فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 8 (پیاپی 67، آبان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/08/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • اسحق رحیمیان بوگر، سید موسی طباطبایی، نگین نیک آئین صفحات 655-668
  زمینه و هدف
  سیگار از عوامل مهم بروز و تداوم اغلب بیماری های مزمن و پیامدهای نامطلوب این بیماری ها است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاب آوری و عوامل خطر روانشناختی میان جوانان سیگاری و غیرسیگاری بود.
  مواد و روش ها
  در این طرح توصیفی مقطعی، از بین جوانان شهرستان سمنان 300 نفر (153 فرد سیگاری و 147 فرد غیرسیگاری) به شیوه در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان مقیاس تاب آوری Connor-Davidson، مقیاس های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21)، مقیاس نشانگان وابستگی به نیکوتین و پرسش نامه جمعیت شناختی را تکمیل کردند. داده ها توسط تحلیل کواریانس چندمتغیره (MANCOVA) تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین میانگین نمره تاب آوری (001/0=p)، افسردگی (001/0=p)، اضطراب (001/0=p) و استرس (005/0=p)، در حضور عوامل مخدوش کننده سن و جنس، در دو گروه جوانان سیگاری و غیر سیگاری تفاوت معنی داری وجود دارد به طوری که میانگین نمره تاب آوری در افراد سیگاری به طور معنی داری کمتر از افراد غیر سیگاری و میانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس به طور معنی داری بیشتر از افراد غیر سیگاری بود.
  نتیجه گیری
  جوانان سیگاری نسبت به جوانان غیرسیگاری از تاب آوری کمتر و از افسردگی، اضطراب و استرس بالاتری برخوردارند. لذا توجه به بهبود تاب آوری و کاهش این عوامل خطر روانشناختی در برنامه های پیش گیری و ترک سیگار ضروری است.
  کلیدواژگان: افسردگی، تاب آوری، سیگار، جوانان، اضطراب، استرس
 • مهدی چهاردولی، مهدی محمودی، محمدرضا حاجی زاده، حسین خرم دل آزاد، علیرضا خوشدل، محمدرضا میرزایی صفحات 668-682
  زمینه و هدف
  اخیرا توجه زیادی به نقش عوامل کاهش دهنده قند خون به ویژه مشتقات گیاهان دارویی در درمان دیابت ملیتوس شده است. آلوئه ورا حاوی ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی با ویژگی های آنتی اکسیدانی بالا بوده که منجر به کاهش عوارض این بیماری می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات عصاره هیدرو الکلی آلوئه ورا بر سطح سرمی هورمون انسولین و آنزیم های کلیدی مسیرهای متابولیسمی گلیکولیز و گلوکونئوژنز در موش های صحرایی ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسین می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 50 سر موش صحرایی (با وزن اولیه 10±220 گرم) به پنج گروه ده تایی تقسیم شدند. بعد از دو ماه تیمار با عصاره آلوئه ورا، موش ها کشته شده و پس از خون گیری، میزان قند خون و انسولین سرمی اندازه گیری شد. همچنین، بافت کبد موش ها نیز جدا شده و پس از استخراج mRNA، میزان بیان ژن آنزیم های گلوکوکیناز و فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز به روشReal time PCR اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد مصرف عصاره آلوئه ورا با دوز های 100،200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم سبب افزایش ترشح انسولین (05/0p<)، کاهش قند خون (001/0p<)، افزایش میزان بیان ژن آنزیم گلوکوکیناز (05/0p<) و کاهش میزان بیان ژن آنزیم فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز (05/0p<) در موش های دیابتی می گردد.
  نتیجه گیری
  عصاره هیدروالکلی آلوئه ورا با تاثیر بر روی ترشح انسولین و متعاقبا تاثیر بر بیان ژن آنزیم های کلیدی مسیر گلیکولیز و گلوکونئوژنز می تواند در بهبود شرایط دیابتی موثر باشد.
