فهرست مطالب

Veterinary Medicine - Volume:8 Issue: 4, 2015
 • Volume:8 Issue: 4, 2015
 • تاریخ انتشار: 1393/10/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • آرش امیدی، ژیلا ساجدی، محمد باقر منتظر تربتی، محسن مصطفایی صفحات 235-242
  زمینه مطالعه
  دانش در خصوص ترکیبات خون برای ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی و سلامت حیوانات مهم است. تنها تعداد معدودی شتر دو کوهانه (Camelus bactrianus) در استان اردبیل در شمال غربی ایران پرورش داده می شوند.
  هدف
  مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر جنسیت و آبستنی بر هورمونهای تیروئیدی، سیمای لیپیدی و لیپوپروتئینی و فاکتورهای بیوشیمیایی منتخب شترهای دوکوهانه سالم ایرانی انجام شد.
  روش کار
  گله مورد بررسی شامل بیست شتر دوکوهانه سالم از نظر بالینی، بین سنین چهار و سیزده سال بود. شش نفر از آنها آبستن نبودند؛ پنج نفر در اواخر آبستنی و نه شتر نر بودند. نمونه خون (mL(10 از ورید وداج شترها در بهار 2013 در طول دو روز متوالی جمع آوری شد. تمام نمونه ها در دور 3000 به مدت 15 دقیقه سانتریفوژ شدند و سرم در فریزر C°21– تا زمان آزمایش نگهداری شد. آزمون های عملکردی تیروئید از طریق اندازه گیری سطوح سرمی هورمون محرک تیروئید (TSH)، تیروکسین آزاد(4 fT) و تام (4 T) و تری یدوتیرونین آزاد (3 fT) و تام (3 T) توسط کیت رادیوایمونواسی تجاری در دسترس، انجام شد. پارامترهای بیوشیمیایی با استفاده از اتوآنالایزر استاندارد, (717 Boehringer. Mannheim, Germany, Hitachi) اندازه گیری شد.
  نتایج
  سطوح 4fT و HDL کلسترول، ALP، و گلوکز در سرم شترهای آبستن به طور قابل توجهی پایین تر از شترهای نر و غیر آبستن بود. سطوح سرمی پارامترهای دیگر بین گروه ها متفاوت نبود.
  نتیجه گیری نهایی: مطالعه حاضر نشان داد که آبستنی سنگین تاثیر عمیقی بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم در شتر های دوکوهانه دارد.
  کلیدواژگان: شتر دوکوهانه، انتهای آبستنی، شتر نر
 • نعیم عرفانی مجد، سجاد سجاب نگاه، سید رضافاطمی طباطبایی صفحات 243-248
  زمینه مطالعه
  اطلاعات کافی در مورد ساختار هیستومتریکی لوب های مختلف غده پروستات رت و همچنین اثر استرس دمایی و فتوپریود بر ساختار لوب های مختلف در دسترس نمی باشد.
  هدف
  تعیین تغییرات بافتی هر یک از لوب های پروستات رت تحت تاثیر تغییرات فتوپریود و استرس گرمایی.
  روش کار
  بدین منظور 15 سر رت نر نژاد ویستار در سه گروه تقسیم شدند: گروه کنترل، رت ها در شرایط 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی و دمای oC 25، گروه استرس دمایی، رت ها در شرایط 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی و در دمای oC1±42 به مدت 4 الی 5 ساعت در هر روز و گروه فتوپریود، رت ها در شرایط 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی در دمای oC25 نگه داری شدند. پس از 30 روز، از لوب های مختلف نمونه گیری و برش هایی با ضخامتm5 الی 6 تهیه و با رنگ های PAS و هماتوکسیلین– ائوزین رنگ آمیزی شدند.
  نتایج
  نتایج میکروسکوپی نشان داد که ساختار میکرومتری و واکنش هیستوشیمایی لوب های مختلف پروستات رت در حالت طبیعی متفاوت است. نسبت پارانشیم به داربست توسط استرس گرمایی کاهش ولی با افزایش دوره روشنایی افزایش می یابد. بیشترین میزان تغییرات در لوب شکمی مشاهده شد. ضخامت اپیتلیوم، قطر حفره و تعدا واحدهای ترشحی با افزایش دوره روشنایی (16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) افزایش اما در گروه استرس گرمایی کاهش می یابد. تعداد سلول های ترشحی به دلیل کاهش در اندازه سلول توسط استرس گرمایی افزایش می یابد. این تغییرات در گروه دوره روشنایی طولانی به دلیل افزایش اندازه سلول بر عکس بود. تعداد واحدهای ترشحی چین خورده توسط فتوپریود طولانی افزایش داشت اما استرس گرمایی اثر متضاد داشت (p<0.001). تستوسترون سرم در گروه فتوپریود طولانی افزایش اما در گروه استرس گرمایی کاهش یافت (p<0.001).
  نتیجه گیری نهایی: این مطالعه نشان داد که فتوپریود طولانی و استرس گرمایی تاثیر معنی داری به ترتیب در افزایش و کاهش پارانشیم پروستات رت دارد.
