فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 5 (آذر و دی 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • ناصر هاشمی نژاد، ابوالفضل برخورداری، فرزانه ذوالعلی، مجتبی امکانی* صفحات 1-12
  مقدمه
  کلیه خودرو ها انسان را در معرض ارتعاش تمام بدن با شدت های مختلفی قرار می دهند. ارتعاش تمام بدن می تواند باعث سلب آسایش و ایجاد اختلالات اسکلتی- عضلانی در افرادی که با آن مواجه هستند، شود. خودرو های سنگین معدن، با توجه به محیط کار و ظرفیت کاری آنها و اینکه خودرو های قدرتی هستند ارتعاش زیادی تولید می کنند و به تبع آن اپراتور های آنها نیز در مواجهه با این عامل زیان آور فیزیکی قرار می گیرند. هدف این مطالعه ارزیابی ارتعاش تمام بدن در رانندگان خودرو های سنگین معدن مجتمع گل گهر سیرجان می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی و در خودروهای سنگین بخش معدن، مجتمع گل گهر سیرجان انجام گردید. در این مطالعه ارتعاش تمام بدن در 92 دستگاه از خودرو های معدن مطابق با الزامات استاندارد (1997)- 1- 2631ISO مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش ارتعاش تمام بدن از دستگاه ارتعاش سنج مدل 958SVAN استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار 16SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین شتاب معادل کلی تمام بدن خودرو ها نشان داد که در خودرو های گریدر با 179/2 متر بر مجذور ثانیه و پس از آن بلدوزر ها با 738/1 متر بر مجذور ثانیه بیشترین مقدار ارتعاش را دارند. خودرو های دریل با 479/0 متر بر مجذور ثانیه کمترین مقدار شتاب معادل کلی تمام بدن را در بین همه مدل ها دارا می باشند. در مقایسه شتاب معادل کلی خودرو ها با استاندارد مربوطه، مشخص گردید که بجز دریل ها مقدار شتاب معادل کلی در همه خودرو ها بیش از استاندارد حد مراقبت 8 ساعته می باشد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد ارتعاش در اکثر خودرو های سنگین معدن بسیار بیشتر از حد استاندارد و حتی از حد مراقبت نیز بالاتر بود. لذا با توجه به اثرات نامطلوب بهداشتی و فیزیولوژیکی در مواجهه با ارتعاش، اقدامات اصلاحی در خصوص سیستم تعلیق خودرو ها و وضعیت صندلی آنها و همچنین کنترل های مدیریتی برای رانندگان این خودرو ها ضروری می باشد. این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد.
  کلیدواژگان: ارتعاش تمام بدن، شتاب معادل کلی، خودرو های سنگین، معدن
 • محمد ملکوتیان*، پروین مولی زاده، علی اسکندری زاده صفحات 13-24
  مقدمه
  وجود آلودگی باکتریایی در اتمسفر محیط کلینیکها و مطبهای دندانپزشکی مایه نگرانی است.در این مورد بیشترین عامل آلودگی ذرات معلقی است که عموما«حاوی میکروارگانیسمهای مختلف بیماریزا بوده ودر هوای داخل کلینیکها پراکنده است.به منظور ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء کیفیت هوای کلینیکها و مطبهای دندانپزشکی کرمان در این تحقیق به بررسی وضعیت هوای این مراکز از نظر آلودگی میکروبی و قارچی پرداخته شد.
  روش بررسی
  مطالعه توصیفی - مقطعی است که در بازه زمانی 1391لغایت 1392در کلینیکها و مطبهای دندانپزشکی شهر کرمان انجام شد. از 14 کلینیک دندانپزشکی موجود در شهر، دو کلینیک دندانپزشکی دولتی، سه کلینیک خصوصی، یک کلینیک نیمه خصوصی، یک کلینیک خیریه و از 143 مطب دندانپزشکی موجود،52 مطب انتخاب شد. نمونه گیری با روش تصادفی و نمونه برداری با روش ته نشینی انجام گرفت. محیط کشت مورد استفاده، نوترینت آگار، بلادآگار و نوترینت آگار به همراه کلرامفنیکل و محیط کشت سابرد دکستروز جهت قارچها بود. از رنگ آمیزی گرم و محیط کشتهای بیو شیمیایی و اسلاید کالچر جهت تشخیص استفاده شد. مشخصات محل نمونه گیری از قبیل: مساحت، تعداد یونیتها، حجم فضا، زمان استفاده، تردد، نوع خدمت و استفاده از توربین نیز یادداشت شد. از آزمون آماره کای دو وآزمون دقیق فیشر جهت قضاوت آماری استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 89 درصد از نمونه های مورد بررسی آلودگی میکروبی و قارچی داشتند. گونه های یافت شده میکروبی شامل کوکسی های گرم مثبت (2/60 درصد)، کوکسی های گرم منفی(1/24 درصد)، باسیل گرم مثبت(2/11 درصد)، باسیل گرم منفی 4/2 درصد و همچنین قارچها(2/1 درصد) بودند. بین میزان آلودگی، تعداد مراجعین، فضا(کلینیک ها و مطب ها)، نوع کاربری بخش ها وشیفت کاری و غیرکاری ارتباط معنی دار آماری دیده شد(001/0 > p).
  نتیجه گیری
  درجه آلودگی میکروبی هوای کلینیکها و مطبهای دندانپزشکی کرمان بر اساس رتبه بندی AMI (Air Microbial Index) در وضعیت بد قرار داشت. بهبود سیستم تهویه کلینیکها و مطبهای دندانپزشکی برای ارتقاء رتبه بندی از بد به خوب ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: دندانپزشکی، آلودگی، میکروبی، قارچی، کرمان
 • سید سعید مظلومی محمود آباد، مهدی میرزایی علویجه*، سید مجتبی یاسینی، محسن عسکری شاهی صفحات 25-36
  مقدمه
  سوءمصرف مواد و اعتیاد در ایران در حال گسترش است. با کاهش سن شروع اعتیاد به نظر می رسد پیشگیری از مواجهه کارآمدترین روش باشد. از آنجا که خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی در جامعه پذیری و تربیت فرزندان است، این مطالعه با هدف تعیین نگرش، عقاید رفتاری و ارزشیابی پیامد رفتاری پدران شهر یزد در مورد پیشگیری از گرایش فرزندان به مواد اعتیاد آور انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی و به روش مقطعی بود. جامعه پژوهش پدران شهر یزد بودند که در یک نمونه 180 نفری به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته دارای روایی و پایایی معتبر در سه بخش؛ جمعیت شناختی و زمینه ای با هفت سوال، چهار گویه نگرش (81/0=α) و محدوده امتیاز 28-4، پانزده گویه عقاید رفتاری (89/0=α) و محدوده امتیاز 105-15 و پانزده گویه ارزشیابی پیامد رفتار (82/0=α) و محدوده امتیاز 105-15 بود که به صورت خود گزارش دهی تکمیل می شد. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS-18 و با بهره گیری از آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی نظیرتی تست مستقل، آنووا، آنالیز رگرسیون خطی و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 05/0 مورد آزمون قرار گرفتند.
