فهرست مطالب

بوم شناسی علف های هرز - سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)
 • سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمد آئین*، ابراهیم ممنوعی صفحات 1-10
  به منظور کنترل علف های هرز مزارع پیاز کشت نشایی در جنوب استان کرمان، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار و در 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل علف کش پندی متالین (استامپ 33% EC) به میزان 5/4 لیتر در هکتار، اکسی فلورفن (گل 24% EC) به میزان 2 لیتر در هکتار، اگزادیازون (رونستار 12% EC) به میزان 3 لیتر به صورت پیش و پس رویشی و اکسادیارژیل (تاپ استار 80 % WG و 30 % EC) به ترتیب به میزان 120 گرم و 4 لیتر در هکتار به صورت پس رویشی و شاهد بدون کنترل علف های هرز بودند. نتایج نشان داد که کاربرد علف کش ها تراکم و وزن خشک علف های هرز را کاهش و عملکرد پیاز را افزایش دادند. اکسی فلورفن بیشترین تاثیر را در کاهش تراکم و وزن خشک پنیرک (L. Malva parviflor)، سلمه تره (L. Chenopodium album) و اویارسلام (L. Cyperus rotundus) داشت. علف کش اگزادیازون، سوروف (L. Echinochola colonum) را به خوبی کنترل نمود. کلیه علف کش ها (بجز اکسادیارژیل) سلمه تره (L. C. album) را به طور مطلوبی کنترل کردند. بیشترین عملکرد پیاز به میزان 75/71 تن در هکتار از کاربرد علف کش اکسی فلورفن به دست آمد.
  کلیدواژگان: اکسادیارژیل، اکسی فلورفن، اگزادیازون، پندیمتالین، علف هرز
 • الهه پیروزمند، محمدحسن هادی زاده، لیلا علی مرادی، سید حسین ترابی صفحات 11-22
  به منظور کنترل علف های هرز لاین های والدی ذرت دانه ای رقم 704 با استفاده از علف کش های جدید، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و 10 تیمار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی شهرستان مشهد در سال 1389 اجرا گردید. تیمارها شامل نیکوسولفورون (کروز 4% SC، 80 گرم در هکتار)، نیکوسولفورون به همراه مخلوط بروموکسینیل + ام سی پی آ(نیکوسولفورون 4% SC + برومایسید ام آ40% EC، 400 +80 گرم در هکتار)، ریم-سولفورون + نیکوسولفورون (اولتیما 75% DF، 90 و 5/127 گرم در هکتار)، فورام سولفورون (اکوئیپ 5/22% OD، 5/337 و 5/562 گرم در هکتار)، مزوتریون + اس متولاکلر + تربوتیلازین (لوماکس 5/537SE، 1344 و 1881 گرم در هکتار)، وجین دستی و شاهد بدون کنترل بودند. همه علف کش ها در مرحله 2 تا 5 برگی ذرت استفاده شدند. مهم ترین علف های هرز آزمایش تاج خروس ریشه قرمزL. Amaranthus retroflexus، خرفهL. Portulaca oleracea، تاج ریزیL. Solanum nigrum، و سلمه ترهL. Chenopodium album بودند. نتایج نشان داد که تمامی علف کش ها به طور معنی داری باعث کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز شدند. تیمار نیکوسولفورون + بروموکسینیل + ام سی پی آبیشترین اثر را در کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز داشت. هم چنین بیشترین عملکرد بذر هیبرید ذرت در مقایسه با تیمار وجین دستی به ترتیب از تیمار مزوتریون+اس-متولاکلر+تربوتیلازین 1344 گرم در هکتار، فورام سولفورون 5/562 گرم در هکتار و مزوتریون+اس-متولاکلر+تربوتیلازین 1881 گرم در هکتار، به دست آمد که بین این سه تیمار اختلاف معنی داری مشاهده نشد. تیمار ریم سولفورون به همراه نیکوسولفورون 90 گرم در هکتار کمترین کارایی را درحفظ عملکرد بذر هیبرید ذرت در مقایسه با سایر تیمارهای مبارزه شیمیایی داشت.
