فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 19 (پیاپی 30، پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/05
 • تعداد عناوین: 14
|
 • توابع پایداری و تاثیر آن بر فراسنج های لایه ی مرزی جو بر روی اقیانوس
  علی محمدی*، سعید فرهادی پور، علی شیخ بهایی صفحات 1-10
  مدل بالک برای پارامترسازی لایه ی مرزی سیاره ای در بسیاری از مدل های پیش بینی هواشناسی مورد استفاده قرار می گیرد. دقت مدل بالک در شبیه سازی لایه ی مرزی سیاره ای همواره مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. مقطع باد در زیر لایه ی مرزی سیاره ای به طور تقریبی لگاریتمی است و وجود توابع پایداری سبب عدم برقراری مقطع لگاریتمی باد می گردد. اندازه ی این توابع بر دیگر فراسنج های لایه ی مرزی سیاره ای نظیر توابع پایداری سرعت، دما، رطوبت، طول و Monin-Obukhov اثرگذار است و با افزایش سرعت باد (از حدود ms-1 30) اثر آنها کاهش می یابد. در این مقاله، لایه ی مرزی سیاره ای با استفاده از مدل بالک در حالت پایدار، ناپایدار و خنثی مورد حل قرار گرفته و با هم مقایسه شده است. هدف از انجام این تحقیق این است که در صورت عدم دسترسی به داده های دما در بعضی از نواحی اقیانوس، قابلیت اعتماد برای استفاده از تقریب به شرایط خنثی بررسی شود. ضریب پسا (دراگ) و سرعت اصطکاکی از مهمترین فراسنج های لایه ی مرزی سیاره ای هستند که در این جا نشان داده شده است که حساسیت ضریب پسا به توابع پایداری در سرعت های کمتر از ms-1 30 زیاد است و برای حصول دقت لازم باید اثر توابع پایداری را در نظر گرفت. در حالی که سرعت اصطکاکی در حالت ناپایدار به حالت خنثی نزدیک است و می توان تقریب سرعت اصطکاکی خنثی را برای حالت ناپایدار پذیرفت.
  کلیدواژگان: لایه ی مرزی سیاره ای، مدل بالک، توابع پایداری، ضریب اصطکاکی، سرعت اصطکاکی
 • پاسخ های بافتی کبد ماهی هامور معمولی Epinephelus coioides در نتیجه قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض ترکیبی از بنزوآلفاپایرن و باکتری Vibrio alginolyticus
  نجمه نوروزی، نگین سلامات*، غلامرضا اسکندری، محمد موسوی صفحات 11-20
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر همزمان بنزوآلفاپایرن (هیدروکربن آروماتیک پنج حلقه ای) و باکتری Vibrio alginolyticus بر ساختار بافت کبد ماهی هامور معمولی Epinephelus coioides، صورت گرفت. در این راستا 140 قطعه ماهی هامور معمولی سالم نابالغ (میانگین وزنی 7/9±180 گرم و میانگین طولی 0/2± 20/8سانتی متر) در 7 تانک تقسیم شدند که شامل: 1- گروه کنترل، 2- گروه تزریق شده با روغن نارگیل، 3- گروه تزریق شده با باکتری Vibrio alginolyticus، 4 و 5- گروه تزریق شده با mg/kg 20 و 200 بنزوآلفاپایرن، 6 و 7- گروه تزریق شده با باکتری Vibrio alginolyticus و غلظت های mg/kg 20 و 200 بنزوآلفاپایرن. ماهیان به مدت 14 روز پس از تزریق باکتری در شرایط ثابت آزمایشگاهی قرار داده شدند. نمونه گیری در روزهای 1 و 2 و 4 و 7 و 14 انجام شد. به منظور بررسی ضایعات پاتولوژیک کبد، نمونه ها در محلول ثبوت بافر فرمالین تثبیت شد و پس از انجام مراحل معمول بافت شناسی، مقاطع بافتی به ضخامت 6 میکرون تهیه، به روش هماتوکسین- ائوزین رنگ آمیزی شده و مورد مطالعه میکروسکوپی قرار گرفتند. نتایج مطالعه هیستوپاتولوژیک کبد نشانگر ضایعات بافتی از قبیل واکوئلاسیون سلول ها و تجمعات ملانوماکروفاژی در گروه تیمار شده با باکتری، خونریزی، واکوئلاسیون هپاتوسیت ها، مراکز ملانوماکروفاژی، اتساع فضای دیس، هیپرتروفی هپاتوسیت ها و دژنره شدن سلول های کبد در گروه های تیمار شده با BaP بود. در گروه های ترکیبی نیز واکوئلاسیون سلول ها، مراکز ملانوماکروفاژی، اتساع فضای دیس و نکروز بافتی مشاهده شد.
