فهرست مطالب

 • Volume:11 Issue: 3, 2015
 • تاریخ انتشار: 1393/11/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • منیره محمدی*، ملیحه محمدی، محمدرضا میری صفحات 161-168
  زمینه و هدف
  توجه به کیفیت و اصلاح شیوه زندگی تا حد زیادی می تواند باعث افزایش کارایی سالمندان شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش شیوه زندگی سالم بر میزان نگرش و عملکرد سالمندان در زمینه دردهای استخوانی و مفاصل انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه نیمه تجربی بر روی صد سالمند تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سربیشه که به روش نمونه گیری چندمرحله ای و تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ارسالی وزارت بهداشت مشتمل بر 11 سوال عملکردی و 13 سوال نگرشی بود که توسط افراد در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل گردید. آموزشها طبق کتابهای سالمندان موجود در مراکز بهداشتی و طی دو مرحله برای هفت گروه انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 و آزمونهای آماری Paired T Test و Wilcoxon در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه 2% سالمندان مشکل حرکتی داشتند. 8% افراد دو وعده شیر و فرآورده های لبنی استفاده می کردند که بعد از آموزش این میزان به 9% رسید. نتایج نشان داد میانگین نمره نگرش و عملکرد سالمندان بعد از آموزش نسبت به قبل از آن به طور معنی داری افزایش داشت(05/0 p<).
  نتیجه گیری
  سالمندان مستعد برای تغییر در نگرش و عملکردشان می باشند، مشروط بر آن که آموزشهای داده شده، استاندارد و بر اساس نیاز آنان باشد. تعداد کمی از افراد موردمطالعه از لبنیات و ماهی استفاده می کردند که نیاز به فرهنگ سازی در تمام سنین دارد.
  کلیدواژگان: آموزش، دردهای استخوانی، شیوه زندگی، عملکرد، نگرش
 • مهدی بصیری مقدم، شیرین مددکار دهکردی*، علی محمدپور، امیر عباس واعظی صفحات 169-176
  زمینه و هدف
  عدم کفایت دیالیز یکی از عوامل تعیین کننده میزان بقا در بیماران است. بالا بردن کفایت دیالیز در بهبود و پیشآگهی بیماران دیالیزی بسیار تاثیرگذار است. فشارخون یکی از عوامل موثر بر کفایت دیالیز است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تکنیک آرامسازی پیشرونده عضلانی بر فشارخون و کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی نود بیمار همودیالیزی در دو مرکز همودیالیز شهرستان گناباد (22 نفر) و یزد (68 نفر) در سال 1392 انجام شد. بیماران به روش بلوکبندی با بلوکهای چهارتایی به دو گروه کنترل و مداخله هرکدام شامل 45 بیمار تقسیم شدند. آموزش آرامسازی به صورت اجرا توسط پژوهشگر و بیمار، در سه جلسه به صورت فردی در شرایط یکسان به افراد گروه مداخله داده شد. بیماران تکنیک را به مدت شش هفته روزی یک بار در منزل انجام دادند، سپس میزان فشارخون و کفایت دیالیز در دو گروه با هم مقایسه گردید. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و چک لیست فشارخون جمعآوری و محاسبه کفایت دیالیز با فرمول KT/Vانجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS ویرایش 14 و آزمونهای آماری Independent T Test و Mann-Whitney U تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میزان فشارخون سیستولیک و دیاستولیک قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت، در حالی که بعد از مداخله تفاوت معنی داری در دو گروه به دست آمد (001/0p<). بین میانگین تغییرات کفایت دیالیز قبل و بعد از مداخله در دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده شد (001/0p<) و کفایت دیالیز بعد از مداخله نسبت به قبل از آن در گروه مداخله 31/0±12/0 افزایش و در گروه کنترل 1/0±02/0 کاهش داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، میتوان بیان کرد که آموزش و اجرای تکنیک آرامسازی پیشرونده عضلانی باعث کاهش میزان فشارخون و افزایش کفایت دیالیز بیماران تحت درمان با همودیالیز میشود.
