فهرست مطالب

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - پیاپی 57 (پاییز 1393)
 • پیاپی 57 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محسن گل پرور، علی راعی صفحات 4-16
  هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلی پنج عامل بزرگ شخصیت بر ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک شده و رفتار مدنی سازمانی است. نمونه پژوهش 148 نفر از کارکنان یک مجموعه اداری بودند که به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (دنوی و اوزوالد، 2012)، پرسشنامه عدالت سازمانی (شیبااوکا و همکاران، 2010) و پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی (لی و آلن، 2002) بودند. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که وظیفه شناسی، رابطه بین عدالت توزیعی و رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به سازمان را تعدیل می کند و همچنین برونگرایی و توافق پذیری، رابطه عدالت بین فردی را با رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان تعدیل می نمایند. تحلیل رگرسیون تعقیبی نشان داد که وقتی وجدانی بودن و برونگرایی بالاست، رابطه معنادار مثبتی بین عدالت توزیعی و بین فردی ورفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان وجود دارد، اما وقتی توافق پذیری بالا است، افزایش عدالت بین فردی منجر به کاهش رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به سازمان می شود. نتایج این پژوهش نشان داد که پنج عامل بزرگ شخصیت از مجموعه عواملی هستند که لازم است در هنگام مطالعه رابطه عدالت سازمانی با رفتارهای انسان در محیط کار مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی ادراک شده، شخصیت، رفتارهای مدنی، سازمانی
 • طاهره گل کاری، مهرداد کلانتری، احمد عابدی صفحات 17-25
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر مداخلات شناختی رفتاری بر مشکلات عاطفی رفتاری دختران نوجوان محروم از پدر اجرا شد. این پژوهش که از نوع نیمه تجربی است از طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (1 ماهه) بهره گرفت. جامعه آماری شامل دختران نوجوان دبیرستانی محروم از پدر شهرستان شاهین شهر در سال 90 بودند. از میان آنها، 30 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی در گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار سنجش، پرسشنامه توانایی ها و مشکلات (گودمن، 1997) بود. درگروه آزمایش 8 جلسه مداخلات شناختی رفتاری (هر جلسه90 دقیقه) اجرا شد. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS15 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مداخلات شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات عاطفی رفتاری در دختران نوجوان محروم از پدر در مرحله پس آزمون و پیگیری موثر بوده است (05/0≥P). همچنین این نتیجه در مورد همه زیرمقیاس های مشکلات هیجانی، مشکلات سلوک، بیش فعالی و مشکل با همتاها در مرحله پس آزمون و پیگیری صادق بود (05/0P≤).
  کلیدواژگان: مداخلات شناختی، رفتاری، مشکلات عاطفی، رفتاری، دختران نوجوان محروم از پدر
 • زینب کاویانی، نجمه حمید، میرصلاح الدین عنایتی صفحات 26-35
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مذهب محور بر تاب آوری زوج ها بود. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری همه زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره ناحیه یک کرج بود. با روش نمونه گیری در دسترس، 30 زن دارای تاب آوری پایین با آزمون تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، انتخاب شدند و به طور تصادفی، در دو گروه آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند. درمان شناختی رفتاری مذهب محور در 10 جلسه چهل وپنج دقیقه ای به گروه آزمایش داده شد، در این مدت گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. مقیاس تاب آوری در پس آزمون دوباره به کار گرفته شد. تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان شناختی رفتاری مذهب محور به طور معناداری با افزایش تاب آوری در ارتباط است (0001/0P<). یافته های این مطالعه نشان داد درمان شناختی رفتاری مذهب محور ممکن است به عنوان روشی موثر برای افزایش تاب آوری در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری مذهب محور، تاب آوری، زنان متاهل
 • مجید صفاری نیا، معصومه تدریس تبریزی، طیبه محتشمی، پرستو حسن زاده صفحات 36-45
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مولفه های شخصیت جامعه پسند، خودشیفتگی بر بهزیستی اجتماعی ساکنان شهر تهران بود. این پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر همه زنان و مردان ساکن شهر تهران در سال 1392 بود، که از این میان 200 نفر (100 زن و 100 مرد) با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز، (1998)، پرسشنامه شخصیت جامعه پسند پنر (2002) و پرسشنامه شخصیت خودشیفته راسکین و تری (1988) بودند. در تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که شخصیت جامعه پسند و مولفه های آن با بهزیستی اجتماعی رابطه مثبت معنادار (01/0>P) و خودشیفتگی و مولفه های آن با بهزیستی اجتماعی رابطه منفی معنادار دارد (01/0>P). همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیری نشان داد که شخصیت جامعه پسند و خودشیفته قادر به پیش بینی تقریبا 40درصد از واریانس بهزیستی اجتماعی هستند. به این ترتیب 11 فرضیه پژوهش حاضر مورد تایید قرار گرفت: شخصیت جامعه پسند، هم حسی جهت گیری شده، کمک رسانی، شخصیت خودشیفته، اقتدار، خودنمایی، برتری جویی، بهره کشی، محق بودن، خودبسندگی و خودبینی بر بهزیستی اجتماعی تاثیر معناداری دارد (01/0>P). با توجه به نتایج پژوهش با کاهش خودشیفتگی در افراد و تقویت شخصیت جامعه پسند در آنها می توان به ارتقای بهزیستی اجتماعی آنها کمک کرد.
