فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 2 (1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عزت الله فتحی هفشجانی، همایون خلفیان صفحات 75-82
  عامل بیماری برونشیت عفونی طیور کروناویروس ها هستند. ویروس برونشیت عفونی بدلیل عفونت در دستگاه های تنفس، کلیوی و تولید مثلی موجب کاهش تولید وکیفیت تخم مرغ و در نتیجه خسارت اقتصادی فراوان در صنعت پرورش طیور می شود. ویروس برونشیت عفونی دارای سروتیپ های مختلفی است که محافظت نسبی متقاطعی علیه یکدیگر دارند. این مطالعه درسال 1391 برای تعیین میزان شیوع بیماری برونشیت عفونی در گله های مبتلاء به عفونت تنفسی و با تلفات بالا که سابقه واکسیناسیون علیه ویروس برونشیت عفونی نداشته در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. در این مطالعه 100 نمونه سرمی و 100 نمونه بافتی از ریه و نای از 10 گله گوشتی مبتلاء به عفونت تنفسی و دارای تلفات بالا جمع آوری شد و برای این منظور از دو روش الایزا و RT- PCR استفاده گردید. نتایج نشان داد از 10 گله مورد بررسی 7 گله (70%) در آزمایش RT-PCR از نظر آلودگی به ویروس برونشیت عفونی مثبت بودند، و سه گله در آزمایش منفی بودند. بررسی عیار آنتی بادی سرمی گله ها نشان داد که عیار آنتی بادی ضدویروس برونشیت عفونی در گله های با RT-PCR مثبت بالاتر از گله های با RT-PCR منفی بود. همچنین نتایج حاکی از شیوع بسیار بالایی از عفونت برونشیت عفونی در بین گله های گوشتی در استان می باشد و همزمانی آن با سایر بیماری های تنفسی سبب افزایش مرگ و میر شده است.
  کلیدواژگان: برونشیت عفونی، RT، PCR، جوجه گوشتی
 • غزاله ادهمی، ناصر حقوقی راد، عبدالحسین دلیمی اصل صفحات 83-92
  نئوسپورا کنینوم یکی از عوامل سقط جنین در گاو در سراسر جهان است که اثرات اقتصادی قابل توجهی در تولیدمثل گاوها بجا می گذارد. هدف از بررسی حاضر تعیین میزان پادتن ضد نئوسپورا کانینوم در گاو و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در گاو های شیری شهرستان سنندج در غرب ایران بوده است. در مجموع 336 نمونه سرم از مزارع گاو شیری سنندج جمع آوری و با استفاده ازکیت الایزای تجارتی مورد آزمایش قرار گرفت. تعداد گاوهای آلوده به نئوسپورا کانینوم 64 راس (6/17%) تعیین شد. آلودگی به این تک یاخته در گاوهای مزارع صنعتی و سنتی به ترتیب 03/9% و 8/25% تعیین گردید (01/0>P). همچنین میزان آلودگی به انگل با افزایش سن ارتباط داشت و میزان آلودگی در گاوهای شیروار بمراتب بیش از گاوان غیرشیروار بود (02/0P=). میزان آلودگی درگاوداری هائی که دارای سگ بودند (8/46%) در مقایسه با مزارع فاقد سگ (43/7%) اختلاف بسیار چشمگیری را نشان داد (001/0P=). بنابراین نتایج حاصله نشان دهنده نقش موثر سگ در آلودگی با این انگل بود. بعلاوه آلودگی در گاوهائی که سابقه سقط جنین داشتند در مقایسه با گاوهای فاقد سابقه سقط جنین بمراتب بیشتر بود (01/0P<). البته لازم بذکر است که اختلاف معنی داری بین گاوهای آبستن و غیر آبستن مشاهده نگردید (669/0P=). بنابراین با توجه به اینکه مطالعه حاضر برای نخستین بار در استان کردستان و شهرستان سنندج انجام گردید، نتایج آن می تواند در ارزیابی میزان سقط در گاوداری های منطقه حائز اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: نئوسپوراکانینوم، گاو، سنندج، سرواپیدمیولوژی، الایزا
