فهرست مطالب

آموزش مهندسی ایران - پیاپی 63 (پاییز 1393)

فصلنامه آموزش مهندسی ایران
پیاپی 63 (پاییز 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/09/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقالات
 • مهدی گلشنی* صفحه 1
  زمانی فکر می شد که علم و فناوری بر طرف کننده جمیع مشکلات بشری هستند و لذا، دانشگاه ها توجه خود را صرفا به حوزه های علم و فناوری معطوف می داشتند؛ وقوع دو جنگ جهانی در قرن بیستم این برداشت را تضعیف کرد و لذا، جهان غرب بعد از جنگ جهانی دوم سراغ علوم انسانی رفت. معلوم شد همان گونه که جوامع انسانی نمی توانند بدون علم و فناوری زندگی کنند، بدون علوم انسانی نیز نمی توانند زندگی کنند. علم و فناوری به ما می آموزد که چه کارهایی می توانیم انجام دهیم، اما علوم انسانی به ما کمک می کنند تا بفهمیم چه باید بکنیم.به همین دلیل، در چند دهه اخیر بعضی از کشورهای غربی دروس اخلاق، فلسفه، جامعه شناسی، مردم شناسی و... را با عنوان «علوم انسانی مهندسی» به برنامه های مهندسی خود وارد و مقرر کرده اند که هر دانشجوی مهندسی تعدادی از دروس علوم انسانی و علوم اجتماعی را بیاموزد تا بتواند نقش موثرتری در جامعه ایفا کند. از نظر آنها به کمک علوم انسانی مهندسانی تربیت می شوند که بهتر می توانند با مسائل پیچیده زندگی رو به رو شوند. واقعیت این است که فناوری برای انسانها و در ارتباط با آنهاست و حل مسائل انسانها و دغدغه های آنها باید هدف آن باشد. پس لازم است تغییر نگرشی به علم و فناوری حاصل شود و فناوری ها به عوض آنکه صرفا وسایل بهره-برداری از منابع طبیعی و افزایش ثروث و قدرت باشند، به فهم طبیعت و رفع نیازهای مشروع انسانی هم کمک کنند.
  کلیدواژگان: علوم انسانی مهندسی، برخورد مناسب با محیط، رویکرد کل نگرانه
 • محمد مهدی غفاری*، حسن ظهور صفحه 11
  امروزه، مسائل مربوط به محیط زیست تقریبا بر تمام فعالیتهای انسانی، به ویژه در بخشهای تجارت و صنعت، تاثیرگذارند و در مرکز توجهات مردم، دولتها و حتی روابط بین الملل قرار دارند. اعلام سالهای 2005 تا 2014 به عنوان دهه آموزش توسعه پایدار را می توان به منزله هشداری تلقی کرد که سازمان ملل جامعه جهانی را به جنبش بیداری زیست محیطی برای ارتقای بیشتر توسعه پایدار فرا خوانده است. این فراخوان نظامهای آموزش و پژوهش مهندسی کشورهای جهان را با چالش های جدی روبه رو کرده است. پیرو این دعوت صاحبنظران و متخصصان متهعد به تحکیم بنیانهای توسعه پایدار مصرانه دانشگاه های مهندسی کشورهای صنعتی را به بازنگری در برنامه های درسی و دگرگون سازی ساختارهای پژوهشی برای به حداقل رساندن اثرهای منفی ناشی از فعالیتهای مهندسی بر محیط زیست ترغیب می کنند. در عین حال، کشورهای در حال توسعه تلاش خود را بر ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای بهبود و ارتقای شرایط زندگی شهروندان خود متمرکز کرده اند. از آنجا که یکی از ارکان مهم توسعه پایدار آموزش مهندسان در زمینه های علمی و کسب مهارتهای حرفه ای است، بار این مسئولیت بر عهده دانشکده های مهندسی است تا مهندسان را از آثار و خطرهای ناشی از تصمیمات آتی آنان بر محیط زیست آگاه سازند. در این مقاله با مرور تجربه های کشورهای صنعتی در به کارگیری مفاهیم بنیادی توسعه پایدار برای اصلاح نظام آموزش و پژوهش مهندسی، چالش های پیش روی آموزش و پژوهش مهندسی تحلیل و بررسی و تلاش شده است با مرور تجربه های جهانی، راهبردی برای تدوین چارچوب یا نقشه راه توسعه پایدار برای آموزش مهندسی ایران ارائه شود.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، آموزش مهندسی، نقشه راه، محیط زیست، مهندسی پایدار
 • ناهید شیخان*، فیروز بختیاری نژاد صفحه 25
  از ارکان اصلی سیاستهای تولید علم و توسعه فناوری یک کشور ارزیابی منظم فعالیتهای مربوط به آن است. سطح و میزان فعالیتهای فناوری را می توان برای یک کشور و در سطوح مختلف بین المللی، ملی و برای موسسات فناور شامل پژوهشکده ها و مراکز رشد و فناورانه و در آخر برای فعالیتهای افراد فناور شناسایی و ارزیابی کرد. نتایج این ارزیابی می تواند به بهبود عملکرد و در صورت نیاز بازنگری مستمر اهداف، ساختارها، روش های اجرایی و از همه مهم تر اصلاح روش های متناسب آموزش مهندسی با نیازهای فناوری کشور و تحولات جهانی منجر شود. در این مقاله با معرفی شاخصهای ارزیابی فناوری در سه سطح کشوری، موسسه ای و فردی، ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم بین ارزیابی با توسعه و بهبود آموزش مهندسی بررسی شده است. راهکارهای به دست آمده از این نتایج می تواند سبب توسعه آموزش مهندسی در کشور و جهت گیری آن به سمت تربیت مهندسانی با توانایی های فناورانه بشود.