  کلیدواژگان: بنزوآلفاپایرن، Vibrio alginolyticus، هیستوپاتولوژی، کبد، هامور معمولی
 • اثر سطوح مختلف آلوئه ورای خوراکی بر رشد و دفاع آنتی اکسیدانی در قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss
  غزاله گلستان، امیر پرویز سلاطی*، سعید کیوان شکوه، محمد ذاکری، حسین مرادیان صفحات 21-26
  آلوئه ورا به دلیل فعالیت های زیست شناختی برخی متابولیت ها در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی در سراسر جهان استفاده می شود. همچنین برگ های این گیاه دارای خواص آنتی اکسیدانی و تقویت ایمنی است. هدف از این مطالعه ارزیابی شاخص های رشد و فعالیت های آنتی اکسیدانی عصاره آلوئه ورا در ماهی قزل آلا است. در این تحقیق، 480 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 0/85±9/50 گرم به چهار گروه تقسیم شدند. گروه کنترل جیره فاقد آلوئه ورا و 3 گروه دیگر حاوی 0/5، 1 و2 میلی گرم بر کیلوگرم آلوئه ورا، در جیره غذایی دریافت نمود. غذادهی به مدت 60 روز انجام و ماهیان 2 بار در روز تا حد سیری غذادهی شدند. در پایان دوره، نمونه های خون اخذ و فعالیت آنزیم های کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز جستجو گردید. شاخص های رشد براساس فرمول های استاندارد محاسبه شد. نتایج این آزمایش بعد از 2 ماه تغذیه، نشان داد که افزودن آلوئه ورا به ترکیب غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان در هیچ کدام از شاخص های رشد تغییر معنی داری ایجاد نکرد (0/05
  کلیدواژگان: کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، شاخص رشد، Oncorhynchus mykiss
 • تاثیر غلظت های تحت کشنده کادمیم بر هورمون های تیروئیدی ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)
  علی وابونیان، عبدالعلی موحدی نیا* صفحات 27-34
  کادمیم فلز سنگینی است که از آن به عنوان آلوده کننده محیط های آبی نام برده می شود. این فلز می تواند با اثرگذاری بر فعالیت طبیعی غدد درون ریز و فعالیت های متابولیکی ماهی ها اثرات زیانبار خود را اعمال کند. با توجه به اهمیت هورمون های تیروئیدی در رشد، نمو و تولید مثل ماهی، اثر مقادیر مختلف کادمیم بر عملکرد غده تیروئید در ماهی شانک زرد باله بررسی شد. بدین منظور ماهی شانک زرد باله بر اساس تست کشنده با غلظت های 1، 3، 6، 9 و 12 میلی گرم بر لیتر کادمیم در مدت زمان 2 هفته در معرض کادمیم قرار داده شد. در 7 و 14 روز پس از شروع آزمایش از ماهیان نمونه برداری به عمل آمد. غلظت هورمون های تیروئیدی پلاسما به روش رادیوایمونواسی سنجش شد. کاهش معنی داری در مقادیر هورمون تری یدوتیرونین (T3) پلاسما و شاخص T3/T4 و همچنین افزایش مقادیر تیروکسین (T4) پلاسمای ماهیان تیمار شده در مقایسه با ماهیان کنترل و در یک رفتار وابسته به دوز مشاهده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده ی اثرات منفی فلز سنگین کادمیم بر تعادل هورمون های تیروئیدی از طریق مهار آنزیم ''5- مونودیودیناز و کاهش تبدیل T3 به T4 است.
  کلیدواژگان: فلز سنگین، سیستم درون ریز، تیروکسین، تری یدوتیرونین، نشانگر زیستی
 • بررسی تغییرات زمانی بوم زیست شناختی آب های سواحل دریای مازندران (سال 1391)
  آسیه مخلوق، حسن نصرالله زاده ساروی، فرشته اسلامی، مریم السادات موسوی صفحات 35-44
  این تحقیق به منظور تعیین تغییرات زمانی بوم زیست شناختی (فیتوپلانکتون و برخی پارامترهای محیطی آب) در حوزه جنوبی دریای خزر، سواحل استان مازندران انجام شد. نمونه برداری در اعماق کمتر از 30 متر طی سال 1391 صورت گرفت. نتایج پارامترهای محیطی آب نشان داد که میانگین دمای آب، شوری، شفافیت، pH و اکسیژن محلول به ترتیب برابر 19.46±0.85 درجه سانتی گراد، 12.35±0.13 psu، 2.63±0.18 m، 8.51±0.02 and 6.00±0.07 میلی لیتر در لیتر بوده است. همچنین میانگین درصد ازت آلی بیش از %80 و فسفر آلی 46 درصد و میانگین سالانه سیلیس محلول برابر 0/2 ±9/5 میکرومولار بود. بر اساس نتایج 112 گونه در ساختار فیتوپلانکتونی مشارکت داشته اند و میانگین تراکم فیتوپلانکتون 32 ± 164 میلیون سلول در مترمکعب بود. میانگین تراکم در ماه های دی و اسفند حدودا 5 برابر میانگین تراکم در سایر ماه های مورد بررسی بود. باسیلاریوفایتا با 89 درصد بیشترین درصد تراکم را در بین شاخه های فیتوپلانکتونی دارا بوده است و شاخه های پیروفایتا، سیانوفایتا و کلروفایتا به ترتیب رتبه های بعدی از درصد تراکم را به دست آوردند. بررسی ماهانه نشان داد که اگرچه Chaetoceros throndsenii در سه ماه اول نمونه برداری یعنی ماه های اردیبهشت، تیر و شهریور به عنوان اولین گونه غالب در تراکم فیتوپلانکتون حضور یافت، اما در ماه های آبان، دی و اسفند به ترتیب گونه های Thalassionema nitzschioides، Skeletonema costatum و Pseudonitzschia seriata عمده و غالب گردیده اند. بررسی آماری بیانگر اختلاف معنی دار زمانی در پارامترهای زیستی و غیرزیستی فوق بوده است. ضمن آنکه آزمون همبستگی پیرسون بین درجه حرات آب و یون های آمونیوم، نیترات و فسفر و گونه های عمده در هر ماه معنی دار بوده است. وجود تنش و عدم ثبات در زیست بوم سبب گردیده تا گونه های دارای پتانسیل شکوفایی (Chaetoceros throndsenii و Pseudonitzschia seriata) از تغییرات درجه حرارت و مواد مغذی برای افزایش تراکم خود بهره ببرند.
