فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 3 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عبدالزهرا نعامی، بهرام پیمان نیا صفحات 135-140
  مقدمه
  این پژوهش با هدف مقایسه جو عاطفی خانواده و خودپنداره در نوجوانان بزهکار ساکن کانون اصلاح و تربیت شهر اهواز با همتایان عادی انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی- مقایسه ای است. جامعه آماری موردنظر در این پژوهش شامل کلیه نوجوانان پسر بزهکار مستقر در کانون اصلاح و تربیت شهر اهواز و کلیه دانش آموزان دبیرستان های نواحی چهارگانه آموزش وپرورش شهر اهواز می باشد که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودند. از میان جامع مذکور دو گروه 30 نفری (مجموعا 60 نفر) به عنوان نمونه مورد مطالعه، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن و پرسشنامه زمینه یابی ادراک خود منداگلیو و پی ریت استفاده گردید. به منظور مقایسه داده های به دست آمده از دو گروه، از روش آمار توصیفی و آزمون تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین دو گروه از لحاظ جو عاطفی خانواده وخودپنداره تفاوت معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های موجود به نظر می رسد جو عاطفی نامناسب خانواده نوجوانان بزهکار در شکل گیری خود پنداره آن ها موثر است.
  کلیدواژگان: جو عاطفی خانواده، خود پنداره، بزهکاری نوجوانان
 • علی اصغرزاده، هانیه خرازی نوتاش، یزدان موحدی، محمدحسین بیگلو صفحات 141-148
  مقدمه
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه ابعاد کارکرد خانواده در افراد معتاد و همتایان عادی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که در شهرستان تبریز صورت گرفت، 50 نفر از افراد معتاد و 50 نفر از همتایان عادی آن ها بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات با کمک پرسشنامه های ویژگی های جمعیت شناختی و کارکرد خانواده جمع آوری گردید. داده ها به کمک نرم افزار SPSS20 و با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از بین مولفه های کارکرد خانواده، بین افراد معتاد و همتایان عادی در مولفه های عملکرد کلی، حل مشکل، ارتباط، نقش ها، آمیزش عاطفی و کنترل رفتاری تفاوت معناداری وجود دارد اما در مولفه همراهی عاطفی بین دو گروه تفاوت معناداری یافت نشد. به طور کلی نتایج حاکی از ناکارآمدی خانواده در افراد معتاد می باشد.
  نتیجه گیری
  بنابراین، با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود اقدام اساسی در راستای پیشگیری از اعتیاد برای خانواده ها شروع شود.
  کلیدواژگان: کارکرد خانواده، معتاد، افراد عادی
 • مینو اسد زندی، رقیه سیاری، هرمز سنایی نسب، عباس عبادی، فاطمه رحمتی نجارکلایی، فرزانه سادات چاووشی صفحات 149-158
  مقدمه
  پرستاران به منظور ارائه مراقبت پرستاری در طول شبانه روز، ناگزیر به بیدار ماندن های شبانه هستند که می تواند سبب اختلال خواب آن ها شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی فراوانی اختلالات اولیه خواب در بین پرستاران نظامی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی– مقطعی 272 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان نظامی منتخب را که با روش نمونه گیری چندمرحله ای احتمالی انتخاب شدند، مورد بررسی قرار داد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استانداردشده کیفیت خواب پیتزبورگ و مقیاس خواب آلودگی ایپورث بود. داده ها با استفاده از نرم افزار 15SPSS تحلیل شد.
  یافته ها
  از بین 272 پرستاران موردمطالعه 43 درصد مرد و 57 درصد زن بودند. فقط 10/9 درصد از پرستاران هیچ نوع اختلال خواب ندارند. 68/3 درصد دارای درجاتی از اختلال اولیه خواب هستند و میزان خواب آلودگی در طی روز 16 درصد محاسبه گردید.
