فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - سال ششم شماره 13 (تابستان 1393)
 • سال ششم شماره 13 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • عادل آذر، هاشم معزز صفحات 187-208
  شرط بقا در محیط به شدت رقابتی امروز، کسب مزیت رقابتی است. از منابع مهم کسب مزیت رقابتی ایجاد و ارتقای همسویی راهبردی است. همسویی راهبردی به لحاظ ماهیتی، مفهومی کیفی و انتزاعی است و یک مفهوم کیفی تا زمانی که کمی نشده و تعریف عملیاتی از آن صورت نگرفته، از چندان ارزش کاربردی برخوردار نخواهد بود. این مقاله با مبنا قراردادن یک فرمول عمومی و اتخاذ رویکرد سیستم های پویا، مدل نهایی اندازه گیری همسویی راهبردی سازمان را به دست می دهد. با استفاده از روش دلفی و گروه کانونی ترکیب نهایی متغیرها، ابعاد و مولفه ها مشخص شدند. از روش پویایی شناسی سیستم ها برای شناسایی و تعریف مفروضات پویا و چرخه های علی استفاده شد. مطالعه به لحاظ روش شناسی از نوع آمیخته اکتشافی است که در آن دو دسته از داده ها به صورت مدارک و مستندات تاریخی و دیگری، داده های دست اول از پرسشنامه ها استفاده شده اند. با اجرای مدل در یک نمونه موردی، اعتبار آن به تایید رسید و اندازه گیری مقدار همسویی راهبردی در آن انجام گرفت. خروجی های مدل نشان داد که از آن می توان به منزله یک سیستم ارزیابی و بهبود عملکرد راهبردی پویا استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، پویایی شناسی سیستم ها، سیستم ارزیابی عملکرد راهبردی پویا، همسویی راهبردی
 • حسنعلی آقاجانی، کاظم روانستان صفحات 209-230
  مدیریت زنجیره عرضه به منظور هماهنگ سازی اعضای زنجیره در عصر جدید، توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است؛ به طوری که آن را یک رویکرد راهبردی برای تقاضا، عملیات، تدارکات و مدیریت فرایند لجستیکی درنظر می گیرند. پژوهش حاضر به بررسی مولفه های تامین در مدیریت زنجیره عرضه می پردازد و تاثیر آنها را بر عملکرد صنایع الکترونیک قطعات خودروی ایران بررسی می کند. مدل مفهومی پژوهش از ادغام چندین مدل حاصل شده است و جامعه آماری آن نیز شرکت های تولیدکننده قطعات الکترونیکی خودرو در ایران بوده که با ابزار پرسشنامه و تجزیه و تحلیل های آماری و روش مدل معادلات ساختاری، فرضیه های مدل مفهومی آزمایش شدند. یافته های ناشی از این پژوهش نشان داد که مولفه های تامین در مدیریت زنجیره عرضه با یکدیگر همبستگی داشته و هر یک نیز بر عملکرد سازمانی تاثیرگذارند. بنابراین مدیران ارشد باید برای دست یافتن به مزیت های رقابتی نسبت به رقبای خود، این رویکرد را در سازمان مستقر کرده تا به منفعت های ناشی از آنها دست یابند.
