فهرست مطالب

 • Volume:3 Issue:3, 2015
 • تاریخ انتشار: 1393/10/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی فتاحی بافقی*، ابوالفضل حسینزاده، عباسعلی جعفری، معصومه نقشی صفحات 163-167
  فلور واژن یک اکوسیستم سیار هست که به آسانی تغییر می کندف هرچند که چهار عامل ترشحات واژن تا 95 درصد مسبب التهاب واژن هستند. واژینیت کاندیدیایی ناشی از التهاب دیواره وازن به وسیله قارچ کاندیدیا البیکانس است. مطالعه حاضر برای برای تعیین فراوانی شیوع واژینیت کاندیدیایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی یزد و نقش ایمنی سلولی در واژینیت کاندیدیایی انجام شد. مطالعه ای توصیفی- تحلیلی و مقطعی که از شهریور 1391 تا شهریور 1392 انجام شد. از 360 زن مراجعه کننده از مجموع 360 نفر زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی یزد120 نفر (.3333 درصد)دچار عفونت واژینیست به یکی از این سه عامل کاندیدا، باکتریال واژینازیس و تریکوموناس بودند و 240 نفر (66.67 درصد) بدون عفونت بودند، بیشترین میزان شیوع عفونت مربوط به باکتریال واژینوزیس بود با 55 نفر (15/6%)، بعد مربوط بود به کاندیدا آلبیکانس با 40 نفر (8 %) و کمترین میزان شیوع مربوط بود به تریکوموناس واژینالیس با 25 نفر (5/9%). آلودگی همزمانی این سه در یک فرد مشاهده نشد گرچه برخی از عوامل همه گیری شناسی تا مرز معنی دار شدن رسیدند ولی ارتباط معنی داری بین عفونت با تحصیلات، شغل، وضعیت بارداری مشاهده نشد و بین سابقه سقط و واژنیست و بین سن و باکتریال واژیتوزیس ارتباط معنی دار مشاهده شد. یافته ها نشان از ناچیز بودن میزان آلودگی در منطقه کویری یزد است. بدیهی است چون فرم عفونتزا در شرایط محیطی گرم و خشک دوام زیادی ندارند و در مقایسه با کشورهایی که پایبندی به مراعات اخلاق کمتر است و دارای روابط آزاد جنسی هستند، مربوط می شود به ویژگیهای فرهنگی، اخلاقی و باورهای زنان و مردان ایرانی به بنیان خانواده است. گرچه بررسیها از تاثیر ایمنی سلولی در وازینیت کاندیدیایی دارد و لی در ایدزی ها عفونت مجدد هم گزارش شده است.
  کلیدواژگان: واژینیت کاندیدیایی، زنان، یزد، توزیع فراوانی
 • محمدحسن لطفی، فاطمه امیری*، سیدخلیل فروزان، حسین فلاحزاده، هانیه شکاری صفحات 168-186
  مقدمه
  یکی از قوی ترین و اصولی ترین پیش گو کننده ابتلا و میرایی یک فرد، وضعیت اجتماعی – اقتصادی (SES) آن فرد است و بیماری های عروق کرونر قلب شاید از برجسته ترین اختلال ایجاد شده به علت نابرابری های اجتماعی – اقتصادی است. به همین منظور مطالعه حاضر جهت بررسی ارتباط فاکتورهای اجتماعی – اقتصادی با بیماری عروق کرونر در استان یزد انجام گرفت.