  یافته ها
  محدوده سن شرکت کنندگان 30 الی 59 سال با میانگین 34/5±38/40 بود. میانگین نمره کسب شده از نگرش 14/5±45/19، اعتقاد رفتار 94/14±76/78 و ارزشیابی پیامد رفتار 10/9±81/81 بود. نگرش (001/0=p) و اعتقادات رفتار (050/0=p) پدرانی که صاحب خانه بودند، نگرش (001/0=p) و اعتقادات رفتار (012/0=p) پدران دارای سطح لیسانس و بالاتر از امتیاز بیشتری برخوردار بود. میان نگرش و اعتقادات رفتاری (001/0>p و368/0=r)، نگرش و ارزشیابی پیامد رفتاری (001/0>p و304/0=r) و عقاید رفتاری و ارزشیابی پیامد رفتاری (001/0>p و792/0=r) همبستگی وجود داشت. همچنین آزمون رگرسیون نشان داد عقاید رفتاری و ارزشیابی پیامد رفتاری هرکدام به ترتیب 44 و 31 درصد از واریانس نگرش را پیشگویی می نمودند.
  نتیجه گیری
  نگرش، عقاید رفتاری و ارزشیابی پیامد رفتاری پدران در خصوص انجام رفتارهای پیشگیری کننده از گرایش مصرف مواد اعتیاد آور در فرزندان مطلوب بود از اینرو اهمیت و ضرورت اجرای برنامه پیشگیرانه از طریق پدران در این خصوص مورد تاکید قرار می گیرد. این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.
  کلیدواژگان: نگرش، عقاید، اعتیاد، مواد مخدر
 • عابدین ثقفی پور*، ناهید جسری، مهدی فخار صفحات 37-46
  مقدمه
  لیشمانیوز جلدی روستایی یکی از معضلات مهم بهداشتی در بسیاری از مناطق ایران از جمله استان قم می باشد. این تحقیق با هدف بررسی روند بروز لیشمانیوز جلدی، شناسایی کانون های پرخطر بیماری در استان قم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفت.
  روش بررسی
  اطلاعات بیماران مربوط به سال های 90-1373 از فرم های اطلاعات اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی مرکز بهداشت استان قم استخراج گردید. سپس بر روی نقشه دیجیتال شهری و روستایی استان با مقیاس 50000/1 مکان یابی شدند. تعمیم یافته ها به نقشه در سطح روستا انجام شد و جمعیت هر روستا بر اساس جمعیت برآورد شده در خانه بهداشت روستا تعیین شد. کانون ها بر اساس میزان بروز محاسبه شده، شناسایی شدند. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون کای اسکور و ترسیم نقشه ها از نرم افزار Arc GIS 3/9 استفاده گردید.
  یافته ها
  در مجموع، اطلاعات مربوط به 1663 بیمار ثبت گردید. کانون های اصلی بیماری در نواحی شرق و شمال شرق استان و شامل روستا های واقع در بخش های مرکزی و کهک بودند. تعداد 1555 (5/93%) مورد از بیماران مربوط به روستاهای بخش مرکزی بودند. روستاهای صیدآباد و جعفرآباد به ترتیب با درصد شیوع 78/67 و 67/66، کانون های فعال تری بودند. کانون های جدید در روستا های دولت آباد، اسلام آباد و مومن آباد در حال شکل گیری بودند. کانون هایی نظیر روستاهای حسین آباد و صرم آمار موارد آنها رو به کاهش بود (01/0 p<).
  نتیجه گیری
  شناسایی تجمع مکانی لیشمانیوز و اولویت بندی عوامل موثر در چرخه انتقال بیماری با استفاده از نقشه های خروجی از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) قابل دستیابی بوده و این نرم افزار می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری برای انجام اقدامات پیشگیرانه در مناطق پرخطر بیماری به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی روستایی، اپیدمیولوژی، آنالیز مکانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، قم
 • صبا لولویی، حسن مظفری خسروی*، محمدرضا میرجلیلی، حسین فلاح زاده، فائزه پورسلیمان صفحات 47-55
  مقدمه
  کمبود ویتامین D یکی از مهمترین عواملی است که در پاتوژنز و پیشرفت پرفشاری خون موثر دانسته شده است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت ویتامین D در افراد مبتلا به پرفشاری خون در شهر یزد بوده است.
  روش بررسی
  افراد شرکت کننده در این مطالعه توصیفی– مقطعی 56 نفر شامل 35 زن و21 مرد 50-25 ساله دارای پرونده فشار خون در مرکز بهداشتی درمانی شهری آزادشهر یزد بودند که جهت تشخیص قطعی پرفشاری خون (دارا بودن فشار خون سیستولی بیشتر یا مساوی 140 میلی متر جیوه و فشار خون دیاستولی بیشتر یا مساوی 90 میلی متر جیوه) فشار خون آنها مجددا اندازه گیری گردید. جمع آوری داده ها به وسیله نمونه های خونی جهت بررسی غلظت های سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D، پاراتورمون، کلسیم، سدیم، پتاسیم، فسفر و منیزیم انجام گرفت.کمبود ویتامین Dبه صورت سطح سرمی 25 – هیدروکسی ویتامین D کمتر از 30 نانوگرم در میلی لیتر تعریف شد. در این مطالعه، کمبود خفیف ویتامین D، به صورت سطح سرمی 25 – هیدروکسی ویتامین D بین 20 تا 9/29 نانوگرم در میلی لیتر، کمبود متوسط بین 10 تا 9/19 نانوگرم در میلی لیتر و کمبود شدید کمتر از 10 نانوگرم در میلی لیتر تعریف شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته های این مطالعه مشخص شد که 19 نفر از افرادمورد بررسی (9/33%) مبتلا به کمبود خفیف، 16 نفر مبتلا به کمبود متوسط(6/28%) و 7 نفر از آنها(5/12%) مبتلا به کمبود شدید ویتامین D بودند. تنها 14 نفر (25%) از افراد مورد بررسی وضعیت ویتامین D طبیعی داشتند.لازم به ذکر است. میانگین غلظت سرمی پاراتورمون، کلسیم، سدیم، پتاسیم، فسفر و منیزیم در تمام افراد در محدوده طبیعی قرار داشت. بین متغیر جنس یا سن و وضعیت ویتامین D افراد ارتباط معنا داری یافت نشد (05/0 P<).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه، فراوانی کمبود ویتامین D در افراد مبتلا به پرفشاری خون مورد بررسی بسیار قابل ملاحظه بود. علاوه بر این رفع کمبود این ویتامین و اثر آن بر پرفشاری خون قابل توصیه است. این مقاله بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد می باشد.