  کلیدواژگان: عملکرد سازمان، مدیریت زنجیره عرضه، مشارکت تامین کنندگان
 • امیر خانلری، امید کفایی صفحات 231-252
  در سال های اخیر با افزایش تمایل سازمان ها به استقرار و به کارگیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی، مدیران و پژوهشگران بسیاری با این سوال مواجه شده اند که متغیرهای سازمانی چگونه بر به کارگیری این سیستم اثر خواهد گذاشت و بهره گیری موفق از آن در بستر کدام خصوصیات سازمانی محتمل تر خواهد بود. در این پژوهش به بررسی تاثیر استراتژی کسب وکار سازمان بر موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در مرحله پس از استقرار، پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا با طرح فرضیه ای، وجود رابطه معنی دار میان استراتژی کسب وکار و موفقیت سیستم بررسی شده، سپس به منظور مقایسه انواع استراتژی ها و تعیین بهترین استراتژی، سه فرضیه دوبخشی تدوین شده است. جمع آوری داده ها با به کارگیری پرسشنامه استاندارد و بومی شده و به شیوه سرشماری روی تمامی سازمان های ایرانی دارنده این سیستم، انجام گرفته است. بررسی فرضیه اصلی پژوهش به کمک آزمون تحلیل واریانس انجام گرفت و از آزمون توکی برای مقایسه انواع استراتژی ها استفاده شد. یافته های پژوهش ضمن تایید اثرگذاری استراتژی کسب وکار سازمان بر میزان موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی، دو استراتژی تدافعی و تحلیل گر را بهترین استراتژی ها برای بهره گیری موفق از این سیستم معرفی می کند.
  کلیدواژگان: استراتژی کسب وکار، تحلیل واریانس، سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی، موفقیت پس از استقرار
 • محمدرضا خسروی، کامبیز شاهرودی صفحات 253-272
  از میان صنایع راهبردی و زیربنایی موجود در هر کشور، صنعت برق از مهم ترین و حیاتی ترین صنایع است که به دلیل سرمایه بر بودن و پرهزینه بودن، صنعتی انحصاری محسوب می شود، لذا افزایش کارایی در این صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی و سنجش کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها صورت پذیرفته است. همچنین به دلیل اینکه عملیات انتقال نیرو توسط شرکت های مزبور، طی فرایندهای چندگانه توسط واحدهای مختلف صورت می گیرد، در این پژوهش از مدل های شبکه ای در سنجش کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران استفاده شده تا کارایی مراحل و فرایندهای داخلی شرکت ها نیز بررسی شود. اطلاعات لازم برای تجزیه و تحلیل کارایی، از عملکرد سال 1390 شرکت ها مندرج در سالنامه آماری صنعت برق ایران استخراج شده اند. نتایج نشان می دهد شرکت های برق منطقه ای اصفهان، زنجان و کرمان، در هر دو مرحله کاری کارایی واحدی دارند. همچنین نتایج پژوهش بیان می کند که استفاده از مدل های شبکه ای در سنجش کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران، این امکان را به محققان می دهد تا ضمن بررسی وضعیت کارایی فرایندهای داخلی شرکت ها، تصویر روشن تری از عملکرد سازمان ارائه کنند و به کمک این مدل ها می توان دلایل ناکارایی شرکت ها را تشخیص داد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده های شبکه ای، شرکت برق منطقه ای، صنعت برق ایران، کارایی
 • علی دیواندری، محسن نظری، سیدمصطفی رضوی، فرشته امین صفحات 273-292
  این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر همسوسازی استراتژی های تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقیانوس آبی و با روش توصیفی پیمایشی انجام گرفته است. در این تحقیق، پس از بررسی مبانی نظری و مرور مطالعات پیشین، چارچوب نظری طراحی شد. سپس با استفاده اطلاعات گردآوری شده و نظرسنجی از خبرگان، پرسشنامه ای حاوی 28 سوال تدوین گردید و میان نمونه آماری که با روش نمونه گیری غیر احتمالی قضاوتی انتخاب شده بودند، توزیع و داده های حاصل با بهره گیری از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون تی. و تکنیک الکتر تحلیل شد. یافته ها نشان دادند که مهم ترین شاخص های تاثیرگذار بر همسوسازی استراتژی های تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان با رویکرد اقیانوس آبی، به ترتیب عوامل مدیریتی، عوامل مرتبط با کارکنان، بسترهای سازمانی، جایگاه سازمان در منحنی عمر، عوامل محیطی نزدیک و عوامل محیطی دور بوده اند.