  روش کار
  مطالعه حاضر به صورت گذشته نگر و به روش مورد شاهدی مبتنی بر بیمارستان از دی ماه 1391 تا مهرماه 1392 در استان یزد انجام گرفت. شاهدها به صورت گروهی از نظر سن و جنس با گروه بیمار همسان شدند. در مجموع حجم نمونه بدست امده با استفاده از نرم افزار اماری 500 نفر شامل 250 نفر مورد و 250 نفر شاهد بود. جمع اوری داده ها با ابزار پرسشنامه و به صورت مصاحبه جهره به چهره توسط مصاحبه گر، اندازه گیری های آزمایشگاهی و آنتروپومتریک و معاینه فیزیکی انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل نتایج، آزمون های آماری مناسب مانند کای اسکویر، student t-test و آنالیز چند متغیره شرطی لجیستیک (Multiple Logistic Regression) مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که افراد گروه مورد در مقایسه با افراد گروه کنترل، اکثرا به طور قابل توجهی دارای تحصیلات ابتدایی و درامد ماهانه زیر 500 هزار تومان بودند. علاوه بر ان فراوانی پوشش بیمه روستایی و افراد با خانواده های بیش از 6 نفر در گروه مورد بیشتر بود و این تفاوت فراوانی ها از نظر اماری معنی دار شد. پس از بررسی اثر هم زمان متغیرهای اقتصادی - اجتماعی در مدل رگرسیون لوجستیک و کنترل اثر متغیرهای مخدوش کننده، تحصیلات ابتدایی همچنان رابطه معنی داری را نشان داد به گونه ای که در افراد با تحصیلات ابتدایی (65.344-1.675)10.462 برابر بیشتر از کسانی بوده که تحصیلات بالاتر از دیپلم داشتند. همچنین نتایج نشان داد که کسانی که درامد شان در رنج 700 هزار تا یک ملیون تومان قرار دارد در معرض خطر کمتری برای ابتلا به بیماری قرار دارند ((0.967-0.078) OR=. 275). علاوه بر ان شانس ابتلا به بیماری در کسانی که ساکن شهر می باشند نسبت به کسانی که ساکن روستا بودند 9.3 (71.04 -1.22) برابر بیشتر است.
  نتیجه گیری
  در مجموع به نظر می رسد که سطح تحصیلات پایین و درامد کم و شهرنشینی می تواند نقش مهمی در علت و معلولی بیماریهای عروق کرونر (CAD) در استان یزد داشته باشد.. بنابراین برای پیش گیری از این بیماری اقدامات لازم برای ترویج شیوه زندگی سالم، رفع فقر، افزایش سطح آگاهی افراد جامعه نسبت به عوامل خطر بیماری انسداد عروق کرونر و تغییر سیاست برنامه ریزی در سطح ملی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: وضعیت اجتماعی، اقتصادی، CAD، مورد شاهدی، استان یزد
 • محمود زارع جمال ابادی*، محمدباقر کجباف، احسان محیطی اردکانی صفحات 177-185
  مقدمه
  مطالعات گوناگون در خصوص بهداشت مدارس و نگاهی گذرا به تاریخچه آن در جهان نشان می دهد که اغلب کشورهای دنیا توجه خاصی را به امور بهداشتی معطوف داشته اند زیرا سلامتی دانش آموزان نه تنها از آن جهت که قشر آسیب پذیر جامعه هستند بلکه بدان جهت که سرمایه انسانی و ملی آینده و تضمین کننده توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورند حائز اهمیت است.
  موادوروش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدارس ابتدایی (دخترانه، پسرانه) ناحیه 2 استان یزد تشکیل می دادند که تعداد آنها 110 مدرسه ابتدایی بود که از این تعداد 50 مدرسه ابتدایی به صورت طبقه ای نسبتی و بطور تصادفی انتخاب و مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. این پرسشنامه دارای دو بخش جداگانه است. بخش اول مربوط به وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس و بخش دوم مربوط به وضعیت بهداشت عمومی آموزشگاه ها می شود. روایی پرسشنامه از طریق قضاوت متخصصان و اساتید بهداشت تایید شد و پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه وبانتیجه ی82٪ تایید شده است.
  یافته ها
  اکثر مدارس دارای مساحت مناسب، اتاق خدمات بهداشتی و کمک های اولیه استاندارد هستند.بیشتر مدارس مجهز به آبخوری مناسب و همچنین توالت استاندارد هستند. در 66 درصد مدارس، فاصله ی تخته سیاه با اولین نفر 2/5 متر و بیشتر است.وضعیت شاخص نور و سقف و رنگ و دیوار کلاسهای اکثر مدارس مناسب است.