  کلیدواژگان: آنزیم های کلیدی مسیر گلیکولیز و گلوکونئوژنز، استرپتوزوتوسین، آلوئه ورا، موش صحرایی
 • مرضیه محمدی کردخیلی، ریحانه آهنگرپروین، سید وهاب عزیزی، فاطمه ایوبی، زهرا تقی پور، علی شمسی زاده، سید محمد موذنی، رضا گوجانی، مریم نعمتی، عبدالله جعفرزاده صفحات 683-694
  زمینه و هدف
  بیماری آنسفالومیلیت خودایمن تجربی(EAE) با ارتشاح لکوسیتی سیستم عصبی مرکزی همراه می باشد. مطالعات نشانگر اثرات ضد التهابی ویتامین D3 و زنجبیل می باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر ویتامینD3 و عصاره زنجبیل بر روی علایم بالینی EAE و میزان ارتشاح لکوسیتی است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع تجربی می باشد. القاء بیماری EAEبا ایمونیزاسیون موش های C57BL/6 با تزریق پپتید 55-35 MOG مخلوط شده با ادجوانت کامل فروند صورت گرفت. گروه های مبتلا به EAE شامل دریافت کننده های ویتامین D3، عصاره زنجبیل، روغن زیتون، بافر فسفات سالین و همچنین PBS به عنوان کنترل تقسیم گردیدند. در روز 31 موش های مورد مطالعه کشته شدند و علایم بالینی، شدت التهاب بیماری و تغییرات وزن نیز تا 30 روز مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل توسط آزمون آماری t-test مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  گروه کنترل، علائم بالینی را 10روز پس از القاء نشان دادند. این علایم در گروه دریافت کننده ویتامین D3، و عصاره زنجبیل در روز 13 و 15، پس از القاء EAE دیده شد. میانگین حداکثر شدت بیماری در گروه کنترل ویتامین D3(61/1±87/1)، گروه کنترل زنجبیل(79/1±92/1)، گروه ویتامین D3 (01/1±05/1) و در گروه زنجبیل (81/0± 73/0) می باشد. ویتامین D3 و عصاره زنجبیل به طور معنی داری (05/0=p) باعث افزایش وزن بدن نسبت به گروه کنترل می شوند. موش های تحت درمان ارتشاح سلول های التهابی کمتری را در مقایسه با گروه کنترل نشان می دهند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که ویتامین D3 و عصاره زنجبیل می تواند در جلوگیری از پیشرفت بیماری و نیز کاهش ارتشاح لکوسیتی در CNS موثر باشند.
  کلیدواژگان: آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی، ویتامین D3، عصاره زنجبیل، علایم بالینی
 • محسن اسدی لاری، علیرضا صادقی پور، لیلی ماحوزی، مسعود سلیمانی دودران، علی فلاح صفحات 695-704
  زمینه و هدف
  آدنوم هیپوفیز یکی از فراوان ترین تومورهای داخل جمجمه می باشد. در سال های اخیر، تحقیقات زیادی بر روی بیماران مبتلا به آدنوم هیپوفیز انجام شده است. با توجه به عدم انجام مطالعه مشابه در ایران، این مطالعه با هدف تعیین خصوصیات دموگرافیک و ارزیابی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آدنوم هیپوفیز طراحی و اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی با روش نمونه گیری در دسترس بر روی 250 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی بیمارستان آراد تهران در سال 1390 انجام گرفت. روش گردآوری اطلاعات به صورت خودگزارشی و با استفاده از پرسش نامه عمومی سازمان اروپایی تحقیقات و درمان سرطان بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  طیف سنی 250 نمونه مورد مطالعه بین 15 تا 82 سال و با میانگین و انحراف معیار سنی 16/14±80/44 سال بود. بیشترین فراوانی آدنوم هیپوفیز به ترتیب شامل پرولاکتینوما (4/48%)، فاقد عملکرد (8/26%)، آکرومگالی (6/19%) و مبتلایان به بیماری کوشینگ (2/5%) بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد تفاوت معنی داری در حیطه های مختلف کیفیت زندگی از جمله سلامت عمومی، عملکردی و علایم و نشانه ها بین انواع آدنوم هیپوفیز وجود دارد. بیماران کوشینگ در مقایسه با سایر بیماران دارای کیفیت زندگی پایین تری بودند (05/0>p).
