فهرست مطالب

فصلنامه سیاست جهانی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1393)

 • بهای روی جلد: 60,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/01/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا سیمبر*، سجاد بهرامی مقدم صفحه 7
  دولت ها پیوسته درتقلای افزایش قدرت اند. افزایش قدرت یک دولت در سطوح محلی، منطقه ای یا بین المللی، گاهی با واکنش های بشدت مقابله جویانه و گاهی نیز با واکنش های کمتر مقابله جویانه دیگر دولت ها مواجه است. دولت های در حال رشد با محدودیت های یکسانی از سوی قدرت های مسلط بیرونی مواجه نمی شوند. چرا و چه هنگامی رشد دولت ها، مخاطره آمیز است؟ چه پیوندی بین افزایش قدرت ملی دولت ها و کشمکش های بین المللی وجود دارد؟ چه هنگام یک دولت در حال رشد با محدودیت های بیرونی بیشتری مواجه می شود؟ این پژوهش به شیوه تبیینی به بررسی این فرضیه پرداخته است که، اگرافزایش قدرت یک دولت تهدید آمیز دریافته شود سبب تحریک دیگر دولت ها به مقابله جویی خواهد شد و دیگر دولت ها بر محدودیت های دولت در حال رشد می افزایند. در این مقاله حساسیت زایی رشد از منظر نظریه های رئالیستی، لیبرالیستی، تکوین گرایی و مکتب انگلیسی مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام رهیافت تلفیقی رشد صلح آمیزکه ادبیاتی به نسبت نو در دیسپلین روابط بین الملل دارد مطرح شده است. یافته ها نشان می دهد که بر خلاف باور رایج مسئله محدودیت های محیط بیرونی علیه دولت های درحال رشد دلایلی سیستمیک دارد و سرشت سیستم بین المللی محدودیت هایی ساختاری برای رشد دولت ها ایجاد می کند و هر چه رشد قدرت های نوظهور، تهدید آمیزتر دریافته شود، حساسیت بیشتری تولید می کند و سبب تحریک دیگر دولت ها به مقابله جویی بیشتر می شود.
  کلیدواژگان: انتقال قدرت، تهدید، هنجارها، نظم بین المللی، رشد صلح آمیز
 • محسن خلیلی*، جهانگیر حیدری، حسین اصغری ثانی، هادی صیادی صفحه 41

  ژنوم ژئوپلیتیک به مثابه نقشه ژنتیک جغرافیایی سیاست و برخاسته از جغرافیای یک کشور، سیاست خارجی کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. ایران با دارابودن پانزده کشور همسایه به عنوان منطقه ای ژئواستراتژیک، موقعیت برجسته ای دارد. شناخت دیدگاه های ژئوپلیتیک برآمده از ژنوم های ژئوپلیتیک همسایگان و شناسایی کدهای ژئوپلیتیک کشورهای هدف، می تواند نقش موثری در اتخاذ سیاست خارجی همراستا با وزن ژئوپلیتیک ایران ایفا کند. نگارندگان، با بهره گیری از روش مقایسه ای و با تاکید بر تحلیل کدها و ژنوم های ژئوپلیتیک موجود در جغرافیای سیاسی ایران و روسیه کوشش کرده اند در قالب مدل تقابل کد/ ژنوم ها، پیامدهای این تقابل و تاثیر را بر سیاست خارجی دو کشور تبیین کنند. یافته راهبردی مقاله این است که ایران در پرتو اصلاح رفتار خود در نظام بین الملل، می تواند روسیه را در موقعیت ضعف قرار دهد؛ ولی، روس ها با بهره گیری از رفتار ایران نسبت به نظام بین الملل، توانسته اند مانع استفاده ایران از قوت های ژئوپلیتیک خود و پوشاندن ضعف در کدهای ژئوپلیتیک روسیه، گردند.

