فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 6 (پیاپی 65، شهریور 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن رضاییان صفحات 495-496
 • هادی اسلامی، علی امینی*، رضا باباییان، محمد پویه، سید مجتبی دهقان، محمد نصیری صفحات 497-508
  زمینه و هدف

  امروزه تمامی افراد، درجاتی از فشار عصبی یا استرس را در محیط کار احساس می کنند. فرسودگی شغلی محصول استرس طولانی مدت در محل کار می باشد. هدف از این مطالعه بررسی فرسودگی شغلی کارکنان شاغل در آزمایشگاه های تشخیص طبی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1392 بوده است.

  مواد و روش ها

  این بررسی، یک مطالعه توصیفی و مقطعی بوده که در آن 106 نفر از میان کلیه کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات در این مطالعه به وسیله پرسش نامه استاندارد فرسودگی شغلی مازلاک (MBI) بوده است. در نهایت داده ها توسط آزمون های آماری Mann-Whitney و Kruskal-Wallis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان داد میانگین نمره فرسودگی شغلی کلی 40/19±84/37 (خفیف) بوده است. میانگین نمره فرسودگی در بعد خستگی هیجانی77/6±42/18 (متوسط)، در بعد مسخ شخصیت 40/4±39/4 (پایین) و در بعد کفایت شخصی 77/6±57/29 (پایین) بوده است. در این مطالعه بین فرسودگی شغلی با جنس (031/0=p)، سن (017/0=p)، سابقه کاری (048/0=p)، نوع کار (044/0=p) و وضعیت استخدامی (031/0=p) ارتباط آماری معنی داری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، در بعد خستگی هیجانی و کفایت شخصی وضعیت مطلوبی وجود ندارد و بنابراین می بایست جهت مدیریت و کاهش فرسودگی و استرس های شغلی و بالا بردن سطح کیفیت کاری پرسنل، از یک سری برنامه های مدیریتی از قبیل حمایت های مادی و معنوی از پرسنل و افزایش حقوق و مزایا استفاده کرد.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، استرس، پرسش نامه فرسودگی مازلاک، آزمایشگاه های تشخیص طبی
 • محمد محسن تقوی، مهدی شریعتی کوهبنانی، احمد شبانی زاده، زهرا تقی پور، حمیدرضا جعفری نوه صفحات 509-522
  زمینه و هدف
  در حال حاضر مشخص شده است مادرانی که در دوران بارداری سیگار مصرف می کنند، بیان فیبرونکتین و لامینین آلفا-5 در بعضی از ارگان های جنین آن ها تغییر می یابد، به عنوان مثال بیان این پروتئین ها در پارانشیم ریه های نوزادان کاهش می یابد. در مطالعه حاضر، اثر نیکوتین در دوران بارداری و شیردهی بر تغییر بیان لامینین آلفا-5 غشاء پایه در لوله های پیچیده دور و جمع کننده ادرار در موش مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی بر روی 28 سر موش حامله که به شکل تصادفی به چهار گروه هفت تایی تقسیم شده بودند، صورت گرفت. در گروه آزمایشی روز اول از روز 7 حاملگی تا تولد نوزادان و در گروه آزمایشی روز چهاردهم از روز هفتم بارداری تا 14 روز بعد از تولد نوزادان، نیکوتین به میزان 2 میلی گرم بر کیلوگرم و به صورت داخل صفاقی به مادران تزریق شد. در گروه های سوم و چهارم، به عنوان گروه های کنترل، به ترتیب مشابه با گروه های آزمایشی اول و دوم تحت تزریق میزان و مدت زمان معادلی از سالین قرار گرفتند. بعد از آخرین تزریق کلیه همه نوزادان (متوسط 50 نوزاد در هر گروه) بعد از بیهوشی برداشت شده و با استفاده از روش های ایمنوهیستوشیمی و Real time PCR بیان لامینین مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون ناپارامتری Mann-Whitney و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد بیان mRNA لامینین آلفا-5 در گروه آزمایش روز اول به میزان 2 برابر در مقایسه با گروه معادل یعنی کنترل روز اول افزایش یافت، اما در گروه آزمایش روز چهاردهم (19/0±62/0) نسبت به گروه کنترل روز چهاردهم (14/0±95/0) کاهش داشت (043/0=p). در روش ایمنوهیستوشیمی در لوله های جمع کننده گروه های آزمایش روز اول و چهاردهم نسبت به گروه های کنترل معادل بترتیب افزایش و کاهش معنی داری از واکنش مشاهده شد (039/0=p)، در حالی که در لوله های پیچیده دور تنها اختلاف معنی داری از نظر شدت واکنش بین گروه آزمایش روز اول و گروه کنترل روز اول مشاهده شد (041/0=p).
  نتیجه گیری