  نتیجه گیری
  مبتلایان به بیماری کوشینگ در مقایسه با سایر بیماران آدنوم هیپوفیز دارای کیفیت زندگی پایین تری بودند. با توجه به ارتباط عوامل شخصی در انواع آدنوم هیپوفیز با کیفیت زندگی، رویکرد بین بخشی به مسایل و مشکلات سلامتی و انجام مداخلات لازم در عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی این بیماران مهم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آدنوم هیپوفیز، دموگرافیک، کیفیت زندگی، سن، جنس
 • شادمهر میردار هریجانی، نرگس موسوی، غلامرضا حمیدیان، حسین علی اصغرزاده اولیایی صفحات 705-714
  زمینه و هدف
  تنظیم نا بهنجار مرگ برنامه ریزی شده سلول (آپوپتوز)، باعث پیشروی فرایندهای آسیب شناختی در جفت زنان باردار شده و بر فرایند رشد جنین تاثیر می گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین شنای استقامتی و مصرف سیلیمارین بر تغییرات شاخص آپوپتوزی کبد ناشی از مسمومیت با کادمیوم در موش های صحرایی باردار بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی روی 72 سر موش صحرایی ماده در 9 گروه قرار انجام شد. برنامه تمرین شامل شنای استقامتی از روز اول بارداری تا روز زایمان بود. کادمیوم کلراید به میزان 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در لیتر به صورت محلول در آب خوراکی داده شد و سیلیمارین نیز به میزان 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت زیرپوستی 3 بار در هفته تزریق شد. برای تعیین شاخص آپوپتوزی کبد از روش ایمونوهیستوشیمی TUNEL به روش غیر رادیواکتیو نشاندار کردن انتهایی در جای خود استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و تعقیبی LSD)) گردید.
  یافته ها
  کادمیوم به طور معنی داری شاخص آپوپتوزی کبد موش های مادر را افزایش داد (001/0=p)، اما تمرین شنا تغییر معنی داری ایجاد نکرد (424/0=p). تمرین شنا و تزریق سیلیمارین شاخص آپوپتوزی کبد را نسبت به گروه کادمیوم به طور معنی داری کاهش دادند (001/0=p).
  نتیجه گیری
  تمرین شنا و مکمل سیلیمارین در ترکیب باهم می تواند به میزان قابل توجهی با آپوپتوز القا شده توسط کادمیوم در بافت کبد موش های باردار مقابله کنند.
  کلیدواژگان: شاخص آپوپتوزی، موش صحرایی باردار، سیلیمارین، کادمیوم، تمرین شنا
 • محسن رضاییان، محمد زارع بیدکی، مرضیه باختر، کیانوش افشارمنش صفحات 715-724
  زمینه و هدف
  از تفکر انتقادی می توان به عنوان یکی از انواع مهم تفکر نام برد که از جمله مهارت هایی ست که زمینه ساز تصمیمات صحیح است. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه میزان گرایش و بکارگیری تفکر انتقادی در نزد دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1392 طراحی گردیده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع مقطعی بوده و در آن از پرسش نامه سنجش میزان گرایش به تفکر انتقادی ریکتس Critical Thinking Disposition Inventory questionnaire (CTDI) استفاده گردید. پرسش نامه دو قسمتی شامل پرسش های دموگرافیک و تفکر انتقادی می باشد که در اختیار تعداد 250 نفر از دانشجویان قرار گرفت که 165 نفر (66%) از دانشجویان پرسش نامه ها را تکمیل نمودند. سپس داده ها با استفاده از آزمون های t test و ضریب همبستگی و آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  در مجموع از 165 نفر دانشجویی که در این پژوهش شرکت کردند؛ میانگین نمره تفکر انتقادی آنها معادل 1/31±11/22 تعیین گردید. تفکر انتقادی در دانشجویان پسر به طرز معنی داری بیشتر از دانشجویان دختر بود (1/34±11/41 در برابر 1/21±10/94). بین تفکر انتقادی و سن رابطه معنی دار وجود نداشت، اما بین معدل درسی دانشجویان و تفکر انتقادی همبستگی معنی دار، معکوس و ضعیفی دیده شد (-0/156=r و 0/045=p). همچنین، در بین مقاطع تحصیلی، از نظر خرده مقیاس های بالندگی و تعهد، اختلاف های معنی داری مشاهده گردید (به ترتیب 0/05≥p و 0/02=p).