 • متین وظیفه دوست، سمیه حقیقی کارسیدانی، خسرو عیسی زاده، محدث قاسمی، محمد فائزی قاسمی صفحات 93-102
  سودوموناس ها باکتری های مشترک انسان و ماهی اند که موجب باکتریمی همراه با خون ریزی در ماهیان می گردند که تشخیص سریع باعث درمان به موقع می شود. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه دو کیت API 20NE و API 20E با آزمایش های متداول بیوشیمیایی در تشخیص گونه های سودوموناس می باشد. با شروع تلفات شدید ماهیان فیتوفاگ در استان گیلان در فصول بهار و تابستان که شرایط محیطی جهت بروز عفونت باکتریایی مناسب است، تعداد 126 قطعه ماهی فیتوفاگ از 25 کارگاه پرورشی ماهیان گرمابی شهر رشت به پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی انتقال یافت.از نمونه های کلیه، کبد، طحال و مایعات آسیتی ماهیان فیتوفاگ روی محیط آگار خوندار کشت داده شده و در دمای 30 درجه سانتیگراد به مدت 24 تا 48 ساعت گرمخانه گذاری و جدایه ها خالص سازی گردیدند. همزمان از روش بیوشیمیایی متداول و کیت های API جهت تشخیص استفاده شد. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی تمام جدایه های سودوموناس به روش دیسک دیفیوژن روی محیط مولر هینتون آگار و طبق روش Bauer و همکاران (1966) اصلاح شده بر اساس NCCLS (2007) انجام شد. بر اساس نتایج از 75 جدایه جداشده 9 جدایه (12%) سودوموناس بودند. 9 جدایه با استفاده از API 20NE بیش از 98% در دو گونه سودوموناس آئرژینوزا و سودوموناس فلورسنس قرار گرفتند. در حالی که API 20E سودوموناس آئرژینوزا را تا حد بالای 64٪ و سودوموناس فلورسنس را به صورتfluorescens/Putida P. تشخیص می داد و در آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی، جنتامایسین داروی انتخابی برای هر دو گونه بود و برای سودوموناس فلورسنس کانامایسین و نئومایسین نیز تاثیر 100% داشتند. سودوموناس آئرژینوزا در این تحقیق برای اولین بار در کشور از ماهی جداسازی گردید. نتایج نشان داد از میان دو سیستم API، نوار API 20NE با دقت و قدرت تفکیک بالاتری نسبت به API 20E قادر به تشخیص گونه های سودوموناس در ماهی می باشد.
  کلیدواژگان: سودوموناس فلورسنس، سودوموناس آئرژینوزا، API 20NE، API 20E، فیتوفاگ
 • صبا الماسی چگنی، ملاحت احمدی، حبیب دستمالچی ساعی، بنت الهدی رحمان صفحات 103-112