  کلیدواژگان: شخصیت جامعه پسند، خودشیفتگی، بهزیستی اجتماعی
 • محسن شکوهی یکتا، اکرم پرند، سعید اکبری زردخانه صفحات 46-54
  هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر کاهش استرس های والدینی و شیوه فرزندپروری آنها است. روش پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون تک گروهی است. جامعه آماری را والدین دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی شهر تهران تشکیل می دادند که از بین آنها والدین 33دانش آموز به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه میزان استرس های والدین (شکوهی یکتا و پرند، 1386 ب) و روش های فرزندپروری (شکوهی یکتا و پرند، 1386) بودند. والدین در کارگاه های آموزشی تربیت کودک اندیشمند شرکت کردند. والدین در این کارگاه ها در زمینه استفاده از روش حل مساله برای تغییر فرایند شناختی خود در رویارویی با رفتارهای چالش برانگیز کودکان و واکنش مناسب نسبت به رفتار کودکان خود آموزش دیدند. کارگاه ها به مدت 10 جلسه دوساعته و یک روز در هفته برگزار می شدند. از والدین توسط پرسشنامه ها قبل از شروع کارگاه، پیش آزمون و همچنین در پایان دوره آموزشی پس آزمون گرفته شد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری (55/0=2η، 05/0P<) نشان داد که آموزش در بهبود 3 مولفه تنبیه و توبیخ، توصیه بدون توضیح و حل مساله تاثیر معناداری داشته است. لذا می توان نتیجه گرفت که از آموزش حل مساله به والدین به عنوان شیوه ای برای بهبود روش های تربیتی آنان در تربیت کودکان می توان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: استرس های والدینی، روش های فرزندپروری، مهارت های حل مساله
 • نیره پریشانی، پریسا نیلفروشان * صفحات 55-63

  هدف این پژوهش بررسی نقش سبک های فرزندپروری، خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی و هوش هیجانی در بی تصمیمی مسیر شغلی پسران بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری همه دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر اصفهان بود. 200 دانش آموز به روش تصادفی خوشه ایچندمرحله ای از بین چهار دبیرستان ناحیه 4 و 5 آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزارهای سنجش عبارت بودند از پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (2002)، مقیاس خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی تیلور و بتز (1983) و پرسشنامهه بی تصمیمی مسیر شغلی اسیپو، کارنی و باراک (1976) و پرسشنامه سبک های فرزندپروری باومریند (1988). برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین عوامل مذکور به ترتیب سبک مقتدرانه، خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی، هوش هیجانی و سبک سهل گیرانه، بی تصمیمی مسیر شغلی را به صورت معنادار پیش بینی می کنند (01/0>P).