  کلیدواژگان: ژنوم ژئوپلیتیک، کد ژئوپلیتیک، سیاست خارجی، ایران، روسیه
 • حبیب الله ابوالحسن شیرازی*، رضا پارسه صفحه 73
  محور ایران، سوریه و حزب الله تنها اتحاد مقابله جویانه در خاورمیانه است که بر منافع و اهداف ایالات متحده در این منطقه تاثیر گذاشته است. حال با توجه به گستردگی و اهمیتی که ایالات متحده برای منافع خود در منطقه خاورمیانه تعریف کرده است، مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که محور ایران، سوریه و حزب الله تا چه میزان بر منافع آمریکا در خاورمیانه پس از11، سپتامبر اثر گذاشته است؟ دستاورد پژوهش حاکی از این است که محور مذکور به عنوان تنها مخالف جدی حضور آمریکا در منطقه با در پیش گرفتن سیاست ها و اقداماتی همچون ضدیت با اسراییل، مخالفت با محافظه کاری عربی و شکل پوسیده حکومت داری آن، مخالفت با حضور آمریکا در منطقه، تکیه به ابزار نفت برای فشار بر غرب، حمایت از آرمان فلسطین، پذیرش نقش فراموش شده مردم در تعیین سرنوشت خود، قدرت گرفتن اقلیت های شیعه در دموکراسی های جایگزین و احیای تفکرات دین محور و رشد حرکت های اسلام گرایانه در قالب ترویج بیداری اسلامی در سطح افکار عمومی مردم منطقه در افزایش هزینه ها و کاهش منافع آمریکا در منطقه تاثیر بسزایی داشته است.
  کلیدواژگان: آمریکا، خاورمیانه، ایران، سوریه، حزب الله
 • ابراهیم عباسی* صفحه 115
  تحولات هزاره سوم اقتضاء می کند، مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه در پرتو تحولات جدید به بازخوانی روابط خود بپردازند. نگرش شبکه ای و سازه های درونی آن و الگوی سامانه منطقه ای این امکان را فراهم کرده تا بتوان مرزبندی های سنتی را در درون یک منطقه به هم ریخت و به تقسیم بندی های نو در مناطق دست یافت. پرسش اصلی این است که در پرتو الگوی نظری شبکه و سامانه منطقه ای چه سازه ای جدیدی می توان در خاورمیانه تعریف کرد؟ در پاسخ این فرضیه طرح شده است که در پرتو این الگوها، تقسیم بندی سنتی درخاورمیانه تغییر کرده و این منطقه در ارتباط با مناطق دیگر، سازه های جدیدی را برای خود تعریف می کند. یکی از مهمترین سازه هایی که در این نگرش خوشه نامیده می شود خاورمیانه شمالی، متشکل از ایران، ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان است. یافته های تحقیق نشان می دهد با تحولات جدید در افغانستان و عراق، موقعیت ژئوپلیتیکی این حوزه بهبود یافته و باعث توسعه روابط درون منطقه-ای شده است. متغیرهای داخلی(ثبات، نوسازی، دموکراتیزاسیون، نوع نظام سیاسی) و درون خوشه-ای(هویت مشترک شناختی و تاریخی، پیمان های منطقه ای دوجانبه و چندجانبه، بحران های مشترک ناشی از تهدیدات قومی، مهاجرت و بنیادگرایی اسلامی، اقتصادهای درون خوشه ایمکمل) باعث اهمیت خاورمیانه شمالی شده است. مباحث نظری، خاورمیانه شمالی وپتانسیل و عناصر مشترک این خوشه، ساختار پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
  کلیدواژگان: شبکه، خاورمیانه شمالی، سامانه منطقه ای
 • آرمین امینی*، سمیرا سادات شکراللهی صفحه 161
  هدف اصلی این مقاله، پرداختن به فعالیت های صورت گرفته توسط ویتنام در حوزه جهانی شدن و توسعه اقتصادی است. بنابراین تلاش شده است با روش تبیینی به این پرسش پاسخ داده شود که آیا جهانی شدن تاثیری بر توسعه اقتصادی ویتنام داشته، در این صورت چه عواملی در این روند تاثیرگذار بوده اند و چه اقدامات عملی موثری را ویتنام در خصوص جهانی شدن انجام داده است؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد، ویتنام با تغییرات سیاسی خود، زمینه ظهور برنامه اصلاحات اقتصادی موسوم به دوی موی را فراهم کرد به طوری که این کشور از راه اصلاحات اقتصادی، خصوصی سازی، همگرایی با کشورهای منطقه و جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه کشاورزی، تشویق صادرات، به رشد و توسعه قابل توجهی در سال های اخیر دست یافته بنابراین موفقیت اقتصادی ویتنام تنها ناشی از یک عامل تعیین کننده نبوده است بلکه ترکیبی از عوامل در پیشرفت و توسعه این کشور تاثیرگذار بوده اند.