  کلیدواژگان: استراتژی تجاری، اقدامات منابع انسانی، اقیانوس آبی، الکتر، همسوسازی
 • سیدعلی رخشان، محمدرضا علیرضایی صفحات 293-306
  تحلیل پوششی داده ها، روشی ناپارامتریک برای سنجش و ارزیابی کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی ها و خروجی های چندگانه است. از آنجا که مدل های تحلیل پوششی داده ها، واحدهای تصمیم گیرنده را به دو دسته کارا و ناکارا تقسیم می کنند، اغلب تصمیم گیرنده ها درصدد رتبه بندی کاملی از واحدهای تصمیم گیرنده هستند. در این نوشتار به توسعه مدلی برای رتبه بندی واحدهای کارا در تحلیل پوششی داده ها پرداخته شده است. از این رو، ابتدا محققان دو مدل جدید غیر خطی پیشنهاد کرده اند که با استفاده از مدل اول، به محاسبه کارایی پرداخته و به کمک مدل دوم، واحدهای تصمیم گیرنده کارا رتبه بندی می شوند؛ به طوری که این مدل ها همواره یک جواب شدنی دارند و درنهایت برای بررسی بیشتر در چندین مثال عددی، مدل پیشنهادی موجود در مقاله با سایر مدل های رتبه بندی مقایسه شده اند. نتایج تاییدکننده عملکرد مناسب مدل پیشنهادی است.
  کلیدواژگان: ابرکارایی، تحلیل پوششی داده ها، رتبه بندی، مدل های غیر شعاعی SAR
 • آرش شاهین، حسین واعظ شهرستانی، الهام باقری ایرج صفحات 307-326
  پژوهش حاضر تلاش می کند که با استفاده از تلفیق سه روش مهندسی کانسی، مدل کانو و طراحی آزمایش های تاگوچی، برای شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی نیازهای احساسی مشتریان (کانسی) در صنعت خودرو، رویکردی جدید پیشنهاد دهد تا سبب جلب رضایت بیشتر آنان شود. به منظور دستیابی به این هدف، ابتدا واژگان کانسی و مشتری پس از شناسایی، غربال می شوند، سپس این واژگان بر اساس مدل کانو طبقه بندی خواهند شد. در مرحله بعد، به کمک روش طراحی آزمایش های تاگوچی، سطوح بهینه و اولویت بندی ویژگی های جذاب به دست آمده از مدل کانو تعیین شد. به منظور سنجش اعتبار و کارایی رویکرد پیشنهادی، مطالعه موردی در صنعت خودرو، در یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو در شهر اصفهان صورت گرفته است. در مطالعه موردی از 38 واژه کانسی شناسایی شده، 7 واژه در دسته نیازهای جذاب قرار گرفتند و در مرحله بعد مشخص شد که از این 7 نیاز جذاب، 5 نیاز در دسته نیازهای بسیار جذاب و 2 نیاز در دسته نیازهای تا حدودی جذاب قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: صنعت خودرو، طراحی آزمایش های تاگوچی، مدل کانو، مهندسی کانسی
 • زهرا عالی قدر، الهام آخوندزاده نوقابی صفحات 327-350

  امروزه دانش موجود در سازمان‌ها از مهم‎ترین دارایی‌های آنها محسوب می‌شود. اهمیت این سرمایه فکری به حدی است که کسب موفقیت‌های اجرایی سازمان بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند، امری سخت و گاه ناممکن است. بنابراین سازمان‌ها در شرایط رقابتی کنونی برای بقای خود، راهی جز به‎کارگیری سیستم‌های مدیریت دانش مناسب و نهادینه‎کردن آن ندارند. این پژوهش با بهره‌گیری از پویایی سیستم، مدلی برای مدیریت دانش ارائه‎کرده و در کنار آن به بررسی یک شرکت حمل ‌و نقل برای مطالعه موردی می‎پردازد. به‎کمک مدل پیشنهادی، ابتدا دلایلی که سبب ایجاد فاصله زیاد بین وضعیت مطلوب اجرای مدیریت دانش و وضعیت فعلی آن در شرکت مذکور شده، جمع‎آوری‎ می‎شوند و پس از آن به ارزیابی این دلایل پرداخته خواهد شد. درواقع این پژوهش تلاش می‎کند تا با استفاده از مدل پویای ارائه شده، عوامل تاثیرگذار در به‎وجودآمدن این فاصله را مشخص کند و با بررسی آن، اهرم‌های عملیاتی مناسب را برای برطرف‎کردن آنها پیشنهاد دهد. نتایج نشان می دهد با تغییر در سطح این عوامل تاثیرگذار، سطح پایگاه دانش سازمان ارتقا یافته و به وضعیت مطلوب نزدیک تر خواهد شد.