  کلیدواژگان: بی تصمیمی مسیر شغلی، سبک های فرزندپروری، خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی، هوش هیجانی
 • آرزو شاه میوه اصفهانی، منصوره بهرامی پور، طاهره حیدری، سالار فرامرزی صفحات 64-71
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آموزش بازی های گروهی بر رفتار سازشی پسران و دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر است. روش پژوهش نیمه تجربی به صورت پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری همه دانش آموزان کم توان ذهنی پایه اول، دوم و سوم ابتدایی شهر اصفهان و روش نمونه گیری، خوشه ایچندمرحله ای تصادفی بود. نمونه این پژوهش 40 کودک کم توان ذهنی بود که به طور تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایش (10 دختر، 10 پسر) و گواه (10 دختر، 10 پسر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش عبارت از مقیاس رفتار سازشی واینلند (دال، 1965) بود. پس از اجرای پیش آزمون بر روی دو گروه گواه و آزمایش، کودکان کم توان ذهنی گروه آموزش 8 جلسه یک ساعته بازی های گروهی را در مدرسه آموزش دیدند و سپس پس آزمون بر روی هر دو گروه انجام گرفت. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش بازی های گروهی بر رفتار سازشی این کودکان، موثر بوده است (0001/0P<). ضمن اینکه بین دو گروه دختر و پسر در میانگین نمرات پس آزمون رفتار سازشی مقیاس رفتار سازشی واینلند تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که آموزش بازی های گروهی قادر به افزایش رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی است.
  کلیدواژگان: آموزش بازی های گروهی، رفتار سازشی، کم توان ذهنی
 • شهرام واحدی، تورج هاشمی، سینا شفیعی سورک صفحات 72-81
  این مطالعه توصیفی با هدف بررسی تاثیر سنوات تحصیلی، روان رنجوری و راهبردهای یادگیری خودنظم دهی بر فرسودگی تحصیلی برای آزمون یک مدل نظری انجام گرفت. جامعه آماری مطالعه، تمامی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به حجم 1162 نفر بود. نمونه تحقیق 290 نفر از این دانشجویان را شامل شد که با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. مقیاس روان رنجوری (کاستا و مک کری، 1992)، پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریچ و دی گروت، 1990) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، 2007) ابزارهای پژوهش و آزمون های همبستگی ساده و تحلیل مسیر روش های آماری مورد استفاده بودند. نتایج مطالعه، همسو با فرضیه ها نشان داد که سنوات تحصیلی (05/0>P) و روان رنجوری (01/0>P) به شکلی مثبت و خودکارآمدی (01/0>P)، ارزشگذاری درونی (01/0>P) و خودتنظیمی (05/0>P) به شکلی منفی بر فرسودگی تحصیلی تاثیر دارند. همچنین توان متغیر خودتنظیمی در میانجیگری تاثیر عوامل روان رنجوری (05/0>P)، خودکارآمدی (01/0>P) و ارزشگذاری درونی (05/0>P) بر فرسودگی تحصیلی به تایید رسید. در مجموع 58 درصد واریانس فرسودگی تحصیلی را این متغیرها تبیین می کند.
  کلیدواژگان: فرسودگی تحصیلی، سنوات تحصیلی، روان رنجوری، راهبردهای یادگیری خودنظم دهی، دانشجویان
 • فاطمه خانی، سید محمدرضا صمصام شریعت، علی مهداد، فاطمه تکی، مهرداد کورنگی بهشتی، رویا حکمت روان صفحات 81-91
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهبود شاخص های روانی SCL-90 و کیفیت زندگی (QL) بیماران مبتلا به دیابت در شهر اصفهان، انجام شد. روش تحقیق نیمه آزمایشی و طرح آزمایش، پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری همه مراجعه کنندگان به درمانگاه تخصصی دیابت آریانا بود که براساس تمایل مراجعان به شرکت در کلاس های آموزشی مهارت زندگی، نمونه به صورت تصادفی از بین آنها انتخاب شد. براساس نظر پزشک در مورد تشخیص دیابت، نمونه نهایی شامل 70 تفر در دو گروه آزمایش (35=n) و گواه (35=n) گمارده شدند. ابزارهای تحقیق شامل؛ 1 مقیاس شاخص های روانی (SCL-90-R) و 2 پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-26)، بود. نتایج تحلیل مانوا نشان داد که میانگین گروه آزمایش در روان پریشی، ترس مرضی، اضطراب، افسردگی، وسواس، شکایات جسمانی و سلامت روانی (01/0P<) پایین تر و نیز رضایت جسمانی و روانی (05/0P<) به طور معنی داری بالاتر از گروه گواه بود. بنابراین آموزش مهارت های زندگی می تواند در ارتقاء سلامت روانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلاء به دیابت، نقش مهمی داشته باشد.