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مقایسه با برخی از دانشگاه های دیگر، نسبتا مناسب برآورد گردید؛ هر چند به نظر می رسد که نیاز به آموزش و به کارگیری تفکر انتقادی به خصوص برای دانشجویان کارورز بیشتر احساس می شود.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، خلاقیت، بالندگی، تعهد، دانشجویان پزشکی
 • طاهر علمی، هاجر ضیایی، شیرزاد غلامی، محسن مرتضوی، مریم طبسی، زهرا گرایلی صفحات 725-730
  زمینه و هدف
  ژیاردیازیس یکی از بیماری های شایع در نقاط مختلف دنیا است که شیوع آن در نقاط مختلف دنیا از 1% تا 25% متفاوت گزارش شده است. با توجه به اهمیت بیماری فوق، مطالعه حاضر جهت بررسی میزان شیوع ژیاردیازیس در افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه های شهر کرج انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به روش توصیفی، با نمونه گیری تصادفی از مدفوع 2500 نفر از افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه های شهر کرج در سال 1392 انجام گرفت و اطلاعات فوق در نرم افزار SPSS ثبت و مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  از 2500 نفر مورد بررسی 252 (1/10%) نفر آلوده به ژیاردیازیس بودند و بیشتر افراد بیمار (8/69%) فاقد علایم بالینی بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع 1/10% ژیاردیازیس در افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه های مرکز شهر کرج، تشخیص و درمان مبتلایان می تواند در پیشگیری و کنترل این عفونت موثر باشد.
  کلیدواژگان: ژیاردیازیس، شیوع، کرج
 • مهران سلیمانها، میرمحمد جلالی، احمدرضا میربلوک، حسین اتحاد، حمیدرضا آهکی، زهرا حق پرست قدیم لیمودهی، علی پورصفر صفحات 731-736
  زمینه و هدف
  ارزیابی شایستگی بالینی اطلاعاتی ارزشمند در تنظیم اهداف آموزشی متناسب با نیاز دانشجویان و ارتقای کیفی فرایند های آموزشی دانشگاهی در اختیار مسئولین قرار می دهد. در این مطالعه شایستگی بالینی دانشجویان سال چهارم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مقطع کارآموزی ارزیابی شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی، در سال 1390 به ارزیابی شایستگی بالینی کلیه دانشجویان سال چهارم دانشگاه علوم پزشکی گیلان که همگی دوره مهارت های بالینی را گذرانده بودند، پرداخته است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای شامل بررسی شایستگی های نه گانه دانشجویان پزشکی بود. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری کای دو و آنالیز واریانس در نرم افزار SPSSاستفاده شد.
  یافته ها
  شصت و هشت دانشجو با میانگین سنی 24 سال وارد مطالعه شدند. 78%، درحیطه برقراری ارتباط موثر با بیمار، نتایج عالی به دست آوردند. در حیطه های مهارت بالینی، استفاده از علوم در تشخیص و درمان، یادگیری مادام العمر، خودآگاهی، زمینه های اجتماعی بهداشت و تشخیص نقش پزشک حرفه ای، نتایج در 84% از دانشجویان متوسط و تنها در حیطه استدلال و قضاوت اخلاقی اکثر دانشجویان نتایج ضعیف داشتند. میزان شایستگی بالینی به تفکیک حیطه ها بر حسب جنس و سن اختلاف آماری معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  دانشجویان مورد بررسی از شایستگی خوبی برای ورود به عرصه درمان در بالین بیمار برخوردار بوده اند.