  کلیدواژگان: استرس گرمایی، هیستومتریک، فتوپریود، پروستات رت
 • واکسن شناسی
 • فاطمه عرب خزائلی، صدیقه نبیان، مهرداد مدیرصانعی، سید احمد مدنی صفحات 249-253
  زمینه مطالعه
  امروزه در کنار ترکیبات ضدکوکسیدیا، واکسیناسیون نیز به عنوان یکی از روش های مهم در کنترل کوکسیدیوز در صنعت پرورش طیور کاربرد دارد. اثربخشی واکسن های ضدکوکسیدیا ممکن است تحت تاثیر اختلافات ایمنی شناسی سویه های ایمریا قرارگیرد.
  هدف
  در این طرح اثربخشی یکی از واکسن های ضدکوکسیدیایی، با انجام واکسیناسیون و سپس چالش تجربی با 3 جدایه بومی مزرعه ای ایمریا مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش کار
  جوجه های گوشتی نر در سه روزگی، توسط واکسن لیواکوکس Q واکسینه شده و اثربخشی واکسن پس از چالش با سه جدایه بومی ایمریا، بر اساس افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، تعداد ااسیست در گرم مدفوع و جراحات روده ای مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  گروه های واکسینه شده ی چالش شده در مقایسه با پرندگان واکسینه نشده و چالش نشده، افزایش وزن کمتری داشتند (0/05> p). چهارده روز پس از چالش، وزن پرندگان گروه های واکسینه شده ی چالش یافته با جدایه های 1 و 3، در مقایسه با پرندگان گروه های واکسینه نشده چالش یافته مربوطه، اختلاف معنی داری نشان ندادند در حالی که در مورد جدایه 2 این اختلاف معنی دار بود. ضایعات روده ای و ضریب تبدیل غذایی در تمام گروه های واکسینه شده ی چالش یافته به صورت معنی داری بهتر از گروه های واکسینه نشده چالش یافته بود (0/05> p). تعداد ااسیست در هر گرم مدفوع فاقد هرگونه اختلاف معنی دار در میان تمامی گروه ها بود.
  نتیجه گیری نهایی: نتایج نشان می دهند که استفاده از واکسن زنده تخفیف حدت یافته، قابلیت مقابله با اثرات نامطلوب ناشی از کوکسیدیوز را از طریق بهبود افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و کاهش جراحات روده ای دارد ولی برای به حداکثر رساندن توان ایمنی زایی آن باید با انجام آزمایش های تکمیلی، در شرایط مشابه با شرایط واقعی پرورش در مزرعه و نیز با استفاده از هر یک از گونه های بومی ایمریا به صورت جداگانه، ارزیابی دقیق تری از میزان همپوشانی ایمنی زایی واکسن در مقابله با سویه های بومی داخلی به دست آورد.
  کلیدواژگان: واکسن ضدکوکسیدیا، کوکسیدوز، اثربخشی، ایمریای ماکیان
 • طیبه محمودی افصح، مهدی وجگانی، فرامرز قراگوزلو، وحید اکبری نژاد صفحات 255-260
  زمینه مطالعه
  ورم پستان زیان بار ترین بیماری در صنعت گاو شیری به لحاظ اقتصادی می باشد. ارزیابی شیر تانک جمع آوری شیر به عنوان روشی جهت مانیتور کردن وضعیت سلامت پستان در سطح گله پیشنهاد شده است.
  هدف
  مطالعه ای به روش مقطعی به منظور ارزیابی وضعیت سلامت پستان در 15 گله گاو شیری هلشتاین واقع در استان قم به انجام رسید.
  روش کار
  شمارش سلول های سوماتیک شیر تانک جمع آوری شیر با استفاده از دستگاه فوزوماتیک صورت پذیرفت. شمارش پلیت استاندارد، شمارش انکوباسیون اولیه، شمارش پاستوریزاسیون آزمایشگاهی و تعداد استرپتوکوکوس های محیطی، استرپتوکوکوس آگالاکتیه، استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه، استرپتوکوکوس یوبریس،ای کولای، کلبسیلا نومونیه، استافیلوکوکوس های کوآگولاز منفی، استافیلوکوکوس اورئوس و کورینه باکتریوم بوویس با استفاده از محیط های کشت اختصاصی انجام شد. بعلاوه، تشخیص ورم پستان بالینی از طریق معاینه هر کارتیه و تشخیص ورم پستان تحت بالینی توسط تست ورم پستان کالیفرنیایی صورت پذیرفت.
  نتایج
  غالب گله های مورد بررسی مقادیر متوسط تا بالای شمارش سلول های سوماتیک شیر تانک جمع آوری شیر و مقادیر بالای شمارش باکتریایی شیر تانک جمع آوری شیر را دارا بودند. شیوع ورم پستان بالینی و تحت بالینی به ترتیب 1/3 % و 24/7% بود.