  کلیدواژگان: آرامسازی پیشرونده عضلانی، فشارخون، کفایت دیالیز، همودیالیز
 • معصومه میری، محمدرضا میری*، غلامرضا شریف زاده، مریم میری صفحات 177-185
  زمینه و هدف
  ازدواج و زندگی زناشویی نقش اساسی در تعالی و سلامت روانی انسانها داشته و احساس رضایت از زندگی نقش مهمی در میزان کارکردهای بهنجار خانواده ایفا می کند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش غنی سازی روابط زناشویی بر رضایتمندی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی در سال 1391 انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بر روی هشتاد نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی شاغل در آموزش و پرورش شهر بیرجند که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند، انجام شد. معلمان در دو گروه مداخله (چهل نفر) و کنترل (چهل نفر) قرار گرفتند. آموزش مهارتهای غنی سازی روابط زناشویی در هشت جلسه نود دقیقه ای به همراه بحث گروهی به معلمان گروه مداخله داده شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد 49 سوالی رضایتمندی زناشویی MSQ (Marital Satisfaction Questionnaire) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 و آزمونهای آماری Independent T Test، Paired T Test، Kruskal-Wallis و Mann-Whitney U در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین نمره رضایتمندی زناشویی در کل و مولفه های آن در معلمان گروه مداخله بعد از آموزش نسبت به قبل از آن به طور معنی داری افزایش داشت (001/0 = p) ولی در گروه کنترل تفاوت معنی داری بین میانگین نمره رضایتمندی زناشویی در کل و مولفه های آن قبل و بعد از آموزش مشاهده نشد (05/0 p>).
  نتیجه گیری
  آموزش غنی سازی روابط در افزایش رضایتمندی زناشویی و ابعاد آن (جاذبه، تفاهم، طرز تلقی و سرمایه گذاری) موثر بود، بنابراین از برنامه آموزش غنی سازی می توان به عنوان یک مداخله مناسب جهت افزایش رضایتمندی زناشویی افراد استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تفاهم، جاذبه، رضایتمندی زناشویی، غنیسازی روابط، طرز تلقی، معلمان زن
 • محبوبه رخش خورشید، زهرا فرج زاده *، علی محمد ایزدپناه، سید علیرضا سعادتجو صفحات 196-202
  زمینه و هدف
  افزایش کیفیت آموزش پرستاری موجب ارتقای کیفیت در مراقبت پرستاری می شود. سنجش دیدگاه دانش آموختگان می تواند راه را برای برنامه ریزی و اصلاح روش های موجود روشن سازد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر کیفیت آموزش از دیدگاه دانش آموختگان پرستاری شاغل در بیمارستانهای شهر بیرجند انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 115 نفر از دانش آموختگان پرستاری شاغل در بیمارستانهای شهر بیرجند در سال تحصیلی 91-90 که به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخش مشخصات جمعیت شناختی و دیدگاه دانش آموختگان در خصوص میزان تاثیر عوامل مختلف بر کیفیت آموزش دارای 32 گویه و پنج حیطه بود. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و برای بررسی پایایی از ضریب همبستگی درونی سوالات استفاده شد که ضریب Cronbach Alpha در کل 92/0 و در حیطه های مختلف از 70/0 تا 83/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 15 و آزمونهای آماریFriedman و Wilcoxon تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از 115 دانش آموخته موردمطالعه، بیشتر افراد مونث (8/87%)، متاهل (5/76%) و دانش آموخته دانشگاه های دولتی (7/68%) بودند. از دیدگاه دانش آموختگان، حیطه ویژگی های فردی استاد بیشترین و حیطه نظارت و ارزشیابی کمترین میانگین امتیاز تاثیر بر کیفیت آموزش را به خود اختصاص داده بود. همچنین موثرترین عامل در حیطه ویژگی های فردی استاد، تسلط استاد در درس مورد نظر بود.
  نتیجه گیری
  اساتید می توانند با کسب ویژگی هایی مانند تسلط در درس و توجه به مشکلات دانشجویان موجب ارتقای کیفیت آموزش گردیده و همچنین با انجام تغییراتی در سیستم ارزشیابی در جهت عینی تر بودن ارزشیابی و ارائه بازخورد به دانشجویان می توان گام موثری در ارتقای کیفیت آموزش برداشت.
