد می شود که آموزش های لازم به منظور برخورد مناسب با خریداران به فروشندگان بازار میوه و تره بار داده شود. همچنین به بسته بندی میوه در بازار میوه و تره بار توجه بیش تری شود و این امکان فراهم شود که شهروندان بتوانند میوه ها را دست چین کنند.
  کلیدواژگان: تحلیل تمایزی چند گروهی، بازار میوه و تره بار، مغازه خرده فروشی، وانت بار میوه، کرج
 • جواد خزاعی محمود هوشمند صفحات 246-259
  شوک های بهره وری یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تصمیمات بنگاه ها در تعیین سطح بهینه نهاده های تولید هستند. شوک های بهره وری غیرقابل مشاهده، با ایجاد مسائل انتخاب و هم زمانی، باعث می شوند که برآوردگرهایی مثل حداقل مربعات معمولی، برآوردهای تورش داری را در مورد ضرایب نهاده های تابع تولید ارائه کنند. اما در روش لیوینسون و پترین برای برآورد ضرایب نهاده های تابع تولید، از نهاده های واسطه ای به عنوان متغیر جانشین استفاده می شود و چنین استدلال می شود که بنگاه ها به هنگام مواجهه با شوک های بهره وری، نهاده های واسطه ای توسط بنگاه تعدیل خواهند شد. در این روش بر اساس کنترل ناپارامتریک غیرخطی شوک های بهره وری می توان به برآوردهای بدون تورشی از ضرایب نهاده های تابع تولید دست یافت. به منظور بررسی این فرضیه، از داده های 11 استان منتخب طی دوره 1379-1387 برای برآورد تابع تولید گندم با روش های حداقل مربعات معمولی، اثرات تصادفی و لیوینسون و پترین استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، در روش حداقل مربعات معمولی، ضرایب برآوردشده برای نهاده های آب و کود به سمت بالا تورش دار هستند و نهاده سرمایه با تورش به سمت پایین برآورد شده است. بنابراین برای کنترل تورش ناشی از مسائل هم زمانی و انتخاب، باید از روش های ناپارامتریک برای مدل سازی شوک های بهره وری غیرقابل مشاهده استفاده شود. به علاوه نتایج نشان می دهند که واکنش به شوک های بهره وری در مزارع تولید گندم استان های منتخب، از طریق تعدیل در تقاضای نهاده ها انجام می شود و همبستگی معنی داری میان تعدیل نهاده ها و شوک های بهره وری وجود دارد.
  کلیدواژگان: شوک های بهره وری، برآورد ناپارامتریک، برآورد تابع تولید، روش لیوینسون، پترین
 • علی دهقانی صفحات 260-271
  این مقاله به بررسی تاثیر سودآوری، هزینه های تحقیق و توسعه، درجه تمرکز بازار و تبلیغات بر سهم بازار در بنگاه های بزرگ تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی ایران پرداخته است. برای این منظور از داده های کارگاه های بزرگ صنعتی با 50 نفر کارکن و بالاتر و فعال در 23 کد 4 رقمی ISIC تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران و در طی سال های1390-1379 استفاده شده و مدل تحقیق با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که کشش سهم بازار بنگاه های بزرگ تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی ایران نسبت به متغیر سودآوری، در مقایسه با سایر متغیرهای توضیحی مدل، بیش تر بوده و متغیرهای هزینه های تبلیغات، هزینه های تحقیق و توسعه و درجه تمرکز بازار نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر سهم بازار این صنایع می باشند. از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که مدیران بنگاه ها و مسئولین اقتصادی با فراهم نمودن بستر لازم زمینه را برای افزایش هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های تبلیغات و افزایش سودآوری بنگاه های بزرگ تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی ایران را فراهم نموده و از این طریق به افزایش سهم بازاری آن ها کمک نمایند.