  نتیجه گیری نهایی: مطالعه حاضر بیانگر وضعیت نامناسب مدیریت جایگاه، بهداشت پستان و شیردوشی در گله های مورد بررسی می باشد.
  کلیدواژگان: شیر تانک جمع آوری شیر، گاو شیری، ورم پستان
 • بهار شمشادی، شاهرخ رنجبر بهادری، سینا فقیه زاده گرجی صفحات 261-267
  زمینه مطالعه
  تک یاخته های انگلی می توانند در انواع پرندگان سبب ایجاد اشکال خفیف تا شدید بیماریزایی گردند.
  هدف
  مطالعه حاضر جهت بررسی شیوع تک یاخته های انگلی در پرندگان آبزی وحشی در مرداب های سواحل جنوبی دریای خزر در شمال ایران انجام گردید.
  روش کار
  بدین منظور نمونه گیری در فاصله زمانی زمستان 2010 تا بهار 2011، از 293 قطعه پرنده آبزی متعلق به جنس های مختلف شامل: تادورنا تادورنا (اردک اهلی)، ایتیا فولیگولا(مرغابی پرزدار)، ایتیا فرینا (مرغابی وحشی)، اسپاچولا کلیپیتا (مرغابی بیل زن)، انسر انسر(غازوحشی اروپایی)، سیگنوس سیگنوس (قو)، اناس استره پرا(اردک قهوه ای)، اناس پنه لوپه(مرغابی دورگه)، اناس کرکا(مرغابی جره)، و اناس پلتی رینکوس (اردک وحشی) انجام گردید و نمونه های اخذ شده به لحاظ تک یاخته های خونی، ریوی و روده ای مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  از مجموع 293 پرنده مورد مطالعه، 184 قطعه (62/8)% آلوده به تک یاخته های انگلی بودند. بیشترین میزان شیوع مربوط به گونه های ژیاردیا (24/2)% کمترین آن متعلق به گونه های هموپروتئوس (6/1)% بود. تریکوموناس گالینه، گونه های پلاسمودیوم، و گونه های کریپتوسپوریدیوم به ترتیب در 7/2%، 8/2%، و 17% پرندگان مورد بررسی یافت گردید. همچنین مطالعات آماری انجام شده نشان داد که بیشترین میزان ژیاردیوزیس در ایتیا فولیگولا ماده (43/75)% و در مورد تریکومونیازیس در اناس کرکا (30/5)% مشاهده شد. در ضمن، سیگنوس سیگنوس ماده بیشترین میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوزیس (44/7)% را داشته و بیشترین موارد آلودگی به هموپروتئوس و پلاسمودیوم در اناس پلتی رینکوس دیده شد.
  نتیجه گیری نهایی: بنابراین مهاجرت گونه های متنوعی از پرندگان آبزی به نواحی شمالی ایران سبب تاثیرات وسیعی در آلودگی های انگلی پرندگان و حتی انسان در مناطق یاد شده می گردد.
  کلیدواژگان: دریاچه خزر، تک یاخته های انگلی، پرندگان آبزی
 • محمدناصر ناظم، مسعود سامی، نسرین عسکری صفحات 269-274
  زمینه مطالعه
  متیونین به عنوان اولین اسید آمینه محدود کننده و ضروری برای تولید شیر در نشخوار کنندگان است. از طرفی پیدا کردن راهی مناسب برای افزایش تولید پروتئین و چربی شیر حائز اهمیت می باشد.
  هدف
  این مطالعه به منظور بررسی اثر متیونین خوراکی پوشش دار بر ترکیبات شیر بز کرکی رایینی انجام گرفت.
  روش کار
  40 راCس بز رایینی ماده سالم تک قلوزاییده 3 تا 4 ساله، در روز اول پس از زایمان به طور تصادفی به دو گروه مساوی کنترل وتیمار تقسیم شدند به طوریکه گروه تیمار به مدت دو ماه روزانه g3 متیونین به صورت دستی دریافت کردند. نمونه ی شیر از دو گروه در پایان ماه اول و دوم اخذ گردیده و فاکتورهایی همچون درصد پروتئین، درصد چربی، درصد لاکتوز و مواد جامد غیر چربی اندازه گیری شدند. سپس داده ها توسط نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  نتایج
  نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که استفاده از متیونین به عنوان مکمل خوراکی اثر قابل توجهی برهیچ یک از فاکتورهای ذکر شده به جز درصد چربی شیر پس از 60 روز از انجام مطالعه نداشته است و تنها درصد چربی شیر در گروه تیمار پس از 60 روز به طور معنی داری افزایش یافته بود.
  نتیجه گیری نهایی: یافته های حاصل از این مطالعه در مورد پارامترهایی همچون درصد پروتئین شیر، لاکتوز، مواد جامد غیر چربی و نیز درصد چربی در روز 30 مطابق با یافته های حاصل از مطالعات قبلی می باشد اما همانطور که بیان شد افزایش درصد چربی شیر در روز 60 پس از انجام آزمایش در گروه تیمار نکته حائز اهمیتی می باشد. از طرفی تا کنون هیچ مطالعه ای در مورد اثر متیونین خوراکی بر فاکتورهای مذکور درشیر بر روی بز کرکی رایینی انجام نگرفته است.