  لوک آمریکایی و لوک اروپایی دو بیماری باکتریایی بالقوه کشنده لاروهای زنبور عسل در کلنی های آلوده هستند که به ترتیب توسط باکتری های پنی باسیلوس لاروا و ملیسوکوکوس پلوتونیوس ایجاد می شوند. هدف از مطالعه حاضر مقایسه روش های کشت باکتریایی و PCR در تشخیص دو بیماری لوک آمریکایی و لوک اروپایی است. در این مطالعه 30 نمونه لارو دارای علائم بیماری از 30 زنبورستان واقع در شهرهای مختلف استان لرستان جمع آوری گردید. این نمونه ها ابتدا توسط کشت میکروبی و سپس با روش PCR و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی مربوط به ژن 16S rRNA از لحاظ وجود بیماری های لوک آمریکایی و لوک اروپایی مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد نمونه های مثبت به دست آمده از نظر آلودگی به پنی باسیلوس لاروا توسط کشت میکروبی 10% و با استفاده از روش PCR 3/13% بود. همچنین تمام نمونه های مورد آزمایش هم در کشت میکروبی و هم در روش PCR از لحاظ آلودگی به ملیسوکوکوس پلوتونیوس منفی بودند، اگرچه از 6 نمونه باکتری پنی باسیلوس آلوئی که اندیکاتور لوک اروپایی می باشد، در کشت باکتریایی جدا گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که روش PCR برای تشخیص باکتری پنی باسیلوس لاروا بسیار اختصاصی بوده، بنابراین این روش می تواند باعث بهبود روش های تشخیصی و جایگزین شدن با روش های سنتی کشت جهت تشخیص پنی باسیلوس لاروا گردد. با این حال در خصوص ملیسوکوکوس پلوتونیوس انجام مطالعات بیشتر در مورد روش های تشخیصی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: زنبور عسل، لوک آمریکایی، لوک اروپایی، PCR، استان لرستان
 • محسن خسروی بختیاری، محمد نوری، بابک محمدیان، سعیده امیدیان صفحات 113-121
  سندروم عدم تحمل به گرما در70 راس گاو هلشتاین دو ماه پس از بهبودی از عوارض تب برفکی در یک گاوداری در اطراف اصفهان مشاهده گردید. علائم قابل رویت در گاوها شامل نفس نفس زدن (Panting) هیرسوتیسم (پرموئی)، سیلان بزاق و کاهش تولید شیر بود. در این مطالعه از 10 راس گاو با سابقه تب برفکی و علائم کلینیکی عدم تحمل به گرما، 10 راس گاو با سابقه تب برفکی بدون علائم کلینیکی عدم تحمل به گرما و 10 راس گاو که به هنگام شیوع بیماری در گاوداری مبتلا به آن نشده بودند خون گیری بعمل آمد. یک راس ازگاوان مبتلا به عدم تحمل به گرما با علائم شدیدکلینیکی ذبح گردید و نمونه هایی از غده تیروئید فوق کلیوی و لوزالمعده آن جهت بررسی تغییرات احتمالی پاتولوژیک برداشت گردید. تغییرات هماتولوژیک در این مطالعه شامل افزایش گلوکز، فسفر خون و کاهش نوتروفیل ها و هورمون T3 در مبتلایان به عدم تحمل به گرما در مقایسه با دوگروه دیگر بود. تغییرات پاتولوژیک شامل متاپلازی کاذب سلول های مفروش کننده تیروئید، نکروز سلولی با هسته های پیکنوتیک در غدد فوق کلیوی و نکروز سلول های پانکراس بود. به نظر می رسید تحقیق کنونی اولین مطالعه از نوع خود باشد که تغییرات هماتولوژیک و پاتولوژیک در گاوان مبتلا به سندروم عدم تحمل به گرما حاصله از تب برفکی را در ایران مورد توجه قرار می-دهد.