  نتیجه گیری
  وضعیت بهداشت مدارس ابتدایی ناحیه 2 استان یزد با استانداردهای بهداشتی تعیین شده در آئین نامه بهداشت مدارس همخوانی دارد و بین مدارس دخترانه و پسرانه از نظر وضعیت بهداشتی تفاوت معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: بهداشت مدارس، مدارس ناحیه 2 یزد، استانداردهای بهداشتی، آئین نامه بهداشت مدارس
 • عباسعلی جعفری*، عباس فلاح تفتی، علی فتاحی بافقی، بنفشه ارضی صفحات 196-204
  مقدمه/
  هدف
  هر چند حفره دهانی انسان دارای یک توده متنوعی از میکروارگانیزمها است، بعضی تغییرات و دستکاریها مانند استفاده از دست دندان کامل مصنوعی همراه با بهداشت نامناسب دهان در افراد بی دندان میتواند باعث به رشد و تکثیر بیش از حد میکروارگانیسمهای فرصت طلب شده که منجربه استوماتیت ناشی از دنچر (دست دندان) شود. هدف از انجام مطالعه حاضر مقایسه فلور میکروبی غالب دهانی بین افراد بی دندان دارای دندان مصنوعی وافراد مسن دارای دندان طبیعی بوده است.
  مواد و روش کار
  در مطالعه مقطعی- تحلیلی حاضر، تعداد سی بیمار دارای پروتز کامل دندانی و سی فرد مشابه دارای دندان، پذیرفته شده در بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی بطور تصادفی انتخاب شدند. نمونه های حفره دهانی از تمامی آنها با روش استفاده از سواب سرپنبه ای استریل تهیه، برای بررسی لام مستقیم و کشت برروی محیط های کشت اختصاصی باکتریایی و قارچی استفاده شد. باکتریها و قارچهای شایع جدا شده شمارش و با استفاده از تستهای تشخیص افتراقی تعیین هویت شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و با کمک تست آماری T بررسی و تفاوتها را با میزان p<0.05 از نظر آماری معنی داردر نظر گرفته شدند.
  نتایج
  استافیلوکوکوسهای غیرارئوس واسترپتوکوکهای آلفا همولیتیک بالاترین میزان کشت مثبت و استرپتوکوکهای بتا همولیتیک دارای کمترین درصد در بین میکروارگانیسمهای جدا شده از نمونه های دهانی هر دوگروه بودند. تراکم بالاتری ازاستافیلوکوکهای غیر ارئوس، استرپتوکوکهای آلفا همولیتیک، کوکوباسیلهای گرم منفی، نایسریاهای غیر بیماریزا، کاندیدا و کورینه باکتریومها در نمونه های دهانی افراد دارای دست دندان در مقایسه با افراد دارای دندان طبیعی مشاهده شد (0/0001=P). همچنین یک همبستگی آماری معنی داری بین تعداد میگرارگانیسمهای جدا شده و طول مدت زمان استفاده از دنچر در افراد دارای دست دندان مصنوعی مشاهده گردید (0/013=P).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضرنشان میدهد که دست دندان مصنوعی میتواند به عنوان عامل زمینه ساز باعث تکثیر بیش از حد طبیعی تعدادی از میکرارگانیسم فلوردهانی خصوصآ کاندیدا، کوکوباسیلهای گرم منفی، نایسریاهای غیر بیماریزا و کورینه باکتریومها شده، که این بر نقش مهم حفظ بهداشت دست دندان مصنوعی در افراد دارای دندان مصنوعی تاکید میکند.
