فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، پاییز 1393)
 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/14
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مریم مرادی، عادله دیوسالار*، مریم سعیدی فر، علی اکبر صبوری، محمد طهماسب صفحات 258-267
  زمینه و هدف
  امروزه کلاتورهای خوراکی از جمله داروی دفراسیروکس برای درمان بار اضافی آهن ناشی از انتقال خون مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به نقش حائز اهمیت کبد در سم زدایی و متابولیزه کردن داروها و اهمیت کاتالاز به عنوان آنزیم کلیدی در سم زدایی بدن، در این مطالعه به بررسی اثر داروی دفراسیروکس به عنوان عامل کلاته کننده ی آهن بر روی ساختار و سینتیک آنزیم کاتالاز کبد گاوی پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه ی تجربی تغییرات فعالیت آنزیم در حضور و عدم حضور غلظت های مختلف داروی دفراسیروکس با استفاده از دستگاه اسپکتوفوتومتر (مرئی- ماوراء بنفش) اندازه گیری شد. همچنین تغییر در ساختمان سه بعدی و عملکردی آنزیم با استفاده از تغییرات در نشر ذاتی آنزیم با مطالعات طیف سنجی فلوئورسانس بررسی گردید. داده ها در نرم افزار Excel تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج مطالعات سینتیکی آنزیم نشان می دهد که غلظت های افزایشی دارو منجر به کاهش فعالیت آنزیم و در نتیجه مهار واکنش آنزیمی کاتالاز گردید. همچنین در حضور دارو، شدت نشر ذاتی آنزیم کاهش یافته و در محیط سه بعدی اطراف کروموفورهای آنزیم تغییرات فاحشی رخ داد. داروی دفراسیروکس دارای 2 جایگاه اتصال روی آنزیم کاتالاز کبدی در دو دمای محیط و فیزیولوژیک است.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعات فوق نشان می دهد که داروی دفراسیروکس به عنوان یک کلاتور، از طریق اتصال به آهن موجود در جایگاه فعال آنزیم کاتالاز، موجب مهار فعالیت آنزیم شده و امکان دارد از این طریق منجر به نارسایی و عوارض جانبی درکبد شود.
  کلیدواژگان: دفراسیروکس، کاتالاز، سینتیک، ساختار، فلوئورسانس
 • بهنام مسموعی، علیرضا مولازاده، سید امین کوهپایه، محمدحسین لهراسب، سهراب نجفی پور، یونس مهدی علمدارلو، محمدحسن مشکی باف* صفحات 268-274
  زمینه و هدف
  سوختگی و آسیب های مربوط به آن یکی از معضلات جامعه امروزی است. با توجه به کاربرد سولفادیازین نقره در بالین و از طرفی استفاده از ترکیب سقز-روغن حیوانی در برخی مناطق ایران جهت بهبود زخم های سوختگی، این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر ترکیب سقز-روغن حیوانی با پماد سولفادیازین نقره 1% در درمان سوختگی درجه دو طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی یک سوکور، پس از بیهوش کردن گروه های دهگانه رت ها با سدیم تیوپنتال (تزریق داخل صفاقی)، ایجاد گردید. در طول دوره درمان چهار هفته ای با پماد سولفادیازین نقره 1%، وازلین، روغن حیوانی خالص، و یا ترکیب سقز- وازلین در سه دوز (50، 100 و 200 میلی گرم سقز در گرم وازلین) و همچنین ترکیب سقز-روغن حیوانی در دوزهای 50، 100 و 200 میلی گرم سقز در گرم روغن حیوانی، تاثیر این مواد بر بهبودی زخم ها به صورت کیفی و کلنیکی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  در دو هفته اول پس از سوختگی، بیشتر گروه ها از روند بهبودی تقریبا مشابهی برخوردار بودند اما در دو هفته بعدی روند بهبودی گروه های تیمار شده با پماد سولفادیازین نقره، ترکیب سقز-وازلین با دوز 200 میلی گرم و گروه وازلین به ترتیب از بیشترین کیفیت بهبودی (مطابق نظر متخصص پوست) برخوردار بودند.
  نتیجه گیری
  طبق این مطالعه توصیه می شود جهت درمان سوختگی (درجه دو) حتی الامکان از ترکیب سقز-روغن حیوانی استفاده نشود و پماد سولفادیازین نقره 1% به عنوان گزینه بهتر در بهبود زخم ناشی از سوختگی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پماد سولفادیازین نقره، سقز، روغن حیوانی، سوختگی درجه دو
 • علیرضا مولازاده، محمدسعید غلامی، عباس شاهی، سهراب نجفی پور، فرزانه مباشری، سید جلال الدین اشرف منصوری، سمیه جعفری* صفحات 275-283
  زمینه و هدف
  عفونت مجاری ادراری یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی در انسان بوده و درمان به هنگام و مناسب آن فوق العاده حائز اهمیت است. افزایش روز افزون مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های پاتوژن از مشکلات پیش روی علم پزشکی می باشد. بررسی الگوی حساسیت باکتری ها و آشنایی با مقاومت های رایج در هر منطقه جهت اتخاذ تدابیر درمانی مناسب کمک کننده می باشد.هدف از مطالعه حاضر بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های گرم منفی جدا شده از کشت ادرار بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان ولی عصر (عج) شهرستان فسا در طی سال های 1391 و 1392 می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی- توصیفی، نمونه های ادرار بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) فسا به آزمایشگاه تشخیص طبی این مرکز ارسال شد. پس از تشخیص هویت سویه ها، تست آنتی بیوگرام به روش انتشار دیسک جهت تعیین حساسیت ضد میکروبی سویه ها انجام گردید.
  نتایج
  در این مطالعه، در 99/7 درصد افراد بستری عامل عفونت مجاری ادراری باکتری های گرم منفی بودند. در اکثریت ایزوله ها، بیشترین میزان مقاومت در برابر آمپی سیلین و کمترین میزان مقاومت مربوط به آمیکاسین بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، آنتی بیوتیک های آمیکاسین و سفوتاکسیم به عنوان موثرترین داروها برای درمان اکثریت بیماران مبتلا به عفونت مجاری ادراری شناخته شدند. البته، با توجه به تفاوت نتایج آنتی بیوگرام در مناطق جغرافیایی مختلف، استفاده از الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی منطقه ای در درمان بیماران ضروری است.