  مصرف نیکوتین توسط مادر با اثر بر روی بیان لامینین به عنوان یکی از ترکیبات مهم غشاء پایه کلیوی، ممکن است یکی از عوامل موثر در افزایش بیماری های کلیوی در افراد سیگاری باشد.
  کلیدواژگان: نیکوتین، کلیه، لامینین آلفا، 5، لوله های پیچیده دور، لوله های جمع کننده
 • سید صدرالدین شجاع الدین، سید کاظم موسوی، رغد معمار صفحات 523-536
  زمینه و هدف
  بین نرخ بارگذاری و آرتروز ارتباط وجود دارد و زانوی پرانتزی عامل خطری برای بروز آرتروز است. درک تغییرات متغیرهای بیومکانیکی در حرکت فرود افراد دارای زانوی پرانتزی، بینش خوبی برای پیش گیری از بروز آرتروز در این افراد خواهد داد. لذا هدف تحقیق حاضر، مقایسه نرخ بارگذاری و الکترومایوگرافی عضلات پلانتار فلکسور در حرکت فرود تک پای مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال از سه ارتفاع بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق نیمه تجربی، 40 نفر دانشجوی مرد سالم، شامل 20 نفر دارای زانوی پرانتزی و 20 نفر دارای زانوی نرمال شرکت کردند. ناهنجاری زانوی پرانتزی با استفاده از کولیس و گونیامتر اندازه گیری شد. آزمودنی ها حرکت فرود تک پا را از سه ارتفاع (20، 40 و 60 سانتی متری) روی صفحه نیرو انجام دادند. حرکت فرود به دو مرحله تقسیم گردید: 100 میلی ثانیه قبل و بعد از تماس پا با زمین. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس مختلط استفاده شد.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری در فعالیت عضله دوقلوی داخلی و نعلی قبل از فرود بین دو گروه مشاهده نشد (05/0p) و عضله نعلی تفاوت معناداری را بعد از فرود بین دو گروه نشان نداد (05/0
  نتیجه گیری
  احتمالا یک دلیل افزایش خطر آسیب دیدگی و ابتلاء به آرتروز در افراد دارای زانوی پرانتزی، افزایش نرخ بارگذاری در اندام تحتانی در حرکت فرود می باشد و توصیه می شود برای کاهش این خطرات بر تمرینات اصلاحی و عمل بیومکانیکی اصلاح یافته تمرکز شود.
  کلیدواژگان: الکترومایوگرافی، عضلات پلانتار فلکسور، نرخ بارگذاری، فرود تک پا، زانوی پرانتزی
 • غلامرضا کاکا، سهیلا جهانی، سید همایون صدرایی، مهناز آذرنیا، فاطمه رضایی، علی مادرشاهی صفحات 537-548
  زمینه و هدف
  آسپیرین جزء داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) است که برای کاهش تب و تسکین درد مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش با هدف بررسی اثر مصرف آسپیرین توسط مادر روی تغییرات هیستو مورفومتریک طول پرزهای روده کوچک و ضخامت اپی تلیوم جنین های موش صحرایی صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی تعداد 30 سر موش ماده باردار به طور تصادفی به 6 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه شاهد بدون هیچ مداخله، گروه شم میزان دو سی سی آب مقطر و چهار گروه تجربی آسپیرین را با دوزهای 75، 100، 200 و300 میلی گرم بر کیلوگرم از روز 8 تا 20 بارداری به صورت گاواژ دریافت کردند. در روز 20 بارداری پس از کشتن مادران باردار و خارج نمودن جنین ها، وزن و طول سری دمی آن ها اندازه گیری شده و ناهنجاری های جنینی بررسی و ثبت گردید. سپس روده کوچک جنین ها را جدا کرده و پس از مراحل فیکساسیون و پردازش آن ها، مقاطع بافتی 5 میکرومتری تهیه و رنگ آمیزی H&E انجام شد. طول و ضخامت اپی تلیوم پرزهای روده کوچک جنین ها در گروه های مختلف اندازه گیری شده و با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون مقایسات چندگانه TUKEY مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  هیچگونه ناهنجاری جنینی ظاهری در گروه های تجربی مشاهده نگردید. میانگین طول سری دمی در گروه های تجربی با دوزهای 75، 100، 200 و 300 میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه های شاهد و شم اختلاف معنی داری نشان ندادند. ولی میانگین وزن جنین ها در گروه تجربی با دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه های شاهد و شم افزایش معنی داری یافت (به ترتیب 024/0=p و 023/0=p). مطالعات هیستومورفومتری نیز کاهش معنی دار طول پرزهای روده کوچک در مقایسه با گروه های شاهد و شم را نشان داد (به ترتیب 027/0=p و 032/0=p). ضخامت اپی تلیوم پرزهای روده کوچک نیز در گروه دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه های شاهد و شم کاهش معنی داری را نشان داد (به ترتیب 003/0=p و 001/0=p).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد مصرف آسپیرین در دوران بارداری توسط مادر موجب کاهش طول پرز و ضخامت اپی تلیوم روده کوچک در جنین ها می شود.
