فهرست مطالب

 • پیاپی 31 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فرح لطفی کاشانی صفحه 6
 • سارا محمدی زاده، محمد مرادی جو، سلوی شمس الدینی، زهرا جمشیدی فر* صفحه 7
  از دست دادن پستان در بسیاری از موارد به معنای از دست دادن هویت زنانه تعبیر می شود و عملکرد جنسی افراد را تحت تاثیر می گذارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان بود. بدین منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با کنترل و پیگیری، 30 نفر (18 نفر آزمایش و 12 نفر کنترل) از زنان مبتلا به سرطان پستان بیمارستان شهدای تجریش شهرتهران به روش نمونه ی در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. گروه ها قبل از مداخله از نظر خودکارآمدی جنسی مورد آزمون قرار گرفتند، سپس گروه آزمایش طی 8 جلسه ی 90 دقیقه ای تحت آموزش ذهن آگاهی قرار گرفت. بعد از اتمام پژوهش و 2 ماه بعد از آن گروه ها مجددا از نظر خودکارآمدی جنسی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش ذهن آگاهی بر افزایش خودکارآمدی جنسی بیماران تحت آموزش، موثر بوده است و این تاثیر درآزمون پیگیری پایدار بوده است. به نظر می رسد که ذهن آگاهی می تواند در کنار سایر مداخلات مثل دارو درمانی و مداخلات پزشکی، در افزایش خودکارآمدی جنسی این بیماران موثر باشد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، خودکارآمدی جنسی، سرطان پستان
 • سجاد یاریان*، سید روح الله محمودی مقدم، شیرعلی خرامین، فریبرز نیکدل صفحه 17
  روان شناسی مثبت (آموزش بخشش)، می تواند باعث افزایش سلامت ذهنی و کنترل خشم افراد شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش بخشش بر میزان سلامت ذهنی و کنترل خشم زندانیان با جرم نزاع های دسته جمعی در زندان مرکزی یاسوج بود. بدین منظور، 90 مددجو به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (60 نفر آزمایش با پیش آزمون و بدون پیش آزمون و 30 نفر گواه) کاربندی شدند. گروه های آزمایش در 7 جلسه ی هفتگی و هر جلسه به مدت 90 دقیقه تحت آموزش بخشش قرار گرفتند اما، گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکرد. افراد در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون از نظر پرخاشگری و سلامت ذهن مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل کوواریانس یافته ها نشان داد که میانگین نمرات سلامت ذهنی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون افزایش و میانگین نمرات کنترل خشم در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون، کاهش معناداری پیدا کرده است. به نظر می رسد که با آموزش بخشش و مولفه های آن، از یک سو می توان از ورود بخش زیادی از افراد به زندان ها کاست و از سوی دیگر به بهبود سلامت ذهنی و مدیریت خشم در آنها به ویژه در زمان حضور در زندان کمک کرد؛ چیزی که در امر زندانبانی برای کارکنان و مدیران زندانها امری لازم و ضروری است.
  کلیدواژگان: بخشش، سلامت ذهنی، کنترل خشم، زندانی، جرم، نزاع دسته جمعی
 • المیرا شاهمیر*، مقداد طالبی زاده، سلیمان جعفری فرد صفحه 27
  اختلال اسکیزوفرنی، اختلالی مزمن و ناتوان کننده است و در این اختلال، مهارت های اجتماعی بیمار به شدت آسیب می بیند. برنامه ی بازگشت به اجتماع در کنار ویژگی های فراوانی که دارد، بر ارتقای مهارت های اجتماعی بیمار، نقشی اساسی بازی می کند. این برنامه یکی از زیر برنامه های مهارت های زندگی اجتماعی و مستقل است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی برنامه ی بازگشت به اجتماع بر ارتقای مهارت های اجتماعی بیماران اسکیزوفرن بود. بدین منظور، در قالب یک طرح نیمه آزمایشی 20 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی که در مرحله ی بهبود نسبی به سر می بردند، به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. مهارت های اجتماعی گروه ها پیش و پس از اتمام پژوهش ارزیابی شد سپس، گروه آزمایش برنامه 16 جلسه ای بازگشت به اجتماع را دریافت کرد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که اجرای این برنامه بر ارتقای مهارت های اجتماعی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی موثر است. گرچه این یافته ها مقدماتی هستند اما پیشنهاد می شود این برنامه در جهت ارتقای مهارت های اجتماعی آسیب دیده در بیماران روانی مزمن از جمله اسکیزوفرنی، به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: اسکیزوفرنی، برنامه ی بازگشت به اجتماع، مهارت های اجتماعی