  کلیدواژگان: سیستم پویا، شبیه سازی، مدل پایه های ساختمان دانش، مدیریت دانش
 • احمد رضا قاسمی صفحات 351-374
  سیستم های بهداشت و ایمنی حرفه ای، نقش حساس و بی بدیلی در توسعه پایدار صنایع سنگین و پرخطر ایفا می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و واکاوی روند تکاملی نظام های اعتلای عملکرد H3SE بوده است. به این منظور با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار تحلیل نظریه چندزمینه ای، به توصیف مدل تعالی H3SE پرداخته شده است. این روش مشتمل بر دو ابزار پژوهش کیفی، یعنی فراترکیب و نظریه برخاسته از داده هاست. رویکرد نخست به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج پژوهش های پیشین پرداخته و رویکرد دوم بر بررسی ویژگی های مسئله تحت بررسی بنا به اقتضائات بومی تمرکز دارد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارند که مدل های ارزیابی عملکرد ایمنی، سیر توسعه تکاملی داشته اند؛ به نحوی که سیستم های مدیریت زیست محیطی، امنیت و مسئولیت اجتماعی با سیستم های قدیمی عجین شده است. درمجموع از میان مقولات دوازده گانه احصاشده فرایند ها، رهبری، نتایج اجتماعی زیست محیطی و نتایج کارکنان، واجد بیشترین اهمیت در حوزه خود بوده اند. شایان ذکر است که تفاوت هایی از حیث توجه به مولفه های دوازده گانه، ازجمله فرایند گرایی، رهبری و نتایج کلیدی عملکرد، در روش های نظریه برخاسته از داده ها و فراترکیب مشاهده شده است.
  کلیدواژگان: تعالی H3SE، مدیریت امنیت و ایمنی، مدیریت بهداشت حرفه ای و ارگونومیک، مدیریت تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی، نظریه چند زمینه ای
 • غلامحسین نیکوکار، یاسر علی دادی تلخستانی، محمد مهدوی مزده، سید جلال موسوی صفحات 375-400
  معیار عملکرد اصلی در سازمان های مبتنی بر تحقیق و توسعه، عموما آمار پروژه های موفق است. انتخاب مناسب اعضا می تواند در موفقیت پروژه ها سهم بسزایی داشته باشد، اما همان طور که انتخاب افرادی خاص کاهش دهنده ریسک پروژه می شود، حضور مکرر این افراد در پروژه های مشابه، سبب تمرکز دانش شده و سازمان را با خطری جدی روبه رو می کند. بنابراین انتخاب اعضای تیم های تحقیق و توسعه به نحوی که زوایای کیفی پروژه و دانش سازمان، هر دو کانون توجه قرار گیرند، حائز اهمیت است. در حالت کلی این نوع مسائل جزء مسائل پیچیده حوزه تحقیق در عملیات به شمار می رود. چون معمولا در واقعیت تعداد ترکیبات ممکن بسیار زیاد است، روش های بهینه سازی مبتنی بر شمارش یک به یک، از حل جامع این گونه مسائل عاجزند. به همین دلیل از الگوریتم های فراابتکاری، مثل الگوریتم ژنتیک، شبیه سازی تبرید، شبکه های عصبی و... برای حل استفاده می شود. در پژوهش پیش رو، مدلی بر این اساس معرفی شده و یک الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب نسخه 2 برای حل آن توسعه داده می شود.