  کلیدواژگان: پارامترهای محیطی، فیتوپلانکتون، شکوفایی، دریای خزر، استان مازندران
 • مطالعه تغییرات سلول های غدد آنتنی خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus) تحت تاثیر شوری های متفاوت
  مجید عسکری حصنی*، فاطمه لواجو صفحات 45-51
  تنظیم اسمزی یکی از مکانیسم های فعال بدن خرچنگ دراز آب شیرین است که اغلب توسط غدد آنتنی، لوله گوارش و آبشش انجام می شود که در این تحقیق تاثیر شوری بر تغییرات سلول های غدد این سخت پوست شیرین مطالعه شد. در این پژوهش نمونه ها در گروه شاهد (آب شیرین) و 5 تیمار شوری با غلظت های 4، 6، 8، 10 و 12 گرم در لیتر با سه تکرار قرار گرفتند. تمامی تیمارها به مدت 72 ساعت در شوری مورد نظر باقی مانده و پس از آن به طور ناگهانی به آب شیرین منتقل شدند. نمونه های بافت غدد آنتنی در هر تیمار قبل و بعد از شوک شوری استخراج و بلافاصله در محلول بوئن تثبیت شدند، سپس مقاطع 5 میکرون تهیه و با روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شده و به وسیله میکرومتر و میکروسکوپ نوری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. در بررسی تغییرات سلولی غدد آنتنی، از نمونه ی شاهد تا شوری 12 گرم در لیتر به ترتیب کاهش اندازه سلول های لابیرنت و کیسه سلومی غدد آنتنی مشاهده شد. در مقابل، پس از ایجاد شوک شوری اندازه سلول ها افزایش یافت و هیپرپلازی مشاهده گردید. افزایش حجم سلولی در تیمارهای 4، 6، 8، 10 و 12 گرم در لیتر به ترتیب با قطر 59/12، 62/18، 70/13، 77/66 و 79/80 میکرون مشاهده شد. بر اساس آنالیز آماری، رابطه معنی داری بین شوری محیط و اندازه سلول ها به دست آمد (P< 0.05). این تغییرات نشان دهنده افزایش اسمولاریته سلولی، جذب آب و در نتیجه افزایش اندازه سلول ها در هر تیمار بعد از شوک می باشد. طبق این پژوهش در اثر تغییر شوری و اسمولاریته محیط سلول های غدد آنتنی تحت تاثیر قرار گرفته و از طریق بازجذب یا ترشح مایعات غدد آنتنی باعث تنظیم اسمزی بدن می شوند.
  کلیدواژگان: غدد آنتنی، تغییرات سلولی، شوری، خرچنگ دراز آب شیرین
 • بررسی برخی عوامل بیوشیمیایی پلاسمای خون ماهی انگشت قد قزل آلای رنگین کمان در طول دوره های گرسنگی کوتاه مدت
  مریم عضدی، عیسی ابراهیمی*، ابراهیم متقی، وحید مرشدی صفحات 53-59
  در این مطالعه اثر دوره های گرسنگی کوتاه مدت بر روی سطوح گلوکز، تری گلیسرید، پروتئین و کلسترول پلاسما ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بررسی گردید. پس از 3 هفته سازگاری با شرایط آزمایش تعداد 180 قطعه قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 2/73±39 گرم به صورت کاملا تصادفی در 4 تیمار با سه تکرار توزیع شدند. تیمار شاهد (C) دو وعده در روز تا حد سیری ظاهری تغذیه شد. تیمارهای دیگر به ترتیب 5 (D1)، 7 (D2) و 10 (D3) روز گرسنگی را تجربه کردند. نمونه های خون در پایان دوره های گرسنگی از هر یک از تیمارهای آزمایشی گرفته شد. در هیچ یک از پارامترها بین تیمارهای گرسنگی و شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (P>0.05). به طور کلی تحقیق حاضر نشان داد که در زمان ایجاد تنش های غیر قابل پیش بینی، دوره های گرسنگی با توجه به اینکه اثرات قابل توجهی بر عوامل بیوشیمیایی خون ندارند، می تواند روش مناسبی برای کم کردن متابولیسم ماهی باشد.
  کلیدواژگان: Oncorhynchus mykiss، متابولیت های خون، محرومیت غذایی، گلوکز
 • روند رسیدگی تخمدان ماهی کفشک تیزدندان (Psettodes erumei) در آب های ساحلی شمال خلیج فارس
  زهرا آژ، ایمان سوری نژاد*، احسان کامرانی، مهدی قدرتی شجاعی صفحات 61-70
  روند رسیدگی تخمدان، شاخص گنادوسوماتیک و فراوانی مراحل باروری ماهی کفشک تیزدندان (Psettodes erumei) در آب های ساحلی خلیج فارس در استان هرمزگان به طور ماهانه 30 قطعه ماهی از فروردین ماه تا اسفند ماه 1391 بررسی شد. با توجه به نتایج بافت شناسی تخمدان، پنج مرحله توسعه جنسی شامل نابالغ، در حال توسعه، در حال بلوغ، در حال تخم ریزی و مرحله تخم ریزی کرده در ماهیان مشاهده گردید. بالاترین درصد فراوانی مرحله 4 رسیدگی گنادها در ماه های مهر و آبان و بیشترین میزان شاخص گنادی در آبان ماه به میزان 1/80 مشاهده شد. ماهی کفشک تیزدندان به لحاظ نحوه تخم ریزی در گروه تخم ریز یک دفعه ای قرار گرفته و دوره تخم ریزی آن در این منطقه از مهر ماه تا دی ماه ادامه داشته و اوج تخم ریزی آن در آبان ماه مشاهده شد. در این مطالعه نسبت جنسی ماده به نر 2/11♀: 1♂ محاسبه شد که در مقایسه با نسبت استاندارد 1:1 اختلاف معنی داری را در سطح 95% نشان داد (0/05>P).
  کلیدواژگان: شاخص گنادی، بافت شناسی تخمدان، کفشک تیزدندان Psettodes erumei، خلیج فارس
 • سنتز نانوذرات نقره با استفاده از سه گونه ماکروجلبک دریایی خلیج فارس
  زهره رحیمی، مرتضی یوسف زادی*، احمد نوری، آرش اکبرزاده صفحات 71-78
  توسعه روش های تولید نانو ذرات نقره که سازگار با محیط و فاقد مواد سمی باشند، یکی از مهم ترین جنبه های علم نانو فناوری است. هدف از این پژوهش تولید نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی سه گونه ماکروجلبک دریایی Ulva flexuosa از گروه جلبک های سبز Chlorophyta)، Colpomenia sinuosa) از گروه جلبک های قهوه ای (Phaeophyceae) و Gracilariopsis persica از دسته جلبک های قرمز (Rhodophyta) است. احیای کامل یون های نقره 24 ساعت بعد از واکنش عصاره ها و نیترات نقره (AgNO3) در دمای 25 درجه سانتیگراد صورت گرفت. نانوذرات نقره ساخته شده با روش های اسپکتروفتومتر، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراش اشعه ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از این است که هر سه گونه ماکروجلبک مذکور قادر به تولید نانوذرات نقره در محلول حاوی نیترات نقره در دمای اتاق هستند.