  کلیدواژگان: اس، متولاکلر، ام سی پی آ، بروموکسینیل، تربوتیلازین، مزوتریون
 • صابر عالی*، سعید وزان، حسین موسوی نیا، فرید گلزردی، بهنام چهاربند صفحات 23-32
  به منظور بررسی اثر طول دوره های تداخل و کنترل علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت به عنوان کشت دوم بعد از کلزا، آزمایشی در سال 1389 در منطقه مغان به اجرا در آمد. نوع طرح بلوک های کامل تصادفی با 14 تیمار و 4 تکرار بود. تیمارها در دو سری به ترتیب تداخل علف های هرز در 10، 20، 30، 40، 50 و 60 روز پس از سبز شدن ذرت و سری دوم، کنترل علف های هرز تا مراحل مذکور و دو تیمار شاهد بدون کنترل و کنترل کامل علف های هرز تا پایان فصل رشد بود. نتایج نشان داد که زمان بحرانی کنترل علف های هرز (شروع دوره بحرانی کنترل علف های هرز)، بر حسب 5 و 10 درصد افت عملکرد، به ترتیب 1 و 3 روز پس از سبز شدن ذرت و زمان بحرانی تداخل علف های هرز (پایان دوره بحرانی کنترل علف های هرز) نیز بر حسب 5 و 10 درصد افت عملکرد، 67 و 52 روز پس از سبز شدن ذرت بود.
  کلیدواژگان: تداخل، دوره بحرانی، علف هرز، کنترل
 • مجید قصاب محمدآبادی، مجید باسپور، لیلا علیمرادی، مجتبی ظفریان صفحات 33-44
  به منظور بررسی کارایی علف کش ها در مبارزه با علف های هرز گوجه فرنگی، آزمایشی در سال 1389 در شهرستان چناران در استان خراسان رضوی انجام شد. آزمایش در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل علف کش سولفوسولفورون(آپیروس) درچهار سطح (20، 40، 60 و 80 گرم در هکتار)، علف کش آکلونیفن(چلنج) در چهار سطح (1، 2، 3 و4 لیتر در هکتار)، فورام سولفورون(اکوئیپ) در چهار سطح (1، 5/1، 2 و 5/2 لیتر در هکتار)، علف کش متریبیوزین(سنکور) در چهار سطح (100، 200،300 و 600 گرم در هکتار) بود. تیمار شاهد با علف هرز(دز صفر علف کش) و شاهد بدون علف هرز(وجین کامل) نیز در نظر گرفته شد. به منظور اندازه گیری تراکم، وزن خشک، درصد مهار عف هرز و ارزیابی اثر علف کش بر گوجه فرنگی بر اساس جدول EWRC، نمونه برداری قبل از تیمار علف کش و20 روز پس از آن انجام شد. در انتهای فصل رشد صفات مربوط به گوجه فرنگی شامل وزن خشک تک بوته، عملکرد تک بوته و عملکرد میوه گوجه فرنگی اندازه گیری شد. در بین علف کش های مورد استفاده علف کش متریبیوزین، سولفوسولفورون، فورام سولفورون و آکلونیفن به ترتیب مهار ضعیف تا مطلوب علف های هرز را در پی داشتند. از طرف دیگر کمترین وزن خشک و تعداد علف های هرز از دزهای بالای علف کش های مورد استفاده به دست آمد که البته با خسارت هایی به گوجه فرنگی هم همراه بود. علف کش های فورام سولفورون، سولفوسولفورون و متریبیوزین به ترتیب بیشترین وزن خشک تک بوته گوجه فرنگی و علف کش های متریبیوزین و آکلونیفن به ترتیب بیشترین عملکرد تک بوته را داشتند. در مجموع علف کش آکلونیفن در دزهای 2 و 3 لیتر درهکتار، فورام سولفورون در دز5/1 لیتر در هکتار، متریبیوزین در دز 300 گرم در هکتار و سولفوسولفورون در دز 20 گرم در هکتار هم کنترل مطلوب علف های هرز و هم بالاترین عملکردهای گوجه فرنگی را با کمترین خسارت به گیاه زراعی در پی داشتند.