  نتیجه گیری
  میزان اختلال خواب و خواب آلودگی در پرستاران نظامی با دیگر افراد دارای مشاغل نوبت کاری هم خوانی دارد، لذا در پرستاران نظامی نیز مشابه با سایر گروه های شغلی، بایستی تمهیدات لازم جهت کاهش این مشکل صورت گیرد.
  کلیدواژگان: اختلالات خواب، پرستاران، کارکنان نظامی
 • عباس عبادی، افضل شمسی، زینب تابانژاد، یاسر سعید صفحات 159-166
  مقدمه
  سبک زندگی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر سلامت انسان هاست. امروزه اکثر مشکلات سلامتی مانند چاقی، انواع سرطان ها، پرفشاری خون، بیماری ها و مرگ ومیر ناشی از آن ها با سبک زندگی در ارتباط است. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه سبک زندگی افراد نظامی و غیرنظامی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقایسه ای بر روی 200 نفر شامل 100 نفر نظامی و 100 نفر غیرنظامی در شهر تهران انجام شد. انتخاب افراد به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخته سبک زندگی در چهار حیطه اصلی (وضعیت تغذیه، وضعیت استرس، مصرف دخانیات و فعالیت بدنی) جمع آوری گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد در گروه نظامی (5/58) 40/1 سال و درگروه غیرنظامی (5/25) 40/46 سال بود. در این مطالعه فراوانی مصرف مطلوب کربوهیدرات، میوه، چربی و میانگین فعالیت ورزشی در گروه نظامی بیشتر بود. از طرفی میانگین مصرف مطلوب پروتئین و سطح استرس و میانگین مصرف دخانیات در گروه غیرنظامی بیشتر بود (0/05 P<) از نظر میزان مصرف لبنیات بین دو گروه تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت سبک زندگی در تامین سلامت افراد و لزوم توجه به تمام حیطه های سبک زندگی نظامیان و غیرنظامیان، مداخله سازمان یافته، گسترده و منطبق با شرایط افراد موردبررسی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، نظامی، غیرنظامی
 • عبدالعلی صادقی، الهه جمشیدی مهر صفحات 167-174
  مقدمه
  تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بهداری کل ناجا صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی، بر روی 210 نفر از کارکنان بهداری کل با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. ابزار استفاده شده برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که پایایی و روایی آن با ضریب آلفا به میزان 0/839 و اعتبار محتوایی تایید گردید. در این تحقیق از روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس فریدمن) و برای تحلیل داده ها از نرم افزار 19 SPSS استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد میان عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه ای با توانمندسازی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. رتبه بندی متغیرها نیز نشان داد بالاترین رتبه به عوامل رفتاری با میانگین 2/28 و پایین ترین رتبه به عوامل زمینه ای با میانگین 1/78 مربوط می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله به منظور بهبود شرایط موجود، طراحی الگوی بومی سبک مدیریت و فرماندهی توانمندساز با رویکرد ارتقای انگیزه خدمتی کارکنان و بازنگری دوره های عرضی با رویکرد توانمندسازی کارکنان پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، کارکنان، رویکرد سیستماتیک، پلیس
 • هادی شیرزاد، مجتبی سعادتی، وحید خلقی صفحات 175-182
  مقدمه
  بیوپلاستیک پلی هیدروکسی بوتیرات کاربرد گسترده در صنایع مختلف و ساخت تجهیزات پزشکی دارد. هزینه های استخراج و تخلیص پلی هیدروکسی بوتیرات در اشریشیا کولی، بخش اعظم هزینه های تولید را به خود اختصاص داده است. ژن E باکتریوفاژ Фx174 با ایجاد تونل غشایی برای لیز باکتری میزبان استفاده می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی عملکرد ژن E در ایجاد تونل غشایی و رهاسازی پلی هیدروکسی بوتیرات تولیدشده در اشریشیا کولی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، اپران پلی هیدروکسی بوتیرات بعد تکثیر اولیه با واکنش زنجیره پلی مراز توسط پلاسمید pUC18 کلون و تحت کنترل پروموتور اپران بیان شد. ژن E نیز پس از تکثیر با واکنش زنجیره پلی مراز توسط پلاسمید pMR103 کلون و تحت کنترل پروموتور T7 بیان گردید. برای بررسی تشکیل تونل غشایی در باکتری میزبان از میکروسکوپ الکترونی استفاده شد. ارزیابی پلی هیدروکسی بوتیرات تولیدی با کروماتوگرافی گازی و رنگ آمیزی سودان سیاه انجام شد.