  کلیدواژگان: آسپیرین، روده کوچک، جنین، موش صحرایی
 • مریم هادوی، مینا یزدانی، علی خدادادی، زهرا هاشمی، فریبا امین زاده صفحات 549-560
  زمینه و هدف
  سلامت روان یکی از ابعاد مهم سلامتی محسوب می شود. سلامت روانی دانشجویان علوم پزشکی به لحاظ مرتبط بودن آن ها با سلامت جسم و روان انسان ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه سلامت روان دانشجویان سال های اول و آخر دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی رفسنجان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی که در نیمسال اول سال تحصیلی 1392-1391، دانشجوی سال اول یا آخر بودند، بررسی شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه دموگرافیک و پرسش نامه استاندارد SCL90 جمع آوری گردید. با توجه به نمره قابل اکتساب (332-0)، وضعیت سلامت روانی در چهار طبقه: فاقد اختلال روانی (84-0)، اختلال روانی خفیف (168-85)، متوسط (253- 169)، و شدید (332-254) طبقه بندی گردید. در یک از ابعاد، میانگین نمره 1-0، 2- 01/1، 3- 01/2 و 4- 01/3 به ترتیب به عنوان فاقد اختلال، اختلال خفیف، متوسط و شدید در نظر گرفته شد. اطلاعات توسط آمارهای توصیفی، آزمون دقیق فیشر، t مستقل و مجذور کای تجزیه و تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  تعداد دانشجویان شرکت کننده در مطالعه 250 نفر بود. میانگین و انحراف معیار نمره سلامت روان دانشجویان مورد بررسی 20/46±13/65 به طوری که در دانشجویان سال اول 54/50±56/71 و در دانشجویان سال آخر 65/29±41/50 محاسبه گردید (001/0=p). شایع ترین اختلالات روانی در دانشجویان، افکار پارانوئیدی، وسواس اجباری و حساسیت در روابط بین فردی و ارتباط جنسیت با سلامت روان معنی دار بود (031/0=p).
  نتیجه گیری
  دانشجویان سال اول نسبت به دانشجویان سال آخر، و دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر نیاز به حمایت بیشتری جهت ارتقاء وضعیت سلامت روان دارند. این امر اتخاذ تدابیری جهت شناخت عوامل موثر در بروز اختلالات روانی و بکارگیری اقداماتی جهت برطرف کردن آن ها را ضروری می سازد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، دانشجویان، SCL90، سال اول، سال آخر
 • مرتضی نصیری، صدیقه فیاضی، فریبا جمشیدی فر، رضا شیخ زائری صفحات 561-568
  زمینه و هدف
  امروزه جهت تسکین درد بعد از جراحی از روش های غیر دارویی متنوعی استفاده می شود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ذکر « الله » بر مسکن مصرفی بعد از جراحی قلب می باشد.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی بر روی 80 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU) بیمارستان بنت الهدی بوشهر انجام گردید. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. در گروه آزمون از بیماران خواسته شد تسبیحات حضرت زهرا (ع) که در آن کلمه « الله » 100 مرتبه تکرار می شود را بعد از جراحی تکرار نمایند. داده ها از طریق فرم مسکن دریافتی در 24، 48 و 72 ساعت بعد از جراحی جمع آوری و با استفاده از آزمون مجذور کای و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  هیچکدام از بیماران دو گروه، در روز سوم پس از جراحی داروی مسکن دریافت نکردند. زمان اولین تزریق مسکن دریافتی در 24 و 48 ساعت بعد از جراحی در گروه آزمون به طور معناداری طولانی تر بود (05/0p<). تعداد دفعات دریافت مسکن در 24 و 48 ساعت بعد از جراحی در گروه شاهد و آزمون اختلاف معنی داری نداشت (05/0p>)، درحالی که میزان مسکن مصرفی در هر بار به طور معنی داری در گروه آزمون کمتر بود (05/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به عوارض جانبی درمان های دارویی، پیشنهاد می شود در کنار درمان های طبی از ذکر « الله » به عنوان یک روش ساده جهت کاهش میزان و تاخیر زمان مسکن دریافتی بعد از جراحی استفاده شود.
  کلیدواژگان: ذکر، الله، مسکن دریافتی، جراحی پیوند عروق کرونر
 • نرگس خانجانی، مریم زمانیان، پروین مولی زاده *، مریم صادقی صفحات 569-576
  زمینه و هدف