  کلیدواژگان: ترکیبات شیر، بز کرکی رایینی، متیونین خوراکی پوشش دار
 • الهه ابراهیم زاده، فاطمه پژوم، صدیقه نبیان، امین بخشانی صفحات 275-279
  زمینه مطالعه
  کنه ها بندپایان خونخوار اجباری هستند، که قادر به انتقال اجرام بیماریزای مهمی می باشند.
  هدف
  توزیع فراوانی و تنوع فون کنه ای شمال ایران آخرین بار در سال 2007 مطالعه شده است. استان مازندران دارای آب و هوایی مرطوب است که شرایط را برای دامپروری و از جمله پرورش گوسفند مساعد می سازد. با توجه به آب و هوای مرطوب امکان آلودگی به کنه زیاد است. هدف از انجام این مطالعه تعیین فون کنه ای گوسفند و بز در حومه استان مازندران در سال 91بود.
  روش کار
  در طی 7 ماه اول سال 91 پس از بازرسی کل بدن گوسفندان و بزها در 23 نقطه استان مازندران، 1190 نمونه کنه جمع آوری گردید. کنه های نر بالغ با استفاده از کلیدهای تشخیص معتبر مورد شناسایی جنس و گونه قرار گرفت.
  نتایج
  کنه های شناسایی شده در 6 جنس و 11 گونه قرار گرفتند، که شامل ری پی سفالوس تورانیکوس (47)%، ری پی سفالوس بورسا (6/24)%، همافیزالیس پونکتاتا (16/17)%، ری پی سفالوس سنگوئینوس (4)%، همافیزالیس کونسینا (3)%، همافیزالیس پاروا (1)%، هیالوما مارژیناتوم (1)%، هیالوما آناتولیکوم (6/0)%، درماسنتور مارژیناتوس (6/0)%، ایکسودس ریسینوس (5/0)%، بوافیلوس (ری پی سفالوس) آنولاتوس (3/0)% بودند. ری پی سفالوس تورانیکوس فراوان ترین کنه بین گونه های شناسایی شده بود.
  نتیجه گیری نهایی: با توجه به تغییرات شرایط آب و هوایی، پایش منظم الگوی فراوانی کنه ها اهمیت زیادی در کنترل کنه ها و بیماری های منتقله توسط آنها دارد.
  کلیدواژگان: ایکسودیده، گوسفند، فون کنه ای
 • فروغ سادات منصوری، حمید روشنی صفحات 281-285
  زمینه مطالعه
  شتر مرغ یک موضوع جالب برای مطالعات تکاملی و ریخت شناسی جانوران است. بر اساس برخی مطالعات چشم شتر مرغ از ساختار های بافتی مجزا تشکیل شده است، که جزئیات این موضوع در مطالعات گذشته مورد بررسی قرار نگرفته است.
  هدف
  این مطالعه به منظور بررسی بافت شناسی لایه قرنیه–صلبیه ای شتر مرغ می باشد.
  روش کار
  این پژوهش به بررسی بافت شناسی لایه خارجی چشم ده شتر مرغ بالغ که از مرکز پرورش شتر مرغ جوپار تهیه گردید می پردازد. همه شترمرغ ها سالم و از وضعیت بدنی خوبی برخوردار بودند. بعد از کشتار سر آن ها جدا شده و در فرمالین 10% به مدت 7 روز نگهداری شد و سپس چشم ها از سرها خارج گردید. روش های معمول بافت شناسی انجام شد و بخشی به ضخامت 6 میکرومتر بریده شد. بخش ها با رنگ آمیزی های معمول مثل هماتوکسیلین استاندارد و ائوزین و تری کروماسون ماسون رنگ آمیزی گردید و زیر میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت.
  نتایج
  قرنیه شتر مرغ از 2 قسمت درم و صلبیه تشکیل شده است و این دو قسمت توسط یک منطقه از هم جدا می شود. صلبیه تقسیم شده است به 2 قسمت منطقه روی صلبیه و منطقه مناسب صلبیه.
  نتیجه گیری نهایی: منطقه خارجی روی صلبیه تشکیل شده است از بافت همبند فیبری سست که به منطقه مناسب صلبیه متصل است. لایه داخلی صلبیه شامل بافت هم بند سخت به همراه 2 قسمت غضروفی مانند که تا ناحیه اوراسراتا ادامه دارند که شامل بافت همبند سخت و غضروف استخوانی می باشد.
  کلیدواژگان: قرنیه، شترمرغ، بافت شناسی، صلبیه
 • عوامل عفونی - بیماریها - جراحی
 • میزان شیوع، شدت آلودگی و عوامل مستعد کننده ابتلا گوسفندان به کنه در دو منطقه استان سمنان
  عماد چنگیزی صفحات 287-292
  زمینه مطالعه
  کنه ها مهم ترین ناقلین بیماری های منتقله از بند پایان به دام های اهلی مانند تیلریوزیس، بابزیوزیس و آناپلاسموزیس به شمار می آیند.