  کلیدواژگان: سهم بازار، تبلیغات، درجه تمرکز، تحقیق و توسعه، سودآوری، داده های تابلویی
 • محمدنبی شهیکی تاش اعظم محمدزاده صفحات 272-281
  در این مقاله با استفاده از روش ایواتا، کشش تغییرات حدسی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران بررسی شده است و با توجه به اطلاعات بخش عرضه و تقاضا و فرآیند بهینه سازی رفتار تولید کننده، تابع سنجش کشش تغییرات حدسی استخراج شده است. مقادیر تجربی کشش تغییرات حدسی با استفاده از داده های تخمین زده شده کشش قیمتی تقاضا، کشش هزینه و هزینه نهایی برای صنایع مذکور به دست آمده است. در این تحقیق برای به دست آوردن کشش قیمتی از تابع تقاضای AIDS استفاده شده است. تابع AID به وسیله شاخص استون به روش رگرسیون های به ظاهر غیرمرتبط (SUR) برآورد شده و کشش قیمتی تقاضا براساس رابطه کالفنت محاسبه شده است. یافته های مقاله موید آن است که صنعت تولید روغن نباتی و حیوانی با 37/19 بیش ترین کشش تغییر حدسی را در بین صنایع مواد غذایی و آشامیدنی دارا می باشد)هر چه مقدار کشش تغییرات حدسی اختلاف بیش تری با صفر داشته باشد نشان دهنده رفتار انحصاری در صنعت می باشد(. پس از آن صنعت فرآورده های لبنی، صنعت قند و شکر و تولید مالتا و ماءالشعیر به ترتیب با ارقام 01/18، 18/17 و 51/10 بیش ترین تغییرات حدسی را دارا بوده اند.
  کلیدواژگان: کشش تغییرات حدسی، انحصار چندجانبه، قدرت بازاری، صنعت
 • اسماعیل پیش بهار قادر دشتی رویا فردوسی صفحات 282-291
  درباره اثرات متغیرهای کلان اقتصادی روی متغیرهای حقیقی و اسمی نظرات گوناگونی مطرح شده است. بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی برای پاسخ به این سوال که آیا تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی در ادوار تجاری ابزار سیاستی مفیدی است یا نه، حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین و داده های فصلی سال های 91-1369 استفاده شده است. در الگوهای خودرگرسیون برداری به دلیل وجود پارامترهای زیاد در مدل، پیش بینی های مدل منحرف می شوند. الگوی خودرگرسیو برداری بیزین به دلیل کاهش پارامترهای مدل و در نظر گرفتن توابع پیشین، پیش بینی های قابل اعتمادتری انجام می دهند و ضرایب مدل با دقت بیش تری برآورد می گردند. بر اساس نتایج معیار RMSE تابع پیشین نرمال- ویشارت به عنوان توزیع پیشین مناسب در این تحقیق شناخته شد. مطابق نتایج حاصل از تابع واکنش آنی اثر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و سرمایه گذاری داخلی پایدار بوده و در مورد درآمد مالیاتی، نرخ ارز و پایه پولی به ترتیب بعد از 5، 7 و 4 دوره میرا می شوند. شوک متغیرهای کلان اقتصادی در نیمه اول سال اثر افزایشی روی ارزش افزوده بخش کشاورزی داشته و در نیمه دوم سال اثر کاهشی روی آن دارد.