  کلیدواژگان: کوله کلسیفرول، کمبود ویتامین D، پرفشاری خون، یزد
 • معصومه کردی، سهیلا محمدی ریزی*، محمدتقی شاکری، مرتضی مدرس غروی، جواد صالحی فدردی صفحات 56-67
  مقدمه
  دوره نوجوانی به دلیل تغییرات روانی، اجتماعی و زیستی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی هرفرد به شمار می رود که می تواند عملکرد تحصیلی و شغلی را تحت تاثیر قرار دهد. از آنجایی که توجه به بهداشت روانی دانش آموزان از محورهای مهم بهداشت روانی جامعه به شمار می رود، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط اضطراب، افسردگی و استرس با رفتارهای بهداشتی در دختران دانش آموز شهر مشهد انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی -مقطعی می باشد که بر روی 407 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد و به طریق نمونه گیری احتمالی دو مرحله ای انجام شد. واحدهای پژوهش پرسشنامه های مربوط به مشخصات فردی، خانوادگی، رفتارهای بهداشتی و مقیاس استاندارد دس 21 را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده ازنرم افزارآماری SPSSنسخه 14و آزمونهای آماری انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که 5/56% از دانش آموزان 16-14سال، 3/66% شاخص توده بدنی 99/24-5/18 کیلوگرم بر متر مربع، 6/36 درصد فعالیت فیزیکی و 2/83، با دود سیگار تماس داشتند. 7/21% افسردگی، 3/24%اضطراب و 8/21% استرس شدید و بالاتر داشتند که سن با اضطراب و استرس همبستگی مثبت و با افسردگی همبستگی منفی داشت. درحالیکه بین میزان اضطراب، افسردگی و استرس با سایر متغیرها همبستگی دیده نشد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به بالابودن میزان افسردگی، اضطراب و استرس در دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر مشهد و نقش مهم دختران در جامعه بنابراین، انجام برنامه های مختلف مشاوره ای از جمله مشاوره های روانی و تحصیلی به منظور ارتقاء سلامت روانی دانش آموزان و ارجاع دانش آموزان دارای علائم شدیدتر به متخصصین و روان پزشکان جهت پیگیری درمان اختلالات لازم و ضروری است.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، استرس، دانش آموزان، پرسشنامه DASS
 • محمدعلی مروتی شریف آباد، فاطمه بنیادی*، محمد ابراهیم زاده اردکانی، حسین فلاح زاده، ابراهیم ملک زاده صفحات 68-82
  مقدمه
  کشاورزان به علت تماس مدوام با نورخورشید در معرض ابتلا به سرطان پوست هستند و رفتارهای محافظت کننده در برابر نور خورشید اساسی ترین اقدام در پیشگیری از آن به شمار می رود. مطالعه حاضر به منظور تعیین وضعیت به کارگیری رفتارهای محافظت کننده در برابر نور خورشید و عوامل مرتبط با آن در کشاورزان شهرستان کازرون انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی 300 نفر از کشاورزان شهرستان کازرون در استان فارس که به روش خوشه ای از بین 8 روستا در بهار سال 1392، انتخاب شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته با روایی و پایایی قابل قبول بود که شامل: اطلاعات دموگرافیک، سوالاتی که عملکرد کشاورزان را درخصوص به کارگیری رفتارهای محافظت کننده در برابر نور خورشید را اندازه گیری می نمود و سوالاتی درخصوص علل عدم به کارگیری این رفتارها و منبع کسب اطلاعات درخصوص سرطان پوست و راه های پیشگیری از آن بود، که به روش مصاحبه حضوری با کشاورزان تکمیل گردید و با کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  رفتارهای محافظت کننده در برابر نور خورشید در کشاورزان بالاتر از متوسط بود. بیشترین رفتار گزارش شده«پوشیدن لباس هایی که قسمت بیشتری از بدن را می پوشاند» و کمترین رفتار اتخاذ شده «استفاده از کرم ضدآفتاب» بود. مهم ترین علت عدم به کارگیری رفتارهای محافظت کننده، گرانی وسایل محافظت کننده عنوان گردید. ارتباط معنی داری بین سن، جنس، میزان تحصیلات، میزان درآمد، بعد خانوار و سابقه آفتاب سوختگی با رفتارهای محافظت کننده را مشاهده نشد(05/0>p). سابقه ابتلا به آفتاب سوختگی احتمال به کارگیری رفتارهای محافظت کننده را 048/2 برابر افزایش می دهد.
  نتیجه گیری
  با توجه متوسط بودن وضعیت به کار گیری رفتارهای محافظت کننده در برابر نور خورشید در کشاورزان و با درنظر گرفتن این نکته که رفتار مبتنی بر آگاهی و گرایش می باشد، جهت ارتقای رفتارهای محافظت کننده در برابر نور خورشید و کاهش خطر ابتلا به سرطان پوست، لزوم تدوین برنامه آموزشی با توجه به یافته های این تحقیق پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سرطان پوست، رفتارهای محافظت کننده، آفتاب، کشاورزان
 • ساناز سهرابی زاده*، محمد حسن احرام پوش، پیوند باستانی، طاهره شفقت، حامد رحیمی صفحات 83-91
  مقدمه
  انتخاب و استخدام کارکنان و مدیران یکی از فعالیت های حیاتی سازمان های امروزی است و در تمام سطوح، استخدام کنندگان سعی در انتخاب بهترین گزینه ها دارند؛ در این راستا، اثر من سانی از چالش هایی است که به ثبات مدیریتی صدمه می زند. این اثر به پدیده ای اشاره دارد که در آن شخص انتخاب کننده، فردی را انتخاب می کند که دارای صفات دموگرافیک و ویژگی های نگرشی مشابه با خودش باشد. مطالعه حاضر با هدف شناخت عوامل تاثیرگذار بر رفتار من سانی و چالش های مرتبط با آن انجام گردید.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع مطالعات مقطعی- توصیفی است که جمعیت هدف آن را کلیه مدیران ارشد و میانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل دادند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای با چهار بعد بود که علاوه بر ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 برای هر بعد، روایی محتوای آن طبق نظر متخصصین و اساتید علوم رفتاری، مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 استفاده گردید.