  کلیدواژگان: حفره دهانی، غالب، فلور میکروبی، دست دندان کامل
 • بهادر حاج محمدی، امین ظهورتبار، علی فتاحی بافقی*، اعظم امیدپناه، طیبه رعیتی، ابوالفضل قاسمی، علیرضا سازمند صفحات 205-210
  مقدمه
  گونه های سارکوسیستیس از مهمترین انگل های منتقله از گوشت هستند. سارکوسیستیس موجب بروز علایم مختلفی در انسان و نیز بیماری هایی در چهارپایان شده که مسبب مضرات اقتصادی قابل توجهی است. در این تحقیق، ب نتایج اولیه یک مطالعه پایلوت به منظور تعیین عامل بیماری در گوسفندان استان یزد اشاره شده است. همچنین وضعیت این انگل در فراورده های گوشتی قرمز در منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  طی شهریور و مهر ماه 1392، عضلات 70 راس گوسفند کشتار شده شامل هر دو جنس و نیز سنین مختلف به منظور جستجوی این انگل مورد بررسی قرار گرفت. در کشتارگاه صنعتی یزد، بازرسی لاشه با چشم غیرمسلح در بافت های عضلانی هدف انگل به منظور بررسی کیست های ماکروسکوپیک انجام شده و نیز روش هضم با پپسین به منظور جستجوی انگل میکروسکوپیک صورت پذیرفت.
  نتایج
  در حین بازرسی، هیچ انگل ماکروسکوپیک ملاحظه نشد. اما برادی زوایت های انگل در 97/14 درصد از عضلات هضم شده حیوانات دیده شد. بین شیوع آلودگی و جنس و سن حیوانات اختلاف معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  از آنجائیکه انسان میزبان واسط و نهایی گونه های مختلف انگل سارکوسیست بوده و کیست های انگل به اندازه های میکروسکوپیک حضور دارند، انتقال آلودگی از طریق گوشت باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین آموزش اهمیت بهداشتی این بیماری، چرخه انگل و نیز روش های تشخیص کیست ها در گوشت توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سارکوسیستیس، فراورده های گوشتی، ایران
|
 • Mohammad Hassan Lotfi * Page 162
 • Ali Fattahi Bafghi *, Abolfazl Hoseizadeh, Abbas Ali Jafari, Masoumeh Naghshi Jouzsheri Pages 163-167
  Introduction
  The vaginal flora is a dynamic ecosystem that can be easily altered. Although, there are four causes of vaginal discharges which cover almost 95% of vaginaitis. Candidal Vaginaitis is an infection of the vagina’s mucous membranes by Candida albicans (CA). Present study attempted to Candidal Vaginitis in women referred to health centers in Yazd and the role of innate & cell-mediated immunity against Candidal Vaginitis.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study conducted from September 2011 to September 2012 in Yazd city. A total of 360 women were recruited. The collection of material for diagnosis is ideally performed during a comprehensive pelvic examination using a speculum for diagnosis of CA with identify vaginal pH; smear preparing and staining and culturing.
  Results
  Finally all of 360 women that observed and tested, 120 (33.33%) of them have involved and 240 (66.67%) have not involved. from 120 infected women, 55paitents had Bacterial vaginosis (15.6%) 40 patients had Ca (10.8%) and 25 patients had Trichomonas vaginalis (5.9%). Despite the role for cell-mediated immunity in host protection against the majority of mucosal CA infections, studied has been in women with recurrent vaginitis, in HIV-infected women. Thus, current investigations have been focused specifically on innate and acquired immune responses against CA at the vaginal mucosa instead of Vulvovaginal Candidiasis being caused by defective or dysfunctional CD4+ T helper 1-type cell-mediated immune reactivity.
  Conclusion
  Strongly suggest that distinct vaginal lymphocyte subsets participate in the adaptive anti-Candida immunity at the vaginal level, with the vaginal CD4_ T cells probably playing a major role.
  Keywords: Candidal vaginitis, Women, Yazd, Frequency distribution
 • Mohammad Hasan Lotfi, Fatemeh Amiri *, Seyed Khalil Forouzannia, Hossein Fallahzadeh, Haniyeh Shekari Pages 168-186
  Introduction
  One of the strongest and most consistent predictors of morbidity and mortality of an individual is socio -economic status (SES) and coronary artery disease (CAD) is maybe the most prominent disturbance caused by socio-economic inequality. To investigate the relation between socio - economic factors with CAD this study was conducted in Yazd province.