 • الهام موسویان* صفحه 37
  یافته ها، حاکی از آن است که افراد با اضطراب صفت بالا، در شناسایی چهره های عصبانی نسبت به چهره های شاد یا خنثی در مقایسه با افراد با اضطراب صفت پایین سریع تر عمل می کنند. همچنین زمان توجه انتخابی و سوگیری بازشناسی درباره ی محرک ترسناک و تهدید آمیز می تواند منجر به ماندگاری و افزایش اضطراب شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش اضطراب صفت بر بازشناسی حالات هیجانی در چهره بود. بدین منظور، طی یک پژوهش مقایسه ای، 20 نفر با اضطراب صفت بالا و 20 نفر با اضطرب صفت پایین (13 مرد و 27 زن) انتخاب و از نظر بازشناسی هیجان در تصاویر هیجانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل واریانس نمرات، میزان بازشناسی هیجان هفتگانه (ترس، خشم، غم، شادی، تعجب، تنفر، خنثی) در دوگروه نشان داد که به غیر از هیجان تنفر، تفاوتی در تشخیص این هیجانات بین دو گروه وجود ندارد و به نظر می رسد اضطراب صفت یک ویژگی شخصیتی است که فراوانی و شدت واکنش هیجانی شخص نسبت به فشار را منعکس می کند و در واقع این اضطراب صفت خصیصه ای خود فرد است و ربطی به ویژگی های موقعیت که شخص با آن روبروست ندارد.
  کلیدواژگان: بازشناسی هیجان، اضطراب صفت
 • مینو پورآوری*، سعید قنبری، علی زاده محمدی، لیلی پناغی صفحه 47
  مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک- ساختار رابطه، مبتنی بر رویکرد ابعادی دلبستگی و یکی از پراستفاده ترین آزمون ها در حوزه ی دلبستگی بزرگسالان است. هدف پژوهش حاضر، بررسی پایایی اعتبار و ساختار عاملی پرسشنامه ی تجارب روابط نزدیک- ساختار رابطه بود. بدین منظور، نمونه ای با حجم 340 نفر از جوانان مجرد 18 تا 30 ساله ساکن شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس از مناطق مختلف شهر تهران انتخاب و از نظر روابط نزدیک- ساختار رابطه، اضطراب، افسردگی و استرس مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مدل دو عاملی با استفاده از دو عامل اجتناب و اضطراب در هر حوزه، در جامعه ی ایرانی برازش دارد. ضریب آلفای کرونباخ، بالاتر از 0/70 و در حد رضایت بخشی بود؛ علاوه بر این، ضریب بازآزمایی این پرسشنامه پس از دو هفته فاصله ی زمانی بین 0/69 تا 0/80 بود. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که نمرات روابط نزدیک- ساختار رابطه با اضطراب، افسردگی و استرس، رابطه ای مثبت و معنادار دارد. این رابطه بیانگر اعتبار همگرا پرسشنامه ی روابط نزدیک- ساختار رابطه است. ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه ی روابط نزدیک- ساختار رابطه برای کاربردهای پژوهشی و تشخیص های بالینی در حد قابل قبول است و می توان گفت پرسشنامه ی مزبور ابزاری مفید و معتبر جهت انجام پژوهش های مرتبط با دلبستگی در حوزه های مختلف رابطه است.
  کلیدواژگان: تجارب مربوط به روابط نزدیک، ساختار رابطه، تحلیل عاملی، اعتبار، پایایی
 • ابوالقاسم صادقی، محسن جدیدی*، محمد مهدی شمسایی صفحه 57
  جنگ به عنوان یک عامل فشار روانی شدید، پیامدهای گسترده ی فردی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد که در گستره ی نسل های متمادی تاثیرات چشمگیری بر روابط اعضای یک جامعه می گذارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نیمرخ روانی، رضایت از زندگی و شیوه های مقابله در همسران رزمندگان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود. بدین منظور، طی یک پژوهش مقایسه ای پس رویدادی، 344 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی از بین همسران جانبازان اعصاب و روان، آزادگان و شاهد جنگ تحمیلی استان تهران انتخاب و از نظر نشانگان اختلال روانی، پاسخ های مقابله ای و رضایت زندگی مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که آزمودنی ها در اکثر خرده مقیاس ها نشانه های بیمارگون دارند اما، بین نیمرخ روانی همسران شاهد، آزاده و جانباز تفاوت معناداری مشاهده نشد. یافته ها نشان داد که راهکارهای مقابله ای همسران شاهد، آزاده و جانباز تفاوت معناداری دارد و به نظر می رسد همسران جانباز، آزاده و شاهد در راهکارهای مقابله ای متفاوتند این در حالی است که استفاده ی مداوم از شیوه های مقابله ای هیجان مدار در روابط و مسایل زناشویی، می تواند بهداشت روانی افراد را با مشکل مواجه کند.