  کلیدواژگان: عفونت مجاری ادراری، باکتری گرم منفی، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • غلامرضا عامری، کیانوش ملک زاده*، زهرا نورمحمدی، محمد شکاری، حبیب الله ترکی، هانیه سلیمانی صفحات 284-294
  زمینه و هدف
  در مالاریای انسانی، ژنوتیپ سایتوکاین ها در پروسه دفاع سیستم ایمنی نقش دارند. در این مطالعه ارتباط بین ژنوتیپ-137G/C درIL-18و +874A/T در IFN-γ بر شدت بیماری مالاریا و نیز کیفیت درمان - به عنوان فاکتورهای موثر در ایجاد افراد بدون علامت در مناطق اندمیک- بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق 100 نفر بیمار و 102 نفر سالم با روش Nested –PCR و گسترش ضخیم مورد ارزیابی قرار گرفتند. ژنوتیپ افراد برای (IL-18(G-137C با روش Single Specific Primer-Polymerase Chain Reaction و برای (IFN-γ(A+874T با ARMS-PCR تعیین گردید و نتایج مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.
  نتایج
  در این تحقیق، مشاهده گردید که آللT در ژنIFN-γ و آللC در ژن IL-18 اثر محافظت کننده ای را القاء می نمایند. همچنین مشاهده گردید که آنمی ناشی از مالاریا، ملایم تر و تعداد پارازیت در میکرو لیتر خون به طور معنی داری کاهش یافته بود (p<0.0001). این موضوع در پاسخ بیمار به درمان نیز دیده شد به طوری که پارازیت در خون دارندگان ژنوتیپ IFN-γTT و IL-18CC در پایان روز دوم درمان دیده نشد.
  نتیجه گیری
  یافته های فوق، تئوری تاثیر ژنوتیپ سیستم ایمنی بر کیفیت درمان و امکان ایجاد افراد بدون علامت و ذخیره انگلی به عنوان فاکتور موثر در اندمیک شدن مالاریا را مطرح می کند. بنابراین، پیشنهاد می گردد که ایمنوژنوتیپ افراد یک منطقه نیز می تواند به عنوان عامل مهمی در استراتژی هایی که به منظور کنترل بیماری مالاریا در مناطق اندمیک لحاظ می گردد، در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: مالاریا، IL، 18، IFN، γ، ژنوتیپ و ذخیره انگلی
 • شیدا جوهری، ستار بیاتی*، فاطمه پوراسد خیرآبادی، الهام مرادی صفحات 295-300
  زمینه و هدف
  میزان سزارین در سال های اخیر در کشور های دنیا و همچنین کشور ما روند رو به افزایشی را داشته است. این موضوع برای کشور ما که سیاست جمعیتی خود را در راستای افزایش جمعیت تغییر داده است از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ لذا هدف از این پژوهش بررسی شیوع سزارین و علل آن در شهرستان فسا در 1390 می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی اطلاعات لازم از پرونده زنان سزارین شده در سال 1390 از بیمارستان ولی عصر فسا بوسیله پرسشنامه ساختار یافته، شامل اطلاعات دموگرافیک مادر و علتسزارین، استخراج گردید. تعداد زایمان های طبیعی و سزارین در سال 1390 نیز از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا و بایگانی بیمارستان ولی عصر فسا جمع آوری شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS V 18 با شاخص های فراوانی و درصد توصیف شد.
  نتایج
  در شهرستان فسا در سال 1390 تعداد 4376 زایمان انجام پذیرفته است که 2741 (62%) از آن ها به صورت سزارین انجام گرفته است. که 1540 نفر(56/7 %) از زنان سزارین شده شهری و مابقی (1201 نفر) روستایی بودند و میانگین سنی کسانی که در این سال سزارین شده اند 27/5 سال بود. سزارین قبلی با 33/2% بیشترین علت سزارین در سال 1390 را تشکیل می داد.
  نتیجه گیری
  میزان سزارین در شهرستان فسا در سال 1390 حدود چهار برابر میزان توصیه شده سازمان جهانی بهداشت (15%) و بالاتر از میانگین کشور بود و نسبت به ده سال گذشته افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: سزارین، زایمان، سزارین قبلی
 • مریم کامران، احمدرضا اسماعیلی رستاقی*، عارف امیر خانی، زهره عقیقی صفحات 301-310
  زمینه و هدف
  توکسوپلاسموزیس، عفونت مشترک بین انسان وحیوانات است. بیماری توسط توکسوپلاسما گوندی ایجاد می شود. شیوع این عفونت به شرایط آب و هوا، عادات غذایی و تماس با گربه بستگی دارد. آلوده شدن زنان باردار ممکن است منجر به سقط جنین، زایمان زودرس و ناهنجاری های مادرزادی گردد. مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی – مقطعی است که به منظور تعیین آنتی بادی IgG علیه توکسوپلاسما در دانش آموزان دختر دبیرستانی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تعداد 260 نمونه خون از دانش آموزان دختر شاغل به تحصیل در دبیرستان های شهر ایلام در سال 1391 به روش تصادفی جمع آوری و با روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم آزمایش شد. در این پژوهش پرسشنامه ای تنظیم و در اختیار جامعه مورد نظر قرار گرفت و اطلاعاتی از قبیل سابقه مصرف گوشت به صورت کباب و نیم پز، سابقه تماس با گربه و محل سکونت جمع آوری گردید. همچنین تحلیل یافته ها توسط نرم افزار SPSSو آزمون مجذور کای صورت گرفت.