  یافته ها
  مطابق با یافته های پژوهش که با مشارکت 60 نفر از مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز به دست آمد، خود شیفتگی مدیران با بروز اثر من سانی همبستگی داشته(805/0r=) و همچنین ارتباط مثبتی میان اثر من سانی با بروز گروه اندیشی در گروه های تصمیم گیری سازمانی مشاهده گردید(875/0r=) از سوی دیگر بین اثر من سانی با تضاد کارکردی همبستگی منفی وجود داشت(685/0-r=).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه، پیامدهای مخرب اثر من سانی از طریق خودشیفتگی، گروه اندیشی و اجتناب از تضاد کارکردی می تواند به عملکرد مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز لطمه بزند که برای نیل به اهداف سازمان، می بایست چنین رفتارهایی را مورد شناسایی قرار داده و از آن اجتناب نمود.
  کلیدواژگان: اثر من سانی، تضاد کارکردی، خودشیفتگی، گروه اندیشی
 • مجتبی گل کاری، محمد تقی قانعیان*، محمد حسن احرامپوش، محبوبه دهواری صفحات 92-103
  مقدمه
  فاضلاب های رنگی صنایع نساجی معمولا حاوی مواد سمی و پایدار در محیط زیست می باشند. لذا در طی سال های گذشته کاربرد روش های متعددی در حذف آنها بررسی شده است. رنگ راکتیو قرمز198 از نظر ساختار جزء رنگ های منو آزو است که در حال حاضر در صنایع نساجی داخل کشورکاربرد بسیار گسترده ای دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی کارایی پودر گل گیاه تلخه در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از محیط های آبی است.
  روش بررسی
  این مطالعه بصورت تجربی و آزمایشگاهی انجام و در آن اثر pH محلول، غلظت رنگ، دوز جاذب و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفته است.در این مطالعه غلظت رنگ به روش اسپکتروفتومتری در طول موج 518 نانومتر تعیین گردید. میزان مطابقت داده ها با ایزوترم های لانگمیر، فروندلیچ و تمکین نیز بررسی شده است.
  یافته ها
  نتایج بیانگر افزایش راندمان حذف رنگ با کاهش pH، افزایش دوز جاذب و افزایش زمان می باشد.افزایش غلظت رنگ از 10 به 50 میلی گرم در لیتر در حضور 8/0 گرم در 100 میلی لیتر جاذب، 4=pH و زمان تماس 120 دقیقه منجر به کاهش راندمان حذف از 89/67% به 16/47% گردید. به علاوه ایزوترم فروندلیچ تطابق بهتری با داده های جذب مطالعه حاضر داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که پودر گل گیاه تلخه دارای راندمان بالایی در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 است. این جاذب آماده سازی آسان و هزینه کمی را دربردارد و به دلیل توانایی جذب خوب، می توان آن را برای حذف سایر آلاینده های زیست محیطی نیز استفاده نمود.
  کلیدواژگان: رنگ راکتیو قرمز 198، پودر گل گیاه تلخه، جذب سطحی، جاذب های طبیعی
 • سعدی عزیزی*، مرتضی ترخان صفحات 104-117
  مقدمه
  بزهکاری به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در جوامع مختلف بصورت حاد و به اشکال پیچیده شناخته شده است. کاهش میزان بزهکاری کودکان و نوجوانان جامعه، یکی ازسیاست های کلان مورد تاکید در سالهای اخیر بوده است،کنترل و پیشگیری بزهکاری کودکان و نوجوانان می تواند به شکل مستقیم بر بالندگی وسعادت سرمایه های با ارزش انسانی تاثیر بگذارد و بستر مساعدی را برای زندگی بهتر فراهم آورد. لذااین مطالعه با هدف مقایسه سبک های فرزندپروری، وسبک های هویتی در کودکان و نوجوانان بزهکار و عادی صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی،تحلیلی، 300 نفر کودک و نوجوان پسر(150 نفر بزهکار و 150 نفر عادی) مورد مطالعه قرار گرفتند که از مراکز کانون اصلاح وتربیت ومدارس عادی و از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه سبک های فرزندپروری ادراک شده،پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی را تکمیل کردند. داده های جمع اوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری آنوا،من ویتنی،ویل کاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد سبک های هویت، وضعیت اقتصادی، سطح تحصیلات والدین، وضعیت اشتغال والدین، موفقیت در تحصیل و سوابق زندانی اعضاء خانواده، در دو گروه متفاوت می باشد.تفاوت معناداری بین سبک های فرزندپروری والدین دردو گروه مشاهده نشد. همچنین بین کلیه سبک های هویت نوجوانان عادی و بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  ویژگی های جمعیت شناختی، وضعیت اقتصادی، نوع اشتغال والدین، سطح تحصیلات والدین، موفقیت در تحصیل، سوابق زندانی اعضاء خانواده و سبک های هویتی از عوامل اساسی موجود در بزهکاری کودکان و نوجوانان می باشد که می تواند نتایج ارزنده وراه های موثری را برای کمک و حمایت از این گروه از افراد جامعه باشد.