  هدف
  در منطقه سمنان مطالعه اپیدمیولوژیکی به منظور بررسی میزان آلودگی گوسفندان به کنه و ارزیابی تاثیر سم سیس– سیپرمترین بر روی ابتلا گوسفندان به این بندپا در شرایط محیطی انجام گردید.
  روش کار
  نمونه گیری از 5% جمعیت یک گله به تعداد 1000 راCس به صورت ماهیانه به مدت 1 سال انجام پذیرفت و کنه های گوسفندان جدا شده، شمارش گردیده وتعیین گونه شده اند.
  نتایج
  کنه غالب گوسفندان در مناطق ییلاقی هیالوما مارژیناتوم مارژیناتوم و در مناطق قشلاقی درماسنتور مارژیناتوس و درماسنتور راسکمنسیس تشخیص داده شد. از اواسط فصل پائیز و سراسر فصل زمستان از روی گوسفندان هیچ کنه ای جدا نگردید. در مناطق ییلاقی، کنه ها غالبا بر روی گوش و ناحیه پرینه حیوانات آلوده متصل شده بودند اما در فصل تابستان کنه ها تنها در ناحیه جناغ سینه دیده می شدند. تعداد کنه های نر متصل بر روی میش و بره به صورت معنی داری با یکدیگر متفاوت بود ولی این اختلاف در مورد کنه های ماده مشاهده نگردید. حمام دادن حیوانات با سم سیس– اسیپرمترین موجب کاهش میزان شیوع کنه و شدت آلودگی تا 100% نمونه ها در نمونه گیری در روز بعد از حمام گردید. ولی در نمونه گیری که در حدود 1 ماه بعد انجام پذیرفت میزان شیوع کنه در گوسفندان به 50% رسیده بود.
  نتیجه گیری نهایی: پیشنهاد می شود که به منظور کنترل آلودگی گوسفندان به کنه های سخت، سم پاشی دام ها در فواصل زمانی یک ماه در محل هایی که کنه به دام می چسبد، انجام گردد.
  کلیدواژگان: درماسنتور ماژیناتوس، درماسنتور راسکمنسیس، هیالوما مارژیناتوم مارژیناتوم، کنه
 • فائز فردوس جس عبدالله، عبدالناصر تیجانی، لاوان آدامو، اریک لیم تیک چونگ، یوسف آبا، کنتو محمد، عبدالعزیز صحاری، عبدالوحید هارون، ابوبکر صدیق، محد عظمی محد لیلا صفحات 293-296
  یک بز سه ساله با وزن k 40 به بخش دام های بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه پوترا مالزی ارجاع داده شد. از علائم بز مذکور بی اشتهایی، خوابیدن به یک طرف و ضعف بود. نتایج یافته های فیزیکی حکایت از تب، تاکی کاردیا، تاکی پنیا و کم خونی غشاء های مخاطی بود. صداهای خشن و غیر عادی بسته به صداهای منتشره قابل شنیدن بود. بیماری بعنوان پنومونی پاستورلایی تشخص اولیه داده شد و حیوان مذکور تحت درمان با آنتی بیونیک وسیع الطیف، داروهای ضد التهابی غیر استروییدی و درمان سرمی قرار گرفت. تشخیص بیماری با مرگ حیوان در روز بعد قطعی شد و کالبد گشایی به عمل آمد. نمونه گیری از قلب، ریه ها و مایعات پری کاردیت برای کشت باکتریایی اخذ شد. در کالبد گشایی سفتی لب های سمت راست و چپ ریه قابل مشاهده بود. بعلاوه اکسودای در طول نای برونش ها دیده شد که در برش آنها مایع پری کاردیت رنگی قابل رویت بود. نتیجه کشت باکتریایی منجر به جداسازی پاستورلا مولتی سیدا از نمونه ها شد. براساس یافته های بالینی، کالبد گشایی و باکتری شناسی بیماری این دام پونومونی پاستورلایی تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: بز، پاستورلا مولتو سیدا، پنومونی پاستورلایی
|
 • Arash Omidi, Zhila Sajedi, Mohammad Montazer Torbati, Mohsen Mostafai Pages 235-242
  Background
  The knowledge in blood constituents is important for assessing the physiological status and the health of animals. Only a limited number of two-humped camels (Camelus bactrianus) were reared in Ardabil province, northwest of Iran.
  Objectives
  The present study was carried out to find out whether the sex and pregnancy affect thyroid hormones, lipid and lipoprotein profile, and selected biochemical factors in healthy Iranian Bactrian camels.
