فهرست مطالب

طب نظامی - سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 60، تابستان 1393)
 • سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 60، تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اسفندیار آزاد مرزآبادی، سعید نیک نفس* صفحات 53-60
  اهداف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی معنویت سازمانی و نقش آن در استرس شغلی کارکنان نظامی است.
  روش ها
  روش اجرای تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و روش اجرای آن به صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های استرس شغلی و پرسشنامه معنویت میلیمن بوده است که 959 نفر از کارکنان نظامی به عنوان نمونه پژوهش به آن ها پاسخ داده اند؛ و با اطلاعات به دست آمده نیز با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که در زمینه استرس شغلی، گروه نمونه بهترین وضعیت را در خرده مولفه نقش با میانگین 3/79 و انحراف استاندارد 0/86 و ضعیف ترین وضعیت را در خرده مولفه ارتباط با میانگین 2/77 و انحراف استاندارد 0/84 دارند. در خرده مولفه احساس معنا در کار نیز، با میانگین 3/39 و انحراف استاندارد 1/25 بالاترین نمره و در خرده مولفه همسویی با ارزش های سازمان با میانگین 3/24 و انحراف استاندارد 0/83 پایین ترین نمره را دارا می باشد. همچنین، تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بین معنویت سازمانی و استرس شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. از طریق معنویت سازمانی می توان استرس شغلی را پیش بینی کرد.
  نتیجه گیری
  بین معنویت سازمانی و استرس شغلی رابطه وجود دارد و از طریق معنویت سازمانی می توان استرس شغلی را پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: معنویت، استرس، استرس شغلی
 • خدابخش احمدی، جواد خدادادی سنگده*، فروغ آموستی صفحات 61-67
  اهداف
  نظارت والدینی بر وضعیت بهداشت روانی و اجتماعی نوجوانان موثر است و نقش مهمی را در کیفیت هم نشینی فرزندان با همسالان ایفا می کند. بر این اساس هدف از این پژوهش بررسی نقش نظارت والدینی و هم نشینی با همسالان منحرف در پرخاشگری نوجوانان است.
  روش ها
  طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نوجوانان دختر و پسر مقطع متوسطه خانواده های نظامی تهران بود که 457 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس های خطرپذیری نوجوانان ایرانی، نظارت والدینی و هم نشینی با همسالان منحرف استفاده شد. داده ها با کمک مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد.
  یافته ها
  پژوهش نشان می دهد که بین پسران و دختران را از نظر پرخاشگری، نظارت والدینی و هم نشینی با همسالان بزهکار تفاوت معنی داری وجود دارد. میزان اثر مستقیم و غیرمستقیم نظارت والدین بر خشونت به ترتیب 0/26- و 0/35- و تاثیر هم نشینی با همسالان منحرف بر رفتار پرخطر خشونت 0/39 محاسبه شد. مدل واسطه ای ارائه شده قادر است 19 درصد از واریانس پرخاشگری را تبیین کند.
  نتیجه گیری
  مدل حاضر در مقایسه با پژوهش های سابق نشان داد که نظارت والدینی دارای اثر مستقیم و غیرمستقیمی بر رفتار پرخاشگرانه نوجوانان است. بر این اساس توجه به نقش نظارت والدینی در کاهش هم نشینی با همسالان منحرف و به دنبال آن کاهش احتمال بروز رفتار پرخاشگرانه از سوی نوجوانان از اهمیت بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: پرخاشگری، نظارت والدینی، همسالان، نوجوانان
 • اسفندیار آزاد مرزآبادی*، سید مرتضی هاشمی زاده، پریا شکوهی صفحات 69-75
  اهداف
  یکی از آسیب های جدی که می تواند نیروهای مسلح را تضعیف کند، مصرف مواد اعتیادآور می باشد. از این رو در مطالعه ای مقطعی به بررسی سبک های حل مسئله در سربازان وابسته و غیر وابسته به مواد در سال 1389 پرداختیم.