  کلیدواژگان: آموزش مهارت های زندگی، شاخص های روانی SCL، 90، کیفیت زندگی، دیابت
 • زهرا ولی زاده، حسن احدی، محمود حیدری، محمد مهدی مظاهری، محمد باقر کجباف صفحات 93-101
  اهمال کاری تحصیلی از مشکلات شایع و رایج بین دانشجویان است که پیامدهای منفی زیادی به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان براساس خودکارآمدی، خودتنظیمی، کمال گرایی، ترس از ارزیابی منفی، علاقه به رشته، جهت گیری هدفی، عزت نفس و جنسیت است. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری، همه دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران بوده، و براساس روش نمونه گیری طبقه ای نسبی، تعداد 272 دانشجو از دانشکده های مختلف انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس جهت گیری هدفی الیوت و مک گرگور، مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی لیری، مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست، مقیاس خودکارآمدی شرر، سیاهه عزت نفس رزنبرگ، پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم، پرسشنامه راهبردهای انگیزشی پنتریچ و دی گروت و پرسشنامه علاقه به رشته، هدایتی و همکاران بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری رگرسیون پس رونده و تی مستقل و تحلیل واریانس بوده است. یافته ها نشان داد، متغیرهای تردید در کارها، و ارزشگذاری بیرونی نسبت به اهداف، پیش بینی کننده های مثبت اهمال کاری و متغبرهای خودکارآمدی، علاقه به رشته، سازماندهی، جهت گیری مهارت مدار گرایشی، و جهت گیری عملکرد مدارگرایشی، پیش بینی کننده های منفی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان هستند.
  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، خودکارآمدی، کمال گرایی، عزت نفس، جهت گیری هدفی، راهبردهای انگیزشی، علاقه به رشته، ترس از ارزیابی منفی
 • جلال کرمی*، سید احمد میرجعفری، سعید بختیارپور صفحات 102-108

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی بر مسوولیت پذیری دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهرستان گتوند در سال تحصیلی 89-1388 است. جامعه آماری، دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهرستان گتوند بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 60 نفر از آنها انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (30 نفر) و گروه گواه (30نفر) قرار گرفتند. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه گواه بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا (گاف، 1987) بوده است. مشاوره گروهی با رویکرد شناختی در مدت 8جلسه 90 دقیقه ای که هر هفته یک بار تشکیل شد، بر روی گروه آزمایش انجام گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس نشان داد که مشاوره گروهی با رویکرد شناختی بر مسوولیت پذیری دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهرستان گتوند تاثیر داشته است (0001/0P<). همچنین نتایج پیگیری نشان داد که مشاوره گروهی با رویکرد شناختی بر افزایش مسوولیت پذیری دانش آموزان، تاثیر داشته است (0001/0P<).

  کلیدواژگان: مشاوره گروهی، رویکرد شناختی، مسوولیت پذیری، دانشجویان دختر
 • عباس حبیب زاده صفحات 109-118
  این پژوهش به منظور بررسی سلامت روانی دانش آموزان دبیرستانی دختر شهرستان قم انجام شد. روش پژوهش از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری همه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان قم (15872 نفر) است که تعداد 340 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و خوشه ایچندمرحله ای از نواحی یک، دو و سه اداره آموزش و پرورش شهر قم انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری آزمون SCL-90-R (دراگوتیس، 1994) بود که به طور گروهی در مدارس اجرا شد. تحلیل داده ها نشان داد که در تمام عامل ها میانگین بالاتر از خط برش آزمون (7/0) است. از نظر میزان شیوع مشکلات روان شناختی، عامل افسردگی با شیوع 67 درصد از بالاترین مقدار و فوبیا با 6/21 درصد از کمترین مقدار برخوردار است. مقایسه میانگین مشکلات روان شناختی دختران دبیرستانی نواحی مختلف شهر قم با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) نشان داد که فقط در عامل افسردگی تفاوت معناداری وجود دارد و در سایر عامل ها تفاوت معناداری وجود ندارد. براساس نتایج می توان گفت که سلامت روان شناختی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان قم در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و شایسته است تلاش بیشتری برای تامین بهداشت و سلامت روانی آنها صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: سلامت روانی دختران دبیرستانی، مشکلات روان شناختی، SCL، 90، R
|
 • Mohsen Golparvar, Ali Raie Pages 4-16
  The aim of the present study was to explore the moderating role of the big five personality factors on the relationship between perceived organizational justice and organizational citizenship behaviors (OCBs). The participants in this study were 148 employees working in an administerative organization، selected by using convenience sampling method. Research instruments included the big five personality factors questionnaire (De Nevea & Oswald، 2012)، organizational justice questionnaire (Shibaoka et al، 2010)، and organizational citizenship behaviors questionnaire (Lee & Allen، 2002). Data were analyized using hierarchical regression analysis. Results indicated that، conscientiousness can moderate the relationship between distributive justice and organizational citizenship behaviors toward organization، and also extroversion and agreeableness can moderate the relationships between interpersonal justice and organizational citizenship behaviors toward organization. Posterior regression analysis revealed that when conscientiousness and extraversion are high، there are positive significant relationships between distributive and interpersonal justice with organizational citizenship behaviors toward organization، but when agreeableness is high، the increasing in interpersonal justice results in decreasing organizational citizenship behaviors toward organization. The results of current research revealed that the big five personality factors must be considered when studying the relationship between organizational justice and human behavior at workplaces.