  کلیدواژگان: نیمرخ روانی، رضایت از زندگی، شیوه های مقابله ای
 • وحیده فضیلت پور*، مسعود فضیلت پور، پروین احتشام زاده صفحه 67
  خلق افسرده، به گونه های مختلف فرایندهای شناختی اعم از تفکر پیچیده، حل مساله، حافظه، خلاقیت و به ویژه توجه و رمز گردانی اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی نحوه ی اختصاص توجه به محرک های مرتبط و نامرتبط خنثی در خلق افسرده ی القایی و غیر افسرده بود. بدین منظور، طی یک پژوهش مقایسه ای با مداخلات آزمایشی، 89 نفر، از دانشجویان غیر افسرده ی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز و دانشجویان کارشناسی رشته ی روان شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان طی یک غربالگری انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کاربندی شدند. یکی از گروه ها مورد القای افسردگی قرار گرفت و توجه متمرکز افراد با استفاده از تکلیف بازشناسی الگوهای مکعب ها و توجه نامتمرکز اندازه گیری شد. تحلیل واریانس نمرات نشان داد که در اختصاص توجه به محرک های مرتبط، تفاوت معناداری بین گروه ها وجود ندارد اما، میزان توجه به محرک های نامرتبط در افراد گروه افسرده- القایی بیشتر از گروه غیر افسرده بود. یافته ها نشان می دهد که شیوه ی توجه نامتمرکز علاوه بر خلق افسرده در شرایط با خلق افسرده القایی نیز وجود دارد.
  کلیدواژگان: خلق افسرده القایی، توجه نامتمرکز، توجه متمرکز
 • قیصر ملکی*، عباس ذبیح زاده، لیلی پناغی، مانا رشیدی، محبوبه باقری صفحه 77
  گرچه تعارض یک پدیده ی جهان شمول است، با این حال راه هایی که از طریق آن زوجین تعارض های خویش را مدیریت می کنند تا حدود زیادی متفاوت است. یکی از پارادایم هایی که برای تبیین تعارض و خشونت خانگی به کار می رود، نظریه ی دلبستگی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تفاوت افراد دارای سبک های مختلف دلبستگی در تاکتیک های حل تعارض بود. بدین منظور، طی یک مطالعه ی مقطعی از بین زوجین ساکن شهر تهران، 265 نفر (140 زن و 125 مرد) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر تاکتیک های حل تعارض، سبک های دلبستگی و تجارب مربوط به روابط نزدیک مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها حاکی از تفاوت افراد با سبک دلبستگی ایمن و ناایمن در تاکتیک های حل تعارض و تفاوت افراد با سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی در زیرمقیاس خشونت روان شناختی بود. همچنین معلوم شد افراد با سبک دلبستگی ایمن نسبت به افراد با سبک دلبستگی ناایمن و افراد اجتنابی، نسبت به اضطرابی ها، در حل تعارض عملکرد نامناسب تری دارند. این نتایج، رابطه ی ابعاد اجتناب و اضطراب با تاکتیک های حل تعارض را مورد تایید قرار داد. بنابراین با توجه به یافته های مطالعه ی حاضر می توان گفت که کیفیت پیوندهای دلبستگی می تواند الگوی رفتارهای تعارضی زناشویی را تعیین کند.
