فهرست مطالب

دامپزشکی ایران - پیاپی 45 (زمستان 1393)
 • پیاپی 45 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسینعلی ابراهیم زاده موسوی، مهدی سلطانی، پولین شهره*، ایرج موبدی، کاظم عبدی، علی طاهری میرقائد، سید سعید میرزرگر، معصومه قدم، سید حسین حسینی، اعظم بنی طالبی، محمد باقر آهو، هومن رحمتی هولاسو صفحات 5-12
  با وجود اهمیت آلودگی کرمی در ماهیان به لحاظ ایجاد خسارات اقتصادی و تهدید بهداشت عمومی، دانش ما در خصوص آن ها کم است. مطالعه ی حاضر در تابستان سال 1391، جهت بررسی فراوانی انگل های کرمی روی تعداد 100 قطعه ماهی متعلق به 4 گونه از ماهیان خلیج فارس شامل ماهی شیر، گوازیم دم رشته ای، ریبون و سنگسر اخذ شده از اسکله های صیادی و بازار ماهی فروشان شهرستان بندر عباس انجام گرفته است. انگل های کرمی جدا شده در اتانول 70 درصد ثابت، رنگ آمیزی و شناسایی شدند. بر اساس نتایج این مقاله، انگل های کرمی شناسایی شده شامل ترماتود دینوزوما روبروم (Dinosoma rubrum) (3 درصد) از معده ی ماهی ریبون، نماتود آنیزاکیس (Anisakis sp.) (4 درصد) از معده و روده ی ماهی شیر و محوطه ی بطنی گوازیم دم رشته ای، نماتود اسپیروکامالانوس (Spirocamallanus sp.) (2 درصد) از روده ی ماهی ریبون و سستود گریلوشیا (Grillotia sp.) (5 درصد) و هم چنین تریپانورنکا (Trypanornka) (3 درصد) از دیواره ی معده ی ماهی شیر بود. در این مطالعه میزان فراوانی کل آلودگی به انگل های کرمی 17 درصد بود که بیش ترین درصد آلودگی متعلق به سستودها و بیش ترین جنس شناسایی شده مربوط به جنس گریلوشیا بود. در این مطالعه ماهی سنگسر فاقد آلودگی کرمی بود. بر اساس نتایج به دست آمده، آلودگی به انگل های کرمی در عضلات ماهیان مورد مطالعه دیده نشد. پیشنهاد می گردد، مطالعات بیش تری برای شناسایی آلودگی های انگلی ماهیان منابع آبی ایران و خطرات انتقال آن ها به انسان صورت گیرد.
  کلیدواژگان: ماهیان خلیج فارس، انگل های کرمی، ایران
 • سارا امیری، قدرت الله محمدی*، عباس جلودار، سعد گورانی نژاد، زینب شفیعیان صفحات 13-19
  شناسایی ژن های موثر بر چندقلوزایی اهمیت به سزایی در شناخت ذخایر ژنتیکی و برنامه ی اصلاح ژنتیکی دارد. از جمله مهم ترین ژن هایی که بر میزان چند قلوزایی موثر هستند می توان به ژن های FecB، FecG و FecX اشاره کرد. هدف از این مطالعه، بررسی وجود جهش های FecB و FecGH در بزهای نژاد لری استان لرستان می باشد. بدین منظور از 50 راس بز لری (با سابقه ی چند قلوزایی) خون گیری به عمل آمد و DNA آن ها با روش اصلاح شده ی نمکی استخراج گردید. جایگاه جهش ژن های FecB و FecGH با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر و محصولات پس از تایید به وسیله ی ژل آگارز، در مجاورت آنزیم های AvaII و DdeI به مدت یک شب تیمار شدند. بر اساس نتایج به دست آمده جهش های FecB و FecGH در بزهای نژاد لری استان لرستان مشاهده نگردید و همه ی نمونه ها دارای ژنوتیپ وحشی بودند. بنابراین، عامل چندقلوزایی در بزهای لری استان لرستان نمی تواند جهش های FecB و FecGH باشد و مطالعات گسترد ه تری برای ارزیابی ژن های موثر بر چندقلوزایی و تعیین ژنوتیپ آن ها نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: بز لری، FecB، FecGH، ژن چند قلوزایی، PCR، RFLP
 • عباس جلودار* صفحات 20-32
  انگل توکسوکارا کنیس گسترش جهانی دارد و علت اصلی بیماری مشترکی بین انسان و دام است که توکسوکاریوز نامیده می شود. عفونت در انسان عمدتا در اطفال متعاقب بلع تصادفی تخم انگل جنین دار که در خاک وجود دارد و یا از طریق غذا و دست های آلوده اتفاق می افتد. در این پژوهش، آغازگرهای اختصاصی برای ژن کد کننده فسفوگلیسرات کیناز از انگل توکسوکارا کنیس با استفاده از (Expressed sequence tag) EST موجود در بانک ژن (با شماره دسترسی HO348231)، طراحی گردید و سپس با استفاده از تکنیک Semi-Nested RT-PCR آن قطعات ژنی تکثیر گردیدند. قطعه ی ژن کد کننده ی فسفوگلیسرات کیناز با موفقیت تکثیر و به منظور شناسایی ملکولی در پلاسمید pMALc2x همسانه سازی گردید. مجموع کل RNA از نمونه ها استخراج و سپس به منظور ساخت cDNA، از آن به عنوان رونوشت و از الیگو (dT) به عنوان آغازگر استفاده گردید. در ادامه پس از بهینه سازی شرایط PCR، قطعه ژنی به طول 304 نوکلئوتید تکثیر گردید و به منظور تسهیل در امر همسانه سازی محصول RT-PCR و وکتور pMAL، به وسیله ی آنزیم های محدودالاثر BamHI و HindIII هضم شده و سپس توسط آنزیم لیگاز به یکدیگر متصل شدند. پلاسمید نوترکیب به دست آمده جهت تکثیر به باکتری E.coli سوش BL21 منتقل و توالی آن بررسی گردید. توالی 304 نوکلئوتیدی به دست آمده قطعه ی پروتئینی حاوی 101 اسید آمینه با وزن ملکولی 10/497 کیلو دالتون و نقطه ی ایزو الکتریک 5 را کد می کند. مقایسه ی این ژن با ژن های مشابه از دیگر نماتودها، دامینی به نام «Phosphoglycerate kinase superfamily» را نشان داد. هم ترازی توالی به دست آمده نشان داد که این ژن با ژن فسفوگلیسرات کیناز از انگل Ascaris suum، 95 درصد مشابهت دارد. مشابه این ژن با نماتودی دیگر به نامBrugia malayi و هم چنین فیلاریایی به نام loa loa 85 درصد همخوانی دارد.