  کلیدواژگان: سبک های فرزندپروری، سبک های هویتی، کودک ونوجوان، بزهکاری
 • فاضله عطارباشی مقدم، آمنه امامی، محمدحسن اخوان کرباسی، عفت کاویانی، احمد حائریان * صفحات 118-124
  مقدمه
  آموزش بهداشت دهان و دندان امری ضروری در درمان و پیشگیری از پوسیدگی های دندانی و بیماری پریودنتال در نظر گرفته می شود که به روش های متفاوت و توسط افراد مختلفی ارائه می گردد. با توجه به اینکه دندانپزشکان عمده ترین گروهی هستند که وظیفه آموزش بهداشت به بیماران را بر عهده دارند این مطالعه با هدف بررسی نحوه نگرش دندانپزشکان شهر یزد نسبت به آموزش بهداشت دهان در مطب های شخصی صورت گرفته است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- مقطعی با استفاده از پرسشنامه ای حاوی اطلاعات دموگرافیک و سوالاتی پیرامون روش های مختلف آموزش بهداشت تهیه و در اختیار 151 دندانپزشک که در شهر یزد مشغول به فعالیت در مطب های شخصی می باشند قرار داده شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری16 SPSS و آزمون فیشر تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  داده ها بیانگر آن هستند که 3/95% از کل دندانپزشکان حداقل یک مورد از وسایل بهداشت دهان را به نحوی به بیماران خود آموزش می دهند که این آموزش بیشتر شامل روش صحیح استفاده از نخ دندان و سپس مسواک زدن می باشد. فقط 8/50% دندانپزشکان به تمام بیماران آموزش می دادند. همچنین از میان روش های پرسش شده برای آموزش بهداشت شامل آموزش شفاهی،آموزش با استفاده از ماکت، نصب پوستر، بروشورهای آموزشی، معرفی کتاب، آموزش توسط بهداشتکار دهان در مطب، پخش برنامه های صوتی- تصویری؛ استفاده از ماکت دهان متداول تر از سایر روش ها بوده است.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهند که اکثریت دندانپزشکان شهر یزد آموزش بهداشت به بیماران را به نحوی در برنامه خود قرار داده اند. بادر نظر داشتن نقش کلیدی دندانپزشکان درآموزش بهداشت دهان و دندان برای ارتقا بهداشت و سلامت دهان افراد جامعه نیاز است که این برنامه گسترده تر و یکپارچه تر شود.
  کلیدواژگان: آموزش بهداشت دهان، دندانپزشک، نخ دندان، مسواک زدن دندان، یزد
 • احمد حائریان اردکانی، محمدعلی مروتی شریف آباد، یاسر رضاپور، آزاده پورقیومی اردکانی * صفحات 125-140
  مقدمه
  سلامت دهان و دندان جزئی از سلامت عمومی بوده و یک عامل تعیین کننده برای بهبود کیفیت زندگی محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه سواد سلامت دهان و خودکارآمدی بهداشت دهان با سلامت دهان و دندان خودگزارش شده در دانشجویان بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. 281 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه اردکان، براساس فرمول محاسبه حجم نمونه کوکران، به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت دهان، خودکارآمدی بهداشت دهان و مقیاس سلامت دهان و دندان خودگزارش شده جمع آوری و با آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
  یافته ها
  هر دو بعد محاسبه (01/0>p و 47 =r) و درک خواندن (01/0>p و 56 =r) در سواد سلامت دهان و هر دو بعد خودکارآمدی مسواک زدن (01/0>p و 60 =r) و نخ دندان کشیدن (01/0>p و 45 =r) با سلامت دهان و دندان خودگزارش شده در دانشجویان همبستگی معنی دار مثبت داشت. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که در گام اول خودکارآمدی نخ دندان کشیدن (59 =R)، درگام دوم درک خواندن (71 =R)، در گام سوم محاسبه (73 =R) و در گام چهارم خودکارآمدی مسواک زدن (74 =R) قادر به پیش بینی معنی دار سلامت دهان و دندان بودند. در مجموع، این متغیرها قادر به پیش بینی 55 درصد از واریانس سلامت دهان و دندان در دانشجویان بودند (01/0>p).
  نتیجه گیری
  سواد سلامت دهان و خودکارآمدی بهداشت دهان نقش مهمی در پیش بینی سلامت دهان و دندان افراد دارد و با توجه اینکه این متغیرها با آموزش در افراد قابل تغییر هستند، می توان جهت افزایش سلامت دهان و دندان افراد مهارت های سواد سلامت دهان یا خودکارآمدی بهداشت دهان را به آن ها آموزش داد.
  کلیدواژگان: سواد سلامت دهان، خودکارآمدی بهداشت دهان، سلامت دهان و دندان، دانشجویان
 • حسین فلاح زاده، زهرا فرهمند، فائزه محمدی، مهدیه ممیزی* صفحات 141-152
  مقدمه
  افسردگی در میان قشرهای گوناگون اجتماع وجود دارد و شاخص مهمی در رابطه با بهداشت روانی محسوب می شود. در این میان سلامت روانی دانشجویان گروه های علوم پزشکی با توجه به اهمیت شغلی آنان و این که کارآیی هر انسان درارتباط با سلامت روانی وروحی او است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی وضعیت افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد و ارتباط آن با مصرف میوه و سبزی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی است که در سال 1391 بر روی 200 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد. داده ها با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. سوالات پرسشنامه در 2 قسمت شامل الف: اطلاعات زمینه ای و قسمت دوم شامل پرسشنامه استاندارد 21 DASSبود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 16spss استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد کسانی که مصرف میوه در آن ها کم بود، درجه افسردگی بالاتری داشتند که این رابطه از نظر آماری معنی دار بود. اما بین اضطراب و استرس با مصرف میوه رابطه معنی داری یافت نشد. از نظر مصرف سبزی، کسانی که مصرف سبزی روزانه آن ها کم بود، درجه بالاتری از افسردگی را داشتند و این رابطه از نظر آماری معنی دار بوده است اما بین اضطراب و استرس با مصرف سبزی رابطه معنی داری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به پایین بودن میزان مصرف میوه و سبزی در دانشجویان و تاثیری که مصرف آن ها بر بهداشت روان بخصوص حیطه افسردگی دارد، آموزش تغذیه و انجام مطالعات بیشتر جهت یافتن علل و عوامل موثر بر عدم دریافت میوه و سبزی توسط دانشجویان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، استرس، دانشجو، میوه، سبزی
|
 • N. Hashemi Nejad, A. Barkhordari, F. Zolala, M. Emkani * Pages 1-12
  Introduction
  Cars can cause whole body vibration with different intensities which result in discomfort and musculoskeletal disorders in the exposed persons. Heavy mine vehicles based on the working environment, capacity, and power can produce considerable vibration to be transferred to the operator. The purpose of this study was to assess whole body vibration in the drivers of heavy mine vehicles in Gol Gohar Complex in Sirjan.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on heavy vehicles in the mining sector, Gol Gohar in Sirjan In this study, vibration of 92 heavy mine vehicles was evaluated according to ISO 2631-1-1997 (R2004) standard. For measurement of whole body vibration, SAVN 958 Vibrometer was used. Data were analyzed by SPSS 16.
