فهرست مطالب

ارمغان دانش - سال نوزدهم شماره 5 (پیاپی 92، آذر 1393)
 • سال نوزدهم شماره 5 (پیاپی 92، آذر 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • صدرالله محرابی*، حمیدرضا غفاریان شیرازی، علی شفیعی رونیزی، فرهاد محرابی صفحه 737
  زمینه و هدف
  با توجه به اختلاف نظر در خصوص بهترین وضعیت جهت عمل نفرولیتوتریپسی پوستی، هدف این مطالعه مقایسه میزان موفقیت، عوارض و رضایت مندی بیماران در عمل نفرولیتوتریپسی پوستی در دو وضعیت سوپاین و پرون با بی حسی نخاعی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 60 بیمار مبتلا به سنگ کلیه و کاندید عمل نفرولیتوتریپسی به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در گروه اول در وضعیت سوپاین نفرولیتوتریپسی به روش استاندارد انجام شد، گروه دوم بعد از چرخش بیمار به وضعیت پرون مشابه گروه اول نفرولیتوتریپسی انجام شد. بعد از عمل میزان رضایت مندی بیماران از موقعیت حین عمل با فرم رضایت سنجی بک در هر دو گروه ارزیابی شد. دو هفته بعد، بیماران پذیرش و موفقیت عمل با سونوگرافی ورادیوگرافی ارزیابی شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  مدت بستری در بیمارستان در گروه سوپاین 1/02±2/44 روز و در گروه پرون 0/56±2/12 روز بود. میزان رضایت مندی بیماران در گروه وضعیت سوپاین، 89/7 درصد و در وضعیت پرون 61/3 درصد بود که از لحاظ آماری اختلاف معنی داری مشاهده شد(0/018=p). میزان کارایی و پاک سازی از سنگ در دو گروه سوپاین و پرون به ترتیب 69 و 58/4 درصد بود(0/19=p).
  نتیجه گیری
  انجام نفرولیتوتریپسی در وضعیت سوپاین یک روش ایمن و با کارایی مشابه نسبت به روش پرون جهت درمان سنگ های ادراری می باشد و رضایت مندی بیماران نیز از این وضعیت بیشتر است هر چند مطالعات مشابه با حجم نمونه بیشتر ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: نفرولیتوتومی پرکوتانئوس، وضعیت، کارایی، عوارض
 • علیرضا عبدالهی*، الناز ایراندوست، مهرناز رسولی نژاد، مونا مرزبان صفحه 748
  زمینه و هدف
  یکی از عفونت های فرصت طلب در بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی، ویروس اپشتین بار می باشد که منجر به عوارض شدیدی در این بیماران می شود. هدف این مطالعه بررسی فراوانی ویروس اپشتین بار در بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان و مقایسه آن با جمعیت غیرمبتلا و ارتباط آن با تعداد لنفوسیت هایCD4+ بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد شاهدی آینده نگر دو گروه 114 نفری همسان(از لحاظ سن و جنس) مبتلا و غیر مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان از نظر وجود آنتی بادی IgG علیه کپسید ویروس اپشتین بار و تعداد لنفوسیت های CD4+ مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج بر اساس اهداف مطالعه مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  103 نفر(90/4%) از افراد مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی و 37 نفر(32/5 درصد) از گروه کنترل آنتی بادی IgG بر علیه کپسید اپشتین بار ویروس داشتند(0/0001>p). تفاوت معنی داری از نظر وجود آنتی بادی IgG بر علیه کپسید اپشتین بار ویروس با سن و جنس بیماران و راه انتقال ویروس و دریافت درمان ضد ویروسی HAART وجود نداشت(0/05
  نتیجه گیری
  به دلیل عوارض حاد ویروس اپشتین بار و فراوانی بالای آن در بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی توصیه می شود به منظور پیشگیری از مرگ و میر بیشتر این بیماران، از لحاظ عفونت ویروس اپشتین بار مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت مثبت بودن، اقدامات پیشگیرانه و معاینات دوره ای بررسی عوارض این ویروس انجام شود.