  نتایج
  میزان شیوع آنتی بادی IgG در این دانش آموزان 21/1 درصد بوده است. آزمون آماری کای دو (2х) نشان داد که بین عفونت و نحوه طبخ گوشت به صورت کباب و نیم پخته ارتباط معنی داری وجود دارد (0/002>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به پایین بودن سطح آنتی بادی ضد توکسوپلاسماگوندی در دختران دبیرستانی و ایمن نبودن هنگام بارداری و عوارض جبران ناپذیر انگل در جنین، به منظور کاهش خطرات مشکل، ارائه آموزش های لازم قبل از بارداری ضروری است.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسموزیس، ایمونوفلورسانس غیرمستقیم، شیوع، ایلام
 • فاطمه میرزایی، مجتبی صلوتی*، رضا شاپوری، حامد علیزاده صفحات 311-317
  زمینه و هدف
  به دلیل مقاومت باکتری ها، آنتی بیوتیک های معمول ممکن است در برابر عوامل بیماری زای چند مقاومتی بی فایده باشند. استفاده از فناوری نانو و ترکیبات موثر گیاهان، می تواند راهکار مناسبی برای حل این مشکل باشند. هدف از تحقیق حاضر بررسیخاصیت ضد میکروبی آلیسین، نانوذرات نقره و ترکیب آن ها علیه عفونت پوستی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا در مدل حیوانی می باشد.
  موادوروش ها
  در این مطالعه تجربی، حداقل غلظت ممانعت از رشد MIC و حداقل غلظت کشنده باکتری MBC برای آلیسین، نانو ذرات نقره و ترکیب آن ها با روش ماکرودیلوشن تعیین شد. در ناحیه کتف 12سر موش سوری، عفونت پوستی با استفاده از باکتری سودوموناس آئروژینوزا ایجاد شد و اثر آلیسین، نانوذرات نقره و اثر ترکیب آن ها به صورت پماد بر روی عفونت ایجاد شده بررسی گردید.
  نتایج
  MIC و MBCآلیسین بر رویسودوموناس آئروژینوزا به ترتیب 2/38 و 4/77 میلی گرم برمیلی لیتر و MIC وMBC نانو ذرات نقره به ترتیب 3/12 و 6/25 ppm بودند. MIC و MBC ترکیب آلیسین و نانوذرات نقره بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب 0/59 میلی گرم بر میلی لیتر و 1.5 و ppm، 1.19 میلی گرم بر میلی لیتر و 3/12 ppmبودند. مطالعه مدل حیوانی اثر ضدمیکروبی آلیسین، نانوذرات نقره و اثر هم افزایی ترکیب آلیسین و نانوذرات نقره را بر علیه عفونت پوستی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا تایید کرد.
  نتیجه گیری
  ترکیب آلیسین و نانوذرات نقره دارای اثر هم افزایی علیه عفونت پوستی ناشی از باکتری سودوموناس آئروژینوزا می باشد.
  کلیدواژگان: عفونت پوستی، سودوموناس آئروژینوزا، آلیسین، نانوذرات نقره، اثر هم افزایی
 • شهرزاد نصیری سمنانی*، مهدی رهنما، حسن قاسم پور، حامد علیزاده صفحات 318-326
  زمینه و هدف
  استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا تیفی موریوم از عوامل مهم عفونی و امروزه مقاوم به آنتی بیوتیک ها بوده و یافتن ترکیبات ضد میکروبی علیه آن ها ضروری می باشد. هدف از اینپژوهش ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره های SP. Lecanora muralis علیه این باکتری ها در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه عصاره های آبی، استونی و اتانولی SP. Lecanora muralis تهیه و اثر ضد میکروبی آن ها با روش انتشار چاهکی در آگار و میزان MIC و MBC با روش رقت در براث تعیین گردید. در مطالعه مدل حیوانی، پس از 24 ساعت از آلوده شدن موش ها به باکتری ها تیمار با تزریق 5/0 میلی لیتر از عصاره های SP Lecanora muralis (با غلظت MBC)انجام و تعداد کلونی های باکتری های مذکور در طحال پس از گذشت 9 روز با کشت بر روی محیط آگاردار شمارش گردید.
  نتایج
  نتایج به دست آمده مشخص نمود که MIC عصاره استونی برای سالمونلا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 103/75و 207/5 میلی گرم بر میلی لیتر و عصاره اتانولی 49/81 و 99/625 میلی گرم بر میلی لیتر بوده و عصاره آبی اثر ضد میکروبی بر روی باکتری ها نشان نداد. در مدل حیوانی میانگین تعداد باکتری های رشد کرده در گروه های آزمایش نسبت به گروه های کنترل کاهش معنی دار نشان داد.
  نتیجه گیری
  عصاره اتانولی در مقایسه با عصاره استونی فعالیت بیشتری داشته و سالمونلا تیفی موریوم به عصاره ها حساس تر می باشد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا تیفی موریوم، عصاره های SP، Lecanora muralis، اثر ضد میکروبی
 • عفت سادات شجاعی، مهربان فلاحتی*، فریده زینی، پریوش کرد بچه، پروانه رحیمی مقدم، محمدرضا آقامیریان، شیما نوذری، عایشه مخدومی، سخاوت عامری، صنم افشار مقدم صفحات 327-334
  زمینه و هدف
  واژینیت کاندیدیایی در اثر رشد بیش از حد گونه های کاندیدا به ویژه گونه آلبیکنس در دستگاه تناسلی زنان بروز می کند. این عفونت ممکن است به درمان مقاوم شود و گاهی هم به صورت مزمن درآید، همچنین گاهی بیماران پس از درمان با عود دوباره عفونت مواجه می شوند.از طرفی کشف داروهای ضدقارچی جدید توسط محققین و استفاده توام این داروها در قالب روش های نوین علاقه قارچ شناسان را به استفاده از این تکنیک ها برانگیخته است؛ لذا با استناد به روش های فوق، در این مطالعه اثر داروهای متداول ضد قارچی، به تنهایی و در همبست با آمفوتریسین ب، بر روی گونه های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از واژینیت کاندیدیایی مزمن ارزیابی شد.
  مواد و روش ها
  این بررسی تجربی بر روی 19 استرین کاندیدا آلبیکنس جدا شده از واژینیت کاندیدیایی مزمن انجام شد و اثر داروهای کلوتریمازول، مایکونازول و فلوکونازول، به تنهایی و در همبست با آمفوترسین ب، بر روی استرین های کاندیدیایی به روش میکرودایلوشن در محیط مایع ارزیابی شد.