  یافته ها
  با فعال شدن ژن E و لیز باکتری، جذب نوری نمونه کاهش یافت. در بررسی بقایای باکتریایی به دست آمده از محیط کشت باکتری نوترکیب با میکروسکوپ الکترونی، منافذ غشایی در باکتری های لیز شده دیده شد. نتایج رنگ آمیزی سودان سیاه و کروماتوگرافی گازی نشان داد که گرانول های پلی هیدروکسی بوتیرات در اثر ایجاد تونل های غشایی در محیط کشت آزاد شده است.
  نتیجه گیری
  ژن لیز E می تواند برای کاهش هزینه و تسهیل استحصال پلی هیدروکسی بوتیرات در باکتری دراشریشیا کولی به کار رود که می تواند در ساخت تجهیزات یکبار مصرف پزشکی و اتاق عمل مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بیوپلاستیک، پلی هیدروکسی بوتیرات، ژن E، باکتری E، coli
 • بهارک فرهنگی، محمد جواد دهقان عصمت آبادی، ندا سلیمانی، زیور صالحی صفحات 183-192
  مقدمه
  سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان است. با وجود پیشرفت های چشمگیر در تولید داروهای سنتزی، هنوز گیاهان دارویی به عنوان یکی از راه کارهای مهم جهت درمان سرطان مطرح می باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات سمیت نانو کورکومین دندروزومی بر رده سلولی 4T1 استخراج شده از تومورهای پستانی موش BALB/c می باشد.
  مواد و روش ها
  آزمون MTT جهت بررسی توانایی زیستی رده سلولی 4T1 و سلول های فیبروبلاست پوستی نرمال موش (MEF) مورد استفاده قرار گرفت. سلول های کشت داده شده تحت تیمار با طیفی از غلظت های نانوکورکومین دندروزومی (μM 45-5) قرار گرفتند. همچنین اثر نانوکورکومین بر روی سلول ها با دوکسوروبیسین که دارویی متداول در درمان سرطان پستان می باشد، مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج آزمون MTT بر روی رده سلولی 4T1 به ترتیب 35، 25 و 15 میکرومول برای تیمارهای 24، 48 و 72 ساعته بود. تاثیر معنی داری بر سلول های نرمال مشاهده نشد. همچنین نانوکورکومین دارای اثرات سمی مشابه دوکسوروبیسین در از بین بردن سلول های سرطانی است.
  نتیجه گیری
  نانوکورکومین دندروزومی قادر است به صورت وابسته به دوز و زمان، سلول های سرطانی را از بین ببرد. این نانو دارو دارای اثرات سمی بر سلول های سرطانی پستان ولی فاقد سمیت بر سلول های نرمال پستان می باشد. از طرف دیگر، این ترکیب دارویی دارای قابلیتی مشابه با دوکسوروبیسین در حذف سلول های سرطانی است. با توجه به سمیت کمتر نانوکورکومین دندروزومی بر سلول های نرمال در مقایسه با دوکسوروبیسین، حذف سلول های سرطانی یا داروی نانوکورکومین دندروزومی می تواند از اهمیت به سزایی برخوردار باشد.