  کلیدواژگان: ویروس اپشتین بار، لنفوسیت CD4+، ویروس نقص ایمنی انسان
 • حدیثه قره باغی*، ایرج صالحی، سیامک شهیدی صفحه 759
  زمینه و هدف
  استرس اکسیداتیو یکی از مکانیسم های مولکولی احتمالی در سمیت عصبی با واسطه سرب است و از طرف دیگر ویتامین های E و C دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بالایی می باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر محافظتی این دو ویتامین بر اثرات ناشی از سمیت سرب بر قابلیت یادگیری بود.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی آزمایشگاهی بر روی 32 سر موش نر نژاد ویستار در گروه های یکسان 8 تایی شامل گروه کنترل بدون دریافت سرب و ویتامین، گروه دریافت کننده آب دارای سرب (0/2 درصد)، گروه دریافت کننده آب دارای سرب به همراه ویتامین C و گروه دریافت کننده آب دارای سرب به همراه ویتامین E انجام شد. مواد به صورت روزانه به وسیله گاواژ و به مدت 3 ماه توسط موش ها مورد استفاده قرار گرفتند. برای بررسی حافظه فضایی از دستگاه ماز آبی موریس استفاده شد. شاخص های یادگیری و حافظه فضایی به روش آنالیز واریانس بررسی شد.
  یافته
  زمان طی شده برای یافتن سکو (ثانیه) در مرحله آموزش در گروه های سرب همراه با ویتامینE و سرب همراه با ویتامین C کمتر از گروه سرب بود. هم چنین در تست به خاطرآوری و تست حافظه کاری هم گروه های سرب همراه با ویتامین E و سرب همراه با ویتامینC، تفاوت معنی داری را به ترتیب در درصد زمان طی شده در ربع هدف و میانگین زمان طی شده برای یافتن سکو (ثانیه) در روز چهارم با گروه سرب داشتند(p <0.05).
  نتیجه گیری
  قرار گرفتن در معرض سرب باعث کاهش یادگیری و حافظه فضایی می شود و استفاده هم زمان سرب و ویتامین C و هم چنین سرب و ویتامینE اثرات مخرب سرب بر حافظه فضایی را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: سرب، ویتامین E، ویتامین C، حافظه و یادگیری، رت
 • سجاد حاتمی جونی، علی رحمانی طیبی، اسلام عسکرپور، جمشید محمدی، مهرزاد جعفری، سحر الماسی ترک، امرالله روزبهی* صفحه 771
  زمینه و هدف
  عصاره ریشه سنبل الطیب در درمان اختلالات خواب، استرس، افسردگی، اضطراب، سفتی عضلات و تشنج استفاده می شود.آستروسیت ها نقش تغذیه، حفاظت و حمایت از نورون ها دارند. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی سنبل الطیب بر تعداد و اندازه آستروسیت های هسته رافه ماگنوس موش صحرایی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نژاد ویستار با وزن 250170 گرم به طور تصادفی به سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. به گروه کنترل آب مقطر و به سه گروه آزمایش به ترتیب؛ 300، 400 و 600 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره سنبل الطیب به صورت روزانه و به مدت دو هفته گاواژ شد. برای بررسی آستروسیت ها از رنگ آمیزی اسید فسفوتنگستیک استفاده شد. اندازه و تعداد آستروسیت ها با نرم افزار ال اس استارتر محاسبه و داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست اختصاصی ال اس دی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  مقایسه میانگین تعداد آستروسیت ها در گروه تجربی سه و چهار نسبت به گروه کنترل و گروه دو تجربی افزایش آماری معنی داری نشان داد(P <0.05). مقایسه طول بزرگ آستروسیت ها در گروه های تجربی دو، سه و چهار نسبت به گروه کنترل کاهش آماری معنی داری نشان داد و بین گروه تجربی دو با گروه های تجربی سه و چهار تفاوت آماری معنی دار مشاهده شد(P <0.05).
  نتیجه گیری
  تجویز خوراکی عصاره آبی الکلی سنبل الطیب تعداد آستروسیت های هسته رافه مگنا را افزایش و اندازه آنها را کاهش می دهد که بیانگر تاثیر این عصاره در افزایش فعالیت تکثیری آستروسیت ها می باشد.