  نتایج
  میانگینMIC کلوتریمازول، مایکونازول، فلوکونازول و آمفوتریسین ب، بعد از 48 ساعت گرمخانه گذاری به ترتیب 7/05، 10/7، 47 و 0/6 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. در مرحله بعد آزول ها در همبست با آمفوتریسین ب بررسی شدند و دو همبست فلوکونازول+آمفوتریسین ب با 6/0FIC= و مایکونازول +آمفوتریسین ب با FIC=1 از همه بیشتر مورد توجه بودند. همچنین در بررسی اثر قارچ کشی داروها، بیشترین اثر قارچ کشی در مورد آمفوتریسین ب با1/18 =MFC دیده شد.
  نتیجه گیری
  در مطالعه ما، آمفوتریسین ب با کمترین MIC بیشترین اثر ضدقارچی را داشت اما بیشترین و کمترین اثر هم افزایی به ترتیب از همبست های فلوکونازول + آمفوتریسین ب و مایکونازول + آمفوتریسین ب، بدست آمد.
  کلیدواژگان: واژینیت کاندیدایی مزمن، همبست داروها، هم افزایی، میکرودایلوشن براث، کلوتریمازول، مایکونازول، فلوکونازول، آمفوتریسین ب
 • عذرا نصراللهی*، فرشته خانشی، فاطمه رحمانی صفحات 335-343
  زمینه و هدف
  استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی رویکرد جدیدی در کنترل بیماری دیابت است. در این مطالعه اثر عسل طبیعی (به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی) با داروی متفورمین (یک داروی متداول برای بیماران دیابتی) بر تغییرات بافتی پانکراس در موش های صحرائی مبتلا به دیابت مقایسه گردید.
  مواد و روش ها
  سی موش صحرائی نر در محدوده ی وزنی 220-180 گرم به صورت تصادفی به شش گروه تقسیم شدند؛: C رت های سالم دریافت کننده آب مقطر ml 5/0)،: CH)سالم دریافت کننده عسلg/kg b.w 1)،: DC) دیابتی دریافت کننده آب مقطر ml 5/0)،: DH) دیابتی تحت تیمار عسل طبیعی g/kgb.w1)،: DM) دیابتی تحت تیمار متفورمین (mg/kg100) و: DMH دیابتی تیمار شده با عسل و متفورمین. دیابت با تزریق استرپتوزوتوسین (STZ) به میزان mg/kg، i.p 65 القاء شد.حیوانات به مدت یک ماه به طور روزانه گاواژ شدند. پس از پایان دوره درمان، پانکراس حیوانات خارج گردید و پس از طی مراحل تثبیت، آماده سازی و رنگ آمیزی به روش H&E مورد مطالعه قرار گرفتند.
  نتایج
  دیابت باعث کاهش معنی داری (p<0.001)در قطر جزایر و تعداد جزایر لانگرهانس در گروه کنترل دیابت نسبت به گروه های کنترل گردید. قطر جزایر در گروه DMHنسبت به گروه DH و گروه DM به تنهایی افزایش معنی داری (p<0.05) نشان داد. همچنین آثار آتروفی جزایر و تخریب هسته در گروه DC مشهود بود و در گروه های تحت تیمار شاهد بهبودی این عوارض بودیم.
  نتیجه گیری
  عسل طبیعی می تواند اثرات ترمیمی بر بافت پانکراس در موش های دیابتی داشته باشد. همچنین کاربرد متفورمین به همراه عسل طبیعی اثر بخشی دارو را در کنترل عوارض دیابت بهبود می بخشد که احتمالا بدلیل دارا بودن خواص آنتی اکسیدانی عسل می باشد.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، دیابت، عسل طبیعی، متفورمین
 • زهرا خداپرست*، علیرضا یوسفی، آمنه خوشوقتی صفحات 344-352
  زمینه و هدف
  سیکلوفسفامید یک داروی آنتی نئوپلاستیک است که علارغم کاربردهای کلینیکی فراوان در درمان سرطان، دارای اثرات سمی از طریق تولید رادیکال های آزاد بر سلول های بدن می باشد، بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثرات کورکومین به عنوان یک ماده آنتی اکسیدان بر بافت کبد می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به طور تصادفی در 5 گروه (کنترل، شاهد (روغن زیتون+نرمال سالین)، گروه دریافت کننده سیکلوفسفامید (mg/kg 5 به صورت درون صفاقی)، گروه دریافت کننده کورکومین (mg/kg 50)+ سیکلوفسفامید (mg/kg 5) و گروه دریافت کننده کورکومین (mg/kg 50به صورت گاواژ)) قرار گرفتند. تیمار موش های صحرایی به مدت 30 روز ادامه داشت. در پایان پس از تشریح بافت کبد، مورد بررسی هیستوپاتولوژیک قرارگرفت.
  نتایج
  آپوپتوز شدید، نکروز هپاتوسیت ها، پرخونی، التهاب موضعی و اندوتلیوزیس در گروه دریافت کننده سیکلوفسفامید مشاهده شد.اما در گروه تحت تیمار با سیکلوفسفامید+ کورکومین میزان التهاب موضعی و نکروز هپاتوسیت ها نسبت به گروه دریافت کننده سیکلوفسفامید کاهش چشمگیری داشته و پرخونی و اندوتلیوزیس جزئی و اندک بود و در گروه دریافت کننده کورکومین هیچ کدام از موارد فوق مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان می دهد مصرف همزمان سیکلوفسفامید و کورکومین می تواند اثرات ناشی از رادیکال های آزاد سیکلوفسفامید بر بافت کبد را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: کورکومین، کبد، سیکلوفسفامید، موش صحرایی، اثرات پاتولوژیک
 • وحیده زرین، حمیرا حاتمی*، علیرضا علی همتی صفحات 353-361
  زمینه و هدف
  بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) نوعی بیماری دمیلینه کننده سیستم اعصاب مرکزی است که در زنان 2 تا 3 برابر شایع تر از مردان است. پیشنهاد شده این بیماری توسط هورمون های جنسی متاثر می گردد. بیش از نیمی از بیماران MS نقایص شناختی شامل اختلالات حافظه و یادگیری دارند. استروژن نیز بر روی بسیاری از فرآیند های مغزی از جمله حافظه و یادگیری اثر دارد. با توجه به درگیری هورمون استروژن بر فرآیند حافظه و یادگیری، هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات حفاظت عصبی استروژن طی بیماری مولتیپل اسکلروزیس می باشد.