  Keywords: Perceived organizational justice, Personality, Organizational citizenship behaviors
 • Tahereh Golkari, Mehrdad Kalantari, Ahmad Abedi Pages 17-25
  The purpose of this study was to investigate the effect of cognitive-behavioral intervention on emotional-behavioral problems in bereaved adolescent girls. Being a quasi-experimental study، the research employed a pretest، posttest and follow-up (one month) design. The statistical population included bereaved high school adolescent girls in Shahin Shahr city in 2011. Of them، 30 students were selected via access sampling method، and were then randomly assigned into experimental and control groups. The measurement instrument was Goodman Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman، 1997). Experimental group received 8 sessions of cognitive-behavioral intervention (each a 90-minute session). The results of analysis of covariance (with SPSS15) showed that cognitive-behavioral intervention had significantly reduced emotional-behavioral problems in bereaved adolescent girls both in post test and follow-up (P gte vml 1]>! vml]–>AWT IMAGE 0. 05). Results also showed a significant difference between groups in all subscales including emotional problems، conduct problems، hyperactivity and peer problem in post test and follow-up (P gte vml 1]>! vml]–>AWT IMAGE 0. 05).
  Keywords: cognitive, behavioral intervention, emotional, behavioral problems, bereaved adolescent girls
 • Zeinab Kaviani Pages 26-35
  The purpose of this study was to investigate the effect of religious–based cognitive–behavioral therapy on resiliency in couples. The research employed a quasi–experimental method with a pretest and posttest design. The population consisted of all married women referred to district 1 counseling center in Karaj city. 30 women with low resiliency were selected by available sampling through Kanner and Davidson resiliency Questionnaire (2003)، and randomly assigned to an experimental (15 subjects) and a control group (15 subjects). The experimental group received 10 sessions of religious-based cognitive–behavioral therapy، each forty five minutes which held twice a week. During this period no intervention was given to the control group. Resiliency questionnaire was administered again as the post test. The co-variance analysis revealed that religious-based cognitive–behavioral therapy was significantly related to the increase of resiliency (P<0. 0001). The findings of religious- based cognitive-behavioral therapy can be considered as a significant and effective method in increasing resiliency.
  Keywords: Religious cognitive, behavioral therapy, Resiliency, Married women
 • Majid Saffarinia, Masoomeh Tadris Tabrizi, Tayebeh Mohtashami, Parastoo Hassanzadeh Pages 36-45
  This study examined the effect of the components of prosocial personality and narcissism on social well-being in men and women resident in Tehran city. This research was a correlational one. Statistical population consisted of all women and men resident in Tehran in 2013. 200 male and female resident in Tehran were randomly selected by multi-phases clustering sampling. Research tools were Keyes` Social Well-being Questionnaire (1998)، Penner`s Prosocial Personality Questionnaire (2002) and Raskin & Terry`s Narcissistic Personality Inventory (1988). For data analysis، pearson correlation coefficient and multivariate regression were used. Research findings showed that prosocial personality and it`s components had positive correlation with social well-being (P<0. 01) and narcissism and it`s components had negative correlation with social well-being (P<0. 01). Also، the results of multivariate regression indicated that prosocial personality and narcissism can predict about 40% of the variance of social well-being. Therefore، eleven hypotheses of current research was confirmed: prosocial personality، other-oriented empathy، helpfulness، narcissism personality، authority، exhibitionism، superiority، exploitativeness، entitlement، self-sufficiency، vanity had a significant effect on social well-being (P<0. 01). According to research results with reducing narcissism in individuals and reinforcing their prosocial personality can help them promote their social well-being.