  کلیدواژگان: تب برفکی، تحمل به گرما، تغییرات خونی، تغییرات پاتولوژیک
 • مریم سادات سلطانی، پژواک خاکی، سهیلا مرادی بیدهندی، محمدحسن شاه حسینی، سما رضا سلطانی صفحات 123-129
  لپتوسپیروزیس، یکی از شایع ترین بیماری های مشترک بین انسان و حیوان با انتشار جهانی می باشد. مشخص شده که LipL41 یک پروتئین غشای خارجی ایمونوژنیک می باشد که در لپتوسپیرا های بیماریزا وجود دارد و می تواند در روش های تشخیص سرولوژیکی و همچنین به عنوان یک کاندیدای مناسب در تهیه واکسن های نوترکیب به کار برده شود. هدف از این تحقیق بهره گیری از خصوصیات ژن lipL41 به منظور طراحی یک کنترل مثبت در افتراق سرووارهای بیماریزای لپتوسپیرا از غیربیماریزا با استفاده از PCR می باشد. در این تحقیق از پنج سرووار بیماریزای لپتوسپیرا و یک سرووار غیر بیماریزا استفاده گردید. باکتری ها در محیط کشت اختصاصی (EMJH) کشت داده شدند و DNA ژنومیک آن ها تخلیص گردید. ژن lipL41 با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر شد. جهت انجام کلونینگ ژن مورد نظر، محصول PCR، خالص سازی شده و در وکتور pTZ57R/T الحاق گردید و در باکتری اشریشیا کلی (Top10) کلون گردید. تایید حضور lipL41 در کلنی های نوترکیب با برداشت از کلنی های رشد یافته روی پلیت LB آگار حاوی آمپی سیلین و انجام PCR و تکثیر ژن مورد نظر انجام شد. تخلیص DNA نوترکیب توسط کیت انجام گرفت. سپس پلاسمید حاوی ژن مورد نظر تعیین ترادف شد. محصول PCR به دست آمده یک قطعه bp 1065 را نشان می داد که نشان دهنده تکثیر ژن lipL41 بود این ژن فقط در سرووارهای بیماریزا حضور دارد در صورتی که در سرووار غیر بیماریزای لپتوسپیرا بایفلکسا مشاهده نگردید. تخلیص کلونی های مثبت وکتور پلاسمیدی به وسیله کیت صورت گرفت. واکنش PCR برای DNA نمونه به همراه کنترل مثبت در دو تیوب جداگانه انجام شد. محصول PCR مربوط به نمونه و کنترل مثبت با ژل الکتروفورز و سایز مارکر مقایسه و مورد تایید قرار گرفت. به علت کند رشد بودن لپتوسپیرا و شرایط خاص نگهداری و عدم دسترسی همگان به سوش های رفرانس، استفاده از یک تست سریع و دقیق مولکولی مانند PCR به همراه یک کنترل مثبت به منظور تایید صحت آن ضروری می باشد. بنابراین می توان از ژن کلون شده در این تحقیق که در آزمایشگاه تشخیصی لپتوسپیرا آماده شده است، به عنوان کنترل مثبت در آزمایش PCR در تمام آزمایشگاه ها استفاده کرد.
  کلیدواژگان: لپتوسپیروزیس، PCR، ژن lipL41، کنترل مثبت
 • مرضیه رضایی، منصور بیات، دلاور شهباززاده، محسن مومن زاده، رضا اکبری، کامران پوشنگ باقری صفحات 131-142
  عفونت های ناشی از سودوموناس آئروژینوزا از بیمارستان های زیادی گزارش شده و با توجه به طبیعت فرصت طلب بودن آن افراد دارای ضعف سیستم ایمنی درمعرض خطر هستند. استفاده نابجا از آنتی بیوتیک ها به همراه مکانیسم های جهش پیچیده در جنس سودوموناس سبب بوجود آمدن گونه های مقاوم به آنتی بیوتیک شده است. در خلال دهه گذشته جستجو جهت یافتن آنتی بیوتیک های پپتیدی طبیعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر مهاری و کشندگی پپتید ملیتین بر سویه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا بود. بدین منظور 48 سویه مورد بررسی از یک مطالعه قبلی در دسترس بودند. پس از تهیه زهر زنبور و آماده سازی آن، کیفیت زهر با تست SDS-PAGE بررسی شد. سپس با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در فاز معکوس (RP-HPLC) پپتید ملیتین جداسازی گردید. سپس کیفیت ملیتین استخراج شده با استفاده از SDS-PAGE بررسی گردید. حداقل غلظت مهاری و کشندگی ملیتین با روش میکرودایلوشن براث و شمارش کلنی تعیین گردید. حدود بیست فراکشن از زهر زنبور عسل تخلیص گردید که پپتید ملیتین اصلی ترین فراکشن زهر بود. MIC50 کل سویه های حساس، سویه های موکوئیدی و غیرموکوئیدی حساس به ملیتین به ترتیب 5/12، 25/6، و 5/12 میکروگرم بدست آمد. 73/94 درصد سویه های موکوئیدی و 2/86 درصد سویه های غیر موکوئیدی نسبت به ملیتین حساس بودند. MBC50 در کل نمونه های حساس، سویه های موکوئیدی و غیرموکوئیدی حساس به ملیتین به ترتیب 50، 5/37 و 50 میکروگرم بدست آمد. 58/89 درصد از سویه ها حساس به ملیتین بوده و رشد 41/10 درصد از آنها در حضور ملیتین مهار نگردید.با استفاده از نتایج تست MICو MBC مشخص شد که ملیتین اثر قابل توجه مهاری و کشندگی بر رشد سودوموناس آئروژینوزاهای جداشده از بیماران مختلف داشته است. آنالیز نتایج نشان داد که رشد سویه های موکوئیدی با مقدار کمتری از ملیتین مهار می گردد. این سویه ها بدلیل وجود لایه های پلی ساکاریدی در اطراف خود، نفوذپذیری کمتری به آنتی بیوتیک ها داشته و مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. نتایج این پژوهش از این لحاظ با ارزش است که امید جهت درمان عفونت های سودوموناسی در مبتلایان به بیماری سیستیک فایبروزیس را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: زهر زنبور، ملیتین، سودوموناس آئروژینوزا، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در فاز معکوس، تست MIC و MBC
 • امین البرزیان ده شیخ، رامین حسینی صفحات 143-153
  تمام موجودات زنده آنزیم های نوکلئاز دارند. داکسی ریبونوکلئازها (DNase) گروهی از آنزیم ها هستند که قادرند پیوند های فسفودی استر مولکول DNA را بشکنند. باکتری Staphylococcus pasteuri با استفاده از نشانگر 16S rRNA و آزمون های بیوشیمیایی شناسایی و با شماره دسترسی KC170006 در بانک ژن پایگاه NCBI/EMBL به ثبت رسید. فعالیت آنزیم های داکسی ریبونوکلئاز در باکتری S. pasteuri بدست آمده، با سه روش اسپکتوفوتومتری، فعالیت آنزیم روی DNA خطی و حلقوی، بررسی شد. اثر تیمارهای pH، غلظت NaCl و کاتیون های Mg2+، Ca2+، Mn2+ و Mg2+-Ca2+ نیز روی فعالیت آنزیم ها مورد بررسی قرار گرفت. آنزیم DNase حاصل از باکتری S. pasteuri قادر به برش یگانه مولکول DNA حلقوی است. بررسی های آنزیمی در برش DNA حلقوی نشان داد که این آنزیم بصورت اختصاصی عمل می کند، به طوری که در آزمایش برش پلاسمید pET-21a (+) این آنزیم تنها یک نقطه را برش داد. این آنزیم DNase توانایی برش مولکول DNA دو رشته را ندارد. این اولین گزارش مربوط به آنزیم های DNase در باکتری S. pasteuri است. بیشترین فعالیت آنزیم در حضور NaCl با غلظت 6/0 مولار، 5/5 pH و در حضور هم زمان کاتیون های Mg2+-Ca2+ با غلظت mM 1، مشاهده شد.