  کلیدواژگان: دانشجویان پزشکی، شایستگی بالینی، آموزش مبتنی بر شایستگی
|
 • I. Rahimian Boogar, S.M. Tabatabaee, N. Nikaeen Pages 655-668
  Background And Objective
  Smoking is a main factor for incidence and progression of the chronic diseases and their related adverse outcomes. The aim of this study was to compare the resiliency and psychological risk factors between the youth of smokers and non-smokers.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional descriptive plan, among the youth of Semnan town, 300 participants (153 smokers and 147 non-smokers) were selected by convenience method. Participants completed the Connor-Davidson Resilience Scale, Depression Anxiety and Stress Scales (DASS-21), Nicotine Dependence Syndrome Scale and Demographical Questionnaire. Data were analyzed using Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA).
  Results
  The finding indicated that there was significant difference in resiliency, depression, and anxiety (p=0.001) and stress (p=0.005) between the youth of smokers and non-smokers. There was a significant difference in depression and stress regarding the confounding factor of age (p=0.013, p=0.36), but non-significant difference in resiliency and anxiety regarding the confounding factor of age (p=0.060, p=0.689). Also, there was a significant difference in resiliency and depression regarding to the confounding factor of gender (p=0.001, p=0.009), but non-significant difference in anxiety and stress regarding to the confounding factor of gender (p=0.135, p=0.247). In men and women subgroups, there was non-significant difference (p>0.05).
  Conclusion
  Smokers in comparison with non-smokers had lower resiliency but higher depression, anxiety and stress. It is necessary to pay attention to resiliency improvement and reduction of these psychological risk factors in preventive and smoking cessation programs.
  Keywords: Depression, Resiliency, Smoking, Youth, Anxiety, Stress
 • M. Chahardoli, M. Mahmoodi *, M.R. Hajizadeh, H. Khoramdel Azad, A.R. Khoshdel, M.R. Mirzaei Pages 668-682
  Background And Objective
  Recently, it is considered the role of hypoglycemic agents specially medicinal plants derivatives in treatment of diabetes mellitus. Aloe Vera contains phenolic compounds and flavonoids with antioxidant properties that reduces the complications of the disease.The aim of study was to investigate the effects of hydroalcoholic extract of Aloe Vera in serum levels of glucose and insulin and key enzymes in metabolic pathways of glycolysis and gluconeogenesis in streptozotocin-induced diabetic Wistar rats.
  Materials And Methods
  A total of 50 rats (initial weight of 220 ±10 g) were divided into five groups. Two months after treatment with Aloe Vera extract, the rats were sacrificed and blood glucose and serum insulin levels were measured. It was also isolated the liver then, extracted mRNA from it, expression levels of Glucokinase and Phosphoenol pyruvate carboxy kinase enzymes were measured by Real Time PCR.
  Results
  The results showed that the extract of Aloe Vera at doses of 100, 200 and 400 mg/kg increase insulin secretion (p<0.05), hypoglycemia (p<0.001), increasing expression of Glucokinase enzyme (p<0.05) and reducing expression of the Phosphoenol pyruvate carboxy kinase enzyme (p<0.05) in diabetic rats.
  Conclusion
  Not only dose Aloe Vera hydroalcoholic extract influence on insulin secretion, it also affects on key enzymes gene expression of Glycolysis and Gluconeogenesis pathways. Hence, this extract can be effective for improvement of diabetic complications.
  Keywords: Glycolysis, Gluconeogenesis pathways key enzymes, Streptozotocin, Aloe Vera, Rat
 • M. Mohammadi, Kordkhayli, R. Ahangar Parvin, S.V. Azizi, F. Ayobi, Z. Taghipour, Ali Shamsizadeh, M. Moazeni, R. Goujani, M. Nemati, A. Jafarzadeh Pages 683-694
  Background And Objective
  The anti-inflammatory effects of the vitamin D and ginger have been demonstrated in some studies. The aim of this study was to evaluate the effects of vitamin D and ginger extract on the clinical symptoms and leukocyte infiltration of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE).