  Keywords: prosocial personality, narcissism, social well, being
 • Pages 46-54
  The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of teaching problem-solving skills on reducing parental stresses and parenting style. The study used quasi experimental method with single group، pre-test، post-test design. Statistical population included all the parents of students in non-profit schools in Tehran which 33 parents were selected by available sampling method. Instruments included two questionnaires، level of parental stresses (Shokoohi-Yekta and Parand، 2006) and parenting styles stresses (Shokoohi-Yekta and Parand، 2006). Parents participated in the Raising a Thinking Child Workshop. In this workshop، parents learned problem solving strategies to change their cognitive processes when they encounter challenging behaviors of their children and to respond appropriately to them. Workshop consisted of 10 sessions، each two hours per week. Participants completed the instruments in pretest (start of the training) and post test (end of the training) stages. The results of analysis of multi variance (P<0. 05، η2=0. 55) showed that training significantly improved three parenting styles: Punishment، Suggestion without explanation، and Problem Solving. Therefore it was concluded that teaching problem solving to parents can be applied as a way of improving their parenting style.
  Keywords: parental stress, parenting style, family training, problem solving skills
 • Nayere Parishany, Parisa Nilforooshan Pages 55-63

  The purpose of this study was to explore the role of parenting styles، career decision making self-efficacy، and emotional intelligence on male young adults’ career indecision. The research used correlational design. The statistical population involved all boy students studying in high schools of Isfahan city. Using multi-stage cluster sampling، 200 students selected randomly، from 4 high schools located in the 4 and 5 educational districts of the Isfahan. Research instruments involved emotional intelligence questionnaire، Petrides and Furenham (2002)، career decision making self-efficacy، Tylor and Betz (1983)، the career indecision questionnaire، Osipow، Caney and Barak (1976)، and parenting styles questionnaire، Baumrind (1988). The first three questionnaire completed by students and the last one completed by their mothers. Pearson correlation test and stepwise regression analysis were employed in data analysis. The results of stepwise regression showed that authoritative style، career decision making self-efficacy، emotional intelligence and the permissive style can predict career indecision respectively (P<0. 01).

  Keywords: Career indecision, Parenting styles, Career decision making self, efficacy, Emotional intelligence
 • Pages 64-71
  The purpose of this research was to determine the effect of group play training on adaptive behavior of educable mentally disabled students. The statistical population of this study included all students with intellectual disability in grades 1، 2، 3 of educable primary schools in Isfahan. The sample included 40 students (20 boys and 20 girls) who were selected by multi-stage cluster sampling. Then they were randomly divided into two groups: the experimental (10 girls and 10 boys) and control (10 girls and 10 boys) groups. The instrument used in this research was، Vineland Social Maturity Scale (Doll، 1965). The pretest was administered to both the experimental and control groups. Then experimental group received the group play training for 8 sessions، each، one hour. Then post-test administered. The results of co-variance analyses showed that group play training had a significant effect on adaptive behavior of these children (P<0. 0001). Also، the results showed that there was no significant difference between girl''s and boy''s mean scores of Vineland social maturity scale in post test. The finding showed that the group play training could increase adaptive behavior in students with intellectual disabilities (P<. 0001).
  Keywords: group play training, adapted behavior, mental disability
 • Shahram Vahedi, Touraj Hashemi, Sina Shafiei Soork Pages 72-81
  This descriptive study investigated the effect of grades، neuroticism and self-regulated learning strategies on academic burnout to test a theoretical model. The statistical population consisted of all undergraduate students from Azad University-Ashkezar branch (1162 people). Sample of 290 students were selected using cluster sampling. Data were collected by neuroticism scale (McCrae & Costa، 1992)، Motivated Strategies for Learning Questionnaire (Pintrich & De Groot، 1990) and academic burnout inventory (Bresó، Salanova & Schaufeli، 2007) and were analyzed by simple correlation and path analysis. Our results، consistent with the hypotheses showed that grades (P<0. 05) and neuroticism (P<0. 01) positively and self-efficacy (P<0. 01)، intrinsic value (P<0. 01) and self-regulation (P<0. 05) negatively affect academic burnout. Also neuroticism (P<0. 05)، self-efficacy (P<0. 01) and intrinsic value (P<0. 05) affect academic burnout via mediator variable of self-regulation. In total، 58% of the variance of academic burnout was explained by those variables.