  کلیدواژگان: پرستاری، دانش آموخته، دیدگاه، کیفیت آموزش
 • پروین جمشیدیان قلعه شاهی*، غلامرضا منشئی، ملیحه یعقوب زاده صفحات 203-210
  زمینه و هدف
  پرستاران به خاطر ماهیت کار خود، تنشهای شغلی متعددی را تجربه میکنند. بدون به کارگیری راهکارهای موثر برای مقابله با این تنشهای شغلی، فرسودگی شغلی ایجاد می شود که پیامدهای ناشی از آن موضوعی مسئلهساز است. از این رو مطالعه در این زمینه، میتواند موجب برنامهریزی صحیح شود. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین سبک های شوخ طبعی سازگار و ناسازگار با ابعاد فرسودگی شغلی پرستاران انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 146 نفر از پرستاران زن شاغل در بیمارستانهای عمومی شهر نجفآباد در سال 1392 که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند و به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های فرسودگی شغلی Maslach و سبک های شوخ طبعی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 18 و آزمونهای همبستگی Pearson و Regression گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که سبک های خودارزنده سازانه و خودتحقیرگرانه میتوانند خستگی هیجانی را پیشبینی کنند (25/0=2R). عملکرد شخصی از طریق سبک های پیوندجویانه، خودتحقیرگرانه و پرخاشگرانه قابل پیشبینی بود (23/0=2R) و مسخ شخصیت را فقط سبک شوخ طبعی پیوندجویانه توانست پیشبینی کند (07/0=2R).
  نتیجه گیری
  از آنجایی که سبک های شوخ طبعی سازگار و ناسازگار نقش مهمی در پیشبینی فرسودگی شغلی دارند، استفاده از شوخ طبعی مثبت برای پرستاران که در هر لحظه با موقعیتهای استرسآور متعدد مواجه میشوند، راهی به سمت کاهش فرسودگی شغلی است.
  کلیدواژگان: پرستار، سبک های شوخ طبعی، فرسودگی شغلی
 • زهرا موذنی، محمدرضا میری، غلامرضا شریف زاده*، سوسن بهدانی صفحات 211-217
  زمینه و هدف
  بستری های مکرر کودکان در بیمارستان مادران را تحت تاثیر قرار میدهد و زمینه اضطراب و استرس را در آنان ایجاد میکند و از آنجایی که نگرشهای مذهبی و خودپنداره پیشبینی کننده های اضطراب میباشند، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین توکل به خدا و خودکارآمدی با اضطراب در مادران کودکان بستری بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند در سال 1391 انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بر روی 158 نفر از مادران دارای کودک بستری در بخش مراقبتهای ویژه کودکان بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند و به روش نمونهگیری غیراحتمالاتی آسان انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های استاندارد اضطراب Cattle، خودکارآمدی عمومی Schwarzer و پرسشنامه توکل به خداوند 24 سوالی دکتر غباری بود که به صورت مصاحبه حضوری با مادران تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 15 و آزمونهای آماری Independent T Test، ANOVA، Range Tukey و ضریب همبستگی Pearson در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده، بین توکل به خداوند با اضطراب در مادران کودکان بستری رابطه منفی و معنی داری مشاهده شد(001/0p<). بین خودکارآمدی و توکل به خداوند در مادران رابطه مثبت و معنی داری به دست آمد(001/0p<) ولی رابطه معنی داری بین خودکارآمدی و اضطراب مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، توکل به خدا میتواند از اضطراب روزانه بکاهد، لذا بالا بردن اعتقادات دینی و مذهبی میتواند شاخص مناسبی برای غلبه بر اضطراب در مادران کودکان بستری باشد.
  کلیدواژگان: اضطراب، توکل به خدا، خودکارآمدی
 • عباس حیدری، علی مشکین یزد، پروانه سودمند* صفحات 218-228
  زمینه و هدف
  انگ به عنوان یک بیماری روانی، اغلب در رشته روانپزشکی و روانشناسی بحث شده اما توسط پرستاران به رسمیت شناخته نشده است. انگ یک مسئله جدی در تمام فرهنگهاست و تاثیر زیانآوری بر تمام حوزه های زندگی دارد. هدف از این تحلیل تعیین مفهوم انگ بیماری روانی است.
  روش بررسی
  در این مطالعه به منظور تحلیل مفهوم از مدلWalker و Avant استفاده شد. بدین ترتیب که پس از مرور گسترده منابع، مقالات مرتبط با مفهوم وارد مطالعه شدند و بر آن اساس تعریف، کاربردها، ویژگی ها، مقدمات، پیامدها و ارجاعات تجربی مفهوم انگ استخراج شد.