  کلیدواژگان: میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری، پراش اشعه ایکس، اسپکتروفتومتر
 • تاکسونومی و جغرافیای زیستی اسفنج های زیر کشندی خلیج فارس (کیش، لارک و نایبند): تخمینی از تنوع گونه ای آلفا و بتا
  عبدالوهاب مقصودلو*، محمدرضا شکری، فرزانه ممتازی صفحات 79-89
  در مطالعه حاضر نمونه های مورد مطالعه، با انجام عملیات غواصی، در سال 1382 از منطقه زیر جزرومدی جزایر کیش، لارک و خلیج نایبند و نیز در سال 1388 از جزیره کیش جمع آوری گردیدند. 11 گونه متعلق به دو رده، سه راسته و نه خانواده شناسایی گردیدند که عبارتند از Ircinia echinata; Hyrtios erectus; Spongia arabica; Dysidea cinerea; Terpios viridis; Callyspongia clavata; C. vasselli; Callyspongia sp.; Haliclona tuberosa; Gelliodes carnosa; Leucetta sp. چهار گونه Callyspongia sp.، Gelliodes carnosa، Spongia arabica، Terpios viridis برای نخستین بار در منطقه گزارش می شود. جزیره لارک دارای بیشترین تنوع گونه ای آلفا بوده، همچنین بیشترین ترکیب گونه ای مربوط به جزیره کیش و خلیج نایبند است. جغرافیای پراکنش گونه ها در این مطالعه نشان می دهد که اعضای رده Demospongiae دارای پراکنشی در محدوده هند- آرام غربی بوده، در حالی که نماینده رده Calcarea دارای پراکنش وسیع تری در اقیانوس هند و آرام است.
  کلیدواژگان: اسفنج های دریایی، تاکسونومی، بیوجغرافی، منطقه زیر کشندی، خلیج فارس
 • ارزیابی میزان جذب و رهایش نانوذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم در ناپلی آرتمیا فرانسیسکانا در شوری های مختلف
  مینا توانا، محمدرضا کلباسی*، عبدالمحمد عابدیان کناری، سیدعلی جوهری صفحات 91-103
  آرتمیا موجودی فیلترکننده است که بدون انتخاب، هر نوع ماده ای با اندازه یک تا 50 میکرون را به بدن خود جذب می نماید. در این مطالعه توانایی آرتمیا فرانسیسکانا در جذب و رهایش نانوذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم در شوری های متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ناپلی های آرتمیا به مدت 12 ساعت در معرض نانوذرات نقره کلوییدی (غلظت 32 میلی گرم در لیتر) و هم چنین 48 ساعت در معرض نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم (غلظت 100 میلی گرم در لیتر) قرار گرفته و پس از جمع آوری و خشک شدن، میزان نانومواد جذب شده در آنها به وسیله دستگاه جذب اتمی سنجیده شد. هم چنین به منظور بررسی میزان رهایش نانومواد جذب شده در ناپلی ها، پس از قرار دادن آن ها در تیمارهای مذکور، مجددا به آب شیرین بازگردانده شده و در فواصل زمانی 5، 15،30، 60 و 120 دقیقه از آب شیرین نمونه برداری انجام و میزان رهایش نانومواد توسط دستگاه جذب اتمی سنجیده شد. همچنین میزان رسوب نانوذرات در آب های با شوری های 35، 70، 105 و 140 گرم در لیتر توسط روش اسپکتروفوتومتری در زمان های 2، 6، 24، 48، 72 و 96 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج جذب نانوذرات نقره و تیتانیوم در ناپلی ها نشان داد که میزان جذب تیتانیوم (38/18±68/16) به صورت معنی داری بیش از نقره (1/79±2/13) بوده است (P<0.05). هم چنین میزان رهایش نقره در مقایسه با تیتانیوم در ناپلی های بازگردانده شده به آب شیرین به صورت معنی داری بیشتر بوده است (05/0(P<. در خصوص میزان رسوب نانوذرات در آب، نتایج اسپکتروفوتومتری در مدت زمان 24 ساعت نشان داد که اگرچه در مورد نانوذرات نقره همراه با افزایش شوری آب، میزان رسوب افزایش یافته است، اما در مورد نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در غلظت 100 میلی گرم بر لیتر، اگرچه تا شوری 70 گرم بر لیتر، میزان انباشتگی و کلوخه شدن ذرات در محلول بیشتر می شود؛ در حالی که رسوب ذرات در شوری 105 و 140 گرم در لیتر به حداکثر میزان خود رسید. جمع بندی این تحقیق موید آن است که در صورت حضور نانوذرات نقره و یا دی اکسید تیتانیوم در زیستگاه های طبیعی آرتمیا و یا در آب محیط پرورش با شوری های متفاوت، بخشی از نانومواد مذکور در آب های شور ترسیب شده و بخش باقیمانده توسط این موجود جذب خواهد گردید که می تواند به مصرف کنندگان بعدی که از آرتمیا تغذیه می کنند منتقل گردد.
  کلیدواژگان: جذب و رهایش، نانوذرات نقره، نانوذرات دی اکسید تیتانیوم، آرتمیا فرانسیسکانا، شوری
 • بررسی جنگل های مانگرو منطقه حفاظت شده گابریک، جاسک شرقی و غربی (استان هرمزگان) براساس ساختار رویشگاه
  زیبا تیاب*، افشین دانه کار، کیان نجفی تیره شبانکاره، ناصر نادریان، کاظم شریفی شمیلی، ایمان طیبی فر صفحات 105-111
  جهت تعیین ساختار رویشگاه منطقه حفاظت شده گابریک، جاسک شرقی و غربی در شهرستان جاسک در شرق استان هرمزگان و شمال دریای مکران (عمان)، نمونه برداری با روش ترانسکت خطی با استفاده از قطعات مربعی شکل یک آری با توزیع تصادفی - سیستماتیک جهت پارامترهای رویشی درختان و از میکروپلات های یک مترمربعی برای تعیین آماره های نهال، ریشه های هوایی و برگ های ریزش یافته استفاده شد. در مجموع 6 ترانسکت به طول 5946 متر مورد مطالعه قرار گرفت. متوسط تراکم درختان 03/ 1353 اصله در هکتار و متوسط ارتفاع درخت 283/77 سانتیمتر اندازه گیری شد. این نتایج نشان داد درختان حرا در این منطقه بلندتر از سایر رویشگاه های حرا در استان هرمزگان هستند. به طور کلی بررسی های آماری نشان داد منطقه مورد مطالعه از نظر پارامترهایی مانند ارتفاع درخت، ارتفاع تاج، قطر تاج، سطح تاج، قطر تنه، تعداد درختان، درصد پوشش و سطح برگ همگن نبوده ولی در تعداد ریشه های هوایی، ارتفاع ریشه های هوایی، تعدا برگ، تعداد نهال و ارتفاع نهال اختلاف معنی داری در مقایسه میانگین ها مشاهده نشد و از این جهت منطقه همگن تشخیص داده شد. همچنین با توجه به ساختار رویشگاه، جاسک شرقی به عنوان زون اصلی حفاظتی، رویشگاه گابریک به عنوان زون بازسازی و رویشگاه جاسک غربی به عنوان زون حفاظتی با درجه 2 در نظر گرفته شد.