  کلیدواژگان: cDNA، توکسوکارا کنیس، پروتئین دفعی، ترشحی، Semi، Nested RT، PCR
 • کمال حسن پور *، محمد تقی بیگی نصیری، مرتضی ممویی صفحات 33-38
  فولیکول زایی یکی از مراحل فعالیت های تولید مثلی در دام های ماده می باشد. طی مراحل رشد فولیکولی، مایع فولیکولی، که ترکیبات آن شامل فاکتورهای رشد، هورمون ها و مواد مغذی مختلف می باشد، وضعیت لازم برای رشد و بلوغ اووسیت را فراهم می کند. مطالعه ی حاضر به منظور مقایسه ی غلظت گلوکز، اوره، کلسترول و تری گلیسرید مایع فولیکولی تخمدان در فولیکول هایی با اندازه ی متفاوت و سرم خون در گوسفند عربی انجام شد. نمونه های خون و تخمدان های 30 راس از گوسفندان کشتار شده مورد بررسی قرار گرفتند. مایع فولیکولی از سه گروه فولیکولی کوچک (کم تر از 2 میلی متر)، متوسط (2 تا 4 میلی متر) و بزرگ (بیش از 4 میلی متر) اخذ گردید. غلظت گلوکز، اوره، کلسترول و تری گلیسرید مایع فولیکولی تخمدان و نیز سرم خون تعیین گردید. برای مقایسه ی غلظت متابولیت های سرم خون و مایع فولیکولی از نرم افزار SAS استفاده شد. نتایج نشان داد، غلظت گلوکز و اوره سرم خون به طور معنی داری بیش تر از 3 گروه فولیکولی بود، اما غلظت گلوکز بین 3 گروه فولیکولی تفاوت معنی داری را نشان نداد. با افزایش اندازه ی فولیکول، میزان اوره و تری گلیسرید کاهش یافت. غلظت کلسترول سرم خون به طور معنی داری بیش تر از فولیکول های متوسط و کوچک بود، اما تفاوت معنی داری بین فولیکول بزرگ و سرم خون مشاهده نشد. به طور کلی نتایج نشان داد، اندازه ی فولیکول های تخمدان با تغییرات سطح گلوکز و کلسترول خون در ارتباط است و با افزایش اندازه ی فولیکول میزان اوره و تری گلیسرید کاهش می یابد. بر این اساس شناسایی ترکیبات بیوشیمیایی ضروری برای رشد و بلوغ فولیکول، زمینه را برای بهبود کیفیت اووسیت در حال رشد و در نهایت تولید مثل بهینه فراهم می سازد.
  کلیدواژگان: سرم خون، مایع فولیکولی، اندازه ی فولیکول، گوسفند عربی
 • سید حسن حسینیان بیلندی*، شعبان رحیمی، جواد دباغ کاخکی، احمدرضا جباری، علی حق روستا صفحات 39-46
  این آزمایش به منظور مقایسه ی اثر پروبیوتیک، پری بیوتیک و آنتی بیوتیک محرک رشد و ویرجینیامایسین بر کاهش کلنیزه شدن باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس در ارتباط با بیماری تورم نکروتیک روده در جوجه های گوشتی، طراحی گردید. تعداد 225 قطعه جوجه ی گوشتی نر یک روزه، از سویه ی کاب 500، در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 3 تکرار و 15 قطعه جوجه ی گوشتی در هر واحد آزمایشی، مورد مطالعه قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل: شاهد منفی، شاهد مثبت، پروبیوتیک با نام تجاری پریمالاک، پری بیوتیک با نام تجاری فرماکتو و آنتی بیوتیک با نام تجاری ویرجینیامایسین بودند. جهت ایجاد مدل آزمایشی از بیماری، در سن 14 روزگی به همه ی گروه ها به جز شاهد منفی، 10 برابر دوز استاندارد واکسن کوکسیدیوز خورانده شد و در سنین 18، 19 و 20 روزگی، با سویه ی بیماری زای باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ A، چالش یافتند. بر اساس نتایج به دست آمده، پری بیوتیک فرماکتو به صورت معنی داری جمعیت باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس را در روده ی جوجه های گوشتی کاهش داد. در بین تیمارهای آلوده، بیش ترین میزان دفع ااسیست در تیمار شاهد مثبت و کم ترین آن در تیمار پری بیوتیک مشاهده شد. تیمار آنتی بیوتیک به صورت معنی داری جمعیت باکتری های اسید لاکتیک را کاهش داد.