  Materials And Methods
  For the induction of EAE, the (C57BL/6) were immunized subcutaneously MOG peptide emulsified in complete Freund's adjuvant. The mice divided into EAE group includimg: vitamin D-treated, ginger extract-treated, olive oil and phosphate-buffered saline, and also one group which was considered as normal group and received only PBS(phosphat- Buffered Saline). The mice were sacrificed at day 31 after immunization and the leukocytes infiltration was evaluated in the CNS (central nervous system). The EAE scores and the body weight were evaluated till day 30. Data were analyzed using t-test.
  Results
  Two control groups showed the clinical symptoms at day 10, whereas vitamin D and ginger-treated groups exhibited the symptoms at days 13 and 15, respectively. The maximum mean score of disease was (1.87±1.61), (1.92±1.79), (1.05±1.01), and (0.73±0.81) for olive oil-, PBS-, vitamin D3-, and ginger-treated groups, respectively. Vitamin D3 and ginger extract increased the body weight significantly)P =0.05) as compared to control groups. The leukocytes infiltration was also significantly lower in treated groups as compared to control group.
  Conclusion
  These observations represent that the vitamin D3 and ginger extract have significant capability to attenuate the EAE severity.
  Keywords: EAE, Vitamin D3, Ginger extract, Clinical symptoms
 • M. Asadi, Lari, A.R. Sadeghipour, L. Mahouzi, M. Solaimani Dodaran, A. Fallah Pages 695-704
  Background And Objective
  Pituitary adenoma (PA) is one of the most common intracranial tumors. In recent years, some research has been done on patients with PA. Given the lack of similar research in Iran, this study was conducted to assess the demographic characteristics and the quality of life among Iranian patients with PA.
  Materials And Methods
  This study was a cross- sectional- descriptive survey. In 2011, two hundred and fifty patients accepted to participate in this study, using convenience sampling method. Data were collected using EORTC QoL-C30(European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life). Independent two-sample t-test, one-way ANOVA and chi-square tests were used for data analysis.
  Results
  Two hundred and fifty Respondents were from those in the 15 to 82 age group and mean age of 44.80±14.16 years. The study results revealed that the most common tumors among the patients were prolactinoma (48.4%), followed by nonfunctioning pituitary adenoma (26.8%), growth-hormone-releasing adenoma (acromegaly)(19.6%), and Cushing's disease (5.2%). The consequences of this study disclosed a significant difference between the patients in different domains of the quality of life, including Global health status, Functional scales and in Symptom scales; in this respect, patients with Cushing’s disease had the worst condition.
  Conclusion
  Overall, the comparison showed that the quality of life in patients with Cushing's disease was significantly lower than that among patients with other types of pituitary adenoma. Regarding the association between personal factors in PA and the quality of life, inter-sectoral approach to health problems and interventions that affect the quality of life are important.
  Keywords: Pituitary adenoma, Demographic, Quality of life, Age, Tehran
 • Sh. Mirdar Harijani, N. Musavi, Gh.R. Hamidian, H.A. Oliaei Pages 705-714
  Background And Objective
  Abnormal regulation of apoptosis causes progressive pathological processes in the placenta of pregnant women and affects on fetal growth. The aim of this study was to investige the effects of endurance swimming training and silymarin treatment during pregnancy on cadmium exposure -induced liver apoptotic index in pregnant rats.
  Materials And Methods
  In this expremental study 72 female rats divided into 9 groups. Training program consisted of endurance swimming, from the first day of pregnancy until delivery. Cadmium chloride (CdCl2) was given as drinking water (400 mg/kg/l). Silymarin was injected subcutaneously (100 mg/kg) 3 times a week. Apoptotic index was determined by nonradioactive in situ end labeling method using TUNEL immunocytochemical technique. The ANOVA and post hoc LSD (Least Significant Difference) tests were used to analyze the findings of study.
  Results
  Cadmium significantly increased liver apoptotic index (p=0.001). Swimming training induced no significant change in liver apoptotic index (p=0.424). Swimming training and silymarin treatment significantly decreased liver apoptotic index compared to cadmium (p=0.001).