  یافته ها
  انگ یک پدیده اجتماعی قدرتمند، فراگیر و پایدار است و جمعیتهای آسیبپذیر را درگیر میکند. انگ ناشی از بیماری روانی در افراد برچسب خورده باعث تبعیض، از دست دادن وضعیت اجتماعی، رفتارهای مقابله ای، کاهش کیفیت زندگی، تشدید بیماری، سوء مصرف مواد، عدم مصرف دارو و پیگیری درمان و نابسامانی در خانواده میشود.
  نتیجه گیری
  ضروری است که پرستاران ماهیت فراگیر و اجزای انگ نسبت به بیماری روانی را درک کنند. درک انگ، عمل پرستاری را ارتقا میدهد و کمک میکند که پرستاران مراقبت را برای هر بیمار به صورت مجزا و انفرادی انجام دهند.
  کلیدواژگان: انگ، بیماری روانی، تحلیل مفهوم، واکر و اوانت
 • فاطمه مشایخی، شیده رفعتی، فوزیه رفعتی*، مطهره پیله ورزاده، محمدرضا محمدی ساردو صفحات 229-235
  زمینه و هدف
  بیماری تالاسمی جزء شایعترین بیماری های ارثی در جنوب ایران است و مبتلایان به این بیماری از سالهای اول زندگی نیاز به مراقبت دارند. مادران اصلیترین نقش را در زمینه مراقبت از بیمار ایفا میکنند، این میتواند سبب رنج ناشی از مراقبت در آنان گردد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه با هدف بررسی میزان رنج مراقبتی مادران دارای کودک مبتلا به تالاسمی شهرستان جیرفت انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بر روی صد و شصت نفر از مادران دارای کودک مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز تالاسمی شهر جیرفت در سال 1392 که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل چک لیست مربوط به مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه رنج مراقبتی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 21 و آزمونهای آماری ضریب همبستگی Pearson و Regression خطی چند متغیره در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه 79 نفر(49%) از مادران سطوح متوسط تا شدیدی از رنج مراقبتی را گزارش کردند. نتایج نشان داد بین نمره رنج مراقبتی در کل با سن مادر رابطه مثبت و معنیدار (014/0=p) و با درآمد رابطه منفی و معنی داری وجود داشت (027/0=p).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه در این مطالعه نزدیک به نیمی از مادران دارای فرزند تالاسمی ماژور رنج مراقبتی متوسط تا شدید داشتند، لذا شایسته است که مسئولین بهداشتی و درمانی و پرستاران در تماس با این مادران به این مسئله توجه ویژه داشته باشند.
  کلیدواژگان: تالاسمی، رنج مراقبتی، مادران
 • محمدرضا رئیسون، یحیی محمدی، مهدی عبدالرزاق نژاد، غلامرضا شریف زاده* صفحات 236-242
  زمینه و هدف
  مهمترین وظیفه نظام آموزشی، آماده ساختن دانشجویان برای کسب دانش، مهارتهای شناختی و شغلی جهت ورود به اجتماع است. توجه به عواملی که منجر به موفقیت تحصیلی افراد می شود از اهمیت ویژهای برخوردار است، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط خودپنداره و عزت نفس با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر قاین انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر قاین در سال تحصیلی 92-91 شامل 99 نفر که به روش سرشماری انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های عزتنفسEllis Poop و خودپنداره Rogers بود و معدل کل دانشجویان به عنوان نمره موفقیت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 14، آمار توصیفی و آزمونهای آماری ضریب همبستگی Pearson و Independent T Test تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین نمره عزتنفس 4/13±9/66، خودپنداره واقعی و آرمانی دانشجویان به ترتیب 55/0±75/4 و 82/0±31/5 بود. بین خودپنداره و عزت نفس با موفقیت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد خودپنداره و عزت نفس بالای دانشجویان با موفقیت تحصیلی آنان ارتباط دارد. لذا لازم است دانشگاه ها و استادان به خودپنداره و عزت نفس دانشجویان توجه کرده، نگرش مثبت آنان را نسبت به خود تقویت و از ایجاد نگرش منفی نسبت به خود جلوگیری نمایند.