  کلیدواژگان: ویتنام، جهانی شدن، توسعه اقتصادی، جنوب شرق آسیا، اصلاحات اقتصادی
 • علی آدمی*، الهام کشاورز مقدم صفحه 207
  با پایان جنگ سرد، تسلیحات هسته ای به عنوان عامل بازدارنده و مهار کننده جنگ مطرح شدند. دستیابی به چنین فناوری موجب تحول نیروی نظامی و تضمینی برای سیاست امنیتی دولت ها است. در این راستا جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به تجربه های عینی بدست آمده از جنگ تحمیلی عراق و افزایش تهدیدات منطقه ای و همچنین از جانب قدرت های بزرگ و نحوه موضع گیری آنان در قبال موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران، سعی داشته تا از توان و قدرت تکنولوژیکی هسته ای برخوردار شود. کسب دانش صلح آمیز هسته ای توسط ایران و پیش بینی دیگر موفقیت های آن، نقش مهمی را در تغییر توازن قدرت در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به سود این کشور داشته است. البته نئورئالیسم به عنوان پارادایم غالب در روابط بین-الملل تعریف خاصی از امنیت و تهدیدات امنیتی در نظام بین الملل دارد با توجه به همین تعریف خاص، بازدارندگی هسته ای جایگاهی ویژه در این رهیافت دارد از همین رو فهم این مطلب ضروری است که چگونه فناوری هسته ای ضمانت های امنیتی برای ایران را ایجاد می کند و ثبات و امنیت ملی کشور را ارتقا می دهد.
  کلیدواژگان: نوواقع گرایی، بازدارندگی، امنیت، ایران، قابلیت هسته ای
 • محمد ولی مدرس*، محسن کرمی ناوه کش صفحه 239
  طی چند دهه گذشته منازعه، مبارزه و رقابت دائمی به یک پدیده عادی در منطقه خلیج فارس تبدیل شده است. از میان عوامل موجود، می توان به روابط پرتنش بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران و تهدید به بستن تنگه هرمز، اشاره کرد. در این راستا آمریکا و هم پیمانان عربش، اندیشه چندگانه کردن مجاری صدور نفت از خلیج فارس به نقاط مختلف جهان را در دستور کار خود قرار داده اند که این موضوع مورد بحث مقاله حاضر است. این مقاله به بررسی این فرضیه پرداخته است که تنش موجود بین غرب و جمهوری اسلامی ایران از یک سو و بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران از سویی دیگر، به همراه مواضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز در شرایطی خاص، موجب خواهد شد که هزینه های طرح های جایگزین آبراه تنگه هرمز برای کشورهای صادر کننده نفت در این حوزه توجیه پذیر شود که پیامد آن کاهش اهمیت تنگه هرمز است و در این باره، از مزیت اهرم استراتژیک جمهوری اسلامی ایران کاسته خواهد شد.
  کلیدواژگان: انرژی، خلیج فارس، تنگه هرمز، خطوط لوله عربی، خط لوله نفت
 • عباس سلمان پور*، اسماعیل هادی تبار صفحه 269
  فساد، اساس فعالیت های پلید سازمان های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان یافته و جزء جدایی ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تاثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه ای برای متولیان و سیاست گذاران هر جامعه و نیز مراجع بین المللی بوده است. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلی کشورها و غیر منسجم بودن برخورد دولت ها با این پدیده، نشست های مختلفی در سطوح منطقه ای یا بین المللی برای تشریک مساعی دولت ها و تدوین قوانین متحد الشکل، برگزار شده است که از جمله آنها، نشستی است که در سال 2003 در مریدای مکزیک از سوی سازمان ملل ترتیب داده شد و منجر به تدوین کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، موسوم به کنوانسیون مریدا شد. ایران نیز با الحاق به آن، قوانین و مقرراتی را مرتبط با الزامات کنوانسیون به تصویب رساند. در مقاله حاضر ضمن بررسی فصل دوم از کنوانسیون یاد شده با عنوان «اقدامات پیشگیرانه»، به سه عنوان قانونی در کشورمان که عبارت اند از؛ قانون مبارزه با پولشویی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، پرداخته و این قوانین را از جهت انطباق با فصل دوم کنوانسیون مریدا، مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که قوانین مذکور، به میزان قابل توجهی، منطبق با الزامات کنوانسیون مزبور است.