  روش ها
  این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- مقایسه ای می باشد. نمونه مورد مطالعه متشکل از 100 نفر (50 نفر وابسته به مواد و 50 نفر بهنجار) از سربازان می باشد. ابزار اندازه گیری این مطالعه را مقیاس شیوه حل مسئله (کسیدی و لانگ) و پرسشنامه ای حاوی اطلاعات دموگرافیک تشکیل می داد. این مطالعه با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (مقایسه میانگین ها، تحلیل واریانس) انجام گرفت و از نرم افزار SPSS جهت تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که دو گروه در همه حیطه های سبک های حل مسئله با یکدیگر متفاوت هستند و گروه وابسته به مواد دارای میانگین بیشتری در حیطه های درماندگی، مهارگری، اجتناب و دارای میانگین کمتر در سه حیطه خلاقیت، اعتماد و گرایش بودند (0/0001>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که در مواجهه با سوء مصرف مواد به ویژه در گروه های جوان و در معرض خطر آموزش مهارت هایی مانند افزایش عزت نفس، مقاومت در برابر فشارهای روانی، آرام سازی و مقابله با استرس و ارتباطات بین فردی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سبک های حل مسئله، وابستگی به مواد، اعتیاد، سرباز
 • سوده امیرخانی*، حسین سلیمی بجستانی، ارمیتا نویین صفحات 77-82
  اهداف
  رفتار اجتماعی افراد تا حد زیادی وابسته به سطح استدلال اخلاقی آن ها بازمی گردد. لذا رویکردهایی که در رشد استدلال اخلاقی افراد جامعه اثربخش باشد، رفتارهای اجتماعی مطلوب تری را به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی رویکرد تئاتردرمانی بر رشد استدلال اخلاقی می پردازد.
  روش ها
  در این پژوهش، از طرح نیمه تجربی پیش آزمون و پس آزمون، با لحاظ گروه کنترل و گزینش تصادفی استفاده شده است. جامعه آماری دانش آموزان نوجوان شهرستان اصفهان در سال تحصیلی 92-93 در نظر گرفته شده که بر اساس نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، از بین مدارس مقطع متوسطه، تعدادی از دانش آموزان پس از اجرای پیش آزمون در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند.
  یافته ها
  تحلیل آماری نشان داد که میانگین پیش آزمون استدلال اخلاقی گروه آزمایش (1/33) در سطح پائین تری نسبت به گروه گواه (1/45) بود. پس از انجام مداخله تئاتردرمانی، میانگین استدلال اخلاقی گروه آزمایش در مرحله پس آزمون (2/44) در مقایسه با گروه گواه (1/54) افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. در واقع، پس از کنترل نمرات پیش آزمون، ملاحظه شد که تفاوت بین دو گروه معنادار است (0/0001< P).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصله نشان می دهد که گروه آزمایش، نسبت به گروه رشد قابل توجهی در استدلال اخلاقی از خود نشان دادند. در واقع، یافته های آماری موید آن است که رویکرد تئاتردرمانی در بهبود رشد استدلال اخلاقی تاثیر چشمگیری داشته است.
  کلیدواژگان: تئاتردرمانی، استدلال اخلاقی، نوجوانان
 • محسن جعفری*، رضا اخگر، ناصر محمدحسن زاده صفحات 83-91
  اهداف
  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی هشت هفته تمرینات کاراته، تکواندو و جودو بر آمادگی جسمانی و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در دانشجویان افسری دانشگاه امام حسین (ع) بود.
  روش ها
  متغیرهای وابسته قبل و بعد از هشت هفته تمرینات کاراته، تکواندو و جودو تعیین شدند. از آزمون های تی وابسته و آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی توکی برای تحلیل یافته ها در سطح P<0/05 استفاده شد.
  یافته ها
  تمرینات کاراته باعث افزایش Vo2max، استقامت عضلانی و HDL و کاهش سرعت، تکواندو باعث افزایش چابکی، استقامت عضلانی، HDL و فیبرینوژن و کاهش Vo2max، سرعت و تریگلیسرید و جودو باعث افزایش چابکی، استقامت عضلانی، HDL و هموسیستئین و کاهش سرعت شدند (P<0/05). بین Vo2max کاراته کاران با تکواندوکاران و جودوکاران اختلاف وجود داشت. همچنین میزان افزایش استقامت عضلانی در جودوکاران از تکواندوکاران بیشتر بود (P<0/05).