  کلیدواژگان: باکتری Staphylococcus pasteuri، فعالیت DNase، 16S rRNA
|
 • Fathi Hafshejani E., Khalafian H. Pages 75-82
  Avian infectious bronchitis (IB) is caused by corona viruses. Infectious bronchitis virus (IBV) is a major cause of economic losses in poultry and can be involved in respiratory disease، nephritis، and both poor egg production and quality by reproductive tract infection. IBV has many serotypes that do not confer cross protection against each other. The study in 2012 was conducted to detect IBV in broilers chicken farms suspected of respiratory syndrome with a high mortality and no history of vaccination against of the IBV in Charmahal va Bakhtiyari province. In this study، one hundred serum samples and one hundred tracheal and lung tissue samples were collected from 10 broiler chicken farms with respiratory signs. To achieve this goal، two tests have been used throughout the studies of protocol Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) and Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). The presence of IBV antibodies was detected by using ELISA kit. The results indicated that 7 flocks (70%) were positive and 3 flocks (30%) were negative tested with RT- PCR method. The evaluation of serum antibody titers of flocks showed that antibodies against infectious bronchitis virus in RT-PCR positive flocks were higher than RT-PCR negative flocks. The results also evinced that the prevalence of infection bronchitis in broiler flocks was high in broilers farms of Chaharmahal va bakhtiyari province and concurrent Infection of IBV and other respiratory pathogen played a role in high mortality rate of respiratory disease.
  Keywords: Infectious bronchitis, RT, PCR, Broiler chicken
 • Adhami Gh, Hoghooghi, Rad N., Dalimi Asl A.H Pages 83-92
  Neospora caninum is one of the cattle abortion causes throughout the world. It has a significant economic impact on cattle production. The objective of the present study was to determine the infection rate of cattle to N. caninum and defining its related risk factors in dairy cattle farms of Sanandaj، west Iran. A total of 336 sera collected from dairy cattle farms in Sanadaj nd examined by commercial N. caninum IDEXX Elisa kit. N. caninum antibodies were detected in 64 (17. 6%) of the cattle. The infection rates of this protozoan parasite in cattle، reared in industrial and native farms، were 9. 03% and 25. 8%، respectively (P<0. 001). According to the age، it was observed that the infection rate increases upon the older ages.. The infection to N. caninum in lactating cattle was 22. 89%، whereas in non-lactating cattle was 10. 06%. This difference was significantly revealing (P=0. 002). Among the farms with dogs، the percentage of seropositive cattle was 46. 8%، whereas in farms without dogs it was 7. 43%. The difference was highly significant (P<0. 001). This finding seems to be a good indication of dog influences on transmitting the parasite to cattle. In addition، the infection rate in cattle with the history of abortion was significantly higher than the rate of infection in cattle without the history of abortion (P<0. 01). However، there were no significant differences among the infection rates of the pregnant and non-pregnant cattle (P = 0. 669). This project was performed، for the first time، in Sanandaj and the Kordestan province.
  Keywords: Neospora caninum, Cattle, Sanandaj, Seroepidemiology, ELISA
 • Vazifehdoost M., Haghighi, Karsidani S., Issazadeh Kh, Ghasemi M., Faezy, Ghasemi M Pages 93-102
  Pseudomonas spp. are zoonotic bacteria associated with human and fish accompanied to hemorrhage in the fish. Rapid detection of this disease leads to in time treatment. Present study was performed aiming to compare two kits including API 20 NE and API 20 E with routine biochemical tests to detect pseudomonas species. With occurrence of serious losses in the reared Hypophthamichthys molitrix in Guilan province during spring and summer when environmental conditions were suitable for bacterial infection outbreak، 126 fish from 25 warm water farms locating in Rasht were transferred to the fish health and disease department of Inland water aquaculture institute. After carefully dissection، Samples of kidney، liver، spleen and ascetic fluid of each fish were aseptically streaked onto blood Agarthen incubated for 24-48 hours at 30 ºC. Simultaneously، routine biochemical techniques and API kits were used for characterization. Antibiotic resistance pattern for all pseudomonas isolates was determined using disk diffusion technique on Moller- Hinton agar according to Bauer، et al method (1966) modified based on NCCLS (2007). Based on the results of 75 isolates، 9 isolates (12%) were pseudomonas spp.. Nine isolates were placed in 2 species of P. aeruginisa and P. fluoresences using API 20NE with 98% accuracy While API 20E detected P. aeruginisa with 64% accuracy and P. fluoresences was defined as P. fluoresences/putida. In the antibiotic sensitivity test، gentamycin was the choice drug for both species and for P. fluoresences، Kanamycin and neomycin also had 100% influences. Results indicated that among 2 API systems، API 20NE strip is capable to detect pseudomonas species in fish with higher precision and dissociation ability compared to API 20E.