  کلیدواژگان: خودپنداره، دانشجویان، عزت نفس، موفقیت تحصیلی
|
 • Monireh Mohammadi *, Malihe Mohammadi, Mohammad Reza Miri Pages 161-168
  Introduction and
  Aim
  Quality and modified lifestyle can significantly increase elderly life efficacy. Therefore, this study aimed to assess the impact of educating healthy lifestyle on Sarbisheh senior citizens’ attitude and practice concerning joints and bones pain.
  Materials And Methods
  In this quasi-empirical study, 100 senior citizens supported by Health-Care Center of Sarbisheh were selected by random sampling. The data was collected by two questionnaires sent from the Ministry of Health, Care and Medical Education, including 11 performance and 13 attitude questions. These questions were given to them in pre- and post-test. Training was carried out based on books available in the health center concerning elderly life. It was done in two stages for seven groups. Analysis of data was done in SPSS (version 16) using paired t-test and Wilcoxon at the significant level of 0.05.
  Results
  In this study, 2% of patients had motor problems. 8 % of seniors consumed dairy products twice a week which elevated to 9% after education. Analysis showed that attitude and performance mean scores increased significantly (P<0.05).
  Conclusion
  Seniors have the potential to change their attitude and performance provided that their training is standard and needs-based. Findings showed that only few of the elderly people used dairy products and fish which underlies the need to nutritional education for all ages.
  Keywords: Education, Bone Pain, Lifestyle, Performance, Attitude
 • M. Basirimoghadam, Sh. Madadkar Dehkordi *, A. Mohammadpour, A. A. Vaezi Pages 169-176
  Background And Aim
  Dialysis inadequacy is a determinant of the patient’s life. Increased dialysis adequacy plays a significant role in improving awareness of dialysis patients. Blood pressure is also a significant factor in dialysis adequacy. This study aimed to evaluate the impact of Progressive Muscle Relaxation Technique on blood pressure and adequacy of dialysis in hemodialysis patients.
  Materials And Methods
  This research was a clinical trial conducted in 2013. Hemodialysis patients from two hemodialysis centers in Gonabad (11 controls, 11 trials) and Yazd (34 controls, 34 trials) were chosen by the blocking method and allocated to two control (n=45) and trial (n=45) groups. Any trial received the Relaxation training by the investigator in 3 sessions and under similar circumstances. The patients performed the technique at home once a day for as long as 6 weeks. Then, the blood pressure and dialysis adequacy of the two groups were compared. The data was collected by a demographic questionnaire and a blood pressure checklist. KT/V formula was used to assess the adequacy of hemodialysis. Data was analyzed with SPSS software (version 14) using Independent T Test and Mann-Whitney U tests.
  Results
  The results showed no significant difference in systolic and diastolic blood pressure between the two groups before intervention, but they were significantly different after the intervention (p<0.001). There was a significant difference in the mean difference of dialysis inadequacy before and after the intervention (p<0.001). After the intervention, dialysis adequacy increased in the intervention group (0.31±.0.12) but decreased in the control group (0.02±.0.1).
  Conclusion
  Given the reduced blood pressure and increased adequacy in hemodialysis patients, this technique is recommended to be taught in hemodialysis wards.
  Keywords: Progressive Muscle Relaxation, Blood Pressure, Dialysis Adequacy, Hemodialysis
 • Masomeh Miri, Mohammadreza Miri *, Gholamreza Sharifzade, Maryam Miri Pages 177-185
  Background And Aim
  Marriage and marital life plays a basic role in the elevation and mental health of the humankind, and life satisfaction plays an important part in family’s normal functions. The aim of this study was to investigate the impact of relationship enrichment education on marital satisfaction of primary school female teachers in Birjand.
  Materials And Methods
  In this quasi-exprimental study (pre-test, post-test, and control group), 80 female teachers working in Birjand primary schools were selected with multi-stage sampling method. Participants were allocated to control (n=40) and experiment (n=40) groups. Education of marital relationship enrichment skills was provided for the experiment group in eight 90-min sessions accompanied by group discussion. Data were collected by the 49-item Marital Satisfaction Questionairre. Data were analyzed in SPSS (version 16) by Independent t test, Paired t test, Kruskal-Wallis, and Mann-Whitney (U) tests at the level of α≤ 0.05.
  Results
  Significant differences were observed in the cases after the intervention concerning marital satisfaction and its components (p=0.001). However, there was no significant difference in the controls after the intervention in terms of marital satisfaction or its components (p>0.05).