  نتیجه گیری
  تمرینات کاراته، تکواندو و جودو در افزایش استقامت عضلانی موثر است، ولی در کاراته به استقامت بالاتنه، سرعت و چابکی، در تکواندو به استقامت عضلات تنه، Vo2max و سرعت و در جودو به Vo2max و سرعت توجه بیشتری باید صورت گیرد. همچنین برای بهبود وضعیت ریسک فاکتورهای قلبی عروقی دانشجویان تدابیر جدیدی بایستی اتخاذ گردد.
  کلیدواژگان: هموسیستئین، فیبرینوژن، لیپوپروتئین، آمادگی جسمانی، هنرهای رزمی
 • مهدی ابراهیم نیا، جعفر خضری*، احسان تیمورزاده، محمد مسکرپور امیری، علی فرزانه صفحات 93-98
  اهداف
  هرچند تاثیر فرانشیز بر مخاطره اخلاقی بیمه شدگان در بیمه های بازرگانی تایید شده است ولی شرایط در حوزه سلامت که هدف از ارائه خدمات سودآوری نبوده و بخشی از هزینه ها از طریق حمایت های دولتی تامین می شود، متفاوت به نظر می رسد. در این پژوهش تاثیر فرانشیز بر مخاطره اخلاقی بیمه شدگان خدمات درمانی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی– مقطعی در بیمه شدگان خدمات درمانی نیروهای مسلح شهر تهران انجام شده است.544 خانوار بر اساس روش دسترسی اطلاعات هزینه و درآمد خانوار سال 1389 مرکز آمار ایران انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای Eviews و Minitab انجام گرفت.
  یافته ها
  بین فرانشیز و مخاطره اخلاقی رابطه منفی وجود دارد (در سطح 85 درصد معنی داری). با افزایش درآمد و سن مخاطره اخلاقی افزایش می یابد (در سطح 90 و 95 درصد معنی داری). بین تاهل و مخاطره اخلاقی ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  سطح قابل تحملی از مشارکت در هزینه خدمات درمانی به صورت فرانشیز می تواند مانع استفاده غیرضروری از خدمات درمانی توسط بیمه شدگان شود.
  کلیدواژگان: مخاطره اخلاقی، فرانشیز، هزینه درمان، بیمه درمان
 • مژگان انتظاری*، فاطمه اسکندری صفحات 99-104
  اهداف
  لیشمانیوز جلدی به عنوان یک مشکل بهداشتی در اکثر کشورهای جهان و به طور عمده در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری شایع است. کشور ایران از نقاطی است که این بیماری به طور بومی در آن وجود دارد و به تبع آن استان فارس، به خصوص جنوب این استان یکی از مناطق آلوده به این بیماری است. در این پژوهش سعی شده است رابطه برخی پارامترهای اقلیمی با شیوع این بیماری در شهرستان لارستان بررسی شود.
  روش ها
  در این مطالعه که از نوع کاربردی- همبستگی است، پس از گردآوری منابع کتابخانه ای به جمع آوری داده های اقلیمی شامل، بارش، درجه حرارت، رطوبت نسبی و ساعات آفتابی از ایستگاه هواشناسی لارستان طی دوره آماری 1390-1382 و داده های مربوط به بیماران از مرکز بهداشت طی دوره زمانی مورد نظر پرداخته شده و آمار به دست آمده توسط نرم افزارهای EXCEL و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
  یافته ها
  بیشترین شیوع بیماری در ماه های دی و بهمن رخ داده است. بررسی پارامترهای اقلیمی نشان از وجود همبستگی معکوس میان وقوع بارش و رطوبت نسبی با میزان ابتلا و همچنین نشان از رابطه مستقیم بین درجه حرارت و ساعات آفتابی با میزان شیوع بیماری دارد.
  نتیجه گیری
  شهرستان لارستان به دلیل دارا بودن اقلیم گرم و خشک از جمله مناطقی است که شیوع بیماری سالک در آن بالاست و پارامترهای اقلیمی شامل، بارش، رطوبت نسبی، درجه حرارت و ساعات آفتابی در میزان شیوع آن دخالت دارد.
  کلیدواژگان: سالک جلدی، اقلیم، لارستان
|
 • Esfandear Azad Marzabadi, Saeed Niknafs * Pages 53-60
  Aims
  The purpose of the current study is to investigate organizational spirituality and its effects on job stress of military staff.