  Keywords: P. fluoresences, P. aeruginisa, API 20NE, API 20E, Hypophthalmichthys molitrix
 • Almasi Chegeni S., Ahmadi M., Dastmalchi Saei H., Rahman B. Pages 103-112
  The American foulbrood (AFB) and European foulbrood (EFB) are important bacterial diseases in honeybee caused by Paenibacillus larvae and Mellisocuccos plutonius، respectively. The aim of this study is to compare the conventional method with molecular method (PCR) in terms of identification of AFB and EFB. In the present study، 30 larves with clinical symptoms from 30 apiaries located in different cities of Lorestan province were collected. The samples were examined for the disease using conventional methods and PCR simultaneously. Two specific primers for 16S rRNA gene were used in PCR. The number of positive samples was 13. 3% in PCR but 10% in the conventional method such as bacterial culture for Paenibacillus larvae. All samples in both bacterial culture and PCR methods were negative for Mellisocuccos plutonius but in the bacterial culture، they were isolated from 6 samples of Paenibacillus alvei، an indicator of European foulbrood. According to the results، PCR is a specific method for the identification of Paenibacillus larvae، so this method can improve the diagnosis tests and be an alternative for the conventional culture methods in the diagnosis of Paenibacillus larvae. But for the Mellisocuccos plutonius، further research to improve the diagnosis tests is suggested.
  Keywords: Honey bee, American foulbrood, European foulbrood, PCR, Lorestan Province
 • Khosravi Bakhtiari M., Nouri M., Mohammadian B., Omidian S. Pages 113-121
  The clinical signs of heat intolerance syndrome were observed in 70 Holstein cows in a private farm in Isfahan two months after recovery from foot and mouth disease consequences. The condition was characterized clinically by intolerance to increased environmental temperatures. The other signs were panting، hirsutism، profuse salivation and significantly reduced milk production. Blood samples were collected from 10 diseased cows with FMD record، 10 apparently healthy cows with FMD record and 10 healthy cows without FMD record. One cow with the sign of severe panting was slaughtered and the samples from her thyroid، adrenal glands and pancreas were taken for the possible pathologic changes. There were significant increase in blood glucose and phosphorus with a decrease in T3 concentration and neutrophils count in cows with heat intolerance. Pathological changes were necrosis in the thyroid، adrenal glands and pancreas cells. This seems to be the first report in Iran to describe the clinical، pathological and haematobiochemical changes in heat intolerance syndrome in cattle following foot and mouth disease.
  Keywords: FMD, Heat intolerance, Hematological changes, Pathological changes
 • Soltani M., Khaki P., Moradi-Bidhendi S., Shahhosseiny M.H., Soltani S. Pages 123-129
  Leptospirosis is one of the most important zoonosis with worldwide distribution. lipL41 is an immunogenic outer membrane protein found in pathogenic Leptospira species and may be used in diagnostic method and also can be a good candidate for recombinant vaccine against leptospirosis. The aim of this study was designing a positive control for molecular diagnosis of pathogenic Leptospira spp. by PCR based on lipL41 gene. Five pathogenic serovars and one saprophytic species were used in this study. The serovars were subcultured into the selective culture medium (EMJH) and then the genomic DNA extracted. The lipL41 gene amplified using the specific primers. The PCR product were ligated in pTZ57R/T vector and transformed in competent E. coli Top10 cells. The confirmation of the recombinants was made by picking the white colonies and carrying out colony PCR amplification of the gene. The recombinant plasmids were extracted using a commercial extraction kit. PCR amplification of the lipL41 gene using the specific primers resulted in a 1065 bp in all five pathogenic serovars tested. No PCR products were amplified from the non-pathogenic L. biflexa. Positive colonies plasmid vector was isolated from cells by kit. PCR test was carried out with positive control and PCR products were observed on gel electrophoresis. Due to slow growth of Leptospira، and because of limited diagnostic capacity using a rapid and accurate molecular tests like PCR with a positive control to confirm its accuracy is essential. Therefore، the cloned lipL41 gene in this study that has been prepared in Leptospira reference laboratory can be used as a positive control in all laboratories using the PCR test.