  Methods
  The evaluated herd contained twenty clinical healthy Bactrian camels, aged between four and thirteen years. Six of them were non-pregnant, five in the late period of pregnancy, and nine were male camels. Blood samples (10 mL) were collected from the jugular vein of camels in spring 2013 during two consecutive days. All samples were centrifuged at 3000× rpm for 15 min and sera were refrigerated at -21°C until analysis. Thyroid function tests were carried out by measuring serum levels of thyroid stimulating hormone (TSH), free and total thyroxin (fT4), (T4), and free and total triiodothyronine (fT3), (T3) by commercially available radio immunoassay kits. The biochemical parameters were measured using a standard autoanalyser (Hitachi717, Boehringer. Mannheim, Germany).
  Results
  The levels of fT4, HDL-Cholesterol, ALP, and glucose in the sera of pregnant camels were significantly lower than the male and nonpregnant camels. The serum levels of other parameters were not significantly different among the groups.
  Conclusions
  The present study revealed that heavy pregnancy has a profound effect on certain serum biochemical parameters in Bactrian camels.
  Keywords: Camelus bactrianus, pregnancy, camel
 • Naeem Erfani Majd, Sajad Sehab Neghh, Seid Reza Fatemi Tabatabaei Pages 243-248
  Background
  There is not enough information about the effects of heat stress and photoperiod on different lobes structure.
  Objectives
  The present study aims at determining the histological changes and the rate of changes in each lobes of rat prostate, affected by photoperiod changes and heat stress.
  Methods
  To this end, 15 adult male wistar rats were divided to three groups: 1. the control group in which the rats were kept in 12L: 12D and 25°C temperature condition, 2. the heat stress group in which the rats were kept in 12L: 12D and 42+1 °Ctemperature condition for 4 to 5 hours per day, and 3. the photoperiod group in which the rats were kept in 16L: 8D and 25°C temperature condition. After 30 days, samples were taken from different lobes and sections with 5 to 6μ thickness were made and stained by H&E and PAS.
  Results
  The microscopic results showed that histomorphometrical structure and histochemical reactions of the different lobs of normal prostate of the rats are different. The proportion of parenchyma to stroma decreased by heat stress; however, it increased by photoperiod. The maximum changes were seen in ventral lobe. The epithelial thickness, lumen diameter, and number of secretory units also increased by photoperiod (16L:8D), but it decreased by heat stress. The number of secretory cells were increased by heat stress because the cell size decreased; however, they decreasedby long photoperiod regime. The number of folded secretory units increased by photoperiod, while heat stress has an adverse effect (p<0.001). The serum testosterone increased by long photoperiod and decreased by heat stress (p<0.01).
  Conclusions
  This study shows that long photoperiod has important effects on increasing the rat prostate parenchyma and its activity.
  Keywords: heat stress, histometrical, photoperiod, rat prostate
 • Fatemeh Arabkhazaeli, Sedigheh Nabian, Mehrdad Modirsanei, Seyed Ahmad Madani Pages 249-253
  Background
  The control of coccidiosis in poultry industry is dominated by prophylactic chemotherapy; however, drug resistance is a serious problem. Alternative control methods such as vaccination have been accepted as a practical method forcontrolling coccidiosis in chickens. Considering the immunological variation of Eimeria strains, the efficacy of live coccidiosis vaccines may be compromised.
  Objectives
  To evaluate the efficacy of a commercial anticoccidial vaccine in poultry, vaccination was followed by experimental challenge with 3 Eimeria field isolates.
  Methods
  The efficacy of Livacox® Q anticoccidial vaccine was evaluated on male broiler chicks, reared in battery cages. Different factors including weight gain,FCR, OPG (oocysts per gram of feces) and intestinal lesion scores were assessed.
  Results
  Vaccinated challenged groups (VC) gained less weight than the un-vaccinated un-challenged (UVUC) birds (p£0.05). Fourteen days post-challenge, theweight gain of VC groups challenged with isolate 2 differed significantly from its un-vaccinated challenged (UVC) counterpart; however, there were no significant differences in weight gain of groups challenged by isolates 1 and 3 with their respective UVC groups. Lesion score and FCR were significantly improved in VC groups comparing with theirassociated UVC groups (‌p<0/05‌). Lesion score and FCR were significantly improved in VC groups comparing with their UVC counterparts (‌p<0/05).
  Conclusions
  The present study suggests that the use of live anticoccidial vaccine has the potential for improving live weight gains and FCR; nonetheless,immunity to local Eimeria species should be evaluated separately and in trial designs it should be more approximate to the actual field condition.
  Keywords: anticoccidial vaccine, coccidiosis, efficacy, poultry Eimeria
 • Tayebeh Mahmoodi Afsah, Mehdi Vojgani, Faramarz Gharagozlou, Vahid Akbarinejad Pages 255-260
  Background
  Mastitis is the most economically important disease in dairy industry worldwide. Bulk tank milk (BTM) analysis has been suggested for monitoring the udder health status at herd level.
  Objectives
  A cross-sectional study was conducted to evaluate udder health status in 15 Holstein dairy farms located in Qom province.