  کلیدواژگان: کلستریدیوم پرفرنژنس، پروبیوتیک، پری بیوتیک، آنتی بیوتیک
 • مصیب شلایی*، سید محمد حسینی صفحات 47-57
  به منظور مطالعه ی اثر سطوح مختلف بذر ماریتیغال بر برخی خصوصیات تخم مرغ، متابولیت های خونی، مواد معدنی پلاسما و فعالیت آنزیم های کبدی سرم خون در مرغان تخم گذار، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار، 4 تکرار و 4 قطعه مرغ در هر تکرار و روی مرغ های تخم گذار سویه های لاین (W36) از سن 32 تا 42 هفتگی انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از:1- جیره ی شاهد، 2- جیره ی پایه + 1 درصد پودر بذر گیاه ماریتیغال و 3- جیره ی پایه + 2 درصد پودر بذر گیاه ماریتیغال. نتایج نشان داد میانگین وزن تخم مرغ در تیمار دریافت کننده 2 درصد بذر ماریتیغال به طور معنی داری افزایش یافته است (P<0.05). درصد سفیده ی تخم مرغ نیز تحت تاثیر تیمار دریافت کننده 2 درصد ماریتیغال افزایش معنی داری پیدا کرد (P<0.05). استحکام پوسته، درصد زرده و واحد هاو تحت تاثیر معنی دار تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت با این وجود واحد هاو در تیمارهای دریافت کننده ماریتیغال بهبود پیدا کرد. غلظت کلسترول و تری گلیسرید خون و زرده ی تخم مرغ هم چنین فاکتورهای خونی آلبومین، گلوبولین، پروتئین، گلوکز، اوره، کراتینین، HDL، LDL، کلسیم، فسفر، منیزیم و آهن تحت تاثیر معنی دار تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. فعالیت آنزیم AST سرم خون در اثر مصرف ماریتیغال به طور معنی داری کاهش پیدا کرد (P<0.05). براساس یافته های این مطالعه می توان این احتمال را داد که گیاه مارتیغال می تواند موجب بهبودی خصوصیات کیفی تخم مرغ گردیده و کاهش فعالیت آنزیم های کبدی را در مرغان به دنبال داشته باشد.
  کلیدواژگان: مرغان تخم گذار، ماریتیغال، خصوصیات تخم مرغ، متابولیت های خونی، آنزیم های کبد، مینرال های پلاسما
 • علیرضا قدردان مشهدی*، غلامحسین خواجه، زهرا اسدی کرد صفحات 58-64
  مسمومیت با سرب یکی از مهم ترین علل مسمومیت با فلزات در بین دام های اهلی است. در گاو دریافت مقادیری از سرب، کم تر از آنچه منجر به نشانه های بالینی می گردد، می تواند با تغییرات متابولیکی و کاهش وزن همراه شود. در این مطالعه غلظت خونی سرب در دو گروه سنی و دو نژاد در گاوهای شهرستان اهواز مورد ارزیابی قرار گرفته است. نمونه گیری در حد فاصل فروردین تا خرداد 1391 و روی 100 راس گاو موجود در مناطق روستای جسانیه بزرگ، روستای شیبان، روستای الباجی، سه راه سوسنگرد، روستای گمبوعه بزرگ، کوی گلدشت، روستای دامغه، روستای بهر و بیمارستان دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. نمونه های خون هپارینه در فریزر (20- درجه ی سانتی گراد) نگهداری و در کوتاه ترین زمان ممکن به آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین منتقل شدند. اندازه گیری سرب در این محل با بهره بردن از دستگاه جذب اتمی دارای کوره ی گرافیتی صورت پذیرفت. نتایج با استفاده از آزمون من- وایتنی و آزمون کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل آماری واقع شد. نتایج نشان داد که مقادیر میانگین و خطای معیار از میانگین سرب خون دام های مورد مطالعه 46/2±93/39 قسمت در بیلیون می باشد. اختلاف بین مقادیر سرب خون دو گروه سنی (واجد دندان شیری و حداقل یک دندان بالغ)، دو جنس و دو نژاد (بومی و دو رگ) معنی دار نبود. میزان سرب خون دام های دریافت کننده ی آب تصفیه به طرز معنی داری بیش تر ازگروهی بود که به آب غیرتصفیه دسترسی داشتند. هم چنین میزان سرب خون دام های نگهداری شده در دانشکده ی دامپزشکی بیش تر از سایر مناطق (به استثنای دام های منطقه ی سه راه سوسنگرد) بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سطوح خونی سرب دام های مورد مطالعه در محدوده ی قابل قبول می باشد. ضمن این که نزدیکی به مناطق شهری در مقایسه با سن، جنس، نژاد و منبع آب شرب عاملی با اهمیت تر در افزایش سرب خون به حساب می آید.