  Conclusion
  The relationship enrichment educational program was effective in elevating the marital satisfaction quality and its components (attraction, understanding, attitude, and investment). Therefore, this enrichment program can be used as an effective intervention to increase marital satisfaction.
  Keywords: Understanding, Attraction, Marital Satisfaction, Relationship Enrichment, Attitude, Female Teachers
 • Zahra Farajzadeh, Mahboubeh Rakhsh Khosid *, Ali Mohammad Izadpanah, Seyed Alireza Saadatjoo Pages 196-202
  Background And Aim
  Promoted quality of nursing education brings about improved quality of nursing care. Survey from graduates can facilitate the way to plan and modify current educational methods. This study aimed to determine the factors affecting the quality of education from the viewpoint of nurses working in Birjand hospitals.
  Materials And Methods
  This descriptive study involved 115 nurses working in Birjand hospitals during 2011-12 academic year who were selected through quota sampling method. The data collection tool consisted of a self-made questionnaire consisting of two parts: a) demographic characteristics and b) viewpoints of graduate nurses about the influence of various factors on the quality of education in 5 domains and 32 items. Content validity and inter-item correlation coefficient were used to determine validity and reliability. Chronbach’s alpha was 0.92 overall, and 0.70 to 0.83 for the domains. Data analysis was performed in SPSS (version 15) using Friedman and Wilcoxon tests.
  Results
  The majority of the 115 participants were female (87.8%), married (76.5%), and graduated from state universities (68.7%). Maximum and minimum scores came respectively from personal characteristics of faculty members, and monitoring and evaluation domains. The most effective factor in personal characteristics of faculty members was related to their dominance of the course contents.
  Conclusion
  Faculty members can improve the quality of education by grasping such features as dominance in the course contents and attention to the students’ problems. Furthermore, there can be elevated educational quality in case the evaluation system provides more objective measurement and feedback.
  Keywords: Nursing, Graduate, Viewpoint, Quality of Education
 • P. Jamshidian Ghalehshahi *, Gh. Manshaee, M. Yaghoobzadeh Pages 203-210
  Background And Aim
  Nurses experience several occupational stresses because of the nature of their jobs. In case effective strategies are not employed to cope with these occupational stresses, burnout will result whose consequences are problematic. Research about this issue can lead to proper planning. Therefore, this paper aimed to study the relationship between adaptive and maladaptive humor styles and dimensions of burnout among nurses.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytic research, a sample of 146 nurses was randomly selected from among all nurses with inclusion criteria who worked in general hospitals in Najaf Abad in 2013. Tools included Maslach’s Burnout Inventory (MBI) and Humor Styles Questionnaire (HSQ). Data were analyzed in SPSS (version 18) using Pearson correlation coefficient and stepwise regression.
  Results
  Results indicated that emotional exhaustion was predictable by self-enhancing and self-defeating styles (R2=0.25). Personal accomplishment could be predicted by affiliative, self-defeating, and aggressive styles (R2=0.23). And depersonalization was just predictable by affiliative humor style (R2=0.07).
  Conclusion
  Since adaptive and maladaptive humor styles have an important role in predicting burnout, application of positive humor is a way to reduce burnout among nurses who may encounter several stressful situations every day.
  Keywords: Nurse, Humor Styles, Burnout
 • Z. Moazeni, M.R. Miri, Gh. Sharifzadeh *, S. Behdani Pages 211-217
  Background And Aim
  Repeated hospitalization of children can pave the way for their mothers’ stress and anxiety. Since religious beliefs and self-concept are predictors of anxiety, this study aims to investigate the relationship between anxiety and trust in god in mothers of bedridden children in PICU section of Valiasr hospital of Birjand in 2012.
  Materials And Methods
  This correlational, descriptive-analytic study included 158 mothers of bedridden children in PICU section of Valiasr hospital who met inclusion criteria. They were selected through convenience sampling. Data were collected in face-to-face manner using three questionnaires including anxiety questionnaire of Cattle, self-efficacy questionnaire of Shwarzer, and the 24-item trust-in-God questionnaire of Ghobary. Analysis was made in SPSS (version 15) using Independent T test, ANOVA, Range Tukey, and Pearson correlation at 0.05.
  Results
  Results shows that there was a nagative correlation between anxiety and trust in God (P<0.001). Also, there was a significantly negative relationship between self-efficacy and trust in God (P<0.01). However, there was no significant relationship between anxiety and self-efficacy.