  کلیدواژگان: نانو کورکومین دندروزومی، سمیت سلولی، رده سلولی 4T1
 • حسین طاهری، جعفرعلی قادری، هادی شیرزاد صفحات 193-202
  مقدمه
  گردن درد مزمن یکی از شایع ترین اختلالات در کاربران رایانه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرین درمانی بر میزان درد و ناتوانی مزمن گردن کارکنان ستادی (ف. آ. آ. لرستان) می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 30 بیمار مرد با میانگین سنی 5/68 ± 35/73 سال، قد 5/43 ± 176سانتی متر و وزن 10/61 ± 72/9 کیلوگرم که حداقل شش ماه سابقه گردن درد داشتند، به وسیله پرسشنامه اطلاعات فردی به صورت هدفمند از بین کاربران رایانه شاغل در ستاد نیروی انتظامی استان لرستان انتخاب شدند. آزمودنی ها در دو گروه 15 نفره قرار گرفتند. گروه اول تمرینات درمانی را به صورت بروشور دریافت کردند و گروه دوم که گروه شاهد بودند، هیچ گونه مداخله درمانی دریافت نکردند. میزان درد و ناتوانی گردن در پیش آزمون و پس از 8 هفته مداخله تمرینی در پس آزمون به وسیله پرسشنامه شاخص درد و ناتوانی مزمن گردن اندازه گیری شد. همچنین جهت تحلیل داده ها ابتدا مقادیر اختلاف پیش آزمون و پس آزمون محاسبه و سپس از طریق آزمون تی مستقل مورد ارزیابی قرار گرفتند (0/05 P<). روابط بین متغیرها با استفاده از آزمون همبستگی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میزان درد و ناتوانی گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش داشته است (0/05 P<)؛ اما همبستگی پیرسون نشان داد بین شدت درد و ناتوانی مزمن گردن و سابقه کار آزمودنی ها رابطه معنی داری وجود ندارد (0/845 = P، 0/037 = r).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که احتمالا تمرین درمانی با بروشور جهت درمان درد و ناتوانی مزمن گردن مفید می باشد؛ بنابراین به کارگیری این روش برای توان بخشی بیماران دچار گردن درد مزمن مناسب بوده و توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تمرین درمانی، درد و ناتوانی مزمن گردن، کاربر رایانه
|
 • Abdulzahra Naami, Bahram Peymannia Pages 135-140
  Background
  The present study was conducted in order to compare the self-concept and family emotional condition among delinquent adolescents who stay in Ahvaz adolescent’s correction center with a normal control group.
  Materials And Methods
  This investigation is a descriptive and comparative cross-sectional study. Our population includes all delinquent boys who stayed in Correction and Nurturance Center of Ahvaz in addition to all of the high school students from four educational regions in Ahvaz city, during 92-91 school year. 60 participants were randomly selected and assigned in two groups (n=30). Hill Bern family emotional condition scale and Self-Perception Scale (from Mandaglio & Pyryt) were used to measure research variables. To compare two groups, data were analyzed with independent t-test.
  Results
  The results showed that there is significant difference between two normal and delinquent groups of adolescents in terms of family emotional condition and self-concept.
  Conclusion
  According to our findings, it seems that inappropriate family emotional climate effects on self-concept formation in delinquent adolescents.
  Keywords: family emotional climate, self, concept, delinquent adolescents
 • Ali Asgarzadeh, Hanya Khrazi Notash, Yazdan Movahedi, Mohammad Hossin Biglou Pages 141-148
  Background
  The aim of this study is to compare dimensions of family functioning in addicts and normal people.
  Materials And Methods
  To achieve the goal, 50 addicts and 50 normal people were selected by convenience sampling in Tabriz city. Data were collected with use of demographic characteristics and family functioning questionnaires. Data were analyzed using SPSS 20 software with multivariate analysis of variance (MANOVA).
  Results
  The results showed that among the components of family functioning, overall performance, problem solving, communication, roles, affective involvement and behavior control were significantly different between addicts and normal people. But no significant difference was found between the groups in the term of emotional solidarity. The results indicated family dysfunctioning in addicted family.
  Conclusion
  Therefore, according to this study, fundamental substance abuse prevention interventions are highly suggested.
  Keywords: family functioning, addicted, normal people
 • Pages 149-158
  Background
  Nurses must stay awake during the night to provide nursing cares. This can cause sleep problems in these personnel. The aim of this study was to assess the prevalence of sleep disorders among military nurses.