  Results
  The equilibrated acceleration average of the vehicles was 2.179 m/s2 and 1.738m/s2 in graders and bulldozers respectively. Drill cars with 0.479m/s2 had minimum average acceleration. Compared to the general acceleration of vehicle with relevant standards, all vehicles, except the drills, had over 8 hours standard level of care.
  Conclusion
  This study showed that there is much greater vibration than the standard limit in most vehicles of heavy mining and this was even higher than the level of care. So modification of the suspension and seat status is essential.
  Keywords: Whole body vibration, Equilibrated acceleration, Heavy vehicles, Mine
 • M. Malakootian *, P. Molazadeh, A. Eskandarizadh Pages 13-24
  Introduction
  There is a high concern regarding air contamination in the dental clinics and offices. For the reason that the most risking factor is the presence of floating particles in the clinics containing different disease-causing microorganisms and in order to provide a better strategy to improve the condition, the present article takes into consideration the study of the air inside the medical centers affected by the microbial and fungal contamination.
  Methods
  A descriptive study (from 1391 to 1392) was conducted in clinics and dental offices in Kerman. Among the 14 clinics in the city of Kerman, two state dental clinics, three private clinics, a semi- private clinic, a charity - based clinic and from the totality of 143 dental offices throughout the city, 52 were chosen. Random sampling method was used. Sampling was done by sedimentation. The medium used nutrient agar, blood agar, nutrient agar and Sabouroud dextrose agar. Gram stain and culture of bio-chemical environment and culture slides were used for detection. Sampling Sit characteristics such as size, number of units, size of space, time, travel, type of service and the turbine were recorded. Chi-square test and Fisher’s exact test was used for statistical analysis.
  Results
  Of the the samples surveyed, 89% showed fungal and bacterial contamination. The bacterial species found included: gram positive cocci 60.2%, gram negative cocci 24.1%, basillus gram positive bacillus 11.2%, gram negative bacillus 2.4%, and also fungi 1.2%.There was a significant relationship between contamination rate, number of clients, space (clinics and dental offices, users, non working and working shifts).
  Conclusion
  Degree of microbial contamination of air clinics and dental offices of Kerman, ranked according to AMI, shows bad condition. There is a necessity to rank the dental clinics and offices from good to bad. The ventilation system improvement needs a high consideration.
  Keywords: dental, contamination, microbial, fungal, Kerman
 • Ss Mazloomymahmoodabad, M. Mirzaeialavijeh *, Sm Yassini, M. Askarshahi Pages 25-36
  Introduction
  Drug abuse and addiction in Iran is expanding continually. By reducing the onset age of addiction and the growing youth population in the country it seems prevention to be the most efficient way. In this regard, considering that family is the most important social institution that plays a fundamental role in children's socialization and social education and values, education is a major factor and has a major impact on personality development of the children. The aim of this study was to determine the attitude, behavioral beliefs and evaluations of behavioral outcomes in Yazdi fathers about prevention of their children's tendency to addictive drugs.
  Methods
  This was a descriptive cross-sectional study. The research community comprised Yazdi fathers in a sample of 180 selected through a multistage random sampling method. Data collection tool was a valid and reliable questionnaire in three parts: seven demographic questions, four attitude items (α=0.81) with the score rang of 4-28, behavioral beliefs fifteen questions (α=0.89) with a score rang of 15-105 and evaluations of behavioral outcomes fifteen items (α=82) with the score rang of 15-105 all of which were completed through self-report. Data were then analyzed using SPSS-18 by independent T-test, ANOVA, Pearson correlation coefficient and regression at α=0.05.
  Results
  The age of the participants was 30-59 years with the mean of 40.38±5.34. 98.3% were married, 22.8% had a history of addiction in the family and friends, 13.9% had a BS or higher education degree, and 34.7% were self-employed. Mean score on attitude was 19.45±5.14, behavioral believes 78.76±14.94 and the evaluation of behavioral outcomes 81.81±9.10. Attitude mean score of the landlord fathers (p=0.001) and behavioral beliefs (p=0.05) and fathers with BS and higher education degrees (p=0.001) and behavioral beliefs (p=0.012) were higher. There was a correlation between attitude and behavioral beliefs (r=0.368, p>0.001), attitude and evaluation of behavioral outcomes (r=0.304, p>0.001) and behavioral beliefs and evaluation of behavioral outcomes (r=0.792, p>0.001).
  Conclusion
  Attitude, behavioral beliefs and evaluations of behavioral outcomes were optimal about father’s behaviors in prevention of tendency of children toward drugs so the importance and necessity of implementing preventive programs by fathers is emphasized.
  Keywords: Attitude, Beliefs, Addiction, Drugs
 • A. Saghafipour *, N. Jesri, M. Fakhar Pages 37-46
  Introduction
  Zoonotic cutaneous leishmaniasis (ZCL) or rural cutaneous leishmaniasis is one of the most important health problems in different areas of Iran including Qom province. The aim of this study was to investigate the trend of CL incidence and also high-risk foci in Qom Province using geographical information system (GIS) method.
  Methods
  Between 1994 and 2011, patient’s information was extracted from epidemiological forms of CL which had been registered in Provincial Health Center of the province. Then these were mapped on urban and rural digital maps based on scale of 1/50000. The situation was applied with rural-level precision i.e. rural-level was our basic unit of analysis. And then the population in each village was determined by using rural health center's vital horoscope. Recognition of high-risk foci and subsequent data analyses were carried out through estimated incidence rate and chi square test using Arc GIS 9.3 software.
  Results
  A total of 1663 cases of ZCL were recorded. Most of CL foci were located in east and northeast zones of the province such as some villages of Markazi and Kahak districts. The majority (93.5%) of cases only belonged to villages in Markazi district. The incidence rate in Said Abad and Jafar Abad villages was 67.68 and 66.67% respectively which were more dynamic foci. On the other hand, new foci were forming in Doulat Abad, Islam Abad and Moemen Abad. The incidence of disease in Hosein Abad and Sarm villages was decreasing (p<0.01).
  Conclusion
  The Markazi district as the most high risk focus of ZCL is considered in Qom province. Also new endemic foci in Doulat Abad, Islam Abad and Moemen Abad are forming. Accordingly, programs planning for control of ZCL and community-based health education are required.
  Keywords: Cutaneous leishmaniasis, GIS, Epidemiology, Qom province
 • S. Loloei, H. Mozaffari, Khosravi *, Mr Mirjalili, H. Fallahzadeh, F. Poursoleiman Pages 47-55
  Introduction
  Vitamin D deficiency has been known as one of the most important factors having effect on pathogenesis and progression of hypertension. The purpose of present study was to determine vitamin D status in patients with hypertension in Yazd.