  کلیدواژگان: عصاره، سنبل الطیب، آستروسیت، رافه ماگنوس، موش
 • سارا کازرونی، کامبیز کشاورز*، رضا عباسی، محمد ذوالعدل، حمیده اسدی، ثمین شرفیان، محمد فرارویی صفحه 780
  زمینه و هدف
  تشخیص زودرس تاخیرروند تکاملی در کودکان پر خطرمساله ای مهم است. کودکان با یک یا چند عامل خطردر قبل یا حوالی زایمان در معرض خطر تاخیر تکامل بیشتری می باشند ویکی از عوامل خطر در این مورد بستری در بخش مراقبتهای ویژه در اوایل تولد است. هدف از این مطالعه بررسی تعیین وضعیت تکامل کودکان با تولد نارس وبا سابقه بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی، تکامل 80 کودک نارس با سابقه بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج در گروه سنی 4، 6 و12 ماهگی با استفاده از پرسش نامه ASQ مورد بررسی قرار گرفتند. در کنار پرسش نامه در فرم تکمیلی دیگری اطلاعات ضروری مطالعه ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون های کای دو وشاخصهای میانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از80 مورد بستری 43 نفر نوزاد پسر، با میانگین وزنی 445/50±1734/38 گرم بوده است. در حیطه برقراری ارتباط 10درصد، در حیطه حرکات درشت 30 درصد، حرکات ظریف 27/5 درصد، حیطه حل مساله 23/8 و در حیطه شخصی اجتماعی 23/8 درصد غیر طبیعی بودند. بین حیطه های مختلف تکامل، وزن زمان تولد، سن حاملگی و نمره آپگار ارتباط معنی داری پیدا نشد. در حیطه حرکات ظریف بین شیرخواران متولد شده از طریق زایمان طبیعی با شیرخواران متولد شده از طریق سزارین تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد (0/05>p).
  نتیجه گیری
  با وجود تکامل طبیعی در اکثر کودکان با سابقه تولد نارس وبستری در بخش ویژه، تعداد قابل توجهی دارای اختلال تکامل بوده و نیاز به بررسی زودرس برای جلوگیری از عوارض در آینده دارند.
  کلیدواژگان: نوزاد نارس، مراقبت های ویژه، تکامل، پرسشنامهASQ
 • فائزه جهان پور، آرش خلیلی*، شهناز پولادی، محمد ذوالعدل، حمید دهقانیان صفحه 788
  زمینه و هدف
  ترویج اصول عملکرد حرفه ای از طریق آموزش مبانی اخلاقی یکی از بهترین روش های تقویت اعتماد مردم به پرستاران است. هدف این مطالعه، طراحی ابزاری برای سنجش میزان آگاهی پرستاران از اخلاق حرفه ای در پرستاری بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، برای طراحی پرسشنامه آگاهی از اخلاق حرفه ای در پرستاری، فهرست اولیه ای از 21 سوال تهیه شد. برای بررسی روایی پرسشنامه مذکور به ترتیب از روایی صوری و محتوایی و برای پایایی نیز از آزمون پیرسون و کودر ریچاردسون استفاده شد. داده ها با آزمون آماری پیرسون و کودر ریچاردسون تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 21 سوال فهرست اولیه روایی محتوایی بالایی داشتند و هیچ کدام رد نشدند. شاخص روایی محتوایی پرسشنامه مقدار 0/90 درصد محاسبه شد. نتایج نهایی نشان داد که پرسشنامه نهایی با مقدار آلفای کرونباخ 0/65 پایا می باشد.
  نتیجه گیری
  برای سنجش اخلاق حرفه ای در پرستاری باید از یک پرسشنامه قابل اعتماد استفاده نمود. پرسشنامه طراحی شده در این مطالعه می تواند ابزار مناسبی برای سنجش اخلاق حرفه ای در پرستاری باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، روایی، پایایی، اخلاق حرفه ای، پرستاری
 • خدیجه سلطانی، صدیقه سادات طوافیان*، محمد مسعودوکیلی صفحه 797
  زمینه و هدف
  با توجه به افزایش انتقال ویروس ایدز از طریق تماس جنسی، لزوم پیشگیری از انتقال بیماری از راه تماس جنسی، از طریق مدل های پیشگیری روشن می شود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در تغییر باورهای بهداشتی در خصوص ایدز در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر تهران بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مداخله ای، 77 نفر از دانش آموزان سال اول، دوم و سوم دبیرستان در گروه مداخله و 72 نفر در گروه شاهد از دو دبیرستان منطقه 8 مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل اطلاعات جمعیت شناسی و سوالات مربوط به الگوی‬ اعتقاد بهداشتی بود. پس از انجام پیش آزمون درهر دو گروه، تنها گروه مداخله بر اساس سازه های مدل در خصوص رفتارهای پیشگیرانه بیماری ایدز آموزش دیدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری تی زوجی و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  علی رغم یکسان بودن دو گروه در آغاز مطالعه، مداخله آموزشی انجام شده براساس باور بهداشتی باعث ارتقای معنی دار آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده و خودکارآمدی درک شده، بود(p <0.05). هم چنین موانع درک‬ شده دانش آموزان در خصوص باورهای مرتبط با رفتارهای پیشگیرانه ایدز به طور معنی داری کاهش یافت(p <0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از تاثیر مداخله آموزشی بر باورهای دانش آموزان در خصوص رفتارهای پرخطر جنسی بود، لذا می توان پیشنهاد نمود این برنامه آموزشی در صورت تایید درچند مطالعه دیگر، به مدارس پیشنهاد شود.
