فهرست مطالب

 • سال سی و سوم شماره 2 (پیاپی 72، تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نرمین بهرامی آده*، میترا مهتدی حقیقی، ناهید محمد حسینی، آزاده پاپن، فاطمه خرم، جاه، هادی خانی صفحه 1
  استفاده از پودر گوگرد به دلیل قیمت پایین و دارا بودن ویژگی های خاصی از جمله خاصیت چسبانندگی و ضد خوردگی، به طور گسترده ای در صنایع ساختمانی توصیه شده است اما اصلاح گوگرد و بهبود ویژگی های شیمیایی و مکانیکی آن از روش واکنش با اصلاح کننده ها و اختلاط با پودرهای معدنی ضرورت دارد.
  در این پژوهش ابتدا، گوگرد اصلاح شده از واکنش گوگرد مذاب با افزودنی اولفینی تهیه شد. سپس از اختلاط آن با درصدهای گوناگون از پرکننده (فیلر) های سیلیس، میکا و تالک، نمونه های چندسازه (کامپوزیت) ساخته شد. نمونه ها تحت آزمون های مکانیکی کششی، خمشی و فشاری قرار گرفتند. بررسی نتیجه های آزمون ها نشان داد بیشترین مقاومت خمشی و فشاری با نمونه های چندسازه دارای 10 درصد تالک و مقاومت کششی با نمونه های دارای 12درصد میکا ایجاد می شود. همچنین مشخص شد افزودن پودر سیلیس باعث افزایش چشمگیر گرانروی گوگرد اصلاح شده می شود.
  کلیدواژگان: گوگرد، گوگرد اصلاح شده، پرکننده (فیلر) معدنی، ویژگی های مکانیکی، میکا، سیلیس، تالک
 • امید سلمانی نوری، مهدی ایران نژاد*، اکبر مهدیلو، سالار علیزاده صفحه 11
  در این پژوهش از انرژی میکروویو برای اصلاح ویژگی های فیزیکوشیمیایی سطح ایلمنیت و بهبود قابلیت شناورسازی آن استفاده شد. نتیجه های آنالیز XPS نشان داد که پس از تابش میکروویو در اثر اکسایش Fe2+ به Fe3+ میزان یون های Fe3+ از 48/5 درصد به 66 درصد افزایش یافت. در اثر این فرایند، اکسایش پتانسیل زتای سطح ایلمنیت کاهش یافت؛ به طوری که نقطه ایزوالکتریک آن از pH=5.4 به pH=3.0 تغییر پیدا کرد. افزایش میزان یون های Fe3+ در سطح، باعث افزایش میزان جذب یون های اولئات و در نتیجه تشکیل اولئات آهن فریک پایدار می شد. بیشترین مقدار جذب اولئات در pH=6-7 اتفاق افتاد که در اثر آن زاویه تماس ایلمنیت پس از تابش میکروویو از 74/0 درجه به 78/8 درجه افزایش می یافت. پس از جذب اولئات پتانسیل زتا نیز برای ایلمنیت پیش و پس از تابش به ترتیب 66/3- و 78/1- میلی ولت به دست آمد. بنابراین تغییر ویژگی های فیزیکوشیمیایی صورت گرفته پس از تابش میکروویو در سطح ایلمنیت منجر به افزایش آب گریزی و سرانجام افزایش قابلیت شناورسازی ایلمنیت در بازه ی گستره ای از pH شد.
  کلیدواژگان: ایلمنیت، فلوتاسیون، ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروویو
 • مرضیه امیدی، سید عباس شجاع الساداتی*، علی مرسلی صفحه 21
  سامانه های دارو رسانی نوین، فناوری دگرگون سازی در امر تشخیص و درمان بیماری ها می باشند. دسته ی جدیدی از ترکیب های نانو متخلخل بلوری به نام چارچوب های فلز آلی به دلیل ویژگی های منحصربه فرد خود هم چون تخلخل زیاد و منظم، و حضور گروه های آلی قابل تغییر در چارچوب که تنظیم اندازه ی حفره ها را ممکن می سازند، افق امید بخشی در دارو رسانی نشان دادند. در این پژوهش، پتانسیل یک ساختار آنیونی متعلق به این خانواده در جذب و رسانش داروی کاتیونی قلبی پروکاینامید هیدروکلرید بررسی شده است.