  کلیدواژگان: ارزش افزوده بخش کشاورزی، الگوی خودرگرسیو برداری بیزین (BVAR)، متغیرهای کلان اقتصادی
 • صادق خلیلیان کتایون شمشادی سید ابوالقاسم مرتضوی مجید احمدیان صفحات 292-300
  بخش کشاورزی بدلیل تعاملات گسترده ای که با محیط دارد، بیش ترین تاثیر را از پدیده تغییر اقلیم می پذیرد و در نتیجه ضمن تغییرشرایط تولید باعث تغییرات رفاهی در سطح جامعه می شود. در این مقاله تلاش شد اثرات رفاهی تغییر در پارامترهای اقلیمی بر محصول گندم ایران بررسی شود. بدین منظور ابتدا توابع رگرسیونی عملکرد تخمین زده شد. سپس توابع عرضه، تقاضا و واردات گندم با استفاده از سیستم معادلات هم زمان برآورد گردید. در نهایت به منظور بررسی اثرات رفاهی ناشی از تغییر در پارامترهای اقلیمی دما و بارندگی، از یک مدل برنامه ریزی قیمت درونزا در قالب سه سناریوی مختلف اقلیمی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در صورت کاهش بارندگی توام با افزایش درجه حرارت، مازاد رفاه مصرف-کنندگان، تولیدکنندگان و در نتیجه مازاد رفاه کل جامعه کاهش خواهد یافت و مصرف کنندگان نسبت به تولیدکنندگان رفاه بیش تری را از دست خواهند داد.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، پهنه بندی اقلیمی، گندم، داده های تابلوئی، مدل قیمت درونزا
|
 • S. Erfanifar, M. Zibaei, M. Kasraei Pages 197-203
  To investigate factors affecting the adoption of conservation tillage systems، the tillage methods utilized by wheat producers in the central Darab county are categorized into conventional، reduced-tillage and no tillage systems. For this purpose، multinomial logit model approach using the stata software was applied to the data set collected by random cluster sampling method. The explanatory variables consisted of farmer’s age، farm land size، farmer’s level of education، farmer’s experience on conservation tillage methods، number of family members، off-farm employment، number of land parcels and farmer ‘s information on conservation tillage methods. The results indicated that some variables such as farmer ‘s level of education، farmer’s experience on conservation tillage methods، off-farm employment، farm land size and farmer’s information on conservation tillage systems have positive and significant effect on the adoption of reduced-tillage systems، while the variable of the number of land parcels has a negative and significant effect. Other variables such as the farmer’s age and the number of family members were found insignificants.
  Keywords: Technology adoption, Wheat, Conservation tillage, Multinomial logit model
 • M. Alikhani Dadoukolaei, M. Charmchian Langerodi Pages 204-212
  Job satisfaction is a positive or pleasant emotional state resulting from a person’s appreciation of his/her own job or experience. The study purpose was to model job satisfaction for teachers working in Agricultural institutes within Mazandaran province of Iran. The study used a descriptive-correlative design. The statistical population (including all instructors working for agricultural Institutes within Mazandaran Province of Iran) was es 127 teachers. Using Cochran’s formula، the sample size was estimated at 85 teachers. To increase the viability of the study، the planned sample size was determined att 110 teachers from which 108 teachers completed the questionnaires. The study was conducted using questionnaire. The content validity of the questionnaire was assessed by a group of extension specialists. In order to measure the reliability of research questionnaires، 29 teachers who were randomly selected. completed some questionnaires. Cronbach''s alpha، ordinal theta and combination reliability were calculated by 0. 95، 0. 92 and 0. 87 respectively. The results indicate that the magnitude of job satisfaction for %85. 2 of instructors working in Agricultural institutes within Mazandaran province was moderate and relatively high. Based on the estimated Structural equation model، the highest effect on the job satisfaction was related to the environmental factor with the path coefficient of 0. 64. Motivational factor with the path coefficient of 0. 26 had a significant effect on job satisfaction. In addition، the environmental factor with the path coefficient of 0. 55 had a significant effect on the Motivational factor.
  Keywords: Job satisfaction, Instructors, Agriculture institute, Structural equation model
 • Hosein Mohammadi Pages 213-223
  Urbanization، population growth and moving from traditional manufacturing industry to accelerate the process of economic development and parallel، significant environmental impacts are left. The purpose of this study is to investigate the effect of different variables such as trade openness، comparative advantage، production levels and other important variables affecting the emission of carbon dioxide gas in various countries of the world. Stata11 software was used to estimate the panel data model of 77 countries over the years 2010-1980. The results indicate that propagation environment، and in particular CO2، in all four groups of countries are associated with prior emission، with a per capita income direct link but with the square of it correlates inversely and have direct link with the ratio of capital to labor and with the square of it correlates inversely and trade openness in high-income countries and moderate negative effect in low-income and middle-income countries is directly related to the bottom.