  کلیدواژگان: تاکتیک های حل تعارض، خشونت زناشویی، دلبستگی
|
 • Sara Mohammadizadeh, Mohammad Moradi, Jo, Selva Shamsoddini, Zahra Jamshidifar* Page 7
  The loss of the breast, in many cases means the loss of female identity and affects sexual function. The present study aims to evaluate the effectiveness of mindfulness training on sexual self-efficacy in women with breast cancer. For this purpose, during a quasi-experimental study 30 women with breast cancer (18 experimental and 12 control) were selected from available samples, at Shohada of tajrish Hospital in Tehran city. The samples were assigned to both experimental and control groups, randomly. The groups were tested before the intervention of sexual self-efficacy, then the experimental group received 8 sessions of 90 minutes of mindfulness training. After the completion of the study and 2 months after that the control group were tested with regards to sexual self-efficacy. The results of the analysis of covariance indicated that Mindfulness training has been effective on increasing the sexual self-efficacy of patients undergoing training, and this effect was sustainable in the follow-up examination. It seems that on the side of other interventions such as medication and medical interventions, Mindfulness can increase the sexual self-efficacy in these patients.
  Keywords: Mindfulness, Sexual Self, efficacy, Breast Cancer
 • Sajjad Yaryan*, Syed Rouhollah Mahmoodi Moghaddam, Shirali Kharamin, Fariborz Nikdel Page 17
  Positive psychology (forgiveness training), can cause an increase in mental health and anger control. The purpose of this study was to teach forgiveness on mental health and anger control of inmates with mass fight crime in central prison of Yasooje. Therefore, 90 patients were randomly assigned to experiment and control groups (60 patients with pretest and post-test and 30 control). The Experiment group was taught forgiveness in 7weekly sessions, each session lasting 90 minutes, but the control group underwent no training. People were evaluated in both pre and post-tests in terms of aggression and mental health. The data variance analysis indicated that the means cores of mental health in experimental group compared to the control group has increased at post-test stage. The mean scores for anger control as compared to the control group at post-test, was found to have a significant reduction. It seems that teaching forgiveness and its components, on one hand can reduce large part of people going to prison and on the other hand it helps to improve the mental health and anger control, especially while they are in prison; what seems to be necessary for the prison guards, staff and managers.
  Keywords: forgiveness, mental health, anger control, prisoner, crime, mass fight
 • Elmira Shahmiri*, Meghdad Talebzade, Solieman Jafari Fard Page 27
  Schizophrenia, is a chronic and debilitating disorder and in this disorder, social skills of patients get severely damaged. Returning to the society programs, in addition to the many features it has, can play a key role in improving the social skills of the patient. This program is one of the sub-programs of social living skills and it is independent. The present study examined the effectiveness of returning to the society programs in improving the social skills of schizophrenic patients. For this purpose, in the form of a quasiexperimental design, 20 patients with schizophrenia who were in relative improvement were chosen from available samples. They were randomly assigned to two groups of experiment and control. The social skills of the groups were assessed both before and after the study. Then, the experimental group received 16 sessions of the returning to society program. Results of covariance analysis indicated that performing this program is effective in improving the social skills of schizophrenic patients. Although these findings are preliminary but it is suggested for this program to be used in improving the damaged social skills in chronic mental disorders such as schizophrenia.
  Keywords: schizophrenia, the returning to society program, social skills
 • Elham Moosavian Page 37
  The findings suggests that individuals with high trait anxiety in the recognition of angry faces compared to happy or neutral faces act faster in Comparison with individuals with low trait anxiety. Also, the time of selective attention and bias of recognition about the scary and intimidating stimulus can lead to durability and increased anxiety. The present study examines the role of trait anxiety in the recognition of emotional expressions on the face. For this purpose, in a comparative study, 20 subjects with high trait anxiety and 20 with low trait anxiety (13 males and 27 females) were selected. They were evaluated in terms of the recognition of emotion in emotional images. The analysis of variance scores, the rate of seven emotion recognition (fear, anger, sadness, happiness, surprise, disgust, neutral) in both groups indicated that apart from the excitement and hatred, there is no difference in the recognition of emotions between the two groups. It seems that the trait anxiety is a personality characteristic that reflects the frequency and intensity of the emotional response to pressure. In fact, this trait anxiety is a characteristic of the person and is not related to the property of situation which a person is faced with.