  Materials And Methods
  A sample of 272 nurses who were randomly selected with a multi stage cluster method, participated in this cross sectional study. Sleep quality and day time sleepiness were assessed based on Pittsburgh Sleep Quality Index and Epworth sleepiness scale. Demographic characteristics were also collected and all data analyzed with SPSS 15.
  Results
  Of 272 studied nurses, 43% were male and 57% were female. Daytime Sleepiness score was achieved 16%. Most of the nurses had a degree of sleep disruption (63.8%) and only 10.9% had not had any sleep disorders.
  Conclusion
  Due to similar rate of sleep disorders and sleepiness in military nurses to other shift work personnel, necessary measures should be similarly taken to reduce this problem.
  Keywords: sleep disorders, nurses, military personnel
 • Pages 159-166
  Background
  Lifestyle is one of the important factors that affect human health. Today most problems of health, such as obesity, cancer, hypertension and disease and resulted mortality are associated with lifestyle. The aim of the present study was to compare the lifestyle of military personnel and civilians.
  Materials And Methods
  This descriptive-comparative study was conducted with 200 people, including 100 military and 100 civilians in Tehran. Convenience sampling method was used to selected subjects. Lifestyle questionnaire developed by researchers in four main dimensions (nutrition, stress, smoking and physical activity) was used to collect research data.
  Results
  The mean age of the military group was 40.1 (5.58) and in non-military group was 40.46 (5.52) years. Optimal amount of carbohydrates, fruits, fat consumption of and the mean of physical activity were higher in the military group. However, optimal amount of protein consumption and the mean of stress levels and smoking were higher in non-military (p<0.05), there was no statistically significant difference in the amount of dairy products consumption between two groups.
  Conclusion
  According to the importance of lifestyle in personal health and the necessity of paying attention to all aspects of military and civilian lifestyle, we suggest organized and comprehensive interventions which are consistent with the condition of subjects.
  Keywords: lifestyle, military, civilian
 • Pages 167-174
  Background
  The aim of this study was to recognize identify the effective factors on empowerment among military healthcare personnel.
  Materials And Methods
  This descriptive study was conducted on 210 workers from Headquarter of Police Medicine in 2011, who were selected with random sampling method. The tool used to collect information was questionnaire. Reliability and validity of questionnaire were confirmed by Cronbach´s Alpha Coefficient (0/839) and content validity methods. Descriptive and inferential statistics (Spearman Correlation Coefficient Test and Friedman Test) were used to analyze data with SPSS software version 19.
  Results
  Results reveal that: there was a significant relation between contextual, structural and behavioral factors and empowerment. Moreover, ranking the variables showed that the highest rate is related to behavioral factors with the mean of 2.28 and the lowest related to contextual ones with the mean of 1.78.
  Conclusion
  According to the finding of the present research, to improve the existing status, designing a native model of management style and empowerment with the approach of job motivation promotion and revision of organizational training courses, is highly suggested.
  Keywords: empowerment, employees, systematic approach, police
 • Hadi Shirzad, Majid Saadati, Vahid Kholghi Oskooei Pages 175-182
  Background
  Polyhydroxybutyrate is a biodegradable plastic that has widespread application in various industries and in the field of medical equipment production. In E.coli, the most cost of Polyhydroxybutyrate production (PHB) is related to its extraction and purification processes. E gene of Phage Фx174 with conformation of membrane tunnel is used for lysing the hosted bacteria. This study was conducted to investigate the function of E gene in conformation of membrane tunnel and release of produced PHB in E.coli.
  Materials And Methods
  In this study, after amplification with polymerase chain reaction (PCR), PHB operon was cloned by pUC18 while its expression controlled by operon promoter. E gene was amplified with PCR and cloned by pMR103 plasmid while it’s expression controlled by T7 promoter. Lysis process and conformation of membrane tunnel were evaluated by electronic microscope. Analysis of produced PHB was performed by gas chromatography and Sudan staining.