  Keywords: Leptospirosis, PCR, lipL41 gene, Positive control
 • Rezaei M., Bayat M., Shahbazzadeh D., Momenzadeh M., Akbari R., Pooshang Bagheri K. Pages 131-142
  Infections caused by Pseudomonas aeruginosa have been reported from many hospitals، and according to its opportunistic nature، Pseudomonas aeruginosa invades to immunocompromised patients and controlling the following infection is so hard. Antibiotics misusage beside complex mutation mechanisms in pseudomonas genus led to resistance against many antibiotics. During the past decade، tracing for natural antimicrobial peptide is more considered. Among them، melittin has been extracted from honey bee venom and its antibacterial activity is being examined. The main goal of this study was to evaluate antibacterial activity of melittin against clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. 48 Clinical strains were present from previous study. Honey bee venom was prepared using electrical stimulation and the quality of venom was confirmed by SDS-PAGE. Melittin was isolated from the venom using a linear gradient of acetonitrile and C18 column by Reverse Phase-High Performance Chromatography (RP-HPLC) Technique. Minimal Inhibition and Bactericidal concentration of melittin were examined on clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. Honey bee venom consisted of twenty distinct fractions in which melittin was the major one. MIC50 for melittin against all; mucoid، and non-mucoid sensitive isolates، were 12. 5، 6. 25، and 12. 5 μg respectively. Among mucoid and non-mucoid strains، 94. 73 and 86. 2 % were sensitive to melittin respectively. MBC50 for melittin against total، mucoid and non-mucoid isolates were 50، 37. 5، and 50 μg respectively. Totally، 89. 58 % were sensitive to melittin and 10. 41 % were not inhibited. The results obtained from MIC and MBC tests showed that melittin had significant inhibitory and bactericidal effect on clinical isolates of pseudomonas aeruginosa. According to the results، the less amount of melittin can suppress the growth of mucoid strain of pseudomonas. These strains due to existence of polysaccharide layers around bacteria have less permeability to antibiotics and expose more resistance. This study would be of great value to the treatment of cystic fibrosis patients with pseudomonas infections.
  Keywords: Honey bee venom, Melittin, Pseudomonas aeruginosa, RP, HPLC, MIC, MBC
 • Alborzian-Deh-Sheikh A., Hosseini R. Pages 143-153
  All organisms have nuclease. Deoxyribonucleases (DNase) are from enzyme group that are able to hydrolase phosphodiester bounds of DNA molecule bonds. Staphylococcus pasteuri identified by 16S rRNA marker and biochemical tests، and submitted to GenBank/EMBL with KC170006 accession number. The activity of DNase enzyme was detected through three spectrophotometric، detection of DNase activity on circular and double strand DNA molecule on agarose gel methods. The effects of pH، NaCl and cations like Mg2+، Ca2+،Mn2+andMg2+-Ca2+ treatments were considered. S. pasteuri DNase was able to cut single strand of circular DNA. S. pasteuri DNase was able to cut single strand DNA. Studies on circular DNA showed that the enzyme may nick specifically، whereas pET-21a (+) was restricted to one point. The DNase does not cut double strand DNA. This is the first report about S. pasteuri DNase activity. The most important activity of enzyme was observed in the presence of 0. 6 M NaCl، 1mM Mg2+-Ca2+ and pH 5. 5.
  Keywords: Staphylococcus pasteuri, DNase activity, 16S rRNA