  این دارو نیمه عمر کوتاهی در بدن داشته و باید هر 3 تا 4 ساعت مصرف شود. بنابراین، انتخابی مناسب به منظور بررسی رهایش کنترل شده ی دارو است. در این مطالعه ی اولیه، چارچوب فلز آلی با فرمول {Zn3(Benzenedicarboxilate)4Dimethylammomium2.8Dimethylformamide} انتخاب شد. این چارچوب آنیونی ساختاری پایدار(دمای متلاشی شدن بالاتر از 300 درجه سلسیوس) و متخلخل دارد. کاتیون های آمونیوم دی متیل حبس شده درون حفره ها طی یک فرایند آهسته ی تبادل یون با مولکول های دارو تعویض شدند. آزمایش های انجام شده نشان دهنده آن است که پس از گذشت یک هفته 7/36% دارو در ساختار بارگذاری شد.
  هم چنین، رهایش پیوسته ی دارو در 24 ساعت ابتدایی آزمایش رهایش، و آزادسازی بیش از 70 درصد دارو پس از گذشت 72 ساعت به دست آمد.
  کلیدواژگان: دارو رسانی، چارچوب های فلز، آلی، پروکاینامید هیدروکلرید، رهایش کنترل شده
 • آرزو سروش نیا، فریبا گنجی*، سید مجتبی تقی زاده صفحه 27
  سامانه های دارو رسانی تراپوستی در سال های اخیر به عنوان یک جایگزین مناسب برای سامانه های دارو رسانی خوراکی و تزریقی مورد توجه فراوان قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش تهیه سامانه تراپوستی میکروامولسیونی دسموپرسین استات و بررسی تاثیر ترکیب فرمولبندی برشدت عبور پوستیاین دارو است. اجزای میکروامولسیون ها شامل: ترکیب تویین80 و اسپن80 به-عنوان مواد فعال سطحی، 1- دکانول به عنوان کمک فعال سطحی و ایزوپروپیل مایریستات به عنوان فاز روغنی هستند. با تعیین متغیرهای مستقل HLB بین 7 تا 9، S/Cs بین 2:1 تا 5:1 وSmix/Oil بین5:5 تا 7:3، فرمول بندی های مورد نیاز توسط نرم افزار7.0.0 Design-Expert مشخص شد و پایداری وعبور پوستی آن ها بررسی شد. نتیجه های آزمون عبور پوستی نشان داد که با کاهش S/Cs و Smix/Oil مقدار شدت عبور پوستی و با افزایش HLB میزان شدت عبور پوستی افزایش می یابد. میکرو امولسیون بهینه ارایه شده توسط نرم افزار دارای HLB = 8، S/Cs = 3، and Smix/oil = 5.46 است. سپس پایداری ترکیب بهینه، مقدار داروی آزاد شده و شدت عبور پوستی آن اندازه گیری شد. با توجه به نتیجه های این پژوهش با کاهش گرانروی و افزایش قطبیت سامانه شدت عبور پوستی دارو از میکرو امولسیون ها افزایش می یابد. مطالعه های عبور پوستی نشان داد که میکرو امولسیون ها با داشتن ابعاد ریز و مواد تشکیل دهنده ای که به عنوان افزاینده نفوذ پوستی عمل می نمایند عبور پوستی داروهای درشت مولکول را امکان پذیر می نمایند.