  کلیدواژگان: شاخص ارزیابی فناوری، توسعه آموزش های مهندسی، کشور فناور، موسسات فناور، افراد فناور، مهندس فناور
 • محمد امینی*، سید احمد مدنی، زهرا عسگر زاده صفحه 39
  رشد تفکر انتقادی و مهارتهای مرتبط با آن یکی از مهم ترین اهداف نظامهای آموزشی به ویژه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است. با توجه به چنین نقش و جایگاهی، در این پژوهش تلاش شده است که وضعیت مهارتهای تفکر انتقادی در میان دانشجویان رشته های مهندسی ارزیابی شود تا ضمن ارائه تصویری روشن از وضعیت موجود، زمینه های لازم برای توجه و رشد این مهارتها فراهم شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی93 - 1392 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده تعداد 211 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و آزمون مهارتهای تفکر انتقادی بر روی آنها اجرا شد. به منظور فراهم کردن مبنایی برای مقایسه، دانشجویان دانشکده های دیگر نیز در گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) بود که مهارتهای مذکور را در قالب پنج مهارت تحلیل، ارزشیابی، استنباط، استدلال قیاسی و استدلال استقرایی می سنجد. نتایج و یافته های حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن است که مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان رشته های مهندسی در مقایسه با دانشجویان سایر رشته ها از میانگین بالاتری برخوردار است، هرچند که با نمره استاندارد آزمون فاصله زیادی دارد. در عین حال، نتایج به دست آمده موید نبود تفاوت معنادار مهارتهای تفکر انتقادی میان دانشجویان زن و مرد و دانشجویان ترمهای بالا و پایین است. در مجموع، یافته های به دست آمده لزوم توجه جدی و علمی به آموزش تفکر انتقادی را در قالب برنامه های درسی رشته های مهندسی خاطرنشان می سازد.
  کلیدواژگان: تفکر، تفکر انتقادی، آموزش عالی، دانشکده مهندسی، دانشجویان
 • رضا مهدی* صفحه 61
  موقعیت یادگیری یکی از مولفه های اصلی کیفیت آموزش و آموزش مهندسی است. برای دستیابی به کیفیت در آموزش عالی عوامل متعددی نظیر استاد، دانشجو، زمینه ملی، مدیریت دانشگاهی، برنامه درسی، کارکنان، منابع مالی و فیزیکی، روش ها و فناوری های آموزشی، تولید و جریان اطلاعات و دانش دخالت دارند. یکی از جلوه های عینی موقعیت یادگیری در نظام آموزش واقعی، کلاس درس است که در آن، حداقل چهار مولفه کلیدی استاد، دانشجو، برنامه درسی و روش ها و فناوری های آموزشی برای تحقق یادگیری، بطور همزمان حضور دارند. استاد و دانشجو، مهمترین ارکان سیستم یاددهی یادگیری نظام آموزشی است که باید تلاشها و مداخلات در راستای کارایی و اثربخشی یاددهی و یادگیری این دو رکن اساسی باشد. در فرایند آموزش هر چقدر زمینه، شرایط، فرصت و موقعیت برای فعالیت و اثربخشی استاد و دانشجو بیشتر شود آنگاه می توان انتظار داشت که کیفیت، کارایی و اثربخشی کل سیستم یاددهی یادگیری افزایش یابد. در این مقاله، با روش شناسی ترکیبی مطالعه اسنادی، روش حل مسئله گروهی توفان فکری معکوس و پیمایش محدود، نحوه اعمال و اثرات منابع قدرت از سوی استادان آموزش مهندسی در سه دانشگاه صنعتی شهر تهران، بررسی و تحلیل شده است. بر اساس این پژوهش، استادان جامعه مورد مطالعه از منابع قدرت نهادی، شناختی و عاطفی بصورت همزمان و با ترکیب بهینه برای رهبری فرایند یادگیری استفاده نمی کنند. اعمال همزمان، متعادل و بهینه منابع قدرت از سوی استادان، عامل کلیدی در ایجاد شوق و انگیزه یادگیری، بروز خلاقیت و نوآوری، تولید فرهنگی، ایفای نقش رهبری یادگیری و انتقال مولد دانش می تواند باشد.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، آموزش مهندسی، منابع قدرت، رهبری یادگیری، موقعیت یادگیری
 • ناهید صادقی*، مهدی فراهانی، محمود کمره ای صفحه 85

  در این پژوهش ضمن مروری بر جایگاه دستاوردهای یادگیری در آموزش مهندسی و بهبود کیفیت آن از منظر مطالعات داخلی و بین المللی، دستاوردهای یادگیری آموزش مهندسی برق شناسایی و دسته بندی شدند. در این پژوهش از مصاحبه های فردی و گروه های کانونی با مدرسان دانشگاهی، متخصصان صنعت برق استفاده شده است. دستاوردهای استخراج شده در سه دسته دانش و آگاهی، مهارت یا کاربرد دانش در عمل و نگرش و ویژگی های شخصیتی و روانشناختی دانش آموختگان عنوان شده است.