  کلیدواژگان: درصد مهار علف هرز، دز علف کش، عملکرد گوجه فرنگی
 • اثر دفعات کنترل و نوع علف کش مصرفی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه
  محمد آرمین، محمد اسماعیل کاشکی، مصطفی حیدری صفحات 45-54
  به منظور بررسی اثر علف کش و دفعات کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در بخش داور زن سبزوار انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه نوع علف کش مورد استفاده در سه سطح (خاک مصرف، پس رویشی، خاک مصرف+پس رویشی و شاهد بدون سم پاشی و تعداد دفعات وجین در 3 سطح (عدم وجین، یک وجین و دو بار وجین) بود. در تیمار علف کش خاک مصرف از علف کش تریفلورالین با دز 1200 گرم ماده موثره در هکتار و در تیمار پس رویشی از علف کش تریفلوکسی سولفورون سدیم به مقدار 15 گرم ماده موثر در هکتار همراه با سیتوگیت 2 در هزار در مرحله 5 برگی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که تیمار دو بار کنترل علف هرز سبب بیشترین عملکرد وش (مجموع چین اول و دوم) می شود که اختلاف آماری معنی داری با یک بار کنترل علف های هرز نداشت. در میان اجزای عملکرد تعداد قوزه در بوته و تعداد شاخه زایشی نسبت به سایر اجزای عملکرد بیشتر تحت تاثیر دفعات کنترل علف های هرز قرار گرفت که در تیمار دو بار کنترل بیشترین مقدار بود. مصرف علف کش به صورت خاک مصرف+پس رویشی بیشترین تاثیر را بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه داشت. مصرف علف کش پس رویشی اگرچه سبب افزایش عملکرد گردید اما نتوانست کنترل مطلوبی از علف هرز را انجام دهد و سبب کاهش عملکرد و اجزای عملکرد نسبت به مصرف خاکی یا مصرف خاکی+ پس رویشی علف کش شد. در مجموع، به نظر می رسد که در صورت مصرف علف کش، یک بار وجین عملکرد اقتصادی مناسبی در واحد سطح را موجب می شود.
  کلیدواژگان: پنبه، دفعات وجین، علف کش، مدیریت تلفیقی
 • ناصرجعفرزاده *، مهدی مین باشی صفحات 55-70
  شناسایی علف های هرز به عنوان اساسی ترین اقدام در مدیریت علف های هرز مزارع محسوب می شود. با اطلاع از وجود علف های هرز خاص در یک منطقه می توان در مورد روش های کنترل آن ها تصمیم گرفت و برنامه ریزی کرد در غیر این صورت اعمال روش های مختلف کنترل از اثرات مطلوبی برخوردار نخواهد بود. گندم از مهم ترین محصولات زراعی در استان آذربایجان غربی بوده و طبق آمار سازمان جهاد کشاوزری استان بیش از 200 هزار هکتار از اراضی استان به کشت این محصول اختصاص داده شده است. به منظور شناسایی و تعیین تراکم و غالبیت علف های هرز، 48 مزرعه گندم در 7 شهرستان استان در سال های 87-1383 بررسی و طبق روش توماس با پرتاپ کوادرات تعداد علف های هرز به تفکیک جنس و گونه شمارش شد. با استفاده از معادلات موجود تراکم، فراوانی، یکنواختی و شاخص غالبیت هر گونه محاسبه شد. در هر مزرعه طول و عرض جغرافیائی و ارتفاع از سطح دریا توسط دستگاه GPS ثبت شد. بر اساس نتایج به دست آمده در مزارع گندم استان آذربایجان غربی 52 گونه علف هرز متعلق به 20 خانواده گیاهی وجود دارد. پهن برگ های غالب از نظر فراوانی به ترتیب اهمیت عبارت بودند از خردل وحشی Sinapis arvensis L.))، ماشک (Vicia sp.)، گوش خرگوش (L.)Andrz.) Conringia orientalis) و شاه تره (Fumaria parviflora Lam.). باریک برگ های غالب به ترتیب اهمیت عبارت بودند از چاودار (Secale cereale L.). و یولاف وحشی (Dun. Avena ludoviciana).