  کلیدواژگان: گاو، خون، سرب، اهواز
 • علیرضا غدیری*، بهمن مصلی نژاد، رضا آویزه، مرضیه رجبعلیپور صفحات 65-71
  اولتراسونوگرافی یک روش تصویربرداری تشخیصی است که تصاویر با وضوح بالا از غده ی تیروئید ارائه می کند. اولتراسونوگرافی نقش برجسته ای برای تغییرات مورفولوژی غده ی تیروئید در حیوانات کوچک و انسان ایفا می نماید. چون در خصوص اولتراسونوگرافی تیروئید سگ، در ایران گزارشی وجود نداشت، هدف از این تحقیق ارائه ی یافته های طبیعی اولتراسونوگرافی تیروئید این حیوان در ماه های تیر (گرم) مهر (بین سرد و گرم) و بهمن (سرد) بود. تحقیق حاضر روی 12 قلاده سگ بومی بالغ سالم (با میانگین وزنی 18/5کیلوگرم) انجام گرفت. هورمون های T3 و T4 قبل از انجام اولتراسونوگرافی در هر سگ به روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شد. محل اسکن کردن غده ی تیروئید در دو طرف خط فرضی وسط از قسمت خلفی حنجره و در دو طرف نای بود. میانگین کل (هر دو لوب در سه ماه) طول، عرض، ارتفاع (میلی متر) و حجم (میلی متر مکعب) به ترتیب 24/2، 6/1، 4/2 و 334/35 بودند. اندازه ی هر لوب اندکی در ماه سرد بزرگ تر بود، با این وجود، تفاوت بین اندازه ها و حجم بین ماه ها معنی دار نبود. یافته های این تحقیق نشان داد که میانگین طول، عرض، عمق و حجم لوب های راست و چپ غده ی تیروئید در سگ های بومی منطقه ی اهواز در محدوده ی طبیعی قرار دارند. هم چنین تغییرات دما، تاثیر معنی داری بر ابعاد غده ی تیروئید در بین ماه های سرد و گرم ندارند.
  کلیدواژگان: اولتراسونوگرافی، غده تیروئید، سگ، اهواز
 • حسین نجف زاده ورزی، بهمن مصلی نژاد*، سید رضافاطمی طباطبایی، پردیس قنبری بیرگانی صفحات 72-82
  یکی از مهم ترین خصوصیت نانوداروها، بالاتر بودن نسبت سطح به حجم آن ها، در مقایسه با داروهای معمولی است که به افزایش حلالیت در خون کمک می کند. در مطالعه ی حاضر اثرات نانواکسید منیزیم و اکسید منیزیم بر شاخص های الکتروکاردیوگرام سگ بررسی و مقایسه گردید. بدین منظور یک گروه از سگ ها (5 قلاده) به عنوان شاهد و گروه های دوم و سوم، نانواکسید منیزیم را به میزان 5 و 10 میلی گرم/کیلوگرم و گروه چهارم اکسید منیزیم را به مقدار 10 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن دریافت کردند. ارزیابی عملکرد قلب شامل تعداد ضربان قلب، ریتم قلب و ارزیابی امواج P-QRS-T با استفاده از اشتقاق های استاندارد الکتروکاردیوگرام در زمان های قبل، یک، سه و بیست و چهار ساعت بعد از تزریق داروها انجام شد. مقادیر منیزیم، پتاسیم، سدیم و کلسیم سرم در زمان های فوق اندازه گیری شدند. شاخص های الکتروکاردیوگرام از قبیل محور الکتریکی قلب، دامنه و ارتفاع موج P، دامنه ی کمپلکس QRS و فواصل Q-T و P-R تغییرات معنی داری نداشتند، با این وجود، دامنه ی موج T در گروه 2، سه ساعت بعد از تزریق دارو کاهش معنی داری داشت (p<0.01). ارتفاع موج R در گروه 3، سه ساعت بعد از تزریق دارو افزایش معنی داری داشت (p<0.05). میانگین تعداد ضربان قلب به وسیله ی هر سه گروه دریافت کننده ی دارو، در ساعت سوم بعد از تزریق دارو کاهش معنی داری داشت (p<0.05). مقدار منیزیم سرم، یک ساعت بعد از تزریق به وسیله ی همه ی داروها، افزایش معنی داری یافت (p<0.001). در مقادیر پتاسیم، سدیم و کلسیم سرم، تفاوت معنی داری دیده نشد، بنابراین، مصرف نانواکسید منیزیم و اکسیدمنیزیم، می توانند روی سیستم قلب و عروق از جمله ضربان قلب و برخی از شاخص های الکتروکاردیوگرام اثراتی داشته باشند، ضمن این که، وقوع برخی آریتمی های قلبی در مصرف اکسید منیزیم بیش تر از شکل نانواکسید منیزیم می باشد. بر این اساس، می توان چنین بیان کرد که با کوچک تر شدن اندازه ی مولکولی ذرات، خروج نانوذرات از خون سریع تر صورت می گیرد و در نتیجه غلظت سرمی آن کم تر از شکل معمولی خواهد شد.
  کلیدواژگان: نانواکسید منیزیم، اکسید منیزیم، الکتروکاردیوگرافی، سگ
 • سید حسام الدین نقیبی رکنی*، مرتضی ممویی، صالح طباطبایی، خلیل عالمی سعید صفحات 83-91
  این پژوهش با هدف بررسی عملکرد کندوچه ی مقوایی ابداعی در مقایسه با دیگر کندوچه های قابل استفاده در صنعت زنبورداری انجام پذیرفت. به منظور مقایسه ی شاخص میزان زنده مانی در طی جفت گیری، زمان شروع تخم ریزی و شمارش اسپرماتوزوئیدهای ذخیره شده در کیسه ی ذخیره ی اسپرم ملکه ها مطالعه حاضر صورت پذیرفت. به مدت دو سال متمادی، در بهار سال های 1391 و 1392، آزمایش آشیانه ای بر پایه ی طرح کاملا تصادفی در پنج تیمار شامل کندوچه ی مقوایی با 1500 زنبور پرستار، کندوچه ی طرح مجارستانی در دو سطح 1500 و 2500 و کندوی استاندارد لانگستروت در دو سطح 1500 و 5000 زنبور پرستار با ده تکرار در هر تیمار انجام پذیرفت و داده های به دست آمده با نرم افزار آماری 9.1 SAS تجزیه شدند. نتایج نشان داد که تیمارها در میزان زنده مانی و موفقیت جفت گیری ملکه های باکره و هم چنین در میزان باروری آن ها تاثیری نداشته و اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (P<0.05). مزیت واقعی کندوچه ی مقوایی ابداعی به دلیل مدیریت بهتر، قابلیت تولید آن راحت تر و هزینه ی آن کم تر می باشد. توصیه می گردد از این کندوچه بیش تر در مناطق گرم و معتدل استفاده شود، زیرا بخشی از جمعیت را که وظیفه ی کنترل و بهینه سازی درجه ی حرارت فضای درونی کندو را به عهده دارند، می توان کاهش داد.