  مواد و روش ها
  28 سر رت نر پس از کانول گذاری در ناحیه CA1 هیپوکمپ به طور تصادفی به 4 گروه 7 تایی تقسیم شدند: گروه کنترل، گروه شاهد (روغن کنجد، μl/rat 1)، گروه MS (اتیدیوم بروماید 0/01%، μl/rat 3)، گروه MS + استرادیول (اتیدیوم بروماید + استرادیول بنزوات، μl 1/μg 2). ایجاد مدل MS با تزریق داخل هیپوکمپی اتیدیوم بروماید صورت گرفت و استرادیول بنزوات به صورت پیش تیمار و به مدت 5 روز تزریق گردید. جهت ارزیابی یادگیری و حافظه فضایی از آزمون ماز آبی موریس استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey صورت گرفت.
  نتایج
  تزریق اتیدیوم بروماید سبب کاهش حافظه فضایی گردید (P<0.05). پیش تیمار استرادیول بنزوات با دوز 2 میکروگرم به طور معنی داری حافظه فضایی را طی بیماری MS بهبود بخشید (P<0.05).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد استرادیول بنزوات به دلیل اثرات حفاظت کننده عصبی، حافظه فضایی کاهش یافته طی بیماری MS را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: استرادیول، تزریق داخل هیپوکمپی، مولتیپل اسکلروزیس، حافظه فضایی، رت
 • ثنا تقی یار، کهین شاهانی پور*، نعمت الله رزمی صفحات 362-370
  زمینه و هدف
  سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در بین زنان است. هدف از این مطالعه مقایسه سطح سرمی نشانگر توموری Carcinoembryonic antigen) CEA)، پرولاکتین و نشانگر اکسیداتیو مالون دی آلدهید (MDA) در دو گروه سالم و مبتلا به سرطان پستان است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه موردی – شاهدی بر روی مراجعه کنندگان به بیمارستان سیدالشهداء اصفهان انجام شد. این بررسی بر روی 44 زن مبتلا به سرطان پستان تحت درمان و 44 زن سالم انجام شد. اندازه گیری CEA و پرولاکتین به روش ELISA و اندازه گیری MDA بر اساس واکنش با تیوباربیتوریک اسید انجام گرفت.
  نتایج
  میانگین CEA در بیماران مبتلا به سرطان پستان (ng/ml 1/78 ± 2/175) به طور معنا داری بیشتر از افراد گروه سالم بود (ng/ml 0/85 ± 1/161) (P < 0.001)، میانگین پرولاکتین در دو گروه بیمار و سالم با هم تفاوت معناداری نداشت و میانگین غلظت مالون دی آلدهید در مبتلایان به سرطان پستان (mol/dlμ 0/37 ± 1/44) به طور معناداری بیشتر از افراد سالم بود (mol/dl μ 0/25 ± 1/27) (P < 0.01).
  نتیجه گیری
  از CEAمی توان به عنوان یک سرم مارکر با ارزش جهت موثر بودن روند درمان و هم چنین تشخیص سرطان پستان متاستاتیک استفاده کرد. همچنین نقش پراکسیداسیون لیپیدی به عنوان یک فرآیند دخیل در ایجاد سرطان پستان تایید شد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، CEA، پرولاکتین، مالون دی آلدهید
|
 • Maryam Moradi, Adeleh Divsalar *, Maryam Saidifar, Ali Akbar Saboury, Mohammad Tahmaseb Pages 258-267
  Background and Objective
  Oral chelators such as deferasirox are used to treat iron overload caused by blood transfusion. Considering the significant role of liver in detoxification and drug metabolism as well as the importance of catalase as a key enzyme in detoxification، this study was performed to evaluate the effect of deferasirox، which is an iron chelator on the structure and the synthesis of the bovine liver catalase.
  Materials and Methods
  In this experimental study، the alterations in catalase activity were measured in the absence and the presence of different concentrations of deferasirox by using spectrophotometer (UV-Visible). Moreover، we used fluorescence spectroscopic methods for investigating the changes in three dimensional structure of enzyme and its function based on the changes in intrinsic emission. The data were analyzed by Excel software.
  Results
  Analyzing the synthesis of the enzyme showed that increased drug concentrations lead to decrease in the enzyme activity and consequently inhibition of catalase enzymatic reaction. In addition، fluorescence data represented the significant decreasing in intrinsic emission of enzyme in the presence of drug، which indicates that significant changes have been done at three dimensional environments around the enzyme chromophores. Analyzing the fluorescence quenching data at different room and physiologic temperatures was represented two binding sites for deferasirox on liver catalase enzyme.
  Conclusion
  Above results suggest that deferasirox، as a chelator drug، can bind to the catalase active site then leading to functional changes of enzyme by inactivation of it، which results in side effects of this drug in liver and liver failure.
  Keywords: Deferasirox, Catalase, Kinetic, Structure, Fluorescence
 • Behnam Masmoei, Alirza Molazadeh, Seyyed Amin Kouhpayeh, Mohammad Hosein Lohrasb, Sohrab Najafipour, Yunes Mehdi Alamdarloo, Mohammad Hasan Meshkibaf * Pages 268-274
  Background and Objective
  Burn injuries are one of the health hazards of today society. Considering the use of silver sulphadiazine in clinics and mastic gum-ghee mixture in some regions of Iran for burn recovery, this study was designed to compare the effect of mastic gum-ghee mixture and silver sulfasalazine ointment 1% in treating second degree burns.