  کلیدواژگان: تراکم، فراوانی، نقشه پراکنش، گندم
|
 • Ahmad Aien*, Ebrahim Mamnoie Pages 1-10
  In order to control weeds in transplanting onions in southern Kerman province, an experiment was conducted based on randomized complete block design with 9 treatments and four replications during 2003-2004. The treatments included of Pendimethalin 33% in 4.5 L/ha (pre), Oxyfluorfen 24% in 2 L/ha (post), Oxadiazon 12% in 3 L/ha (pre and post), and Oxadiargyl WG and EC in 120 g/ha and 4 L/ha (post), respectively; plus weedy check. The results indicated that the application of herbicides decreased density and biomass of weeds and increased onion yield. Oxyfluorfen had maximum effect on reducing density and biomass of mallow (Malva parviflor L.), lambsquarter (Chenopodium album L.) and purple nutsedge (Cyperus rotundus L.). Barnyard grass (Echinochloa colonum L.) was successfully controlled by oxadiazon; lambsquarter was successfully controlled by all herbicides except Oxadiargyl; the highest onion yields belonged to Oxyfluorfen with 71.75 t/ha.
  Keywords: Oxadiargyl, Oxadiazon, Oxyfluorfen, Pendimethalin, Weed
 • Elahe Pirouzmand *, Mohammad Hasan Hadizadeh, Leila Alimoradi, Seyed Hossein Torabi Pages 11-22
  To control weed in SC704 corn inbred lines using new herbicides, an experiment was conducted in randomized complete block design with four replication and ten treatments in AgriculturalResearchCenter and Natural Resources of Khorasan Razavi Province, in Mashhad during 2010. The treatments consisted of Nicosulfuron (Cruz 4%SC, 80 g ha-1), Nicosulfuron + Bromoxynil + MCPA (Nicosclfuron 4% SC+ Bromicid MA® 4%EC, 80 + 400 g ha-1), Rimsulfuron + Nicosulfuron (Ultima® DF75%, 90 and 127.5 g ha-1), Foramsulfuron (Equip® 22.5% OD, 337.5 and 562.5 g ha-1), and Mesotrione + S-Metolachlor + Terbuthylazine (Lumax® 537.5 SE, 1344 and 1881 g ha-1). Two treatments weed free and weed infested were also included as checks. The most frequent weeds were Amaranthus retroflexus L., Portulaca oleracea L., Solanum nigrum L., and Chenopodium album L. The results showed that all herbicides could significantly reduce the density and dry weight of weeds. The most efficient treatment for the weed control was Nicosulfuron + Bromoxynil + MCPA with 76.7% and 80.9% reduction of weed density and weed dry weight, respectively. Further more Mesotrione + S-Metolachlor + Terbuthylazine (1344 g ha-1) was the most efficient in reducing weed density and weed dry weight. Combination of Rimsulfuron + Nicosulfuron (90 g ha-1) with 0.936 t ha-1 was the most inefficient treatment for hybrid seed yield.
  Keywords: Bromoxynil, MCPA, Mesotrione, S, Metolachlor, Terbuthylazine
 • Saber Aley*, Saeed Vazan, Hossein Mousavinia, Farid Golzardi, Behnam Charband Pages 23-32
  To investigate the effect of the duration of weed interference and Weed control on yield and yield components of corn as a second crop after rapeseed, an experiment was conducted in Moghan during 2010. the type of design was completely randomized block with 14 treatments and 4 replications per treatment. There were two series of treatments in order of weed interference at 10, 20, 30, 40, 50 and 60 days after corn emergence, and the second series, weed control up to the above stages plus weedy check and weed free throughout growing season. The results showed that the beginning of critical period of weed control (CPWC) was based on 5% and 10% accepted yield loss (AYL), from 1 to 3 days after crop emergence, respectively. The end of the CPWC varied from 5% AYL to 10% AYL/was equates to 67 and 52 days after corn emergence.