  کلیدواژگان: زنبورعسل، کندوچه ی جفت گیری، باروری، اسپرماتوزوئید، زمان شروع تخم ریزی
 • ناصر نوروزی، علی قلی رامین*، سیامک عصری رضایی، لیلا کلانتری صفحات 92-102
  مقادیر میکرو و ماکرومینرال های خون، شیر و غذا و ارتباط بین آن ها در 70 راس گاو هلشتاین شیروار تا 4 شکم زاییده و آبستنی زیر 7 ماه جهت تعیین نشانگرهای برتر مطالعه شد. مقدار 5 میلی لیتر خون وداجی، 10 میلی لیتر شیر و 25 گرم یونجه و کنسانتره به طور جداگانه تهیه شد و به آزمایشگاه های کلینیکال پاتولوژی و کنترل کیفی ارسال شدند. میزان منگنز و آهن خون گاوها پایین و مقادیر، مس، مولیبدن و ماکرومینرال ها در خون، غذا و شیر طبیعی بودند. مقادیر میکرو و ماکرومینرال ها در نمونه های سرم، شیر و غذا در بین گله های گاو به جز منگنز شیر، آهن سرم و مس شیر متفاوت بودند. بین میکرو و ماکرومینرال های سرم، شیر و غذا ارتباط معنی داری وجود داشت به طوری که مولیبدن، منگنز، آهن و فسفر سرم، منگنز، کلسیم، سدیم شیر و کلسیم و فسفر غذا بیش ترین همبستگی را نشان دادند. ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال های خون بیش تر از شیر و غذا بود. روابط بین میکرومینرال ها در خون بیش تر و شیر و غذا کم تر از ماکرومینرال ها بودند. این همبستگی ها شامل منیزیم غذا/آهن سرم، منیزیم غذا/فسفر سرم، منگنز غذا/مس شیر، آهن غذا/کلسیم شیر، مس غذا/مس شیر و پتاسیم غذا/منگنز شیر بودند. منیزیم غذا و مس شیر بیش ترین ارتباط را با میکرو و ماکرومینرال ها نشان دادند. مناسب ترین رگراسیون بین منگنز و مولیبدن سرم با آهن، مس، کلسیم و فسفر سرم مشاهده شد. نتیجه این که، کمبود منگنز در سرم گاوها ثانویه است. منگنز، مولیبدن، کلسیم و فسفر خون در مقایسه با ماکرومینرال های شیر و غذا با دارا بودن بیش ترین ارتباط از نمادهای مطمئن در تعیین چهره ی معدنی گاوها هستند. منگنز و مولیبدن سرم با تشکیل معادله ی رگراسیون با ماکرومینرال های خون قابل ردیابی و پیش بینی می باشند. در راستای افزایش تولید و پیش گیری از بروز کمبودهای معدنی در گاوهای مورد مطالعه، غنی سازی کنسانتره از منگنز و آهن ضروری است.
  کلیدواژگان: میکرومینرال، ماکرومینرال، خون، غذا، شیر، گاو
 • رحیم پیغان*، زهرا طولابی دزفولی صفحات 103-107
  کریپتوبیوزیس یکی از بیماری های مهم انگلی ماهی خصوصا در آزاد ماهیان و ماهیان دریایی است. این بیماری توسط گونه های مختلف انگل کریپتوبیا ایجاد می شود. این انگل می تواند از طریق دیواره ی روده به اندام های داخلی از جمله کبد، کیسه ی صفرا و طحال هجوم ببرد و اغلب ماهیان آکواریومی خانواده ی سیکلیده را مبتلا کند. در این مطالعه ی موردی، تعدادی ماهی زینتی تیلاپیای گورخری مبتلا به فرم عفونت نادر سیستمیک که به بیمارستان دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ارجاع داده شده بودند، به روش متداول و روش های تکمیلی بررسی گردیدند. ماهیان مذکور دارای علائمی هم چون بی حالی، عدم تعادل، بی اشتهایی، تیره و کدر شدن رنگ بدن بودند. در کالبدگشایی مهم ترین یافته، رنگ پریدگی آبشش و کبد بود. در بررسی مقاطع نیز خود انگل در بافت پوششی و هم چنین تعداد زیادی تک یاخته ی تاژک دار در فضای لومن روده و نیز روی اپی تلیوم مشاهده گردید. بر اساس علائم بالینی، نشانه های ماکروسکوپیک و به ویژه یافته های هیستومورفولوژیک انگل، بیماری ماهیان مورد مطالعه ی کریپتوبیوزیس سیستمیک تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: بیماری کریپتوبیوزیس، تیلاپیای گورخری، آکواریوم، اهواز
|
 • Ebrahim Zadeh Mosavih., Soltanim., Shohrehp.*, Mobedii., Abdyk., Taheria., Mirzargar, S.S., Ghadamm., Hosseini, S.H., Banitalebia., Ahoo Rahmati Holasoo, H Pages 5-12
  Despite the importantance of fish helminthic infestation due to economic losses and public health threats, our knowledge is limited in its extent. The present study was conducted to identify helminth parasites and carried out on 100 specimens belonging to four species of the Persian Gulf fishes including Scomberomorus commerson, Nemipterus japonicus, Trichiurus lepturus and Pomadasys kaakan, which were sampled from Bandar Abbas port in summer 2012. The worms were fixed in 70% ethanol, stained and identified. The species which have been identified were as follows: 1 digenetic Trematode (Dinosoma rubrum) with the frequency of 3% from the stomach of T. lepturus, 2 species of nematoda (Anisakis sp. and Spirocamallanus sp.)., Anisakis sp. with the frequency of 4 % from the intestine and stomach of S. commerson and the body cavity of N. japonicus and Spirocamallanus sp with the frequency of 2% from the intestine of T. lepturus, 1 species of cestoda (Grillotia sp.) with the frequency of 5% and several larval trypanorhynch cestodes with frequency of the 3 % from the stomach wall of S. commerson. According to the results, the overall frequency of helminthic infestation was 17%, the highest frequency was due to cestodaand the most identified species was Grillotia sp. In this study, Pomadasys kaakan had no helminthic infestation. Based on the results, there was no helminthic infestation in the flesh of fish. More studies should be done to determinate the helminthic infestation and hazards of zoonotic diseases.