  کلیدواژگان: دارو رسانی تراپوستی، میکروامولسیون، دسموپرسین استات، رهایش، شدت عبور پوستی دارو، بهینه سازی
 • رجبعلی ابراهیمی*، سید جلال حسینی، صدف لباسچی صفحه 33
  در این پژوهش،در محیط دوتایی گلیسرین/آب و دمای بدن، ابرجاذب، از منومرهای آکریلی و عامل شبکه ساز به دست آمد. از کاوشگر و حمام فراصوت به عنوان منبع تابش استفاده شد. نتیجه های مربوط به اثر حلال، قدرت یونی، pH، توان و چرخه فراصوت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه های پژوهش نشان داد که با تغییر محیط واکنش، گرانروی تغییر کرده و سرعت واکنش تشکیل تغییر چشمگیری می کند. با افزایش توان صوتی و چرخه فراصوت، واکنش سریع تر انجام می شود چراکه این امر حفره سازی زیادتر و تولید رادیکال بیشتر از این راه را به دنبال دارد. این بررسی نقش پارامترهای موثر بر فرایند پلیمری شدن ابرجاذب را نمایان ساخته و کنترل آنها را در آزمایشگاه و صنعت امکان پذیر می سازد. برای بررسی اثرات تورمی ابرجاذب به دست آمده از فراصوت، آزمایش های مربوط به آن pH های گوناگون انجام شد. نتیجه های بررسی ها نشان داد که ابرجاذب آکریلی به دست آمده، حساسیت بالایی به pH داشته و با توجه به ساختار با تخلخل بالا و قابلیت کنترل تورم با این پارامترها، می توان از این ژل های حساس در جذب و رهایش سریع داروها بهره برد.
  کلیدواژگان: ابرجاذب، حمام فراصوت، گرانروی، تورم، اثر دما و pH
 • مریم مسعودی*، حمدالله صالحی صفحه 41
  در این پژوهش چگالی ابر الکترونی ترکیب TaB2 در فاز هگزاگونال با گروه فضایی P6/mmm محاسبه شده و ویژگی-های ساختاری آن مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبه ها با استفاده از روش امواج تخت با شبه پتانسیل فوق نرم در چارچوب نظریه ی تابعی چگالی با نرم افزار کوانتوم اسپرسو انجام شده است. در این روش برای انرژی همبستگی تبادلی از تقریب شیب تعمیم یافته (GGA(PBE استفاده شده است. با توجه به مقدار زیاد مدول حجمی و مقدار کم تراکم پذیری های خطی و حجمی دریافت می شود که این ترکیب دارای سختی زیادی می باشد. نمودار چگالی ابر الکترونی نشان دهنده ی پیوند کوالانسی بین اتم های و B، همچنین بین دو اتم B مجاور است. نتیجه های به دست آمده در کار حاضر سازگاری خوبی با نتیجه های تجربی و کارهای دیگران دارند.
  کلیدواژگان: TaB2، ثابت شبکه، DFT، مدول حجمی، چگالی ابرالکترونی
 • بهروز میرزایی* صفحه 47
  در این مقاله، یک قانون اختلاط جدید برای پیش بینی کشش سطحی مخلوط های مایع ارایه شده است. معادله ارایه شده ترکیبی از معادله گیبس ولمر با مدل ضریب فعالیت NRTL می باشد. مدل ارایه شده می تواند کشش سطحی انواع گوناگونی از محلول های آبی و غیرآبی را در بازه ی گسترده ای از غلظت پیشگویی نماید. در این کار برای بررسی توانایی مدل، کشش سطحی چندین سامانه دو جزئی مایع به طور آزمایشگاهی با استفاده از دستگاه تانسیومتر مدل Kruss K20 Easy Dyne اندازه گیری شد. همچنین از داده های آزمایشگاهی موجود در مقاله ها نیز برای ارزیابی قابلیت مدل، استفاده شد. نتیجه ها نشان دادند که مدل ارایه شده با دقت قابل قبولی می تواند داده های آزمایشگاهی مربوط به انواع محلول ها را در بازه ی گسترده ای از غلظت اجزا پوشش دهد. به طوری که پیش بینی داده های مربوط به محلول های غیر آبی از دقت بالایی برخوردار بوده و خطای متوسط مطلق برای بیشتر این سامانه ها کمتر از 1 درصد به دست آمد. برای سامانه های آبی با درجه غیر ایده آلی زیاد، انحراف از داده های آزمایشگاهی نسبت به دیگر سامانه ها بیشتر بوده است (بیشینه 10 درصد). علت این خطا وجود مولکول هایی با پیوند هیدروژنی قوی است که یک سامانه غیرایده آل پیچیده تشکیل می دهند و حتی به کارگیری مدل ضریب فعالیت دقیق نمی تواند از ایجاد این خطا جلوگیری کند. با این حال می-توان پیش بینی مدل حاضر را رضایت بخش و قابل قبول توصیف نمود.