  Keywords: Control, Critical period, Interference, Weed
 • Majid Gasab Mohammad Abadi, Majid Abbaspour, Leila Alimoradi, Mojtaba Zafarian* Pages 33-44
  To investigate the efficiency of herbicides on weed control in tomato, an experiment was conducted on randomize complete block design with three replications in Chenaran - Khorasan Razavi - in 2010. The treatments included of herbicide dosage Sulfosulfuron (20, 40, 60 and 80 g ha-1), Aclonifen (1, 2, 3 and 4 L ha-1), Foramsulfuron (1, 1.5, 2 and 2.5 L ha-1) and Metribuzin (100, 200, 300 and 600 g ha-1).The control plots were consisted as weed free and weedy check, respectively. In order to measure weed density, dry matter, weed control percentage and evaluating herbicide effect on tomato based on EWRC, sampling was taken before herbicide application and 20 days after herbicide treatments. At the end of growing season, traits such as tomato per plant dry matter, per plant yield and total tomato yield was measured. Metribuzin, Sulfosulfuron, Foramsulfuron and Aclonifen provided weak to satisfactory level of weed control, respectively. On the other hand, the lowest weed dry matter and weed density was found at high doses of herbicides that was associated with damage to tomato. Foramsulfuron, Sulfosulfuron and Metribuzin/ resulted the highest tomato dry matter. the highest tomato plant yield, gained by Metribuzin and Aclonifen herbicides, respectively. Totally, Aclonifen (2 and 3 L ha-1), Foramsulfuron (1.5 L ha-1), Metribuzin (300 g ha-1) and Sulfosulfuron (20 g ha-1) not only provided optimal weed control, but also high tomato yield with minimal damage to crop.
  Keywords: Herbicide dosage, Tomato yield, Weed control percentage
 • The Effect of Number of Weedings and the Type of Herbicides on Yield and Yield Components of Cotton
  Mohammad Armin *, Mohammad Esmaeil Kashki, Mostafa Heidari Pages 45-54
  The effect of hand weeding and the type of herbicides application on yield and yield components of cotton was investigated as factorial arrangement based on rrandomized complete block design with 3 replications in Davarzan section of Sabzevar.The factors of the study included of the type of herbicide at 4 levels (soil incorporated, post emergence, incur porated soil + post emergence, and control) and weeding number at 3 levels (weedy check, once and twice hand weeding). Trifluralin (1200 gai/ha) and Trifloxysulfuron sodium (15 gai/ha with cytogate 2/1000) were selected as pre plant soil incorporated herbicides and post emergence herbicide, respectively. The result showed that twice hand weeding had the highest economic yield. There wasn’t significant difference between once and twice weeding for economic yield. Between yield components, the number of boll and reproductive branches were affected more by times of weed control, especially two times weed control. The highest yield and yield component were achieved in soil applied + plus post emergence treatment. Although post emergence application herbicide had more yield but did not control weeds effectively. Overall, applied soil + post emergence treatment plus one time hand weeding provide a good weed control and gained suitable economic yield.
  Keywords: Cotton, Herbicide, Integrated weed management, Weeding
 • Naser Jafarzadeh*, Mahdi Minbashi Pages 55-70
  Weed identification is considered the most fundamental task in weed management. It would be possible to decide on specific methods of weed control through availability of weed information in a particular location, otherwise applying different methods of control will not show satisfactory effects. Wheat is the most important crop in West Azerbaijan province so that more than 2000000 hectares are under wheat farming, based on Jihad Organization information. In order to identify dominance weeds and their density 48 fields were selected in 7 cities of West Azerbaijan province during 2004-2007. Based on Thomas method, a W pattern was selected considering the area of each field, and then 1m×1m quadrate was thrown accordingly. The genus and species within each quadrate were determined. By using specific formulas, the density, frequency and uniformity of each weed species were calculated. Geographic coordinate’s of each field (Latitude, Altitude and Elevation) were determined by using GPS. In irrigated wheat fields 52 weed species from 20 families were recognized from which. Sinapis arvensis L., Vicia sp; Conringia orientalis(L.) Andrz., and Fumaria parviflora Lam. had the highest density in irrigated wheat fields in West Azarbayjan province. The most dominant narrow leaf weeds were Secale cereale L., and Avena ludoviciana Dun.
  Keywords: Density, distribution, Mapping frequency, Wheat