  Materials and Methods
  This experimental single blind study was performed after anesthetizing 10-rat groups with sodium thiopental (Intra Peritoneal Injection). During the four -week treatment with silver sulfadiazine ointment1%, Vaseline, pure ghee, or mastic gum-Vaseline mixture in three dosages (50,100. and 200 mg mastic gum in Vaseline in gram) and mastic gum-ghee in dosages of 50,100, and 200 mg mastic gum in ghee in gram, the effects of this substances on the remission of the ulcers were evaluated qualitatively and clinically.
  Results
  In the first two weeks of treatment after burn, most groups had almost similar trend of remission. But in the next two weeks of treatment, the degree of recovery changed in different groups. The silver sulfadiazine group, the mixture of mastic gum- Vaseline (200mg/ g) and Vaseline showed the highest improvement, respectively (according to the dermatologist opinion).
  Conclusion
  According to this study, it is suggested not to use mastic gum-ghee mixture for second degree burns. We recommend that sulfadiazine ointment 1% is the better choice for the recovery of burn injuries.
  Keywords: silver sulfadiazine ointment, mastic gum, ghee, second degree burn
 • Alireza Molazade, Mohammad Saeed Gholami, Abbas Shahi, Sohrab Najafipour, Farzane Mobasheri, Jelal Addin Ashraf Mansuri, Somaiie Jafari * Pages 275-283
  Background and Objective
  Urinary tract infection is one of the most common bacterial infections in humans and its appropriate treatment is extremely important. Occurrence of antibiotic resistance in bacterial pathogen is a worldwide problem. The evaluation of bacterial susceptibility pattern and recognizing the prevalent resistances can be helpful for appropriate treatment and management. The objective of the present study is to evaluate antibiotic resistance in gram-negative bacteria isolates of urine cultures of patients hospitalized in Fasa Vali-Asr hospital during the years 2012 and 2014.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional descriptive study, urine samples of hospitalized patients in different wards of Vali-Asr hospital of Fasa were sent to the laboratory. After identification of strains, the antibiotic sensitivity definition test, using Antibiogram disk diffusionmethod, was done.
  Results
  In this study, UTI was caused bygram negative bacteria. Most bacterial isolates showed highest resistance rate to ampicillin and lowest resistance rate to amikacin.
  Conclusion
  In this study, Amikacin and Cefotaxime were identified as the most effective drugs to treat the majority of patients with urinary tract infections. However, according to Antibiogram results in different geographical regions, the use of region antibiotic resistance pattern is essential in patients’ treatment.
  Keywords: UTI, Gram negative bacteria, Antibiotic resistance
 • Gholam, Reza Ameri, Kianoosh Malekzadeh *, Zahra Noor, Mohammadi, Mohammad Shekari, Habibollah Turki, Hanieh Solaimani Pages 284-294
  Background and Objective
  In human malaria, genotype of cytokines affect immune system. The impact of genotype -137G/C in IL-18 and +874A/T in IFN-γ on the severity of malaria and the quality of treatment – as factors to form asymptomatic persons in endemic regions- has been investigated.
  Materials and Methods
  100 patients and 102 healthy persons were evaluated by Nested-PCR and thick blood film. IL-18(G-137C) and IFN- γ (A+874T) were determined by Single Specific Primer-Polymerase Chain Reaction and ARMS-PCR methods, respectively. The results were analyzed statistically.
  Results
  In this research, it has been observed that allele-T in IFN- γ gene and allele-C in IL-8 gene have protective effects against severity of Malaria. In addition, it has clearly been found that development and growth rate of plasmodium in µl of blood as well as anemia induced malaria significantly reduced in carriers of these alleles (p<0.0001). This effect has also been observed in the quality of the treatment in such a way that no parasite remained at the end of second day of treatment in carriers of alleles IFN- γTT and IL-18CC.
  Conclusion
  These findings issue the impact of immunogenetypes of patients on treatment quality and asymptomatic patients and parasite reservoir as effective factors in endemic malaria. Immunogenetypes of people may play as a remarkable factor to control malaria in endemic areas.
  Keywords: Malaria, IL, 18, IFN, ?? Genotype, Parasite Reservoir
 • Sheida Jouhari, Sattar Bayati *, Fatemeh Poor Asadi Kheirabadi, Elham Moradi Pages 295-300
  Background and Objective
  The prevalence of cesarean section (C/S) has increased worldwide, as in Iran, in current years. This issue is more important for our country due to the change in the policy of family planning to increase population. Therefore, the objective of the present study is to determine the prevalence of C/S and its causes in Fasa in the year 2011.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional descriptive study, the data were collected from profiles of women who underwent C/S in Vali Asr hospital in Fasa University of Medical Sciences; Fars, Iran in the year 2011 by using a standard questionnaire containing socio-demographic data and its causes of C/S. The rates of Normal Vaginal Delivery (NVD) and C/S were obtained from vice-chancellor for health of Fasa University of Medical Sciences. The data were described by SPSS software version 16, prevalence and percentage indices.
  Results
  There were 4376 deliveries in Fasa in the year 2011 that 2741 (62%) of them were cesarean section that 1540(56/7%) of them were rural and the rest of them (43.3%) were urban. The average age of them was 27.5 years. The most cause for C/S was previous section.
  Conclusion
  The rate for cesarean section was four times more than the suggested rate by World Health Organization (WHO) (15%). This is also higher than the average rate of Iran that has increased during recent decades.
  Keywords: Cesarean section, Delivery, Previous cesarean section
 • Maryam Kamran, Amad Reza Esmaeili Rastaghi *, Aref Amirkhani, Zohre Aghighi Pages 301-310
  Background and Objective
  Toxoplasmosis is a common infection among humans and animals. The disease is caused by Toxoplasma gondii. The prevalence of this infection depends on the weather conditions, dietary habits, and exposure to cats. This infection maylead to abortion, preterm labor and congenital anomalies in pregnant women. The present study is a descriptive cross – sectional study, which has been performed in order to determine the IgG antibody against toxoplasma in high-school girl students.
  Materials and Methods
  In this study, 260 blood samples were randomly collected from the girl students in the high schools of Ilam in the year 2012. They were tested using the indirect immunofluorescence method. In this study, a questionnaire was developed and presented to the considered population and the information like previous histories of eating underdone and roasted meat, exposure to cats, and place of residency were collected. In addition, the data were analyzed by SPSS softwareand chi-square test.