  Methods
  Fifty six patients(21 men and 35 women) aged 25-50 years who had profile in AZAD SHAHR health and treatment center of Yazd whose hypertension remeasured to diagnosis of indispensable hypertension (systolic blood pressure over 140 mmHg or diastolic blood pressure over 90 mmHg) participated in this cross-sectional study. Data were collected by blood sampling to measure serum 25 Hydroxyvitamin D, PTH, calcium, sodium, potassium, phosphorus and magnesium. Vitamin D deficiency was determined at the level of 25 Hydroxyvitamin D lower than 30 ng/ml. In this study sever deficiency of vitamin D deficiency defined as 25 Hydroxyvitamin D lower than 10 ng/ml, moderate deficiency defined as 25 Hydroxyvitamin D between 10-19.9 ng/ml and mild deficiency defined as 25 Hydroxyvitamin D between 20-29.9 ng/ml.
  Results
  The results show that 19 of patients (33.9%) had sever deficiency, 16 had moderate (28.6%) and 7 had mild vitamin D deficiency (12.5%). Only 14 of participants had normal status (25%). All patients had normal serum PTH, calcium, sodium, potassium, phosphorus and magnesium. There wasnt any significant relationship between gender or age and vitamin D status.
  Conclusion
  We observed a high frequency of vitamin D deficiency in hypertensive patients in this study. In addition, the effect of resolving vitamin D deficiency on blood pressure is recommended.
  Keywords: Cholecalciferol, Vitamin D deficiency, Hypertension
 • M. Kordi, S. Mohamadirizi *, Mt Shakeri, M. Modarresgharavi, J. Salehi Fadardi Pages 56-67
  Introduction
  The period of adolescence is one of the most stressful periods of life and has a crucial impact on school performance and subsequent occupational functioning. Since paying attention to students’ mental health is important so the aim of this study was to evaluate the relationship between depression, anxiety and stress and health behaviors in high school girl students in Mashhad.
  Methods
  This is a correlational study carried out on 407 high-school females in Mashhad city during the year 2011 using a two-stage sampling method. Participants completed questionnaires on demography/ family/ health behaviors and depression, anxiety, stress scale (DASS). Data were then analyzed using SPSS V.14 software and statistical tests.
  Results
  The results showed that 56.5% of the students were 16-14 years old, 66.3% with the BMI of 18.5-99/24 (kg/m2), 36.6% enjoyed physical activity (min/wk), and 83.2% were passive smoker. Also 21.7% suffered from severe and very severe depression, 24/3% from anxiety and 21.8% from stress. There was a significant positive correlation between age and anxiety, stress and significant negative correlation between age and depression; there was however no significant correlation between anxiety, stress, depression and other variables.
  Conclusion
  According to high rates of depression, anxiety and stress in high school girl students in Mashhad and the important role of girls in future society, it seems necessary to prepare the students suffering from such mental problems with medical consultations conducted by related specialists and follow the therapeutic approaches if needed.
  Keywords: Depression, Anxiety, Stress, students
 • Ma Morowatisharifabad, F. Bonyadi *, M. Ebrahimzadehardakani, H. Falahzadeh, E. Malekzadeh Pages 68-82
  Introduction
  Skin cancer is the most common cancer among occupational cancers which Sunlight is the most important cause. Farmers due to continuous contact with sunlight are at risk for this cancer. Protective behaviors are one of the most important measures in preventing skin cancer. The aim of this study was to determine sun protective behaviors and some of its related factors among Kazeroon farmers.
  Methods
  The cross-sectional study was done on 300 farmers who were selected by cluster sampling from 8 villages in Kazeroon. Data was collected by a researcher-made questionnaire with acceptable reliability and validity. A questionnaire including demographic data as well as questions about measures for farmers’ performance about using sun protective behaviors, causes for Lack of this behavior and information source of skin cancer and its prevention methods. These questions were completed by interviews with farmers and were analyzed using SPSS18.
  Results
  In this study, sun-protective behaviors in farmers was higher than average. The most frequent sun protective behavior was "wearing clothes that cover more of the body" while wearing "sunscreen" was reported as the less frequent. The most important reason for not doing sun protective behaviors among farmers was the "expensiveness of protective devices". Results showed a significant relationship between age, sex, education, income, family history of sunburn with protective behaviors (p<0.05).History of sunburn increase possibility of sun-protective behaviors to 2.048 times
  Conclusions
  In this study showing of sun protective behaviors in farmers has been considered moderate. It is notable that behaviors are based on knowledge and attitudes so designing educational programs regarding these findings can promote sun protective behaviors and reduce the risk of skin cancer.
  Keywords: Skin cancer, Sun protective behaviors, Farmers
 • S. Sohrabizadeh *, Mh Ehrampush, P. Bastani, T. Shafaghat, H. Rahimi Pages 83-91
  Introduction
  Selection and employment of clerks and managers is a crucial factor in modern organization and, recruiters try to select the best candidates in all organizational levels. One challenge which has been harmful for management stability is Similar-to-me (STM) effect. This effect explains that people usually tend to select a person with whom they have common demographic and attitudinal characteristics. Determination of all factors and challenges related to STM was the main objective of the present study.
  Method
  This is a descriptive, cross-sectional study performed on all managers of Shiraz University of Medical Sciences (SUMS). A four-dimension questionnaire was applied with more than 0.7 α Chronbach coefficient for all dimensions. Moreover, its content validity was approved by experts’ perspectives. SPSS 18 and Person correlation were used in to analyze the data.
  Results
  According to the results obtained with the participation of 60 mangers of Shiraz University of Medical Sciences, narcissism had a significant correlation with STM effect (0.805). Also a positive correlation was observed between STM and groupthinking (0.875). Another result of the current research was the negative impact of functional conflict on STM (-0.685)
  Conclusion
  Findings of the study revealed that the destructive consequences of similar-to-me effect through narcissism, groupthinking and functional conflict avoidance can affect the performance of SUMS managers negatively. These behaviors should be studied and prevented in order to achieve the goals of this system in the future.