  کلیدواژگان: کشش سطحی، قاتون اختلاط، محلول های آبی، محلول های غیر آبی، تانسیومتر
 • محمودرضا رحیمی*، هجیر کریمی، زهرا ضرغامی دهاقانی صفحه 55
  در این پژوهش، با ساخت دستگاه بستر سیال حبابی، سه نوع توزیع کننده چرخان با آرایش سوراخ ها به شکل شش ضلعی، پره ای، حلزونی بررسی شده اند. تحلیل داده های تجربی به دست آمده از عملکرد سه نوع توزیع کننده نشان داد که سرعت چرخش و نرخ هوای ورودی از پارامترهای موثر بر کیفیت شناورسازی و کمینه سرعت آن می باشند. تجزیه و تحلیل انجام شده در این مقاله در قالب نتیجه های جدیدی ارایه شده است. مقایسه سه نوع توزیع کننده چرخان در بستر سیال نشان داد که توزیع کننده نوع پره ای بهترین عملکرد را از جهت کیفیت شناورسازی دارد.
  کلیدواژگان: توزیع کننده، بسترسیال حبابی، کمینه سرعت شناورسازی، افت فشار
 • داریوش یوسفی کبریا*، مریم تقی زاده، غلامرضا درویشی صفحه 63
  در این پژوهش میزان آلودگی BOD5، COD، غلظت عنصرهای گوناگون معدنی با اندازه گیری پارامترهای گوناگون شیمیایی از جمله کلرید، بی کربنات، pH، EC، TDS و میزان فلزهای سنگین (Cr، Cd، Pb، Zn، Fe، Mn) در نمونه های شیرابه و همچنین درصد رطوبت، بی کربنات، کلرید، پتاسیم و pH ناشی از تاثیر نفوذ شیرابه در عمق های گوناگون خاک های آلوده محل دفن زباله و خاک های تمیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتیجه های به دست آمده از نسبت BOD5 به COD برابر 0/35 نشان می دهد که شیرابه از نظر زیستی قابل تجزیه بوده و این محل در زمره ی محل های دفن قدیمی به شمار می آید. تغییر pH خاک در عمق های گوناگون نشان می دهد که به علت تجزیه مواد آلی شیرابه در خاک و تولید ترکیب های اسیدهای آلی ضعیف و کربن دی اکسید مقدار آن در عمق ابتدا کاهش یافته و درنتیجه حد روانی افزایش می یابد ولی در میزان حد خمیری خاک تغییر چندانی به وجود نمی آورد و در نتیجه دامنه خمیری خاک افزایش می یابد ولی در عمق بیشتر مقدار آن افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: شیرابه، حد خمیری، حد روانی، محل دفن، زباله، خاک، آلاینده های معدنی
 • والح آقازاده*، عبدالله سمیعی بیرق، محمدهادی سرداری صفحه 71
  یکی از پسماندهای با ارزش کارخانه های تولید روی کاتدی در ایران، کیک گرم صافی به دست آمده از مرحله حذف کبالت از واحد لیچینگ سنگ معدن روی می باشد. این کیک صافی دارای 25-15 درصد روی، 1/5-0/5 درصد کبالت، 8-3 درصد منگنز و مقدارهایی از سایر عناصر می باشد که می توان آن را به عنوان منبع ثانویه برای استخراج این فلزها تلقی کرد. در این پژوهش، برای انحلال روی از کیک گرم صافی از لیچینگ انتخابی با سدیم هیدروکسید استفاده شد. روی در غلظت های بالای سدیم هیدروکسید با یون هیدروکسید کمپلکس تشکیل داده و به صورت وارد محلول می شود. پارامترهای موثری هم چون غلظت سدیم هیدروکسید، دما، نسبت جامد به محلول، سرعت هم زدن و دانه بندی کیک بر انحلال روی از کیک گرم صافی مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه های آزمایش ها نشان داد دما و غلظت سدیم هیدروکسید تاثیر چشمگیر و اندازه های ذره ها در بازه اندازه های مورد بررسی تاثیر کمی بر انحلال روی دارد. نتیجه ها نشان داد که در دو مرحله لیچینگ در شرایط مناسب در دمای 95 درجه سلسیوس، غلظت 8 مولار سدیم هیدروکسید، نسبت جامد به محلول(گرم بر میلی لیتر) 1 به 10، سرعت هم زدن 850 دور بر دقیقه و اندازه ذره های 75-38 میکرون، می توان به بازیابی 6/95 درصد رسید.