  Results
  The prevalence rate of IgG antibody among these students was 21.1%. Chi-square test showed that there is a significant relationship between infectionand eating underdone and roasted meat (P>0.002).
  Conclusions
  Considering the low levels ofanti-Toxoplasma gondii antibodies in high school girls, and non-immunity in pregnancy and the parasites’irreparable effects on the fetus, it is essential to provide the necessary training before pregnancy to reduce the risks andproblems.
  Keywords: Toxoplasmosis, Indirect immunofluorescence, Prevalence, Ilam
 • Fatemeh Mirzaei, Mojtaba Salouti *, Reza Shapouri, Hamed Alizadeh Pages 311-317
  Background and Objective
  Common antibiotics may be useless against multiple pathogens because of the multidrug resistance. Therefore, new ways of nanotechnology and effective herbal combination can be the solution for this problem. The objective of this study is to investigate the antimicrobial effect of Allicin, silver nano particles and their combination against skin infection due to Pseudomonas aeruginosa in animal model.
  Materials and Methods
  In this experimental study, Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of Allicin, silver nano particles, and their combination were determined by macro dilution susceptibility test. Skin infection was produced in the shoulder region of 12 mice using Pseudomonas aeruginosa and the effect of ointment of Allicin, silver nano particles, and their combination were evaluated.
  Results
  The results showed that MIC and MBC of Allicin for pseudomonas aeruginosa were 2.38 and 4.77 mg/ml, respectively. MIC and MBC of silver nano particle for Pseudomonas aeruginosa were 3.12 and 6.25 ppm, respectively. MIC and MBC of combination of Allicin and silver nano particles on Pseudomonas aeruginosa were 0.59 mg/ml and 1.5 ppm, 1.19 mg/ml and 3.12 ppm, respectively. Anti-microbial effect of Allicin, silver nano particles and the synergistic activity of their combination against skin infections due to Pseudomonas aeruginosa was observed in animal model.
  Conclusion
  The results showed that Allicin in combination with silver nano particles have synergistic effect against skin infection due to Pseudomonas aeruginosa.
  Keywords: Skin Infection, Pseudomonas aeruginosa, Allicin, silver Nanoparticles, Synergistic Effect
 • Shahrzad Nasisri Semnani *, Mehdi Rahnema, Hasan Ghasempour, Hamed Alizadeh Pages 318-326
  Background and Objective
  Staphylococcus aureus and Salmonella typhimurium are among important causes of infection and antibiotic resistance. It is essential to find antimicrobial compounds against them. The objective of this study is to evaluate the antibacterial activity of Lecanora muralis SP. extracts on Staphylococcus aureus and Salmonella typhimurium in in-vitro and in animal model.
  Materials and Methods
  In this study, aquatic, acetonic, and ethanoic extracts of Lecanora muralis SP. were prepared. Then their antimicrobial effects were determined by agar well diffusion method. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bacterial Concentration (MBC) were calculated by macro dilution method. In animal model, 24 hours after inoculation of bacteria in mice, care was provided by injecting 0.5 ml of Lecanora muralis SP. extracts (as MBC concentration).. Then, the colonies of mentioned bacteria in spleen were counted on agar media after nine days.
  Results
  The results indicated that MIC of acetonic extract of Lecanora muralis SP. for Staphylococcus aureus and Salmonella typhimurium were 103.75 and 207.5 mg/ml and for ethanoic extract were 49.81 and 99.625 mg/ml, respectively. The aquatic extracts of the tested lichens didnt show any antibacterial activity on mentioned organisms. The mean of the bacterial count in experiment group showed significant reduction compared to the control group in animal model.
  Conclusion
  The ethanoic extract of Lecanora muralis SP. had the most effective antimicrobial activity on Staphylococcus aureus and Salmonella typhimurium in comparison with acetonic extract. In addition Salmonella typhimurium was more sensitive to extracts.
  Keywords: Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Lecanora muralis SP extracts, Antimicrobial effect
 • Efate Alsadat Shojaei, Mehraban Falahati *, Faride Zaini, Parivash Kord Bache, Parvaneh Rahimi Moghadam, Mohammad Reza Aghamirian, Shima Nozari, Ayesheh Makhdoomi, Sekhavatv Ameri, Sanam Afshar Moghadam Pages 327-334
  Background and Objective
  Candidal vulvovaginitis occurs in female genital by the over growth of candida especially candida albicans. This infection may be resistant to therapy and occasionally becomes chronic. In some patients, this form of infection is recurrent. Moreover, discovering new antifungal drugs and the use of these drugs in new methods encourage mycologists to use these techniques. Therefore, according to the above methods, this research investigated effects of several common antifungal drugs with the use of combination methods against candida species isolated from chronic candidal vulvovaginitis.
  Materials and Methods
  This study carried out on 19 strains of candida albicans that were isolated from recurrent vulvovaginitis. The effects of clotrimazole, miconazole, fluconazole were assessed separately and in combination with amphotericin B on candida albicans using micro dilution methods.
  Results
  The mean Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of clotrimazole, miconazole, fluconazole, and amphotericin B were 7.05, 10.7,47, and 0.6 µgr/ml, respectively after 48 hours incubating. Then, the azole antifungal drugs were evaluated in combination with amphotericin B. The two combinations of fluconazole + amphotericin and miconazole + amphotericin with the Fungicidal Inhibitory Concentrations (FIC) of 0.6 and 1, respectively, attracted the most attentions. In addition, comparing the antifungal effects, the most effective drug was amphotericin B with the Minimum Fungicidal Concentration (MFC) of 1.18.
  Conclusion
  In this study, amphotericin B with the least MIC had the best antifungal effect. The most and the least synergic effects of combination therapy were for fluconazole + amphotericin B and Miconazole + amphotericin B, respectively.