  کلیدواژگان: برنامه آموزشی، الگوی باور بهداشتی، ایدز، دانش آموز
 • زهرا زمانیان، علی قنبری*، فرشاد ارغوانی، جعفر حسن زاده صفحه 808
  زمینه و هدف
  افزایش در وزن کیف موجب تغییراتی در امتداد وضعیت قرارگیری بدن می شود که برای جبران این تنش سیستم عضلانی به صورت مناسبی واکنش نشان می دهد. هدف از این مطالعه مقایسه شیوع دردهای اسکلتی عضلانی در بین دانش آموزان و شناسایی فاکتورهای خطر مربوط به اختلالات اسکلتی عضلانی بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی در نواحی مختلف آموزش و پرورش شهر شیراز به صورت نمونه گیری خوشه ایدر طبقات، متناسب با حجم نمونه بر روی 800 دانش آموزان 1512 ساله صورت گرفت. ابزار پژوهش شامل یک پرسشنامه محقق ساز و نقشه بدنی برای ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کروسکال والیس و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در 80/6 درصد (632 نفر) از دانش آموزان احساس درد با حمل کیف مدرسه در ارتباط بود که از بین آنها 40/8 درصد آنها در زمان حمل کیف، 32 درصد زمانی که کیف را از شانه های آنان بر می داشتند احساس درد می کردند و 27/2 درصد همیشه احساس درد داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج شیوع دردهای اسکلتی عضلانی شیوع درد در قسمت شانه ها از بیشترین میزان برخوردار بود که مشابه نتایج بسیاری از مطالعات است.
  کلیدواژگان: کیف، مدرسه، اسکلتی، عضلانی، دانش آموز
|
 • Mehrabi S.*, Ghafarian, Shirazi Hr, Shafiee Ronizi A., Mehrabi F Page 737
  Background and Aim
  regarding the difference of opinion about the best position in percutaneous nephrolithotomy (PCNL)، the aim of this study was to compare the efficacy، complications and patient satisfaction from percutaneous nephrolithotomy in prone and supine position under spinal anesthesia.
  Materials And Methods
  In the present clinical trial study، sixty patients candidate for PCNL were randomly divided into two equal groups. In the first group، the standard procedures was performed in the supine position and after turning the patients the prone position were preformed for second group. In both groups، in recovery after operation، the patients’ satisfaction from position during operation was checked by the Beck scale. Two weeks later، the patients were admitted and success was evaluated with ultrasound and KUB. Collected data were analyzed using the SPSS software.
  Results
  Hospitalization duration in supine was 2/44±1/02 and for Peron was 2/12 ±0/56 days (p>0/05) respectively. The satisfaction level of supine position and the Peron position were 89. 7 and 61. 3 respectively. There was a significant differences was seen (p=0. 018). The efficacy and cleanup of stones in both supine and prone were 69% and 58. 4% respectively (p=0. 19).
  Conclusion
  PCNL in supine position is a safe procedure with similar efficacy compared to standard prone position for treatment of urolithiasis and patient satisfaction in this position is more although more studies with larger sample size is needed.
  Keywords: Percutaneous, Nephrolithotomy‚ Position‚ Efficacy
 • Abdollahi A.*, Irandoust I., Rasoulinejad M., Marzban M Page 748
  Background And Aim
  An opportunist infection in patients diagnosed with human immunodeficiency virus (HIV) is the Epstein-Barr virus (EBV) which causes serious complications. This study is conducted to examine the frequency of EBV in HIV/AIDS sufferers and compare it with non-sufferers and examine its correlation with the number of CD4+ lymphocytes.
  Methods
  In a case-control, prospective study, two 114-member groups (patients with and without human immunodeficiency virus) of equal sex and age – one group suffering from HIV – were assessed for the presence of IgG antibody against EBV capsid virus and the number of C 4+ lymphocytes and the results were analyzed based on the objectives of the study.