  Keywords: emotion recognition, trait anxiety
 • Minoo Pouravary*, Saeid Ghanbari, Ali Zadeh Mohammadi, Leily Panaghy Page 47
  The experiments scale related to close relationship, structure of the relationship, is based on attachment dimensional approach and it is one of the most widely used tests in the field of adult attachment. The present study examined the reliability, validity and factor structure of the experience of close relationship-relationship structure questionnaire. For this purpose, a sample size of 340 unmarried young adults aged 18 to 30 years living in various parts of Tehran, were selected from available samples and they were evaluated in terms of closed relationshiprelationship structure, anxiety, depression and stress. The result of factor analysis revealed that a two-factor model using both factor of avoidance and anxiety in every field fit in Iranian society. Cronbach's alpha coefficient, was higher than 0.70 and was satisfactory; in addition, the test-retest coefficient of the questionnaire after two weeks intervals was between 69.0 to 80.0 respectively. Correlation efficient analysis indicated that the scores of close relationshipstructure of relationship has positive and significant relationship with anxiety, depression, and stress. This relationship indicates convergent validity of the close relationship-relationship structure questionnaire. We can say that the aforesaid questionnaire is a valid and useful tool for carrying out related research in various fields associated with attachment.
  Keywords: experiences of close ties of relationship, factor analysis, reliability, validity
 • Abolghasem Sadeghi, Mohsen Jadidi, Mohammad Mehdishamsaie Page 57
  War as a factor of intense psychological pressure, has wide individual, economic, social and cultural outcomes, which in the range of the generations might have a significant impact on relations between members of a society. This study aimed to investigate the psychological profile, life satisfaction and coping skills in spouses of warriors having posttraumatic stress disorder. For this purpose, in a comparative retrospective study, 344 patients were selected in a randomized cluster sampling method among the spouses of Psychiatry veterans, prisoners of war and martyrs of procrustean war of Tehran Province. They were tested in terms of symptoms of mental disorder, coping responses, and life satisfaction.. Multivariate analysis of variance indicated that the subjects have signs of pathologies in majority of sub-scales but no significance was shown in the psychological profile of spouse of martyrs, prisoners of war and veterans. Results indicated that coping strategies of spouses of martyrs, prisoners of war and veterans have significant difference. It seems that the spouses of martyrs, veterans and prisoners of war are different in their coping strategies. However, the continuous use of emotion-focused coping strategies in the relationship and marital issues, can expose an individual's mental health with difficulties.
  Keywords: psychological profile, life satisfaction, coping style
 • Vahideh Fazilat Pour*, Masoud Fazilat Pour, Parvin Ehteshamzadeh Page 67
  Depressed mood, effects cognitive processes such as complex thinking, problem solving, memory, creativity and especially attention and information encodingin different ways. The purpose of this study was to compare how to allocate attention to relevant and irrelevant neutral stimuli in induced depressed mood and non-depressed mood. For this purpose, in a comparative study of experimental interventions, 89 cases of non-depressed students of Ahvaz Islamic Azad University, and undergraduate students of Kerman Shahid Bahonar University of psychology were selected through screening and were assigned in to two groups, randomly. One of the group underwent induced depression and the focused attention of individuals was measured on the use of the task of cube pattern recognition and decentralized attention. Analysis of variance of scores indicated that in allocating attention to relevant stimuli, there was no significant difference between groups. However, attention to irrelevant stimuli on individuals of induced depression was more than non-depressed subjects. Results indicate that the decentralized mode of attention in addition to depressed mood exists in induced depressed mood as well.
  Keywords: depressed mood induction, decentralized attention, focused attention
 • Gheisar Maleki*, Abbas Zabih Zadeh, Leli Panaghy, Mana Rashidi, Mahbubeh Bagheri Page 77
  Although conflict is a universal phenomenon, yet the ways in which couples can manage their conflicts is largely different. One of paradigm that has been used to explain conflict and domestic violence is the attachment theory. This study aimed to examine individual’s differences with various attachment styles on conflict resolution tactics. So, during a cross-sectional study of couples in Tehran, 265 patients (140 females and 125 males) were selected from available samples. They were tested in terms of conflict resolution, attachment styles and related experiences of close relationships. Results indicated the differences in the individuals with secure attachment and insecure attachment style were in the techniques of resolving conflicts and the differences of individuals with avoidant attachment and anxious style was at the subscale of mental-cognition violence. Also, it turned out that individuals with a secure attachment style compared to those with insecure attachment styles and avoidant individuals, compared to the anxiety types, have inappropriate functioning in conflict resolution. These results, approves the relation of avoidance and anxiety dimensions with conflict resolution tactics. Thus, according to the findings of this study it can be said that the quality of attachment relationships can determine the pattern of marital conflict behaviors.
  Keywords: conflict resolution tactics, marital violence, attachment