  Keywords: Persian Gulf fishes, Parasitic helminthes, Iran
 • Amiris., Mohammadi*G., Jolodara., Gooraninejads., Shafieyan, Z Pages 13-19
  Determination of related genes to prolificacy is very important for animal improvement. FecB, FecG and FecX are the important genes on the fecundity. The aim of this study was the determination of FecB and FecGH mutations in Lory goats of Lorestan Province. For this study 50 blood samples were collected from Lory goats. DNA was extracted by modified salting out method. Site of the mutations were amplified using specific primers and PCR products (190 bp and 139 bp bands) were determined by agarose gel electrophoresis, and then the PCR products were digested with AvaII and DdeI enzymes. Results show no mutations of FecB and FecGHin the Lory goats. The genotype of all goats were wild type. In conclusion, the mutations of FecB and FecGH are not cause of prolificacy in Lory goats. So, further study is required to determine the fecundity genes and genotyping of Lory goats.
  Keywords: Lory goat, FecB, FecGH, Fecundity gene, PCR, RFLP
 • Jolodar, A.* Pages 20-32
  Toxocara canis has a worldwide distribution and is regarded as the main cause of human toxocariasis. Infection in humans, particularly children, is frequently caused by accidental ingestion of embryonated Toxocara eggs present in soil, water, food, dirty hands. In this study, C-terminus part of an expressed sequence tag (EST) encoded phoshphoglycerate kinase gene was selected from the NCBI Genbank (accession number HO348231) and amplified using semi-nested RT-PCR. CDNA was synthesized with the extracted total RNA as template and the modified oligo (dT) as primer. The product of RT-PCR and pMalc2x expression vector both were digested by BamHI and HindIII restriction enzymes and ligated. This construct was eventually transferred to bacterium E.coli, strain TG1. After plasmid purification, the insert was sequenced and characterized. Sequence comparisons with GenBank database were done using the BLAST software. Based on the sequence data, the complete sequence contained 304 nucleotides encoding an open reading frame of 101 amino acid residues with a predicted molecular mass of 10.497 kDa and theoretical pI of 5. The results of this study indicated that the C-terminus part of phosphoglycerate kinase was successfully cloned and expressed in E. coli. Analysis of recombinant protein showed that part of this protein belongs to "phosphoglycerate kinase superfamily". Multiple aligenment shows that TcPGK had 95% and 85% similarity with phosphoglycerate kinase from Ascaris suum and also Loa loa and Burigia malayi, respectively.
  Keywords: cDNA, Toxocara canis, Secretory, Excretory, Semi, Nested RT, PCR
 • Hasanpoork.*, Begi Nasiri, M.T., Mamoei, M Pages 33-38
  Folliculogenesis serves as maturation of the ovarian follicle, a densely packed shell of somatic cells that contains an immature oocyte. During folliculogenesis, follicular fluids containing growth factors, hormones and nutrients pave the way for oocyte growth and development. The present study was aimed to compare glucose, urea, cholesterol and triglyceride levels of follicular fluids in different sized follicles and serum of Arab sheep. The blood and ovaries samples of 30 slaughtered sheep were taken to be studied. Follicular fluid was taken in three set of small (less than 2mm), medium (2 to 4 mm) and large (up to 4mm) sizes. Concentrations of glucose, urea, cholesterol and triglyceride levels of ovary fluids in different sized follicles and serum were measured. Results showed that serum glucose and urea was more than three follicular classes significantly; however, glucose concentration among three classes did not significantly different. As follicle gets larger, urea and triglyceride levels were reduced. Serums cholesterol concentration was significantly more than small and medium sized follicles but there was no significant difference between large follicle and serum among others. Generally, results showed that ovaries follicles size associate with changes in serum glucose and cholesterol concentrations. Identification of essential biochemical substances for follicle growth and development is promising to improve developing oocyte quality and finally reproduction.