  کلیدواژگان: جنگل مانگرو، ساختار رویشگاه، گابریگ، جاسک شرقی، جاسک غربی
 • بررسی پراکنش زمانی و مکانی خرچنگ های منزوی در ناحیه جزر و مدی جزیره لارک (تنگه هرمز، خلیج فارس)
  محمدمهدی زمانی جمشیدی، سیدجعفر سیف آبادی*، علیرضا مهوری حبیب آبادی صفحات 113-123
  پراکنش زمانی و مکانی خرچنگ های منزوی و ارتباط آن با برخی متغیرهای محیطی در ناحیه جزر و مدی جزیره لارک به صورت نمونه برداری فصلی در پنج ایستگاه و از تابستان 1390 تا بهار 1391 انجام شد. میزان تراکم اجتماع خرچنگ های منزوی 0/8± 6/53 برآورد شد. نتایج نشان داد که تراکم گونه غالب و نیز اجتماع خرچنگ های منزوی بین تعدادی از ایستگاه ها دارای اختلاف معنی دار است (0/05>P)، همچنین، تراکم در فصل زمستان و ناحیه میان دست جزر و مدی دارای اختلافی معنی دار با سایر فصول و نواحی است (0/05>P). آنالیز خوشه ای نشان داد که ایستگاه ها از نظر تراکم در دو خوشه قرار می گیرند و فصل بهار دارای بیشترین تفاوت با دیگر فصل ها است. بررسی ارتباط تراکم و پراکنش خرچنگ های منزوی با متغیرهای محیطی نشان داد که pH، شیب، ماده آلی کل، درصد لای و شوری همبستگی موثری بر تراکم و پراکنش خرچنگ های منزوی دارند.
  کلیدواژگان: پراکنش، خرچنگ منزوی، آنالیز مولفه های استاندارد، ناحیه جزر و مدی، جزیره لارک، خلیج فارس
 • اثرات سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم بر بار باکتریایی آب، پوست و آبشش بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus
  بتول مشتاقی*، حسین خارا، ذبیح الله پژند، علیرضا شناور ماسوله، رقیه فتح الهی صفحات 125-130
  کنترل بیماری های ماهیان به دلیل پرورش آنها در سامانه هایی که تولید آنها بستگی به شرایط محیطی دارد بسیار مشکل است. بیماری زمانی می تواند رخ دهد که عوامل بیماری زا از موانع اولیه نفوذ کند. سه راه عمده سرایت عفونت از میان پوست، آبشش و مجاری گوارشی است. در این مطالعه اثرات سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم بر روی فلور باکتریایی پوست، آبشش و آب محیطی 360 بچه تاسماهی ایرانی با میانگین وزنی 0/45 ± 1/74 گرم در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری رشت مورد بررسی قرار گرفت. در طی آزمایش میزان دمای آب 0/38±23/7 درجه سانتیگراد، میزان اکسیژن محلول 0/2±7/08 میلی گرم بر لیتر و pH آب 0/06±25/8 بود. بار باکتریایی آبشش (CFU/g)، پوست (CFU/cm2) و آب (CFU/ml) محیطی در تیمار 0/07 میلی گرم در لیتر سولفات مس و 1 میلی گرم در لیتر پرمنگنات پتاسیم از بقیه تیمارها پایین تر بود (P<0.05). نتایج نشان می دهد که دوزهای انتخاب شده سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم تاثیرات ضدعفونی کنندگی بر روی بار باکتریایی آبشش، پوست و آب محیطی دارند. همچنین به نظر می رسد که سولفات مس تاثیرات ضدعفونی کنندگی بیشتری نسبت به پرمنگنات پتاسیم دارد.
  کلیدواژگان: تاس ماهی ایرانی، Acipenser peraicus، سولفات مس، پرمنگنات پتاسیم، بار باکتریایی
|
 • Stability Functions and Their Impacts on the Oceanic Boundary Layer Characteristics
  Ali Mohammadi *, Saeed Farhadypoor, Ali Sheikhbahaei Pages 1-10
  The Bulk models were used for parameterization of the boundary layer in the weather forecasting models. The accuracy of the bulk models in simulating the ocean boundary layer has been studied by many researchers. Profile of wind in the boundary layer is roughly logarithmic and the stability functions make the wind profile to deviate from the logarithmic profile. The stability functions have lots of effects on the boundary layer characteristics such as monin، obukhov length. Their influences decrease with increasing the wind speed (starting at approximately 30 ms-1). In this paper، ocean boundary layer equations are solved for stable، unstable and neutral state conditions and the results were compared. Diagrams of friction velocity and drag coefficient as the main features of the oceanic boundary layer were plotted. The results showed that the drag coefficient is sensitive to the stability functions when wind speed is less than 30 ms-1. Therefore، to achieve the required accuracy in meteorological models، the impact of the stability functions should be considered for calculating the drag coefficient. The friction velocity of the natural and unstable states is almost identical; so we can ignore the effects of stability functions on the friction velocity during unstable condition. Therefore، unstable friction velocity can be approximated by the neutral friction velocity.