  Keywords: Similar, to, me effect, Functional conflict, Narcissism, Groupthinking
 • M. Golkari, Mt Ghaneian *, Mh Ehrampoush, M. Dehvari Pages 92-103
  Introduction
  The dye wastewaters of textile industries are often toxic and persistent in the environment. In previous years, various methods are considerate in the removal of reactive dyes. Reactive red 198 dye is one of the mono azo dyes that is now used in textile industries. The aim of this study was to investigate the efficiency of Russian Knapweed Flower powder in the removal of reactive red 198 dye from aqueous solutions.
  Methods
  This experimental study was performed in laboratory scale and solution pH, initial dye concentration, adsorbent dose and contact time in this study have investigated. In this study, concentration of the unknown dye was determined by spectrophotometery method at wavelength 518 nm. The data accordance rate was investigated with Langmuir, Freundlich and Temkin isotherm models.
  Results
  The results showed that the dye removal efficiency increased with decreasing pH, increasing the adsorbent dose and time. Increasing the initial dye concentration from 10 to 50 mg/L in the presence of 0.8 g/100cc adsorbent, pH 4 and contact time 120 min, caused to reducing of removal efficiency from 67.86% to 47.16%. In addition, Freundlich isotherm has best accordance with adsorption data.
  Conclusion
  The results showed that Russian Knapweed Flower powder is able to high removal efficiency in the Reactive Red 198 dye removal. The preparation of this adsorbent is very simple and its cost is cheap. Because of the ability to good adsorption, it can also be used to remove other environmental contaminants.
  Keywords: Reactive Red 198 dye, Russian Knapweed Flower powder, surface adsorption, natural adsorbents
 • S. Azizi *, M. Tarkhan Pages 104-117
  Introduction
  Due to the complexity and seriousness of crime as a social problem in many communities, this study aims to investigate the social and educational status (comparison of parenting styles, identity styles), and demographic variables in delinquent children, adolescents, and normal people.
  Methods
  In this cross-sectional study, 300 children and adolescents who had been selected from centers of Education Reform and Ordinary schools through Random cluster sampling technique, were studied. They completed perceived parenting style questionnaire, identity style questionnaire and demographic questionnaire. Data were analyzed by SPSS software and Anova test.
  Result
  Although no significant difference was detected between the two groups in terms of parenting styles, a significant difference was observed between social characteristics, economical status, parent's educational level, family records of imprisonment, and imprisonment period with identity style, educational status with identity style, and also parental employment with identity style.
  Conclusion
  Demographic characteristics, economical status, parent's educational level, prisoner's records of family, occupation of parents, academic success and identity styles are essential factors in delinquency in children and adolescents.
  Keywords: Parenting styles, Identity styles, Children, adolescents, Delinquency
 • F. Attarbashi Moghadam, A. Emami, Mh Akhavan Karbasi, K. Kavyani, A. Haerian * Pages 118-124
  Introduction
  Oral hygiene instruction performed by different personnel in various manners is a necessity for prevention and treatment of dental caries and periodontal diseases. Since dentists are the majority of personnel who deliver oral hygiene instruction to patients, this study was designed to evaluate dentist's attitude towards oral hygiene instruction in their private office in Yazd.
  Methods
  A questionnaire including demographic information and various oral hygiene instruction methods was prepared and delivered to 151 dentists who were working in their private office in Yazd. Data were analyzed with SPSS 16 software and Fisher exact test was performed.
  Results
  Results revealed that 95.3% of dentists gave oral hygiene instruction to their patients. This training included dental flossing techniques followed by tooth brushing. Therefore, using an oral model was the most common way of patient’s instruction.
  Conclusion
  Results obtained from this study showed that the majority of dentists in Yazd gave oral hygiene instruction to their patients through various methods.
  Keywords: Oral hygiene instruction, Dentist, Flossing, Tooth brushing, Yazd
 • A. Haerian Ardakani, Ma Morowatisharifabad, Y. Rezapour, A. Pourghayumi Ardakani * Pages 125-140
  Introduction
  oral and dental health is part of general health and is a determining factor for improvement of quality of life. The aim of the present investigation was to determine the relationship of oral health literacy and oral hygiene self-efficacy with self-reported oral and dental health in students.
  Methods
  This was a cross sectional correlational study. Based on kukaran formula for sample size calculation and using categorical random sampling method, 281 students of Ardakan University were selected to participate in this study. Data was collected by oral health literacy questionnaire, oral hygiene self-efficacy, and self-reported dental and oral health scale. Pearson’s correlation test and stepwise regression analysis were applied to analyze the data.
  Results
  Both two dimensions numeracy (r = 47; p< 0.01) and reading comprehension (r = 56; p< 0.01) of oral health and both two dimensions brush self-efficacy (r =60; p< 0.01) and floss self-efficacy (r = 45; p < 0.01) were significantly correlated with self-reported oral and dental health in students. The results of stepwise regression analysis showed that floss self-efficacy (R = 59), reading comprehension (R = 71), numeracy (R = 73), and brush self-efficacy (R = 74) predicted the oral and dental health. In general, all these variables predicted 55% of oral and dental health variance (p < 0.01).
  Conclusion
  Oral health literacy and oral hygiene self-efficacy have a key role in the prediction of oral and dental health and given that through enough education we can improve the oral health literacy skills or oral health self-efficacy to improve the oral and dental health of the society.
  Keywords: oral health literacy, oral hygiene self, efficacy, oral, dental health, students
 • H. Fallahzadeh, Z. Farahmand, F. Mohammadi, M. Momayyezi * Pages 141-152
  Introduction
  Depression exists in all walks of life and is regarded as an important indicator of mental health. The mental health of the medical students is particularly crucial because of the importance of their job and their performance being directly related to their mental health. This study was conducted to determine the prevalence of depression, anxiety and stress and their relationship with the consumption of fruit and vegetables in students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.
  Methods
  This cross - sectional study was conducted on 200 students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2013. Data were collected in a two-stage cluster sampling procedure and by using a questionnaire. The questionnaire consisted of two parts: (1) demographic information and the DASS-21 questionnaire. Data analysis was performed using SPSS-16.
  Results
  The results indicated that all patients had moderate or higher level of depression; 42.4% suffered from moderate depression. Results also showed that 64.5% of the students had very severe anxiety and the rest had severe and moderate degrees of anxiety. Regarding stress, 35.6% of them suffered from severe stress and only 4.6% were normal. There was also a negative significant relationship between fruit and vegetable consumption with depression.
  Discussion
  Due to the high prevalence of depression, anxiety and stress in students, mental health problems in students can be reduced by increasing activating student's counseling centers and organizing workshops for mental health education.
  Keywords: Depression, Anxiety, Stress, Student, Nutrition