  Method
  This is a descriptive-analytic survey that was carried out through questionnaires of Job Stress and Miliman’s Spirituality. A military staff of 959 were randomly selected who filled out the forms. All data were analyzed using SPSS software.
  Results
  Findings showed that sample group in respect of role, a subcomponent of job stress, obtained the best condition, meaning average of 3.79 and standard deviation of 0.86, whereas regarding the subcomponent of communication they got the least, meaning the average of 2.77 and standard deviation of 0.84. With regard to subcomponent of meaning at work, sample population scored to the highest degree with the average of 3.39 and standard deviation of 1.25, while as to the subcomponent of alignment they got average of 3.24 and standard deviation of 0.83 which was the least. Additionally, multiple regression analysis suggested that there was a significant relationship between organizational spirituality and job stress.
  Conclusion
  Level of organizational spirituality among military staff was proper and there is a relationship between job stress and organizational spirituality as job stress can be estimated through organizational spirituality.
  Keywords: Spirituality, Military Personnel, Occupational stress
 • Khodabakhsh Ahmadi, Javad Khodadadi Sangdeh *, Forough Amoosti Pages 61-67
  Aims
  The mental and social health of adolescents is greatly influenced by parental monitoring. In fact, it has an important role in the affiliation of adolescents with their peers. Accordingly, this study aimed to investigate the influence of parental monitoring and affiliation with deviant peers on children’s aggression.
  Methods
  This is a correlational study done using structural equation modeling. Statistical population of the study included all male and female adolescents from military families of these, 457 were selected using cluster sampling. To collect the data, different scales such as Iranian adolescents’ risk-taking scale, parental monitoring scale and affiliation with delinquent peers were used. Then, the data were analyzed using structural equation modeling.
  Results
  The obtained results showed that there was a significant difference between girls and boys in aggressive manners, parental monitoring and affiliation with delinquent peers. The direct and indirect effectiveness of parental monitoring on aggressive manners were -0.26 and -0.35 respectively. Moreover, parental monitoring the affiliation with delinquent peers could significantly affect aggressive manners. The mediating model was able to explain 19% of the variance of aggression.
  Conclusion
  The model of this study in comparison with previous researches was suggestive of direct and indirect effectiveness of parental monitoring on aggressive behavior of adolescents. Accordingly, it is highly influential to pay attention to the parental monitoring role that decreases affiliation with delinquent peers and as a result reduces children’s aggression.
  Keywords: Aggression, Parental Monitoring, Peers, Adolescents
 • Esfandiar Azad Marzabadi *, Seyed Morteza Hashemizadeh, Pariya Shokoohi Pages 69-75
  Aims
  Drug dependency is counted as one of the serious flaws that could incapacitate the armed forces. Accordingly, this research aimed to compare problem-solving styles in normal and dependent soldiers in a cross sectional form of study in 2010.
  Methods
  It is a descriptive-comparative study with a sample of 100 subjects (50 drug-dependent soldiers accompanied by 50 normal ones). The tools in this study were scale of problem solving (Long and Cassidy) plus demographic questionnaire. Then, the data were analyzed using methods of descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation) and inferential statistics (mean comparison, ANOVA) using SPSS software.
  Results
  Findings showed that two groups were different in all domains of problem-solving styles and drug-dependent group got higher means in the areas of helplessness, problem-solving control and avoidance style. The mentioned group had lower means in creative problem-solving style, problem-solving confidence and approach style (p<0/001).
  Conclusion
  According to the results, it is recommended training the youth prone to danger in skills of increasing self-esteem, resistance against psychological pressures and finally relaxation and coping with stress for better interpersonal relationships.
  Keywords: Problem, Solving Style, Drug Dependency Disorder, Addiction, Soldier
 • Soode Amirkhani *, Hossein Salimi Bajestani, Armita Nooein Pages 77-82
  Aims
  People’s social behavior mainly depends on their moral reasoning level. Therefore, approaches which affect promotion of moral reasoning may provide the society with better social behavior.
  Methods
  This is a quasi-experimental research in pre-test and post-test design accompanied by a control group who were randomly assigned. Statistical population were adolescent students of Isfahan in the academic year of 92-93, of whom experimental group and control group were chosen through cluster random sampling.
  Results
  Statistical analysis shows that in pre-observation, the average score of moral reasoning for experimental group (1.33) was lower level than control group’s average (1.45). After the drama therapy, the experimental group’s average score of moral reasoning (2.44) increased in comparison to the control group (1.54). In fact, the difference between two groups was significant.