  کلیدواژگان: روی، کیک گرم صافی، لیچینگ قلیایی، سدیم هیدروکسید
|
 • Narmin Bahrami Adeh*, Mitra Mohtadi Haghighi, Nahid Mohammad Hosseini, Azadeh Papan, Fatemeh Khoramjah, Hadi Khani Page 1
  The use of sulfur widely recommended in the construction industry due to its low price and having specific characteristics such as adhesion and anti-corrosion properties. However, medication of chemical and mechanical characteristics of sulfur by reaction with modifiers and mixing with mineral powders is necessary. In this research, modified sulfur was prepared by reaction of molten sulfur with olefinic additive. Then it was mixed with various amounts of silica, mica and talc fillers to make composite samples. These samples were then tested for tensile, flexural and compressive strength. The test results show that the maximum flexural and compressive strength of the composite samples obtained with 10% talc and highest tensile strength obtained with samples containing 12% mica. Furthermore, addition of silica powder caused a significant increase in the viscosity of the modified sulfur.
  Keywords: Sulfur, Modified sulfur, Inorganic fillers, Mechanical properties, Mica, Silica, Talc
 • Omid Salmani Nuri, Mehdi Irannajad, Akbar Mehdilo, Salar Alizadeh Page 11
  In this research, the microwave energy was used to modify the physicochemical properties of ilmenite surface for improvement of ilmenite floatability. The XPS analysis showed that microwave irradiation oxidizes the Fe2+ ions to Fe3+ ones; and the relative content of Fe3+ on the surface of ilmenite increases from 48.5% to 66%. This oxidation process decreases the ilmenite zeta potential; as its PZC (Point of Zero Charge) was changed from pH=5.4 to pH=3.0. The increase of Fe3+ ions increases the chemisorption of oleate ions on the surface of ilmenite; and results in the formation of more insoluble ferric iron oleate. The maximum adsorption of oleate ions occurs at a pH range of 6-7. After microwave irradiation the measured contact angle of ilmenite increases from 91 to 96 degrees. After oleate adsorption, the surface zeta potential of non-irradiated and irradiated ilmenite is obtained -66.3 mV and -78.1 mV, respectively. Thus, the changes in the physicochemical properties of ilmenite occurred by microwave irradiation improves the hydrophobicity and floatability of ilmenite in a wide pH range.