  Keywords: Boundary layer, Bulk model, Stability functions, Drag coefficient, Friction velocity
 • Liver Tissue Responses in Orange Spotted Grouper, Epinephelus coioides, Caused by a Short-Term Combination Treatment with benzo[a]pyrene and Vibrio alginolyticus
  Najmeh Norouzi, Negin Salamat*, Gholam Reza Eskandari, Mohammad Mousavi Pages 11-20
  In the current study, we investigated the effects of Benzo[a]pyrene (BaP) (a five ring aromatic hydrocarbon) in conjunction with Vibrio alginolyticus infection on the common spotted grouper, Epinephlus coioides. The goal of our study was to elucidate the interactions between stressors in the host organism. In this regard, 140 healthy immature orange spotted grouper (mean weight 180±7.9 gr BW and mean length 20.8±0.2 cm) have been divided in to 7 groups including: 1- Control, 2-Groups injected with coconut oil, 3- Group treated with V. alginolyticus, 4,5- Fish treated with 20 and 200 mg/kg BaP, 6,7- Fish injected with V. alginolyticus with 20 and 200 mg/kg BaP, respectively. All groups were kept for 14 days under constant laboratory conditions after bacteria injection. Sampling was carried out on days 1, 2, 4, 7, 14 of the experiment. Tissue samples from liver were taken for histological studies and fixed in formalin buffer solution. After routine histological process, 5 micrometer sections were prepared and stained by hematoxylin and eosin. The results showed the pathological alterations including hepatocyte vacuolation and melanomacrophage centers in bacteria treated group, bleeding, hepatocyte vacuolation, diss space dilation, hepatocyte hypertrophy and degeneration in BaP treated groups. Hepatocyte vacuolation, melanomacrophage centers, diss space dilation and tissue necrosis were observed in compound groups.
  Keywords: Benzo[a]pyrene, Vibrio alginolyticus, Histopathology, Liver, Epinephelus coioides
 • Effects of Dietary Administration of Aloe vera on the Growth and Some Antioxidant Enzymes in Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss
  Ghazale Golestan, Amir Parviz Salati*, Saeed Keyvanshokooh, Mohammad Zakeri, Hossein Moradian Pages 21-26
  Aloe vera has been used worldwide both for pharmaceutical, food and cosmetic industries due to the plethora of biological activities of some of its constituents. The aim of this study was to evaluate the effects of Aloe vera on the antioxidant defense and growth index in rainbow trout. 480 Rainbow trout, weighing 9.50 gr were divided into four group, group 1: normal group, group 2: 0.5 mg/kg Aloe vera concentration, group 3: 1 mg/kg Aloe vera concentration, group 4: 2 mg/kg Aloe vera concentration. Serum catalase, superoxide dismutase, glutathione peroxidase and growth index were estimated. Our results showed that growth was not significantly affected by Aloe vera extract. In experimental control groups, 0.5 and 2 concentration enzyme activities were significantly lower compared with control group. In conclusion, Aloe vera is not recommended for strengthen of antioxidant defenses.
  Keywords: Catalase, Superoxide dismutase, Glutathione peroxidase, Growth indices, Oncorhynchus mykiss
 • Effects of Sublethal Doses of Cadmium on Plasma Thyroid Hormone Levels in Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus)
  Ali Vaboonian, Abdolali Movahedinia* Pages 27-34
  Cadmium is a heavy metal that is known as a pollutant in aquatic environments. This heavy metal may cause destroying effects via affecting on fish endocrine glands and metabolism. Thyroid hormones have the important role in growth, development and reproduction system in fish. The aim of the current study was the assessment of Cadmium effects on thyroid function in male Yellowfin Seabream, Acanthopagrus latus. Fish specimens were exposed to different Cadmium concentrations (1, 3, 6, 9 and 12 mg/liter) those were selected according to the toxicity test, for 2 weeks. Blood samplings were conducted at 7 and 14 days after the test was started. Plasma levels of thyroid hormones (triiodothyronine and tetraiodothyronine) were assayed using Radioimmunoassay method. Plasma T3 levels and T3/T4 ratios had significant and indirect relation with Cadmium concentrations whereas T4 showed direct relation and increased significantly after Cadmium exposure. These results demonstrated the negative effects of Cadmium on thyroid hormones homeostasis via inhibiting the 5'-monoiodinase and T4 to T3 conversion.
  Keywords: Heavy metal, Endocrine system, Thyroxin, Triiodothyronine, Biomarker
 • Ecobiolgical Study of Mazandaran Coastal Water of the Caspian Sea (2012-2013)
  Asieh Makhlough, Hassan Nasrollahzadeh Saravi, Fereshteh Eslami, Maryam Mosavi Pages 35-44
  This study was conducted to determine some of the environmental parameters, phytoplankton abundance and diversity, and their temporal fluctuations in the Mazandaran coastal waters of the Caspian Sea. Samples were collected from surface waters from 5m to 30 m depth in 2012-2013. Results showed that the mean values of water temperature, salinity, transparency, pH and dissolved oxygen were 19.46±0.85ºC, 12.35±0.13 psu, 2.63±0.18 m, 8.51±0.02 and 6.00±0.07 ml/l, respectively. Percentage of dissolved organic nitrogen and phosphorous were higher than 80% and 46, respectively. The mean value of dissolved silicon (DSi) was 9.5± 0.2 μM. In addition, the results showed that 112 species contributed in phytoplankton community structure. Mean abundance of phytoplankton was 164 ±32 million Cells/m3. In January and March, the mean abundance of phytoplankton was 5 times higher than other months. Bacillariophyta with 89 percent of total abundance was the dominant phylum and Pyrrophyta was the second one. The third and fourth dominant phyla were Cyanophyta and Chlorophyta, respectively. Chaetoceros throndsenii was the first dominant species in May, June and August. However, the first dominant species in November, January and March were Thalassionema nitzschioides, Skeletonema costatum and Pseudonitzschia seriata, respectively. Statiscal analysis showed that temporal biotic and abiotic parameters were significantly different. Meanwhile, Pearson correlations test indicated the significant correlation between water temperature and phosphorous, nitrate and ammonium ions and major dominant species of each month. The environmental stress and instability of ecosystem were a benefit to species with blooming potential such as Chaetoceros throndsenii and Pseudonitzschia seriata. They increased their abundance in favorite water temperature and nutrients.
