فهرست مطالب

شخصیت و تفاوت های فردی - سال سوم شماره 5 (پاییز 1393)

فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی
سال سوم شماره 5 (پاییز 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/09/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرنگیس دمهری*، لیلا حمداوی صفحات 1-12
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه ساده و چندگانه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان با نگرانی درباره تصویر بدن صورت گرفت. جامعه پژوهش، شامل همه دانش آموزان دوره راهنمایی شهرستان تفت بودند که از این بین، 150 دانش آموز انتخاب شدند. پرسشنامه های پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه (مک کری و کاستا، 1985) و مقیاس نگرانی از تصویر بدن (لیتلتون، اکسام و پوری، 2005) در بین آنها توزیع شد. نتایج حاصل از همبستگی و تحلیل رگرسیون نشان داد که ویژگی های شخصیتی وجدانی بودن و موافق بودن به صورت منفی با نگرانی از بدریخت انگاری از بدن رابطه دارد. از سوی دیگر، ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی با نگرانی از بدریخت انگاری بدن رابطه مثبت معنی داری دارد. دانش آموزان با نبود ویژگی های شخصیتی وجدانی بودن یا موافق بودن مستعد اختلال بدریخت انگاری بدن و آسیب های بعدی آن هستند.
  کلیدواژگان: بدریخت انگاری بدن، ویژگی شخصیت، وجدانی بودن، موافق بودن
 • سجاد علمردانی صومعه*، آزاده عباسی، فاطمه قربانی صفحات 13-32
  هدف پژوهش حاضر، تعیین و ارتباط میزان رابطه الکسی تایمی و منبع کنترل با تیپ شخصیتی D در دانشجویان بود. مشارکت کنندگان پژوهش، 92 دانشجو (64 دختر و 28 پسر) بودند که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه های مقیاس الکسی تایمی تورنتو (بگبی، پارکر و تیلور، 1994)، منبع کنترل (راتر، 1966) و تیپ شخصیتی D (دنولت، 1998) استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین تیپ شخصیتی D با تفکر معطوف به سطح و منبع کنترل بیرونی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج رگرسیون نشان داد بین الکسی تایمی با بازداری اجتماعی، عاطفه منفی و منبع کنترل بیرونی رابطه معناداری وجود دارد و می تواند این مولفه ها را پیش بینی کند. نتایج این پژوهش اهمیت و لزوم توجه به مساله شناسایی منبع کنترل و هدایت صحیح آن و نوع ابرازگری احساسات افراد و پیشگیری از شیوه های نادرست آن را می رساند. همچنین، این پژوهش سعی دارد تبعات مولفه های منفی مرتبط با تیپ شخصیتی D را به حداقل برساند.
  کلیدواژگان: تیپ شخصیتی D، الکسی تایمی، منبع کنترل
 • حامد احمدی*، جلیل باباپور خیرالدین، فریبا خیاطی صفحات 33-46
  در این تحقیق ارتباط ابعاد شش گانه شخصیت هگزاکو با نوع نگرش افراد نسبت به علم روان شناسی بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را افراد شرکت کننده در جشنواره تابستانی شهرداری تبریز، تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، تعداد 432 نفر (223 زن و 209 مرد) انتخاب گردیدند. شرکت کنندگان در تحقیق، پرسشنامه شخصیتی 6 عاملی هگزاکو (آشتون و لی، 2009) و پرسشنامه مولف ساخته نگرش به روان شناسی (احمدی، 1390) را تکمیل نمودند. بر اساس نتایج تحلیل های همبستگی پیرسون، بین عوامل شش گانه شخصیتی با نگرش به روان شناسی رابطه مثبت مشاهده شد. به علاوه، تهییج پذیری به عنوان قوی ترین پیش بین نگرش شناختی نسبت به روانشناسی شناسایی گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که چهار عامل شخصیتی تهییج پذیری، وجدان گرایی، تجربه پذیری و موافقت با نگرش به روان شناسی رابطه مثبت دارند.