  Results
  A total of 103 (90.4%) of HIV-positives and 37 (32.5%) of control group were tested positive for EBV-VCA IgG (p value = 0.001). The amount of antibody and the number of CD4+ lymphocytes were in a meaningful and reverse relationship (p value = 0.0003). There was no meaningless difference between the presence of EBV-VCA IgG antibody and the age and sex of patients, transmission of virus and receiving HAART anti-virus treatment (p value>0.05)
  Conclusion
  Due to complications of acute EBV virus and its high frequency in HIV patients, these patients are strongly recommended to be examined for EBV infection after diagnosis in a bid to prevent more mortality and morbidity. Preventive actions and periodical checkups must be done for EBV-positives.
  Keywords: EBV, CD4+ Lymphocyte, HIV
 • Gharehbaghi H.*, Salehi I., Shahidi S Page 759
  Background and Aim
  Oxidative stress is one of the possible molecular mechanisms of lightmediated neurotoxicity of lead and on the other hand vitamin C and E have high antioxidant activity. The purpose of this study was to investigate the protective effect of these two vitamins on the effects of lead toxicity on learning ability.
  Methods
  The present experimental study was conducted on thirty-two male Wistar rats divided in groups of 8, including a control group received no lead and vitamins, the group received water containing lead (0.2%), the group received water containing lead plus vitamin C and final group received water containing lead and vitamin E. Materials were used in mice by gavage daily for 3 months. Morris water maze device was used to assess spatial memory. Measures of spatial learning and memory were assessed using ANOVA.
  Result
  Time for finding the platform (s) during the training phase in the lead group plus vitamin E and vitamin C was lesser than the lead group alone. Also in the retrieval and working memory tests, both groups lead plus vitamin E and lead plus vitamin C, a significant difference in the percentage of the elapsed time in the target quadrant and the average time to find the platform (s) in the fourth day of having lead was observed (p <0.05).
  Conclusion
  Exposure to lead reduced spatial learning and memory, but simultaneous use of lead with vitamin C and vitamin E could reduce the damaging effects of lead on spatial memory.
  Keywords: lead, vitamin E vitamin C, learning memory, rat
 • Hatami Joni S., Rahmani Tibi A., Askarpour I., Mohammadi J., Jafari M., Almasi Tork S., Rozbehi A.* Page 771
  Introduction &
  Aim
  valerian root extraction is used in the treatment of sleep disorders, stress, depression, anxiety, muscle stiffness and tension. Astrocytes have role of nutrition, protection and support of the neurons. The purpose of this study was to investigate the effects of Valeriana extract on nucleus raphe magnus in the number and size of rat astrocytes.
  Methods
  In the present experimental study, forty male Wistar rats weighing170-250g were randomly divided into four groups, including control and three experimental groups. The control group received distilled water and three experimental groups received 300, 400 and 60 mg valerian root extract daily respectively for two weeks by gavage. Phsophotangestic acid staining was used to examine astrocytes. The size and number of astrocytes were calculated with LS.starter software. Data were analyzed, using SPSS software for statistical analysis and ANOVA and LSD tests.
  Results
  The mean number of astrocytes in the experimental groups of three and four with the control group and experimental two showed a significant increase (P <0.05). Compare mean of great length of astrocytes in experimental groups of two, three and four with the control group showed a significant decrease and between the experimental group two and experimental groups of three and four a statistically significant differences were observed (P <0.05).
  Conclusion
  Oral administration of hydro alcoholic extract of valerian increases astrocytes number and decreases their size in nucleus of raphe Magna, which indicated the effect of this extraction on proliferation of astrocytes increasing.
  Keywords: extract, valerian, astrocytes, raphe Magnus, rat
 • Kazeroono S., Keshavarz K.*, Abasi R., Zoladl M., Asadi Sh, Sharafieyan C., Fararooei M., Mohammadhosiemi Z., Rezakhani A Page 780
  Backgrounds &
  Aim
  Early diagnosis of developmental delays in children with high risk history of hospitalization in the intensive care unit is essential. Children with one or more risk factors before or around birth are more at risk for developmental delay. The aim of this study was to determine the evolution and history of premature children admitted to the neonatal intensive care unit.