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب، نسخه 2 (NSGA، II)، انتخاب اعضا، گروه تحقیق و توسعه (R&D)، مدیریت دانش، تصمیم گیری چندهدفه
 • شاهرخ همت یار، کمال چهارسوقی، عیسی نخعی صفحات 401-422
  یک روش موثر برای بهبود عملکرد زنجیره تامین، ایجاد هماهنگی بین اعضای زنجیره تامین است. این نوشتار موضوع هماهنگی زنجیره تامین را با استفاده از قرارداد بیمه بررسی می کند. یک تولید کننده و یک خرده فروش، زنجیره تامین را شکل می دهند که خرده فروش با تقاضای احتمالی و برگشت کالا از مشتری روبه روست. پذیرش کالای برگشتی از ویژگی های بازار رقابتی امروز است و موضوع هماهنگی را تحت تاثیر قرار می دهد. در این نوشتار، پارامترهای قراردادی و قیمت فروش کالای تولید کننده برای رسیدن به هماهنگی کامل و وضعیت برد برد برای هر دو عضو زنجیره تامین، تعیین می شود. در این پژوهش قرارداد بیمه با قرارداد به اشتراک گذاری درآمد مقایسه می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، به ازای هر قرارداد به اشتراک گذاری درآمد، یک قرارداد بیمه را می توان تعریف کرد و در صورت انتخاب صحیح پارامترهای قراردادی، سود مورد انتظار تولید کننده با قرارداد بیمه نسبت به قرارداد به اشتراک گذاری بهبود پیدا می کند.
  کلیدواژگان: برگشت از مشتری، تقاضای دو پریودی، قرارداد بیمه، هماهنگی زنجیره تامین
|
 • Pages 187-208
  Among the most important sources of competitive advantage, is creating and developing strategic alignment competency. Strategic alignment, literally, is an abstract and qualitative concept. And a qualitative concept while not been quantified and operationalized, does not worth paying attention practically. This article basing on a general formula and taking systems dynamics approach, suggests an operational model for organizational strategic alignment measurement.Primary diagnosis of influencing variables, their dimensions and components was accomplished by a vast relevant literature review and were finalized by using Delphi Method and Focus Groups. This research from Methodological aspect was done using an exploratory mixed method. Model outputs showed that it can be used as a dynamic strategic performance measurement system (DSPMS) for highlighting the weak points of organizational performance. Then, model, by simulating the system’s behavior would enable the practitioners to predict the results of applying different improvement course of actions.
  Keywords: strategic alignment, System dynamics, Performance Measurement System, Dynamic Strategic Performance Measurement System
 • Hasanali Aghajani, Kazem Ravansetan Pages 209-230
  Supply chain management has been considered by many researchers in order to coordinate the chain members in this new age so that it is considered as a strategic approach for demands, operations, procurements and managing logistical processes. The present study deals with survey of supply components in supply chain management and their effect on organization performance. The research conceptual model has been obtained from integrating several models and the statistical society of the research has included the companies that produce automotive electronic parts and the conceptual model hypotheses were tested through questionnaire and statistical analysis. The findings resulting from this study showed that supply chain management components are correlated with each other positively and each one affects on the organizational performance. Thus, the top managers should establish this approach in order to achieve competitive advantages against their competitors so that they can obtain the advantages arising from them.
  Keywords: Supply Chain Management, Supplier participation, Organization Performance
 • Amir Khanlari, Omid Kafaee Pages 231-252
  In recent years, with the increase in the popularity of ERP systems, many researchers have been faced with the question of “How can we describe the best organizational context to achieve the success through utilizing an ERP system?”. This study investigates the impact of Business Strategy, as a potential factor, on ERP post-implementation success in Iranian adopting organizations. First, a main hypothesis is developed to examine the extent of significant relation between business strategy and ERP post-implementation success. Moreover, three twofold hypothesises are developed in order to compare different strategies and find the best one. Afterwards, required data is gathered from every adopting organization using a standard questionnaire. Finally, one-way ANOVA method is applied to test the main hypothesis and Tukey method is used to perform multiple comparisons between business strategies. The findings confirm the impact of Business Strategy on ERP post-implementation success and introduce the Defender and Analyzer strategies as the suitable strategic contexts for the successful exploitation of ERP systems.