  کلیدواژگان: فساد اداری، فساد مالی، جرائم اقتصادی، پولشویی، کنوانسیون مریدا
|
 • Reza Simbar*, Sajad Bahrami Moghadam Page 7
  States are always attempting in increasing their power. Occasionally, expanding power by a state in local, regional or international levels may be faced to contrasting reaction of other states. And sometimes, rising states confront opposing action of the others less. Rising states will not be equally restrained by established powers. The paper begins by addressing the questions of why and when rising powers are dangerous. What are the causal links between national growth and international conflicts? When a rising state is restricted by external environment pressure? This essay by a descriptive manner believes that if increasing power in a state is perceived threatening, it will prompt others to contrasting reaction. So, other states limit the rising state. So far, The dangers of rising states, has been examined from Realism, Liberalism, Constructivist and English school theories point of view. Eventually, peaceful rise approach which has relative new literature in International Relations has been represented. Findings, despite prevalent opinion, imply that constraints are exerted on rising state by milieu has structural causes, and the nature of the international system of states to make structural restrictions to rising powers, And the rise of emerging powers, found to be more intimidating, it is more sensitive to other governments to stimulate further confrontation.
  Keywords: Power Transition, Threat, Norms, International Order, Peaceful Rise
 • Mohsen Khalili*, Jahangir Heidari, Hossein Asghari Sani, Hadi Sayyadi Page 41

  Geopolitical Genomes is the geographical genetic map of the politics and derived from geography of a country. Foreign policy of every country have affected by genetic map of the geopolitics. Iran in the neighboring with 15 countries is a strategic region. Understanding the genomes and codes of the neighbor countries has an effective role to drafting a proper foreign policy with geopolitical characteristics of Iran. The authors of the present paper with applying the comparison method analysis of the geopolitical themes of Iran and Russia, has tried to finding the contrasting model and the format of the confronting codes and genomes of Iran and Russia. As the strategic conclusion of the paper, Iran with correction of the conducts in the international system could put Russia in the weak status; but, Russians with utilization of the Iran’s incorrect and conflictual manners against the international society could become an obstacle to Iran’s usage of the geopolitical strengths with the covering of the Russia’s weak geopolitical codes.

  Keywords: Geopolitical Genome, Geopolitical Code, Foreign Policy, Iran, Russia
 • Habibollah Abolhassan Shirazi*, Reza Parseh Page 73
  Axis of Iran, Syria and Hezbollah is the only union which has affected the United States interests and goals in the Middle East, Given the magnitude and importance that the United States has defined its interests in the Middle East, this paper attempts to answer the question that the axis of Iran, Syria and Hezbollah, to what extent could affect the interests of America in the Middle East after September 11? Research results indicate that the axis as the only serious opposition to America's presence in the region to adopt policies and measures such as anti-Israel, oppose to Arabic conservative and the rotten governance, oppose America's presence in the region, reliance on oil means to pressure the West, supporting the Palestinian cause, forgotten roles of self-determination for peoples, Shia minorities in democracies alternative power and a revival of faith-based thinking and the growth of Islamist movements in the spread of Islamic Awakening in the area of public opinion have effected in increasing costs for America and reduced its interests in the region.
  Keywords: America, Middle East, Iran, Syria, Hezbollah
 • Ebrahim Abbasi* Page 115
  The developments of third millennium have been caused the different regions of the world including the Middle East rethink bilateral & multilateral relations on the shadow of new developments. The "Network Theory", its internal structures and model of regional system have potential that change traditional boundaries in any region & create new boundaries.The main question is: what new structure could be defined in the Middle East on the Shadow of "Network Theory" & regional system? The main hypothesis is that in the "Network Theory" & regional system model, the traditional division of the Middle East is changing & the region can draw new boundaries & structures for itself. One of the most important new structure is "The north Middle East" is named "Bunch" in this theory. This bunch consists of Iran, Turkey, Iraq, Pakistan & Afghanistan. Research findings show, new developments in Afghanistan & Iraq improve geopolitical situation of the bunch. Internal varieties including Stability, Modernizations, democratization & Political system & The bunch internal verities including linguistic & historical identities, bilateral & regional treaties, common crisis & complimentary economic cause the new structure in the Middle East. The research Structure consists of theoretical basics, the north Middle East & its common capacities & elements.