  Materials And Methods
  This retrospective case-control study based on hospital was performed from January 1391 to October 1392 in Yazd province.The total sample size achieved from statistical software was 500 patients (n=250 in case and n=250 in control group). Data were collected using questionnaire (face to face interviews), Laboratory and anthropometric measurements and physical examination.To analyze the results, statistical tests such as chi-square, student T-test and Conditional Multiple Logistic Regression were conducted.
  Results
  Elementary education and total family monthly income <500 thousand Tomans were considerably higher in case group than controls. Moreover the frequency of families with rural insurance and with >6 member in case group was statistically significantly higher. After checking of simultaneous effect of socio–economic variables in logistic regression model, Elementary education still showed a significant relation (OR=10.462,95%CI:1.68-65.33). Also findings indicate that Families with 700,000-1,000,000 Tomans of monthly income were in lower risk of getting CAD (OR=0.275,95%CI:0.078- 0.97). In addition, the risk of getting CAD in city residents was 9.3 (95%CI:1.220-71.041) times higher than rurals.
  Conclusions
  Overall, it seems that urbanization, poor education and low income can play a role in the causation of CAD Yazd province.So for the prevention of CAD, promoting healthy lifestyles, alleviating poverty, increasing knowledge about CAD risk factors and national policy changes seems to be necessary.
  Keywords: Socio – economic status, CAD, case, control, Yazd Province
 • Mahmoud Zare Jamalabadi *, Mohammad Bagher Kajbaf, Ehsan Mohiti Ardakani Pages 177-185
  Introduction
  A large body of literature on school health and review of its history in the world show that most of the countries have paid special attention to this issue. The student’s health is of high importance, not only for being the society vulnerable population, but for they are future national and human capital and guarantors of the country socioeconomic development.
  Materials And Methods
  In this descriptive study the statistical population included all 110 primary schools (girl's and boys') in Yazd, District 2 of which 50 were randomly selected. Data were gathered using a questionnaire with two separate parts; the first part about environmental health and safety status of the schools and the second about their public health status. The questionnaire validity was confirmed by the expert's judgment and reliability was estimated 82% using Cronbach's alpha test.
  Results
  Most of the schools had suitable area per student, health care rooms, standard first aid kit, appropriate drinking fountains, and standard toilets. In 66% of the schools the distance of the blackboard from the first student was ≥2.5 m. Most of the schools had appropriate indexes for the status of light, ceiling, color and class wall.
  Conclusion
  The results of this study indicated that the health status of primary schools of Yazd, District 2 was consistent with the required standards of school health regulations. Health status was not significantly different in girl's and boy's schools.
  Keywords: School health, Yazd District 2 schools, Health standards, School health regulations
 • Mohammad Hossien Salmani Nodoushan, Zahra Soltanian Zadeh *, Taherah Jasemi Zad, Parvaneh Talebi, Maryam Kafash Panah, Najmeh Dehghani, Jalal Nikukaran Pages 185-194
  Introduction
  Nickel is found in varies industrial processes such as electroplating, leather tanning, cement preservations, paints and pigments, textile, steel fabrication and canning industries. It is proved that Ni(II) has several health hazards such as carcinogenic. The aim of this study was the evaluation of Ni(II)adsorption on Apple peel granola from aqueous solution.
  Material And Methods
  This study was done in laboratory scale and batch condition. In this study, the effects adsorbent dose, contact time and pH were investigated on the removal of nickel by batch process. The Apple peels granola prepared in lab conditions, and sieved by standard sieves of 60-100 mesh. The nickel concentration in standard and unknown samples was measured by AA spectrophotometer. For understanding of the adsorption process, the experimental data were analyzed with some isotherm and kinetic models.