  Keywords: Blood Serums, Follicular Fluids, Arab Sheep
 • Hoseinyan Bilondi, S.H.*, Rahimis., Dabagh Kakhkij., Jabaria., Haghrusta, A Pages 39-46
  This work was conducted to study the effect of probiotic, prebiotic and antibiotic on reducing colonization of C. perfringens, associated necrotic enteritis in broilers. In this experiment, 225 day-old male chicks (Cobb-500) were randomly distributed in 5 dietary groups of 3 replicates with 15 chicks/pen as follow: (i) negative control group; (ii) positive control group; (iii) probiotic primalac®; (iv) prebiotic fermacto®; (v) antibiotic virginiamycin®. On day 14, all birds were inoculated by 10 times the standard dose of coccidiosis vaccines except the negative control group. On 18, 19 and 20 days of age, the challenged birds were also gavaged by C. perfringens type A. The results of this study indicated significant reduction population of C. perfringens in the intestine of chickens due to the influence of dietary supplementation of prebiotic. Among the infected treatments, the highest OPG was observed in positive control group and prebiotic treatment had the lowest. Antibiotic treatment significantly reduced the population of lactic acid bacteria.
  Keywords: Clostridium perfringens, Antibiotic, Probiotic, Prebiotic
 • Shalaeim.*, Hosseini, S.M Pages 47-57
  To study the effects of different levels of Silybum marianum seed on some egg characteristics, blood metabolites, plasma minerals and serum liver enzymes activity in laying hens. The experiment was done on Hy-line strain (w36) from 32 to 42 weeks of age using a completely randomized design with 3 treatments, 4 replicates and 4 hens in each replicate. The experimental diets were: 1- control diet, 2- basal diet +1% powder of Silybum marianum seed and 3- basal diet +2% powder of Silybum marianum seed. The results showed that the average egg weight in treatment having 2% Silybum marianum significantly increased (P<0.05). Albumen percentage significantly was increased in treatment receiving 2% Silybum marianum (P<0.05). Shell strength, yolk percentage and haugh unit was not significantly affected by treatments, however haugh unit improved in treatments receiving Silybum marianum. Blood and egg yolk cholesterol and triglyceride concentration, also blood metabolites such as albumin, globulin, protein, glucose, urea, creatinine, HDL, LDL, calcium, phosphorous, magnesium and iron were not significantly affected by treatments. The activity of serum enzyme AST significantly was decreased using Silybum marianum (P<0.05). It is concluded that milk thistle or Silybum marianum has beneficial effects on egg quality and also decrease the level of liver enzymes activity in laying hens.
  Keywords: Laying hens, Silybum marianum, Egg characteristics, Blood metabolites, Liver enzymes, Plasma minerals
 • Ghadrdan, Mashhadia.*, Khadjeh, Gh., Asadi, Kord, Z Pages 58-64
  Lead poisoning is one of the most important metal toxicity in domestic animals. In cattle, at intake levels below those which are associated with clinical signs, there are metabolic changes accompanied with a decreased rate of growth. In this study, blood lead concentration of cattle has been measured in Ahvaz. Sampling was done on 100 cattles in the village of Great Jasanyeh, Sheiban Village, Albajy Village, Kampolow, Large Gambue village, Goldasht, Damghe village, Bohor village and the place of Veterinary Medicine School at the Shahid Chamran University between April to June 2012. The heparinized blood samples were stored in freezer (-20oC), and transferred to Qazvin Piraye Zist lab as soon as possible. The measuring of lead was done using atomic absorption with graphite furnace in this lab. The results were analyzed statistically with Mann-Vaitny and Kruskal-Wallis test. The results showed that the value of mean ± SD of lead of blood is 39.93 ± 2.46 ppb. There were no significant re lationship between the lead values in blood with age, sex and breed. The level of blood lead in the animals receiving filtrated water was significantly more than those had access to unfiltrated water. Also, blood lead levels of cattle in the School of Veterinary Medicine were more than those located in other areas (With the exception of Kampolow). The results of this investigation show, the blood levels of lead in studied animals is in the acceptable range. Also, proximity to urban areas is more important factor for increasing blood lead levels than age, sex, breed, and drinking water sources.
  Keywords: Cattle, Blood, Lead, Ahvaz
 • Ghadiri, A.*., Mosallanejadb., Avizehr., Rajabalipour, M Pages 65-71
  Lead poisoning is one of the most important metal toxicity in domestic animals. In cattle, at intake levels below those which are associated with clinical signs, there are metabolic changes accompanied with a decreased rate of growth. In this study, blood lead concentration of cattle has been measured in Ahvaz. Sampling was done on 100 cattles in the village of Great Jasanyeh, Sheiban Village, Albajy Village, Kampolow, Large Gambue village, Goldasht, Damghe village, Bohor village and the place of Veterinary Medicine School at the Shahid Chamran University between April to June 2012. The heparinized blood samples were stored in freezer (-20oC), and transferred to Qazvin Piraye Zist lab as soon as possible. The measuring of lead was done using atomic absorption with graphite furnace in this lab. The results were analyzed statistically with Mann-Vaitny and Kruskal-Wallis test. The results showed that the value of mean ± SD of lead of blood is 39.93 ± 2.46 ppb. There were no significant re lationship between the lead values in blood with age, sex and breed. The level of blood lead in the animals receiving filtrated water was significantly more than those had access to unfiltrated water. Also, blood lead levels of cattle in the School of Veterinary Medicine were more than those located in other areas (With the exception of Kampolow). The results of this investigation show, the blood levels of lead in studied animals is in the acceptable range. Also, proximity to urban areas is more important factor for increasing blood lead levels than age, sex, breed, and drinking water sources.