  Keywords: Network, Regional system, North Middle East
 • Armin Amini*, Samira Sadat Shokrollahi Page 161
  The main objective of this paper is to address the practical measures by the Vietnam about globalization and economic development, so try to answer to this question with explanatory method that Does globalization have effect on Vietnam's economic development, if so, which factors have influenced this progress and what practical and effective actions had did Vietnam about globalization? The Results of this paper shows that Vietnam obtained the ground for economic reformations which named Doi Moi by political changes. So that this country through economic reformations, privatization, Integration with regional and world countries, attracting foreign investment, agricultural Development and encouraging exports achieved the significant growth and development in recent years. So Vietnam's economic success was not the result of one determinant factor, but a combination of factors has been influential in the development of this country.
  Keywords: Vietnam, Globalization, Economic Development, South East Asia, Economic Reforms
 • Ali Adami*, Elham Keshavarz Moghadam Page 207
  By the end of the Cold War, nuclear weapons were introduced as a deterrent to war and inhibitors. To achieve such technological has been cause of developments force and to ensure for security policies states. In this regard, Iran is also considering the actual experience of Iraq war and increasing threats to regional and also part of the great powers and how their stance against the Iran's regime has tried to become a nuclear power technology. The knowledge acquired by Iran's peaceful nuclear and predict future other success, it plays an important role in changing the balance of power in the Persian Gulf region and the Middle East has its benefits. Of course neorealism as the dominant paradigm in International Relations and in the international system is specific definition of safety and security threats. Thus, this particular definition, nuclear deterrence is a special place in this approach. Therefore, it is essential to understand that how nuclear technology provided to Iran security guarantees and it improves stability and national security.
  Keywords: Neorealism, Deterrence, Security, Iran's Nuclear Capability
 • Mohammad Vallee Modarres*, Mohsen Karami Navehkash Page 239
  During the past several decades, conflict, struggle and permanent competition has become a normal phenomenon in the Persian Gulf region. Amongst the present causes, one can note the tense relations between the United States and the Islamic Republic of Iran and threats by Iran to block the Strait of Hormuz. In this regard, America and its allies have put on the agenda multiplying the routes of oil export from the Persian Gulf to the rest of the world. This issue is the subject of this article. This article aims to prove the hypothesis that the tension between the West and IR of Iran on one hand, and between Persian Gulf Countries and IR of Iran on the other hand, along with Iran’s threats to block the Strait of Hormuz in special circumstances, will cause the reduction of importance of the Strait of Hormuz which, in this case, will diminish Iran’s strategic lever.
  Keywords: Energy, Persian Gulf, Strait of Hormuz, Arab Pipelines, Petro line
 • Abbas Salmanpour*, Esmaeil Haditabar Page 269
  Corruption, in the commitment of systematic crimes, is the base of horrible activities of criminal organizations and is the inseparable element of the occurrence of economic crimes. Because of the importance of the negative influence of Corruption in the development of the social Justice and economic flourishing at societies, controlling that has always been a concern for the authorities and policymakers of each society and international authorities. Beside to the passing of the domestic laws in the countries regarding the control of various aspects of corruption, due to the dispersion of these regulations and lack of integral confrontation of governments with this phenomenon, diverse meetings are held in regional or international levels for the joint cooperation of governments and compilation of unified laws regulations which has had useful and effective consequences. One of the international measures related to the control of this phenomenon, is a Conference which was held by the United Nations on 2003 in Mexico Merida, this conference was lead to the drafting of the United Nations convention against corruption which is known as Merida Convention. Iran with its adherence to this convention has passed laws and regulations regarding the convention’s requirements. In the present article, while investigating the second chapter of the cited convention which is under the title of “preventive measures”, three legal subjects in our country which are: “Money laundry Act, Free access and circulation of the information Act and Health promotion of administration system and controlling the corruption Act” will be studied and these regulations are observed for the purpose of conforming with chapter two of the Merida Convention and we have reached this conclusion that the cited laws, are in conformity with the requirements of the cited convention in a remarkable rate.
  Keywords: Administrative Corruption, Financial žCorruption, Economic Crimes, Money laundry, Merida Convention