  کلیدواژگان: ابعاد شخصیتی، هگزاکو، نگرش به روان شناسی
 • آیدا فرشام*، مهسا مبصری، ایران داوودی صفحات 47-61
  هم وابستگی به مثابه هرنوع رنج و آشفتگی است که از تمرکز توجه فرد بر نیازها و رفتار دیگران ناشی می شود. این پژوهش با هدف بررسی رابطه هم وابستگی با افسردگی و سبک های دلبستگی در بین دانشجویان دختر انجام شده است. در این مطالعه توصیفی همبستگی، 252 دانشجوی دختر از بین دانشجویان دانشگاه الزهراء در سال 1390 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و با استفاده از مقیاس هم وابستگی هالیوک (دیر، 2000)، پرسشنامه افسردگی بک (بک، 1979) و پرسشنامه دلبستگی بزرگ سال (هازن و شیور، 1993) ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک راهه انجام شد. نتایج نشان داد که هم وابستگی با افسردگی رابطه مثبت و معنی دار دارد. هم وابستگی، هم چنین با سبک های دلبستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا رابطه مثبت و معنی دار داشت. نتایج تحلیل واریانس یک راهه گویای این بود که دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا به طور معنی داری در افراد هم وابسته بیش تر است. هم وابستگی با تمرکز بر نیازهای دیگران به صورت افراطی با افسردگی و سبک های دلبستگی ناکارآمد ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: هم وابستگی، افسردگی، سبک های دلبستگی
 • لیلا فریدونی*، فاطمه نادی نجف آبادی، سودابه بساک نژاد صفحات 63-77
  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیت با نیازهای روان شناختی اساسی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران بود که در سال تحصیلی 1392 - 1393 مشغول به تحصیل بودند. مشارکت کنندگان پژوهش شامل 180 دانشجوی دختر بود که به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه شخصیتی فرم کوتاه (NEO-FFI) و مقیاس نیازهای روان شناختی اساسی (لاگواردیا، ریان، کاچمن و دسی، 2000) بود. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیت، نقش مهمی در پیش بینی نیازهای روان شناختی اساسی (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) ایفا می کنند. هم چنین نتایج نشان داد که بین روان رنجورخویی و نیازهای روان شناخی رابطه منفی معنی دار و بین برون گرایی، وظیفه شناسی، باز بودن به تجربه و توافق پذیری و نیازهای روان شناختی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
  کلیدواژگان: ویژگی شخصیت، نیاز روان شناختی، خودمختاری، شایستگی، ارتباط
 • چنگیز رحیمی* صفحات 79-104
  در این پژوهش، سبک های یادگیری ترجیحی دانشجویان ایرانی، تفاوت سبک ها با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی و سهم هر یک از آن ها به عنوان پیش بینی کننده های موفقیت تحصیلی دانشجویان بر اساس معدل آن ها مطالعه شد. در مجموع 982 دانشجوی دختر و پسر که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، پرسشنامه سبک های یادگیری گراشا-ریچمن (گراشا، 1996) را تکمیل کردند. معدل سه نیم سال تحصیلی اول دانشجویان نیز محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون t و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد دانشجویان ایرانی به ترتیب سبک های یادگیری وابسته، مشارکت جو و رقابتی را ترجیح می دادند. دانشجویان پسر، بیشتر از سبک اجتنابی و دانشجویان دختر بیشتر سبک های یادگیری وابسته، مشارکت جو و همکاری کننده را ترجیح می دادند. معدل دانشجویان با سبک های یادگیری رقابتی و مشارکت جو همبستگی مثبت و با سبک یادگیری اجتنابی همبستگی منفی داشت. فقط سبک یادگیری اجتنابی می توانست نمرات معدل دانشجویان را به صورت معناداری تبیین کند. آگاهی از سبک های یادگیری دانشجویان به مدرسان کمک می کند تا سبک آموزشی خود را با سیستم یادگیری ترجیحی دانشجویان تطبیق دهند.