  کلیدواژگان: آموزش مهندسی، سنجش آموزش، آموزش عالی، دستاورد یادگیری، صنعت برق
 • یونس کریمی فردین پور* صفحه 111
  ریاضی در آموزش مهندسی جایگاه ویژه ای دارد. در این تحقیق ضمن بیان اهمیت توجه به آموزش مهندسی از بعد آموزش مدلسازی ریاضی، بر شناسایی و دسته بندی خطاهای دانشجویان در حل معادلات دیفرانسیل تاکید شده است. بدین منظور، برگه های امتحانی 43 دانشجوی سال اول و دوم مهندسی که درس معادلات دیفرانسیل را در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-1390 با محقق گرفته بودند، بررسی و خطاهای این دانشجویان در حل معادلات دیفرانسیل به عنوان یکی از عوامل افت تحصیلی ریاضی در این درس در نظر گرفته شده است. همچنین، مدل چهار مرحله ای شامل تشخیص (معادله دیفرانسیل)، فراخوانی (مناسب ترین راهبرد برای حل معادله دیفرانسیل)، اجرا (راهبرد فراخوانی شده) و بازنگری (راهبرد اجر اشده) با عنوان بافت برای تحلیل خطا در حل معادلات دیفرانیسل معرفی شده است و به عنوان یک طرح شبه آزمایشی، پس از اینکه دانشجویان در معرض مدل تحلیل خطای بافت قرار گرفتند، عملکرد آنها در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون تحلیل شده است. درصد بروز خطا در تشخیص از 44% به 21% کاهش یافته در حالیکه درصد بروز خطا در فراخوانی از 15% به 25% افزایش یافته است. درصد بروز خطا در اجرا و بازنگری تغییر قابل توجهی نداشته اند.
  کلیدواژگان: کیفیت، آموزش ریاضی، دانشجویان مهندسی، معادلات دیفرانسیل، افت تحصیلی، تحلیل خطا، مدل بافت
|
 • M. Golshani* Page 1
  In the early twentieth century, people thought that science and technology can take care of all human needs. Thus, the attention of universities, especially in the West, was concentrated on teaching science and technology. The occurrence of the two world wars during the first half of the twentieth century weakened this view and Western universities sought humanities. It turned out that human societies need both science and technology as well as humanities in order to take care of their needs and at the same time secure their peace of mind. Thus, in recent decades, Western engineering schools have included humanities in their curriculum in order that their graduates can handle their societies’ needs in an efficient way. Unfortunately, this change of perspective with regard to humanities has not occur at our universities. Now, it is time for us to remedy the situation by including humanities and social sciences in the educational program of our engineering schools.
  Keywords: Engineering humanities, encounter with the environment, holistic approach
 • M. Ghafari*, H. Zohoor Page 11
  Nowadays, environmental issues affect almost all commercial and industrial sectors, and are a central concern for the public, governments and even international relations. Announcing The years 2005 – 2014 as decade of education for sustainable development by UN is considered as an awareness on environmental awakening movement and more promotion of sustainable development. This announcement has faced the global systems of engineering research and education with great challenges. Following that, scholars and professionals committed to fostering sustainable development have urged a re-examination of the curriculum and restructuring of research in engineering, This focused institutions of higher education, in order to minimize the negative impacts of engineering activities on the environment. Meanwhile, developing countries have concentrated their efforts on building the needed infrastructure for improving the living conditions of their people without considerable attention to sustainability. One of the major components of sustainable development is educating engineers the required knowledge and professional skills. This is the responsibility of engineering schools to make engineers aware of identifying potential risks and impact of their decisions on environment. This paper reviews the fundamental concepts implemented by industrial states to analyze and renew their research and education systems and finally tries, on the basis of global experiments, to introduce the roadmap of engineering education for sustainable development.