  Keywords: Cattle, Blood, Lead, Ahvaz
 • Najafzadehvarzih., Mosallanejad*B., Fatemi Tabatabaei, S.R., Ghanbari Birgani, P Pages 72-82
  One of the most important features of nano drugs is higher surface ratio than volume compared to conventional drugs that helps to increase its solubility in blood. In the present study, the effects of nano magnesium oxide and magnesium oxide were studied and compared on electrocardiographic indices in dog. For this purpose, one group of dogs (5 cases) was as control and groups 2 and 3 received nano magnesium oxide at 5 and 10mg/kg, respectively and group 4 received magnesium oxide at 10mg/kg. Cardiac function including heart rate, heart rhythm and P-QRS-T waves were evaluated by electrocardiogram standard leads before and after 1, 3 and 24 hours of drug administration. The amount of magnesium, potassium, sodium and calcium were measured in serum at above noted. Electrocardiogram parameters such as cardiac axis, duration and amplitude of P wave, QRS complex duration, Q-T and P-R interval were not significantly changed. Nevertheless, T wave amplitude was significantly decreased in group 2, after 3 hours of drug administration (p<0.01). R wave amplitude was significantly increased in group 3, after 3 hours (p<0.05). Heart rate was significantly decreased in all trial groups, after 3 hours (p<0.05). Serum magnesium level was significantly increased in all trial groups after 1 hour (p<0.001). There were not any significant differences in the amount of serum potassium, sodium and calcium. So, usage of magnesium nano-oxide and magnesium oxide can induce some effects on cardiovascular system including heart rate and some of the electrocardiographic indices. The incidence of some cardiac arrhythmias by magnesium oxide is greater than nano magnesium oxide. In conclusion, it can be stated that the exit of nano particles with the smaller molecular size from the blood is occurred more quickly, and therefore its serum concentration is lower than normal form.
  Keywords: Nano magnesium oxide, Magnesium oxide, Electrocardiography, Dog
 • Naghibi, Rokni, H.*., Mamoueim., Tabatabaeis., Alami, Saeid, Kh Pages 83-91
  The aim of the present study was to compare the functionality of an invented cardboard nucleus with the other usable nuclei in beekeeping industry. In order to investigate the relation ship between the minimum number of nurse bees and its effect on the rate of fertility of mated honey bees queens in nuclei, the index value of survival rate during mating, the onset of oviposition and the number of reserved spermatozoa into the spermatica sac of queens were compared. For this purpose, during two respective years, in spring 2012 and 2013, based on complete random arrangement forms, the nest test, including cardboard nucleus, Hungarian pattern nucleus and Langstroth hive (each in two stages which these stages Contain ten times replication) were performed. The given data were analyzed with software SAS 9.1 static software. Following treatments no significant differences on the survival rate and successful mating of virgin honey bee queens was observed (P<0.05). It is recommended that the innovated nucleus should be used more in the tropical and temperate regions, because in such regions the colony of nurse bees which controls the temperature of the nucleus inside, can be economized.
  Keywords: Honey bee, Nucleus, Spermatozoa, Fertility, Oviposition
 • Naser Norouzi, Aligholi Ramin *, Siamak Asri, Rezaie, L. Kalantary Pages 92-102
  Micro and macro-mineral concentrations in serum, milk and diet were investigated in 70 dairy cows, calved up to 4 calving and pregnant less than 7 months to determine the mineral status, their interrelationships and the main indices used in prediction of necessary minerals. Five ml of Jugular blood, 10 ml of milk and 25 gr from each alfalfa and concentrate were prepared and analysed for trace and macro elements in clinical pathology and food analysis laboratories. Mean serum Mn and Fe were low while others in serum, milk and diet were in normal range. With the exception of serum Fe, milk Mn and Cu, mean serum, milk and dietary elements were significantly different among herds. Various relationships were observed among elements with the greatest in serum Mo, Mn, Fe, P, milk Mn, Ca, Na and Ca, P in diet. Correlations among serum elements were greater than in milk and diet. The relationships among serum trace elements were higher than macro-minerals, whereas correlations among macro-minerals were higher in milk than in serum and diet. There were correlations between DMg/SFe, DMg/SP, DMg/MCu, DFe/MCa, DCu/MCu, DK/MMn. Dietary Mg and milk Cu showed the greatest correlations with others in diet and milk. The regression equations were found between serum Mn and Mo with serum Fe, Cu, Ca and P while not be seen in milk and dietary elements. In conclusion, serum Mn, Fe and Cu in Urmia cows were partially low whereas others not. Serum Mn, Mo, Ca and P are more reliable elements due to their relationships with minerals in serum. Serum Mn and Mo showed the equations with the minerals in serum, and are used as indices in prediction of the elements necessary in cows. To increase milk production and avoid any mineral deficiencies, supplementation of Mn and Fe are recommended in cows’ nutrition.
  Keywords: Minerals, Blood, Milk, Diet, Cow
 • Peyghanr.*, Tulabi Dezfuli, Z Pages 103-107
  Cryptobiosis is an important parasitic disease in fish worldwide, especially in salmon and sea fishes. The disease causes by Cryptobia spp. In most cases, the parasite can pass through the intestine, and infect the internal organs, such as: liver, gall bladder and spleen, especially in Cichlid fishes. This rear report, presents the evidences about the occurrence of Cryptobiosis in an ornamental tilapia (Zebra tilapia). The fish that were referred to the teaching hospital, of Veterinary Medicine School at the Shahid Chamran University of Ahvaz with the signs of a rare systemic disease, i.e.: anorexia, lethargy, abnormal swimming and darkening of body color. The main autopsy findings were pale liver and anemic gills. Histological examination revealed parasite infestation in the gill epithelium. Also, the large number of these flagellate parasites was found in the intestinal lumen as well as on the epithelium. Based on clinical signs, macroscopic and particularly histomorphological findings, the disease was diagnosed as systemic cryptobiosis.
  Keywords: Cryptobiosis, Zebra tilapia, Ahvaz, Aquarium