  Keywords: Ilmenite, Flotation, Physicochemical properties, Microwave
 • Marziyeh Omidi, Seyed Abbas Shojaosadati *, Ali Morsali Page 21
  New drug delivery systems are considered as a destructive technology in diagnosis and treatment of disease. Metal Organic Frameworks (MOFs), as a relatively new crystalline nano porous material family have demonstrated promising horizon in drug delivery field due to their unique properties, such as high pore volume, and regular porosity, and the presence of tunable organic linkers within the framework which allow modulation of the pore sizes. This study investigates the potential of an anionic structure belongs to this family in absorption and delivery of a cationic antiarrhythmic drug, Procainamide hydrochloride. Procainamide hydrochloride has a short half-life in vivo and must be dosed every 3-4 hours. Therefore, it is an ideal candidate for controlled release administration. For this initial study, an anionic metal-organic framework formulated as {Zn3(Benzenedicarboxilate)4Dimethylammomium2.8Dimethylformamide} was chosen. This structure has a thermal stability (decomposition point is above 300◦C), and regular porosity. Cationic drug was introduced in to the pores through a cationic exchange process with dimethyl ammonium cations. Maximum loading (7.36%) was achieved after one week. Steady drug release was observed after 24 hours; and more than 70% drug release was obtained after 72 hours.
  Keywords: Drug delivery, Metal Organic Frameworks (MOFs), Procainamide hydrochloride, Controlled release
 • Arezo Soroushnia, Fariba Ganji *, Seyed Mojtaba Taghizadeh Page 27
  Transdermal drug delivery systems are considered in recent years as a promising alternative to oral delivery and hypodermic injections.The present work reports on the development of water-in-oil (w/o) emulsions for the transdermal administration of desmopressin acetate. Microemulsion components included: Tween80 and Span80 (surfactants), 1-decanol (co-surfactant), and isopropyl myristate (oil phase). The effects of formulation components, hydrophilic-lipophilic balance (HLB,7-9), ratio of surfactants and co-surfactant mixture to oil phase (Smix/oil,5:5-7:3) and ratio of surfactants to co-surfactant (S/Cs, 2:1- 5:1) on skin flux was evaluated using Design-Expert software 7.0.0. It was concluded that skin flux was increased when S/Cs and Smix/oil were decreased and by increasing HLB skin flux enhanced. The following optimized formulation was obtained by the software: HLB = 8, S/Cs = 3, and Smix/oil = 5.46. Stability and skin permeation of optimized formulation was measured. Based on the results of this research, by reducing the viscosity and increasing the system polarity, drug skin flux of microemulsion increases. Studies of skin permeation show that transdermal drug delivery of large-molecule drugs because of small dimensions and ingredients that act as skin enhancers are possible.
  Keywords: Transdermal drug delivery, Microemulsion, Desmopressin acetate, Rlease, Drug skin flux, Optimization
 • Rajabali Ebrahimi *, Seyed Jalal Hoseyni, Sadaf Lebaschi Page 33
  The superabsorbent was obtained from acrylic monomers and cross linker. Ultrasound was irradiated from a probe and bath system. The present work investigated the parameters of solvent, ionic strength, pH, acoustic power and pulse. The results show that increasing glycerol in the solution changes the viscosity of the reaction for the better and increases the reaction rate. Another major finding was that increasing ultrasonic power and pulse hastens the reaction. This is due to more cavitations and production of more radicals. These findings provide a better understanding of hydrogel synthesis and enable us to control the pertinent parameters.To study the swelling behavior of obtained hydrogels, the related experiments were performed in different pH. Results showed that ultrasonic acrylic hydrogel are sensitive to pH. Therefore, these hydro gels are capable for fast drug absorption and release according to the high porous structure and swelling control by these parameters.
  Keywords: Super, absorbance, Ultrasonic bath, Viscosity, Swelling, Temperature, pH effects
 • Maryam Masoudi*, Hamdolah Salehi Page 41
  In this paper, the structural parameters and electronic charge distributionof TaB2 compound have been calculated and investigated in hexagonal phase with p6/mmm space group. The calculations have been performed with ultra-soft pseudo-potential in the frame work of Density Functional Theory (DFT) by using the plane waves (pw) method that implemented in Quantum Espresso package. In this method, the Generalized Gradient Approximation has been used for exchange-correlation energy. With respect to high quantity of bulk modulus and low quantity of the volume and linear compressibility it's being understood that this compound has a very hard structure. The figure of electronic density distribution indicates a covalent bond between Ta and B atoms also between two neighbor B atoms. The obtained results from this research have good accord with experimental results and other works.