  Keywords: Environment, Trade openness, CO2 emission, Income, Panel data
 • M. Salarpour, S. Mojarad, M. Sabouhi Pages 224-234
  In the present study، pistachio production and trade and influential factors on its exports in Iran and the USA are compared. The Using the annual data from 1970 to 2011; this study aimed to analyze the effects of pistachio price and the effects of food security. Moreover، the relationship between exchange rate and pistachio export in the Iranian economy was analyzed through examining a non linear relation between the two factors. Therefore، the hypothesis validation upon nonlinearity relationship between exchange rate and pistachio export was analyzed using smooth transition autoregressive model (STAR). The results of smooth transition model (STAR) show that there is a nonlinear Granger causality between exchange rate and pistachio export and vice versa. It is therefore recommended، in order to determine the threshold level of potential benefits of pistachio exports، the existence of the nonlinear relationship between the dynamic exchange rate and pistachio exports should be considered. Furthermore، in order to maintain market share in the international level، understanding target markets of export and achieving complete information upon the position of the major competitors in the production and trade of Pistachio is essential.
  Keywords: Production, Pistachio trade, Exchange rates, Nonlinearity smooth transition model, Granger causality
 • H. Aghasafari, M. Ghorbani Pages 235-245
  The main objective of the present study is to assess distinct aspects of citizens'' intention to buy fruits and vegetables from municipal markets and its parallel markets within Karaj city. The required data was collected by completing 150 questionnaires from Karaj citizens in 2013. Using the multi-Group discriminant analysis، analysis ofthe study results within the three groups including buyers from municipal markets، local shops and fruit pickups show that possibility for non-cash payment، presenting printed purchase receipts، a higher quality of product، degree of fruit importance in the household basket، seller’s behaviour، more openning hours، use the benefit of the more familiar seller، and length of time allocated to buy fruit play the greatest role in making a distinction between two groups of buyers including buyers from local shops and buyers from municipal markets against buyers from fruit pickups. In addition، the results of this study indicate that monthly household expenditures، number of monthly fruit purchase، possibility for customers to select his desired items، a reasonable price comapared to the product’s quality، appropriate packing، education، how often a household buy fruits in a month a wide variety of products، trust to the offered prices، distance to the market play the greatest role in making a distinction between two groups of buyers from local shops and buyers from municipal markets، respectively. Ultimately، it is suggested to train sellers how to behave properly withcustomers. In addition، it should be paid more attention to appropriate packing and to make it possible for the citizens to select their desired items themselves.
  Keywords: Multi, group discriminant analysis, Municipal market, Local shops, Fruit pickups
 • Javad Khazaee Pages 246-259
  Productivity shocks are one of the most important factors that influence the firms ‘ decisions on he optimal consumption of production inputs. Unobservable productivity shocks create selection and simultaneity problems causing biased estimates of production function by ordinary least squares. However، to estimate coefficients associated with production function by Levinsohn and Petrin technique، coefficients associated with intermediate inputs are used as a proxy variable. It is therefore argued that when firms face productivity shocks، intermediate inputs will be moderated by firms. In this approach، because of the nonlinear and nonparametric controlls on productivity shocks، some unbiased estimates could be achieved. To examine this hypothesis، a data set from 11 provinces of Iran during the years between 2000 and 2008 was collected. For the collected data set، a production function of wheat was estimated using the three techniques of OLS، random effects and Levinsohn and Petrin method. Based on the results، ordinary least square had an upwardly biased estimate of water and fertilizer، while the OLS showed downwardly biased estimates of capital. Therefore to control the bias due to simultaneity and selection problems، nonparametric methods should be used to model unobservable productivity shocks. In addition result shows that productivity shocks in wheat farms of the selected provinces، are moderated by adjusting the input demand، and thus، there is a significant correlation between input adjustment and productivity shocks.