  Methods
  Bulk tank somaticcell count (BTMSCC) was analyzed using opto-fluoroelectronic counter. Standard plate count, preliminary incubation count, laboratory pasteurized count, and the number ofenvironmental streptococci, S. agalactiae, S. dysgalactiae, S. uberis, E. coli, K. pneumoniae, coagulase negative streptococci, S. aureus and C. bovis were determined using specific culture media. Moreover, clinical and subclinical mastitis were diagnosedusing physical examination and California mastitis test, respectively.
  Results
  Most herds had moderate to high BTMSCC and high bacterial counts. The prevalence of clinical and subclinical mastitis was 1.3% and 24.7%, respectively.
  Conclusions
  The present study indicated inefficient stall management, udder hygiene, and milking practices in the herds investigated.
  Keywords: bulk tank milk, dairy cow, mastitis
 • Bahar Shemshadi, Shahrokh Ranjbar, Bahadori, Sina Faghihzadeh, Gorgi Pages 261-267
  Background
  Protozoa are common in poultry and other birds and can cause mild to severe disease.
  Objectives
  This study was concerned with the prevalence of parasitic protozoa in wild waterfowl in Caspian sea lagoons in the North of Iran.
  Methods
  Atotal of 293 waterfowl belonging to various genera including Tadorna tadorna (common shelduck),Aythya fuligula (Tufted duck), Aythya ferina (Common puchard), Spatula clypeata (Shoveler), Anser anser (greylag goose), CygnusCygnus (Whooper Swan), Anas strepera (Gadwall), Anas Penelope (Eurasian Widgeon), Anas crecca (common teal), and Anas platyrhynchos (mallard) were sampled and tested for intestinal, tracheal, and blood protozoa between winter 2010 and spring 2011.
  Results
  The results showed that 184 birds of 293 (62.8%) harbored protozoan parasites. The highest prevalence of protozoan contamination belonged to Giardia spp (24.2%) and the lowest belonged to Haemoproteus spp. (6.1%). Thricomunas gallinea, Plasmodium spp., and Cryptosporidium spp. were found in 7.2%, 8.2%, and 17% of waterfowl, respectively. Moreover, statistical analyses showed that the highest rate of giardiosis was in female Aythya fuligula (43.75%). However,tricomuniasis belonged to Anas crecca (30.5%). On the other hand, female Cygnus cygnus had the highest rate of cryptosporidiosis (44.7%), and more infection to Haemoproteus and Plasmodium spp. were observed in Anas platyrhynchos, concurrently.
  Conclusions
  Migration of various species of waterfowl toward the northern parts of Iran has an important impact on parasitic diseases in birds and human in these regions.
  Keywords: Caspian sea, parasitic protozoa, waterfowl
 • Mohammad Naser Nazem, Masood Sami, Nasrin Askari Pages 269-274
  Background
  Methionine has been suggested as the firstlimiting amino acid for milk production in ruminants. It is important how to increase milk protein yield and milk fat in dairy ruminants.
  Objectives
  This study was set to investigate the effect of rumen protected methionine (RPMet) on milk composition of lactating Cashmere Rayeni goats.
  Methods
  40 healthy singleton Cashmere Rayeni goats about 3 to 4 years of age, at the first day oflactation, were randomly divided into 2 equal control and experimental groups. The experimental group was supplemented with 5 gr/day RPMet for 60 days. Milk samples of 2 groups were taken on 30th and 60th days of the study. Milk protein, milk fat, milklactose, and milk Solids-not-Fat (SNF) were determined using automatic analyzer. The results were statistically evaluated with SPSS.
  Results
  The supplementation with RPMet did not effect all of the above mentioned parameters during the 60 days of the experiment (p>0.05), except for the milk fat percentage of the experimental group which showed significant increase after 60days (p<0.05).
  Conclusions
  Our results about milk protein, milk lactose, and SNF were in agreement with previous studies that had not shown significant differences. Results about milk fat on the 30th day were in agreement with the results of several authors who reported that RPMet did not affect milk fat percentage or yield; however, in the present study milk fat increased significantly on the 60th day (p<0.05). To the best of the author's knowledge, no study about the effects of RPMet on milk composition of Cashmere Rayeni goat has been done.
  Keywords: milk compositions, Rayeni Cashmere goat, RP Met
 • Elahe Ebrahimzade, Fateme Pazhoom, Sedighe Nabian, Parviz Shayan, Amin Bakhshani Pages 275-279
  Background
  Ticks are obligatory blood sucking arthropods that can transmit important pathogens.
  Objectives
  The distribution and diversity of ticks fauna were last studied in the north of Iran in 2007. Mazandaran province has a humid climate, which is favourable to animal husbandry such as sheep breeding. Due to humid climate, the likelihood of exposure to tick infestation is increasing. The aim of this study was to determine the ticks founa of sheep and goats that grazed on the outskirts of mazandaran in 2012.
  Methods
  During the first 7 months of 2012, a total of 1190 tick specimens were collected from the whole body of sheep and goats from 23 different points of Mazandaran province. Adult male ticks were identified under a stereomicroscope, according to the identification keys.