  Keywords: Enterprise Resource Planning(ERP), Business Strategy, Post, implementation Success, ANOVA
 • Mohammad Reza Khosravi, Kambiz Shahroodi Pages 253-272
  Among strategic and infrastructure industries in each country, the electricity industry is the most important and critical one, which due to its capital-intensive and costly nature is considered as a unique industry. Hence, increasing efficiency and productivity in this industry is very important. Since process of power transmission in Iran electricity industry carries out by regional electricity companies, this research has been done with purpose of investigating and evaluating mentioned company’s efficiency, by using nonparametric data envelopment analysis (DEA) method. Due to weakness of conventional and classical DEA models, in this research, network models have been used to evaluate efficiency of Iran regional electricity companies, and efficiency of companies’ internal units has been examined too. The present study is an applied research. Necessary information, to analyze the efficiency, have been extracted from the performance of listed companies in statistical yearbook of Iran electricity industry in the year of 2011, and research data have been analyzed by GAMS software. The results indicate that regional electricity companies in Isfahan, Zanjan and Kerman during all stages of their activities have unit efficiency. As well as, the results of this study indicate that there are significant differences between classical approaches and network data envelopment analysis (DEA) in determining efficiency of regional electricity companies, and to more careful analyzing companies, applying network models is necessary.
  Keywords: Performance evaluation, efficiency, Network Data Envelopment Analysis, Iran Electricity Industry, Regional Electricity Company
 • Ali Divandari, Mohsen Nazari, Seyed Mostafa Razavi, Fereshteh Amin Pages 273-292
  The purpose of this article, titled Identify and ranking the affecting factors on align business strategy and human resource management practices with Blue Ocean approach and electric technique.In this study, After reviewing the theoretical studies and researches, a conceptual framework was developed. Then using this information and the survey of experts. A questionnaire containing 28 questions was designed and were distributed within the samples that have been selected by judgment sampling, Data obtained from test analysis using exploratory factor analysis, t-test and electric techniques. The results showed that The most important effective Indicators Respectively has been Managerial factors, factors related to employee, organizational context, the position of the curve of life, the environment and the environmental factors.
  Keywords: Align, human resources practices, Business Strategy, Blue Ocean, electric techniques
 • Seyed Ali Rakhshan, Mohammad Reza Alirezaee Pages 293-306
  Data Envelopment Analysis (DEA) is one of the scientific method that computes the efficiency by using a powerful mathematics basic. Data Envelopment Analysis is a non-parametric technique to evaluate the efficiency of a set of decision making units (DMU) with multi inputs and outputs. since DEA’s models classifies decision making units into two categories of efficient and inefficient, so most of the Decision makers are seeking a full ranking DMUs. In this paper, we will extend a model for ranking of efficient units in DEA. so first we propose two new nonlinear models which one can compute the efficiency by first model and rank the efficient DMUs by second one such that These models have a feasible solution always And at least we will compare models of this paper with the others ranking models by some numerical examples and Results have confirm the model performance.
  Keywords: Data Envelopment Analysis, super efficiency, no n, radial models SAR, ranking
 • Arash Shahin, Hossein Vaez Shahrestani, Elham Bagheri Iraj Pages 307-326
  The aim of this research is to propose a new approach of Kansei Engineering, Kano model and Taguchi Design of Experiments to identify, categorize and prioritize customersʹ emotional needs (Kansei) in the automotive industry in order to more customer satisfaction. To achieve the above aim, first customersʹ Kansei words identified and screened; then these words classified based on Kano model. In the next step, by the use of Taguchi Design of Experiments, optimal levels of the attractive features obtained from the Kano model have been determined and these features have been prioritized. In order to assess the validity and effectiveness of the proposed approach, a case study has been done in the automotive industry and in one of the Iran Khodroʹs representative in Isfahan. In case study, from 38 identified Kansei words, 7 words are attractive needs and in next step be identified that from 7 attractive needs, 5 needs are in highly attractive category and 2 needs are in attractive category.