 • A. Dehghani Pages 260-271
  This paper investigates the effects of advertising، profitability، degree of concentration on the market and Research & Development costs on the Market Share in the Iranian large food and beverage industries during the period of 2000-2011. For this purpose، the study used the statistics associated with large firms-with more than 50 employees. The panel data technique was used to estimate the model. The main results of this paper reveal that، the elasticity for market share with respect to profitability is greater than thoes for other explanatory variables such as advertising cost and R&D cost. Moreover the results indicate that concentration on the market has a positive and significant effect on the Market Share within the large industries. Thus،the main policy recommendations of this study is that Firms and business managers and executives as well as economic authorities can contribute to improve market share through providing the essential conditions to increase the research and development costs، advertising costs، and increase in profitability in the Iranian large beverage industries.
  Keywords: Share, Profitiability, Advertising, Research, Development, Degree of Concentration
 • M. Nabishahyakitash, A. Mohammadzadeh Pages 272-281
  In this paper، we investigate Conjectural Variations elasticity in Iranians Food and Beverage industry using Iwata approach، The conjectural variation function is extracted from demand and supply information also optimization process on producers’ behavior. The experimental estimates of conjectural variation elasticities were obtained based on price elasticity of demand، cost elasticity and marginal cost elasticity for the selected industries. In this research demand function AIDS was used to obtain the price elasticity. The AIDS function was estimated using SUR and the demand price elasticity is calculated by calfent. The results show that «Vegetable oils and animal» industry with 19. 37 have the most conjectural variation elasticity among the selected industries (The more divergent the conjectural variation elasticity is from zero the more likely the monopoly exists). In addition، dairy، sugar and malt industries have the most conjectural variation elasticity with 18. 01، 17. 18، and 10. 51 respectively.
  Keywords: Conjectural Variation elasticity, Oligopoly, Market Power, Industry
 • E. Pishbahar, Gh. Dashti, Ferdosi Pages 282-291
  There are different ideas and opinions about the effects of macroeconomic variables on real and nominal variables. To answer the question of whether changes in macroeconomic variables as a political tool is useful over a business cycle، understanding the effect of macroeconomic variables on economic growth is important. In the present study، the Bayesian Vector autoregresive model and seasonality data for the years between 1991 and 2013 was used to determine the impact of monetary policy on value-added agriculture. Predicts of Vector autoregresive model are usually divertaed due to a lot of parameters in the model. Bayesian vector autoregresive model estimates more reliable predictions due to reducing the number of included parametrs and considering the former models. Compared to the Vector Autoregressive model، the coefficients are estimated more accurately. Based on the results of RMSE in this study، previous function Nrmal-Vyshart was identified as a suitable previous disteribution. According to the results of the impulse response function، the sudden effects of shocks in macroeconomic variables on the value added in agriculture and domestic venture capital are stable. The effects on the exchange rates، tax revenues and monetary will bemoderated after 7، 5 and 4periods. Monetary policy shocks، in the first half of the year، increased the value added of agriculture، while in the second half of the year had a depressing effect on the value added.
  Keywords: Value, Added Agriculture, Bayesian Vector Autoregressive (BVAR), Monetary Policy Shock
 • S. Khalilian, K. Shemshadi, S.A. Mortazavi, M. Pages 292-300
  Agricultural sector will be most affected by climate change due to its extensive interaction with the environment. and as a result of changing production conditions، community welfare is changed. This study attempted at understanding the welfare effects of changes in climate parameters on the wheat product. Therefore، the yield functions were initially estimated. Supply، demand and import functions were secondly estimated by Simultaneous equations system. Finally، to study the welfare effects resulting from changes in temperature and precipitation، a price-endogenous mathematical programming model in three different scenarios of climate was used. The results showed that in the case of reducing precipitation with increasing temperature، consumer surplus، producer surplus and therefore society surplus will be reduced. Loss of welfare for consumers are higher than what is for producers.
  Keywords: Climate change, Climatic zoning, Wheat, Panel data, Price, endogenous model