  Results
  The maximum removal at was found in pH= 7. The nickel removal efficiency decreased from 50.1 to 25% by increasing adsorbent dosage. By increasing of pH from 3 to 7, the removal efficiency increased from 19.8% to 35.0% at 30 min contact time. The adsorption isotherm and Kinetic analysis of our results showed that the results well fitted by the Frundlich isotherm model (R2= 0.909) and pseudo-first-order kinetic model (R2= 0.926).
  Conclusion
  the results showed that Apple peel granola is able to absorb the nickel from aqueous solutions and removal efficiency was more in pH=7. Preparing of Apple peel granola adsorbent is simple, cheap and its application is in priority because of its porous structure in comparison with other natural adsorbents.
  Keywords: Biosorption, Nickel, Apple peel granola, Isotherm, Kinetic
 • Abbas Ali Jafari *, Abbas Fallah Tafti, Ali Fattahi Bafghi, Benafshah Arzy Pages 196-204
  Introduction
  However human oral cavity consist a mass of microorganisms, some alteration such as application the complete removable denture with poor oral hygiene in edentulous patients may cause overgrowth of several opportunistic microorganisms resulted denture stomatitis. The aim of present study was to compare the dominant oral micro-flora between edentulous denture users with dentate elderly.
  Material And Method
  In current analytical, cross-sectional study, 30 edentulous patients with complete removable denture and 30 dentate subjects, who admitted for non-prosthetic treatments, were randomly selected in Yazd dentistry department. Their oral cavity samples were obtained using sterile cotton-tip swabs, for direct smear analyzing and cultivation on the selective fungal as well as bacterial media. Isolated predominant bacteria and fungi were enumerated and identified by microbiological differential diagnosis tests. Data were analyzed with SPSS software with T test and differences were considered statistically significant when p<0.05.
  Results
  The non-aureus staphylococcus and alpha-hemolytic streptococci showed the highest positive culture among the isolated microorganisms in both groups, whereas beta hemolytic streptococci showed the least percent of isolated microorganism in both groups. The higher density of non-aureus Staphylococci, α-hemolitic Streptococci, Gram negative cocobasillus, non-pathogenic Neisseria, Candida and Corynebacterium were recovered from oral samples of denture users in compare with dentate subjects (P= 0.0001). There was also seen a statistical significant correlation between the number of isolated microorganisms and the duration of denture utilization in denture users (P=0.013).
  Conclusion
  Results of the present study showed that complete denture can be act as a predisposal factor in overgrowing of several oral micro-flora particularly Candida, non-aureus Staphylococci, α-hemolytic streptococci, gram negative cocobacillus, non-pathogenic Neisseria, and Corynebacterium, which emphasized the users denture hygine.
  Keywords: Oral cavity, Micro, flora, Complete denture
 • Bahador Hajimohammadi, Amin Zohourtabar, Ali Fattahi Bafghi *, Azam Omidpanah, Tayebe Rayati, Abolfazl Ghasemi, Alireza Sazmand Pages 205-210
  Introduction
  Sarcocystis species are one of the most important meat borne parasites. Sarcocystosis causes several symptoms in human as well as numerous diseases with high economic impact in livestock. In current paper at first results of a pilot study for determination of disease agent in lamb of Yazd province central Iran is presented. Then status of parasite in red meat products in study region gets discussed.
  Materials And Methods
  Muscles of 70 slaughtered Sheep from both sexes and different ages were investigated for presence of parasite cysts during September to October 2013. Carcass inspection with naked eye at industrial slaughterhouse of Yazd for macroscopic cysts, and pepsin-digestion method for microscopic cysts was performed on common infected sites of infection.
  Results
  No macroscopic cyst was seen at inspection, however bradyzoites of parasite were observed in 97.14% of animals’ digested muscles. No significant difference between infection and age groups or sex of animals was observed.
  Conclusion
  As humans are considered as final and intermediate host of different species of Sarcocystis, and parasite cysts present at microscopic sizes, transmission of infection from lamb meat should come into consideration. Hence public training of disease health importance, parasite cycle and methods of inactivation probable cysts in meat is recommended.
  Keywords: Sarcocystis, Meat products, Iran