  Keywords: Environmental parameters, Phytoplankton, Bloom, Caspian Sea, Mazandaran Province
 • Study of Antennal Glands Role on Osmoregulation of Crayfish (Astacus leptodactylus)
  Majid Askari Hesni *, Fatemeh Lavajoo Pages 45-51
  The Osmoregulation is one of the active mechanisms in crayfish that is performed by antennal glands, digestive tract and gills. In this investigation, the effect of salinity shock on the variations of antennal gland cells in narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus) was studied. Salinity experiment treatments were 4, 6, 8, 10 and 12gr/l with 3 replicates with control group. The specimens were gradually transferred from freshwater to salt waters. After 72 hours, all the crayfishes were suddenly transferred from freshwater to saltwater in order to make salinity shock. For histology studies, antennal glands samples were taken from the crayfish before and after salinity shock and immediately fixed in Bouin solution. 5μ sections of sectioned were prepared and stained by Hematoxylin-Eosin general staining method, then, they were studied with Micrometer and light microscopic. In histological study of antennal glands, with increasing the salinity, the antennal glands cells size deccreased. In contrast, after salinity shock, the size of antennal glands cells was increased to 59.12, 62.18, 70.13, 77.66 and 79.18 μ in 4, 6, 8, 10 and 12 gr/l, respectively and hyperplasia was clearly observed in treatment specimens. The results of statistical analysis showed significant relationship between environment osmolarity and cells size (P< 0.05). These changes indicate the increasing in cell osmolarity, water absorption and consequently increasing of antennal glands cells size in each treatment after shock. The results of the study showed that variations in salinity and osmolarity affect antennal glands cells and through the water uptake or intake body osmolarity is regulated.
  Keywords: Antennal glands, Cell Changes, Salinity, Crayfish, Astacus leptodactylus
 • Survey of Some Blood Plasma Biochemical Factors of Fingerling Rainbow Trout during Short-term Starvation Periods
  Maryam Azodi, Eisa Ebrahimi, Ebrahim Motaghi, Vahid Morshedi Pages 53-59
  In this study, the effect of short-terms starvation on glucose, triglyceride, protein and cholesterol levels of rainbow trout was investigated. After 3 weeks acclimation to experimental conditions, 180 juvenile rainbow trout with the average initial weight of 39±2.73 (mean ± SE) were randomly distributed in four treatments with three replications. Controls (C) were fed to two times daily to apparent satiation. Other treatments experienced 5 (D1), 7 (D2) and 10 (D3) days starvation, respectively. Blood samples were taken from each experimental treatment at the end of the starvation periods. Any significant different between control and starvation treatments (P>0.05) was not observed in any parameters. Overall, the present study showed that during the occurrence of unpredictable stress, starvation periods, considering there are not any significant effects on biochemical blood factors, could be an appropriate method for reducing metabolism.
  Keywords: Oncorhynchus mykiss, Blood metabolites, Food deprivation, Glucose
 • Ovary Development of Indian Halibut Psettodes erumei in Coastal Waters of the Northern Persian Gulf
  Zahra Azh, Iman Sourinejad*, Ehsan Kamrani, Mehdi Ghodrati Shojaei Pages 61-70
  Ovary development, gonadosomatic index and frequency of gonad maturity stages were investigated in Indian halibut Psettodes erumei in coastal waters of the Persian Gulf in Hormozgan Province. Monthly samples of 30 specimens were taken from March 2012 to February 2013. Histological studies of gonads revealed five ovarian development stages as virgin, developing, maturing, ripe and spent. The fourth stage of ovary development showed the highest frequency during September and October, corresponding with the highest gonadosomatic index (1.80), which was recorded in October. Indian halibut is considered as a total spawner fish. In coastal waters of Hormozgan, its spawning period extends between September to December, with a peak recorded in October. The sex ratio was calculated as 2.11 female to 1 male, showing a significant difference from the standard ratio of 1:1 (P<0.05).
  Keywords: Gonadosomatic Index, Ovary Histology, Indian halibut (Psettodes erumei), Persian Gulf
 • Synthesis of Silver Nanoparticles Using Three Marine Macro Algae from the Persian Gulf
  Zohreh Rahimi, Morteza Yousefzadi *, Ahmad Noori, Arash Akbarzadeh Pages 71-78
  The development of ecofriendly and non-toxic process for synthesis of silver nanoparticles is a great concern in the field of nanotechnology. In the present study, a reliable approach for the synthesis of Ag- NPs was investigated using the aqueous extract of three marine macroalgae, Ulva flexuosa (Chlorophyta), Colpomenia sinuosa (Phaeophyceae) and Gracilariopsis persica (Rhodophyta). The complete reduction of silver ions was observed after 24 h of reaction at 25°C. The formation of Ag-NPs was analysized by UVVis spectrum, Transmission Electron Microscopy (TEM), Scanning Electron Microscopy (SEM) and Xray diffraction (XRD). Our finding demonstrated that U. flexuosa, C. sinuosa and G. persica have the potential of silver nanoparticles production in a media containing AgNO3 at room temperature.
  Keywords: Scanning Electron Microscopy, Transmission Electron Microscopy, X-ray diffraction, Spectrum
 • Taxonomy and Biogeography of the Persian Gulf Subtidal Sponges: An Estimate of α and β Diversity
  Abdolvahab Maghsoudlou*, Mohamadreza Shokri, Farzaneh Momtazi Pages 79-89
  During the present study, subtidal marine sponges of the Persian Gulf were studied taxonomically. Sampling was carried out by scuba diving from: Kish Island, Larak Island and Nayband Bay during 2003 and 2009. Whenever possible, specimens were photographed in situ. Identified species then were confirmed by Dr. Helmut Lehnert from Germany. 11 species belong to two classes and nine families were recorded: Ircinia echinata, Hyrtios erectus, Spongia arabica, Dysidea cinerea, Terpios viridis, Callyspongia clavata, C. vasselli, Callyspongia sp., Haliclona tuberosa, Gelliodes carnosa, Leucetta sp., Four species are new records for the region: Callyspongia sp., Gelliodes carnosa, Spongia arabica, Terpios viridis. Our results showed that Larak Island has highest α diversity (α=10). In terms of β diversity, Kish and Nayband Bay showed highest species composition.