  Keywords: TaB2, Lattice constant, DFT, Bulk modulus, Electronic charge distribution
 • Behruz Mirzayi* Page 47
  In this paper, a new mixing rule for predicting the surface tension of liquid mixtures is presented. The resulting equation is provided by a combination of Gibbs- Vollmer relation and NRTL activity coefficient model. The proposed model accurately predicts the surface tension of aqueous and non-aqueous solutions in a wide range of concentration. In order to evaluate the ability of this model, several surface tension of binary liquid systems were measured tensiometer (Kruss K20 Easy Dyne). The experimental data available in the literature also were used to prove the accuracy of the model. The results showed that the proposed model can predict accurately the experimental data in a wide range of concentration. Data of non-aqueous solutions were predicted with high precision as absolute average error of less than 1% was achieved for most of these systems. For aqueous systems with a high degree of non-ideality the deviation from experimental data is higher than other systems (up to 10%). This error occurred because the molecules with strong hydrogen bonds that can form a complex non-ideal mixture, even the use of accurate activity coefficient model could not eliminate completely the error. However, the model predictions are satisfactory and acceptable.
  Keywords: Surface tension, Mixing rule, Aqueous solutions, Non, aqueous solutions, Tensiometer
 • Mahmood Reza Rahimi, Hajir Karimi, Zahra Zarghami Dehghani Page 55
  In the present study, a bubbling fluidized bed was constructed. Three kinds of rotating distributors with hexagonal, blade, and swirling configurations of holes have been studied. The analysis of the experimental data showed that rotational speed and input air velocity are the key parameters that influence the fluidization quality and its minimum velocity. Through the comparison of different configurations of rotating distributors in bubbling fluidized bed, it was observed that the blade configuration of holes has the best operation in terms of fluidization quality.
  Keywords: Distributor, Bubbling fluidized bed, Minimum fluidization velocity, Pressure drop
 • Daryoush Yousefi Kebria*, Maryam Taghizadeh, Golamreza Darvish Page 63
  In this research the contamination and concentration of various elements were studied by measuring chemical and biological parameters such as chloride and bicarbonate, BOD5, COD, pH, EC, TDS and metals (Cr, Cd, Pb, Zn, Fe, and Mn) in the leachate samples and also moisture, chloride, potassium, bicarbonate and pH in the various depth of landfill soil samples.The value of BOD5/COD was 0.35, this result shows that this site is old landfill and leachate is biodegradable. Due to composition of organic compounds of leachate in soil and production of organic acids and carbon dioxide, pH of soil initially reduces and liquid limit increases but plastic limit will not change much. As a result plastic range increases but in the depth of the soil more increase occurred.
  Keywords: Leachate, Plastic limit, Liquid limit, Landfill, Solid waste, Soil
 • Valeh Aghazadeh*, Abdollah Samiee Beiragh, Mohammad Hadi Sardari Page 71
  Hot Filter Cake (HFC) is one of the valuable residues in cathodic zinc producer factory inIran that isobtained in cobaltremoval formzincoreleachingstage.HFChas15-25% zinc, 0.5-1.5% Co, 3-8% Mn and some minor other elements. This cake is secondary source of these elements. In this investigation sodium hydroxide was used as selective leaching of zinc from HFC. At high sodium hydroxide concentration zinc ion dissolved as complex.Effective parameters such as sodium hydroxide concentration, temperature, solid liquid ratio, agitation rate and particle size were studied on zinc recovery. Results showed that sodium hydroxide concentration and temperature has significant effect but particle size has minor effect of zinc recovery. Final results maximum zinc recovery obtained 95.66 percent in two stage leaching at temperature 95 0C, sodium hydroxide concentration 8 M, solid liquid ratio 1:10, agitation rate 850 rpm and particle size 38-75 micron.
  Keywords: Zinc, Hot Filter Cake (HFC), Alkaline leaching, Sodium hydroxide