  Results
  The identified tick specimens belonged to six Genus and 11 species, including Rhipicephalus turanicus (47%), Rhipicephalus bursa (24.6%), Haemaphysalispunctata (17.16%), Rhipicephalus sanguineus (4%), Haemaphysalis concina (3%), Haemaphysalis parva (1%), Hyalomma marginatum (1%), Hyalomma anatolicum (0.6%), Dermacentor marginatus (0.6%), Ixodes ricinus (0.5%), and Boophilus (Rhipicephalus) annulatus (0.3%). Rh. turanicus was the most abundant tick.
  Conclusions
  Due to climate change, regular monitoring of distribution patterns of ticks is an important concern to control the ticks and tick-borne diseases.
  Keywords: ixodidae, sheep, ticks fauna
 • Foroogh Sadat Mansoori, Hamid Roshani Pages 281-285
  Background
  The Ostrich is an interesting subject concerning animal evolution and morphology studies. It has been speculated that ostrich eyes would have distinct tissue structures and this has not been previously studied in detail.
  Objectives
  The aim of the present study was to investigate the histology of the outer layer of the ostrich.
  Methods
  Ten mature ostriches were chosen from an ostrich breeding center in Jupar, Kerman, Iran. All of them were in a good shape and healthy condition. After slaughter, their heads were kept in 10 % formalin solution for 7 days and then the eyes were removed. Routine histological techniques were done and 6-μmthick sections were cut. Sections were stained with standard hematoxylin and eosin (H&E) and Masson's trichrome and PAS. The sections were studied under a light microscope.
  Results
  Thecornea of ostrich had both dermal and sclera components and the two distinct parts were separated by a distinct zone; in addition, the sclera was divided into an episclera zone and a sclera proper zone.
  Conclusions
  The outer layer of the episclera composed of connective fibers loosely attached to the sclera proper. The inner layer of the sclera consisted of dense connective tissues with two cartilaginous parts continuing over the oraserrata that composed dense connective fibers and ossicles.
  Keywords: cornea, histology, ostrich, sclera
 • Prevalence, intensity and associated risk factors for ovine tick infestation in two districts of Semnan area
  Emad Changizi Pages 287-292
  Background
  Ticks are the most important vectors which transmit several arthropod-borne diseases such as theileriosis, babesiosis, and anaplasmosis.
  Objectives
  An epidemiological study was conducted in Semnan area to determine the current situation of tick infestation in sheep and assess the efficacy of usage of CIS-cypermethrin against tick infestation under field condition. METHODES: Sampling was done monthly on 5% of a sheep herd in a population of 1000 sheep for one year. Ticks were collected, counted, and diagnosed.
  Results
  Ticks species affecting sheep were Hyalomma marginatummarginatumin winter quarters and in summer pasture; Dermacentor marginatus and D. raskemensis were the prominent ticks. In the middle of autumn and during the winter, no ticks were detected from the animals. The preferred sites of tick attachment to infested animals were perineal region and ears in winter quarters; however, in the summer pastures, the ticks were found only under the neck area and on the sternum. There was a significantdifference between the numbers of male ticks on ewe and lamb; however, these phenomena were not recorded for female ticks. In this regard, CIS-cypermethrin deeping treatment reduced the rate of infestion (almost 100%) after one day of treatment.Nonetheless, in the next sampling after 4 weeks, the rate of infestation increased again and reached 50%.
  Conclusions
  In order to control the tick infestation, it is recommended that spraying be done monthly on the infected areas.
  Keywords: Dermacentor marginatus, D. raskemensis, Hyalomma marginatum marginatum, tick
 • Faez Firdaus Abdullah, Abdulnasir Tijjani, Lawan Adamu, Eric Teik Chung, Yusuf Abba, Konto Mohammed, Abdul Saharee, Abdul Haron, M.A. Sadiq, A.M.L. Mohd Pages 293-296
  A3-year-old goat weighing 40 kg was presented to the Large Animal Unit, University Veterinary Hospital, Universiti Putra Malaysia with complains of in appetence, lateral recumbency, and weakness. Physical examination findings were pyrexia, tachycardia, tachypnea, and pale mucous membrane. Harsh and crackles lung sound was noticed upon auscultation. The case was tentatively diagnosed as pneumonic pasteurellosis, and the goat was treated with broad spectrum antibiotic, non-steroidal antiinflammatorydrug (NSAID), and fluid therapy. The prognosis of this case was guarded and the goat died on day after hospitalization and post mortem examination was carried out. Samples were taken from the lungs, heart, and pericardial fluid for bacterial isolation and identification. The post mortem findings were consolidations of the left and right craniolateral lung lobes, frothy exudates along the trachea, bronchi and the cut surface of the lungs and presence of straw-colored pericardial fluid. The bacterial culture yielded Pasteurella multocida growth from all the samples. Based on the clinical signs, post mortem findings, and bacteriology result, this case was finally diagnosed as pneumonic pasteurellosis.
  Keywords: goat, Pasteurella multocida, pneumonic Pasteurellosis