  Keywords: Marine sponges, Taxonomy, Biogeography, Persian Gulf
 • Assessment of Assimilation and Elimination of Silver and TiO2 Nanoparticles in Artemia franciscana in Different Salinities
  Mina Tavana, Mohammad Reza Kalbassi *, Abdolmohammad Abedian Kenari, Seyed Ali Johari Pages 91-103
  Artemia is a passive filter-feeder organism that uptakes particles between 1-50 micron without selection. In this study, potential of Artemia franciscana for nano particles assimilation and release in different salinities were investigated. Artemia nauplii were exposed to colloidal silver nano particles (32 mg/l) as well as TiO2 nano particles (100 mg/l) for 12 and 48 hours, respectively. Treated Artemia nauplii were collected and dried and the uptake rate of nanoparticles was measured by atomic absorption analysis. Also, to examine the elimination rate of adsorbed nano materials in naupliies, treated Artemia were returned to freshwater and were sampled after 5, 15, 30, 60, and 120 minutes, the release rate of nano materials was measured and 35, 70, 105 and 140 mg/l salinities was investigated in periods of 2, 6, 24, 48, 72 and 96 hours by spectrophotometer by furnace atomic absorption analysis. The results of silver and TiO2 nano particles absorption indicated that the uptake of TiO2 (68.16±38.18) has been significantly higher than metal silver ion (2.13 ±1.79) (P<0.05). In addition, the release rate of silver ion in comparison with titanium ion in nauplies were returned to freshwater has been higher significantly (P<0.05). Moreover, the results of 24 h spectrophotometry showed that the silver ion deposition rate was increased by increasing salinity. Regarding the TiO2 with concentration of 100 mg/l, in the salinity of 70 mg/l, although, the deposition and aggregation rate in solution phase increased, the deposition rate of particles reached the maximum rate in 105 and 140 mg/l salinities. Conclusion of this research confirmed that, in the presence of silver or TiO2 nano particles in natural habitats of artemia or in the culture media with different salinities, a part of this nano materials deposited in salt waters and the rest would be absorbed by this organism which could be transmitted to the next consumer of Artemia.
  Keywords: Uptake, release, Silver, TiO2 nanoprticles, Artemia franciscana, Salinity
 • The Study of Mangrove Forests Structure in Gabrik, Eastren Jask and Western Jask Protected Area (Hormozgan Province)
  Ziba Tiab*, Afshin Danehkar, Kian Najafi Tireh Shabankareh, Nasser Naderian, Kazem Sharifi Shamili, Iman Tayebifar Pages 105-111
  To determine the growth structure in Gabrik, Eastern Jask and Western Jask protected areas in Jask city, East Hormozgan and northern Gulf of Oman, sampling was carried out by linear transects method using 100 m2 pieces, distributing randomly- systematic so as to measure tree growth parameters and random distribution of micro plats 1 m2 in as well as determination of seedling, aerial roots and shed leaves. 6 transects of 5946 long have been studied. The average of tree density was 1353.03 per hectare and average height of trees was 283.77 cm, respectively. The results showed mangrove trees in the area are taller than other growth places of mangrove in Hormozgan. Statistical studies showed that the three growth places of Gabrik, Eastern Jask and Western Jask did not share the same parameters such as tree height, crown hight, crown diameter, area of crown, trunk diameter, number of trees, cover percentage and leaves area. All of the above said parameters were not homogenous. But there was no significant difference in the aerial roots, height of aerial roots, leaves number, number of seedling and height of seedling. Therefore, the region was determined as homogenous. Also due to the habitat structure, Eastern Jask, Gabrik reconstituted zone and the Western Jask were determined as grade 2 protection zones.
  Keywords: Mangrove forest, Forest structure, Gabrik, Eastern Jask, Western Jask
 • The Survey of Temporal and Spatial Distribution of Hermit Crabs in the Intertidal Zone of Larak Island (Strait of Hormuz, Persian Gulf)
  Mohammad Mehdi Zamani Jamshidi, Jafar Seyfabadi *, Alireza Mahvary, Habibabadi Pages 113-123
  Spatial and temporal distribution of hermit crabs and their relationship with some environmental parameters in the intertidal zone of Larak Island were investigated through a seasonal sampling at five stations during 2011-2012. The amount of density of the hermit crabs community was calculated 6.53 ± 0.8. Density of the dominant species and also the hermit crabs community was found significantly different at some stations (P<0.05). Density in winter and in midtidal part was also significantly higher than the other seasons and parts (P<0.05). Based on density analysis, stations could be categorized in two clusters, with the spring season being greatly different from the other ones. The survey of the environmental variables showed that pH, slope, total organic matter, the percentage of silt and salinity had effective correlation with the density and distribution of the hermit crabs.
  Keywords: Distribution, Hermit crab, Canonical correspondence analysis, Intertidal zone, Larak Island, Persian Gulf
 • Effects of Copper Sulphate (CuSO45H2O) & Potassium Permanganate (KMnO4) on Bacterial Load of Water, Skin & Gill of Iranian Sturgeon Fingerlings (Acipenser persicus)
  Batool Moshtaghi *, Hossein Khara, Zabohollah Pazhand, Alireza Shenavar Masouleh, Roghayeh Fathollahi Pages 125-130
  It is difficult to control the fish diseases, because they are being bred in systems which depend on environmental conditions. A disease can occur when the disease making factors pass the primary barriers. There are 3 main ways for the transmission of putrefaction through skin, Gill and digestive vessels. In the present study, we studied the effects of Copper sulphate and Potassium permanganate on the bacterial fluor of the skin, gill and surrounding water of 360 Iranian sturgeon fingerlings (Acipenser persicus) with the average weight of 1.57±0.32 in Rasht international sturgeon research institute. During the experiment the temperature of water was 23.7±0.38°C, soluble oxygen 7.08±0.2 mg/lit and the pH of water was 8.25±0.06. The bacterial load (CFU/g) of gill (CFU/g), skin (CFU/cm2) and surrounding water(CFU/ml) was lower in 0.07 mg/l copper sulfate treatment and 1 mg/l potassium permanganate treatment (P<0.05) than in other treatments. In conclusion, our results showed that the certain doses of the copper sulfate and potassium permanganate have disinfecting effects on the bacterial load of gill, skin and surrounding water, although this is along with some histopathological alternations. Also, it seems that the copper sulfate has higher disinfecting power than potassium permanganate.
  Keywords: Iranian sturgeon, Acipenser peraicus, Copper sulphate, Potassium permanganate, Bacterial load