  کاندیدا آلبیکنس یکی از شایع ترین علل واژینیت و از مهم ترین دلایل مراجعه زنان به مراکز بهداشتی درمانی می باشد. این مطالعه به منظور تعیین آلودگی به کاندیدا آلبیکنس و عوامل مرتبط با آن در زنان شهر جیرفت انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی در سال 1389 بر روی 350 نمونه صورت گرفت. پس از گرفتن شرح حال بیماران، سوابی از ترشحات واژینال بیماران تهیه و بلافاصله به محیط کشت نیکرسون (Nickerson) انتقال یافت. جهت تشخیص گونه های کاندیدا آلبیکنس از روش لوله زایا و مورفولوژی ماکروسکوپی و میکروسکوپی استفاده شد. در تجزیه و تحلیل های تک متغیره برای متغیرهای کیفی از آزمون های مجذور کای و دقیق فیشر و برای متغیرهای کمی از آزمون t مستقل و Mann - Whitney استفاده شد. سپس از مدل رگرسیون لجستیک (Logistic regression) برای ارزیابی اثر تطبیق داده شده متغیرها استفاده گردید.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار سنی نمونه های مورد بررسی 12/8±33/32 سال و شیوع کاندیدا آلبیکنس 05/0±71/29% مشاهده شد. خروجی رگرسیون لجستیک ارتباط مستقل و معنی داری بین میزان تحصیلات فرد (001/0p<)، میزان تحصیلات همسر (035/0=p) و شغل همسر (012/0=p) و روش پیشگیری از بارداری (001/0p<) و کاندیدیازیس نشان داد.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه شیوع کاندیدیازیس بر اساس کشت مثبت کاندیدا در ترشحات واژن، بالا بود و در گروه هایی از زنان با عوامل خطر خاص، بیشتر بود. دانستن این عوامل خطر می تواند در تشخیص و درمان زنان مبتلا، کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: کاندیدیازیس، زنان، شیوع، واژینیت، جیرفت
|
 • M. Rezaeian Pages 495-496
 • H. Eslami, A. Amini, R. Babaeian, M. Poyeh, S.M. Dehghan, M. Nasiri Pages 497-508
  Background And Objective