  Methods
  the present descriptive study was conducted on 80 premature children admitted to the neonatal intensive care unit of the Imam Sajad (AS) hospital, Yasuj, Iran, with a history of developmental delay at the ages of 4, 6.12 months using the ASQ questionnaire. The questionnaire contains 30 questions including five fields such as communication, gross motor, fine motor, socialpersonal, problem solving. Along with questionnaire, other essential information were completed. The collected data were analyzed using Chi-square test.
  Results
  among 80 patients, 43 cases (53.8 %) were male, with an average weight of 1734.37+- 445.50 gr. Regarding communication, gross motor, fine motor, social-personal, problem solving, the results were abnormal at the rate of 10, 30, 27.5, 23.8 and 23.8% respectively. There was no significant relationship found among different fields of development, birth weight, gestational age and Apgar score a significant relationship was found. A significant relationship between infants born through normal delivery and infants born via Caesarean section was realized (p<0.05).
  Conclusion
  Despite the natural evolution, the majority of premature children with a history of NICU admission, a significant number have developmental disorder and need to consider early to avoid complications in the future.
  Keywords: NICU, ASQ, Developmental delay, premature
 • Jahanpour F., Khalili A.*, Pouladi S., Zoladl M., Dehghanian H Page 788
  Background And Aim
  Promoting the principles of professional practice through ethical principles education is one of the paramount means to enhance public trust in nurses. The purpose of this study was to develop an instrument to measure self-awareness of ethics in nurses.
  Methods
  In the present cross-sectional study, the initial list of 21 questions was prepared to design a genuine questionnaire of awareness of professional ethics in nursing. In order to check the the content validity and reliability, the Pearson and Kuder Richardson test was used. Data were analyzed using the SPSS software version 20.
  Results
  The results indicated that the initial list of 21 questions had high content validity and none were rejected. Content validity of the questionnaire was calculated to be 0.90. The final results disclosed that the final questionnaire was reliable with a Cronbach's alpha of 0.65.
  Conclusions
  To assess the professional ethics in nursing, a reliable questionnaire should be used. The questionnaire designed in the present study may be a useful tool for evaluation of ethics in nursing.
  Keywords: Knowledge, validity, reliability, ethics, professional nursing
 • Soltani K., Tavafian Ss *, Vakili Mm Page 797
  Background And Aim
  Considering the rise of HIV transmission through sexual contact, the necessity of disease prevention through sexually transmitted is apparent from the models. The aim of this study was to evaluate the effect of educational program based on health belief model in health beliefs about AIDS in high school female students in tehran.
  Methods
  The present interventional study was conducted on 77 students in level one, two and three as intervention group and 72 students as control group from two high schools of area 8. Data collection tool was a questionnaire containing demographic information and questions related to the health belief model. After pretest on both groups the only intervention group was educated based on HIV and AIDS preventive behaviors. Collected data were analyzed by Paired t-test and Independent t-test.
  Results
  In spite of similarity in both groups at baseline, the intervention was carried out based on health belief leads to a significant improvement in knowledge, perceived susceptibility, severity, benefits and selfefficacy respectively (p< 0.05). It also indicated that the student's perceived barriers to HIV preventive behaviors and beliefs associated to the disease significantly declined (p <0.05).
  Conclusion
  Results of study revealed that the educational program might improve the health beliefs of the students regarding HIV preventive behaviors. Therefore it is recommended to high schools if the training program be approved by other studies.
  Keywords: Health education program, Health Belief Model, HIV, AIDS, student, Iran
 • Zamanian Z., Ghanbari A.*, Arghavani F., Hasanzadeh J Page 808
  Background and Aim
  An increase in weight of school bags may lead to changes in body position. To compensate this stress, the musculoskeletal system must react appropriately. The purpose of the present study was to compare the prevalence of musculoskeletal pain among children and identify the risk factors for musculoskeletal disorders.
  Methods
  The present cross-sectional study was conducted on 800 secondary school children, aged 12 to 15 years, selected by cluster random sampling in four areas of Shiraz, Iran. The researcher instrument consisted of a questionnaire and body map for evaluating musculoskeletal pains. Data were analyzed using Kruskal- Wallis and Mann-Whitney test.
  Results
  The results revealed that 80.6% of the students had pain correlation with carrying the school bags. 40.8% experienced pain while carrying their school bags, 27.2% expressed continuous pain and 32% of them felt pain whenever they put off their bags.
  Conclusion
  According to the prevalence of musculoskeletal pain, the prevalence of pain in the shoulders had the highest rate which was similar to the results of several studies.
  Keywords: Bag, School, Musculoskeletal pains, Students