  Keywords: Chronic candidal vulvovaginitis, Drugs combination, Synergism, Micro dilution broth, Clotrimazole, Miconazole, Fluconazole, Amphotericin B
 • Ozra Nasrolahi *, Fereshte Khaneshi, Fatemeh Rahmani Pages 335-343
  Background and Objective
  The use of natural antioxidants is a new approach in controlling diabetes. In this study, the effect of natural honey (a powerful antioxidant) was compared with metformin (a prevalent drug used for diabetes) on histological changes of pancreas in diabetic rats.
  Materials and Methods
  30 male rats, weighting 180-220 gram were randomly divided into six groups including C: non ­diabetic rats receiving distilled water (0.5 ml), CH: non diabetic rats receiving honey (1g/kg b.w), CD: diabetic rats administered with distilled water (0.5 ml), D.H: honey treated diabetic rats (1g/kg b.w), DM: Metformin administrated-diabetic rats (100 mg/kg), and DMH: Metformin + honey-co-treated diabetic animals.Diabetes was induced by a single dose of Streptozotcin (65 mg/kg; i.p). The animals were treated by oral gavage daily for a month. After treatment, the pancreatic tissues of the animals were excised, prepared, and stained with H & E method.
  Results
  The results showed that the diameter and the number of islands of the pancreas in diabetic control rats have more significant decrease (p<0.001) than non-diabetic control rats. Diameter of the islands in DMH group had significant increase compared with DH and DM groups (p<0.05). Moreover, atrophy and destruction of the islet cells and the nucleus were observed in DC group. We faced improvement of these complications in treatment groups.
  Conclusion
  Natural honey can have healing effect on the pancreas tissue of diabetic rats. Due to the antioxidant properties of honey, combination of honey and metformin can have restorative effect on pancreatic tissue repair in diabetic rats.
  Keywords: Antioxidant, Diabetes, Natural Honey, Metformin
 • Zahra Khodaparast *, Ali Reza Yousofi, Ameneh Khoshvagti Pages 344-352
  Background and Objective
  Cyclophosphamide is an antineoplastic drug that has many clinical uses in cancer treatment, but it has toxic effects due to creation of free radicals. In this study, the effects of curcumin" as an antioxidant drug” on liver tissue was investigated.
  Materials and Methods
  50 wistar adult male rats were selected randomly and were divided in to five groups including control, sham (receiving normal saline and olive oil), cyclophosphamide (5 mg/kg intraperitoneal), cyclophosphamide (5 mg/kg) + curcumin (50 mg/kg), and curcumin (50 mg/kg by gavage). This study continued for 30 days. The liver histopathological changes were investigated after the last administration.
  Results
  Severe apoptosis, hepatocytes necrosis, congestion, focal inflammation, and endotheliosis were revealed in cyclophosphamide receiving group. However, focal inflammation and hepatocyte necrosis were decreased considerably in cyclophosphamide + curcumin group compared to cyclophosphamide group. Congestion and endotheliosis were very small. None of the above mentioned complications was observed in curcumin receiving group.
  Conclusion
  The results of this study show the concurrent consumption of cyclophosphamide and curcumin can reduce the cyclophosphamide free radicals effects on liver tissue.
  Keywords: Curcumin, Liver, cyclophosphamide, Rat, Pathologic effects
 • Vahideh Zarrin, Homeyra Hatami *, Alireza Ali Hemmati Pages 353-361
  Background and Objective
  Multiple sclerosis (MS) is a demyelinating disease of central nervous system, which is approximately two to three times more common in women than men. It was suggested that sexual hormones affect MS disease. Over half of MS patients have cognitive deficits, including learning and memory dysfunction. Estrogen also influences most of the cerebral function including learning and memory. According to the involvement of estrogen on learning and memory process, the objective of this study is to investigate the neuroprotective effect of estrogen during MS disease.
  Materials and Methods
  28 male rats after cannnulating into the CA1 area of hippocampus, randomly divided into four groups (n=7) including control group, sham group (sesame oil, 1 μl/rat), MS group (0.01% ethidium bromide, 3 μl/rat), MS + estradiol group (ethidium bromide + estradiol benzoate, 2 μg/1μl). MS model was induced by intra hippocampal injection of ethidium bromide and estradiol benzoate was injected as a pretreatment for five days. The Morris Water Maze test was used for studying spatial memory. Data analysis was performed using one-way ANOVA and Tukey test.
  Results
  Ethidium bromide reduced the spatial memory (P<0.05). Pretreatment of estradiol benzoate (2 μg/1μl) significantly improved spatial memory during MS disease (P<0.05).
  Conclusion
  It seems that estradiol benzoate improves the reduced spatial memory during MS disease due to its neuroprotective effects.
  Keywords: Estradiol, Intra hippocampal injection, Multiple sclerosis, Spatial memory, Rat
 • Sana Taghiyar, Kahin Shahanipoor *, Nemat Al Razmi Pages 362-370
  Background and Objective
  One of the most prevalent types of cancer among women is breast cancer. The objective of this study is to compare the serum level of tumor marker of Carcinoembryonic Antigen (CEA), Prolactin, and oxidative marker Malondialdehyde (MDA) in patients with breast cancer and in control groups.
  Materials and Methods
  This case control study was carried out on the people who went to Seyedo Shohada Hospital in Isfahan. The experimental group was composed of 44 patients with breast cancer who were under treatment and the control group consisted of 44 healthy people. The amount of CEA and Prolactin was measured via ELISA, while the measurement of MDA was made manually and on the basis of reaction to Thiobarbituric acid.
  Results
  The results of the current study indicated that the mean concentration of CEA in patients with breast cancer (2.175 ± 1.78ng/ml) was significantly greater than that of healthy people (1.161 ± 0.85ng/ml) (P < 0.001). The mean concentration of prolactin in patients with breast cancer and in healthy people were not significantly different, and the mean concentration of MDA of the patients with breast cancer (1.44 ± 0.37µ mol/dl) was significantly greater than that of the healthy people(1.27 ± 0.25µ mol/dl) (P < 0.01).
  Conclusion
  CEA can be used as a valuable serum marker in the efficacy of the treatment procedure as well as the diagnosis of metastatic breast cancer. Moreover, the role of lipid peroxidation as an effective process in the formation of breast cancer was confirmed.
  Keywords: Breast cancer, CEA, Prolactin, Malondialdehyde