  Conclusion
  Endurance swimming training in combination with silymarin treatment during pregnancy can significantly counteract with cadmium-induced apoptotic index apoptosis in the liver of the pregnant rats.
  Keywords: Apoptotic index, Pregnant rat, Silymarin, Cadmium, Swimming training
 • M. Rezaeian *, M. Zare, Bidaki, M. Bakhtar, K. Afsharmanesh Pages 715-724
  Background And Objective
  Critical thinking is one of the most important types of thinking and a necessary skill for accurate decision-making. The aim of this study's to investigate and compare the critical thinking disposition in various educational levels of medical students of Rafsanjan University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study Ricketts Critical Thinking Disposition Inventory (CTDI) questionnaire accompanied by some demographic and educational questions were used. The questionnaires were submitted to 250 students of whom 165 (66%) were finally returned the completed questionnaire. Data were analyzed using statistical tests including Correlation, Student’s t and ANOVA.
  Results
  The mean score of critical thinking disposition in 165 students participating in our study was determined to be equal to 11.22±1.31. The critical thinking in male students was statistically higher than female ones (11.41±1.34 versus 10.94±1.21). There was a weak but significant reverse correlation between critical thinking disposition score and students’ mean scores of passed lessons (r=-0.156, p=0.045). Furthermore, mean scores of the maturity and engagement subscales significantly differed in various educational levels (p≤0.05 and p=0.02, respectively).
  Conclusion
  Critical thinking disposition in medical students of Rafsanjan University of Medical Sciences was relatively estimated satisfactory, compared to many other Iranian universities; however it seems that the need for teaching and applying the critical thinking skills is especially more imperative for internship students.
  Keywords: Critical thinking, Maturity, Engagement, Medical students
 • T. Elmi, H. Ziaie, Sh. Gholami, M. Mortazavi, M. Tabasi, Z. Geraili Pages 725-730
  Background And Objective
  Giardiasis is a common disease in several parts of the world. Due to the importance of this disease, the present study was conducted to determine the prevalence of parasitic infections in the stool samples from admitted people to Karaj laboratories.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, 2500 human fecal samples were randomly collected from admitted people to Karaj laboratories in 2013. We analyzed the data by using SPSS.
  Results
  Totally from among 2500 samples, 252 (10.1%) cases were infected with Giardia. Most of the cases (69.8%) were asymptomatic.
  Conclusions
  Based on the prevalence (10.1%) of giardiasis infection among people admitted to Karaj laboratories, early diagnosis and treatment of the patients and public health promotion could be effective to prevent and control this infection.
  Keywords: Giardiasis, Prevalence, Karaj
 • M. Soleymanha, M.M. Jalali, A.R. Mirblouk, H. Etehad, H.R. Ahaki, Z. Haghparast Ghadim Limodehi, A. Poursafar Pages 731-736
  Background And Objective
  Evaluation of clinical competency of medical students can give very useful information to the authorities for setting educational aims according to student’s requirements and qualitative promotion in the educational process. The present study has been evaluated the clinical competency of fourth-year medical students.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study has been done in 2011 to assess clinical competence of all the fourth-year students of Guilan University of Medical Sciences, that all of them had passed the skills lab course. Data-gathering tool was a questionnaire which assessed nine main competencies in medical students. All data was analyzed by Chi-square and analysis variances by SPSS software.
  Results
  68 students enrolled in the study with the mean age of 24-year old. In the field of effective communication, 78% of students scored excellent. In the clinical skills, applying sciences as guidelines in diagnosis and management of patients, lifetime learning, self-awareness, socio-medical affairs and understanding the role of a professional physician fields, result in 84% of the students were average.Most of students had low scores only in the field of ethical understanding and judgement. There was no significant relation in the clinical competency of the different fields according to the age and sex.
  Conclusion
  Generally, the students in our study reached a reasonable level of competence in participating in clinical treatment.
  Keywords: Medical students, Clinical competency, Competency, based education