  Keywords: academic burnout, grades, neuroticism, self, regulated learning strategies, college students
 • Pages 81-91
  The aim of this study was to determine the effect of life skills training on improving SCL-90 psychological indicators and quality of life in patients with diabetes. The present research was a quasi-experimental study by pre-post test and control group design. Statistical population included all the patients referred to the professional clinic of diabetes، Aryana Clinic. The sample randomly recruited from those patients interested in participating in life skills training. According to the diagnosis of professional clinic، the sample were divided into experimental (n=35)، and control (n=35) groups. Research tools included 1- Symptom Check-list 90 and 2-World Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-26). The results of MANOVA showed that mean scores of experimental group were lower in Symptom Check-list 90 (psychoticism، phobic anxiety، anxiety، depression، OCD، somatization and mental health (P<0. 01) and higher in WHOQOL -26 (physical and mental satisfaction (P<0. 05) compared to control group. It was concluded that life skills training program could have a significant effect on improving mental health and quality of life in patients with diabetes.
  Keywords: Symptom Checklist 90 (SCL, 90), quality of life, life skills, diabetes
 • Zahra Valizadeh, Hasan Ahadi, Mahmod Hidari, Mohammad Mahdi Mazaheri, Mohammad Bager Kajbaf Pages 93-101
  Academic procrastination is one of the common and current problems among college students which has many negative outcomes. The purpose of this study was to predict college students’ academic procrastination based on self efficacy، self regulation، perfectionism، fear of negative evaluation، interest in the field of the study، goal orientation، self esteem and gender. This research employed a correlational study. Statistical population involved all the students in Tehran University. 272 students selected through relative classification sampling from different faculties. Data were collected by: goal orientation scale by Elliot & McGregor، brief fear of negative evaluation scale by Leary، multidimensional perfectionism scale by Forest et al، self efficacy scale by Sherer، self esteem inventory by Rozenberg، academic procrastination assessment scale by Solomon and Routhblum، self regulation questionnaire by Pentrich & Digorat، interest in filed of study questionnaire by Hedayati et al. Data were analyzed with backward regression، independent t-test، and anova. Results indicated that doubt in works، value extrinsic goals، could predict academic procrastination positively and self efficacy، interest in the field of the study، organization، mastery–approach and performance–approach goal orientation، could predict academic procrastination negatively.
  Keywords: Academic procrastination, Self, efficacy, Perfectionism, Self, esteem, Goal orientation, Motivational strategies, Interest in field of study, Fear of negative evaluation
 • Jalal Karami, Seyed Ahmad Mirjafari, Saeed Bakhtiyarpour Pages 102-108

  This study examined the effect of cognitive group counseling on responsibility of pre-university female students in Gotvand city in 2009-10. The population was female students in Pre- University in Gotvand. The sample consisted of 60 students; they were randomly assigned to an experimental (n=30) and a control group (n=30). The design of this study was of the pretest-posttest-follow-up (1 month) with control group. California Personality Inventory (Gough، 1987) was used in order to collect the data. Experimental group received cognitive group counseling in 8 sessions، each one-half an hour. The results of analysis of covariance showed that cognitive group counseling was effective in increasing responsibility among pre- university female students in Gotvand city (P<0. 0001). The Follow-up results also showed that group counseling with a cognitive approach was effective in increasing responsibility among pre university female students. (P<0. 0001).

  Keywords: cognitive group counseling, responsibility, female university students
 • Abbas Habibzadeh Pages 109-118
  The purpose of the present study was to investigate the high school students’ mental health in the city of Qom. This study was a survey research. Statistical population included all the female high school students in Qom city (15872). Statistical sample was 340 students who were selected based on a random classification and multi phase cluster sampling method from districts 1، 2 and 3 of the office of education in the city of Qom. The measurement instrument was SCL-90-R (Deragotis، 1994) which was performed on a group method in different schools. Data analysis revealed that the means were higher than the test margin (0. 7) for all the factors. Regarding the prevalence of psychological problems، depression factor showed a prevalence of 67 percent which was the highest and phobia factor with 21. 6 percent which was the lowest. Comparing the mean psychological problems of female high school students by ANOVA showed that there was a significant difference only on depression factor and there were no significant differences in other factors. The findings in this study indicated that mental health among female high school students was not favorable. Therefore it seems necessary to provide female high school students with psychological mental health and mental hygiene.
  Keywords: female high school mental health, psychological problems, SCL, 90, R