  کلیدواژگان: سبک های یادگیری، جنسیت، موفقیت تحصیلی، رشته تحصیلی
 • سوده نادری*، مسعود باقری، علی دره کردی، غلامرضا ساردویی صفحات 105-123
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه سبک های دلبستگی مادر با سازگاری در دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان های دولتی ناحیه دو شهر کرمان با توجه به میزان تحصیلات والدین آنان بود. پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و تحلیل رگرسیون است. بدین منظور، 295 نفر از دانش آموزان دختر به روش تصادفی خوشه ای(چند مرحله ای) از بین دبیرستان های دولتی ناحیه دو شهر کرمان انتخاب شدند. ابزار تحقیق حاضر شامل پرسشنامه های سازگاری دانش آموزان دبیرستانی AISS (سینها و سینگ، 1993) و مقیاس دلبستگی بزگسالان RAAS (کالینز و رید، 1990) و پرسش نامه جمعیت شناختی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده از رگرسیون سلسله مراتبی، می توان بیان داشت که ابعاد مختلف سازگاری از طریق سبک های دلبستگی تبیین و پیش بینی پذیر است؛ به طوری که با افزایش دلبستگی ایمن، سازگاری بیشتر می شود. همچنین، سطح تحصیلات والدین در ارتباط بین سبک های دلبستگی و سازگاری (به ویژه سازگاری اجتماعی و آموزشی) نقش معنی داری دارد؛ به طوری که با افزایش میزان تحصیلات، دلبستگی ایمن بیشتر می شود و سازگاری افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: سبک دلبستگی مادر، سازگاری، میزان تحصیلات والدین
 • موسی جاودان * صفحات 125-142
  با هدف بررسی عوامل موثر در بروز رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان پسر شهر بندرعباس، 243 دانش آموز پسر دوره متوسطه با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان در تحقیق، مقیاس خودبازبینی 18 ماده ای اسنایدر و گانجستد (1986)، پرسش نامه 35 ماده ای جوعاطفی خانواده نودرگاه (1373)، مهارت های زندگی 40 ماده ای یار احمدی(1386) و پرسشنامه پرخاشگری 29 ماده ای باس و پری (1992) را تکمیل نمودند. داده های به دست آمده با استفاده از ماتریس همبستگی و محاسبه ضریب همبستگی رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که خودبازبینی، جوعاطفی خانواده، و مهارت زندگی الگوی مناسبی برای پیش بینی پرخاشگری نوجوانان پسر محسوب می شوند؛ به طوری که این مدل 62/1 درصد واریانس پرخاشگری را در دانش آموزان دوره متوسطه تبیین می کند. نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب جو عاطفی خانواده، مهارت های زندگی و خودبازبینی با بروز پرخاشگری در نوجوانان ارتباط معنی دار دارند.
  کلیدواژگان: پرخاشگری، جو عاطفی خانواده، خودبازبینی، مهارت زندگی
|
 • F. Demehri*, L. Hamdavi Pages 1-12
  Everyone during their lives، especially during adolescence، might sometimes experience concerns about their physical appearance. Some people might experience this concern very severely so that it interferes many aspects of their daily life. The purpose of this present research was to investigate the relationship between body dimorphic concerns and five factor model of personality in students. The research sample consists of 150 guidance students of TAFT schools who were selected by simple random sampling method. The instrument were used in present study are NEO- FFI and BICI. The results showed that there is significant negative correlation between agreeableness and consciousness personality with concerns about physical appearance. The results also revealed that the best predictor variables for body dysmorphic concerns were agreeableness and consciousness personality. Therefore we can conclude that the personality of students is an important factor that can contribute to the development of body dysmorphic disorders.
  Keywords: body dysmorphic disorder, personality trait, coscesness, agreeableness
 • S. Almardani Someeh*, A. Abbasi, F. Ghorbani Pages 13-32
  Type D personality as a factor increases the psychological turmoil، health issues and unpleasant clinical consequences and has devastating effects on physical and psychological health of individuals. The aim of this study was the determination and relationship between alexithymia and the locus of control with Type D personality among students. The sample included 92 students (64 girls and 28 boys) who were selected by multistage random sampling. To gather data، the questionnaire of Toronto Alexithymia Scale (Bagbay، Parker & Taylor، 1994)، Locus of Control (Rotter، 1996) and Type D personality (Denollet، 1998) were used. The results of Pearson correlation showed that there is a meaningful relationship between Type D personality with superficial thought (P=0/005) and External locus of control (P=0/002). Also the results of regression showed that there is a meaningful relationship between alexithymia with Social Inhibition (b=0/30)، Negative Emotion (b=0/22) and External locus of control (b=0/21) and it can predict these factors. The results of this study convey the importance and the necessity of considering the question of identifying the locus of control and the correct guidance of it and also the manner of individuals'' emotional expressiveness and the prevention of its improper practices. This study، also tries to decrease consequences of the negative factors associated with Type D personality to the level of minimum.
  Keywords: Type D Personality_Alexithymia_Locus of control
 • H. Ahmadi*, J. Babapour Kheiroddi, F. Khayyati Pages 33-46
  In this study the relationship between six major dimensions of personality –HEXACO- and individual attitude toward psychology had been investigated. Present survey’s population was Tabriz city people who participated in 2013 summer fair of Tabriz city''s mayoralty. Using multistage random sampling، 432 individuals (223 females and 209 males) were selected and were asked to complete HEXACO personality inventory and Attitude toward Psychology Scale. According to results of Pearson’s correlation analysis، there was a positive relation between 6 dimensions with attitude to psychology. Furthermore emotionality was the best predictive of cognitive attitude toward psychology. The results of regression analysis، also revealed the positive relation between attitude toward psychology with emotionality، conscientiousness، openness to experience، and agreeableness.