  Conclusion
  Trust in God can reduce daily anxiety. Therefore, increased religious beliefs can be p a proper indication for relieved anxiety in mothers with hospitalized children.
  Keywords: Anxiety, Trust in God, Self, efficacy
 • A. Heydari, A. Meshkinyazd, P. Soodmand * Pages 218-228
  Background And Aim
  While stigma is discussed in psychiatry and psychology as a mental illness, it is hardly recognized by nurses. Stigmatization is a serious problem in all cultures and can have detrimental impacts on all spheres of life. The purpose of this analysis is to clarify the stigma of mental illness.
  Materials And Methods
  In this study, we built on Walker and Avant’s (2005) model to do our analysis. After an extensive review of relevant literature, sources were excluded on the basis of the definition, functions, properties, premises, consequences and empirical referents.
  Results
  Stigma is a powerful, widespread, permanent, social phenomenon which involves vulnerable populations. Stigmas coming from mental illnesses can result in discrimination, loss of social status, coping behavior, reduced quality of life, severe illness, substance abuse, lack of treatment and follow-up, and family turmoil.
  Conclusions
  It is essential that nurses understand the comprehensive nature and components of mental illness stigmatization. By understanding stigmas, nursing practice can improve, and nurses would choose to care for every person individually.
  Keywords: Stigma, Mental Illness, Concept Analysis, Walker, Avant
 • F. Mashayekhi, Sh. Rafati, F. Rafati *, M. Pilehvarzadeh, M. R. Mohammadi, Sardo Pages 229-235
  Background And Aim
  Thalassemia is among the most prevalent hereditary disease in the south of Iran. Children with thalassemia need care from the first years of their life. Mothers play the key role in provision of care to these children. This may cause caregiver burden. Therefore, most women need support. This study was designed to assess caregiver burden in mothers of children with thalassemia in Jiroft, Iran.
  Materials And Methods
  This descriptive-correlative survey was performed in Jiroft in 2013. The participants included 160 mothers of thalassemia children with inclusion criteria who visited the thalassemia center of the city. Instruments included demographic information and the caregiver burden questionnaire. Data were analyzed by SPSS v.21 using Pearson correlation and multivariant regression tests. The significance level was considered below 0.005 (p<0.005).
  Results
  Findings show that 49% of mothers (n=69) reported moderate to severe caregiver burden. The total scores of caregiver burden had significant positive correlation with maternal age (p= 0.014, r= 0.194) and were inversely correlated with income (p= 0.027, r=-0.175).
  Conclusions
  Given the fact that nearly half of the mothers with thalassemia children had moderate to severe caregiver burden, health authorities and nurses in contact with these mothers have to pay special attention to this issue.
  Keywords: Thalassemia, Caregiver Burden, Mothers
 • M.R. Raeisoon, Y. Mohammadi, M. Abdorazaghnejad, Gh. Sharifzadeh * Pages 236-242
  Background And Aim
  The main task of the educational system is to prepare students to acquire knowledge, and cognitive and occupational skills to enter social settings. Therefore, it is very important to consider the factors contributing to the student's academic achievement. The present study was conducted to determine the relationship between self-concept, self-esteem, and academic achievement of students in the nursing-midwifery faculty in Qaen.
  Materials And Methods
  This study was a descriptive-analytic one. The population included all the nursing and midwifery students in Qaen (2012-13 academic year) who were selected through census sampling. In order to collect data, the Ellis-Poop’s self-esteem scale and Rogers’ self-concept scale were used. Student's overall score were considered as their overall academic success. Descriptive statistics and inferential statistics (Pearson Correlation Coefficient and Independent t test) were used to analyze the data in SPSS (version 14).
  Results
  The mean score of student's self-esteem was 66.9 ±13.4, and the actual and the ideal self-esteem of students were 4.75±0.55 and 5.31± 0.82 respectively. There was a significantly positive relationship between self-concept and self-esteem, and academic achievement of students.
  Conclusion
  This study showed that student's high self-concept and self-esteem is related to their academic achievements. Therefore, it is necessary for authorities and professors to pay special attention to student's self-concept and self-esteem. They should try to strengthen the students’ positive attitude and remove any negative attitude toward themselves.
  Keywords: Self, Concept, Students, Self, Esteem, Academic Achievement