  Conclusion
  Results show that the experimental group has illustrated a considerable increase in moral reasoning. Actually, statistic results emphasized that drama therapy could improve the moral reasoning.
  Keywords: Drama therapy, moral reasoning, adolescents
 • Mohsen Jaafari *, Reza Akhgar, Naser Mohammad Hasan Zadeh Pages 83-91
  Aims
  Comparison of effectiveness of a period of eight weeks Karate, Taekwondo and Judo training on physical fitness and cardiovascular risk factors in military students of Imam-Hossein University.
  Methods
  Dependent variables determined before and after eight weeks Karate, Taekwondo and Judo trainings. T-paired samples and one-way ANOVA were used for analysis of data at P<0.05.
  Results
  Karate training led to elevation of Vo2max, muscular endurance and HDL and reduction of speed, Taekwondo training led to elevation of agility, muscular endurance, HDL and fibrinogen and reduction of Vo2max, speed and triglyceride and Judo trainings led to elevation of agility, muscular endurance, HDL and homocysteine and reduction of speed (P<0.05). Vo2max was different between Karate with Taekwondo and Judo groups. Also elevation of muscular endurance in Judo athletes was higher than Taekwondo athletes (P<0.05).
  Conclusion
  Karate, Taekwondo and Judo trainings were effective on elevation of muscular endurance, but more attention is needed to speed, agility and upper extremity endurance in Karate, speed, Vo2max and trunk muscles endurance in Taekwondo and speed and Vo2max in Judo. Also novel strategies are needed for modulation of cardiovascular risk factors in university students.
  Keywords: Homocysteine, Fibrinogen, Lipoprotein, Physical Fitness, Martial Arts
 • Mehdi Ebrahimnia, Jafar Khezri *, Ehsan Teymourzadeh, Mohammad Meskarpour Amiri, Ali Farzaneh Pages 93-98
  Aims
  Effect of the deductibles on moral hazard has been approved in commercial insurance. But in medical care organizations that strategies are based on non-profitability conditions and major part of costs are funded through governmental supports, this can be different. In this survey evaluated the effect of the deductibles on moral hazard among insured’s of a Healthcare Organization in Tehran.
  Methods
  This cross - sectional study was performed among insured’s of military healthcare organization in Tehran. 554 households have been selected from household budgeting survey data from 2010 that filtered based on membership in the Healthcare Organization. For data analysis Eviews software and Minitab statistical software were used.
  Results
  Results showed that there is a negative relationship between moral hazard and deductibles (with significance level of 85%). Also observed that increasing in income and age lead to increasing in moral hazard (with significance level of 90& 95%) but analysis showed that there was no significant relationship between marital status and moral hazard.
  Conclusion
  When insured’s participate in medical losses in case of involving deductibles, it prevents enhancing using of unnecessary medical services by them.
  Keywords: Moral Hazard, Deductibles, Medical Care Costs, Health Insurance
 • Mojgan Entezari *, Fatemeh Eskandari Pages 99-104
  Aims
  Cutaneous leishmaniasis as a public health problem in most countries throughout the world, mainly in tropical and subtropical areas is common. Iran is among the countries where the disease is endemic and in the southern region of the province of Fars, it has been observed at the utmost prevalence. This paper is concerned about some climatic parameters with the prevalence of the disease in the city of Larestan.
  Methods
  This study is an applied research in correlational design in which library techniques were employed. Data collection was conducted on the paraclimate, rainfall, temperature, relative humidity and sunshine hours during the period 1390-1382 from the weather station of Larestan and related information of the patients from the health center during this period. Statistical analysis was done using Excel and SPSS software.
  Results
  The highest prevalence of the disease has occurred in the months of January and February. Climatic parameters of rainfall and relative humidity had inverse correlation with the prevalence of disease. However, temperature and sunshine hours showed a direct relationship with the prevalence of disease.
  Conclusion
  Larestan city due to a hot and dry climate has provided the foundation for the outbreak of cutaneous leishmaniasis in the area. Actually, climatic parameters such as precipitation, relative humidity, temperature and sunshine hours engage in the prevalence of disease.
  Keywords: Cutaneous Leishmaniasis, Climate, Larestan