  These days, all the people are suffering from different degrees of stress and nervous pressure during their working thus exposing to these stresses can create job burnout. So, the current study was designed to study job burnout among personnel of medical diagnostic laboratories in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2013.

  Materials And Methods

  In this descriptive and cross-sectional study, 106 persons were selected from medical laboratories staff by Random Stratified Sampling. Moreover, data collection was performed by Maslach Burnout Inventory standard (MBI). Finally, the data were analyzed by SPSS 18 using Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests.

  Results

  The total score average of job burnout is 37.84±19.4. Moreover, scores average of burnout in emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment were 18.42±6.77, 4.39±4.40 and 29.57±6.77, respectively. Furthermore, a significant relationship was revealed between job burnout with gender (p= 0.031), age (p= 0.017), work experience (p= 0.048), type of work (p= 0.044), and employment status. (p= 0.031)

  Conclusion

  Based on low score in the average of total job burnout, low level of depersonalization and personal accomplishment and also moderation in the emotional exhaustion, it seems that the current status of medical laboratories staff in Yazd is not desirable. Therefore, it is strongly suggested a regular series of strategies to manage and reduce job stress, staff's nervous pressure and burnout must be applied in all these laboratories.

  Keywords: Job burnout, Stress, MBI, Medical laboratories
 • M.M. Taghavi, M. Shariati Kohbanani, A. Shabanizadeh, Z. Taghipour, H.R. Jafari Naveh Pages 509-522
  Background And Objective
  It is obviously approved that Fibronectin and Laminin α-5 (LAMA5) expression will change, in some organs of fetuses that their mothers were smoking during pregnancy period. For example, the expression of mentioned proteins in newborns decreases in parenchyma of their lungs. In present study, we evaluated the effects of maternal nicotine exposure on LAMA5 expression change of the basal membrane in the distal convoluted and collecting tubules in Mice.
  Materials And Methods
  The present experimental study was performed on 28 pregnant mice which were randomly divided into four groups (n=7). Pregnant mice in experimental day 1 group received 2 mg/kg nicotine from gestation day 7 (GD7) to last day of pregnancy and experimental day 14 group received the same amount of nicotine from GD7 to post natal day 14(GD14). Control groups 3 and 4 were injected with the same volume of normal saline parallel to experimental groups (Con). After the last injection, all the newborns (average 50 newborns in each group), were anesthetized in order to remove their kidneys and become prepared for Immunohistochemical method and real-time polymerase chain reaction to detect the expression of Laminin. Data were analyzed using non-parametric Man-Whitney U test and t-test.
  Results
  Our results show that LAMA5 mRNA expression in the kidneys of newborns treated with nicotine, Exp D1 increased about 2-fold in comparison with Control day 1 group, but decreased in Exp D14 (0.62±0.19) comparing to Control day 14 (0.95±0.14) (p=0.043). Lama5 Immunoreactivity in collecting tubules respectively increased and decreased in the Exp day1 and day 14 groups in comparison with Control groups (p=0.039). In the distal convoluted tubules, only a significant difference was found between the experimental day 1 group and Control day 1 group (p=0.041).
  Conclusion
  Maternal nicotine exposure may induce abnormal Laminin expression as a main component of renal base membrane, which may cause defects in kidney function and structure during life time.
  Keywords: Nicotine, kidney, Laminin Alpha, 5, Distal convoluted tubules, Collecting tubules
 • S.S. Shojaeddin, S.K. Mosavi, R. Mimar Pages 523-536
  Background And Objective
  There is relation between the rate of loading and arthrosis. Genu varum results in osteoarthritis. Knowing the changes of the affected biomechanical variables during landing result in fundamental understanding to prevent arthrosis in people with genu varum deformity. Hence, the purpose of this study was to compare the plantar flexor muscles activity with the rate of loading during single leg drop landing between men with genu varum deformity and normal knee from three heights.