  Keywords: Personality Dimensions, HEXACO, Attitude toward psychology
 • A. Farsham*, M. Mobasseri, I. Davoodi Pages 47-61
  Co-dependency، as well as any suffering and turmoil، results from focusing on others individual needs and behaviors. This study was aimed to investigate the association between Co-dependency with depression and attachment styles among female students. In this correlational study، using simple random sampling، 252 female students of Al-Zahra University were selected. All the participants were asked to complete Holyoake Codependency Index، the Beck Depression Inventory and Adult Attachment Questionnaire. Pearson correlation and ANOVA were used to analyze the data. The results showed that there is a significant positive correlation between Co-dependency and depression. Also، Co-dependency has a significant positive relationship with avoidant insecure and ambivalent insecure attachment styles. ANOVA results indicated that Co-dependent individuals showed higher avoidant and ambivalent insecure attachment styles than others. The results، also، showed that Co-dependency is associated with extreme concentration on others’ needs، depression and dysfunctional attachment styles.
  Keywords: Co, dependency, Depression, Attachment styles
 • L. Fereidooni*, F. Nadi Najafabadi, S. Bassak Nejad Pages 63-77
  The aim of this research was to determine the relationship between personality traits and basic psychological needs in girl students of Shahid Chamran، Ahvaz University. Research population is all of the students of Shahid Chamran University studing in 1392-1393 academic year. Using multistage random sampling method، 180 female students were selected. The instruments used in this study were (NEO-FFI) and Basic Psychological needs (Laguardia، Ryan، Couchmam and Deci، 2000) Questionnaire. The correlation coefficient and stepwise regression were to analyze the data. The results of this research showed that personality traits have main role in prediction of basic psychological needs (autonomy، competence and related). The results also indicated that neuroticism has significant negative relationship with basic psychological needs; while traits extraversion، conscientiousness، agreeableness، and openness had significant positive relationship with basic psychological needs.
  Keywords: personality trait, psychological need, autonomy, competence, related
 • Ch. Rahimi* Pages 79-104
  The aim of present study was to investigate the preferred learning styles of Iranian university students، the differences of learning styles regarding to gender and field of study، and the contribution of learning styles as predictors of the students'' academic performance. Using convenience sampling method، 982 students (572 female، 410 male) were selected and were asked to complete the Grasha-Riechmann Student Learning Style Scales (GRSLSS). MANOVA، t-test and multiple regression analysis were used to analyze the data. The results showed that Iranian students prefer dependent، cooperative، and competitive learning styles respectively; Male students preferred avoidant learning style more than the female students، whereas female students preferred dependent، cooperative and collaborative learning styles. The academic performance of students was correlated positively with competitive and cooperative learning styles and negatively with avoidant learning styles. Only avoidant learning style could predict students'' academic performance. By understanding the learning styles of students، the educators can use a proper teaching system to meet the students'' preferential learning styles.
  Keywords: Learning Style, Gender, Academic Achievement, Field of Study
 • S. Naderi*, M. Bagheri, A. Darekordi, Gh. Sardouei Pages 105-123
  The aim of this study was to investigate the relationship between maternal attachment styles، the compatibility of third-grade girls in public high schools of the city of Kerman، according to the education level of their parents in the school year 90-91. The present study is a descriptive study of correlation and regression analysis. For this purpose، 295 female students randomly (multi-stage) between the two public high schools in Kerman were selected. The present study included adjustment tool for High School Students (AISS) and Adults Attachment Scale (RAAS)، and demographic questions. To analyze the data، hierarchical regression was used. According to the results obtained from the hierarchical regression can be of different dimensions that fit through the available attachment styles and is forecast، so that by increasing the safe attachment، be more compatible. Parental education levels، as well as a significant role in the relationship between attachment styles and compatibility is especially educational and social. So that with increasing level of education، the more secure attachment and adjustment will increase.
  Keywords: education, parental attachment, adjustment
 • M. Javdan* Pages 125-142
  To investigate the determinants of aggressive behavior in adolescent boys of Bandar Abbas، 243 high school students were selected by multistage random sampling. Participants were asked to complete Snyder and Gangsted 18 items Self-Monitoring Scale (1986)، Noodargah 35 items Affective Family Climate Questionnaire (1373)، YaAhmadi 40 items Life Skills (1386) and Buss and Perry 29 items Aggression Questionnaire (1972). The obtained data were analyzed by the correlation matrix and correlation coefficient of multiple regressions. The results showed that self-monitoring، affective family climate، and life skills are considered a good model for the prediction of aggression in adolescent boys، so that the model could explain 62/1% of the variance in aggression among high school students. The results also showed that the affective family climate، life skills، and self-monitoring are significantly associated with the occurrence of aggression in adolescents.
  Keywords: aggression, affective family climate, self, monitoring, life skill