  Keywords: Sustainable development, engineering education, roadmap, environment, sustainable engineering
 • N. Sheikhan*, F. Bakhtiari, Nejad Page 25
  The main element of the policy of science and technology development is regular evaluation of the relevant activities. Level and scale of technological activities in a country at different levels of international, national, and for the technological institute that concluded research centers, incubators, and for activities of technologist can be assessed.The results of this evaluation can lead to improve performance and, if required pursuant ongoing review aims, structures, procedures and the most important to reform methods of engineering education tailor to the needs of technology of the country and global developments. In this paper, we introduced the technology assessment indicators for three levels of national, institutional and individual, Direct or indirect relationship between the development and improvement of engineering education assessment. is studied. The results could help to develop strategies of engineering education in the country and its orientation towards the education of engineers with technological capabilities.
  Keywords: Technology evaluation index, engineering education development, technology country, technology institute, technologist, technology engineering
 • M. Amini*, A. Madani, Z. Asgarzadeh Page 39
  The development of students’ critical thinking skills is one the main purposes of higher education institutions. Regarding this point, the main purpose of this study is the investigation of current status of critical thinking skills among engineering students. Such studies can increase faculties’ attention to critical thinking skills. Research population was all students in the University of Kashan in the academic year of 2013-2014. Research sample (211 participants) was selected randomly. Research tool was California Critical Thinking Skills (form B) that assesses the mentioned skills in five interrelated domains: Analysis, Evaluation, Deductive Thinking, and Inductive Thinking. Findings showed that the average of engineering students’ critical thinking score is higher than the scores obtained by students from other faculties. But the average is still far from universal norm. The study showed that universities and higher education institutions should consider critical thinking skills more in engineering curriculum. In addition, faculties in engineering courses can play an important role in improving critical thinking skills.
  Keywords: Thinking, critical thinking, higher education, engineering faculty, student
 • R. Mahdi* Page 61
  Learning situation is one of the main elements of higher education and engineering education quality. To achieve better quality in higher education involve multiple elements such teacher, students, national context, academic management, curriculum, personnel, financial and physical resources, educational technologies, production and flowing of information and knowledge are very important. One of the objective displays of learning situation in the actual education system is classroom and at least four key elements of teacher, student, curriculum and educational technologies exist in a classroom simultaneously. Teacher and students are the most important bases in a teaching-learning system that all efforts and interventions should center to increase efficiency and effectiveness of the two vital bases. In the education process, whatever context, conditions, opportunity and situation for activity and effectiveness of professor and students, it is vital to increase quality, efficiency and effectiveness of total teaching-learning system. In the present paper, I have studied how to use and find effects of power resources by engineering higher education teachers in three universities of technology in Tehran by mixed methodology. Based on the research, for leadership of learning process, engineering education teachers don’t use optimum combination of institutional, cognitive and emotional power resources simultaneously. Simultaneously using power resources by teachers is a key factor to create learning emotion and motivation, creativity and innovation, cultural production, to play leadership role of learning and productive transfer of knowledge by teachers.
  Keywords: Higher education, engineering education, power resources, learning leadership, learning situation
 • N. Sadeghi*, M. Farahani, M. Kamarehei Page 85

  In this paper, brief overview of the role of learning outcomes in engineering education and improving its quality are identified. Also classifications of learning outcomes in electrical engineering are investigated. In this study interviews are made from individual, focus group of faculty universities as well experts from power industries. Results are presented in three classes of knowledge, cognition, profesionality as well as other personal and psychological aspects of graduated students.

  Keywords: Engineering education, educational assessment, higher education, learning outcomes, electrical Industry
 • Y. Karimi Fardinpour* Page 111
  Mathematics has a special place in the quality of engineering education. Engineering depends significantly on the mastery of mathematics and mathematics is the foundation of engineering. This study is focused on the quality of mathematics education of engineering students by identification and classification of engineering students’ errors in solving differential equations. 43 engineering student test sheets were studied in the second semester of the 2012 academic year. Student's errors in solving differential equations are considered as one of the causes of mathematics academic failure. The four-stage model, called Baft, is presented as 1-Diagnoses (a differential equation), 2- Call (a good strategy to solve the differential equation), 3- Run (the called strategy) and 4-Review (the implementation of the strategy). As a quasi-experimental design, students’ performance in pretest (the midterm exam) and post test (the final exam) are compared. The Diagnoses-errors rate is reduced from 44% to 21%, whereas the percentage of Call-errors increased from 15% to 25%. Percentage of Run-errors and Review-errors have not changed significantly.
  Keywords: Engineering students of mathematics education, differential equations, academic failure, error analysis, Baft modeling