  Materials And Methods
  40 healthy male students participated in this semi-experimental research. Subjects were 20 people with genu varum deformity and the rest half with normal knee. Genu varum deformity was measured by a caliper and goniometer. Subjects performed single-leg landing dropping from three different heights)20, 40 and 60 cm) onto a force platform. Landing movement was divided into two phases: 100 ms precontact and postcontact of foot onto the ground. Data analysis was performed using Mixed ANOVA.
  Results
  It has been observed no significant difference during pre-landing between the activities of the medial gastrocnemius and soleus muscles (p> 0.05). Although, there was a significant difference between two groups in the rate of loading with the activity of the medial gastrocnemius muscle during post-landing (p<0.05) and eventually there was no significant difference between soleus muscle activity in post-landing (p>0.05).
  Conclusion
  The higher rate of injury and arthrosis risk in people with genu varum in respect of normal ones might be due to the rate of high loading inserted to the extremities during landing. To diminish these risks, corrective exercises and corrected biomechanical activity are recommended.
  Keywords: Electromyography, Plantar flexor muscles, Loading rate, Single leg drop landing, Genu varum
 • Gh. Kaka, S. Jahani, S. H. Sadraie *, M. Azarnia, F. Rezaei, A. Madarshahi Pages 537-548
  Background And Objective
  Aspirin is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs) that can be used to reduce fever and relieve pains. This study examined the effect of aspirin on morphometrical changes of intestinal villus length and epithelial thickness in rat embryos
  Materials And Methods
  In this experimental study, thirty female pregnant rats were randomly divided into six equal groups. Control group without any intervention, sham group received 2 ml of distilled water, and all four experimental groups received 75, 100, 200, 300 mg /kg of aspirin from day 8 to 20 of gestation by gavage. On day 20 of gestation,the pregnant rats were killed and the fetuses removed. Fetal weight and crown-rump length of fetuses were measured and recorded. External feature of fetuses were examined. Small intestines of the fetuses were removed, then fixed and processed. Five micrometer thickness sections were prepared and stained with H&E staining. Villus length and thickness of the epithelium of the small intestine in different groups of embryos were measured. Obtained data were compared using one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey's multiple comparisons test.
  Results
  No obvious external abnormalities were observed in the experimental group. There were no significant differences in the mean Crown-Rump length of experimental groups received 75, 100, 200 and 300 mg/kg when compared to control and sham groups. However, the mean fetal weight of 100 mg/kg of experimental group compared to control and sham groups was significantly increased (p=0.023 and p=0.024).In addition, histomorphometrical studies revealed a significant reduction in the mean length of villi (p=0.027 and p= 0.032) and the mean thickness of the epithelium of the small intestine in the 100 mg/kg of experimental group when compared with control and sham groups (p=0.003 and p= 0.001).
  Conclusion
  It seems that consumption of aspirin during pregnancy reduces intestinal villus length and epithelium thickness in embryos.
  Keywords: Aspirin, Small intestine, Fetus, Rat
 • M. Hadavi, M. Yazdani, A. Khodadadi, Z. Hashemi, F. Aminzadeh Pages 549-560
  Background And Objectives
  Mental health is one of the important factors of health. The mental health of medical students is important as it relates to general health of people. The current study aimed to compare the mental health of first-year and last-year of nursing and midwifery faculty students.
  Materials And Methods