  Keywords: Kansei Engineering, Kano Model, Taguchi Design of Experiments, Automotive industry
 • Zahra Alighadr, Elham Akhoondzadeh Noghabi Pages 327-350

  Nowadays knowledge of organizations is their most important assets. The importance of this intellectual property is very mush since the organization's executive success without the management and proper use of this valuable resource, is difficult and sometimes impossible. So the only way to survive in the current competitive situations, is to implement appropriate knowledge management system and institutionalize it. In this research, a knowledge management model using system dynamics approach is presented and implied in a transportation as a case study. The reasons for the distance between the desired state of knowledge management in the company and its current state, has been extracted and analyzed by the presented model. In fact, it has been tried to denote the effective factors to make this distance and evaluate the operational leverages for its removal, by using presented dynamic model.The results show that changes in values of these factors, will enhance the organization's level of knowledge base and it will be more closed to desired state.

  Keywords: knowledge management, System dynamics, Building stones of knowledge management, Simulation
 • Ahmad Reza Ghasemi Pages 351-374
  Occupational health and safety systems have a unique role in sustainable development of Hazardous Industries. The aim of this research is investigating and assessing of H3SE performance Excellence systems. To achieve mentioned goal by qualitative approach and multi grounded theory tools H3SE excellence model was described. Mentioned tools contain two qualitative research methods (Meta synthesis and grounded theory). In the first step were a systematic literature review and assessment tools. Then second part was focused on contingent factor of problem.Research finding reveal that safety performance system has evolutional trend, and involve environmental, social, security issues. In summary process, leadership, soci-environmental result and employee result are the most important criteria. It should be noted some differences among twelve criteria (especially process orientation, leadership and key performance indicators) in Grounded theory and Meta synthesis were observed.
  Keywords: Occupational Health, Ergonomic management. Safety, security management, Social, Environmental Impact Assessment, Multi Grounded Theory, H3SE excellence
 • Gholamhossein Nikookar, Yaser Alidadi Nakhlestani, Mohammad Mahdavi, Seyed Jalal Mousavi Pages 375-400
  An alternative for decreasing risk for knowledge workers is effective & optimized work break.Major performance criteria in R&D based organization is successful projects. Selection of opproporiate members can be a most effect on the projects achievement. But as the selection of R&D special members lead to decrease of risk, repeatative participation of this people in the same project lead to knowledge concentration and achieve organization with serios risks. Therefore attendance to knowledge and quality project angles is important to selection of R&D teams members. In this study, we developed a model based on Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm.
  Keywords: Research, Development Team, Member Selection, knowledge management, Multi, objective Decision Making, Non, Dominated Sorting Genetic Algorithm
 • Shahrokh Hematyar, Kamal Chaharsooghi, Isa Nakhaei Pages 401-422
  One effective method for improving the performance of supply chain is making coordination among members of supply chain. This paper studies the subject of coordination of supply chain by using an insurance contract. The supply chain consists of one-manufacturer and one-retailer that the retailer is faced with potential demand and returning of goods from customer. Acceptance of goods returned is a common characteristic of existing competitive market and influences the subject of coordination. In this paper contractual parameters and sale price of goods of manufacturer are determined to achieve a full coordination and win-win condition for both members of supply chain. We compare this contract with revenue sharing contract. The results of research show that for any revenue sharing contract one insurance contract can be defined and in case of selecting contractual parameters properly the manufacturer’s expected profit with insurance contract is improved in relation to revenue sharing contract.
  Keywords: Supply Chain Coordination, Insurance Contract, Two, Periodic, Returning Goods