  Results
  With activation of E gene and lysis of bacteria, optical density of specimen decreased. In the analysis of bacterial debris which achieved from E.coli medium by electronic microscope, we observed membrane pores in lysed bacteria. The results of gas chromatography and Sudan staining showed that PHB granules have been released to medium by conformation of membrane tunnel.
  Conclusion
  Lysis E gene can be used for decreasing the cost and facilitating the extraction of PHB in E.coli that can be applied for manufacture of disposable medical and operating room equipment.
  Keywords: bioplastic, polyhydroxybutyrate, E gene, E. coli
 • Baharak Farhagi, Mohammad Javad Dehghan Esmat Abadi Pages 183-192
  Background
  Breast cancer is the most common type of malignancy in women. Despite dramatic achievements in the development of synthetic pharmaceutics, herbal drugs still remain as one of the leading therapeutic strategies for cancer. In the current study, we aimed to investigate the toxic effects of dendrosomal nanocurcumin on 4T1 cells derived from BALB/c mice breast tumors.
  Materials And Methods
  For this purpose, MTT assay was exploited to evaluate viability of 4T1 cell line and mouse skin normal fibroblasts (MEF) cells under exposure to nanocurcumin. Cultured cells were treated with different concentrations of nanocurcumin ranging from 5 to 45µM. Furthermore, the effect of nanocurcumin on cells was compared with doxorubicin as a frequently-used chemotherapeutic for breast cancer.
  Results
  The results of MTT assay indicated that treatment with nanocurcumin leads to a significant reduction in the viability of cancer cells in a dose- and time- dependent manner with no significant effect on normal cells. The decrease in viability of cancer cells was 35, 25 and 15µM for 24h, 48h and 72 h post-treatment, respectively. The data also shown that nanocurcumin exerts toxic effects the same as doxorubicin on cancer cells. Given less toxicity of nanocurcumin on normal cells in comparison with doxorubicin, this finding is of paramount importance.
  Conclusion
  Dendrosomal nanocurcumin is able to eradicate cancer cells in a dose- and time-dependent mode. This nanodrug has toxic effects on breast cancer cells with no toxicity on breast normal cells. On the other hand, this therapeutic agent is as potent as doxorubicin in killing cancer cells. While compared with doxorubicin, this compound shows less toxicity on normal cells.
  Keywords: dendrosomal nanocurcumin, cell toxicity, 4T1 cell line
 • Hosein Taheri Pages 193-202
  Background
  Chronic neck pain is one of the common problems among computer users. The aim of this research was evaluation the effect of therapeutic exercises programs on the rate of chronic neck pain and disability in police staff in Lorestan Province.
  Materials And Methods
  In this semi experimental study, thirty patients with chronic neck pain with the mean age: 35.73 ± 5.68 years, height: 176.00 ± 5.43 cm and weight: 72.9 ± 10.61 and with at least six months history of neck pain were recruited by personal information questionnaire among computer users of the Police Headquarter of the Lorestan Province. The subjects were divided into two groups with 15 subjects. First group received therapeutic exercises by pamphlet, while the second one was the control group that did not receive any intervention. Neck pain and disability were measured by Neck Pain and Disability Scale at baseline and after 8 weeks intervention period. For analyzing data, first the differences between quantities of pre and post tests were measured, then evaluated by independent t- test (P<0.05). Pearson correlation was also used to consider the relation between variables.
  Results
  The results showed that neck pain and disability in experimental group were significant decreased compared with the control group (p<0.05). But Pearson correlation showed that there was no significant relationship between neck pain, disability and the subjects work experience (p =0. 84, r = -‌0.37).
  Conclusion
  According to the results of this study, it can be concluded that treatment by pamphlet would be useful for treatment of chronic neck pain. Consequently, it seems that applying this method was more helpful for the rehabilitation of patients with chronic neck pain and so it is highly recommended.
  Keywords: therapeutic exercises, chronic neck pain, disability, computer user