  In this descriptive study all the students who had been enrolled in 2012- 2013 entered the study. The data were gathered using the standard SCL 90 questionnaire. Demographic information was also gathered. Considering the acquisition of 0-332 scores, the mental health was categorized as: no mental disorder (0-84), low mental disorder (85-168), medium mental disorder (169-253) and high mental disorder (254-332). In each dimension, the mean score of 0-1, 1.01-2, 2.01-3 and 3.01-4 respectively considered as no impairment, mild impairment, moderate, and severe.The data were analyzed using descriptive statistics, Fisher's exact test, independent t test and chi-square test.
  Results
  Two hundred and fifty students participated in this study. The mean and standard deviation of the mental health of the students were 65.13±46.20; in first-year students 71.56±50.54 and in last-year students 50.41±29.65 (p=0.001). The most prevalent disorders were paranoid delusion, obsessive compulsive disorder and sensitivity in interrelationships. The relationship between the gender and mental health was significant (p=0.031).
  Conclusion
  The female first-year students need more support compared to the male last-year onse to improve their mental health. New measures should be adopted to identify the effective factors in the mental health and ways of removing these disorders.
  Keywords: Mental health, Students, SCL90, First, year, Last, year
 • M. Nasiri, S. Fayazi, F. Jamshidifar, R. Sheikh Zayeri Pages 561-568
  Background And Objective
  Today, various non-pharmacological methods are used for pain relief after heart surgeries. This study aimed to assess the efficacy of reciting “Allah” word on patient's analgesic requirement after Coronary Artery Bypass Graft (CABG) surgery.
  Materials And Methods
  This clinical trial was performed on 80 hospitalized patients in Intensive Care Unit (ICU) of Busheher Bentolhoda Hospital. Patients were randomly assigned into intervention (n= 40) and control (n= 40) groups. In intervention group, we asked patients to recite Hazrate Zahra’s praises which is “Allah” word repeated 100 times in it. Data was collected by analgesic requirement questionnaire in 24, 48 and 72 hours after surgery in both groups, and analyzed by chi-square and independent t-test.
  Results
  None of patients in both groups received analgesic in 72 hours after surgery. It was significantly longer time for the first analgesics injection in intervention group in 24 and 48 hours after surgery (p<0.05). Frequency of analgesics use showed no significant difference between two groups in 24 and 48 hours after surgery (p>0.05), while the dose of received analgesics per each time was significantly lower in intervention group (p<0.05).
  Conclusion
  Considering the side effects of pharmacological methods, it is suggested reciting the "Allah" word as a simple method accompanied by medical treatments in order to decrease the dosage and times needed analgesics after surgery.
  Keywords: Recitation, “Allah”, Received Analgesic, Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Surgery
 • N. Khanjani, M. Zamanian, P. Molazadeh, M. Sadeghi Pages 569-576
  Background And Objective

  Candida Albicans is one of the most common causes of vaginitis and an important cause of women’s visits to health centers. This study was aimed to determine the prevalence of Candida Albicans infection in women of Jiroft.

  Materials And Methods

  This cross- sectional study was carried out in 2010 on 350 women. After taking the patient's history, swabs of patient's vaginal discharges were prepared and moved to Nickerson's medium immediately. For diagnosing Candida Albicans, germ-tube tests and macroscopic and microscopic morphology were used. In the univariate analysis, Chi-Square test, and Fisher's exact test were used for qualitative variables and independent t-test and Mann-Whitney for quantitative ones. Then the logistic regression model was used to assess the adjusted effect of the variables.

  Results

  The mean age was 32.33±8.12 years and the prevalence of Candida Albicans was 29.71%±0.05. Logistic regression's model revealed independent and significant association between individual's education (p<0.001), husband's education (p=0.035) and husband's occupation (p=0.012), and method of contraception (p<0.001) and candidiasis.

  Conclusion

  In this study, the prevalence of vaginal candidiasis based on positive culture of Candida, was high and higher in the group of women with certain risk factors. Knowing these risk factors may be helpful in the diagnosis and treatment of patients.

  Keywords: Candidiasis, Women, Prevalence, Vaginitis, Jiroft